วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Jan 2016)

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 1 พฤศจิกายน2558 ถึง 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา 100 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

กลุ่มหมอยรรยง ขาย EARTH จากที่ถืออยู่รวมมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท
รายใหญ่ นเรศ งามอภิชน ขาย UV 
กลุ่มกองทุน Aberdeen ซื้อเพิ่มพอร์ท HANA
การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
BHนายชาลี โสภณพนิช-30,000-6.335,197,500
JASนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล46800000*151.6346,800,000
PTGนายสุรชัย โชติจุฬางกูร-10,300,000-133.909,100,000
EARTHนางวิไล พันธุ์วงศ์กล่อม-18999500*-94.62ต่ำกว่า 0.5%
EARTHน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม-49911512*-248.56ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-60937800*-303.47ต่ำกว่า 0.5%
AMATAนายทวีฉัตร จุฬางกูร850,00010.467,550,000
AIRAนายทวีฉัตร จุฬางกูร311,186,417703.28667,038,717
AIRAนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ83,314,271188.29289,474,951
AIRAนายณัฐพล จุฬางกูร81,749,900184.75267,749,900
AIRAนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์4,287,5569.6945,006,448
AIRAนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-40361708*-91.22ต่ำกว่า 0.5%
UVนายนเรศ งามอภิชน-12527200*-76.42ต่ำกว่า 0.5%
IECนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ447,000,00013.413,516,000,000
SPAนายคเชนทร์ เบญจกุล3,931,00037.349,107,300
LANNAนายทวีฉัตร จุฬางกูร3,800,00034.0152,500,000
KAMARTนายคเชนทร์ เบญจกุล3,555,50024.0010,247,700
AJDนายวิชัย วชิรพงศ์74,012,80086.59112,690,200
TSRนายอนุรักษ์ บุญแสวง2528000*18.582,528,000
UWCนายศักดิ์ชัย ยอดวานิช80000000*16.0080,000,000
UWCนางกนกวัลย์ ยอดวานิช-100,000,000-20.00100,000,000
TPOLYนายสาธิต วชิรพงศ์2950000*10.332,950,000
TPOLYนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,663,4875.827,771,387
TAKUNIนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ-1,318,500-5.143,865,000
DCONน.ส.วิศรา พรกุล346354900*242.45346,354,900
DCONนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล200,0000.1422,000,000
DCONนายวิทวัส พรกุล-366,563,612-256.59469,346,088
INETนายอนุรักษ์ บุญแสวง3494700*14.403,494,700
PGนายสำเริง มนูญผล-2,969,100-25.395,366,766
ACDนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล20050000*22.0620,050,000
TMCนางปริญญา ขันเจริญสุข211,3000.392,211,300
ADAMนายนิค ศรีวีระวานิชกุล5588600*-5,588,600
AMATARนางธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช3000000*-3,000,000
TNHนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1210000*24.811,210,000
TNHนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ755,30015.482,755,300
TSCนายทวีฉัตร จุฬางกูร431,8005.7020,535,000
SPFนายชาลี วลัยเสถียร30,0000.6016,128,800


การเคลื่อนไหวกองทุน
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
BHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 769,169162.2940,512,881
BHสำนักงานประกันสังคม-135,000-28.4918,055,000
DTACสำนักงานประกันสังคม42665800*1,290.6442,665,800
DTACสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-34009000*-1,028.77ต่ำกว่า 0.5%
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,922,641-602.66215,276,620
DTACกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-17039800*-515.45ต่ำกว่า 0.5%
TASCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,480,603-221.96197,965,297
MTLSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,650,059333.3529,807,359
MTLSกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ15579400*331.8415,579,400
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ9,0003.231,268,300
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว5,4001.941,135,980
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ1,6000.57609,900
EPGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-32938700*-431.50ต่ำกว่า 0.5%
EPGกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์301,8003.9519,991,600
CHGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-60126600*-159.94ต่ำกว่า 0.5%
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-53,677,500-142.78201,691,500
CHGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,873,800130.00474,525,400
CHGกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)42,081,800111.94142,667,800
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-32,717,100-87.0365,764,900
HANAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,927,647390.6668,341,054
HANAกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้-4147000*-148.26ต่ำกว่า 0.5%
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ4062200*145.224,062,200
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว1,791,10064.039,796,300
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ676,20024.177,602,300
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท608,10021.749,488,300
GUNKULบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,877,907234.9630,165,687
GUNKULบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด1,216,75726.287,288,882
GUNKULกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์1,021,50022.066,769,125
DCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -13,052,333-54.8283,671,613
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว5,213,20021.9064,653,200
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-3,944,000-16.5684,532,800
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,232,5005.1878,920,500
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-1,009,800-4.24161,267,000
JASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 310,390,9621,005.67707,436,868
PTGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -45,648,808-593.4319,920,792
PTGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-15136600*-196.78ต่ำกว่า 0.5%
PTGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-8610000*-111.93ต่ำกว่า 0.5%
SPCGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,804,131-102.8137,056,718
OHTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -450-0.45285,400
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,654,400-53.0635,911,555
AMATAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -41,091,027-505.42102,377,795
AMATAกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-11506800*-141.53ต่ำกว่า 0.5%
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-6461000*-79.47ต่ำกว่า 0.5%
AMATAกองทุนเปิด เค หุ้นทุน-6144600*-75.58ต่ำกว่า 0.5%
AMATAกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/305394600*66.355,394,600
AIRAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,516,07926.0363,795,180
UVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ5,469,40033.3616,741,900
UVบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,514,100-27.5423,622,639
UVกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด2,506,40015.2912,431,100
GOLDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 803,6004.9483,474,923
MODERNบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)5068800*40.305,068,800
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-1,527,000-12.1429,284,200
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,435,900-11.4215,009,300
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-701,900-5.583,893,500
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 454,0003.6110,914,800
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-94,700-0.755,961,700
IECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -145,859,232-4.382,184,002,466
LANNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -145,550-1.305,067,450
KAMARTกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้4991800*33.694,991,800
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -78,900-0.5315,109,050
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -52,160,986-61.0375,179,164
UWCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -67645862*-13.53ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2675815*-9.37ต่ำกว่า 0.5%
APCSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 624,2003.536,618,640
DCONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,037,1069.8339,267,706
DCONกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-1,442,272-1.0115,350,928
IRCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -222,951-1.181,899,253
BTCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35378790*6.7235,378,790
INETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 394,2001.628,261,400
PGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 612,7005.243,156,267
ACDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,784,2555.2615,056,211
TMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 392,8250.732,155,625
CMOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,276,320-2.129,453,700
AMATARกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์9181000*-9,181,000
AMATARกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้6310500*-6,310,500
AMATARกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์3246000*-3,246,000
AMATARกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์3000500*-3,000,500
AOTสำนักงานประกันสังคม17295900*5,984.3817,295,900
AOTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-15612400*-5,401.89ต่ำกว่า 0.5%
AOTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-7447800*-2,576.94ต่ำกว่า 0.5%
AOTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,790,174619.4073,128,112
BTSGIFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-31837700*-324.74ต่ำกว่า 0.5%
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม31,734,900323.70180,853,400
CITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -990,200-3.356,373,800
CPNCGกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์20123600*265.6320,123,600
CPNCGกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์-11480700*-151.55ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-10707080*-141.33ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์10666380*140.8010,666,380
CPNRFกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-31473200*-538.19ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส25948400*443.7225,948,400
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-24844601*-424.84ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์24666701*421.8024,666,701
CPNRFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์20594400*352.1620,594,400
CPNRFกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี 12496804*213.7012,496,804
CPNRFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์12148481*207.7412,148,481
CPNRFกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์-10970800*-187.60ต่ำกว่า 0.5%
CPTGFธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)-46,361,000-486.7910,142,600
CPTGFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ ฟัน26316500*276.3226,316,500
CPTGFกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 6,448,50067.7118,381,000
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม 57667800*593.9857,667,800
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) -40140000*-413.44ต่ำกว่า 0.5%
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)-17527800*-180.54ต่ำกว่า 0.5%
DIFบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 489000000*1,103.6089,000,000
DIFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส958,20011.8839,143,400
ERWPFสำนักงานประกันสังคม 29231700*286.4729,231,700
ERWPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) -17181000*-168.37ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-12996400*-127.36ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์10207600*100.0310,207,600
ERWPFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-9433500*-92.45ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์7240900*70.967,240,900
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-4197200*-41.13ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์4113100*40.314,113,100
ERWPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1551500*15.201,551,500
FUTUREPFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์6321100*126.426,321,100
FUTUREPFกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้3,558,40071.178,416,000
FUTUREPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-1,176,000-23.524,804,209
FUTUREPFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-788,600-15.772,933,000
IMPACTกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์9120700*105.809,120,700
IMPACTสำนักงานประกันสังคม-6,425,400-74.5360,259,400
IMPACTกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์4,121,80047.8119,074,200
IMPACTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-3,143,700-36.4729,007,300
IMPACTกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-421,100-4.8812,614,500
IRCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,5000.921,309,600
JASIFธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-50000000*-457.50ต่ำกว่า 0.5%
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 2,445,20024.9428,465,500
METCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,300-0.35152,150
MJLFกองทุนเปิดธนชาต พร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์324,1004.254,361,200
MJLFกองทุนเปิดแอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้-219,500-2.883,151,100
MJLFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-150,000-1.972,749,185
MJLFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-53,500-0.704,589,600
POPFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ ฟันด์10615600*151.8010,615,600
POPFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-7919300*-113.25ต่ำกว่า 0.5%
POPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์7887500*112.797,887,500
POPFกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-5726562*-81.89ต่ำกว่า 0.5%
QHPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-390,800-4.0312,173,316
SIRIPสำนักงานประกันสังคม 48818000*-48,818,000
SIRIPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) -38818000*-ต่ำกว่า 0.5%
SIRIPสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) -10000000*-ต่ำกว่า 0.5%
SPFกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) -76497176*-1,522.29ต่ำกว่า 0.5%
SPFธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)76497176*1,522.2976,497,176
SPFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์12218100*243.1412,218,100
SPWPFสำนักงานประกันสังคม 41514100*419.2941,514,100
SPWPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) -23016500*-232.47ต่ำกว่า 0.5%
SPWPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) -15000000*-151.50ต่ำกว่า 0.5%
SPWPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-54,100-0.552,027,900
TFUNDสำนักงานประกันสังคม 36,403,500385.88157,632,173
TFUNDกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-34206020*-362.58ต่ำกว่า 0.5%
TFUNDกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-367,600-3.9028,983,877
TFUNDกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-126,300-1.3421,546,607
TLGFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อิมคัม พลัส-1,372,800-18.4038,191,800
TLGFธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) -400,000-5.3638,562,237
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-71,000-0.866,639,382
TNHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -405,100-8.304,981,775
TREITกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์938,2009.342,792,200
TREITกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-393,300-3.913,818,800
TSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 98,7001.3012,760,400
UOB8TFสำนักงานประกันสังคม 5458100*49.405,458,100
UOB8TFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-3228500*-29.22ต่ำกว่า 0.5%
WHAPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-450,000-4.9117,790,432
WHARTกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์5631700*56.045,631,700
WHARTกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์3018500*30.033,018,500
WHARTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-1,237,400-12.314,123,200
WHARTกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์213,5002.124,200,000


การเคลื่อนไหวทั้งหมด
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
BHบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด-7,000,000-1,477.0054,258,514
BHRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-4671847*-985.76ต่ำกว่า 0.5%
BHBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-2,485,200-524.384,556,700
BHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 769,169162.2940,512,881
BHCHASE NOMINEES LIMITED-764,700-161.3511,471,680
BHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-568,930-120.0415,761,316
BHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD269,63556.894,857,735
BHGIC PRIVATE LIMITED-189,400-39.9611,235,200
BHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-156,592-33.044,321,417
BHสำนักงานประกันสังคม-135,000-28.4918,055,000
BHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-75,200-15.874,512,900
BHนายชาลี โสภณพนิช-30,000-6.335,197,500
DTACสำนักงานประกันสังคม42665800*1,290.6442,665,800
DTACสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-34009000*-1,028.77ต่ำกว่า 0.5%
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,922,641-602.66215,276,620
DTACกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-17039800*-515.45ต่ำกว่า 0.5%
DTACHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD8,194,428247.8824,488,456
DTACTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-2,913,300-88.1354,103,300
DTACSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,117,051-33.7922,866,876
DTACCHASE NOMINEES LIMITED131,7033.9813,817,734
TASCOHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A12274842*497.1312,274,842
TASCOน.ส.ธนิดา แสงธนนิรมิต11700000*473.8511,700,000
TASCOนายภานุ วิทยอำนวยคุณ-8750000*-354.38ต่ำกว่า 0.5%
TASCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,480,603-221.96197,965,297
TASCOนายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ-2,782,200-112.6816,759,800
TASCOSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,369,90095.9812,494,700
TASCOน.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร-1,080,000-43.7414,000,000
TASCOนางเรียม ทรัพย์สาคร-1,000,000-40.5013,131,120
TASCOAIA Company Limited-TIGER-500,000-20.2514,500,160
TASCOนายพิชิต เลิศตำหรับ-500,000-20.2510,150,000
TASCOนายกฤษฎิ์ เศรษฐิน-120,000-4.8617,303,000
TASCOนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร100,0004.0512,400,000
MTLSนางดาวนภา เพชรอำไพ65,000,0001,384.50720,000,000
MTLSนายสรชัย เดชกิจวิกรม-65000000*-1,384.50ต่ำกว่า 0.5%
MTLSนางฉัตรสมร ติรกานันท์-41242500*-878.47ต่ำกว่า 0.5%
MTLSนายศรีศักร เดชกิจวิกรม38,315,700816.1258,602,099
MTLSนายศึกษิต เพชรอำไพ-28430000*-605.56ต่ำกว่า 0.5%
MTLSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,650,059333.3529,807,359
MTLSกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ15579400*331.8415,579,400
MTLSNORBAX, INC.15362200*327.2115,362,200
MTLSนายวศิน เดชกิจวิกรม-493,000-10.5066,620,000
MTLSนางจินตนา บุญสาลี216,8004.6214,142,100
BKIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-61,300-22.01557,580
BKIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-24,200-8.69765,125
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ9,0003.231,268,300
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว5,4001.941,135,980
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ1,6000.57609,900
BKIบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)1,0000.361,231,041
EPGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-32938700*-431.50ต่ำกว่า 0.5%
EPGกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์301,8003.9519,991,600
CHGน.ส.กุลภา พลัสสินทร์109908000*292.36109,908,000
CHGนายเกียรติศักดิ์ แก่นแก้ว-109908000*-292.36ต่ำกว่า 0.5%
CHGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD107,493,400285.93171,545,000
CHGSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED62602887*166.5262,602,887
CHGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-60126600*-159.94ต่ำกว่า 0.5%
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-53,677,500-142.78201,691,500
CHGนางกอบกุล ปัญญาพล-50,154,600-133.411,062,656,600
CHGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,873,800130.00474,525,400
CHGกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)42,081,800111.94142,667,800
CHGCHASE NOMINEES LIMITED-41,270,500-109.78166,452,460
CHGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-36,495,000-97.08171,545,000
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-32,717,100-87.0365,764,900
CHGนายพลสิน พลัสสินทร์-13,500,000-35.91135,945,250
CHGนางสุวิมล อธิกิจ-10,900,000-28.99284,925,300
CHGพล.ต.ต.สกล ภัยลี้-3,000,000-7.9867,917,200
CHGน.ส.รุจี ทองประกอบ-250,000-0.6760,790,450
CHGนายธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์200,0000.53187,826,550
CHGนายพลสันต์ พลัสสินทร์50,0000.1386,300,100
HANACHASE NOMINEES LIMITED19305914*690.1919,305,914
HANABNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-18,841,000-673.5741,813,300
HANAHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-14,620,887-522.704,825,400
HANABNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-14,530,500-519.474,851,700
HANAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,927,647390.6668,341,054
HANANORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-6582367*-235.32ต่ำกว่า 0.5%
HANASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED5,981,024213.8281,038,650
