วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (23 Jun 2014)

วันที่  23 Jun 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 18 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.2)

Recapitulate : BTS : คีรี กาญจนพาสน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ขายไป 83 ล้านหุ้น กองทุน LTF กสิกรไทย ขาย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การไฟฟ้าขาย HSBC มาเก็บเพิ่มบางส่วน , BTSGIF : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซื้อเก็บ 37 ล้านหุ้น , SUPER ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด ถือหุ้นเพิ่มอีก 189 ล้านหุ้น, AQUA : บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ขายหุ้นออกไป 271 ล้านหุ้น

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
TMW14-Jun-1316-Jun-14
TR11-Jun-1311-Jun-14
TIW7-Aug-1310-Jun-14
CTARAF2-Sep-139-Jun-14
TTLPF30-Aug-1330-May-14
LHK28-Nov-1317-Jun-14
CPTGF11-Dec-1330-May-14
BTS28-Jan-1410-Jun-14
KPNPF28-Feb-149-Jun-14
BTSGIF28-Feb-149-Jun-14
MJLF28-Feb-149-Jun-14
SUPER17-Mar-1419-Jun-14
DRACO17-Mar-1418-Jun-14
TIF128-Feb-1430-May-14
VTE17-Mar-1410-Jun-14
AQUA4-Apr-1418-Jun-14
E9-Apr-1410-Jun-14
MBAX2-May-1419-Jun-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)
BTSHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD178,475,9521,588.44
BTSSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED12,185,675108.45
BTSกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล8,816,50078.47
BTSUBS AG HONG KONG BRANCH1,951,70017.37
BTSCHASE NOMINEES LIMITED 46521,6004.64
BTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,514,692-111.38
BTSHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A-61,209,100-544.76
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว-67,065,700-596.88
BTSSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-70,554,446-627.93
BTSกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-77,571,500-690.39
BTSนายคีรี กาญจนพาสน์-83,000,000-738.70
BTSNORTRUST NOMINEES LTD.-153,785,800-1,368.69
BTSUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-203,681,119-1,812.76
TRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 527,11118.19
TRน.ส.วนิตา ทักราล333,33411.50
TRบริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด237,2508.19
TIWCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS165,50018.37
TIWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 136,92015.20
TIWนางวิไลวรรณ อาจาริยานนท์1,0000.11
TIWนายวิชัย โชคภัทรมนตรี7000.08
TIWน.ส.ชลธร พิพิธเวช-30,300-3.36
TIWนางประทิน นิเวศน์วรชัย-32,000-3.55
TIWนายธนายุส โฆสิตสกุล-47,200-5.24
TIWCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON BRANCH-NRB-91,000-10.10
CTARAFนายวัชระ ไชยแก้ว90,0000.46
LHKนายวิริทธิ์พล กานต์กมลภูษิต7,945,20026.70
LHKนายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์5,211,00017.51
LHKนายนาถ ลิ่วเจริญ2,054,3006.90
LHKนายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์361,0001.21
LHKนายแมนวัฒน์ โชคสุวัฒนกุล150,0000.50
LHKนางฐิติมา เอี่ยมพิกุล91,7000.31
LHKนายอนุชิต กิจธารทอง-200,000-0.67
LHKนายพงศ์เทพ อัครพงศ์พิศักดิ์-550,000-1.85
LHKนายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์-3,498,600-11.76
LHKน.ส.ชาพร บุณยนิตย์-4,100,000-13.78
LHKนายภควา ปัตตะพงศ์-4,200,000-14.11
LHKนายอนุรักษ์ บุญแสวง-6,200,700-20.83
LHKน.ส.ยุพา มั่นคง-7,945,200-26.70
CPTGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 24,620,700237.59
CPTGFบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 21,900,000211.34
CPTGFนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร-5,000,000-48.25
CPTGFกสล. พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-5,556,800-53.62
CPTGFกสล. พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-8,924,100-86.12
CPTGFบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -112,775,300-1,088.28
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 2,293,40021.90
KPNPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 100,0000.96
KPNPFนายธวัช ทรรศนีย์พงษ์-30,000-0.29
BTSGIFธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)40,001,300398.01
BTSGIFตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย37,192,600370.07
BTSGIFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,115,600180.25
BTSGIFBNY MELLON NOMINEES LIMITED10,253,300102.02
BTSGIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD7,211,10071.75
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)5,999,00059.69
BTSGIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,300,00012.94
BTSGIFAIA Company Limited-TIGER811,2008.07
BTSGIFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)200,0001.99
BTSGIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-1,612,900-16.05
BTSGIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-1,690,300-16.82
BTSGIFUBS AG HONG KONG BRANCH-5,474,800-54.47
BTSGIFCHASE NOMINEES LIMITED-8,358,100-83.16
BTSGIFTHE BANK OF NEW YORK MELLON-9,478,600-94.31
BTSGIFCHASE NOMINEES LIMITED 74-32,330,900-321.69
BTSGIFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-35,000,000-348.25
MJLFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 67,2000.79
MJLFนายปัญญา อมตะสินธุ์-10,000-0.12
SUPERบริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด189,288,7281,798.24
SUPERบริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด75,769,000719.81
SUPERนายกำธร กิตติอิสรานนท์49,341,300468.74
SUPERนางดาราณี อัตตะนันทน์48,074,587456.71
SUPERนายประเดช กิตติอิสรานนท์47,006,300446.56
SUPERน.ส.พูนลักษณ์ เตโชติอัศนีย์30,000,000285.00
SUPERนายนพพร ศุภพิพัฒน์13,446,300127.74
SUPERน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์13,213,100125.52
SUPERน.ส.เบญจวรรณ อุสาหะ13,000,700123.51
SUPERนางฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์10,000,00095.00
SUPERนายวีระเดช เตชะไพบูลย์10,000,00095.00
SUPERนายกุลทีป พิชิตสิงห์8,400,00079.80
SUPERนางทัชวรรณ สายเชื้อ6,674,11563.40
SUPERนายอรรถพล เอี่ยมสิทธิพันธุ์5,297,00050.32
SUPERนายภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ5,094,80048.40
SUPERนายไพโรจน์ ศิริรัตน์3,114,00029.58
SUPERนายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์1,029,5009.78
SUPERน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์992,0009.42
SUPERนายอดิสร ลิ้มณรงค์121,5001.15
SUPERนายศิริชัย โตวิริยะเวช75,2000.71
SUPERนายบุญชู ลิ่มอติบูลย์-1,299,400-12.34
SUPERน.ส.พิมพ์วดี เจียมวิโรจน์วงศ์-6,125,000-58.19
SUPERนายสำราญ กนกวัฒนาวรรณ-6,400,000-60.80
SUPERนายสุชาติ อุสาหะ-6,450,000-61.28
SUPERนางมาลัย คำไพเราะ-6,592,000-62.62
SUPERน.ส.ธัญรัศม์ ศิริโรจน์ธนดล-7,065,800-67.13
SUPERนายกฤช พนารัตน์-7,500,000-71.25
SUPERน.ส.ศุภิกา เชฎฐ์อุดมลาภ-8,489,900-80.65
DRACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,065,40054.24
DRACOนางสุนัน ปานเสียง1,416,5005.10
DRACOนายสุธี โค้วเจริญ1,100,0003.96
