วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (15 Dec 2014)

15 ธันวาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 40 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)

TFD มีBig Name เข้ามาซื้อหลายคน ในช่วงเวลา 1 เดือน เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง เสี่ยจึง
AMATA กองทุนกสิกรและกรุงศรี ลดพอร์ท
GRAMMY กองทุนบัวหลวงเข้าซื้อ


ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 1 การเปลี่ยนแปลงของกองทุน ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3 ตารางวันที่ Update ตารางที่ 4

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530


ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
TFDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล10000000*40.8010,000,000
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-1,222,700-51.053,160,000
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด1,500,00062.633,500,000
TFDนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล8000000*32.648,000,000
TSFนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-22000000*-9.46ต่ำกว่า 0.5%
BLANDนางวราณี เสรีวิวัฒนา-9,000,000-14.22125,087,700
TFDนายวัชระ แก้วสว่าง10600000*43.2510,600,000
TFDนายอภิชัย เตชะอุบล2,100,0008.57266,433,775
TFDนายโชติวิทย์ เตชะอุบล647,0002.6435,569,559
TFDนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล-33,200,000-135.4611,800,000
EARTHนายยืนยง พันธุ์วงศ์กล่อม-2,613,000-12.5927,894,320
EARTHทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม20,899,100100.7388,973,500
EARTHน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม-4,662,800-22.4744,485,012
UICน.ส.วนันธร กิจวานิชเสถียร-50,000-0.296,030,900
TWZนายวิชัย ทองแตง-81,208,800-36.54428,791,200
TSFนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์27,530,00011.8450,338,000
TNHคณะบุคคลพูนทรัพย์ โดย นายทศพร สิหนาทกถากุล-990000*-18.02ต่ำกว่า 0.5%
TNHนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ139,9002.552,000,000
TASCOนายสาธิต วิทยากร1063100*67.771,063,100
SPFนายชาลี วลัยเสถียร2,0000.0316,083,500
KAMARTนายณัฐพล จุฬางกูร-11,205,700-67.2310,388,500
GRAMMYนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ22720000*288.5422,720,000
GRAMMYนายณัฐพล จุฬางกูร4,700,00059.6950,700,000
GRAMMYนายทวีฉัตร จุฬางกูร11,400,801144.79125,408,823
ECLนายวีระพงษ์ เหล่าวานิช9101000*20.759,101,000
BLANDนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ4,320,2006.83174,705,700
BLANDนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-465000000*-734.70ต่ำกว่า 0.5%
BLANDนายวิชัย วชิรพงศ์-142002000*-224.36ต่ำกว่า 0.5%
AMATAนายณัฐพล จุฬางกูร-10,500,000-162.7510,500,000
AMATAนายทวีฉัตร จุฬางกูร-10,305,900-159.7431,450,000

Fund Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
AMATAกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-6028600*-93.44ต่ำกว่า 0.5%
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ75,2000.3571,614,600
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน6,402,80029.8432,328,100
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ5,886,30027.4350,904,500
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,197,3005.5834,009,600
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล38,972,700181.61109,610,000
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว11,121,80051.83164,974,400
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-3,100,000-14.45108,933,900
AAVกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว34799400*162.1734,799,400
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ-7379100*-114.38ต่ำกว่า 0.5%
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-1,759,600-27.277,474,300
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-384,200-5.969,896,400
AMATAกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-7502100*-116.28ต่ำกว่า 0.5%
ASPกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม1,000,0004.0213,000,000
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท25,5009.051,253,413
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ144,90051.441,090,200
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ16,9006.00554,600
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว28,1009.981,005,680
BTSGIFธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)29022200*284.4229,022,200
BTSGIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,100,00089.1840,693,500
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)10,337,200101.30107,904,900
CHUOบริษัท เอเซีย บิสซิเนส ซัพพอร์ท แอสโซซิเอชั่น จำกัด2,530,00028.595,060,000
FUTUREPFกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-3236471*-54.05ต่ำกว่า 0.5%
FUTUREPFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3721600*62.153,721,600
FUTUREPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์8,0000.138,533,109
FUTUREPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-164,700-2.756,712,573
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,229,30037.236,096,385
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,801,70063.497,000,000
FUTUREPFบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)-4025200*-67.22ต่ำกว่า 0.5%
GRAMMYกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ4727700*60.044,727,700
GRAMMYกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ4979300*63.244,979,300
GRAMMYกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว24330400*309.0024,330,400
GRAMMYธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)12278693*155.9412,278,693
GRAMMYบริษัท เกิดฟ้า จำกัด3,085,43139.1833,939,745
HANAกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้4330300*180.794,330,300
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ-2,343,400-97.845,512,000
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ-4055300*-169.31ต่ำกว่า 0.5%
SPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-1,164,900-20.2720,500,600
SPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -558,300-9.7122,023,400
TFUNDกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-8,369,900-87.8833,411,577
TFUNDกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-1,014,300-10.6523,115,107
TFUNDสำนักงานประกันสังคม 30,077,800315.82116,331,873
TIF1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-1,957,600-13.611,228,200
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-198,800-2.3310,792,882
TLOGISกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-145,400-1.705,911,600
TLOGISกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-12,351,600-144.515,075,160
TLOGISบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 300,0003.5132,258,686
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-1,708,900-146.9711,518,100
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-446,700-38.429,132,700
WORKกองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ-1646300*-68.73ต่ำกว่า 0.5%
WORKบริษัท เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด8932559*372.938,932,559
TUFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,029,3372,668.52107,702,262
HANAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 39,375,0461,643.9159,374,973
BLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 57,226,77590.42570,310,940
AAVบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -22,284,900-103.8598,282,590
AMATAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,608,555226.43101,627,121
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,531,5007.3844,950,055
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -35,619,500-136.7820,336,600
WORKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,194,15091.617,536,600
TASCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -469,900-29.969,714,651
DSGTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 890,9586.7737,245,878
ASPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,640,300143.27150,948,713
PACEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37836600*118.8137,836,600
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 460,6002.7417,017,600
TFDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10135746*-41.35ต่ำกว่า 0.5%
AHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -70,286-0.963,511,321
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -488,000-2.9315,358,550
TNHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,8000.035,386,875
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 507,1570.2337,185,543
Eบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -35,669,970-38.5242,907,362
ARROWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -327,600-2.693,669,100
TSFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,839,8782.5177,462,988
UICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1096548*6.361,096,548
CHUOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -372,500-4.21357,500


All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
TUFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,029,3372,668.52107,702,262
TUFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-NON COLLATERAL ACCOUNT THB12750000*1,096.5012,750,000
TUFUBS AG SINGAPORE BRANCH10617602*913.1110,617,602
TUFCREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED9158033*787.599,158,033
TUFNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND8,762,320753.5625,057,340
TUFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED8351310*718.218,351,310
TUFCHASE NOMINEES LIMITED 18329851*716.378,329,851
TUFNORTRUST NOMINEES LTD.8308766*714.558,308,766
TUFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,324,000543.8622,338,670
TUFGIC PRIVATE LIMITED - C3,050,500262.3410,669,200
TUFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC1,056,79590.8825,194,236
TUFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD538,40046.3016,682,836
TUFนางจินตนา นิรุตตินานนท์-60,000-5.1616,000,008
TUFMRS.YUEN CHU CHOY-250,000-21.5017,178,000
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-446,700-38.429,132,700
TUFCHASE NOMINEES LIMITED-857,500-73.758,387,200
TUFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,480,047-127.2838,704,861
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-1,708,900-146.9711,518,100
TUFCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-2,000,000-172.009,572,000
TUFด.ช.อัฑฒ์ จันศิริ-5785446*-497.55ต่ำกว่า 0.5%
TUFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-5868600*-504.70ต่ำกว่า 0.5%
TUFAIA Company Limited-TIGER-5872187*-505.01ต่ำกว่า 0.5%
TUFCHASE NOMINEES LIMITED 50-6637166*-570.80ต่ำกว่า 0.5%
TUFนายดิสพล จันศิริ-6,849,300-589.049,178,763
TUFNORBAX INC.,21-7137400*-613.82ต่ำกว่า 0.5%
TUFTHE BANK OF NEW YORK MELLON-7,955,000-684.1325,396,764
TUFCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 208-9017600*-775.51ต่ำกว่า 0.5%
TUFนายธีรพงศ์ จันศิริ-9,200,000-791.2061,739,681
TUFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-GEF ACCOUNT CLIENT GENERAL THB-14999998*-1,290.00ต่ำกว่า 0.5%
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ144,90051.441,090,200
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว28,1009.981,005,680
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท25,5009.051,253,413
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ16,9006.00554,600
BKIบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-23,300-8.271,050,640
HANAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 39,375,0461,643.9159,374,973
HANASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED28,323,8801,182.5274,751,060
HANANORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT8333719*347.938,333,719
HANATHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT8194932*342.148,194,932