HANALITTLEDOWN NOMINEES LIMITED5661100*202.385,661,100
HANAJPMORGAN THAILAND FUND-4727300*-169.00ต่ำกว่า 0.5%
HANACHASE NOMINEES LIMITED 96-4155400*-148.56ต่ำกว่า 0.5%
HANAกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้-4147000*-148.26ต่ำกว่า 0.5%
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ4062200*145.224,062,200
HANABNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-2,815,600-100.6616,566,600
HANASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2,554,524-91.3210,391,303
HANATHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-2,145,700-76.715,174,332
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว1,791,10064.039,796,300
HANATHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH1,636,30058.5086,438,000
HANANORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-1,488,700-53.226,405,500
HANATHE BANK OF NEW YORK MELLON-1,341,800-47.975,248,701
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ676,20024.177,602,300
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท608,10021.749,488,300
HANAMR.HUI MOONG-CHU-44,400-1.596,090,000
GUNKULนายประคิน ศรีเจริญ108034591*2,333.55108,034,591
GUNKULนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์55212987*1,192.6055,212,987
GUNKULน.ส.นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์10,969,400236.9435,123,025
GUNKULบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,877,907234.9630,165,687
GUNKULUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-9,350,800-201.9840,649,700
GUNKULนายคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์-4,653,800-100.5216,564,425
GUNKULบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด1,216,75726.287,288,882
GUNKULกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์1,021,50022.066,769,125
GUNKULนายพงษ์สกร ดำเนิน830,00017.937,003,166
GUNKULม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล-80,000-1.737,000,000
GUNKULบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-60,000-1.307,581,200
DCCN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1140,353,700169.49177,743,780
DCCHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES-39437040*-165.64ต่ำกว่า 0.5%
DCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -13,052,333-54.8283,671,613
DCCน.ส.สุภาณี ทองเปล่งศรี-12,500,000-52.50255,400,000
DCCน.ส.บุญเส็ง โคดสถาน-7,880,000-33.1039,700,000
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว5,213,20021.9064,653,200
DCCCHASE NOMINEES LIMITED-4,160,000-17.47130,527,600
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-3,944,000-16.5684,532,800
DCCนายนครินทร์ แสงศาสตรา-3,519,600-14.7874,720,400
DCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,435,056-6.0363,296,380
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,232,5005.1878,920,500
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-1,009,800-4.24161,267,000
DCCนายสุวิช ปัญญาวีร์-300,000-1.2664,800,000
JASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 310,390,9621,005.67707,436,868
JASบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)-142730000*-462.45ต่ำกว่า 0.5%
JASDeutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund-76,722,000-248.5846,060,400
JASNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC72698500*235.5472,698,500
JASTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED71175200*230.6171,175,200
JASHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A69879500*226.4169,879,500
JASSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED49,423,193160.13204,379,171
JASนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล46800000*151.6346,800,000
JASTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100-44033000*-142.67ต่ำกว่า 0.5%
JASม.ล.กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ-40000100*-129.60ต่ำกว่า 0.5%
JASนายทิศชวน นานาวราทร40000000*129.6040,000,000
JASCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS37410400*121.2137,410,400
JASCHASE NOMINEES LIMITED37353100*121.0237,353,100
JASนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล27,205,40888.15143,510,308
JASบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-24,633,700-79.8142,295,500
JASHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-16,889,888-54.7266,913,500
PTGนายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช-95,975,800-1,247.6949,000,000
PTGนายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช90,000,0001,170.00100,300,000
PTGนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์56174800*730.2756,174,800
PTGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -45,648,808-593.4319,920,792
PTGนายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์-33,248,800-432.23268,751,300
PTGนางเพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์16,665,200216.6525,313,400
PTGนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล-16,258,000-211.3512,121,900
PTGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-15136600*-196.78ต่ำกว่า 0.5%
PTGBNY MELLON NOMINEES LIMITED12798800*166.3812,798,800
PTGน.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ12360300*160.6812,360,300
PTGEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES10811000*140.5410,811,000
PTGนายสุรชัย โชติจุฬางกูร-10,300,000-133.909,100,000
PTGนายพะเนียง พงษธา10,199,800132.6049,102,800
PTGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-8610000*-111.93ต่ำกว่า 0.5%
PTGบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด-8352100*-108.58ต่ำกว่า 0.5%
PTGTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-3,820,000-49.6645,630,000
PTGน.ส.จันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล494,8006.43183,867,100
PTGน.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ119,0001.5571,399,500
PTGนางฉัตรแก้ว คชเสนี100,0001.3034,069,000
PTGน.ส.ลภัสอร คชเสนี55,4000.7260,324,400
PTGนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ50,0000.6575,633,400
SPCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-14,957,500-320.095,042,500
SPCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD14,795,100316.6220,000,000
SPCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-9,556,000-204.505,042,500
SPCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD9,393,600201.0214,598,500
SPCGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,804,131-102.8137,056,718
SPCGนายเจริญ เอกอุดมสิน-3,378,600-72.307,401,400
SPCGCHASE NOMINEES LIMITED-398,300-8.525,580,400
SPCGSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED221,5004.748,392,200
SPCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-162,400-3.485,042,500
OHTLDBS BANK LTD145000*145.00145,000
OHTLCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-140000*-140.00ต่ำกว่า 0.5%
OHTLAIA Company Limited- AIA D-PLUS-1,250-1.25382,100
OHTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -450-0.45285,400
EARTHบริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด429568150*2,139.25429,568,150
EARTHCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG162361000*808.56162,361,000
EARTHนายขจรพงศ์ คำดี-134,996,711-672.28237,151,491
EARTHCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-120,000,000-597.6080,000,000
EARTHนายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์-86,877,606-432.65150,741,493
EARTHนางวรนุช พิหเคนทร์-62519200*-311.35ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-60937800*-303.47ต่ำกว่า 0.5%
EARTHน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม-49911512*-248.56ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายจิตตเกษม คุณชยางกูร37,903,300188.7677,556,127
EARTHDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM-26881912*-133.87ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายพิพรรธ พิหเคนทร์-25,786,711-128.42185,651,491
EARTHน.ส.รุ่งกาญจน์ สัญญวิรัตน์25738925*128.1825,738,925
EARTHน.ส.ปัณฑรีย์ เลาวกุล-23848100*-118.76ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายวินชัย พึ่งรัศมี23620400*117.6323,620,400
EARTHน.ส.ปริญดา วิสุทธะนะ20087500*100.0420,087,500
EARTHนายวิชาญ แซ่ลี-19796700*-98.59ต่ำกว่า 0.5%
EARTHCREDIT SUISSE INTERNATIONAL19750000*98.3619,750,000
EARTHนางวิไล พันธุ์วงศ์กล่อม-18999500*-94.62ต่ำกว่า 0.5%
EARTHบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด18759000*93.4218,759,000
EARTHนางลักขณา จันทร์เต็ม-17533200*-87.32ต่ำกว่า 0.5%
EARTHABN AMRO NOMINEES SERVICES (HONG KONG) LIMITED-17292400*-86.12ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายวิชาญ ลิ้มชัยศิริ17000100*84.6617,000,100
EARTHนายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร16,008,80079.7277,904,860
EARTHUBS AG HONG KONG BRANCH-15495600*-77.17ต่ำกว่า 0.5%
EARTHนายพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ15104767*75.2215,104,767
EARTHนายพัชวัฏ คุณชยางกูร13,766,00068.55127,734,400
EARTHนายพิบูล พิหเคนทร์-13,186,711-65.67237,151,491
EARTHน.ส.สุภาภรณ์ สายคำ11,756,03158.5529,821,731
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,654,400-53.0635,911,555
EARTHนายพิรุฬห์ พิหเคนทร์7,113,28935.42237,151,491
EARTHนายกฤษกร เตชะวิบูลย์541,9002.7050,557,000
EARTHน.ส.นภิศชญา สมิตาชนม์165,0000.8215,401,519
AMATAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -41,091,027-505.42102,377,795
AMATACITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS29880600*367.5329,880,600
AMATAนายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์24,496,900301.3142,302,770
AMATAนายวิกรม กรมดิษฐ์-24,400,000-300.12191,310,000
AMATAนายศิริศักดิ์ สนโสภณ22228200*273.4122,228,200
AMATARBC INVESTOR SERVICES TRUST21189000*260.6221,189,000
AMATASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-13,257,475-163.0729,664,200
AMATANORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS-LUX CL AC11666500*143.5011,666,500
AMATAกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-11506800*-141.53ต่ำกว่า 0.5%
AMATANORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-8,372,700-102.986,133,901
AMATACHASE NOMINEES LIMITED-6,774,400-83.3312,591,400
AMATAN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11-6,671,400-82.0625,338,600
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-6461000*-79.47ต่ำกว่า 0.5%
AMATAกองทุนเปิด เค หุ้นทุน-6144600*-75.58ต่ำกว่า 0.5%
AMATAEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES-5958900*-73.29ต่ำกว่า 0.5%
AMATAบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5800000*71.345,800,000
AMATATHE BANK OF NEW YORK MELLON5,524,00067.9553,277,100
AMATAกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/305394600*66.355,394,600
AMATAHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-5,305,600-65.2611,520,200
AMATAนายชวลิต ยอดมณี-3,276,700-40.3022,719,380
AMATAนายมนตรี สิหนาทกถากุล-2,339,300-28.776,245,000
AMATAนายอนุชา สิหนาทกถากุล2,339,30028.7710,373,300
AMATAHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES-1,453,100-17.877,894,200
AMATAนายทวีฉัตร จุฬางกูร850,00010.467,550,000
AMATASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-375,132-4.6148,373,896
AIRAบริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด579,124,3201,308.822,026,935,120
AIRAนายทวีฉัตร จุฬางกูร311,186,417703.28667,038,717
AIRAนางนลินี งามเศรษฐมาศ93,564,362211.46318,426,062
AIRAนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ83,314,271188.29289,474,951
AIRAนายณัฐพล จุฬางกูร81,749,900184.75267,749,900
AIRAบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด54,971,800124.24192,401,300
AIRAนางนิชา สมิทธิวาสน์54,500,000123.17190,750,000
AIRAน.ส.อรณิชา งามเศรษฐมาศ52,295,141118.19181,951,041
AIRAน.ส.นิดา แซ่ลี้49,805,800112.56168,325,800
AIRAนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-40361708*-91.22ต่ำกว่า 0.5%
AIRAAIFUL CORPORATION32,000,00072.32112,000,000
AIRAนายไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข28,578,52064.59100,024,820
AIRAนางลดา ธาราทิพย์มนต์16,560,00037.4376,560,000
AIRAนายคณิต สมิทธิวาสน์12,520,00028.3043,820,000
AIRAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,516,07926.0363,795,180
AIRAนายปรัชญา เกียรติกิตติกุล11,010,02524.8832,475,025
AIRAนางดารัตน์ ผาติวุฒิ10,750,00024.3044,750,000
AIRAนายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี10,600,00023.9643,750,000
AIRAนายฐิติ ชนะภัย9,552,47121.5932,739,471
AIRAนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์4,287,5569.6945,006,448
UVนายนเรศ งามอภิชน-12527200*-76.42ต่ำกว่า 0.5%
UVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ5,469,40033.3616,741,900
UVบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,514,100-27.5423,622,639
UVกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด2,506,40015.2912,431,100
UVนายวิโรจน์ เศวตวาณิช-1,784,000-10.8815,640,000
UVนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ548,9003.3517,334,900
UVนายวิเชียร เศวตวาณิช-190,000-1.1617,000,000
GOLDนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ8293700*51.018,293,700
GOLDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 803,6004.9483,474,923
SMGบริษัท เอกทรัพย์ศิริ จำกัด2,335,00071.80209,781,728
MODERNนางนันทณัช บุษยโภคะ-6000000*-47.70ต่ำกว่า 0.5%
MODERNนายธนรรถ บุษยโภคะ5,768,20045.8613,518,200
MODERNTHE BANK OF NEW YORK MELLON-5100000*-40.55ต่ำกว่า 0.5%
MODERNบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)5068800*40.305,068,800
MODERNNORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT-4,000,000-31.8013,399,300
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-1,527,000-12.1429,284,200
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,435,900-11.4215,009,300
MODERNบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,204,2009.5710,464,900
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-701,900-5.583,893,500
MODERNน.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง500,0003.987,700,000
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 454,0003.6110,914,800
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-94,700-0.755,961,700
IECนายณรงค์ แย้มประเสริฐ-6471345000*-194.14ต่ำกว่า 0.5%
IECน.ส.ธัชมนต์ นานาวราทร-2,000,000,000-60.006,000,000,000
IECนายสุทัศน์ ชวพัฒนากุล-1500000000*-45.00ต่ำกว่า 0.5%
IECน.ส.ศกุนตลา โชคพิงพิทักษ์1000312314*30.011,000,312,314
IECนายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ904000000*27.12904,000,000
IECนายสุรัตน์ อิฐโสภณพันธ์875,500,00026.272,736,090,748
IECนายภูษณ ปรีย์มาโนช670,000,00020.103,227,526,728
IECนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ447,000,00013.413,516,000,000
IECนายถิรัต หงส์พิสุทธิกุล400,000,00012.002,650,000,000
IECนายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี-200,000,000-6.001,177,326,666
IECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -145,859,232-4.382,184,002,466
SPAนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร11114900*105.5911,114,900
SPAน.ส.ณิดา พฤกษาธีระกุล-8139400*-77.32ต่ำกว่า 0.5%
SPAนางศิริพร เจริญงาม-7495900*-71.21ต่ำกว่า 0.5%
SPAว่าที่ ร.ต.วิสาร วิวรรธนไกร-4075200*-38.71ต่ำกว่า 0.5%
SPAนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล4000000*38.004,000,000
SPAนายคเชนทร์ เบญจกุล3,931,00037.349,107,300
SPAน.ส.สมคิด สถิตย์ถาวรชัย-3600000*-34.20ต่ำกว่า 0.5%
SPAนายชัยโรจน์ อารัญภาณุ-3525000*-33.49ต่ำกว่า 0.5%
SPAนายทรงพล ซำศิริพงษ์3466600*32.933,466,600
SPAนายปรินทร์ จิราวรรณสถิตย์3400000*32.303,400,000
SPAนายชัยนันท์ ศิริเผ่าสุวรรณกุล-3390000*-32.21ต่ำกว่า 0.5%
SPAน.ส.สุทธินันท์ อัศวโสภณ3249100*30.873,249,100
SPAนายวิวัฒน์ อุตสาหจิต3224400*30.633,224,400
SPAนายศุภโรจ โรจน์วีระ3111000*29.553,111,000
SPAนายสุชาติ เกตุโตประการ-3000000*-28.50ต่ำกว่า 0.5%
SPAนายพิสิฐ ดุรงคพิทยา2971000*28.222,971,000
SPAนายพรเทพ สถิตย์ถาวรชัย-2,808,800-26.682,955,600
SPAนายณรุจ วิวรรธนไกร-780,000-7.4120,240,000
SPAนายณภัทร วิวรรธนไกร-150,400-1.4320,329,600
LANNAนายทวีฉัตร จุฬางกูร3,800,00034.0152,500,000
LANNAนายพิศุทธิ์ สุขพิศาล-3000000*-26.85ต่ำกว่า 0.5%
LANNAนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล706,8006.337,000,000
LANNAนายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์-522,600-4.684,949,700
LANNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -145,550-1.305,067,450
LANNAนายไกรสีห์ ศิริรังษี38,2610.349,678,398
LANNAนายธนัส ตันติสุนทร6,3610.0617,219,349
KAMARTกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้4991800*33.694,991,800
KAMARTนายอภิรเมธ อุตรวณิช4145600*27.984,145,600
KAMARTนายคเชนทร์ เบญจกุล3,555,50024.0010,247,700
KAMARTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED3451849*23.303,451,849
KAMARTนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-2,094,100-14.1411,779,900
KAMARTนายปราโมทย์ พสวงศ์-1,317,700-8.8913,782,300
KAMARTนางวนิดา แซ่จิว-816,000-5.5124,570,000
KAMARTน.ส.มาลี กิตติชูโชติ-200,000-1.355,000,000
KAMARTนายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ-200,000-1.3517,800,000
KAMARTนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์200,0001.3512,188,100
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -78,900-0.5315,109,050
KAMARTนายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์58,5000.3918,478,500
AJDบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก314152745*367.56314,152,745
AJDนายวิชัย วชิรพงศ์74,012,80086.59112,690,200
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -52,160,986-61.0375,179,164
AJDนายชูเกียรติ รุจนพรพจี-44292000*-51.82ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายอมร มีมะโน40,000,00046.80413,955,000
AJDนายอานนท์ชัย วีระประวัติ40,000,00046.80150,000,000
AJDนายสุทธิชัย จารุศิริ-25000000*-29.25ต่ำกว่า 0.5%
AJDนางสิรินดา ชมะนันทน์24100000*28.2024,100,000
AJDนายพลเสฏฐ์ เตือนกุล-22180000*-25.95ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายสุนทร ดีวงกิจ20910000*24.4620,910,000
AJDนางวรรณี พรหมา20778000*24.3120,778,000
AJDนางสุปราณี ชัยชูเกียรติ20000000*23.4020,000,000
AJDนายธเนศพล บูรพาสกุล-16875000*-19.74ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายเอนก พัฒนสฤษฎ์-14,000,000-16.3838,200,000
AJDน.ส.จินตนา มีมะโน11,414,90013.3633,208,145
AJDนายโชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา4,300,0005.0341,266,790
AJDนางยุ้น พันทะเสน4,280,0005.0124,807,625
AJDนายสมโภช บูรพาสกุล4,000,0004.6832,000,000
AJDนางประไพ ยืนนาน2,992,0003.5023,992,000
AJDน.ส.ธัญลักษณ์ ดีวงกิจ2,800,0003.2819,306,400
AJDนายวิศาล หล่อทองไพศาล2,210,0002.5934,102,775
AJDน.ส.จินดา มีมะโน670,0000.78124,497,800
AJDนางกัลยา ลีลาเศรษฐกุล232,0000.2719,318,000
EPCOนางวนิดา จิระภิญโญ3761815*20.883,761,815
EPCOน.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา-1,150,100-6.384,636,025
EPCOนายพรหมมาตร์ ชายสิม721,0004.0016,041,200
EPCOน.ส.มาลินี ชินสุภัคกุล-600,000-3.3336,045,401
EPCOนายยุทธ ชินสุภัคกุล521,0002.8942,601,976
EPCOนายนพดล รัตถิกุล300,0001.676,170,000
EPCOนางเซียวหล่าน แซ่จอง172,5000.968,172,500
EPCOนายมงคล ศรเลิศล้ำวาณิช80,0000.447,080,000
EPCOนายภานุต อยู่ทอง-63,000-0.354,457,000
ABCนายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์3,885,943,8911,787.535,810,159,290
ABCMR.SHINJI TANAKA237,394,951109.20360,133,451
ABCน.ส.นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา67,039,80330.84105,179,033
ABCน.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง64,467,40029.66118,551,100
ABCนายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์44,327,90020.3963,295,900
ABCน.ส.ธนิยา สิริโยธิน44,268,00020.3666,402,000
ABCนางชนุชญา สิริโยธิน-14319400*-6.59ต่ำกว่า 0.5%
ABCนายอัครณัฐ คชพงษ์สิทธิโชค-14060000*-6.47ต่ำกว่า 0.5%
TSRนายธีระ ดีสวัสดิ์-4,556,800-33.496,418,583
TSRนายมนต์ชัย กิตติปาลกุล3377000*24.823,377,000
TSRนายปวีณ นพคุณทอง2754700*20.252,754,700
TSRนายเพิ่มศักดิ์ ผาติพิพัฒน์-2750049*-20.21ต่ำกว่า 0.5%
TSRนายอนุรักษ์ บุญแสวง2528000*18.582,528,000
TSRน.ส.รัตนาวดี อังกาทิพย์-2195000*-16.13ต่ำกว่า 0.5%
TSRนายสุรพล สุดหอม-863,049-6.345,125,100
TSRนายไพฑูรย์ หอมจันทร์-660,000-4.853,306,666
TSRนายชิโนรส ศิริทรัพย์-541,667-3.983,348,116
TSRน.ส.ดรุณีย์ ลีศิริกุล535,8003.947,593,200
TSRน.ส.สิริรักษ์ จักรวิธานนิเทศ-289,183-2.133,027,533
TSRนายอัศวิน แจ้งอยู่-288,333-2.124,145,000
TSRนายอธิภัทร วิชระอนนท์218,2001.602,360,066
TSRนายวิทูร ชื่นวชิรศิริ-110,000-0.813,426,750
TSRนายสิทธวีร์ พิชญเรืองกิตติ์-54,166-0.404,000,000
TSRนายสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์33,0000.242,933,000
UWCนายชนะชัย ลีนะบรรจง406,500,60081.30494,791,342
UWCน.ส.ปัถยา สิทธิพงศ์สาร-350000000*-70.00ต่ำกว่า 0.5%
UWCน.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์-325535850*-65.11ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายวัฒนพงษ์ โชติมา-218,131,000-43.6397,219,000
UWCนายสุเทพ ศิริจันทโรภาส-201600000*-40.32ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์-200384000*-40.08ต่ำกว่า 0.5%
UWCพันเอกปริญญ รื่นภาควุฒิ-200000000*-40.00ต่ำกว่า 0.5%
UWCนางเยาวณี นิรันดร-151254308*-30.25ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายวรงกร อนุรักษ์รุ่งโรจน์-150000000*-30.00ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล-150000000*-30.00ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล-138256881*-27.65ต่ำกว่า 0.5%
UWCUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-129724000*-25.94ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ-129500324*-25.90ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายสมศักดิ์ คุปตเมธี-120826741*-24.17ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย120000000*24.00120,000,000
UWCนางชลทร คุนผลิน-109,900,000-21.9890,100,000
UWCนางกนกวัลย์ ยอดวานิช-100,000,000-20.00100,000,000
UWCน.ส.วีณา พรลิขิตสุวรรณ-80000000*-16.00ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายศักดิ์ชัย ยอดวานิช80000000*16.0080,000,000
UWCน.ส.ทิพวรรณ อุทัยสาง-74550194*-14.91ต่ำกว่า 0.5%
