วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16 Aug 2015)

ช่วง วันที่ 1 สิงหาคม 2558  ถึง 15 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา 23 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

PTTEP และ DTAC รายใหญ่ต่างชาติเทขายออกมามาก

การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
MKน.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม-79,190,784-372.2015,331,569
MKนายชวน ตั้งมติธรรม-67,496,460-317.2310,040,155
MKนางอัญชัน ตั้งมติธรรม-33,000,000-155.1011,093,897
CGDนายสำเริง มนูญผล-37700000*-47.50ต่ำกว่า 0.5%
MKนายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม-5400556*-25.38ต่ำกว่า 0.5%
STARนายชัยวัฒน์ อนันควานิช1868800*14.581,868,800
DIMETนายนิค ศรีวีระวานิชกุล1685100*11.371,685,100
TIWนายอนุรักษ์ บุญแสวง-11,800-1.6640,200

การเคลื่อนไหว กองทุน
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PTTEPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -18,482,372-1,547.90152,303,496
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,998,856-734.17235,199,261
BTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 98,298,694953.501,003,651,462
BTSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-4,200,000-40.7483,269,500
BTSกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล2,167,30021.0295,859,400
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล468,3004.5479,724,700
EPGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16911200*-157.27ต่ำกว่า 0.5%
EPGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-3,729,600-34.6932,938,700
EPGกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์340,4003.1719,689,800
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,800,60058.5912,089,200
CGDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 791,2001.00172,646,122
PTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -333,000-2.8110,114,601
KYEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,5000.69224,500
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-20315600*-95.48ต่ำกว่า 0.5%
MKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,791,700-78.9265,329,184
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-10599400*-49.82ต่ำกว่า 0.5%
DIMETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,450,10016.547,987,700
Tบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,592,7934.7544,474,715
STARนายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)1680000*13.101,680,000
STARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -692200*-5.40ต่ำกว่า 0.5%
TIWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -267320*-37.69ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-14249000*-123.97ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-12000000*-104.40ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว11249000*97.8711,249,000
TLGFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อิมคัม พลัส39564600*534.1239,564,600
TRUEIFธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-99,724,800-1,336.31473,875,200
TRUEIFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส38185200*511.6838,185,200

การเคลื่อนไหวทั้งหมด
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED133466457*11,177.82133,466,457
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED 42-54480165*-4,562.71ต่ำกว่า 0.5%
PTTEPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-30485202*-2,553.14ต่ำกว่า 0.5%
PTTEPBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-21591200*-1,808.26ต่ำกว่า 0.5%
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED 188-20255009*-1,696.36ต่ำกว่า 0.5%
PTTEPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -18,482,372-1,547.90152,303,496
PTTEPBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-15,946,660-1,335.5322,200,885
PTTEPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-8,554,004-716.40104,291,791
PTTEPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,212,187-269.0243,872,505
PTTEPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,134,13194.9839,091,575
PTTEPTHE BANK OF NEW YORK MELLON315,21026.4049,718,484
PTTEPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,0330.0945,678,215
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,998,856-734.17235,199,261
DTACHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD2,940,728196.2916,294,028
DTACCHASE NOMINEES LIMITED-904,700-60.3913,686,031
DTACSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-683,699-45.6423,983,927
DTACTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT160,81610.7357,016,600
BTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 98,298,694953.501,003,651,462
BTSSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY60531968*587.1660,531,968
BTSUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED32,073,300311.1193,081,803
BTSHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD13,598,700131.91171,256,674
BTSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-4,200,000-40.7483,269,500
BTSกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล2,167,30021.0295,859,400
BTSCHASE NOMINEES LIMITED2,130,40020.6694,786,658
BTSSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-955,006-9.2696,135,266
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล468,3004.5479,724,700
BTSUBS AG HONG KONG BRANCH300,0002.91351,143,000
EPGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16911200*-157.27ต่ำกว่า 0.5%
EPGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-3,729,600-34.6932,938,700
EPGกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์340,4003.1719,689,800
TPCบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด627,20018.19395,592,674
FORTHนางสุมาลี อัครพิพัฒน์กุล-9042300*-91.33ต่ำกว่า 0.5%
FORTHน.ส.กนานุช เล็กวิจิตร-7,567,100-76.4311,846,000
FORTHนายชาย มโนภาส6680000*67.476,680,000
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,800,60058.5912,089,200
FORTHนางธารินี เสนจันทร์ฒิไชย3,917,90039.579,940,000
FORTHนายธานิน สัจจะบริบูรณ์735,9007.4317,543,400
FORTHนายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล700,0007.0717,223,700
FORTHนางดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ555,0005.617,969,700
FORTHนางมาลี วรปัญญา40,0000.407,000,000
FORTHนายวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม40,0000.409,300,000
FORTHนายบุญยงค์ นินเนินนนท์-4,000-0.0426,294,500
CGDบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)178300000*224.66178,300,000
CGDบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)113,375,100142.85206,000,000
CGDนายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย-53,971,000-68.00255,378,400
CGDนายสมชาย เวชากร45762100*57.6645,762,100
CGDTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT39439600*49.6939,439,600
CGDนายมงคล ประกิตชัยวัฒนา-39000000*-49.14ต่ำกว่า 0.5%
CGDนายเฟิม หงสนันทน์-38,600,000-48.6490,490,700
CGDนายสำเริง มนูญผล-37700000*-47.50ต่ำกว่า 0.5%
CGDABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD35,342,70044.53158,821,700
CGDCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.-13,500,000-17.0161,500,000
CGDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 791,2001.00172,646,122
PTLนายสมชาย ปัดภัย841,1007.117,206,300
PTLTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-606,800-5.1326,890,300
PTLนายยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์500,0004.2312,316,500
PTLนายไพศาล ชาติพิทักษ์350,0002.9625,300,000
PTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -333,000-2.8110,114,601
PTLนายชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์130,0001.107,180,000
PTLนายสุทัศ เหลืองด่านสกุล-32,000-0.277,600,000
PTLน.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์30,0000.257,980,000
KYEนายทิวา จิรพัฒนกุล5,0001.38159,500
KYEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,5000.69224,500
KYEนายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์2,0000.55121,700
MKUBS AG SINGAPORE BRANCH177550000*834.49177,550,000
MKน.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม-79,190,784-372.2015,331,569
MKนายชวน ตั้งมติธรรม-67,496,460-317.2310,040,155
MKนายฟิลิปวีระ บุนนาค37452400*176.0337,452,400
MKนางอัญชัน ตั้งมติธรรม-33,000,000-155.1011,093,897
MKน.พ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์24688700*116.0424,688,700
MKMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK22,337,800104.9930,000,000
MKนายกำพล วิระเทพสุภรณ์22000000*103.4022,000,000
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-20315600*-95.48ต่ำกว่า 0.5%
MKนางกานดา อภิวงศาสมบัติ-19405792*-91.21ต่ำกว่า 0.5%
MKนายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์-19382200*-91.10ต่ำกว่า 0.5%
MKMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK-16,980,800-79.8113,019,200
MKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,791,700-78.9265,329,184
MKนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร12000000*56.4012,000,000
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-10599400*-49.82ต่ำกว่า 0.5%
MKนายวิเชียร จิระกรานนท์10,129,20047.6126,929,200
MKนายศิรัตน์ ธำรงรัตน์-9,254,000-43.4924,746,000
MKนายนินนาท ตั้งใจตรง-8469700*-39.81ต่ำกว่า 0.5%
MKน.ส.ชัญญา ประนิช7200000*33.847,200,000
MKนายปราโมทย์ พสวงศ์6000000*28.206,000,000
MKน.ส.วทันยา อนันตคุณวงศ์-5917760*-27.81ต่ำกว่า 0.5%
MKนายกิตติพัฒน์ ชลฤดีไพศาล-5600000*-26.32ต่ำกว่า 0.5%
MKนายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม-5400556*-25.38ต่ำกว่า 0.5%
MKMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK5,357,00025.1813,019,200
MKนางดารณี เกรียงไกรไพบูลย์-5243720*-24.65ต่ำกว่า 0.5%
MKนายวิทยา นราธัศจรรย์5200000*24.445,200,000
MKบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด-4866140*-22.87ต่ำกว่า 0.5%
MKน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง-4550000*-21.39ต่ำกว่า 0.5%
MKนายสุชาติ ตังครัตนกุล-50,000-0.245,295,800
THEนายสุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล8,800,00072.6011,194,500
THEนายสุรเชษฐ์ บุญญาเสถียร5635500*46.495,635,500
THEนายพิชัย โกวิทคณิต-3397100*-28.03ต่ำกว่า 0.5%
THEน.ส.มนัสดา วราศิริกุล-3300000*-27.23ต่ำกว่า 0.5%
THEน.ส.ณัชชา บัณฑิตตระกูล-2342400*-19.32ต่ำกว่า 0.5%
THEนางศรีอนงค์ ลีฬหะสุวรรณ-2250000*-18.56ต่ำกว่า 0.5%
THEนายบุญโชค ถิรธารากร-1,540,000-12.7110,000,000
THEนายกิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล-347,500-2.875,455,000
THEนายธีรวัฒน์ แซ่ก๊วย229,0001.893,000,000
THEนายการุณ ธีรวรชัย-90,400-0.752,232,200
THEนางณฐินีนาถธ์ เหล่าศรีบุญ-50,000-0.412,100,000
TSTEนายประภาส ชุติมาวรพันธ์90,400-5,845,132
DIMETนายสุรพล รุจิกาญจนา11,524,37977.7934,573,138
DIMETUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-8805800*-59.44ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย8,594,88658.0229,850,000
DIMETนางอัจฉรา โมมินทร์7,793,96352.6124,781,890
DIMETนายจิตรภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา6078500*41.036,078,500
DIMETCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.5955400*40.205,955,400
DIMETนายกฤษฎา ตันเปาว์5824300*39.315,824,300
DIMETMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.-4984800*-33.65ต่ำกว่า 0.5%
DIMETน.ส.วิสสุตา รุจิกาญจนา3,717,10025.0911,429,300
DIMETนายทันสิษฐ์ รุจิกาญจนา3,615,20024.4011,157,000
DIMETนายกนต์ธีร์ รุ่งเลิศธนารมย์-3381700*-22.83ต่ำกว่า 0.5%
DIMETน.ส.ชมภร กมลสุทธิ-3,303,700-22.305,497,500
DIMETนายวารินทร์ สุริยะชัยสวัสดิ์-3004400*-20.28ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายนิรุตต์ มานะพันธ์โสภี-2941200*-19.85ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนางหญิงสยาม เทียมเพ็ชร2800000*18.902,800,000
DIMETน.ส.ศิริน หอวัง-2763300*-18.65ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนางสิริลักษณ์ ฉัตรลมัย2731200*18.442,731,200
DIMETน.ส.ชญาดา ทรัพย์สิน2580000*17.422,580,000
DIMETบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก2474400*16.702,474,400
DIMETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,450,10016.547,987,700
DIMETนายธนน รุ่งธนเกียรติ-2291300*-15.47ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายพีรพล สุวรรณนภาศรี-2140000*-14.45ต่ำกว่า 0.5%
DIMETAmFraser Securities Pte.Ltd. For A/c Clients2035400*13.742,035,400
DIMETนายอธิคม อัศวตั้งเสถียร1953000*13.181,953,000
DIMETนายสันติ สมบูรณ์-1764700*-11.91ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายนิค ศรีวีระวานิชกุล1685100*11.371,685,100
DIMETนายวัชร วัชรพล-1555900*-10.50ต่ำกว่า 0.5%
DIMETน.ส.ปวีณา ปฐมวงศ์เสถียร-1480000*-9.99ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายชาญ เลิศประเสริฐภากร1448000*9.771,448,000
DIMETน.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น-1340000*-9.05ต่ำกว่า 0.5%
DIMETน.ส.นันท์นภัส เลิศจรรยารักษ์-1317500*-8.89ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายชาตรี เกียรตินิรันดร์-1237000*-8.35ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายสุทธิ ทิพทิพากร-1207000*-8.15ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนางปิยมา ชรินธร-1100000*-7.43ต่ำกว่า 0.5%
DIMETน.ส.วิชยา เกียรตินิรันดร์-1070000*-7.22ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายอภิชาติ สถิตธรรมนูญ-1000000*-6.75ต่ำกว่า 0.5%
DIMETOCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED-984,500-6.657,965,500
DIMETน.ส.สยมพร บัวภูมิ954,7306.444,705,271
DIMETน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์-920000*-6.21ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายชัชวาล อัศวกนกศิลป์-200,000-1.352,800,000
Tน.ส.ฐิติกา พงษ์ชมพร126,165,00034.06252,330,000
Tนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล123,255,82633.28246,511,652
Tนายเมธา รังสิยาวรานนท์101052000*27.28101,052,000
Tน.ส.พรรณี แสงเพิ่ม97,810,00026.41195,620,000
Tนายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์87,104,80023.52176,561,724
Tนายอัศวิน ชินกำธรวงศ์80,000,00021.60154,366,317
Tนายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์78,900,75021.30157,801,500
Tน.ส.สุกัญญา งามจิตรสุขศรี78,120,00021.09156,240,000
Tน.ส.ชนินันท์ เหลืองเวคิน71735826*19.3771,735,826
Tนายปริพล ธนสุกาญจน์70,800,00019.12131,952,100
Tนายศิรประเสริฐ จีระพรประภา65000000*17.5565,000,000
Tนายนพดล คงวิวัฒนากุล64,573,40017.43129,206,800
Tนายชูชาติ แสงพงษ์49,950,00013.49103,000,000
Tนายศุภวุฒิ มณีรินทร์44,650,00012.0675,000,000
Tนายเทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์-43599275*-11.77ต่ำกว่า 0.5%
Tนายสมชาย ฉายศิริไพบูลย์41,475,75111.2092,951,502
Tนายสมัยศักดิ์ เจียรธนะกานนท์41000000*11.0741,000,000
Tนายภควา ปัตตะพงศ์40,000,00010.8073,330,000
Tน.ส.วัลลภา คูหิรัญ35000000*9.4535,000,000
Tนางโสภา พฤกษ์ดำรงชัย33000000*8.9133,000,000
Tนางเสาวณีย์ จีระชน32000000*8.6432,000,000
Tนางบงกชนวัท วาสนาพันธพงศ์31,622,5008.5461,245,000
Tนายพิสิฎฐ์ ภิสสาสุนทร30365000*8.2030,365,000
Tนางรุศดา ใจเพ็ชร์29521093*7.9729,521,093
Tนายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์25,340,0006.8461,831,000
Tนายเพชร วิจักขณา22,624,2116.1172,752,122
Tนายธีระศักดิ์ วาสประเสริฐสุข20,989,3005.6740,389,300
Tนายธานีนุกูล คณิตวิชากุล20,380,2005.5080,168,200
Tนางสิริพัชร สัจจาไชยนนท์20,000,0005.4040,000,000
Tนายบุญชาย ศรวิษฐานนท์-18620400*-5.03ต่ำกว่า 0.5%
Tน.ส.โชติรส อัฑฒกรวโรดม-17725301*-4.79ต่ำกว่า 0.5%
Tบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,592,7934.7544,474,715
Tนายจิรสีห์ เตชาชาญ17,580,9534.7550,958,378
Tนายศุภวัต สุรนาคะพันธุ์16,650,0004.5034,350,000
Tนายนเรฏฐ์ พันธราธร16,600,0004.4833,200,000
Tนายสมยศ คุณจักร15,250,0004.1230,500,000
Tม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต15,000,0004.0530,000,000
Tนางจิตราภรณ์ เตชาชาญ-14,618,825-3.9544,456,554
STARนายประสิทธิ์ ว่องอรุณ-7650000*-59.67ต่ำกว่า 0.5%
STARน.ส.เยาวนิจ ว่องอรุณ5100000*39.785,100,000
STARนายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ-3746900*-29.23ต่ำกว่า 0.5%
STARน.ส.ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน3,627,90028.309,781,400
STARนายชัยวัฒน์ อนันควานิช1868800*14.581,868,800
STARนายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)1680000*13.101,680,000
STARนายอธิคม อัศวตั้งเสถียร-1,642,300-12.811,243,200
STARนายนที รงครัตนะกุล-1550000*-12.09ต่ำกว่า 0.5%
STARนายบุญมาก สุพรรณ1338900*10.441,338,900
STARนายพงษ์ชัย เลิศฤทธิ์ปัญญา1300000*10.141,300,000
STARน.ส.จรูญศรี ว่องอรุณ1,275,0009.955,615,700
STARน.ส.เยาวลักษณ์ ว่องอรุณ1275000*9.951,275,000
STARนางปิยมา ชรินธร1056500*8.241,056,500
STARนายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม-912300*-7.12ต่ำกว่า 0.5%
STARนายพฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ800,0006.244,563,460
STARน.ส.เรศรา ตัณฑะยานนท์799000*6.23799,000
STARนางสว่างจิตต์ เคหสุขเจริญ-760,000-5.931,190,000
STARนายคุณชัย นาทีทอง-750000*-5.85ต่ำกว่า 0.5%
STARน.ส.อนงค์ วรพาสน์738200*5.76738,200
STARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -692200*-5.40ต่ำกว่า 0.5%
STARนายศิริชัย เทนอุทัย680100*5.30680,100
STARนายพีรพล สุวรรณนภาศรี494,8003.861,374,800
STARนางสุจินต์ เตชะคุณากร-426,200-3.323,210,800
STARน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์409,0003.192,575,000
STARนายโดม พรหมายน334,7002.611,780,700
STARน.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น309,0002.412,827,000
STARน.ส.สุพัตรา เวชภัทรสิริ-236,300-1.841,997,780
STARนายมงคล นาทีทอง190,0001.485,710,000
STARนางโลวันนี เหลียง-99,000-0.77701,000
TIWดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย860,338121.314,610,168
TIWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -267320*-37.69ต่ำกว่า 0.5%
TIWCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-165500*-23.34ต่ำกว่า 0.5%
TIWบรษัท อาซูมา โกโยคา บูซิกิ ไกซา จำกัด-64080*-9.04ต่ำกว่า 0.5%
TIWนายไพฑูรย์ วงศ์วัชรมงคล-45900*-6.47ต่ำกว่า 0.5%
TIWนายประชา ปริยวาทกุล-35000*-4.94ต่ำกว่า 0.5%
TIWน.ส.ทิพยรัศมิ์ เวชรังษี-33000*-4.65ต่ำกว่า 0.5%
TIWน.ส.วรรณณี โรจนวณิชยากร-31709*-4.47ต่ำกว่า 0.5%
TIWนายอนุรักษ์ บุญแสวง-11,800-1.6640,200
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-14249000*-123.97ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-12000000*-104.40ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว11249000*97.8711,249,000
HPFนายทวี ปิยะพัฒนา9236000*80.359,236,000
HPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,484,20039.0114,453,400
TLGFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อิมคัม พลัส39564600*534.1239,564,600
TLGFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,FUND SERVICES DEPARTMENT-33166800*-447.75ต่ำกว่า 0.5%
TLGFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-23,582,200-318.36143,743,178
TLGFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,132,100217.7860,116,300
TLGFBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH-68,800-0.9335,257,007
TNPFน.ส.อมรรัตน ฐายิกากุล5516000*27.365,516,000
TNPFนางอมรรัตน ดวงล้อมจันทร์-5434800*-26.96ต่ำกว่า 0.5%
TNPFนายจิต จิตติวรานนท์-1600000*-7.94ต่ำกว่า 0.5%
TNPFนายอนันต์ พรรณมณีลักษณ์1175900*5.831,175,900
TNPFนายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์900000*4.46900,000
TNPFMR.PETER ERIC DENNIS210,0001.041,310,000
TNPFนายนพพร สัตบงกช-125,000-0.62775,000
TNPFนางวีณา เชิดบุญญชาติ16,0000.0832,311,507
TRUEIFCHASE NOMINEES LIMITED-114,995,500-1,540.9488,624,800
TRUEIFธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-99,724,800-1,336.31473,875,200
TRUEIFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY49043900*657.1949,043,900
TRUEIFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส38185200*511.6838,185,200
TRUEIFนายยงยุทธ จรัญวาศน์30043400*402.5830,043,400
TRUEIFAIA Company Limited- AIA D-PLUS10,000,000134.00102,700,200
TRUEIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-5,349,800-71.69288,996,592
TRUEIFRBC INVESTOR SERVICES TRUST-5,198,300-69.6657,535,200
TRUEIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT2,678,70035.89164,292,500
TRUEIFRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-1,986,300-26.6232,598,800
URBNPFนายไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์3000.003,751,500


ตารางที่ 4
ChangeUpdate ครั้งก่อนUpdate ล่าสุด
DIMET8-Sep-146-Aug-15
TNPF30-Jan-1510-Aug-15
PTTEP13-Feb-157-Aug-15
THE17-Mar-154-Aug-15
TSTE30-Mar-1510-Aug-15
UMS2-Apr-1511-Aug-15
TPC3-Apr-1510-Aug-15
CGD3-Apr-153-Aug-15
STAR8-Apr-157-Aug-15
MK8-Apr-155-Aug-15
FORTH24-Apr-153-Aug-15
TLGF30-Apr-1531-Jul-15
TRUEIF13-May-157-Aug-15
DTAC11-May-155-Aug-15
HPF7-May-1528-Jul-15
T13-May-1529-Jul-15
URBNPF28-May-1531-Jul-15
EPG16-Jun-1511-Aug-15
BTS12-Jun-155-Aug-15
TIW26-Jun-157-Aug-15
PTL29-Jun-156-Aug-15
KYE3-Jul-155-Aug-15

บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 1782558 233653

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ2 ปี 2558

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2558 แล้ว 571 บริษัท

ASK : Q2 ยังรักษาระดับการทำกำไรไว้ได้ มีการเปิดสาขาเพิ่มรองรับ AEC และการขยายตัวของสินเชื่อ ที่ราคาปัจจุบัน คาดหวังเงินปันผล 6%+ (14 Aug 2015)
SIRI : ผลประกอบการดี กำไร Q2 เพิ่มขึ้น 67% QoQ และ 68% YoY  (13 Aug 2015)
BANPU : ผลประกอบการ Q2 พลิกขาดทุน จากราคาถ่านหินที่ลดลงต่อเนื่อง จน Operational Margin ของเหมืองหลักๆเริ่มติดลบ แม้จะเริ่มมีรายได้จากโรงไฟฟ้ามาชดเชยบ้าง กับบ้านปูที่ใช้ มาตราการลดต้นทุนต่างๆอย่างดี ทั้งลด Stripping ratio และหยุดดำเนินการบางเหมือง ยังขาดทุน ส่วนตัวมองเห็นถึงจุดต่ำสุดของราคาพลังงานรอบนี้ (13 Aug 2015)