HANAMR.HUI MOONG-CHU7064400*294.947,064,400
HANAกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้4330300*180.794,330,300
HANACACEIS BANK LUXEMBOURG4061500*169.574,061,500
HANABNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH389,50016.266,689,500
HANANORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND341,40014.257,974,092
HANAEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD49,6002.075,180,100
HANADANSKE BANK A/S-1,100,000-45.934,200,100
HANARBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-1,268,000-52.944,461,700
HANATHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH-2,100,800-87.7184,001,700
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ-2,343,400-97.845,512,000
HANABNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-2,460,000-102.7119,382,200
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ-4055300*-169.31ต่ำกว่า 0.5%
HANATHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-4098047*-171.09ต่ำกว่า 0.5%
HANANORBAX INC.,21-4692900*-195.93ต่ำกว่า 0.5%
HANAMR.WINSON MOONG-CHU HUI-5840000*-243.82ต่ำกว่า 0.5%
HANABNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-6309496*-263.42ต่ำกว่า 0.5%
HANASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-8,488,528-354.4012,735,199
HANALITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 7-8794600*-367.17ต่ำกว่า 0.5%
HANANORTRUST NOMINEES LTD.-10,596,433-442.405,983,575
HANABNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-15,662,500-653.9164,040,100
HANAHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-19,910,761-831.2720,425,849
BLANDบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)993112400*1,569.12993,112,400
BLANDบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)113318600*179.04113,318,600
BLANDบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)106221900*167.83106,221,900
BLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 57,226,77590.42570,310,940
BLANDนายชัญญะ มหาดำรงค์กุล14,500,00022.91405,245,680
BLANDนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ4,320,2006.83174,705,700
BLANDน.ส.สรนา เยาวพงศ์ศิริ2,460,0003.89133,656,641
BLANDนายอนันต์ กาญจนพาสน์430,1000.684,203,596,860
BLANDนายวิทูร สุริยวนากุล-50,300-0.08103,657,700
BLANDนางวราณี เสรีวิวัฒนา-9,000,000-14.22125,087,700
BLANDSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-14,105,400-22.29194,952,500
BLANDน.ส.กันธิมา พรศรีนิยม-114000000*-180.12ต่ำกว่า 0.5%
BLANDนายอานนท์ชัย วีระประวัติ-120000000*-189.60ต่ำกว่า 0.5%
BLANDนายวิชัย วชิรพงศ์-142002000*-224.36ต่ำกว่า 0.5%
BLANDนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-465000000*-734.70ต่ำกว่า 0.5%
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล38,972,700181.61109,610,000
AAVกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว34799400*162.1734,799,400
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว11,121,80051.83164,974,400
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน6,402,80029.8432,328,100
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ5,886,30027.4350,904,500
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,197,3005.5834,009,600
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ75,2000.3571,614,600
AAVนายปรีชญา รัศมีธานินทร์-1,424,182-6.64286,425,818
AAVนายสันติสุข คล่องใช้ยา-2,000,000-9.32139,675,000
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-3,100,000-14.45108,933,900
AAVนายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ-5,000,000-23.30281,500,400
AAVนายธนภัทร งามปลั่ง-6,424,100-29.94274,925,900
AAVบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -22,284,900-103.8598,282,590
AAVบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-32312900*-150.58ต่ำกว่า 0.5%
AAVนายทัศพล แบเลเว็ลด์-55,000,000-256.301,305,424,800
AMATAนายชวลิต ยอดมณี27946080*433.1627,946,080
AMATASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED25,934,600401.9948,244,775
AMATAN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1117695800*274.2817,695,800
AMATAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,608,555226.43101,627,121
AMATACHASE NOMINEES LIMITED 427990600*123.857,990,600
AMATATHE BANK OF NEW YORK MELLON6,225,40096.4958,122,500
AMATAนายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์5998900*92.985,998,900
AMATABNY MELLON NOMINEES LIMITED5683600*88.105,683,600
AMATAHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD2,499,40038.7419,264,700
AMATAนายอาริชย์ บุญประเสริฐ100,0001.556,528,020
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-384,200-5.969,896,400
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-1,759,600-27.277,474,300
AMATANORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS-LUX-2,194,900-34.028,199,400
AMATANORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-5,065,900-78.5224,767,101
AMATAนายสุทัศ เหลืองด่านสกุล-5567300*-86.29ต่ำกว่า 0.5%
AMATAกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-6028600*-93.44ต่ำกว่า 0.5%
AMATARAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-6622200*-102.64ต่ำกว่า 0.5%
AMATAMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-6800000*-105.40ต่ำกว่า 0.5%
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ-7379100*-114.38ต่ำกว่า 0.5%
AMATAกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-7502100*-116.28ต่ำกว่า 0.5%
AMATAนายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์-8,127,600-125.9818,038,270
AMATACHASE NOMINEES LIMITED 1-8820500*-136.72ต่ำกว่า 0.5%
AMATAนายทวีฉัตร จุฬางกูร-10,305,900-159.7431,450,000
AMATAนายณัฐพล จุฬางกูร-10,500,000-162.7510,500,000
AMATASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-12,471,900-193.3148,505,628
AMATAพล.ต.อ.ชวลิต ยอดมณี-33376580*-517.34ต่ำกว่า 0.5%
EARTHทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม88973500*428.8588,973,500
EARTHCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH60,000,000289.20100,000,000
EARTHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY50748300*244.6150,748,300
EARTHนายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์7,000,00033.74226,019,099
EARTHนายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร4,400,00021.2148,999,060
EARTHนายเมธา รังสิยาวรานนท์2,450,00011.8131,458,100
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,531,5007.3844,950,055
EARTHนายกฤษกร เตชะวิบูลย์230.0050,015,100
EARTHนายยืนยง พันธุ์วงศ์กล่อม-2,613,000-12.5927,894,320
EARTHนายพัชวัฏ คุณชยางกูร-3,300,000-15.9164,382,500
EARTHน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม-4,662,800-22.4744,485,012
EARTHน.ส.กาญจนา อิทธิวิทยาธร-15000000*-72.30ต่ำกว่า 0.5%
EARTHDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM-28430712*-137.04ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-68074400*-328.12ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายพิพรรธ พิหเคนทร์-100,000,000-482.00304,538,202
ABCนายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์1,031,475,8995,569.972,080,980,899
ABCMR.shinji tanaka141560000*764.42141,560,000
ABCน.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง23,070,400124.5848,233,900
ABCน.ส.ธนิยา สิริโยธิน11,067,00059.7622,134,000
ABCน.ส.วินพา อุ่นจิตร6,735,80036.3717,100,800
ABCนายอัครณัฐ คชพงษ์สิทธิโชค6,460,00034.8814,860,000
ABCนางชนุชญา สิริโยธิน6,215,40033.5613,243,600
ABCนายมนตรี แก้วผ่อง-8000000*-43.20ต่ำกว่า 0.5%
ABCนายชวลิต ลิ่มอติบูลย์-9240000*-49.90ต่ำกว่า 0.5%
ABCINTER SYSTEM CO.,LTD.-80000000*-432.00ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายณัฐพล ทรงสายชลชัย43370800*166.5443,370,800
AJDน.ส.เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต25500000*97.9225,500,000
AJDนายสุธิภัท เพชรวรา21586000*82.8921,586,000
AJDนายอานนท์ชัย วีระประวัติ20000000*76.8020,000,000
AJDนางกัลยา ลีลาเศรษฐกุล16078000*61.7416,078,000
AJDนางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา11,000,00042.2446,000,000
AJDนายศิริชัย เทนอุทัย8,023,60030.8133,023,600
AJDนายวิศาล หล่อทองไพศาล7,340,00028.1928,490,000
AJDนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม4,914,40018.8720,000,000
AJDน.ส.เกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์2,079,5007.9924,079,500
AJDนายธเนศพล บูรพาสกุล1,500,0005.7621,375,000
AJDนายสุนทร ดีวงกิจ750,0002.8819,775,000
AJDน.ส.ธวัลรัตน์ ฐิติวัฒน์กมล645,0002.4820,995,000
AJDนางยุ้น พันทะเสน-1,984,900-7.6261,547,600
AJDนายไพบูลย์ เตชกนก-6,350,000-24.3820,600,000
AJDนายโชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา-9,648,400-37.0532,283,890
AJDน.ส.จุไรรัตน์ บวรสุข-15850000*-60.86ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายสุทัศ เตชคุณวุฒิ-17140000*-65.82ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายวิฑูรย์ แผ่นทอง-18151000*-69.70ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายชูเกียรติ รุจนพรพจี-19380000*-74.42ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายประวิทย์ จิตรทหาร-22500000*-86.40ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ-25000000*-96.00ต่ำกว่า 0.5%
AJDน.ส.จินตนา มีมะโน-28,850,150-110.7850,581,350
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -35,619,500-136.7820,336,600
WORKบริษัท เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด8932559*372.938,932,559
WORKนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล4000000*167.004,000,000
WORKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,194,15091.617,536,600
WORKนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล2143800*89.502,143,800
WORKบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด1706100*71.231,706,100
WORKนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล1600000*66.801,600,000
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด1,500,00062.633,500,000
WORKHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-477,700-19.947,067,500
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-1,222,700-51.053,160,000
WORKน.ส.ยศวดี ร่วมเจริญ-1323417*-55.25ต่ำกว่า 0.5%
WORKนายวัชระ เจนวิริยะโสภาคย์-1349625*-56.35ต่ำกว่า 0.5%
WORKกองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ-1646300*-68.73ต่ำกว่า 0.5%
WORKNORTRUST NOMINEES LTD.-8574500*-357.99ต่ำกว่า 0.5%
GRAMMYนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม35,695,136453.33392,646,499
GRAMMYกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว24330400*309.0024,330,400
GRAMMYนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ22720000*288.5422,720,000
GRAMMYธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)12278693*155.9412,278,693
GRAMMYนายทวีฉัตร จุฬางกูร11,400,801144.79125,408,823
GRAMMYนายกำพล วิระเทพสุภรณ์10000000*127.0010,000,000
GRAMMYกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ4979300*63.244,979,300
GRAMMYกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ4727700*60.044,727,700
GRAMMYนายณัฐพล จุฬางกูร4,700,00059.6950,700,000
GRAMMYบริษัท เกิดฟ้า จำกัด3,085,43139.1833,939,745
GRAMMYTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-3500000*-44.45ต่ำกว่า 0.5%
TASCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1803900*115.001,803,900
TASCOนายสาธิต วิทยากร1063100*67.771,063,100
TASCOนายสมจิตต์ เศรษฐิน470,00029.963,000,016
TASCOนายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ125,0007.971,542,800
TASCOนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร120,0007.651,220,000
TASCOBNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,5000.4849,073,104
TASCOนายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค-15,000-0.961,158,700
TASCOนายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล-80,600-5.141,439,400
TASCOดร.พิชิต เลิศตำหรับ-230,000-14.661,570,000
TASCOนายกฤษฎิ์ เศรษฐิน-252,600-16.101,498,800
TASCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -469,900-29.969,714,651
TASCOนายสุทัศ เหลืองด่านสกุล-1110000*-70.76ต่ำกว่า 0.5%
DSGTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 890,9586.7737,245,878
DSGTTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT600,0004.56104,629,330
DSGTน.ส.สิริลักษณ์ ถนอมกุลรัตน์420,0003.197,000,000
DSGTนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์100,0000.768,887,430
DSGTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED40,6000.3110,861,980
DSGTนางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์-1,608,600-12.2324,106,200
ASPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,640,300143.27150,948,713
ASPRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED15911139*63.9615,911,139
ASPNORTRUST NOMINEES LTD.13577200*54.5813,577,200
ASPนายยัสบีรซิงห์ กูลาตี12689100*51.0112,689,100
ASPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY11954800*48.0611,954,800
ASPกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม1,000,0004.0213,000,000
ASPนายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์537,4002.1614,860,900
ASPนางปรียาพร ภาสะวณิช56,5000.2315,249,800
ASPนายสมยศ คงเดชาเลิศ-100,000-0.4010,902,800
ASPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-449,500-1.8116,369,000
ASPนายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน-5,925,000-23.8296,700,000
ASPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-6,673,400-26.8383,159,800
ASPEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-12400900*-49.85ต่ำกว่า 0.5%
SKRนายทิม นพรัมภา1195800*83.111,195,800
SKRนางอัญชลี พิณรัตน์100,0006.954,500,000
SKRนายสุริยันต์ โคจรโรจน์15,0001.041,196,000
SKRน.ส.นิลเนตร มหัทธนารักษ์7,9000.554,260,000
SKRน.ส.ดาวฉาย จันทร์เพ็ญ2,0000.14955,000
SKRนางปริญดา วงษ์สกุล-3,000-0.21955,800
SKRนางขวัญเรือน เทียนทอง-105,600-7.34754,000
SKRน.ส.อนุสรา ขจรจิระพันธ์-1195800*-83.11ต่ำกว่า 0.5%
PRนายปณิธาน เอี่ยมรุ่งโรจน์765375*34.82765,375
PRHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD29,3001.331,279,300
PRนายเบญจพล อยู่พุก-759000*-34.53ต่ำกว่า 0.5%
PACEนายสุเมธ เตชะไกรศรี91,000,000285.74102,000,000
PACEนายเศกสรร เศรษฐสกล59300000*186.2059,300,000
PACETHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT53485000*167.9453,485,000
PACEROSALIND DEVELOPMENT LTD.38000000*119.3238,000,000
PACEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37836600*118.8137,836,600
PACEนายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ26500000*83.2126,500,000
PACEนายวุฒิศักดิ์ ลิ่มพานิช25671800*80.6125,671,800
PACEนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล19318000*60.6619,318,000
PACEนายสุริยา เทพาคำ15500000*48.6715,500,000
PACEนายณฤทธิ์ เจียอาภา2,685,6008.4339,685,600
PACEนางธัญญพัทธ์ เกษมฐิติพันธุ์-302,500-0.9512,010,500
PACEHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C-10,750,000-33.7616,250,000
PACENORTRUST NOMINEES LTD.-15000000*-47.10ต่ำกว่า 0.5%
PACEนายต่อศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร-15000000*-47.10ต่ำกว่า 0.5%
PACEนายศุภฤกษ์ วยากรณ์วิจิตร-23857000*-74.91ต่ำกว่า 0.5%
PACEนายอนันตโชติ เชาวนโยธิน-31697400*-99.53ต่ำกว่า 0.5%
PACEน.ส.ศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา-80000000*-251.20ต่ำกว่า 0.5%
PACEนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ-91000000*-285.74ต่ำกว่า 0.5%
FORTHนายบุญยงค์ นินเนินนนท์1,559,1009.2823,317,100
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 460,6002.7417,017,600
FORTHน.ส.บุญญนิตย์ นินเนินนนท์330,3001.976,240,300
FORTHนายกำธร ลีลาธีระกุล270,0001.6114,555,000
FORTHนายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล220,0001.3115,975,000
FORTHนายวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม200,0001.199,000,000
FORTHนางมาลี วรปัญญา150,0000.896,960,000
FORTHนางดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ14,7000.097,414,700
FORTHน.ส.กนานุช เล็กวิจิตร-100,000-0.6019,622,000
FORTHนายธานิน สัจจะบริบูรณ์-630,000-3.7517,212,000
TFDน.ส.ณัชชา กิจจริยภูมิ14000000*57.1214,000,000
TFDนางสุภาวรรณ สันติเมทนีดล10770000*43.9410,770,000
TFDนายวัชระ แก้วสว่าง10600000*43.2510,600,000
TFDนายอเนน อึ้งอภินันท์10360900*42.2710,360,900
TFDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล10000000*40.8010,000,000
TFDนายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์10000000*40.8010,000,000
TFDนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ10000000*40.8010,000,000
TFDนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล8000000*32.648,000,000
TFDนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์6740000*27.506,740,000
TFDนางขันทอง อุดมมหันติสุข5,400,00022.0311,500,200
TFDนายอภิชัย เตชะอุบล2,100,0008.57266,433,775
TFDนายโชติวิทย์ เตชะอุบล647,0002.6435,569,559
TFDนายเสธวัต วัฒนนามกุล-702,800-2.877,730,000
TFDนายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์-7741574*-31.59ต่ำกว่า 0.5%
TFDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10135746*-41.35ต่ำกว่า 0.5%
TFDนางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์-12000000*-48.96ต่ำกว่า 0.5%
TFDนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล-33,200,000-135.4611,800,000
AHบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก4725106*64.734,725,106
AHนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์350,5004.805,150,500
AHนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล140,0001.922,050,000
AHนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา103,6001.423,783,620
AHนางนิภา ภาคย์วิศาล20,0000.272,428,160
AHนายพงศ์ธร เจริญกุล10,0000.141,800,000
AHนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์10,0000.143,397,240
AHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -70,286-0.963,511,321
AHนายอำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์-120,000-1.641,680,000
AHนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์-992,800-13.601,707,200