UWCนางนิตา ประเสริฐศักดิ์-73601760*-14.72ต่ำกว่า 0.5%
UWCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -67645862*-13.53ต่ำกว่า 0.5%
UWCนายชาลี จังวิจิตรกุล-47,861,500-9.5785,379,394
UWCน.ส.พรรณี อัคราช-34,747,584-6.95380,000,000
UWCนางเนตริกา โกรพินธานนท์-9,000,000-1.80161,000,000
UWCนายน้ำ ชลสายพันธ์301,2330.06385,489,124
TPOLYนางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี15,500,00054.25241,499,999
TPOLYน.ส.จันทกานต์ จันทร์พลังศรี10000000*35.0010,000,000
TPOLYนางศิริณี กิจวนิชประเสริฐ10000000*35.0010,000,000
TPOLYนายอาคม กิจวนิชประเสริฐ-6,000,001-21.0049,999,999
TPOLYนายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์4537700*15.884,537,700
TPOLYนายสุรชา ตั๊นสถาพรชัย-4449999*-15.57ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYน.ส.ฐิติพร เพชรโลหะกุล-3054200*-10.69ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนางสุรีย์ พูลเกิด-3012962*-10.55ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนายแชน พูนดี-2982000*-10.44ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนายสาธิต วชิรพงศ์2950000*10.332,950,000
TPOLYนายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี2,782,7039.748,616,036
TPOLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2675815*-9.37ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนายสมคเน ด่านวิบูลย์-2633900*-9.22ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี1,663,4875.827,771,387
TPOLYนายจตุพล กิจกาญจนมงคล1,000,0003.506,000,000
TPOLYนายชนาเมธ เฟื่องวรรธนะ837,4002.933,517,400
TPOLYนายพรชัย รัตนนนทชัยสุข800,0002.806,918,300
TPOLYนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า725,0002.543,725,000
TPOLYนายสุเมธ ฉายเมธากุล566,2001.983,766,200
TPOLYนายนิธิภัทร์ นกทอง400,0001.403,600,000
APCSน.ส.รัตนา เอื้อเสริมพงศ์-1,554,500-8.782,000,000
APCSนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ-740,000-4.1813,350,000
APCSนายสุชาติ อุสาหะ-673,500-3.8111,326,500
APCSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 624,2003.536,618,640
APCSนายบุญชู ลิ่มอติบูลย์504,0002.852,504,000
APCSนายธีรชาติ วีรวรรณ-200,000-1.133,372,200
APCSนายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร-28,400-0.1620,000,000
APCSนายสิโรจน์ แสงเทวาภรณ์-22,600-0.134,000,000
TAKUNIน.ส.นิติการณ์ จิวณิชย์ศิษฐ์-18000000*-70.20ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIน.ส.นิติการณ์ วณิชจินดาภัสร์16787000*65.4716,787,000
TAKUNIน.ส.เมริกา ตรรกวาทการ-9,285,000-36.218,400,000
TAKUNIนายปุณยวีร์ จันทรขจร6030100*23.526,030,100
TAKUNIนายวิชิต ริมพณิชยกิจ-6000000*-23.40ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIนายกระทรวง จารุศิระ-4779999*-18.64ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIนายวิจอม ตันชีวะวงศ์-4562300*-17.79ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIนายบูรพา ประชาเรืองวิทย์4450300*17.364,450,300
TAKUNIน.ส.วสุนา รวยฟูพันธ์4000000*15.604,000,000
TAKUNIนางลักขณา ตั้งสุขสันต์-4000000*-15.60ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIนายจเร เจียรธนะกานนท์2,644,10010.319,300,000
TAKUNIนายปารเมศ ตั้งเฉลิมกุล2504800*9.772,504,800
TAKUNIน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง2,445,7009.546,769,800
TAKUNIนายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์-2260000*-8.81ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์2214500*8.642,214,500
TAKUNIนางขจาริน ซอโสตถิกุล2050000*8.002,050,000
TAKUNIนายชัยธวัฒน์ เจริญพุทธิพร-1,650,000-6.447,450,000
TAKUNIนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ-1,318,500-5.143,865,000
TAKUNIนายณัฐภัทร ปัญญาธนคุณ1,010,0003.945,012,000
TAKUNIน.พ.อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน1,000,0003.905,000,000
TAKUNIนายบรรจง คงพิชิตโชค-770,000-3.008,730,000
TAKUNIน.ส.ฤชุดา กิตติแสงสุวรรณ-470,000-1.834,400,000
TAKUNIนายสิทธิพล คงพิชิตโชค96,6000.388,000,000
DCONนายวิทวัส พรกุล-366,563,612-256.59469,346,088
DCONน.ส.วิศรา พรกุล346354900*242.45346,354,900
DCONนายวิเชียร ตรีสุทธาชีพ-45400000*-31.78ต่ำกว่า 0.5%
DCONนายชาย มโนภาส-26000000*-18.20ต่ำกว่า 0.5%
DCONนายพิทยา เฉลิมกาญจนา-14584500*-10.21ต่ำกว่า 0.5%
DCONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,037,1069.8339,267,706
DCONนายชนะ โตวัน11,737,4008.22222,237,400
DCONนายเชษฐา ศิวะกฤษณ์กุล-11300000*-7.91ต่ำกว่า 0.5%
DCONนายประเสริฐ บุญมีโชติ4,000,0002.8027,000,000
DCONนายชวลิต จรัสโชติพินิต2,000,0001.4012,500,000
DCONกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-1,442,272-1.0115,350,928
DCONบริษัท สารสิน จำกัด1,030,0000.7226,780,000
DCONนางศิริจันทร์ เอี่ยมชีรางกูร664,8000.4714,784,800
DCONนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล200,0000.1422,000,000
IRCPน.ส.ดวงกมล ลิมานันท์-3520000*-18.66ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย-3000000*-15.90ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายดล เหตระกูล2,876,40015.2417,258,400
IRCPนายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล2837100*15.042,837,100
IRCPนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์2,560,49413.5714,545,494
IRCPนางเกศรา มานะศิลป์2054100*10.892,054,100
IRCPนายเทียนชัย ฤชุเศรษฐ์1800000*9.541,800,000
IRCPน.ส.จารวี โลกวิทวัส1,729,0509.162,848,050
IRCPนายวริศ โพธิ์อบ1719600*9.111,719,600
IRCPนายประชา เหตระกูล1,678,0008.8910,068,000
IRCPนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-1625649*-8.62ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายสหทัศน์ นันทสุภา-1500000*-7.95ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายลือชา โพธิ์อบ1340058*7.101,340,058
IRCPน.ส.นภัสวันต์ ปวโรภาส-1200000*-6.36ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนางนิภา เดชชาญชัยยุทธ-1200000*-6.36ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม1,183,9956.282,243,970
IRCPนายวิพล ตรีมงคลโชค-1080000*-5.72ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ711,6093.775,011,658
IRCPนายพิสิษฐ์ อาชามงคล684,0003.632,854,000
IRCPนายประเสริฐ รวมภักดีกุล650,0003.454,500,000
IRCPบริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)633,8193.363,802,916
IRCPนายโยธิน ธาราหิรัญโชติ633,0003.351,740,000
IRCPนายสุรพงษ์ ภูสนาคม-500,000-2.651,500,000
IRCPนายนเรศ โต๊ะสงวนพันธ์499,9512.652,300,000
IRCPนายณรงค์ ฐานุธรรมกุล464,7002.466,664,700
IRCPนายแดน เหตระกูล409,9702.179,763,570
IRCPนายสมพงษ์ โกศัยพลกุล-290,000-1.541,295,000
IRCPนายปิยะ ภิรมย์ภักดี240,4001.271,442,400
IRCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -222,951-1.181,899,253
IRCPบริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)222,3601.181,484,160
IRCPนางมณีรัตน์ นวรัตนไพบูลย์218,5911.161,499,547
IRCPน.ส.วนิดา กิจยโภค-209,900-1.112,701,600
IRCPนายสกน ธีระกุล200,0001.061,450,000
IRCPนายธนกร กิจยโภค-161,400-0.862,438,000
IRCPนายรวิชญ์ ธรรมสุจริต159,1240.841,854,748
IRCPน.ส.โสพิศ ภูสนาคม100,0000.532,100,000
IRCPนายอุดม คงคาเพชร-50,000-0.271,900,000
IRCPนายวิศิษฏ์ อัศยะธรรมานนท์-10,000-0.051,490,000
BTCนายฐิติ กิตติพัฒนานนท์-75010000*-14.25ต่ำกว่า 0.5%
BTCน.ส.สุภัตรา แปงการิยา44100000*8.3844,100,000
BTCร้อยเอกณรงค์ ภัทรเลาหะ-41407393*-7.87ต่ำกว่า 0.5%
BTCนายวีระพันธ์ จักรไพศาล-39050000*-7.42ต่ำกว่า 0.5%
BTCร.อ.ณรงค์ ภัทรเลาหะ38173064*7.2538,173,064
BTCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35378790*6.7235,378,790
BTCน.ส.เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล19,500,0003.7169,500,000
BTCนายมานิต มัสยวาณิช-10,000,000-1.9040,000,000
BTCนายกฤษณ์ เจริญวัฒนนุกูล-6,278,088-1.1943,733,912
BTCพ.อ.ยรรยง ภัทรเลาหะ-2,882,348-0.5581,756,000
BTCน.ส.อรนุช งามสมประสงค์1,000,0000.19504,000,000
BTCนางดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์-676,390-0.1341,463,223
FANCYMR.LEE, BIN-73399500*-205.52ต่ำกว่า 0.5%
FANCYนายภูวรา ธนกุลราเชนทร์-60,000,000-168.0022,599,000
FANCYนายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ50284700*140.8050,284,700
FANCYนายชาญชัย ลีลาปราชญ์-50274100*-140.77ต่ำกว่า 0.5%
FANCYนายวิชัย ตันพัฒนรัตน์49448400*138.4649,448,400
FANCYนายปิยะ ลีลาปราชญ์-47110200*-131.91ต่ำกว่า 0.5%
FANCYนายเมธา รังสิยาวรานนท์36,030,900100.8949,227,100
FANCYน.ส.วิยะดา อิทธิวิทยาธร23480000*65.7423,480,000
FANCYนายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ20000000*56.0020,000,000
FANCYนายยศทัศน์ สมหวังทรัพย์20000000*56.0020,000,000
FANCYนายสุริยา เทพาคำ20000000*56.0020,000,000
FANCYนายปริวรรต รุ้งมโนชัย-8580100*-24.02ต่ำกว่า 0.5%
FANCYนายพรเพชร ฐิตะสัจจา8,580,10024.0214,542,700
FANCYนายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม-7578600*-21.22ต่ำกว่า 0.5%
FANCYMISSLEE, CHEN SU-TSEN-7252500*-20.31ต่ำกว่า 0.5%
FANCYนายสุรชัย อันศิริมงคล7252500*20.317,252,500
FANCYนายกิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล5500000*15.405,500,000
FANCYนายศักรพล ฉัตรมงคลเลิศ4887500*13.694,887,500
FANCYน.ส.ธนิกา รุ่งธนเกียรติ4500000*12.604,500,000
FANCYนายสุรชัย ฟองอมรกุล4360000*12.214,360,000
FANCYนายวรวุฒิ ทศพิทักษ์กุล-4000000*-11.20ต่ำกว่า 0.5%
FANCYนายพุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ3391500*9.503,391,500
FANCYน.ส.นวพร ทองคำ3310000*9.273,310,000
FANCYนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ3000000*8.403,000,000
FANCYนางอรพิน พฤทธิรัตนกุล2950000*8.262,950,000
FANCYนายวีระศักดิ์ เชื้อธนะภิญโญ2630000*7.362,630,000
FANCYนายสมบัติ บูรณะธีรกิจ2426600*6.792,426,600
FANCYนายพีรพัฒน์ ศรีสกุลภิญโญ850,0002.384,200,000
FANCYนายวุฒ ว่องไวพาณิชย์-210,700-0.592,420,000
FANCYน.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์-121,300-0.342,392,200
FANCYนางประกายคำ ใบแก้ว11,7000.032,500,000
PSTCบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)-361994000*-202.72ต่ำกว่า 0.5%
PSTCบริษัท เอ็ม.วี.ที.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)276870500*155.05276,870,500
PSTCนางชุตินันท์ กิจสำเร็จ-44,873,700-25.13118,121,300
PSTCนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-28005400*-15.68ต่ำกว่า 0.5%
PSTCนางพัตราวรรณ ลัคนะเวทย์-15800000*-8.85ต่ำกว่า 0.5%
PSTCน.ส.จริยาภรณ์ อิ่มนพรัตน์15467400*8.6615,467,400
PSTCนายอนุชา แสงเจริญวนากุล14706000*8.2414,706,000
PSTCนายสุรพล ตังคะประเสริฐ-14,620,200-8.1925,364,600
PSTCนายอภิรัตน์ สิโรดม14,474,1008.1149,799,200
PSTCนายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล13260400*7.4313,260,400
PSTCนายธนัช ปวรวิปุลยากร12500000*7.0012,500,000
PSTCนายจักรกฤช จารุจินดา11929000*6.6811,929,000
PSTCนายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา-11200000*-6.27ต่ำกว่า 0.5%
PSTCนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์7,000,0003.9219,000,000
PSTCนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส3,800,0002.13266,300,000
PSTCนายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์3,090,0001.7365,490,000
PSTCนายวิลาส วงศ์สืบชาติ2,960,9001.6623,603,300
PSTCนายอัณณพ พุ่มกุมาร-1,000,000-0.5649,000,000
PSTCนายพระนาย กังวาลรัตน์989,0000.55201,000,000
LHKนายพงศ์เทพ อัครพงศ์พิศักดิ์-5,167,000-14.264,935,000
LHKนายกษม ศิริรังสรรค์กุล3861300*10.663,861,300