SPALI : ผลประกอบการดี กำไร Q2 เพิ่มขึ้น 7% QoQ และ 82% YoY และมี PE 4 ไตรมาสล่าสุดที่ 5.xx และประกาศปันผลระหว่างการสำหรับครึ่งปีแรกนี้ 0.50 บาทต่อหุ้น ผลตอบแทนปันผล 12 เดือนล่าสุดสูงกว่า 6% (11 Aug 2015)
FNS : กำไร Q2 เพิ่มขึ้น 65% QoQ และ 1037% YoY และมี PE 4 ไตรมาสล่าสุดที่ 3.xx มีกำไรพิเศษเข้ามา และ รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ก็เพิ่ม รวมถึง รายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า จากสิทธิการเช่าที่ไปลงทุน ที่เพิ่งเข้าไปลงทุนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในกำไรมากขึ้น ซึ่งยังคงลงทุนธุรกิจนี้เพิ่มอีกเรื่อยๆ และเริ่มเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำไรของบริษัทแล้ว (11 Aug 2015)
JSP : โครงการสำเพง 2 ช่วงผลักดันการ Turn Around ของธุรกิจอย่างเต็มตัว Q2 กำไรโต 30% QoQ และ 103% YoY (10 Aug 2015)
SCC : Q2 นี้ทำกำไร New High ได้อีกแล้ว (11.56 บาทต่อหุ้น) การกระจายธุรกิจทำให้กำไรเติบโตต่อเนื่อง แม้ธุรกิจปูนกับกระดาษจะกำไรลด แต่ธุรกิจเคมีภัณฑ์กำไรดีขึ้นมาก ผู้บริหารเก่งจัง(29 Jul 2015)
KTB : เช่นเดียวกับ TCAP คือมีการตั้งสำรองพิเศษ แต่กำไร Q2 ยังโตได้ 7% QoQ และ 12% YoY  (21 Jul 2015)
TCAP : ยังคงทำกำไรได้ดี ใน Q2 เพิ่มขึ้น 5% QoQ และ 13% YoY และมี PE 4 ไตรมาสล่าสุดที่ 6.xx สำคัญคือ Coverage Ratio ที่สิ้นสุด Q2/53 ขึ้นมาเกินระดับ 100% แล้ว ตามกฏ Basel III จาก เพียง 85% เมื่อสิ้นปี 57 ทั้งนี้ แม้ว่าจะตั้งสำรองเพิ่มพิเศษเพิ่มจำนวนมาก แต่ก็ได้ จากรายรับพิเศษจาก Tax shied ใน 2 ไตรมาสแรกในปีนี้ ทำไรกำไรปกติไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งการเพิ่มระดับการตั้งสำรองนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะต้องเพิ่มทุน และ น่าจะลดต้นทุนการเงินได้เล็กน้อยทันที (20 Jul 2015)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

ราคา* คือราคาปิดหุ้น วันที่ 14 สิงหาคม 2558
P/E  คือ ราคา* ต่อ ผลกำไร(ขาดทุน) 4 ไตรมาสล่าสุด
P/B*  คือ ราคา* ต่อ มูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีหักค่าความนิยม ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
P/S  คือ ราคา* ต่อยอดขาย 4 ไตรมาสล่าสุด
QoQ คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน Q2/58 เทียบกับ Q1/58
YoY คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน Q2/58 เทียบกับ Q2/57
Q3/57 คือ ผลประกอบการประจำไตรมาส 1 เมษายน 2558 - 31 มิถุนายน 2558 (บาท/หุ้น) ไม่เกี่ยวกับรอบบัญชีของแต่ละบริษัท
D/E* คือ มูลค่าหนี้สินรวม ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นหักค่าความนิยม ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ROA* คือ อัตราส่วนระหว่างผลกำไร 4 ไตรมาสล่าสุด ต่อสินทรัพย์รวมหักค่าความนิยม ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
CASH คือปริมาณเงินสดต่อหุ้นต่อราคาหุ้น [%] ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ไตรมาสก่อน : http://i.thammada.com/2015/05/q1-2558.html


ชื่อหุ้นราคา*P/EP/B*P/SQoQYoYD/E*CASHROAQ2/58Q1/58Q4/57Q3/57Q2/57Q1/57Q4/56Q3/56Q2/56Q1/56Q4/55Q3/55Q2/55Q1/55
JAS5.052.312.501.27-92.12%13.72%2.652.2029.690.141.830.130.090.130.120.110.110.100.110.080.090.070.07
SPALI16.805.681.581.026.88%82.16%1.070.3313.370.560.530.950.920.310.431.020.200.180.270.940.330.180.15
ASK18.509.501.522.400.75%0.82%5.930.562.300.480.480.500.480.480.440.470.460.460.430.410.390.310.27
SIRI1.676.880.930.5366.69%67.65%1.910.184.610.060.040.090.060.040.060.070.030.04-0.010.130.030.030.02
TISCO41.507.351.251.48-15.81%1.23%10.201.351.501.251.491.541.361.241.171.001.411.451.441.241.191.151.05
SCB145.009.491.722.980.50%-10.22%8.048.961.933.893.873.603.904.343.873.463.753.723.862.882.952.973.05
AP6.006.631.160.7114.84%-9.70%1.340.247.450.200.180.190.330.230.080.300.130.140.070.290.140.180.13
FNS5.053.950.742.2864.78%1036.55%0.580.6911.350.630.380.270.010.06-0.100.270.01-0.120.130.130.04-0.15-0.15
STPI14.408.312.741.8332.69%26.20%0.620.3220.300.440.330.490.480.350.300.380.220.300.260.240.250.110.08
KTB17.807.391.061.507.44%12.06%10.853.441.180.600.560.580.660.540.590.720.640.460.610.060.640.530.46
MSC5.058.261.250.26-20.56%8.72%0.990.477.560.130.170.170.140.120.060.160.180.090.140.110.320.080.10
SMG27.507.291.421.41-58.54%-42.56%1.810.346.910.591.431.150.601.031.230.750.731.000.520.440.070.330.48
KBANK173.008.931.691.75-7.44%-2.16%7.4117.332.054.805.184.165.234.904.993.984.484.594.223.213.853.913.76
TC3.888.270.700.2748.73%-15.48%0.640.195.200.180.120.060.110.210.120.040.10-0.13-0.090.000.110.100.08
TIP37.257.682.021.81-1.70%39.03%11.115.382.131.301.330.841.390.941.330.851.000.281.720.530.12-0.230.46
TMD19.109.661.351.48-19.14%32.51%0.140.5012.310.460.560.520.440.340.490.490.440.420.500.330.610.510.63
TNITY6.806.580.901.42-57.27%-44.40%1.480.225.390.110.250.360.320.190.100.040.34-0.160.480.210.160.110.11
CSC52.758.091.070.87-5.73%2.42%0.269.5210.531.491.582.081.381.451.401.331.062.052.051.321.651.371.23
SC3.107.191.100.55211.91%52.64%1.590.145.900.120.040.150.130.080.020.080.060.070.050.140.040.040.04
TOPP-10.901.140.6924.80%-1.58%0.1711.638.874.733.793.494.874.803.203.134.614.923.623.393.194.733.37
TCAP30.256.670.830.574.60%12.75%8.2610.691.101.201.141.171.031.061.141.321.433.501.681.151.071.471.02
SENA3.146.680.970.97-53.08%-64.77%1.470.585.870.040.090.210.140.110.040.140.070.040.060.110.060.110.06
PS24.107.931.770.85143.34%15.92%1.070.3810.680.970.400.840.820.840.481.010.610.630.350.570.450.450.28
SMK536.0010.602.501.21-26.20%-17.88%2.2931.177.1310.4914.2212.2313.6312.7810.039.628.9812.0612.845.737.549.908.18
HFT4.268.311.341.2123.81%79.61%0.170.7813.720.160.130.110.110.090.130.140.130.140.070.030.070.050.09
AYUD36.004.891.291.68-23.14%14.92%0.7510.7114.920.710.920.854.870.621.110.700.610.190.850.710.690.37-0.36
PPP6.2011.432.311.22-4.14%7.29%1.280.098.860.110.120.180.140.100.130.120.110.110.090.090.060.040.07
SPCG24.109.983.414.6520.46%74.93%2.140.0210.750.730.600.650.430.420.290.210.100.120.100.010.010.010.01
GCAP3.0810.811.914.10-31.48%-25.30%1.910.166.070.060.090.070.070.080.080.060.040.060.060.040.040.040.04
ROJNA6.207.641.190.86-14.81%639.19%2.000.504.350.190.230.200.190.03-0.040.32-0.06-0.140.180.050.170.360.17
SF5.5012.481.385.30-1.78%13.27%0.700.026.470.110.120.120.090.100.080.060.070.080.070.020.080.080.62
KTC84.0011.012.901.97-19.15%-1.45%5.622.173.741.802.231.651.951.831.380.891.201.261.640.750.510.33-0.60
THIP220.009.301.840.8632.18%159.63%0.3035.8615.168.606.514.454.103.313.155.264.911.642.063.183.721.702.78
BBL166.008.860.952.28-14.58%-11.01%7.4425.161.274.214.934.595.024.734.704.034.695.374.724.334.094.654.24
TMB2.3010.871.431.5937.97%-12.26%10.270.261.150.050.040.070.050.060.040.040.040.010.04-0.050.030.030.02
SNC15.3010.781.890.56-50.10%12.26%0.941.608.880.310.610.270.230.270.540.220.210.490.550.370.280.580.47
TWS35.259.711.160.76-36.64%143.37%0.158.3910.400.701.101.030.800.290.991.130.790.440.430.660.801.110.98
BECL38.259.221.332.83-14.26%-6.50%1.490.135.800.810.941.400.990.870.900.301.150.514.320.410.611.370.53
MBKET23.308.702.562.46-36.42%13.52%2.390.398.580.410.640.960.670.360.220.480.450.610.970.350.330.300.31
TCB22.907.030.600.98180.86%-8.73%0.293.546.611.080.380.930.871.180.781.771.060.490.78-0.050.990.621.19
SMPC5.458.023.211.33222.59%136.02%0.790.0222.340.310.100.060.210.130.120.070.090.050.050.060.110.070.10
SPC43.0010.351.240.4350.71%13.59%0.571.937.641.220.811.450.691.070.530.610.431.200.890.550.860.890.65
PR51.0013.272.194.10-8.08%-9.33%0.060.4015.450.810.881.131.020.890.701.000.970.630.600.860.720.710.70
NPK26.008.780.920.88-24.46%56.01%0.650.136.310.781.030.710.440.500.870.440.780.450.640.781.550.701.85
BAY31.5014.381.382.320.54%25.69%7.933.661.000.590.590.540.480.470.440.430.520.410.550.510.510.500.47
KCE53.0013.784.672.39-4.11%2.34%1.240.7914.270.860.901.021.070.840.770.660.570.350.480.370.430.140.31
SYNTEC3.0810.331.660.546.62%42.82%1.040.207.860.070.060.100.070.050.03-0.020.050.02-0.010.01-0.02-0.04-0.03
NSI99.508.131.061.23-68.19%-70.84%1.4910.655.231.444.533.302.984.940.507.111.870.074.122.511.163.84-3.29
RML1.244.551.150.87-26.01%-46.47%1.990.448.450.060.090.020.100.120.100.060.050.060.040.060.070.03-0.02
QLT13.3011.133.072.55-28.26%52.68%0.170.3323.380.250.350.330.260.170.310.200.230.230.180.270.300.150.23
HTECH2.5210.431.120.84-39.79%-46.42%0.350.427.280.030.060.050.100.060.050.040.050.050.05-0.010.070.140.14
GYT398.0010.140.790.5194.40%48.45%0.27162.626.1212.226.2911.279.468.233.0913.298.2013.449.5431.94134.74-5.34-40.84
DELTA83.0016.354.012.339.28%14.25%0.4713.2716.291.371.250.901.561.201.120.881.321.170.970.651.540.720.57
CNS2.4010.350.932.93-28.40%-4.80%1.610.563.420.050.060.070.050.050.030.020.040.060.070.030.030.020.02
TSTE-12.241.451.2722.77%-18.74%0.821.096.500.330.270.420.400.410.250.080.04-0.090.23-0.460.090.630.54
AQUA0.7710.191.123.862.21%59.27%0.600.396.880.010.010.040.010.010.010.040.010.010.010.010.00-0.010.00
MTI157.0010.362.541.5915.59%47.51%3.166.034.914.654.032.434.043.164.882.700.002.684.99-14.60-0.010.95-11.64
IFS2.549.511.172.951.85%-11.15%2.150.473.880.060.060.080.070.070.080.040.080.070.070.060.060.060.06
BAT-3K66.008.130.780.09340.72%-20.46%1.116.554.452.660.603.061.793.342.062.214.010.08-0.330.92-6.30-2.86-5.24
CPL35.7510.290.900.60-52.48%-51.21%0.663.805.190.661.390.650.771.350.590.150.731.140.480.300.890.080.34
LHBANK1.7616.941.472.5928.00%37.09%9.170.130.840.030.020.020.030.020.020.020.010.020.020.010.010.010.01
SVOA1.7010.270.660.17112.48%800.26%1.210.162.910.070.030.040.020.010.020.020.010.030.020.030.030.030.02
CPR3.8813.901.441.62-4.38%33.68%0.180.568.790.070.070.070.070.050.030.040.070.040.070.090.080.070.09
EASON2.8212.011.291.249.43%7.15%0.280.458.300.050.050.080.060.050.040.070.080.100.090.120.090.100.08
SIS3.948.870.950.0744.38%-27.89%2.060.413.410.120.080.130.120.160.120.090.130.180.14-1.38-0.56-0.250.08
JSP1.7310.331.463.0930.42%103.50%0.630.388.660.080.060.020.020.040.050.030.000.000.000.000.000.000.00
PB44.5017.444.112.794.00%32.85%0.251.6518.770.620.600.690.640.470.520.600.600.460.430.540.510.460.39
GLOW89.5015.392.792.085.18%-18.15%1.194.158.181.571.491.171.581.921.581.081.310.831.701.081.290.371.06
CHARAN35.0013.310.712.67-2.95%213.95%0.412.433.810.960.990.420.270.300.810.190.480.07-0.581.20-0.600.930.98
SCC520.0014.983.841.4425.33%62.65%1.2418.4310.6511.569.237.386.547.116.986.848.168.277.335.765.353.574.98
THANI2.568.831.532.259.74%14.04%5.960.032.490.080.070.060.080.070.080.060.090.080.080.070.060.040.04
SORKON79.7516.892.851.00-29.23%0.96%1.320.877.070.981.391.370.990.971.251.030.880.821.051.081.080.751.14
TVO26.2512.362.790.8810.46%12.08%0.180.3018.990.680.620.510.320.610.640.550.270.280.080.290.850.680.37