DRACOนายวิเชียร จิระกรานนท์-14,283,000-51.42
TIF1นายวรการ วิไลชนม์274,6002.03
TIF1นายสุนทร รักศานติวงศ์117,3000.87
TIF1นายชาติ วานิชสวัสดิ์112,3000.83
TIF1นายสุชาติ โชคพิพัฒน์กุล70,0000.52
TIF1นายปัญญา อมตะสินธุ์1000.00
TIF1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-418,700-3.10
VTEนายปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์4,098,80012.62
VTEนางขันทอง อุดมมหันติสุข2,000,0006.16
VTEนายสมชาย สิริสถาวร1,900,0005.85
VTEนายกุลทีป พิชิตสิงห์1,800,0005.54
VTEนายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร559,2001.72
VTEนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์400,0001.23
VTEนายสุพจน์ วรรณโรจน์309,5000.95
VTEนางพัสวี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา200,0000.62
VTEนายสมชาย จงวัฒน์ผล50,0000.15
VTEน.ส.บุศรินทร์ เพื่อนพึ่งได้12,1000.04
VTEนายธวัฒน์ชัย อริยรัตนหิรัญ-8,800-0.03
VTEนายกฤตสัมพันธ์ พัฒนพิโดร-10,000-0.03
VTEน.ส.ดวงตะวัน ทั่งศรี-56,600-0.17
VTEน.ส.นุชรา เชื้อประสาท-150,000-0.46
VTEน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง-165,500-0.51
VTEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -204,000-0.63
VTEนายวสันต์ เต็มแสวงเลิศ-265,500-0.82
VTEนายกนก จันทนโรจน์-400,000-1.23
VTEนายวรจักร บัณฑุวงศ์-500,000-1.54
VTEนายณัช หวังมหาพร-900,000-2.77
VTEนายอภิชัย กิตติวรวิทย์กุล-1,700,000-5.24
VTEน.ส.สุคนธา เต็มแสวงเลิศ-3,000,000-9.24
VTEน.ส.รัชนี บัณฑรวรรณ-5,400,000-16.63
AQUAนายกำพล วิระเทพสุภรณ์276,000,000347.76
AQUAนายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม89,500,000112.77
AQUAนายวันชัย พันธุ์วิเชียร40,000,00050.40
AQUAนายเจริญชัย แสงทองอร่าม30,000,00037.80
AQUAน.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา-1,100,000-1.39
AQUAน.ส.รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์-9,602,300-12.10
AQUAนายพิสุทธิ์ สันติโชค-12,659,900-15.95
AQUAนายนันทพงศ์ กวีวุฒิศิลป์-24,021,302-30.27
AQUAนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์-30,410,700-38.32
AQUAนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง-65,000,000-81.90
AQUAUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-66,754,900-84.11
AQUAบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)-271,000,000-341.46
ERAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED19,232,17518.85
Eนายคงเกียรติ วิรุฬห์พจน์3,500,0003.43
Eนายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา2,000,0001.96
Eบริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด2,000,0001.96
Eนายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์300,0000.29
Eนายอธิป อกนิษฐาภิชาติ-1,714,400-1.68
ECHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED 11-19,232,175-18.85
Eบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -27,182,900-26.64
MBAXนายโสภณ วิรเศรณี1,800,0007.99
MBAXนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์1,277,0005.67
MBAXนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์1,261,0005.60
MBAXนายพิสุทธิ เลิศวิไล480,9002.14
MBAXนายสันต์ จิรวงศ์ศรี350,0001.55
MBAXน.ส.วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก200,3000.89
MBAXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,6000.01
MBAXน.ส.จันทนา ปัญญาดิลก6000.00
MBAXนายธราธร ลิ้มเจริญ-10,000-0.04
MBAXนายชัยยศ เขมัษเฐียร-23,900-0.11
MBAXนางบุษกร พานิช-34,500-0.15
MBAXน.ส.ยศวดี ร่วมเจริญ-42,400-0.19
MBAXนายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร-135,000-0.60
MBAXนายกิติศักดิ์ อรรครัตนกุล-650,000-2.89