LHKนายยุทธนา ลิขิตกำจร-2600000*-7.18ต่ำกว่า 0.5%
LHKนางนิภา อภิรติกุล2250000*6.212,250,000
LHKนายเรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์1,508,0004.165,550,000
LHKนายแมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล303,3000.846,003,300
LHKนายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล240,0000.662,240,000
LHKนายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์125,3000.3553,018,500
LHKนายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์-72,100-0.20100,515,680
LHKนายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์21,2000.0622,557,700
INETนายอนุรักษ์ บุญแสวง3494700*14.403,494,700
INETนายธนบดี ฮุ่นตระกูล-3000000*-12.36ต่ำกว่า 0.5%
INETนายพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล3000000*12.363,000,000
INETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 394,2001.628,261,400
INETABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD300,0001.244,250,000
INETนายสมชาติ นำศรีเจริญสุข120,2000.502,787,100
INETนายเจริญ ศศิลักษณานุกุล83,8000.353,104,000
INETนายฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์50,0000.211,538,000
NCLน.ส.ฟ้าใส พัวถาวรสกุล30000000*64.8030,000,000
NCLนายกิตติ พัวถาวรสกุล-30,000,000-64.80143,000,000
NCLนายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล-10,550,000-22.798,650,000
NCLน.ส.ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล-9,450,000-20.4130,550,000
NCLนายวริศ แจ่มวุฒิปรีชา5400000*11.665,400,000
NCLนายวังชัย ลีสงวนกุล4500000*9.724,500,000
NCLน.ส.พัชรี มาบุญญานนท์4010000*8.664,010,000
NCLนางชนิดา คุณากรสวัสดิ์2500000*5.402,500,000
NCLบริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด-1,707,900-3.6958,292,100
NCLน.ส.เสาวนีย์ สิทธิวรวัฒน์369,7000.803,948,400
NCLนายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์-200,000-0.434,800,000
PGนายสำเริง มนูญผล-2,969,100-25.395,366,766
PGน.ส.สุมาลี กิตติพิพัฒนพงศ์625000*5.34625,000
PGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 612,7005.243,156,267
PGนายกรรณ์ หาญพุทธภักดีกุล-485000*-4.15ต่ำกว่า 0.5%
PGนายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร18,0000.151,357,988
ACDนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล20050000*22.0620,050,000
ACDUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED19,213,40021.1322,823,800
ACDMEDALIST MARKETING CORPORATION-16,000,000-17.608,000,000
ACDนางณฤดี เขียวยิ่ง-14245000*-15.67ต่ำกว่า 0.5%
ACDนางภัทรภร ลิมปนวงศ์แสน11907800*13.1011,907,800
ACDนายอรรถรัตน์ ลีลาภัทร์11792750*12.9711,792,750
ACDน.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน8,507,1729.3614,227,200
ACDนายชุน เฉิน7,349,8008.089,959,800
ACDนายสุรพล สุรีรัตน์4920000*5.414,920,000
ACDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,784,2555.2615,056,211
ACDนายรัชพล เพิ่มพูนพานิช4639100*5.104,639,100
ACDน.ส.มาลี รัศมีเรืองชัย4139400*4.554,139,400
ACDนายสนั่น ศิริพนิชสุธา4,100,0004.5138,300,000
ACDนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร4050000*4.464,050,000
ACDนายสมบัติ บูรณะธีรกิจ3740500*4.113,740,500
ACDน.ส.วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา3737694*4.113,737,694
ACDนางจารุวรรณ จงพิพัฒนสุข3500000*3.853,500,000
ACDนายบดินทร์ แสงอารยะกุล3,314,6853.655,924,685
ACDนายนิธิศ ศิลมัฐ-3096300*-3.41ต่ำกว่า 0.5%
ACDน.ส.ประภัสสรา สิริโชติคุณากร3047861*3.353,047,861
ACDDBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS3044206*3.353,044,206
ACDนายชาญกิจ กิจสมทรัพย์3025000*3.333,025,000
ACDน.ส.นวพร ทองคำ-2900000*-3.19ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายฤาเดช คุณยศยิ่ง-2800000*-3.08ต่ำกว่า 0.5%
ACDน.ส.พลอยพรรณ วิเศษสินธพ-2547600*-2.80ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายบรรยง อัศวเลิศกมล-2405000*-2.65ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายโฆษิต เทียมเพ็ชร-2400000*-2.64ต่ำกว่า 0.5%
ACDนางฉัฏฐทิพย์ รังสีธรรม-2100083*-2.31ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายวิชัย เอนกพงษ์1,356,0501.494,068,150
ACDนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ-1,195,000-1.313,050,000
ACDนางอิงสาริศา กันตาคม990,0001.093,690,000
ACDนายอานนท์ ทองหยาด370,4000.416,370,400
ACDน.ส.นวรัตน์ วิชชาผลิผล-5,000-0.015,992,900
TMCนายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง28893253*53.7428,893,253
TMCนายโชคชัย รุ่งเจริญชัย11110000*20.6611,110,000
TMCบริษัท กมลมงคลสุข จำกัด-11,000,000-20.46145,750,000
TMCนายวิวัฒน์ จรัญวาศน์8400000*15.628,400,000
TMCนายไชยยศ รุ่งเจริญชัย3300000*6.143,300,000
TMCน.ส.ภัทรา จรัญวาศน์2100000*3.912,100,000
TMCน.ส.ธิติมา สถิรชวาล2000000*3.722,000,000
TMCนางวิไล ก่อเกิดเกียรติ1,250,0002.336,250,000
TMCนางดาราวรรณ ทิพย์เนตร1,215,8752.266,079,375
TMCบริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด1,100,0002.055,450,000
TMCนายวุฒิชัย อนันตกุล675,3501.263,168,750
TMCนางรัสรินทร์ อมรนิยมพงศ์630,0001.172,722,800
TMCนายสมบูรณ์ ศรีนรศักดิ์ศิลป์617,5001.153,087,500
TMCนายทวีมิตร กมลมงคลสุข612,5001.143,062,500
TMCนางทับทิม กมลมงคลสุข587,5001.092,937,500
TMCน.ส.อริศรา ผูกพัน570,8001.062,854,000
TMCนายธนพล ฟูศรีเจริญ561,2751.042,806,375
TMCนางปิยะนุช เจนธรรมนุกูล535,0001.002,875,000
TMCนายพงษ์พันธ์ ชนะวรรณ์497,5000.932,487,500
TMCนางประกายคำ ใบแก้ว476,0000.892,380,000
TMCน.ส.ประพิมพ์ คงวัฒนา469,9250.872,349,625
TMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 392,8250.732,155,625
TMCนายธนกร ศิริโสดา213,2000.402,628,300
TMCนางปริญญา ขันเจริญสุข211,3000.392,211,300
CMOบริษัท เอส.คิวบิค จำกัด-2,363,000-3.9266,862,075
CMOน.ส.สุรีย์ สิริกรณ์-2,185,000-3.639,815,000
CMOน.ส.อุษณี เกิดพึ่งบุญประชา-1980000*-3.29ต่ำกว่า 0.5%
CMOนายสมพล กุลเลิศประเสริฐ1,800,3002.994,798,475
CMOน.ส.พิมประภา ทิศาประเสริฐ1420000*2.361,420,000
CMOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,276,320-2.129,453,700
CMOนายสมศักดิ์ กุสลางกูรวัฒน์1250000*2.081,250,000
CMOนายวิโรจน์ ตั้งสถาพรพงษ์1180000*1.961,180,000
CMOนายวีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวัฒน์1130000*1.881,130,000
CMOนายชัยยุทธ อนุวัตเมธี-1062200*-1.76ต่ำกว่า 0.5%
CMOนายบัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์1,000,0001.664,000,000
CMOนางณัฏณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์439,0000.735,575,000
CMOนายวรชัย ศานติมงคลวิทย์221,0000.373,981,500
ADAMMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.90000000*-90,000,000
ADAMบริษัท พนาไพรด์ โฮลดิ้ง จำกัด56396250*-56,396,250
ADAMCREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SINGAPORE BRANCH27250000*-27,250,000
ADAMนายณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล-25891450*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายสุเมธ มโนสุทธิ-25352300*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายสุนทร มีสุวรรณ-19362200*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMน.ส.กุลรัศมิ์ กิ่งแก้ว-13794500*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายภูมิภาส ลัญจกรกุล13721000*-13,721,000
ADAMนายรัฐศรัณย์ ธีระประดิษฐผล-13670100*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMน.ส.ณิชาภรณ์ คงไพศาลนที13500200*-13,500,200
ADAMน.ส.นันทิยา ชื่นประโยชน์13485900*-13,485,900
ADAMCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG13448100*-13,448,100
ADAMนายวิชัย ตันธนสิน-13405000*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMน.ส.ณัฏฐิณี มงคลนาวิน13375100*-13,375,100
ADAMน.ส.จิริสุดา ศรีสมัยกุล-13000000*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายธัชพล ชลวัฒนสกุล-12798100*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMน.ส.รติมา ธารีรัตนาวิบูลย์12701000*-12,701,000
ADAMนายเสกสรร ทะอินตา-12211400*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMน.ส.อาทิตยา เศรษฐจักษ์11862600*-11,862,600
ADAMน.ส.พรรณี แสงเพิ่ม10,957,600-13,618,100
ADAMนายวารินทร์ ลีอำนาจวงศ์10886900*-10,886,900
ADAMน.ส.ฐิติกา พงษ์ชมพร10,879,700-13,733,400
ADAMบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)-10626200*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายเจษฎา ธุวสถิตย์9,928,800-13,232,400
ADAMนายนพดล คงวิวัฒนากุล8,998,500-13,645,500
ADAMรองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์-7005100*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายทรงพล พรหมลิภณกุล-6482000*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนางนงลักษณ์ ปัญญาเลิศ-5898450*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายโรม โรจนะ-5815900*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายเมธาพันธ์ เลาหโรจนพันธ์-5646100*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายนิค ศรีวีระวานิชกุล5588600*-5,588,600
ADAMนางลาวัณย์ หวั่งหลี-5450000*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา-5200000*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMน.ส.อมรา อนันต์ศัพท์-4292900*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนางสิริกาญจน์ อุ้ยธนสิริ-4087478*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนางพิมพ์รัมภา รักตะกนิษฐ-3058200*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร-2700000*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายสมพล ฤกษ์สมถวิล2534400*-2,534,400
ADAMนายไพบูลย์ สุเมธกชกร2532500*-2,532,500
ADAMนายพีรพล สุวรรณนภาศรี-2015000*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายพอพล อินทรวิชัย-1661900*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนายอาสา อินทรวิชัย-1513100*-ต่ำกว่า 0.5%
ADAMนางปาริชาต ลีวงศ์เจริญ-105,000-2,000,000
AMATARบริษัท เอไอเอ จำกัด-50000000*-ต่ำกว่า 0.5%
AMATARAIA Company Limited- AIA D-PLUS40000000*-40,000,000
AMATARบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).17600000*-17,600,000
AMATARกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์9181000*-9,181,000
AMATARกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้6310500*-6,310,500
AMATARบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)4645800*-4,645,800
AMATARกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์3246000*-3,246,000
AMATARบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3215000*-3,215,000
AMATARกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์3000500*-3,000,500
AMATARนางธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช3000000*-3,000,000
AMATARบริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)2454000*-2,454,000
AMATARน.ส.วรรษพร นาทีทอง2000000*-2,000,000
AMATARบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)2000000*-2,000,000
AOTTHE BANK OF NEW YORK MELLON-18743600*-6,485.29ต่ำกว่า 0.5%
AOTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-18632573*-6,446.87ต่ำกว่า 0.5%
AOTสำนักงานประกันสังคม17295900*5,984.3817,295,900
AOTNORBAX, INC.17023353*5,890.0817,023,353
AOTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-15612400*-5,401.89ต่ำกว่า 0.5%
AOTNORBAX INC.,-14864372*-5,143.07ต่ำกว่า 0.5%
AOTNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC11644863*4,029.1211,644,863
AOTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-7447800*-2,576.94ต่ำกว่า 0.5%
AOTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,989,692-688.437,320,355
AOTCHASE NOMINEES LIMITED1,970,474681.7827,243,173
AOTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,790,174619.4073,128,112
AOTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,410,812488.1428,297,704
AOTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-1,127,622-390.167,236,458
BKKCPนายวิทยุต นามศิริพงศ์พันธุ์-17,000-0.161,310,500
BTSGIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-138,724,834-1,414.9966,074,284
BTSGIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-132,299,118-1,349.4572,500,000
BTSGIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-123,174,900-1,256.3831,404,000
BTSGIFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-88,902,800-906.81278,550,300
BTSGIFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-72564769*-740.16ต่ำกว่า 0.5%
BTSGIFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)42,547,700433.99326,600,300
BTSGIFCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-AIA INTERNATIONAL LIMITED-HO LIFE-NII PORTFOLIO-39710200*-405.04ต่ำกว่า 0.5%
BTSGIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-34,666,900-353.60119,912,000
BTSGIFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-31837700*-324.74ต่ำกว่า 0.5%
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม31,734,900323.70180,853,400
BTSGIFบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).31400000*320.2831,400,000
BTSGIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,000,000183.6070,393,500
BTSGIFCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-AIA INTERNATIONAL LIMITED-ASIA DIVIDEND PORTFOLIO-16,711,500-170.4632,926,300
BTSGIFAIA Company Limited-TIGER-7,147,300-72.9032,026,300
BTSGIFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-6,413,400-65.4230,854,442
BTSGIFCHASE NOMINEES LIMITED-4,222,400-43.07252,844,624
BTSGIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-2,453,100-25.0229,430,600
BTSGIFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,030,433-20.7199,346,729
CITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -990,200-3.356,373,800
CITYพันตรีฑิฆัมพร ชมเดช193,9000.661,800,000
CITYนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข115,0000.392,993,700
CITYนายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์45,0000.155,250,000
CITYนายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์6,6000.025,249,700
CPNCGกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์20123600*265.6320,123,600
CPNCGกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์-11480700*-151.55ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-10707080*-141.33ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์10666380*140.8010,666,380
CPNCGบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7800000*102.967,800,000
CPNCGบริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-5330000*-70.36ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-3,000,000-39.6013,682,000
CPNRFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD50378610*861.4750,378,610
CPNRFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.-49048710*-838.73ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-31473200*-538.19ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFMRS.ARUNEE CHAN-26,360,000-450.7647,670,200
CPNRFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส25948400*443.7225,948,400
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-24844601*-424.84ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์24666701*421.8024,666,701
CPNRFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED -22261800*-380.68ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์20594400*352.1620,594,400
CPNRFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC20218400*345.7320,218,400
CPNRFกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี 12496804*213.7012,496,804
CPNRFบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). 12450000*212.9012,450,000
CPNRFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์12148481*207.7412,148,481
CPNRFกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์-10970800*-187.60ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -7,139,700-122.0946,018,100
CPNRFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,185,50088.6737,367,952
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED -2,053,700-35.1247,318,237
CPNRFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,026,20017.5528,161,454
CPNRFบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)941,50016.1013,994,476
CPNRFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)695,50011.8932,395,520
CPTGFธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)-46,361,000-486.7910,142,600
CPTGFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ ฟัน26316500*276.3226,316,500
CPTGFบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,626,900143.0837,226,900
CPTGFบริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10000000*-105.00ต่ำกว่า 0.5%
CPTGFกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 6,448,50067.7118,381,000
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม 57667800*593.9857,667,800
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) -40140000*-413.44ต่ำกว่า 0.5%
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)-17527800*-180.54ต่ำกว่า 0.5%
CRYSTALบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)8522100*87.788,522,100
CTARAFHSBC (SINGAPORE) MONINEES PTE LTD -1945600*-7.32ต่ำกว่า 0.5%
CTARAFนายวัชระ ไชยแก้ว-1891700*-7.11ต่ำกว่า 0.5%
DIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-223,996,592-2,777.5665,000,000
DIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-193,246,400-2,396.2695,750,192
DIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-131,850,100-1,634.9432,442,400
DIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-130,669,800-1,620.3133,622,700
DIFบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-100000000*-1,240.00ต่ำกว่า 0.5%
DIFบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 489000000*1,103.6089,000,000
DIFRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.73009490*905.3273,009,490
DIFบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)29869400*370.3829,869,400
DIFCHASE NOMINEES LIMITED-20,864,900-258.7267,759,900
DIFRBC INVESTOR SERVICES TRUST-4,074,221-50.5253,460,979
DIFAIA Company Limited- AIA D-PLUS-3,955,300-49.0598,744,900
DIFRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED2,101,20026.0534,700,000
DIFนายยงยุทธ จรัญวาศน์1,870,00023.1931,913,400
DIFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส958,20011.8839,143,400
EGATIFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มห -250000000*-2,575.00ต่ำกว่า 0.5%
EGATIFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)249770900*2,572.64249,770,900
EGATIFสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด176266300*1,815.54176,266,300
EGATIFสหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผล -173890000*-1,791.07ต่ำกว่า 0.5%
EGATIFบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)36000000*370.8036,000,000
EGATIFบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชี -35000000*-360.50ต่ำกว่า 0.5%
EGATIFบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)24970500*257.2024,970,500
EGATIFบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)20000000*206.0020,000,000
EGATIFบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)16162200*166.4716,162,200
EGATIFบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)10859400*111.8510,859,400
ERWPFสำนักงานประกันสังคม 29231700*286.4729,231,700
ERWPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) -17181000*-168.37ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-12996400*-127.36ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์10207600*100.0310,207,600
ERWPFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-9433500*-92.45ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์7240900*70.967,240,900
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-4197200*-41.13ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์4113100*40.314,113,100
ERWPFนายประกิต ประทีปะเสน-2100000*-20.58ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว1551500*15.201,551,500
ERWPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -820,000-8.043,760,000
FUTUREPFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์6321100*126.426,321,100
FUTUREPFGIC PRIVATE LIMITED-4268695*-85.37ต่ำกว่า 0.5%
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-4265500*-85.31ต่ำกว่า 0.5%
FUTUREPFกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้3,558,40071.178,416,000
FUTUREPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-1,176,000-23.524,804,209
FUTUREPFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-788,600-15.772,933,000
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)50,0001.006,637,885
IMPACTกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์9120700*105.809,120,700
IMPACTนายธวัชชัย สัจจาภรณ์รัตน์-7648100*-88.72ต่ำกว่า 0.5%
IMPACTสำนักงานประกันสังคม-6,425,400-74.5360,259,400
IMPACTกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์4,121,80047.8119,074,200
IMPACTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-3,143,700-36.4729,007,300
IMPACTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,287,90014.9418,916,000
IMPACTบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)547,2006.3519,100,000
IMPACTกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-421,100-4.8812,614,500
IMPACTนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-180,000-2.0910,020,000
IRCนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล3,853,27573.214,881,075
IRCนางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา-3853275*-73.21ต่ำกว่า 0.5%
IRCน.ส.วนิดา โคมทองสถิตย์-300,000-5.701,143,500
IRCน.ส.สิริญญา เหล่าจินดา120,3002.291,124,400
IRCน.ส.วัชรี พรรณเชษฐ์100,9001.921,780,100
IRCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,5000.921,309,600
IRCนายวิริยะ ตรังอดิศัยกุล44,4000.842,998,400
IRCนายคณิน เหล่าจินดา26,6000.511,033,600
JASIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-156,592,800-1,432.8234,000,000
JASIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-150,303,300-1,375.2840,289,500
JASIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-100,649,700-920.9489,943,100
JASIFนายไพวรรณ ชาติพิทักษ์68,500,000626.7899,900,000
JASIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-62,867,546-575.2442,867,700
JASIFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-61,729,167-564.8282,422,200
JASIFธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-50000000*-457.50ต่ำกว่า 0.5%