PT10.0010.322.840.4513.16%-42.87%1.890.119.370.130.110.470.260.220.110.190.160.190.270.240.150.080.05
SUC37.0010.800.640.7162.50%-2.25%0.137.985.200.920.570.871.070.940.460.241.320.800.760.870.990.931.31
PYLON10.5017.904.223.310.70%12.29%0.390.5016.900.160.160.140.120.150.120.110.130.120.070.09-0.030.000.11
INTUCH80.5016.5321.799.26-0.39%16.57%0.911.0637.901.271.281.141.181.091.191.081.061.151.261.031.081.081.10
GFPT9.509.221.400.48-8.40%-58.47%0.660.419.090.160.170.290.400.380.340.370.480.240.100.08-0.02-0.01-0.01
PM10.5014.063.921.48-31.93%24.03%0.410.1419.830.150.220.220.160.120.220.190.180.130.210.200.170.130.18
KKP30.259.320.761.2612.81%24.61%5.271.361.190.880.780.581.000.710.831.221.171.461.371.261.100.970.68
TASCO25.2511.505.651.5417.02%77207.39%0.970.3424.590.850.730.340.280.000.16-0.030.190.120.270.270.060.080.00
BKI365.0016.031.323.20-14.39%29.69%0.879.524.395.025.863.798.113.875.892.655.174.943.662.770.551.740.81
QH2.288.281.211.1220.52%-31.15%1.680.365.440.060.050.060.100.090.060.070.080.100.060.070.100.030.03
ARROW14.1017.524.693.42-9.26%93.70%0.120.1723.750.220.250.170.160.120.140.130.140.120.130.080.110.080.10
UBIS5.8013.963.461.2969.84%12.63%0.700.0514.560.150.090.120.060.130.050.080.110.110.080.090.080.080.08
SYNEX4.2011.221.480.188.22%308.46%1.780.124.750.110.100.080.080.030.05-0.020.110.050.160.100.170.100.11
LPN16.6010.132.291.53181.56%124.14%0.960.7711.530.560.200.500.380.250.240.380.420.540.240.840.370.300.20
SITHAI2.3813.351.110.6622.72%4.32%1.000.184.120.050.040.040.040.050.040.060.030.040.040.060.050.040.04
AMATA12.605.651.320.60233.26%n/a0.811.1512.910.420.121.560.13-0.010.410.070.590.640.120.580.360.180.19
CK25.5011.642.290.55278.36%429.86%3.393.764.450.980.260.250.710.180.220.250.550.742.990.150.050.070.06
OCC16.8011.301.280.5126.57%-3.23%0.391.378.080.340.270.470.420.350.360.450.390.300.550.480.400.390.49
CSS4.8817.193.321.066.26%44.92%0.950.449.870.060.060.080.080.040.020.030.020.010.040.050.040.040.02
JCT94.0012.111.420.9794.32%-8.40%0.155.549.912.271.171.672.652.482.301.232.491.521.781.292.232.151.23
TAE3.2013.501.852.28-49.92%4.91%0.810.027.530.060.120.020.040.060.100.010.040.030.040.040.040.040.04
CPF20.3014.412.210.420.88%-15.90%1.543.084.300.390.380.100.540.460.260.230.340.210.130.030.310.521.56
ASIMAR3.649.152.321.10-30.84%n/a0.670.1214.890.090.130.160.02-0.020.000.080.070.070.020.010.090.040.08
ASP3.909.931.723.11-33.78%-45.41%0.710.1910.120.070.100.090.140.120.050.070.140.120.190.080.090.030.09
EPCO5.9018.573.784.9517.67%4.84%0.870.088.660.100.090.090.040.100.070.020.030.060.060.050.000.010.03
PREB13.1011.013.000.61-20.81%58296.63%2.931.686.890.170.210.540.270.000.180.040.220.440.160.110.180.170.14
PF0.938.330.790.33332.14%n/a2.460.212.750.060.010.000.040.000.01-0.010.010.000.010.000.010.010.01
LH8.1511.822.042.5126.69%-14.15%0.810.209.540.150.110.280.150.170.120.130.160.140.120.130.130.100.12
LIT6.6021.853.488.028.50%55.15%1.420.056.560.080.080.070.070.050.050.040.040.040.040.040.040.040.04
NTV34.0018.994.223.18-20.44%40.45%0.320.1316.510.390.490.450.470.270.460.340.440.310.410.320.560.280.38
THCOM35.0021.1212.503.525.93%14.94%0.862.665.950.520.490.390.250.450.360.260.290.170.300.11-0.100.100.04
TK9.7014.461.211.810.64%2777.93%1.080.233.960.220.210.160.080.010.140.100.140.210.410.400.400.350.27
GPSC24.1018.871.021.43-10.85%-17.59%0.503.963.590.320.350.330.270.380.070.230.180.210.150.000.000.000.00
HMPRO6.4525.335.301.4511.79%3.46%1.800.237.350.060.060.080.060.060.060.070.050.060.050.070.050.040.05
BR10.0015.15n/an/a-25.01%-24.14%1.640.1014.330.150.200.170.140.200.210.060.050.050.040.000.000.000.00
ICHI17.4020.353.523.462.82%-19.98%0.480.1211.550.250.240.160.200.310.160.140.140.270.140.120.140.130.14
ALUCON-14.032.161.4133.68%-12.70%0.611.539.524.603.442.624.665.284.833.064.233.994.443.953.584.072.30
BIGC186.0020.449.391.0437.30%4.67%1.237.4410.782.401.753.051.902.291.523.191.671.901.692.271.251.682.15
MBK14.4014.701.062.49-5.06%-12.04%1.000.353.580.230.250.260.240.270.170.230.610.331.240.280.190.290.35
FE-12.231.281.3022.91%560.61%0.2923.318.072.602.115.712.540.390.265.222.862.912.615.804.732.852.15
WINNER2.6012.611.790.6424.55%40.14%0.400.0810.130.060.040.070.040.040.050.070.040.070.020.080.040.050.06
MFEC6.0513.541.960.81-30.30%-72.92%0.590.217.720.070.100.150.130.250.080.130.070.160.160.180.120.080.03
TUF18.3015.764.100.79-6.29%-7.19%1.290.266.160.300.320.150.400.320.200.170.210.080.140.130.340.210.31
VNG13.6017.123.051.8055.39%230.79%0.920.439.270.270.170.120.230.080.040.050.01-0.10-0.07-0.070.060.140.05
SCP8.808.711.771.68-30.26%-18.09%0.330.7215.330.230.320.190.270.280.370.360.480.210.330.190.220.160.16
SHANG63.757.131.132.54-71.56%n/a0.0614.0214.960.592.096.000.26-0.200.711.352.180.0712.180.62-0.21-0.090.45
CPN46.2526.254.918.53-6.56%8.95%1.270.398.240.450.480.410.430.410.380.390.330.320.370.250.630.260.24
TMT8.7012.351.850.3549.14%54.98%1.670.545.590.240.160.120.190.150.310.170.190.150.510.310.280.210.23
PRAKIT13.0011.440.901.5826.44%45.69%0.421.775.530.300.240.240.350.210.050.270.390.430.340.560.510.380.29
SPI24.5010.280.622.7753.44%-10.81%0.140.185.340.770.500.760.350.870.410.470.730.920.680.530.560.800.79
PL3.4411.650.960.5616.53%222.82%4.940.111.390.080.070.070.070.030.070.080.080.090.100.090.090.100.11
UPF-15.671.020.68-39.28%9.82%0.316.834.960.540.891.280.550.491.040.620.480.811.061.791.370.831.27
ADVANC235.0018.4722.644.61-0.49%16.20%1.673.0829.003.313.333.073.012.853.192.972.813.093.342.832.962.933.00
DCC3.5617.847.423.38-4.42%14.65%0.620.0625.630.060.060.040.040.050.050.040.050.050.060.050.040.050.06
TOG5.7016.261.551.48-5.94%-24.89%0.250.127.560.090.090.090.080.110.140.080.120.100.040.13-0.020.070.16
LTX-9.000.740.34n/a87.07%0.862.824.362.620.003.181.901.402.461.143.008.450.393.630.75-0.29-1.56
APURE1.4814.411.130.8343.09%-0.42%0.380.565.670.030.020.020.040.030.000.010.020.01-0.02-0.010.020.020.03
NYT15.4022.242.527.63-30.77%4.33%0.190.659.480.150.210.160.180.140.180.160.160.140.140.380.150.120.12
GIFT3.9214.412.921.84-15.45%-4.71%0.700.5811.820.070.080.060.070.070.060.020.050.020.070.030.040.020.07
MALEE30.0013.603.940.88-3.41%1.76%1.600.5310.570.590.610.540.470.580.600.180.590.650.600.891.241.221.26
EARTH4.6014.478.171.11-24.04%-43.61%2.300.165.190.070.090.060.100.120.070.060.090.100.120.110.110.120.09
BFIT5.5512.170.564.03-16.80%-8.55%1.720.001.710.110.130.120.100.120.140.100.160.130.130.130.110.120.12
SWC7.8512.412.021.0769.11%34.70%0.400.6711.370.260.160.110.100.200.180.030.190.260.310.050.080.230.29
EASTW11.8014.502.735.44-13.66%-4.75%0.790.238.510.210.250.170.190.220.220.130.210.240.220.140.180.230.19
ILINK20.7023.044.302.65-47.94%50.08%1.270.388.200.170.330.250.140.120.150.230.120.070.070.120.090.080.07
THREL13.0020.116.244.95-26.19%2.52%0.560.3419.680.150.210.190.090.150.180.120.210.120.110.040.110.090.18
TTW11.6015.625.938.034.89%-1.20%1.440.5911.380.190.180.190.190.190.180.080.210.130.220.140.160.140.17
TKS8.8513.041.773.15-43.82%-28.23%0.500.489.060.150.260.090.170.210.310.070.230.140.210.120.170.140.16
PLAT5.3026.921.908.9513.58%50.74%0.191.875.860.060.050.050.040.040.030.030.020.020.020.000.000.000.00
SUSCO3.128.111.180.021148.01%233.75%0.830.497.700.120.010.190.060.040.020.030.020.030.080.790.040.030.06
KYE275.008.141.170.45n/a0.43%0.3434.9210.676.260.0012.4815.056.230.467.137.947.4813.847.633.6713.945.42
TCCC23.908.592.170.50459.76%-13.47%0.736.4913.510.970.170.251.381.130.590.481.511.430.430.400.731.040.33
TIPCO14.009.092.601.8513.63%n/a0.900.1114.850.750.66-0.030.16-0.090.12-0.040.05-0.070.290.200.090.100.07
BROOK0.954.782.333.84-89.07%12.35%0.100.0644.400.020.16-0.020.040.020.02-0.01-0.01-0.020.090.010.030.020.01
LST4.028.891.250.2795.54%-31.29%0.730.227.900.160.080.060.160.230.02-0.120.120.120.190.090.050.050.14
FORTH10.1019.555.321.4735.67%435.51%1.570.4910.490.130.090.180.120.020.030.030.080.070.090.010.070.03-0.01
SEAFCO9.9514.923.270.8578.24%-17.55%0.850.2711.820.160.090.110.310.200.080.070.120.110.150.150.110.080.12
STA11.8011.760.730.2474.28%211.01%0.851.533.360.400.230.010.360.130.310.330.180.240.660.500.62-0.340.31
AIT28.5013.332.221.34-12.67%-56.35%0.665.359.830.600.690.420.431.380.970.780.520.730.720.530.430.380.45
BWG1.6621.493.043.5023.90%81.85%0.460.169.710.020.020.020.010.010.020.020.010.010.010.010.000.010.01
XO4.8217.804.102.1827.58%1.26%0.260.3117.890.080.060.060.060.080.04-0.020.050.00-0.010.030.030.030.03
PDG3.9815.012.101.89-27.70%17.93%0.350.7610.360.070.100.070.030.060.060.050.050.060.070.000.010.000.01
FIRE2.7216.922.051.3452.46%8.11%0.210.069.840.050.030.040.050.040.050.050.050.040.040.040.050.040.04
WACOAL-20.941.191.7930.63%9.15%0.260.334.490.940.720.340.450.860.650.320.450.710.640.650.711.200.92
GLAND3.0017.761.844.44-60.57%-39.07%0.820.135.680.020.050.060.040.030.010.020.020.010.020.020.00-0.010.00
BOL2.0220.515.143.3946.23%6.21%0.480.1014.940.030.020.020.030.030.020.050.020.020.020.040.020.030.02
SVH304.0023.934.283.49-29.33%-10.99%0.352.9413.202.603.683.033.402.923.462.312.742.162.842.402.792.252.55
CMR239.0021.614.364.12-53.72%11.02%0.644.7611.861.904.092.902.171.712.842.693.931.201.301.841.410.711.21
ZMICO1.3210.730.713.99159.72%-19.03%0.170.165.640.030.010.040.040.040.000.000.020.020.060.040.030.000.01
HANA30.5012.011.311.20-22.73%-41.83%0.207.479.120.500.640.670.730.851.980.760.691.260.180.280.800.640.34
IHL7.4514.812.701.53-84.65%25934.21%0.970.059.220.020.150.180.140.000.140.110.090.130.150.100.150.150.20
BJCHI7.2012.192.411.3011.46%-22.42%0.130.5217.450.110.100.220.160.140.110.160.260.170.170.150.210.070.07
ECL1.7319.901.474.80-33.67%-28.78%1.750.012.670.020.030.020.020.030.020.010.020.020.020.010.020.020.02
KCAR9.7012.531.391.243.52%-23.07%1.100.165.260.180.180.200.220.240.200.240.220.210.430.330.400.410.43
MC13.5015.412.863.30-10.63%0.39%0.240.1914.410.220.240.240.170.220.260.260.220.200.230.220.18-0.170.17
CSR-16.390.787.21-36.98%-15.65%0.171.854.060.771.220.680.920.910.970.701.020.811.320.700.810.561.06
SAMART20.3016.783.880.950.76%-33.17%1.971.386.800.270.270.320.350.410.400.360.390.350.350.280.280.230.27
TNL26.2516.500.951.2093.09%-6.79%0.170.914.880.640.330.330.300.680.430.460.150.680.440.520.510.610.77
MINT26.0022.616.364.01-74.92%-12.29%1.480.617.160.120.490.370.170.140.320.350.160.100.320.270.130.080.29
M57.7524.173.993.137.52%28.16%0.150.2314.280.570.530.720.580.440.520.600.580.530.540.490.550.590.61
NCH1.8214.170.900.9142.06%40.63%1.180.022.910.040.030.060.000.030.010.030.020.030.010.040.030.04-0.02