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (12 Jun 2014)

วันที่  12 Jun 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 6 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.1)

Recapitulate : CPF : สำนักงานประกันสังคม ในเวลาไม่ถึงเดือนเก็บหุ้นเพิ่มอีก 1,000,000 หุ้น , STANLY : กองทุนเปิดของ อเบอร์ดีนหลายกองทะยอยสะสมเพิ่ม , TCB : CIMB เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 , TSTH : พ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ ขาย ธนาคารกรุงเทพมีหุ้นเพิ่มขึ้นมากเดาว่าเปลี่ยนหนี้เป็นทุน

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*


หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
TSTH3-Jun-133-Jun-14
TCB25-Jun-136-Jun-14
STANLY16-Jul-133-Jun-14
KBS13-Mar-146-Jun-14
CPF9-May-146-Jun-14
CEN12-May-146-Jun-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)
TSTHธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)252,773,225204.75
TSTHJ.P. MORGAN MARKETS LIMITED-CUSTOMER REG. ACCOUNT72,620,90858.82
TSTHนายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์51,000,00041.31
TSTHนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ4,089,7003.31
TSTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -26,657,538-21.59
TSTHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-57,439,900-46.53
TSTHPERSHING LLC-73,424,985-59.47
TSTHพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ-86,609,500-70.15
TCBCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.29,954,820771.34
TCBน.ส.วนิตา ทักราล1,922,00049.49
TCBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,282,50033.02
TCBCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH-25,000-0.64
TCBบริษัท สิรินารังค์ จำกัด-36,400-0.94
TCBนายกุลทีป พิชิตสิงห์-100,000-2.58
TCBนายสุรชัย ฟองอมรกุล-1,687,870-43.46
TCBนางนรินทร์ทิพย์ ทักราล-1,818,750-46.83
TCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -29,938,020-770.90
STANLYTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT1,970,600437.47
STANLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 631,809140.26
STANLYBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH405,00089.91
STANLYDBS BANK A/C SG0900110824344,10076.39
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ307,70068.31
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว78,10017.34
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ44,5009.88
STANLYJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND33,9007.53
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท14,3003.17
STANLYนายวิชัย มิตรสันติสุข-3,000-0.67
STANLYSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-103,166-22.90
STANLYNORBAX INC.,21-445,600-98.92
STANLYSOMERS (U.K.) LIMITED-1,957,900-434.65
CPFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY40,595,3951,136.67
CPFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,984,711951.57
CPFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED22,012,102616.34
CPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)10,000,000280.00
CPFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED4,248,807118.97
CPFCHASE NOMINEES LIMITED 13,451,70096.65
CPFBNY MELLON NOMINEES LIMITED3,201,20089.63
CPFUBS AG LONDON BRANCH1,426,90039.95
CPFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,103,40030.90
CPFน.ส.วลัยพร จิรภูมิมินทร์-1,100,000-30.80
CPFGIC PRIVATE LIMITED - C-1,531,400-42.88
CPFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-109,410,700-3,063.50
CENนายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ384,0000.00
CENนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ223,9000.00
CENนายวิชัย เชิดชีวศาสตร์144,7000.00
CENนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์129,0000.00
CENนายสง่า ตั้งจันสิริ50,0000.00


Fullscreen capture 13-Jun-14 124029 AM

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การลงทุน? : แทงบอล

สำหรับคนทั่วไปคงเรียกว่าการลงทุนไม่ได้ ้เพราะผลตอบแทนคาดหวังติดลบ แต่ขอเข้ากระแส ฟบล
สรุป แนะนำหลีกเลี่ยงการแทงบอล เดินโพย หรือเปิดโต๊ะบอล ไม่เหมาะกับทุกคนในประเทศไทย

Tips : เลือกแทงทีมที่แข่ง(ตรงข้าม)กับทีมที่มีแฟนบอลชอบพนันจำนวนมาก [ราคาแต้มต่อที่ออกมาจากบริษัทรับพนัน จะมีความลำเอียงส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการคาดการณ์ผลการแข่งขัน นั่นก็คือ การคาดการณ์ว่าจะมีคนแทงทีมไหนเยอะด้วย เพราะมีแฟนบอลจำนวนมากที่แทงทีมที่ตัวเองเชียร์โดยไม่สนราคาแต้มต่อ ดังนั้นทีมที่มีแฟนบอลมาก และ ชอบเล่นพนัน แต้มต่อที่ออกมาก็จะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าผลการแข่งที่คาด เพื่อจูงใจให้มีคนมาแทงอีกฝั่งและลดความเสี่ยงของเจ้ามือ]

Business Model : รูปแบบการแทงบอลหรือพนันฟุตบอลทั่วไป ถือเป็นการพนันประเภท มีเจ้ามือ(โต๊ะพนัน,บริษัทรับพนัน) สังเกตุจากตัวอย่างด้านล่าง ไม่ว่าแทงฝั่งไหน ถ้าเสีย จะเสีย 100 บาท ถ้าได้จะได้ แค่ 90 บาท เมื่อแข่งจบแต่ละคู่ ผู้เล่นที่ทายผิดก็จะเสียเงินให้เจ้ามือไป แล้วเจ้ามือก็เอาเงินส่วนนี้มาจ่ายให้คนที่ทายถูก แล้วเจ้ามือก็เอากำไรส่วนต่างประมาณ 10 % หน้าที่ของเจ้ามือก็คือต้องออกราคาแต้มต่อ ให้มีคนแทงทั้ง 2 ฝั่งใกล้เคียงกันที่สุดเพื่อปิดโอกาสที่จะขาดทุน บริษัทรับพนันยักษ์ใหญ่ จะมีต้องใช้ผู้เขี่ยวชาญ โปรแกรม ข้อมูลสถิติ และปัจจัยอื่นจำนวนมากเพื่อคำนวนแต้มต่อของฟุตบอลแต่ละคู่ที่จะทำให้บริษัทกำไรสูงสุดและเสี่ยงต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ส่วนผู้แทงได้ความสนุกแบบการพนันไปเป็นรางวัล