JASIFนายพิชญ์ โพธารามิก-50,000,000-457.50225,000,000
JASIFนายสมชาติ โสตธิมัย-36265000*-331.82ต่ำกว่า 0.5%
JASIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-34778700*-318.23ต่ำกว่า 0.5%
JASIFCHASE NOMINEES LIMITED30701600*280.9230,701,600
JASIFAIA Company Limited- AIA D-PLUS29,500,000269.9384,500,000
JASIFRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-28,882,900-264.2854,221,700
JASIFNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC12,055,600110.31189,980,800
JASIFนายไพศาล ชาติพิทักษ์8,660,30079.2440,000,000
JASIFNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-7,984,500-73.0630,555,200
JASIFDeutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund6,856,80062.7469,944,000
JASIFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,373,13230.86411,800,232
JASIFนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล761,7006.9738,955,706
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 2,445,20024.9428,465,500
KPNPFMR.PETER ERIC DENNIS-2150000*-21.93ต่ำกว่า 0.5%
KPNPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 325,0003.325,663,700
KPNPFนายกฤษณ์ ณรงค์เดช87,7000.8927,926,700
METCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,392,200-374.50143,500
METCOนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา206200*55.47206,200
METCOนายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์-197300*-53.07ต่ำกว่า 0.5%
METCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-143,500-38.601,392,200
METCOนายชยันธร ผลาดิกานนท์120500*32.41120,500
METCOนายภูวิชญ์ ผลาดิกานนท์120500*32.41120,500
METCOMR.PETER ERIC DENNIS89,80024.16197,500
METCOนายจารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล-12,200-3.28628,300
METCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,300-0.35152,150
M-IIนางสีดา เศรษฐีสุวรรณ-4361000*-40.34ต่ำกว่า 0.5%
M-IIนายกิตติศักดิ์ ปิยะพัฒนา2453700*22.702,453,700
M-IIนายยุพ นานา1,094,92110.133,594,921
M-IIบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 293,6002.724,537,491
MJLFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 595,0007.799,875,500
MJLFกองทุนเปิดธนชาต พร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์324,1004.254,361,200
MJLFกองทุนเปิดแอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้-219,500-2.883,151,100
MJLFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-150,000-1.972,749,185
MJLFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-53,500-0.704,589,600
MNITนายธนันท์ พัฒนกิจจำรูญ4000.003,137,100
MNIT2บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด -752,000-5.8716,420,493
MNRFนายสมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์1012100*5.021,012,100
MNRFน.ส.ปรารถนา ชัยพรหมประสิทธิ์-1000000*-4.96ต่ำกว่า 0.5%
MNRFนายนพพร หงษ์แก้ว-180,600-0.901,147,400
MNRFนายแพทย์เทียม หล่อเทียนทอง50,0000.251,842,100
M-PATน.ส.สุนี แซ่โง้ว-5000000*-ต่ำกว่า 0.5%
M-PATนายศรีเทพ งามอัครกุล-5000000*-ต่ำกว่า 0.5%
M-PATนายยุพ นานา3000000*-3,000,000
M-PATบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)2000000*-2,000,000
M-STORนางสาวอำพันธุ์ ศรีวีระกุล หรือ นายสุวิช เทียนบุญส่ง1000000*10.201,000,000
M-STORมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล -1000000*-10.20ต่ำกว่า 0.5%
POPFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ ฟันด์10615600*151.8010,615,600
POPFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-7919300*-113.25ต่ำกว่า 0.5%
POPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์7887500*112.797,887,500
POPFกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-5726562*-81.89ต่ำกว่า 0.5%
POPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,546,10022.1122,367,470
PPFนายสาธิต กุมาร-469,800-1,500,200
PPFนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์320,000-2,161,800
PPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -95,200-10,721,600
PROนายวสันต์ ก่อสินเจริญ-13540000*-ต่ำกว่า 0.5%
PROนายวรัท ก่อสินเจริญ12720000*-12,720,000
PROนายวรัญญ์ ก่อสินเจริญ10680000*-10,680,000
PROน.ส.รดีภา เมธีปรีชากุล10660611*-10,660,611
PROนางสมรัก เมธีปรีชากุล-10660611*-ต่ำกว่า 0.5%
PROนายกฤช พนารัตน์10,300,000-45,390,000
PROน.ส.สมพิศ ภูผิวเงิน-4,000,000-14,204,105
PROนายวิโรจน์ ก่อสินเจริญ3,000,000-42,840,000
PROนายบุญมาก สุพรรณ-2,000,000-25,130,000
PROนายกิตติพส จีระกุล-120,000-33,940,000
QHPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-390,800-4.0312,173,316
SIRIPสำนักงานประกันสังคม 48818000*-48,818,000
SIRIPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) -38818000*-ต่ำกว่า 0.5%
SIRIPสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) -10000000*-ต่ำกว่า 0.5%
SIRIPนางเสาวณี เนียมสอน1000000*-1,000,000
SIRIPน.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์46,900-1,056,900
SIRIPนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์22,900-7,440,000
SPFกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA) -76497176*-1,522.29ต่ำกว่า 0.5%
SPFธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)76497176*1,522.2976,497,176
SPFGIC PRIVATE LIMITED -18186201*-361.91ต่ำกว่า 0.5%
SPFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์12218100*243.1412,218,100
SPFบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)10,922,200217.35276,442,900
SPFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,319,400-66.0620,000,000
SPFนายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์-61,000-1.2112,440,000
SPFนายชาลี วลัยเสถียร30,0000.6016,128,800
SPWPFสำนักงานประกันสังคม 41514100*419.2941,514,100
SPWPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) -23016500*-232.47ต่ำกว่า 0.5%
SPWPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) -15000000*-151.50ต่ำกว่า 0.5%
SPWPFนางนภาศิริ สินธวานุชิต-1040600*-10.51ต่ำกว่า 0.5%
SPWPFนายสุทธิชัย สินธวานุชิต1040600*10.511,040,600
SPWPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-54,100-0.552,027,900
TCIFบริษัท ฐานถาวร (2012) จำกัด -36,200-0.50420,319,164
TFUNDสำนักงานประกันสังคม 36,403,500385.88157,632,173
TFUNDกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-34206020*-362.58ต่ำกว่า 0.5%
TFUNDบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)13588022*144.0313,588,022
TFUNDกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-367,600-3.9028,983,877
TFUNDกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-126,300-1.3421,546,607
TGROWTHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 140,5001.5539,223,080
THIFบริษัท ปณชัย พาณิชยการ จำกัด 56,908,300717.04518,512,300
THIFบริษัท โชคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด -56460800*-711.41ต่ำกว่า 0.5%
TIF1นายสุนทร รักศานติวงศ์-252,500-1.841,196,500
TIF1นายธนาชัย ปิยะวรรณรัตน์148,0001.081,050,000
TLGFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21,122,100283.0481,238,400
TLGFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-16,112,400-215.91127,630,778
TLGFBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH-5,357,007-71.7829,900,000
TLGFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อิมคัม พลัส-1,372,800-18.4038,191,800
TLGFธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) -400,000-5.3638,562,237
TLOGISบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,059,40024.9210,497,500
TLOGISบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,069,40012.9426,820,600
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-71,000-0.866,639,382
TNHCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH4422000*90.654,422,000
TNHนางแววตา หลูอารีย์สุวรรณ-4421000*-90.63ต่ำกว่า 0.5%
TNHน.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ2985200*61.202,985,200
TNHนายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ-2985200*-61.20ต่ำกว่า 0.5%
TNHนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1210000*24.811,210,000
TNHนายสนั่น ศรีรุ่งโรจน์800,00016.402,300,000
TNHนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ755,30015.482,755,300
TNHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -405,100-8.304,981,775
TNHน.ส.นิลเนตร มหัทธนารักษ์303,0006.211,323,500
TNHน.ส.นุชนภา วงษ์เจริญสิน-200,000-4.103,474,925
TNHน.ส.เพ็ญนภา อัตศาสตร์-69,000-1.411,332,600
TNHนางพิริยา รัญเสวะ-50,000-1.031,587,100
TNHนางวิจิตรา สุขะมงคล23,7000.49932,400
TNHนายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์-4,000-0.08996,100
TNPFนางวีณา เชิดบุญญชาติ-32311507*-156.39ต่ำกว่า 0.5%
TNPFดร.วีณา เชิดบุญญชาติ32010637*154.9332,010,637
TNPFน.ส.จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์210,8701.023,260,870
TNPFนายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์66,0000.32966,000
TREITบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)43129800*429.1443,129,800
TREITบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด-42755300*-425.42ต่ำกว่า 0.5%
TREITCIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2451500*24.392,451,500
TREITบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,959,60019.505,006,600
TREITกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์938,2009.342,792,200
TREITกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-393,300-3.913,818,800
TREITบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)66,3000.6620,266,300
TRIFบริษัท ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด จำกัด 23,5000.38310,503,300
TSCนายชูทอง พัฒนะเมลือง-14,399,400-190.072,598,000
TSCนายสริศ พัฒนะเมลือง7345350*96.967,345,350
TSCน.ส.สิริณา พัฒนะเมลือง7035250*92.877,035,250
TSCนายสันติ พัฒนะเมลือง5,743,95075.827,385,150
TSCนางอรสา พัฒนะเมลือง-5,114,850-67.526,885,150
TSCนายทวีฉัตร จุฬางกูร431,8005.7020,535,000
TSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 98,7001.3012,760,400
TSCน.ส.พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์1,0000.011,501,000
UNIPFนางสิริเกศ จิรกิติ-1000000*-ต่ำกว่า 0.5%
UOB8TFสำนักงานประกันสังคม 5458100*49.405,458,100
UOB8TFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-3228500*-29.22ต่ำกว่า 0.5%
URBNPFนายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์115,600-2,000,000
URBNPFนายธีระพล หวังมนตรี10,000-6,443,400
WHAPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-450,000-4.9117,790,432
WHARTกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์5631700*56.045,631,700
WHARTกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์3018500*30.033,018,500
WHARTบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-2,256,800-22.464,395,500
WHARTมหาวิทยาลัยขอนแก่น1,461,00014.547,111,000
WHARTบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,284,60012.788,821,600
WHARTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส-1,237,400-12.314,123,200
WHARTบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,235,50012.2918,381,200
WHARTกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์213,5002.124,200,000


Fullscreen capture 07-Jan-16 10655 PM

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...