SAT17.0011.811.350.93-66.32%-49.02%0.892.766.000.150.460.500.340.300.400.960.400.350.560.450.610.380.49
TNDT13.5018.002.662.6015.02%-25.78%0.210.2012.180.200.170.170.210.270.230.280.260.200.120.220.240.200.10
TF158.0016.552.272.1734.43%11.45%0.186.0011.602.692.002.522.332.412.062.622.451.852.052.282.241.921.76
AOT283.0026.684.0310.11-16.67%64.36%0.521.899.892.853.422.741.591.742.592.643.682.213.162.401.080.492.10
AKP2.5622.832.512.12-13.60%-29.68%0.290.458.540.030.030.020.030.040.030.040.020.010.030.040.030.030.03
SRICHA25.2511.583.102.6347.05%-50.74%0.103.1524.150.460.310.670.740.940.410.891.130.510.440.670.620.891.13
UTP3.6414.591.251.21-5.17%-15.81%0.170.087.310.060.070.050.070.070.110.070.100.080.080.000.060.060.01
TRU3.9616.570.750.90-15.05%49.53%0.130.433.980.050.050.060.070.030.090.050.120.130.300.290.260.180.21
LALIN3.7010.740.671.3843.30%-51.88%0.630.133.820.080.060.100.110.170.150.110.120.130.140.140.080.050.05
MOONG4.9812.071.660.92-4.13%-13.15%0.450.108.920.090.090.060.180.100.070.190.020.080.120.090.110.050.10
TSR6.3526.033.111.9310.18%-11.29%0.400.028.390.070.060.050.070.080.040.030.060.060.030.050.060.050.06
MODERN8.9518.122.441.13-0.43%-82.97%0.610.768.310.110.110.120.150.630.140.180.140.130.100.180.140.130.10
TMW26.7510.220.690.65n/a54.94%0.308.905.170.650.000.961.010.420.141.591.020.980.302.021.549.27-0.30
DEMCO11.6021.162.191.5017.61%55.83%0.580.626.550.130.110.150.160.080.100.250.300.050.030.100.140.200.11
SMIT4.3412.511.141.25-14.37%-13.69%0.150.087.880.080.090.090.090.090.100.100.120.130.150.110.180.120.17
TWFP24.5011.571.491.5354.76%-1.26%0.140.4411.270.650.420.580.470.650.770.870.740.750.690.550.610.580.62
DCON1.4310.162.781.4215.16%-5.12%0.290.0821.210.020.020.080.020.020.030.030.030.020.020.020.020.020.01
MK4.7011.250.740.79-83.36%-93.54%0.370.044.760.010.040.200.180.090.050.140.150.130.080.100.050.100.05
BAFS26.0019.313.206.08-18.67%35.23%0.521.8710.820.370.450.240.290.270.390.330.640.280.400.320.320.230.38
TPAC7.1014.911.961.20-35.75%-17.43%0.580.318.290.100.160.120.090.130.120.130.170.150.160.130.110.110.14
METCO237.008.280.900.3213.14%14.05%0.4337.857.556.555.7910.206.075.743.609.85-12.080.40-20.84-7.36-8.18-1.61-1.70
SAWAD37.5036.079.5912.094.61%64.46%1.700.249.810.290.270.260.220.170.180.140.150.130.140.090.110.100.10
TVI5.1011.021.350.75-81.01%-89.30%2.850.653.160.030.130.090.210.240.050.04-0.050.000.320.140.100.080.22
SSSC36.2510.430.900.45-55.96%-70.89%0.561.715.520.380.870.871.361.311.541.152.581.991.991.271.671.992.34
MCS10.1012.332.262.57-19.98%n/a0.231.4514.840.310.380.15-0.01-0.050.080.430.12-0.030.270.030.130.030.14
MAJOR34.0025.494.383.73146.74%10.03%1.000.718.190.550.220.230.330.500.160.120.230.490.340.180.220.240.26
SIM1.7818.952.340.82-12.32%-69.44%1.840.034.270.020.020.020.030.070.040.030.050.060.040.020.010.010.01
SSF-16.381.480.19154.57%-9.88%0.460.806.190.120.050.230.160.130.110.10-0.010.03-0.150.200.300.270.32
MEGA17.5023.883.981.4055.41%28.19%0.670.389.410.190.120.290.130.150.070.210.180.170.170.170.150.180.18
ROBINS41.0022.743.551.99-28.39%-0.09%0.661.159.370.400.550.540.320.400.490.510.380.400.500.580.340.430.51
CCET3.3611.040.910.09-6.47%194.94%3.000.472.050.070.070.120.050.020.04-0.060.050.050.060.030.090.090.05
BEAUTY4.4837.7911.757.8823.17%52.05%0.190.0425.620.030.030.030.030.020.020.020.020.020.020.020.010.020.01
AHC34.7527.104.013.73-31.48%3.30%0.181.5112.480.250.360.260.400.240.300.300.410.290.270.260.360.330.19
MAKRO39.7536.2015.241.26-24.08%11.12%2.040.2612.920.240.320.310.230.220.260.270.210.200.210.240.160.160.18
PG11.5017.900.701.11-21.55%-4.64%0.181.433.330.190.240.140.080.190.200.190.130.280.280.230.200.360.41
KWC-16.942.314.48-19.37%-7.13%0.162.6911.642.132.652.804.582.302.352.992.332.383.533.902.711.962.05
BIG1.3316.798.931.25-2.99%n/a2.430.0115.470.020.020.030.01-0.010.010.020.010.010.010.000.000.000.00
LEE2.8016.411.010.53-8.11%-34.98%0.110.195.580.030.030.060.050.040.040.070.100.070.020.040.070.090.10
TPCORP19.5019.910.991.77-61.11%-6.02%0.171.824.210.160.400.230.190.170.29-0.050.210.030.25-0.050.360.110.25
CHG1.9742.137.487.616.40%20.42%0.160.0615.200.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.000.00
SAPPE28.7526.475.633.7456.25%27.91%0.370.7715.220.420.270.100.300.330.470.060.220.110.090.050.060.050.06
AUCT12.7033.3217.7610.33-43.37%-18.13%1.220.8922.670.060.110.110.100.080.080.060.030.020.020.000.010.010.02
STEC22.8025.784.151.781.81%-19.09%1.730.785.890.210.210.240.220.260.270.440.250.180.260.190.200.170.20
CFRESH8.308.972.380.21243.55%137.18%1.391.0311.000.320.090.370.150.130.23-0.18-0.23-0.25-0.050.250.490.280.12
TIC-18.781.330.36310.38%125.56%4.254.381.260.450.110.550.410.200.830.990.56-0.591.55-0.65-0.470.72-1.32
UNIQ18.6033.413.472.402.05%80.57%1.970.633.490.140.140.120.150.080.110.190.180.090.080.120.160.050.03
PTG14.4041.046.450.472.41%24.36%0.940.408.020.100.100.080.070.080.060.020.020.080.070.070.000.060.08
TGCI3.2622.181.722.2345.85%-15.16%0.170.116.610.050.030.010.050.060.040.030.030.030.030.020.070.060.03
TWZ0.3317.850.920.26-9.99%-50.63%0.570.073.280.000.000.010.000.000.000.000.010.000.000.000.000.000.00
SE-ED5.8022.942.400.683.01%-13.47%1.660.213.900.090.090.050.020.110.030.020.030.060.080.090.100.190.13
KIAT1.1020.202.703.60-13.92%42.30%0.280.0210.380.010.010.020.010.010.010.000.010.020.010.010.010.010.02
BRR12.5020.504.002.033.79%499.32%1.750.387.040.220.210.130.050.040.130.02-0.090.070.300.120.140.120.13
TWP50.505.190.890.34-67.21%-71.00%0.074.2416.000.391.186.581.591.342.361.791.992.201.981.510.970.83-0.22
SNP27.0023.595.671.604.46%71.38%0.431.0016.760.260.250.370.270.150.220.330.450.220.280.390.470.240.34
PHOL3.7816.901.840.89-58.70%-31.23%0.710.156.360.030.070.050.080.040.070.050.080.090.100.090.050.060.08
EGCO155.5014.511.354.33-8.82%-43.44%1.2512.343.542.652.910.954.204.694.720.964.493.494.191.793.943.733.21
TPC29.0017.821.611.17-16.45%249244.85%0.490.276.020.470.560.140.460.000.380.651.040.630.670.941.220.780.86
HEMRAJ4.2616.672.695.8337.80%-10.05%1.280.417.080.090.070.040.050.100.110.230.060.060.090.070.060.010.09
GC4.0613.181.950.3381.99%115.78%2.280.164.470.150.080.030.050.070.100.040.080.090.130.080.090.080.13
RAM-27.494.156.3624.70%30.44%0.5319.109.8522.2417.8411.1536.0117.0519.9710.3315.3119.6128.432.9058.7917.9715.24
MBAX5.3015.102.090.32179.85%90.51%2.250.104.200.190.070.020.080.100.130.070.04-0.170.140.090.170.130.12
UKEM1.0813.481.180.421.77%4.39%1.150.574.050.030.03-0.010.030.030.030.010.030.010.030.010.040.010.07
IRCP6.0013.293.080.62-51.32%-80.03%1.220.5010.410.030.050.060.310.130.020.070.070.040.060.07-0.020.020.04
ASIA87.0013.780.602.72-19.98%-31.87%0.794.112.441.912.39-0.072.092.801.438.652.822.671.462.001.311.600.84
YUASA7.1013.552.080.62-36.29%n/a1.490.706.080.150.230.110.03-0.13-0.080.050.090.04-0.04-0.140.160.230.25
CPALL50.5038.62n/a1.33-7.89%39.44%8.051.737.190.350.380.280.300.250.300.230.300.290.350.310.320.290.31
ML1.6719.951.083.70-22.62%-34.30%0.930.052.810.020.030.020.020.030.020.020.030.030.040.050.020.040.03
SPG26.0020.622.092.3455.98%24.06%0.090.799.280.430.270.320.240.340.380.420.580.440.450.330.450.460.50
HTC13.2029.511.130.4829.06%-53.49%0.860.682.060.140.110.100.100.300.080.030.330.340.220.130.080.150.23
PCSGH6.6016.511.963.01-37.94%-38.82%0.070.5911.020.080.130.060.130.140.150.140.120.310.320.260.300.270.29
OISHI70.7521.793.590.67102.69%128.95%1.540.436.441.010.501.570.170.440.621.670.210.090.460.35-0.051.871.32
AH13.1017.430.800.42-60.12%-63.53%1.090.782.100.110.290.100.250.310.470.000.450.580.861.160.520.870.29
PATO10.6014.742.981.41202.14%-34.18%0.150.2316.340.200.070.170.280.310.150.210.340.310.100.140.100.020.34
TCJ11.0016.550.750.84-31.39%-43.21%0.821.092.480.130.190.090.250.230.210.110.360.200.250.150.290.200.29
CENTEL36.7528.763.314.61-70.47%491.13%1.000.385.550.180.620.350.120.030.370.220.140.140.480.550.080.120.42
MACO1.1022.954.825.573.96%43.72%0.250.0416.740.010.010.010.010.010.010.020.010.010.010.010.010.010.01
TPA5.7016.421.110.7472.15%68.99%0.501.114.510.180.100.030.040.100.09-0.080.080.140.140.110.190.270.29
ABICO11.0022.325.464.87-31.15%-6.68%0.990.0512.290.110.160.050.170.120.13-0.010.240.120.150.140.200.180.20
WICE3.2234.616.80n/a37.41%-20.84%0.370.1414.340.030.020.030.020.030.020.000.000.000.000.000.000.000.00
LANNA11.4019.411.440.81-41.19%-28.06%0.481.334.970.140.230.120.100.190.410.250.180.320.340.270.300.660.52
TMILL3.7621.261.761.20-76.85%-58.88%2.040.412.730.010.050.050.060.030.040.040.060.040.070.080.050.130.05
BJC32.0024.162.301.2040.70%127.07%1.000.744.420.470.330.350.170.210.320.370.340.400.420.380.390.350.41
SCCC354.0018.074.183.081.01%-4.50%0.6915.5012.106.116.052.854.576.408.273.275.277.025.303.293.443.525.56
RICHY1.815.970.920.14174.72%-34.99%0.490.0110.350.010.000.240.050.010.010.030.070.100.070.020.020.020.02
UEC3.3813.741.150.91-19.78%-67.60%0.110.987.510.030.030.110.080.080.100.110.090.070.090.170.110.070.09
BDMS19.8040.379.315.74-34.84%-0.63%0.820.1710.260.100.150.120.120.100.130.090.100.090.130.090.130.080.21
FPI5.3533.817.032.8146.23%-12.87%1.380.038.730.040.030.050.040.050.030.020.040.040.030.030.050.020.03
DRT4.7418.322.181.6214.51%5.86%0.540.027.570.100.090.020.050.100.110.070.080.130.150.100.110.130.18
SINGER12.5019.262.091.0615.56%-17.09%1.131.455.050.210.180.090.170.250.380.160.300.390.330.160.210.250.21
TSC-25.341.991.0222.05%49.24%0.681.814.620.150.130.100.100.100.170.120.250.310.370.330.250.190.15
PCA4.0419.792.170.48416.76%74.68%0.660.086.630.100.020.000.090.060.050.09-0.010.15-0.040.050.060.060.06
EA21.3038.5514.7411.1027.81%81.48%2.140.4410.130.200.160.100.100.110.120.030.010.020.020.010.000.010.01
BH222.0049.3213.9810.78-12.92%33.57%0.677.7316.681.161.340.951.050.870.880.860.960.790.840.551.620.690.80
NKI62.0011.900.880.64n/an/a1.3715.473.08-0.111.001.163.152.180.860.611.652.213.273.86-2.191.94-2.43
NC-14.200.900.71n/an/a0.620.243.89-0.010.540.690.390.250.590.470.520.890.570.870.580.800.95
ANAN3.3210.871.610.57-2.18%-77.42%1.640.585.510.020.020.190.070.100.030.30-0.03-0.030.000.01-0.010.00-0.08
JUBILE19.3021.455.271.6315.48%-48.43%0.670.1614.670.190.160.280.270.360.260.320.280.260.310.280.200.230.24
DTAC66.7519.429.961.59-40.00%-53.41%2.643.537.820.580.970.801.091.251.400.781.161.241.281.091.221.191.27
M-CHAI-34.493.421.403.58%-63.71%0.880.835.221.141.102.471.003.140.751.565.182.440.492.890.884.141.20