อธิบายสั้นๆ
การพนันฟุตบอลเดี๋ยวนี้ก็พนันได้หลายแบบ เช่นใครแพ้ชนะ ใครยิงประตูคนแรก ผู้เล่นเถื่อนๆจะโดนไล่ออกหรือไม่ หรือแม้แต่ใครได้เขี่ยลูกเริ่มเล่น ทายถูกก็ชนะ แต่ที่นิยมที่สุดในไทย จะเป็นการทายผลการแข่งขันในระบบแต้มต่อ (Handicap) โดยผู้เล่นจะทาย กับโต๊ะพนัน ว่าทีมที่เราแทงจะชนะหรือไม่เมื่อหักแต้มต่อแล้ว ถ้าทายถูกก็ชนะ

ตัวอย่าง
คู่เปิดสนามฟุตบอลโลก 2014 บราซิล [1.90] ต่อ โครเอเชีย[1.90] ลูกครึ่ง (1.5 ลูก)
เมื่อผลการแข่งขันออกมา สมมุติว่า บราซิล ชนะ โครเอเชียไป 2 ประตูต่อ 1 [ คือผลต่างประตูบราซิลดีกว่า 1 ลูก เมื่อหักแต้มต่อ ไป ลูกครึ่ง (1.5 ลูก) ก็คือ 1-1.5 =-0.5 กลายเป็นผลบราซิลแพ้อยู่ 0.5 ลูกเมื่อหักแต้มต่อแล้ว]
ถ้าเราแทง บราซิล 100 บาท ก็จะเสีย 100 บาท
ถ้าเราแทง โครเอเชีย 100 บาท ก็จะได้ 90 บาท

เหมาะสำหรับ : ไม่เหมาะกับทุกคนในประเทศไทย

ถ้าต้องลงทุนควรนำเงินส่วนที่ : เอาไว้ใช้จ่ายเพื่อความสนุก

ข้อดีหลัก : ไม่มี

ข้อเสียหลัก :
- มองในแง่การลงทุน เป็น Sum Zero Game อีกประเภท ที่คู่ต่อสู้เราเป็นนักวิเคราะห์ระดับสุดยอด กับ เซียนบอล ผลตอบแทนคาดหวังในกรณีที่เราไม่เก่งจริงๆ ติดลบแน่นอน
- ผิดกฏหมาย
- เสี่ยงจากการถูกโต๊ะพนันเบี้ยว มากน้อยตามแต่ละที่

หน้าหลัก -> วางแผนการเงิน การลงทุน การออม


วางแผนการเงิน การลงทุน การออม(Update Jun 2014)

มีแนวคิดที่จะเรียบเรียงบทความที่เคยเขียนๆไปเกี่ยวกับตลาดหุ้นและการวางแผนภาษี กว่า 50 บทความ ให้เป็นหมวดหมู่ อ้างรูปแบบ Business Model และ Economic Model แบบสั้นๆ(<600 คำ)ต่อบทความ เป็นภาษาคนไม่เน้นคณิตศาสตร์ และปรับเนื้อหาที่ล้าสมัยออกไป เมื่อมีแนวคิดก็เริ่มวันนี้เลย โดยจะเพิ่มเติมบทความด้านการลงทุน การออม การวางแผนการเงินอื่นๆ สำหรับคนทั่วไปเท่าที่รู้ (Update 12 Jun 2014)

การลงทุน : แทงบอล

วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (4 Jun 2014)

วันที่  4 Jun 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 8 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.1)