AHนายปรีชา ลีละศิธร-1,750,200-23.985,549,800
AHนางอัญชลี ลีสมบัติไพบูลย์-4715306*-64.60ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTนายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์9484900*56.919,484,900
KAMARTน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์8036000*48.228,036,000
KAMARTนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์6200100*37.206,200,100
KAMARTนายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์4006000*24.044,006,000
KAMARTนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล2,300,00013.8012,800,000
KAMARTนายวิทยา นราธัศจรรย์1,950,00011.706,950,000
KAMARTนายปราโมทย์ พสวงศ์1,000,0006.0015,000,000
KAMARTนางอรกัญญา มงคลรัตนธร156,9000.943,525,000
KAMARTนายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ111,2000.6719,000,000
KAMARTนางวนิดา แซ่จิว60,0000.3625,247,000
KAMARTนายเสกสรร ธรรมถาวรวณิช-50,050-0.303,419,020
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -488,000-2.9315,358,550
KAMARTนางจรูญลักษณ์ กมลวิศิษฎ์-4000000*-24.00ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTน.ส.รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ-5000000*-30.00ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTนายณัฐพล จุฬางกูร-11,205,700-67.2310,388,500
KAMARTนางเฉลา วัฒนสมบัติ-13,000,000-78.0023,681,816
TNHนายฐิติ สิหนาทกถากุล1500000*27.301,500,000
TNHน.ส.เพ็ญนภา อัตศาสตร์1401600*25.511,401,600
TNHน.ส.นิลเนตร มหัทธนารักษ์1020500*18.571,020,500
TNHนางวิจิตรา สุขะมงคล908700*16.54908,700
TNHนางพิริยา รัญเสวะ702,70012.791,637,100
TNHนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ139,9002.552,000,000
TNHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,8000.035,386,875
TNHนายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์1000.001,000,100
TNHนายสนั่น ศรีรุ่งโรจน์-55,000-1.001,500,000
TNHคณะบุคคลพูนทรัพย์ โดย นายทศพร สิหนาทกถากุล-990000*-18.02ต่ำกว่า 0.5%
TNHน.ส.สุณีย์ อัตศาสตร์-2108000*-38.37ต่ำกว่า 0.5%
AGEนายพนม ควรสถาพร18,358,28333.78201,941,123
AGEน.ส.ปณิตา ควรสถาพร17,361,32331.94190,974,559
AGEนางณัชปภา ควรสถาพร13,660,64025.14150,267,041
AGEน.ส.พิมญาดา ควรสถาพร7,508,87513.8282,597,630
AGEน.ส.ธิญาดา ควรสถาพร5,375,0359.8959,125,387
AGEน.ส.ปาณิสรา ปราญชลีสกุล3,999,8507.3613,507,150
AGEด.ช.ณฐภัทร ควรสถาพร3,457,4566.3638,032,017
AGEด.ช.อธิภัทร ควรสถาพร3,457,4566.3638,032,017
AGEน.ส.พิมชญา ควรสถาพร3,457,4566.3638,032,017
AGEนายวิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ2,378,9654.3826,168,618
AGEนายกิติชัย เดชไพบูลย์ยศ2,036,3723.7511,856,896
AGEนางขันทอง อุดมมหันติสุข1,700,0003.1318,700,000
AGEนางพนิดา ควรสถาพร1,658,8313.0514,225,981
AGEนายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย1,508,6502.7816,595,150
AGEนายวิชัย เดชไพบูลย์ยศ1,203,8202.2210,148,820
AGEนายวิโรจน์ ฉันท์พิชัย1,066,0081.9613,393,096
AGEนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร1,000,0001.8411,000,000
AGEนางสุพัตรา สิรินานากุล790,0001.458,690,000
AGEนายประสิทธิ์ โรจนภานุกร695,9391.287,655,329
AGEนายโกวิทย์ อันนวัฒน์636,7001.177,871,700
AGEนายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์100,0250.1833,449,275
TWZนายสุวิทย์ สัมพัฒนวรชัย40000000*18.0040,000,000
TWZนายจักรชัย ฉันทโรจน์35002600*15.7535,002,600
TWZนายเกียรติบูรณ์ อังควิชัย34300000*15.4434,300,000
TWZนายจาตุรนต์ โกมลมิศร์14,495,1006.52349,006,274
TWZนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์2,000,0000.9039,230,700
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 507,1570.2337,185,543
TWZนายสิปปกร ขาวสอาด-28,680,200-12.91221,849,800
TWZนายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์-39000000*-17.55ต่ำกว่า 0.5%
TWZนางสุรางค์ ประภากรรุจิวงศ์-58170000*-26.18ต่ำกว่า 0.5%
TWZนายวิชัย ทองแตง-81,208,800-36.54428,791,200
TWZนายสมชาย อโณทัยยืนยง-108187000*-48.68ต่ำกว่า 0.5%
TWZนายเมธินทร์ สมนึก-180000000*-81.00ต่ำกว่า 0.5%
EGeoseko Enterprises Global Limited78697458*84.9978,697,458
Eนายพรหมมาตร์ ชายสิม40,000,00043.2090,000,000
Eนายปราโมทย์ พสวงศ์19000000*20.5219,000,000
Eนายสันต์ปาล ศิลป์เชาวลา17000000*18.3617,000,000
Eนายชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร10095500*10.9010,095,500
Eนายจิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์9544600*10.319,544,600
Eนายศุภชัย วัชรวสุนธรา9000000*9.729,000,000
Eนายคงเกียรติ วิรุฬห์พจน์5,500,0005.9450,000,000
Eนายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์-8000000*-8.64ต่ำกว่า 0.5%
Eนายสุชาติ มาลัยศิริรัตน์-8625640*-9.32ต่ำกว่า 0.5%
Eนายอธิป อกนิษฐาภิชาติ-8740500*-9.44ต่ำกว่า 0.5%
Eนายวชิระ สัจเดว์-8831525*-9.54ต่ำกว่า 0.5%
EGOLDMAN SACHS & CO-10200000*-11.02ต่ำกว่า 0.5%
ERAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-19232175*-20.77ต่ำกว่า 0.5%
EMR.MARK MICHAEL REINECKE-34300000*-37.04ต่ำกว่า 0.5%
Eบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -35,669,970-38.5242,907,362
EMR.SIMON MORRIS GEROVICH-50000000*-54.00ต่ำกว่า 0.5%
EMGP HAZEL (MAURITIUS) NO. 1 LIMITED-65000000*-70.20ต่ำกว่า 0.5%
ARROWนายชาย มโนภาส1700000*13.941,700,000
ARROWนายสกล งามเลิศชัย204,2001.671,295,100
ARROWนางบัวแก้ว จึงโสภณวิทวัส85,3000.701,164,000
ARROWนางประครอง นามนันทสิทธิ์40,0000.3314,080,500
ARROWนายมงคล สิริสิทธิโชติ-263,000-2.161,177,000
ARROWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -327,600-2.693,669,100
ARROWนายสุนทร คูห์รัตนพิศาล-1160000*-9.51ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายสนทรรศน์ ลาภพณิชพูลผล31363000*13.4931,363,000
TSFนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์27,530,00011.8450,338,000
TSFนายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี25000000*10.7525,000,000
TSFนายพลภัทร จันทร์วิเมลือง20167000*8.6720,167,000
TSFนายนคร หาญไกรวิไลย์20000000*8.6020,000,000
TSFนายจิตพงษ์ สกุลบุญถนอม17433333*7.5017,433,333
TSFนายอุทัย โอภาสพงศ์กาล17260100*7.4217,260,100
TSFนายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย12,147,1005.2229,947,100
TSFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,839,8782.5177,462,988
TSFนายสิทธิชัย ลิมป์โสวรรณ3,000,0001.2936,000,000
TSFนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี-330.0040,333,300
TSFนายวรพล ศิริโชติบัณฑิต-1,683,033-0.7217,317,000
TSFนายบุ่นเก้ง ศรีแสนสุชาติ-3,000,000-1.2921,359,900
TSFน.ส.อรวรรณ ทองดี-9,730,066-4.1819,270,000
TSFน.ส.สุนิสา วงศ์ศริเวช-16900000*-7.27ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายหริณ กรศรี-17899333*-7.70ต่ำกว่า 0.5%
TSFน.ส.สุนันท์ เธียรชาติอนันต์-20000000*-8.60ต่ำกว่า 0.5%
TSFนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-22000000*-9.46ต่ำกว่า 0.5%
TSFน.ส.ศนิวิมล เหมะสิขัณฑกะ-28133332*-12.10ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์-29663800*-12.76ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายสมชาย ตัณฑเลขา-30100000*-12.94ต่ำกว่า 0.5%
TSFนางวรรณา สุรเลิศรังษี-31642698*-13.61ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายทรงพล ชัชวาลย์พันธ์-35000000*-15.05ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายธนวิทย์ ธนมีชัย-38203999*-16.43ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายวีระพงษ์ เหล่าวานิช9101000*20.759,101,000
ECLนายปรีชา วีระพงษ์9,000,00020.52137,355,400
ECLนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์7,000,00015.9617,000,000
ECLนายธีรเดช ศิริประภาวัฒน์4390000*10.014,390,000
ECLนายธนพล ทองประเสริฐ3190800*7.283,190,800
ECLนายวิทยา ตันตราภรณ์1,492,4003.4023,410,000
ECLน.ส.ยาใจ ตันตราภรณ์-50,000-0.115,295,000
ECLบริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด-100,000-0.2310,900,000
ECLนายประภากร วีระพงษ์-2,000,000-4.5625,190,676
ECLนายอัศวิน ตั้งจรูญจิตต์-3240000*-7.39ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายวีรนันท์ โสภณรัตน์-3360000*-7.66ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายสมบูรณ์ แสงตวงกิต-3399300*-7.75ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายกิตติภณ โสภณรัตน์-3440000*-7.84ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายประวิทย์ ผ่องโสภา-3500000*-7.98ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายปิยะพงศ์ บุณยศรีสวัสดิ์-3500000*-7.98ต่ำกว่า 0.5%
ECLนางนพวรรณ วีระพงษ์-3510800*-8.00ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายสมพงษ์ ศรีศุภเดชะ-4000000*-9.12ต่ำกว่า 0.5%
ECLน.ส.กมลภรณ์ ธาราอมรรัตน์-4747100*-10.82ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายสุรินทร์ หวังสว่างกุล-5193381*-11.84ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-6,416,400-14.633,500,000
ECLนายวิจิตร คุวะวงศ์ษากุล-6500000*-14.82ต่ำกว่า 0.5%
ECLน.ส.บังอรสิริ วีระพงษ์-10,000,000-22.8025,000,000
ECLน.ส.ปราณี แซ่แต้-10000000*-22.80ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายดนุชา วีระพงษ์-12,700,000-28.9630,000,000
ECLนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์-15400000*-35.11ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายวีรชัย เดชอมรธัญ-15,802,000-36.033,838,000
UICนายพรหมมาตร์ ชายสิม3500000*20.303,500,000
UICนายประยุทธ เทพมังกร2040000*11.832,040,000
UICนางกนกอร บดินทร์รัตน1,184,8346.878,235,000
UICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1096548*6.361,096,548
UICนายสมชาย วชิรสกุลชัย822,8004.775,879,800
UICน.ส.กานดา สธนกุลพานิช100,0000.586,633,333
UICน.ส.กชพร เชิดชูศรีทรัพย์30,0000.171,722,786
UICนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี30,0000.171,513,635
UICน.ส.วนันธร กิจวานิชเสถียร-50,000-0.296,030,900
UICน.ส.ฐิติรัตน์ คูศรีเทพประทาน-1100000*-6.38ต่ำกว่า 0.5%
UICนายวรวุฒิ ตันกุรานันท์-1101836*-6.39ต่ำกว่า 0.5%
UICนางศรีนวล สุขวัฒน์-1633333*-9.47ต่ำกว่า 0.5%
UICนายธำรงค์ สมพฤกษ์-1926000*-11.17ต่ำกว่า 0.5%
LHKนายธีระธรรม วิรังสีธนกวิน2413000*7.722,413,000
LHKนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์2160000*6.912,160,000
LHKนายพิสิฐ วงษ์กอบศิลป์2000000*6.402,000,000
LHKนายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์600,0001.9299,787,780
LHKนายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์17,0000.0552,730,700
LHKนายกุศล อรุณรัตน์สกุล-400,000-1.283,806,900
LHKนายแมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล-2,000,000-6.405,900,000
LHKนายอนุชิต กิจธารทอง-2102000*-6.73ต่ำกว่า 0.5%
LHKนายพงศ์เทพ อัครพงศ์พิศักดิ์-2,200,000-7.0413,000,000
LHKนายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์-2,420,000-7.7425,651,600
CHUOบริษัท เอเซีย บิสซิเนส ซัพพอร์ท แอสโซซิเอชั่น จำกัด2,530,00028.595,060,000
CHUOMR.JOHN WORRALL D'ARCY GROVE1,091,36512.332,051,365
CHUOSTRIDERS CORPORATION1010000*11.411,010,000
CHUOBLOOM WELL CORPORATION LIMITED980,00011.071,960,000
CHUOTHE PACIFIC CENTURY FUND PTE. LTD.611,4706.912,028,970
CHUOนางมุกดา เธียรหิรัญ339800*3.84339,800
CHUOOsawa Sogyo Co., Ltd.327,9503.71655,900
CHUOนายเฉลิมชัย เอียสกุล204500*2.31204,500
CHUOนายสุทธิ รื่นพันธ์150000*1.70150,000
CHUOนายจิรศักดิ์ เนื่องสิกขาเพียร130,6001.48235,200
CHUOนายกวีพงษ์ รุธิรพงษ์130000*1.47130,000
CHUOน.ส.นริศรา ศรีสันต์123800*1.40123,800
CHUOนายอภิชัย หิรัญตระกูล115100*1.30115,100
CHUOMR.DEAN MITCHELL60,0000.68120,000
CHUOน.ส.ดรุณี อัศวพรประดิษฐ์-60000*-0.68ต่ำกว่า 0.5%
CHUOนายนรเชษฐ จิรปราชญา-60000*-0.68ต่ำกว่า 0.5%
CHUOMR.YASUMA SHIMOIIZAKA-67500*-0.76ต่ำกว่า 0.5%
CHUOน.ส.ชลันธร ศิลป์เรืองวิไล-72000*-0.81ต่ำกว่า 0.5%
CHUOน.ส.มลล์วธู ฉันทโรจน์-80000*-0.90ต่ำกว่า 0.5%
CHUOนายวีระ วงศ์แจ่มเจริญ-90000*-1.02ต่ำกว่า 0.5%
CHUOนายณัฏฐศาศ พิชญ์วงศ์เกษม-100100*-1.13ต่ำกว่า 0.5%
CHUOนางนวรัตน์ พรหมลักขโณ-120000*-1.36ต่ำกว่า 0.5%
CHUOนายกำจร รัตนชัยกานนท์-225000*-2.54ต่ำกว่า 0.5%
CHUOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -372,500-4.21357,500
BKKCPนายชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย1170200*11.121,170,200
BKKCPนายเรืองชัย เตชะมีเกียรติชัย-1170200*-11.12ต่ำกว่า 0.5%
BTSGIFธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)29022200*284.4229,022,200