S117.7525.843.077.40-99.89%-99.84%1.220.235.360.000.120.110.070.080.090.020.050.070.050.040.030.030.02
MTLS18.2059.307.4319.391.08%44.89%0.880.096.670.090.090.070.070.060.060.060.050.030.030.030.040.030.04
COL46.0035.068.881.66-45.39%-9.38%0.482.579.810.220.400.320.380.240.440.400.310.240.320.730.050.030.09
BEC34.2519.1248.733.450.79%-36.37%0.860.7023.520.370.370.500.540.590.570.700.700.710.690.580.630.620.55
PRG-24.611.310.302647.50%-2.49%0.320.084.000.250.010.260.030.260.000.240.020.230.000.20-0.030.190.01
ECF4.3232.865.441.80-12.34%19.34%2.320.124.940.030.040.020.040.030.040.010.040.010.020.010.030.020.00
FMT-13.240.840.1831.17%51.98%1.430.272.600.510.390.660.050.340.680.63-0.510.280.31-0.020.120.35-0.74
GLOBAL8.5538.052.081.7721.45%55.21%0.480.063.690.080.060.050.040.050.070.050.060.070.080.050.040.040.04
WG148.0014.801.672.39-10.15%-3.86%0.1611.029.722.302.562.672.472.392.673.253.482.382.382.662.842.362.60
TRC2.2637.666.933.75-14.68%23.41%0.780.1710.260.010.020.010.020.010.010.020.010.000.000.000.020.010.02
SYMC12.6024.012.883.14-23.97%-35.63%1.440.254.830.110.150.140.130.170.160.340.140.170.180.150.210.210.21
LHK3.1613.660.910.55n/a-26.29%0.580.354.240.060.000.080.090.080.080.090.110.110.150.100.090.080.07
RATCH56.0018.561.421.35-1.57%-38.05%0.605.664.480.790.800.081.351.271.630.251.461.071.490.591.382.271.08
FSMART14.2053.0311.758.6416.03%96.45%0.830.2712.000.080.070.070.040.040.040.010.040.030.020.000.000.000.00
SUTHA5.9018.912.702.57-11.31%n/a0.630.528.750.110.120.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
CKP2.6436.771.722.3455.90%270.30%0.720.471.730.020.010.030.010.000.020.000.02-0.010.010.010.01-0.010.00
STANLY181.0018.221.261.28n/a-13.87%0.1431.305.712.300.004.573.072.675.244.374.695.116.345.774.794.285.45
ICC-18.920.711.45336.81%11.05%0.172.223.231.390.320.42-0.061.250.270.250.031.440.630.730.631.460.52
JMART8.7015.342.350.51-32.11%-45.08%2.040.114.940.100.140.210.130.170.160.240.200.180.150.280.150.130.10
UV6.2025.971.630.8462.69%-12.51%2.000.152.090.080.050.060.050.090.000.080.11-0.06-0.040.000.010.090.02
MJD2.763.900.760.22n/an/a2.630.245.35-0.070.100.470.200.030.07-0.03-0.06-0.08-0.02-0.020.02-0.06-0.06
VIH5.4037.293.602.8815.40%-23.70%0.580.126.110.050.040.020.040.060.050.000.050.030.03-0.030.020.020.01
SAMTEL19.5021.553.571.889.08%-29.73%1.480.646.350.210.190.240.250.300.340.320.360.280.420.310.380.370.24
SLP1.3131.264.96n/a-26.49%-54.51%0.950.028.070.010.010.010.010.020.040.040.030.040.030.000.000.000.00
BCH6.8036.454.262.563.60%-11.05%1.090.175.360.040.040.060.050.040.060.050.070.040.070.090.100.090.09
UP27.0020.411.160.53388.54%-11.72%0.283.784.431.040.21-0.030.091.180.650.440.431.550.520.710.801.680.51
UVAN10.0023.382.821.50211.32%-56.18%0.160.6910.410.170.050.040.160.390.090.090.210.160.320.240.310.240.24
JMT14.3039.777.528.77-48.66%-29.33%2.540.075.230.050.100.120.090.070.040.030.040.050.070.080.080.080.06
TBSP-40.073.931.67-50.07%-83.74%0.4013.716.850.651.311.561.604.021.331.111.521.313.021.692.372.171.75
EFORL1.0737.17n/a3.23-80.41%-61.76%2.430.0210.770.000.010.010.010.010.010.000.000.000.000.000.000.000.00
CBG37.0039.266.096.9113.66%13.56%0.180.6513.140.360.310.030.240.310.330.150.190.080.090.030.040.030.04
APCO1.7250.249.2911.04-9.16%-47.82%0.090.0516.850.010.010.010.010.010.010.010.010.010.000.010.010.000.00
SABINA23.4055.445.093.65-5.56%2.62%0.400.126.540.090.090.170.080.090.100.100.090.080.070.010.070.070.11
SAUCE24.0023.613.463.38-1.49%7.45%0.111.4413.180.270.280.250.220.250.300.390.330.280.390.320.380.400.49
PLANB6.0569.069.499.02141.34%177.78%0.120.2110.800.040.020.020.010.010.010.020.020.010.010.000.000.000.00
OTO6.1532.382.142.4113.90%-17.63%0.120.735.790.070.06-0.010.070.080.090.080.070.070.100.060.070.060.07
SALEE1.0121.781.842.12n/an/a0.630.045.130.000.020.010.020.010.030.030.030.030.030.020.030.030.03
GUNKUL21.6052.0233.398.66262.57%66.60%1.721.704.740.160.040.070.140.100.190.120.050.010.620.090.160.100.36
BTS9.7024.787.868.07n/a363.91%1.000.8715.690.260.000.080.050.050.030.040.080.920.030.090.060.030.03
SKR69.0054.804.862.8914.24%45.93%0.650.855.270.240.210.400.420.160.340.310.430.240.260.210.340.200.25
CIG0.787.580.86-0.02n/a-50.50%0.520.037.350.000.000.090.010.010.000.01-0.01-0.030.02-0.04-0.03-0.01-0.01
BKD3.5025.014.621.68386.99%49.90%0.310.0114.050.080.020.020.030.050.01-0.030.010.030.010.050.060.010.07
VIBHA1.4937.814.134.90-99.93%-99.90%0.600.026.510.000.010.010.010.010.010.010.020.010.010.010.010.010.00
A5.6044.031.911.33222.01%n/a3.310.291.000.080.020.010.010.000.02-0.010.010.010.000.020.020.040.02
LOXLEY2.8428.311.050.38n/an/a1.000.381.840.000.020.040.040.020.050.020.030.050.170.070.060.030.07
BLAND1.458.940.631.80n/a633.95%0.210.065.800.150.000.04-0.030.020.030.020.040.020.050.040.020.010.00
CM3.4619.381.040.132276.05%61.40%0.090.834.940.130.01-0.020.070.080.04-0.010.100.200.070.040.150.200.07
TCMC3.7615.891.430.57n/an/a0.560.175.60-0.010.040.150.050.020.02-0.01-0.020.050.030.650.080.040.11
PPS1.1453.582.501.4458.05%-52.41%0.260.063.640.010.000.000.010.010.020.050.020.010.010.000.010.010.01
NMG1.6267.346.692.18185.24%583.56%0.920.111.290.010.000.000.010.000.000.010.020.020.020.010.010.010.01
MCOT11.3037.062.181.1441.84%-76.17%0.711.491.640.060.040.080.130.240.290.480.550.650.550.700.700.650.52
TTCL26.5042.682.790.86-10.26%-0.25%2.381.281.930.160.180.070.210.160.380.230.280.440.210.370.270.140.20
SCN12.4042.186.965.76-38.08%-51.61%0.570.1710.440.040.060.020.180.070.06-0.010.030.040.030.000.000.000.00
NDR3.9041.572.311.4387.65%n/a0.800.193.040.040.020.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
KTIS7.9035.263.424.96-80.27%-81.07%1.770.063.420.030.14-0.010.060.150.150.050.050.080.140.010.010.010.01
CIMBT1.6147.681.521.4966.59%18.03%11.170.130.260.010.010.000.010.010.020.030.020.010.010.010.050.000.02
TAKUNI10.70101.3911.115.68-66.64%-10.92%0.390.067.840.020.060.020.010.020.020.020.010.020.020.000.000.000.00
SAMCO3.7430.770.980.82n/an/a0.640.031.930.000.010.080.040.030.020.000.070.030.080.020.060.01-0.01
GL15.0053.227.1810.2417.45%1765.02%2.071.164.110.110.090.080.000.010.010.010.040.080.080.090.090.070.05
TVT2.4639.927.61n/a108.40%518.12%0.580.0712.030.010.010.020.020.00-0.020.010.010.010.010.000.000.000.00
PTTGC61.2516.001.231.0959.36%47.47%0.673.244.431.991.25-1.091.681.351.401.652.130.932.682.302.860.192.19
BSM0.6347.704.382.39n/an/a0.890.054.810.000.010.000.000.010.000.010.010.000.000.000.000.000.00
KAMART6.0035.435.924.8956.48%40.64%0.460.1511.370.100.06-0.030.040.070.060.050.080.050.060.080.070.060.08
CCP1.1040.142.120.65-59.09%-84.47%0.820.012.880.000.010.010.010.010.030.100.020.020.020.020.040.010.01
AKR1.9025.911.94-0.47n/a-13.18%0.640.204.550.010.000.040.030.010.000.36-0.010.000.020.070.020.00-0.01
KKC3.9236.252.290.924.50%-17.15%3.150.091.460.060.060.00-0.020.08-0.010.02-0.01-0.140.130.050.050.030.06
BLA51.2521.783.390.91141.03%992.79%7.930.831.741.080.451.34-0.520.100.640.530.650.850.540.420.500.000.54
AAV4.6624.237.431.54-59.34%n/a0.870.963.000.040.100.09-0.04-0.040.030.050.030.050.080.080.020.030.07
MDX6.3016.581.58-0.06n/a-0.83%0.281.887.440.190.000.24-0.050.200.340.34-0.140.220.03-0.010.170.770.04
SEAOIL6.8056.342.28-0.15n/an/a0.880.112.150.00-0.010.070.060.060.050.040.070.080.040.050.050.040.03
CCN2.8453.893.391.85-88.29%-98.10%0.170.195.380.000.010.010.030.040.010.010.030.020.000.010.020.010.02
BA21.0033.291.585.20-91.45%n/a0.821.452.530.040.510.10-0.02-0.160.24-0.140.180.070.330.190.230.200.22
EPG9.3059.753.265.23n/an/a0.460.113.660.100.000.050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
GEL0.6959.380.803.22359500.00%-70.12%0.170.061.150.000.000.000.010.010.010.010.010.010.010.020.010.000.00
UAC6.3566.084.270.331814.49%467.08%1.080.193.110.040.000.020.030.010.030.040.070.040.060.020.050.060.06
Q-CON-55.440.600.57-89.42%-95.56%2.080.750.350.000.020.000.100.050.170.210.150.100.140.110.340.210.33
WHA3.7443.10n/a-0.36n/a707.95%3.970.312.250.020.000.070.000.000.000.100.000.000.010.000.000.000.01
NBC3.0684.3910.062.75199.02%467.17%0.870.220.740.020.010.010.000.000.010.020.020.020.040.010.020.040.02
RWI3.0844.361.951.82n/an/a0.240.073.550.000.010.000.060.040.040.040.070.050.060.010.010.010.01
IVL25.2523.852.171.121994.76%251.68%1.731.152.501.080.05-0.200.120.310.08-0.100.230.040.100.030.330.280.35
FVC1.7551.572.051.05n/an/a0.380.112.830.000.010.010.010.020.010.020.010.020.000.020.010.010.01
TCC1.82113.982.700.64337.46%0.13%0.060.062.210.010.000.000.010.010.010.010.01-0.02-0.030.010.01-0.030.02
CRANE3.5633.471.713.95n/an/a0.950.012.61-0.020.050.050.020.040.23-0.010.030.050.040.070.090.030.08
TPP-42.661.313.66162.36%-8.05%0.181.812.590.430.16-0.150.210.470.21-0.140.23-0.030.510.290.59-0.020.34
TPIPL2.1852.240.764.09n/an/a0.760.050.82-0.010.03-0.010.030.020.030.000.020.020.000.000.01-0.010.02
OHTL990.0065.7415.9014.86n/an/a0.9925.0811.78-1.899.637.73-0.42-2.216.499.662.382.608.388.771.64-0.5810.51
AJD1.5935.597.320.82-31.82%-38.98%2.940.025.190.000.000.040.000.000.000.010.010.010.01-0.010.000.010.01
PRINC3.88169.681.896.8761.42%176.53%0.060.081.050.010.010.000.000.000.000.03-0.01-0.02-0.01-0.02-0.02-0.02-0.01
TICON11.7022.061.18-0.70n/an/a2.130.091.71-0.030.000.540.020.000.130.830.080.150.230.820.070.070.22
KCM1.3166.672.023.55-11.91%45.18%0.470.072.040.010.01-0.010.000.010.010.000.010.030.030.020.020.020.01
TPCH18.20487.804.2510.63311.26%-38.51%0.460.530.590.010.000.010.010.020.030.030.010.010.010.000.000.000.00
CHO3.5658.704.612.07-89.60%-96.57%0.650.064.540.000.01-0.010.060.030.040.020.020.010.000.000.010.000.01
BANPU23.30284.35n/a0.85n/an/a1.935.440.12-0.020.030.030.050.260.700.250.370.240.360.590.881.061.08
PJW2.96100.101.834.00-79.82%-74.50%1.640.120.690.010.05-0.02-0.010.040.050.040.040.080.090.090.100.070.09
RS11.5038.01n/a-1.95n/a-41.41%1.720.496.600.04-0.040.040.260.070.000.090.120.110.070.060.080.090.06
TLUXE6.95236.092.425.29-34.77%n/a0.150.630.890.010.02-0.010.01-0.01-0.010.010.040.010.010.060.100.080.06
OCEAN1.0350.642.682.47n/an/a0.510.013.520.000.010.010.010.010.010.010.010.000.000.010.000.010.01
IFEC9.1598.844.4310.15353.90%8844.35%0.441.572.820.040.01-0.020.060.000.000.00-0.010.010.010.010.020.010.05
WORK39.75149.008.15-3.83n/a803.59%1.102.751.920.27-0.03-0.070.100.030.000.060.270.200.080.130.330.330.18
IT2.6661.560.900.1967.91%n/a0.630.760.900.010.010.010.01-0.03-0.02-0.010.010.03-0.060.000.060.090.10
