วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Q-CON : รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 15 Nov 2554

Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์   15 พฤศจิกายน 2554

แจ้งขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบาที่จังหวัดสระบุรี
ของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวดี : +3/+10 (ราคาปิดวันนี้ 5.35)
--  Q-CON ลงทุนซื้อที่ดินและเตรียมทำการขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิตอิฐมวลเบาที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท
โดยใช้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งการเลือกวิธีการกู้เงินได้เพราะหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ในระดับต่ำแม้หลังลงทุนแล้ว จะทำให้กำไรต่อหุ้นเติบโตแบบก้าวกระโดดได้

ติดตามทาง Twitter ได้ที่ http://twitter.com/pjed_com


รายละเอียด


ตามที่บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ได้แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบาของบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
จังหวัดสระบุรี มูลค่ารวม 750 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการอิฐมวลเบาที่เพิ่มขึ้น

การซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

    ตามที่บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON)
ได้แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) มูลค่ารวม 44 ล้านบาท เพื่อเป็นที่ตั้งของโครงการขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบาของ
Q-CONตามที่ได้รับอนุมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 นั้น
บริษัทขอแจ้งสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของรายการและรายละเอียดของรายการ ปรากฎตามสารสนเทศข้อ 3
โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้
1.    วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
      11 พฤศจิกายน 2554
2.    คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
      ผู้ซื้อ:    บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON)
      ผู้ขาย:    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)
3.    ลักษณะของรายการและรายละเอียดของรายการ
Q-CON ซื้อที่ดินที่ประกาศขายเป็นการทั่วไปในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคจาก SCB  โฉนดเลขที่ 34203 เลขที่ดิน
97 หน้าสำรวจ 2726 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รวมเนื้อที่ 24 ไร่ 2 งาน 94.4 ตารางวา
ในราคาไร่ละประมาณ 1.8 ล้านบาท รวมเป็นราคาซื้อ 44 ล้านบาท  ซึ่งเป็นราคาตามที่
SCBประกาศขายเป็นการทั่วไป เพื่อเป็นที่ตั้งของโครงการขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบาของ Q-CON
โดยจะชำระเงินค่าที่ดินดังกล่าวด้วยเช็คเงินสด

ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นการทำรายการกับ SCB
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือกลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมใน Q-CON

4.    มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้วัดขนาดของรายการ
มูลค่ารวมของรายการเท่ากับ 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ Q-CON ณ
วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ Q-CON (เกิน 464,700 บาท แต่ไม่เกิน 46,470,000 บาท) Q-CON
จึงต้องมีมติคณะกรรมการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.  รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
5.1    โครงสร้างการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
        - กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจควบคุมใน Q-CON โดยการถือหุ้น       สามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCC) ร้อยละ 31.94 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วและ SCC ถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (เอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง) ร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว และเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ถือหุ้นสามัญใน Q-CON ร้อยละ 67.62 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
ทำให้กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ Q-CON คิดเป็นร้อยละ 67.62 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
-  กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCB โดยถือหุ้นสามัญร้อยละ 23.69 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหนังสือแจ้ง

DSC_0011

DSC_0012

DSC_0013
DSC_0014

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...