วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

TNH : ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2554

TNH : บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เชิญประชุมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2554 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ บางนา กรุงเทพ

วาระสำคัญ :
- รับทราบรายงานประจำปี 2554
- พิจารณาจ่ายปันผล จากกำไรงวด สิงหา 53 - กรกฎา 54 หุ้นละ 0.48 บาท

ข่าวดี : 3/10 (ราคาปิดวันนี้ 8.40)
++  ปันผล 0.48 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 5.71 % ของราคาล่าสุด

รายงานประจำปี

DSC_0029

DSC_0001
DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004-1
DSC_0005-1
DSC_0006-1
DSC_0007-1
DSC_0008-1
DSC_0009-1
DSC_0010-1
DSC_0011-1
DSC_0012-1
DSC_0013-1
DSC_0014-1
หนังสือเชิญ
DSC_0030
DSC_0031
DSC_0032
แผนที่
DSC_0033งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 50
31/07/2550
งบปี 51
31/07/2551
งบปี 52
31/07/2552
งบปี 53
31/07/2553
งบปี 54
31/07/2554
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 519.30 549.06 672.11 732.62 836.50
หนี้สินรวม 172.61 136.85 157.19 157.80 161.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น 346.69 412.21 514.91 574.81 675.39
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
รายได้รวม 886.61 1,016.85 1,155.65 1,145.69 1,242.81
กำไรสุทธิ 105.67 128.52 176.50 137.30 172.58
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.59 0.71 0.98 0.76 0.96
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 26.68 30.57 36.03 24.44 27.47
ROE(%) 34.08 33.87 38.08 25.20 27.61
อัตรากำไรสุทธิ(%) 11.92 12.64 15.27 11.98 13.89

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 54
หน่วย: ล้านบาท
  สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 313.33

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 64.20

   บุคคลหรือกิจการอื่น 66.99

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.78

สินค้าคงเหลือ 27.61

   สินค้าสำเร็จรูป 27.61

ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ 0.47

   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.47

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.63

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2.62

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 2.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 410.23

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 393.42

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,208.75

   หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 815.32

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 10.67

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 15.57

   หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.90

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22.18

   เงินมัดจำ 21.76

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ 0.42

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 426.27

รวมสินทรัพย์ 836.50
  หนี้สิน

เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 73.22

   บุคคลหรือกิจการอื่น 73.22

เจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ 0.43

   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.43

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 87.18

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 16.20

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19.83

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ 51.14

รวมหนี้สินหมุนเวียน 160.83

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.28

   หนี้สินไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ 0.28

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 0.28

รวมหนี้สิน 161.11
  ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 180.00

   หุ้นสามัญ 180.00

ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 180.00

   หุ้นสามัญ 180.00

ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 20.54

   หุ้นสามัญ 20.54

กำไร (ขาดทุน) สะสม 474.85

   กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว 18.00

      สำรองตามกฎหมาย 18.00

   กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 456.85

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 675.39

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 675.39
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาท
  งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ 1,229.23

   รายได้จากการให้บริการ 1,229.23

รายได้อื่น 13.58

   รายได้ค่าเช่าและบริการ 2.34

   ดอกเบี้ยรับ 3.61

   รายได้อื่น - อื่น ๆ 7.63

รวมรายได้ 1,242.81

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ 825.37

   ต้นทุนการให้บริการ 825.37

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 180.95

   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 180.95

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 21.01

   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 21.01

รวมค่าใช้จ่าย 1,027.33

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 215.49

ภาษีเงินได้ 42.91

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 172.58

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 172.58

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท) 0.96

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท) 0.96


งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท
  งบกระแสเงินสด

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้ 215.49

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 74.26

   ค่าเสื่อมราคา 72.98

   ค่าตัดจำหน่าย 1.28

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 2.22

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (โอนกลับ) 1.14

(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร 0.15

(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.64

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 296.89

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -11.52

   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -10.46

   ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -0.13

   สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -1.62

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.33

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.36

หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 13.78

   เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 4.28

   เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) -0.13

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 9.58

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.05

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน 299.15

จ่ายภาษีเงินได้ -39.14

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 260.01

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -86.15

   เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.23

   เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -86.38

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -1.82

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) -1.82

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -87.96

เงินปันผลจ่าย -72.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -72.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 100.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 213.28

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด 313.33ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...