NUSA1.0063.020.923.53182.14%148.14%0.660.000.880.010.000.000.010.000.01-0.01-0.010.000.000.000.010.000.00
NEW57.0096.611.862.32n/an/a0.462.161.30-0.190.170.300.310.130.37-0.220.530.650.13-0.470.480.75-0.33
DTCI-42.661.28-2.16n/a158.78%0.203.882.490.91-0.250.31-0.110.35-0.210.420.010.790.010.150.060.700.38
TKT2.2632.221.07-0.43n/a2587.36%1.490.041.300.04-0.020.040.010.000.040.05-0.010.040.110.060.110.110.13
SMART2.5475.061.98-2.15n/an/a0.240.012.13-0.010.000.000.040.010.030.020.010.000.010.020.030.020.02
WIIK3.3647.172.272.3156.02%11.28%0.980.182.400.070.04-0.03-0.010.06-0.040.05-0.010.01-0.06-0.01-0.010.02-0.03
SPA9.2571.0310.7214.30-0.32%1568.46%0.240.1912.120.040.04-0.050.100.000.010.030.030.020.020.010.010.010.01
ESTAR0.8222.570.91-2.52n/an/a0.470.022.74-0.010.000.040.010.000.010.040.000.00-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01
BROCK2.52263.142.0939.66-35.17%-74.27%0.030.030.770.000.000.000.000.010.00-0.020.000.000.000.020.010.000.00
CWT3.1017.751.750.44-26.98%n/a1.190.104.500.010.020.140.00-0.05-0.02-0.040.00-0.030.020.000.130.040.03
2S3.4654.431.370.081582.16%40.84%0.600.401.570.090.01-0.040.010.060.110.030.070.030.110.060.030.030.05
CHOW6.50n/a4.1611.62n/a-13.77%3.040.26-0.220.04-0.02-0.02-0.010.050.050.030.08-0.020.05-0.02-0.030.070.01
IEC0.04292.462.5647.17-33.88%-9.69%0.270.000.660.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
MAX0.21n/a4.52321.25n/an/a0.030.00-1.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
VGI4.2831.6615.0312.26-71.39%-6.85%0.710.0426.750.030.12-0.060.040.040.030.050.050.040.130.040.040.02-0.06
SPVI1.1847.821.820.05n/an/a0.660.232.18-0.010.010.020.010.000.010.010.010.010.000.040.030.020.02
MIDA1.0253.170.70-2.01n/a-24.97%0.830.050.720.01-0.010.010.010.010.000.020.010.010.06-0.200.010.010.02
UWC0.55132.473.399.38-10.33%-38.98%0.210.102.120.000.000.000.000.000.00-0.010.000.000.000.000.000.000.00
AIRA2.20243.748.6414.62n/an/a1.840.051.10-0.010.000.010.010.00-0.010.000.000.000.010.000.000.000.00
RCI4.92136613.613.072704.95-95.49%-94.37%0.910.020.000.000.010.01-0.020.010.010.000.070.020.080.06-0.02-0.07-0.03
INSURE-9.884.211.18300.20%n/a9.463.344.065.531.38-1.010.05-1.89-0.38-1.28-0.88-0.852.60-1.02-2.02-0.34-2.95
PSTC1.06183.744.55-4.39n/an/a0.580.011.560.000.000.010.000.000.000.010.000.01-0.010.000.000.000.00
GENCO1.83n/a1.5752.15n/an/a0.170.18-0.18-0.01-0.010.000.010.00-0.01-0.010.010.000.010.010.000.000.01
DCORP12.30n/a30.2822.24n/an/a0.260.08-5.49-0.02-0.05-0.020.010.000.020.010.010.010.010.010.010.010.01
EVER1.25n/a1.633.08n/an/a0.230.06-1.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
S6.00n/a6.718.57n/an/a0.870.06-3.43-0.020.00-0.02-0.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
DSGT5.8053.942.833.00n/an/a1.760.111.88-0.070.090.050.030.070.190.080.050.090.160.130.070.170.13
INOX1.19156.461.080.27n/an/a0.370.050.510.000.000.000.000.010.01-0.01-0.02-0.030.020.000.000.03-0.03
SST12.6012.94n/a-0.29n/an/a1.210.2612.22-0.06-0.05-0.021.11-0.06-0.06-0.01-0.16-0.06-0.06-0.340.03-0.03-0.15
SUPER1.66n/a6.7445.32n/an/a0.530.10-3.14-0.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
LDC3.30n/a5.7812.49n/an/a0.250.08-2.45-0.01-0.01-0.010.010.010.000.010.000.010.010.010.010.010.01
ERW4.10122.142.1911.65n/an/a1.990.310.59-0.010.060.02-0.03-0.030.000.030.000.290.060.02-0.020.000.04
EE1.04n/a1.87445.41n/an/a0.000.00-1.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.020.000.000.00
DTC57.5016.311.072.04n/an/a0.668.653.92-0.782.332.92-0.94-0.810.760.37-0.48-0.511.681.88-0.39-0.781.05
TMI1.40140.973.552.61n/an/a1.050.021.22-0.010.010.010.01-0.01-0.010.000.000.010.010.010.010.020.03
SOLAR11.90n/a4.35-2.02n/an/a0.640.12-2.33-0.070.00-0.060.020.030.070.050.010.090.070.200.050.040.03
PRECHA3.02n/a1.7424.00n/an/a0.270.04-0.630.00-0.010.00-0.01-0.02-0.02-0.010.000.010.010.03-0.01-0.010.01
TTTM-74.130.471.48n/an/a0.1143.530.57-0.960.00-0.032.530.470.873.806.446.055.672.7314.875.174.88
DNA2.00n/a12.8415.53n/an/a0.560.01-10.83-0.01-0.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
GOLD6.1573.521.314.43-28.23%-74.76%1.870.100.620.040.06-0.050.030.170.03-0.12-0.04-0.05-0.05-0.19-0.08-0.02-0.09
BMCL1.86n/an/a13.62n/an/a1.270.03-3.18-0.01-0.01-0.01-0.010.000.00-0.01-0.01-0.01-0.010.00-0.02-0.01-0.01
LIVE0.75n/a6.3717.26n/an/a0.590.03-3.800.000.00-0.010.000.000.000.000.000.000.000.010.000.000.00
COLOR1.4786.951.264.1335.17%n/a0.590.040.910.020.02-0.01-0.01-0.010.00-0.030.00-0.010.00-0.010.000.000.01
CI2.1612.001.161.44-78.02%n/a1.800.293.430.030.110.11-0.07-0.04-0.03-0.060.53-0.050.000.040.040.060.03
TRUE10.20113.549.236.26-20.06%n/a2.390.410.950.050.070.08-0.11-0.070.16-0.02-0.17-0.13-0.05-0.12-0.07-0.09-0.02
OGC35.757.060.490.27n/an/a1.023.663.41-0.670.733.571.44-1.54-1.260.68-0.56-1.46-0.64-1.150.62-2.940.03
TGPRO0.33n/a2.003.04n/an/a0.920.03-1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.010.00
PAF3.8230.7920.057.16-96.23%n/a4.300.1112.290.000.09-0.020.05-0.010.030.48-0.12-0.390.47-0.45-0.14-0.13-1.11
TH1.40153.521.12-12.47n/an/a0.020.020.70-0.020.000.000.030.000.00-0.020.000.000.000.000.000.010.00
BGT1.2145.791.041.11n/an/a0.520.101.48-0.010.010.03-0.010.00-0.030.010.010.010.020.040.010.020.03
NINE3.36n/a1.2224.75n/an/a0.370.67-0.19-0.050.010.020.02-0.030.010.020.020.020.060.030.020.060.05
PMTA19.50200.941.75n/a86.06%1.03%0.471.850.590.700.37-0.54-0.440.690.830.890.690.810.600.000.000.000.00
MATCH2.10n/a0.858.90n/an/a0.140.51-0.30-0.01-0.010.04-0.020.000.040.030.030.050.040.030.030.020.04
UMI5.40n/a2.75-1.04n/an/a1.290.06-1.84-0.040.02-0.03-0.030.050.05-0.060.020.040.050.050.640.040.05
SSC61.0027.031.84-1.57n/an/a0.422.284.790.76-0.602.90-0.81-0.56-0.45-0.66-0.320.02-0.27-0.52-0.451.871.36
CTW8.25131.260.790.66n/an/a0.563.850.39-0.110.02-0.020.170.030.090.260.210.170.110.230.450.590.06
MPG1.51n/a7.517.32n/an/a0.730.02-7.70-0.02-0.010.000.000.000.000.000.000.000.080.000.000.000.00
SCG5.70102.692.202.14n/an/a1.470.010.86-0.090.020.050.070.050.060.080.090.070.090.070.100.060.06
KDH-n/a3.425.43n/an/a0.351.97-4.00-0.26-0.39-0.16-0.60-0.80-0.11-1.12-1.01-0.88-0.100.520.22-0.060.00
TNPC1.9649.351.071.97-18.49%60.21%0.900.131.140.030.030.03-0.050.02-0.030.030.050.060.360.100.120.050.09
ITD7.55n/a3.136.99n/an/a4.000.28-0.36-0.01-0.100.000.060.010.030.090.000.020.060.080.00-0.02-0.03
APCS5.70n/a2.340.94n/an/a0.450.28-2.740.00-0.01-0.04-0.05-0.06-0.06-0.030.00-0.030.010.070.080.080.08
IRC17.3018.781.311.55-30.09%36.38%0.471.614.730.490.69-0.670.410.360.360.440.550.380.620.490.430.210.29
THANA2.9658.401.86-5.86n/a165.58%2.240.130.980.08-0.060.030.000.03-0.030.020.020.080.020.03-0.030.01-0.07
PPM4.88n/a1.37-2.33n/an/a1.330.21-0.46-0.070.04-0.090.070.030.08-0.050.050.080.170.080.100.100.10
TIW141.00n/a0.852.28n/an/a0.0723.37-2.17-1.640.00-0.32-1.872.04-0.93-1.090.12-0.531.58-0.382.1814.943.73
U0.04n/a1.14-0.64n/an/a0.180.00-1.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
PRIN2.04n/a0.65-0.50n/an/a1.640.29-0.07-0.030.000.020.000.000.040.030.050.040.040.070.060.060.11
CGD1.26n/a7.1576.49n/an/a0.630.06-2.96-0.02-0.010.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
PTT302.0042.041.561.81-99.89%-99.92%1.0878.771.440.017.91-9.338.6010.669.615.3910.814.3012.647.9512.622.9813.09
STAR7.80n/a5.494.76n/an/a1.810.00-4.87-0.09-0.03-0.06-0.03-0.100.00-0.080.000.000.00-0.08-0.05-0.07-0.04
UPOIC6.90n/a2.0311.06n/a-78.45%0.410.27-0.780.12-0.07-0.140.050.560.110.030.140.180.340.200.190.310.31
INET2.78n/a1.65-4.34-67.31%-62.66%1.220.02-0.530.010.02-0.060.020.020.000.020.00-0.010.010.07-0.01-0.03-0.04
WIN0.85n/a2.61-1.93n/an/a1.460.02-1.64-0.010.000.000.000.000.00-0.01-0.010.000.000.050.000.000.01
QTC4.4015.481.85-0.81n/an/a0.620.207.330.00-0.040.41-0.08-0.02-0.030.240.030.060.040.450.110.030.01
SIMAT5.00n/a3.221.50n/an/a0.920.09-5.94-0.06-0.06-0.05-0.02-0.04-0.040.000.010.010.070.090.030.030.04
TFD3.44n/a2.215.95n/an/a3.270.58-2.09-0.03-0.05-0.05-0.02-0.02-0.040.16-0.03-0.020.000.350.020.020.02
AQ0.47n/a0.98-2.14-40.28%n/a0.130.01-3.070.000.00-0.01-0.010.000.000.000.000.000.010.000.000.00-0.01
VARO-151.370.99-2.07n/an/a0.800.280.360.00-0.060.040.08-0.06-0.03-0.30-0.35-0.490.18-0.09-0.21-0.15-0.23
BTC0.42n/a242.20239.90n/an/a28.840.00-22.540.00-0.010.000.000.000.000.010.00-0.040.000.000.000.000.02
TTL154.0049.932.8720.06771.72%n/a0.017.135.672.060.240.100.68-7.74-1.43-1.110.503.861.131.3037.2615.43-3.47
PDI15.706.640.970.58140.69%188.87%0.864.177.901.210.50-0.090.730.420.97-1.83-0.16-0.470.15-1.15-0.70-0.56-0.21
TSE6.2052.462.9837.810.30%-76.22%0.190.134.790.080.08-0.100.060.330.030.08-0.280.160.04-0.01-0.02-0.01-0.01
SPPT2.62n/a1.20-1.46n/an/a0.550.24-1.94-0.040.02-0.01-0.04-0.04-0.020.010.020.010.030.020.550.540.37
AF18.0058.982.30-3.49n/an/a5.331.440.62-0.40-0.070.590.19-0.270.110.430.300.460.430.420.280.230.17
SMT10.50n/a2.500.06n/an/a0.900.04-3.19-0.03-0.01-0.05-0.16-0.110.06-0.230.04-0.190.720.031.32-0.250.66
NWR1.64280.271.104.90-53.33%-51.39%1.490.240.160.010.010.03-0.040.010.00-0.020.000.020.020.120.050.010.02
SMM1.69n/a1.01-0.47n/an/a1.320.02-1.02-0.030.01-0.020.010.02-0.03-0.030.010.040.030.02-0.020.060.06
TCOAT21.10n/a0.52-2.3989.87%67.91%0.382.35-0.180.420.22-0.800.060.250.110.330.520.500.450.500.410.270.61
KBS7.5523.791.054.62n/an/a1.170.271.96-0.240.62-0.100.040.150.44-0.270.280.310.520.040.250.400.52
ARIP0.96n/a2.39-0.20n/an/a0.280.02-5.60-0.020.00-0.01-0.01-0.020.000.020.010.020.020.020.000.010.03
SAM1.21n/a0.6162.52n/a-51.78%0.800.03-0.040.02-0.03-0.010.020.040.040.010.020.010.090.060.050.020.03
MONO2.72n/an/a8.53n/an/a1.100.06-4.85-0.06-0.02-0.010.010.000.010.020.030.050.060.050.050.050.05
SANKO1.50n/a2.63-0.31n/an/a1.580.03-3.86-0.020.01-0.02-0.02-0.02-0.01-0.02-0.04-0.010.000.000.030.030.03
GRAND1.07n/a1.0715.92n/an/a0.920.06-0.52-0.03-0.010.010.020.020.160.01-0.02-0.040.00-0.07-0.03-0.02-0.02
TTI-n/a0.990.72n/a-82.00%1.491.60-1.540.03-0.51-0.54-0.190.15-0.610.940.55-0.24-0.72-0.55-0.41-0.54-0.38
LRH25.75n/a0.39-8.16n/an/a0.652.43-0.22-0.730.610.51-0.63-0.400.631.63-0.74-0.620.400.99-0.76-0.340.35
MANRIN29.5081.051.653.57n/an/a1.290.500.89-0.400.140.470.15-1.12-0.63-0.77-0.77-0.500.33-0.21-0.03-0.17-0.40
ROH-n/a3.67-5.54-80.14%n/a0.260.31-6.320.090.47-0.46-0.71-0.370.010.07-0.16-0.260.200.12-0.25-0.43-0.02
SAWANG-n/a0.702.98n/an/a0.153.26-1.97-0.04-0.170.03-0.30-0.22-0.190.150.07-0.10-0.140.120.240.090.01
AGE1.68n/a2.23-0.30327.70%159.07%1.530.12-1.390.020.00-0.050.000.010.020.000.010.020.040.040.03-0.04-0.05
