วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

VTE : ปันผล 0.06 บาทต่อหุ้น 8 Nov 2011

VTE : บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
วันปิดสมุดทะเบียน     08 พ.ย. 2554
วันจ่ายปันผล     18 พ.ย. 2554 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น)     0.06
รอบผลประกอบการ     01 ก.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2554

ได้รับเครดิตภาษี

(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้
(1.1) อัตรา ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.06 บาท ต่อหุ้น
(1.2) อัตรา ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ จำนวน - บาท ต่อหุ้น
(1.3) อัตรา ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน - บาท ต่อหุ้น
(1.4) อัตรา ร้อยละ  ของกำไรสุทธิ จำนวน - บาท ต่อหุ้น

(2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผล ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก
(2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(BOI) จำนวน - บาท ต่อหุ้น
(2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน - บาท ต่อหุ้น
(2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน จำนวน - บาท ต่อหุ้น
(2.4) กำไรที่รับรู้ทางบัญขีโดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) จำนวน - บาท ต่อหุ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...