BTSGIFBNY MELLON NOMINEES LIMITED15,233,700149.2946,968,717
BTSGIFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,775,600125.20188,563,700
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)10,337,200101.30107,904,900
BTSGIFตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย10,145,50099.4350,380,100
BTSGIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,100,00089.1840,693,500
BTSGIFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,895,10038.1740,128,142
BTSGIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC121,7001.1932,550,200
BTSGIFTHE BANK OF NEW YORK MELLON-779,900-7.6457,878,607
BTSGIFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,205,576-11.81202,370,926
BTSGIFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-1,241,300-12.1687,926,169
BTSGIFRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-3,000,000-29.4030,259,667
BTSGIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-4,106,700-40.25124,016,900
BTSGIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-38,599,600-378.28218,731,918
BTSGIFUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-50652100*-496.39ต่ำกว่า 0.5%
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,801,70063.497,000,000
FUTUREPFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3721600*62.153,721,600
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,229,30037.236,096,385
FUTUREPFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,096,90035.0217,925,600
FUTUREPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์8,0000.138,533,109
FUTUREPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-164,700-2.756,712,573
FUTUREPFบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)-329,300-5.505,181,500
FUTUREPFGIC PRIVATE LIMITED - C-2,905,431-48.524,670,295
FUTUREPFGIC PRIVATE LIMITED - H-3149813*-52.60ต่ำกว่า 0.5%
FUTUREPFกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-3236471*-54.05ต่ำกว่า 0.5%
FUTUREPFบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)-4025200*-67.22ต่ำกว่า 0.5%
SPFCHASE NOMINEES LIMITED 1 10340200*179.9210,340,200
SPFนายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์33,9000.5913,137,200
SPFนายชาลี วลัยเสถียร2,0000.0316,083,500
SPFGIC PRIVATE LIMITED -419,200-7.2922,777,129
SPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -558,300-9.7122,023,400
SPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-1,164,900-20.2720,500,600
SPFDBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD-11470000*-199.58ต่ำกว่า 0.5%
STHAIMISSDEONG CHEW MING, ESTHER-159043998*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAITHAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR78956198*-78,956,198
STHAIน.ส.โชติรส อัฑฒกรวโรดม40000000*-40,000,000
STHAIนายสุชัย โรจน์วัฒนวงศ์15000000*-15,000,000
STHAIนายไวกูณฐ์ แซ่หงอ12400000*-12,400,000
STHAIนายไพศาล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์-12000000*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIนายขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร-10604500*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIน.ส.วรรณภา บราวน์10000000*-10,000,000
STHAIนายชลิต สถิตย์ทอง10000000*-10,000,000
STHAIนางสุกัญญา วรพงศ์พาณิชย์-9300000*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIนายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม6,204,500-41,030,050
STHAIนายชัชวาลย์ ตันตยาพิพัฒน์5000000*-5,000,000
STHAIนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์5000000*-5,000,000
STHAIบริษัท ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จำกัด-2,000,000-170,613,439
STHAIนายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร-28-5,000,372
TFUNDสำนักงานประกันสังคม 30,077,800315.82116,331,873
TFUNDกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-1,014,300-10.6523,115,107
TFUNDกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-8,369,900-87.8833,411,577
TFUNDบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-13,440,700-141.1326,167,957
TIF1นายสุนทร รักศานติวงศ์-132,100-0.921,485,000
TIF1นายปัญญา อมตะสินธุ์-600,000-4.171,150,000
TIF1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-1,957,600-13.611,228,200
TLOGISบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,697,50043.268,956,900
TLOGISบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 300,0003.5132,258,686
TLOGISกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-145,400-1.705,911,600
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-198,800-2.3310,792,882
TLOGISกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-12,351,600-144.515,075,160
URBNPFนายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์100,0000.372,000,000
URBNPFนายสุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์7,0000.031,307,000

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
STHAI18-Mar-148-Dec-14
TASCO11-Mar-141-Dec-14
AAV14-Mar-141-Dec-14
PACE18-Mar-144-Dec-14
HANA14-Mar-1428-Nov-14
WORK14-Mar-1427-Nov-14
CHUO17-Mar-1428-Nov-14
TSF17-Mar-1427-Nov-14
AMATA6-May-1428-Nov-14
UIC9-May-1427-Nov-14
AGE12-May-1428-Nov-14
E10-Jun-1428-Nov-14
LHK17-Jun-1427-Nov-14
PR7-May-142-Oct-14
BLAND10-Jul-1428-Nov-14
ASP29-Aug-149-Dec-14
ARROW21-Aug-1428-Nov-14
ECL29-Aug-143-Dec-14
TUF28-Aug-142-Dec-14
AH29-Aug-142-Dec-14
BKI28-Aug-141-Dec-14
BKKCP29-Aug-1428-Nov-14
TIF129-Aug-1428-Nov-14
DSGT29-Aug-1428-Nov-14
KAMART29-Aug-1428-Nov-14
FUTUREPF29-Aug-1428-Nov-14
TFUND27-Aug-1426-Nov-14
TLOGIS27-Aug-1426-Nov-14
BTSGIF29-Aug-1428-Nov-14
ABC28-Aug-1427-Nov-14
SPF28-Aug-1425-Nov-14
URBNPF28-Aug-1425-Nov-14
FORTH19-Sep-142-Dec-14
TWZ3-Oct-141-Dec-14
GRAMMY3-Oct-1428-Nov-14
SKR15-Aug-142-Oct-14
EARTH27-Oct-141-Dec-14
TFD31-Oct-141-Dec-14
AJD10-Nov-149-Dec-14
TNH4-Nov-143-Dec-14
Fullscreen capture 15-Dec-14 111231 PM

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...