WAVE6.50n/an/a-194.89-99.61%-99.86%3.350.44-0.070.000.14-0.220.080.38-0.010.17-0.250.020.09-0.03-0.040.060.00
KASET3.32n/a3.58-0.69-73.09%n/a1.360.02-3.870.010.02-0.05-0.06-0.08-0.05-0.07-0.03-0.03-0.04-0.11-0.15-0.13-0.06
THE8.25n/a3.772.63n/a-30.52%4.520.16-0.670.11-0.24-0.110.160.160.03-0.210.06-0.28-0.08-0.180.100.020.06
CPI2.16581.590.85-28.27n/a20.93%0.980.180.070.08-0.07-0.020.020.060.020.040.01-0.02-0.03-0.13-0.040.090.14
GBX0.8823.340.700.02n/an/a1.050.481.43-0.010.010.020.020.01-0.02-0.060.010.030.060.010.010.000.00
MATI6.55n/a0.782.60n/an/a0.300.69-0.96-0.06-0.07-0.020.03-0.02-0.270.330.170.18-0.090.150.040.200.18
TEAM1.8379.621.431.12n/an/a0.560.121.15-0.060.010.040.030.020.010.04-0.010.00-0.020.000.020.020.01
SGP11.5068.251.501.00112468.72%n/a2.021.780.620.440.00-0.440.17-0.10-0.181.110.78-0.150.000.360.21-0.490.81
TFI1.23n/a2.66-0.12677.40%n/a1.850.01-3.370.010.00-0.03-0.03-0.02-0.02-0.03-0.01-0.02-0.03-0.03-0.01-0.010.02
SFP-n/a2.070.72n/an/a0.2110.92-7.45-2.14-1.28-0.13-6.520.687.5923.06-0.933.37-1.17-0.44-6.263.915.26
TVD1.98n/a1.950.0017796.88%85.10%0.830.14-2.400.020.00-0.060.000.010.04-0.010.020.030.030.000.030.040.00
CEN3.7432.491.101.82n/an/a0.311.902.59-0.020.03-0.080.190.07-0.01-0.160.000.110.140.060.010.03-0.02
BCP34.2527.371.391.29169.36%122.07%1.227.162.122.030.75-1.810.280.911.130.500.990.301.600.830.78-0.281.77
BTNC-n/a0.806.34n/a-2.56%1.030.27-0.320.38-1.01-0.080.480.39-1.221.25-0.75-0.34-0.170.610.640.04-0.64
ROCK-16.531.351.15-31.46%n/a0.971.264.100.480.700.65-0.20-0.33-0.66-2.421.281.07-0.340.81-0.110.033.72
RICH1.056.822.410.01n/an/a2.360.0710.53-0.020.000.19-0.03-0.02-0.02-0.02-0.05-0.04-0.04-0.04-0.04-0.03-0.04
NOBLE12.20n/a1.3420.58n/an/a4.036.21-1.57-0.34-0.23-0.220.070.260.250.21-0.010.030.480.510.080.030.09
FANCY3.08n/a1.187.69n/an/a0.020.05-5.56-0.02-0.070.01-0.06-0.070.17-0.010.17-0.03-0.07-0.04-0.090.01-0.02
PTL8.45n/a0.89-1.84n/an/a1.121.21-0.71-0.220.00-0.030.110.16-0.01-0.36-0.08-0.150.060.060.160.210.18
ACAP10.40n/a1.9513.50n/an/a0.065.03-11.78-0.15-0.19-0.17-0.150.14-0.15-0.28-0.10-0.29-0.19-0.03-0.18-0.18-0.12
ACD2.14n/a4.50410.50n/an/a0.030.01-33.10-0.07-0.03-0.02-0.04-0.04-0.03-0.03-0.02-0.10-0.02-0.26-0.02-0.01-0.02
TOP48.5047.741.152.9538.47%197.47%1.168.821.093.052.20-3.18-1.071.031.24-0.013.73-0.772.140.944.94-3.383.54
PAP3.50n/a1.142.54n/a-27.97%0.750.63-1.510.09-0.16-0.050.040.120.160.130.170.020.300.150.100.080.07
POST6.85n/a10.762.45n/an/a2.980.15-12.37-0.09-0.19-0.16-0.05-0.07-0.050.070.080.060.060.140.070.030.01
DRACO4.06n/a0.820.84n/an/a0.761.14-4.49-0.11-0.10-0.09-0.09-0.030.00-0.04-0.020.18-0.020.52-0.16-0.31-0.16
NCL2.02n/a2.720.82n/an/a0.880.13-6.25-0.08-0.020.000.000.020.020.030.010.020.040.000.000.000.00
BSBM1.01n/a0.631.91n/an/a0.020.26-3.140.00-0.04-0.020.010.000.020.040.02-0.010.04-0.010.000.000.00
PRANDA5.1522.080.77-3.34n/an/a0.710.852.010.13-0.260.51-0.16-0.030.020.240.170.04-0.050.360.310.090.34
ABC0.59n/a20.158.30n/an/a0.030.01-116.270.000.00-0.030.000.020.000.000.00-0.01-0.01-0.010.000.000.00
IRPC4.0836.081.142.4810.55%2276.92%1.270.071.370.210.19-0.280.000.010.020.040.05-0.060.010.000.10-0.200.05
JUTHA3.00n/a0.712.18n/an/a2.110.08-1.59-0.05-0.11-0.01-0.03-0.03-0.13-0.09-0.070.17-0.230.010.17-0.290.09
CHOTI122.00n/a0.8111.82n/an/a0.480.50-0.820.18-7.971.514.44-8.682.805.501.84-8.534.062.4610.614.8210.55
NPP1.77n/a1.4314.21n/an/a0.140.40-9.16-0.02-0.07-0.04-0.01-0.02-0.03-0.02-0.01-0.010.01-0.020.020.000.22
PSL7.80n/a0.715.15n/an/a0.821.24-2.92-0.26-0.22-0.01-0.09-0.030.090.040.010.100.18-0.030.140.01-0.03
VPO1.88n/a1.454.32n/a-29.85%0.570.10-3.950.06-0.06-0.07-0.020.090.09-0.100.020.070.080.010.020.020.02
RCL7.7014.040.670.83-68.00%-81.21%0.932.772.480.070.210.200.070.36-0.19-1.13-0.27-0.16-0.43-1.48-0.260.01-0.60
UT-n/a0.75-0.16793.15%-10.70%0.190.08-2.330.220.02-0.770.040.240.000.030.040.230.06-0.95-0.91-1.241.05
PTTEP83.75416.991.4142.16-84.77%-92.79%0.7725.150.110.332.17-6.153.854.583.131.874.492.695.103.474.411.954.61
EIC1.71n/a2.042.29n/an/a0.040.08-14.620.01-0.01-0.11-0.02-0.13-0.01-0.01-0.010.01-0.010.000.000.01-0.02
CSP2.54n/a1.721.05n/an/a2.430.01-3.94-0.09-0.11-0.060.060.110.17-0.010.01-0.030.180.080.060.010.06
HOTPOT2.40n/a3.280.96n/a369.30%2.010.02-9.420.02-0.11-0.10-0.020.00-0.01-0.010.060.050.01-0.020.010.050.03
POLAR0.16n/a0.24-61.94n/an/a0.070.04-0.23-0.010.010.000.000.000.00-0.01-0.010.000.00-0.010.000.000.00
TRT4.70n/a1.311.67n/an/a1.532.44-0.91-0.24-0.050.35-0.14-0.060.010.37-0.020.100.12-0.020.070.18-0.12
FOCUS2.88n/a3.191.36n/an/a4.570.05-7.94-0.12-0.11-0.07-0.11-0.05-0.02-0.230.010.020.030.040.150.200.13
FER1.26n/a1.842.13n/an/a0.300.35-13.22-0.01-0.03-0.07-0.020.00-0.03-0.010.020.010.010.230.020.36-1.00
UREKA1.06n/a2.361.52n/an/a0.500.15-15.11-0.06-0.04-0.01-0.02-0.020.000.020.030.030.030.02-0.010.000.03
MPIC1.66n/a3.730.69n/an/a0.220.09-18.90-0.020.00-0.06-0.06-0.020.00-0.05-0.11-0.040.00-0.21-0.02-0.020.01
SVI4.7615.722.762.63312.01%346.68%0.620.0710.750.500.12-0.510.190.110.110.440.090.080.100.100.250.070.13
CNT3.74n/a2.210.001017.00%-41.03%1.800.18-8.670.010.00-0.26-0.150.010.050.090.090.120.150.190.110.070.09
UMS8.00n/a7.224.89n/an/a6.440.56-1.09-0.18-0.070.49-0.33-0.04-0.26-0.26-0.63-1.69-0.150.02-0.96-0.55-0.34
E0.82n/a1.102.73n/an/a0.260.14-10.990.00-0.03-0.05-0.03-0.03-0.03-0.01-0.01-0.030.000.030.01-0.01-0.01
JTS1.27n/a0.824.07n/an/a0.560.19-6.26-0.01-0.02-0.08-0.04-0.01-0.06-0.010.010.010.01-0.270.020.02-0.02
ASIAN3.48n/a0.68-0.23-38.78%n/a2.250.14-1.580.050.08-0.27-0.12-0.030.070.11-0.23-0.30-0.14-0.050.050.030.05
NOK8.55n/a1.43-0.01n/an/a0.545.32-8.60-0.240.000.03-0.60-0.260.070.230.390.420.670.280.340.180.01
AMARIN10.70n/an/a2.67n/an/a1.981.34-4.65-0.52-0.530.31-0.43-0.290.020.510.260.310.210.710.370.320.19
GRAMMY11.50n/a7.50-3.40n/an/a1.950.96-3.38-0.140.46-0.54-0.20-1.11-0.97-0.68-0.35-0.26-0.28-0.670.010.060.18
PE0.95n/a1.740.23n/an/a3.140.03-4.77-0.010.000.00-0.10-0.010.000.010.000.010.020.010.010.020.02
SPACK2.34n/a1.290.17n/an/a1.550.11-5.21-0.03-0.01-0.16-0.04-0.05-0.05-0.05-0.03-0.090.01-0.110.030.070.12
CMO1.89n/a1.172.18n/an/a2.480.25-1.20-0.03-0.090.16-0.12-0.06-0.150.15-0.010.010.030.10-0.010.010.35
TSTH0.64n/a1.10-0.02n/a-42.00%0.630.05-6.010.00-0.04-0.02-0.010.000.000.000.01-0.01-0.42-0.06-0.04-0.02-0.08
TRUBB1.61n/a0.68-0.07116.48%n/a2.960.43-0.850.020.010.04-0.16-0.160.09-0.01-0.12-0.150.06-0.15-0.18-0.04-0.04
TMC2.36n/a1.252.87n/an/a1.010.17-6.04-0.08-0.140.05-0.07-0.08-0.08-0.04-0.020.030.060.090.170.190.02
PACE2.72n/an/a4.47n/an/a16.740.17-3.78-0.15-0.12-0.03-0.04-0.02-0.02-0.01-0.19-0.03-0.02-0.020.000.000.02
AJ6.70n/a0.85-0.02602.78%-11.35%1.550.00-2.850.030.00-0.610.010.03-0.05-0.260.06-0.130.090.150.29-0.060.10
AMC2.18n/a0.60-0.03n/an/a1.330.32-3.36-0.170.01-0.140.020.010.07-0.030.030.030.320.130.060.050.10
TTA11.5063.460.70-3.65n/a-46.84%0.497.750.730.07-0.160.080.180.140.100.14-2.44-0.15-0.14-0.08-0.82-1.29-0.11
VTE4.20n/a6.92-0.68-94.79%n/a0.680.15-44.160.000.01-0.42-0.04-0.01-0.01-0.02-0.01-0.010.000.010.010.000.00
KTP2.76n/a2.810.85n/an/a10.390.09-1.84-0.12-0.03-0.02-0.04-0.07-0.13-0.31-0.12-0.14-0.07-0.10-0.13-0.11-0.11
RPC1.02n/a0.91-622.31n/an/a1.280.03-0.02-0.020.16-0.11-0.04-0.03-0.02-0.06-0.01-0.02-0.02-0.02-0.04-0.03-0.01
CSL6.75n/a6.62-2.13-2.73%-20.55%1.710.57-11.210.130.140.16-0.780.170.200.160.180.190.250.150.170.150.18
T0.27n/an/a4.51n/an/a-20.350.06-11.600.01-0.010.00-0.02-0.07-0.020.000.00-0.010.000.000.000.000.00
MILL1.85n/a1.26-0.38-62.97%n/a2.770.14-3.810.020.04-0.24-0.03-0.04-0.02-0.02-0.020.000.01-0.02-0.010.020.04
VNT9.40n/a0.74-0.49n/an/a0.271.33-5.73-0.040.16-1.050.000.150.08-0.010.04-0.060.120.040.500.440.43
TR23.10n/a0.271.07n/an/a0.371.43-1.721.090.00-2.25-0.86-1.93-2.24-1.900.39-1.04-0.95-1.351.540.651.35
SPORT1.78n/a1.18-0.13n/an/a2.520.26-5.65-0.100.03-0.10-0.14-0.05-0.070.08-0.090.030.020.000.020.07-0.02
TSI0.83n/a5.64-1.14-96.13%n/a14.610.02-5.010.000.02-0.11-0.030.000.000.010.010.040.020.06-0.16-0.08-0.04
NEP0.69n/a1.43-1.14n/an/a0.170.03-18.82-0.020.01-0.08-0.02-0.03-0.02-0.04-0.020.04-0.020.000.180.07-0.01
CPH8.50n/a0.422.81n/an/a0.801.33-0.88-0.69-0.550.040.88-0.50-0.760.51-0.63-0.80-0.68-0.680.08-0.06-0.47
TPOLY4.36n/a31.380.25n/an/a1.800.52-114.01-0.23-0.02-0.12-0.07-0.360.00-0.850.030.020.01-0.19-0.17-0.010.03
NNCL1.53n/a1.08-0.82-73.09%n/a1.010.07-8.030.010.02-0.23-0.03-0.01-0.01-0.07-0.010.250.020.070.040.05-0.02
NEWS0.32n/a0.619.89n/an/a0.380.08-12.92-0.02-0.03-0.03-0.02-0.03-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.010.00-0.01
HYDRO2.14n/a3.350.51n/an/a2.380.16-23.98-0.05-0.08-0.19-0.20-0.060.00-0.030.01-0.020.010.030.050.030.03
CHUO8.10n/a2.265.07n/an/a2.512.30-4.25-0.82-0.571.06-0.22-0.50-0.040.74-0.170.43-0.590.39-0.40-0.16-0.31
TYCN3.20n/a0.350.19n/an/a0.580.32-2.28-0.23-0.06-0.040.01-0.010.09-0.54-0.15-0.300.03-0.11-0.06-0.45-0.05
THRE2.94103.282.3593.71-92.77%5.68%1.850.480.790.040.54-0.07-0.480.040.050.02-0.770.020.060.04-0.03-0.65-0.40
AS4.92n/a6.430.66n/an/a0.730.51-37.43-0.13-0.13-0.73-0.27-0.310.04-0.170.050.120.170.240.220.290.24
GJS0.25n/a0.200.32n/an/a0.480.02-4.40-0.03-0.03-0.020.010.00-0.02-0.030.01-0.08-0.05-0.05-0.02-0.09-0.03
EMC0.68n/a2.391.20n/a162.75%1.060.03-8.530.01-0.010.00-0.050.000.00-0.04-0.28-0.010.000.000.000.000.00
PERM1.43n/a0.980.37n/a-99.96%4.350.33-4.520.00-0.27-0.170.090.090.030.080.06-0.170.040.060.020.000.01
PLE1.26n/a0.670.36n/an/a3.550.24-4.90-0.25-0.15-0.040.02-0.030.09-0.040.040.04-0.020.040.20-0.06-0.22
TSF0.33n/a2.102.43n/an/a0.300.12-57.95-0.06-0.01-0.03-0.02-0.01-0.02-0.01-0.02-0.020.000.000.000.000.00
AMANAH0.77n/a0.740.80n/an/a1.520.39-11.18-0.13-0.02-0.150.00-0.03-0.07-0.07-0.010.020.000.010.020.01-0.02
PAE0.34n/an/a0.32n/an/a25.050.05784.85-0.01-0.01-0.12-0.090.00-0.02-0.03-0.08-0.070.01-0.02-0.09-0.010.00
ESSO5.45n/a1.660.03n/an/a4.430.11-9.720.95-0.11-1.79-0.82-0.18-0.20-0.530.48-0.260.21-0.490.71-1.440.72
GSTEL0.32n/a0.370.07n/an/a1.330.04-14.86-0.10-0.07-0.10-0.04-0.06-0.07-0.050.00-0.210.07-0.380.04-0.25-0.08
THAI11.20n/a0.55-0.13n/an/a5.377.83-4.64-5.852.08-2.930.50-3.51-1.21-2.61-2.84-3.873.791.080.80-0.701.67
SSI0.10n/a2.230.10n/an/a30.580.00-16.54-0.10-0.09-0.05-0.02-0.04-0.04-0.09-0.09-0.01-0.02-0.10-0.15-0.16-0.09

บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 1182558 165035

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...