Recapitulate : KAMART เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ขาย , NWR ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด นายพลพัฒ กรรณสูต เก็บหุ้นเพิ่ม , EARTH ผู้ถือหุ้นใหญ่สุด ตระกูล พิหเคนทร์ ขาย ตระกูล คุณชยางกูร ซื้อ ส่วนหมอยรรยงขายออกมานิดหน่อย  , KTIS AUSHORES TRUST ขาย MAYBANK KIM ENG SECURITIES ตระกูล หวังปรีดาเลิศกุล ตระกูล ศิริวิริยะกุล ซื้อ

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
NWR14-Mar-1429-May-14
TNPF14-Mar-1429-May-14
BKI17-Mar-1429-May-14
EARTH21-Mar-1430-May-14
AEC4-Apr-1429-May-14
KTIS24-Apr-1429-May-14
KAMART7-May-1428-May-14
EIC19-May-1430-May-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)
NWRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,076,61529.55
NWRนายสุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์10,542,85723.83
NWRนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง8,750,00019.78
NWRนายพลพัฒ กรรณสูต1,500,0003.39
NWRนายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง-750,000-1.70
NWRนายสุรศักดิ์ นานัครสิน-13,972,500-31.58
TNPFนางวีณา เชิดบุญญชาติ29,630,200266.67
TNPFบริษัท วิทูรปกรณ์ โฮสดิ้ง จำกัด1,100,0009.90
TNPFนางศรีพิศ เงินเอนก1,087,0009.78
TNPFนายวศิน เงินเอนก-1,087,000-9.78
TNPFบริษัท อีพีจี โฮลดิ้ง จำกัด-1,100,000-9.90
TNPFบริษัท ตรีนิตี้ แอสเซท จำกัด-29,630,200-266.67
BKIธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,032,3411,021.90
BKIHWIC ASIA FUND1,929,175650.13
BKIนายชัย โสภณพนิช1,087,794366.59
BKIมูลนิธิชินโสภณพนิช963,124324.57
BKIบริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด963,124324.57
BKIAIOI INSURANCE CO., LTD.854,171287.86
BKIนายเชิดชู โสภณพนิช768,986259.15
BKIนายชาตรี โสภณพนิช718,295242.07
BKIนายนิติ โอสถานุเคราะห์635,532214.17
BKIนายชาญ โสภณพนิช601,150202.59
BKIHWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES484,626163.32
BKIGLORY HOPE LIMITED473,862159.69
BKIกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)454,058153.02
BKIกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)454,058153.02
BKIบริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด401,734135.38
BKIบริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด366,314123.45
BKIบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)355,640119.85
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท350,832118.23
BKIคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช325,535109.71
BKIบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)306,840103.41
BKIBNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH306,209103.19
BKIบริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด285,18696.11
BKIMISSYUEH CHEE AMY TSAI266,58289.84
BKIUBS AG SINGAPORE BRANCH264,57389.16
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว260,88087.92
BKIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH255,75086.19
BKIนายโชติ โสภณพนิช239,60080.75
BKIนายณรงค์ สุทธิกุลพาณิช238,70580.44
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ221,90074.78
BKIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH221,88074.77
BKIบริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด206,18669.48
BKIบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)204,11468.79
BKIนางศรัณยา เชาว์ขวัญยืน197,45666.54
BKIน.ส.บุญศรี ศรีจิรารัตน์-380,388-128.19
EARTHนายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร44,775,160255.22
EARTHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY41,318,600235.52
EARTHนายพัชวัฏ คุณชยางกูร40,182,800229.04
EARTHCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH30,000,000171.00
EARTHDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM2,000,00011.40
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,248,7007.12
EARTHน.ส.ปัณฑรีย์ เลาวกุล700,0003.99
EARTHทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-150,000-0.86
EARTHนายวิชาญ แซ่ลี-200,000-1.14
EARTHนายกฤษกร เตชะวิบูลย์-1,400,000-7.98
EARTHนายเมธา รังสิยาวรานนท์-11,249,700-64.12
EARTHนายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์-20,000,000-114.00
EARTHนางวรนุช พิหเคนทร์-20,000,000-114.00
EARTHนายขจรพงศ์ คำดี-40,000,000-228.00
EARTHนายพิรุฬห์ พิหเคนทร์-50,000,000-285.00
EARTHนายพิบูล พิหเคนทร์-54,700,000-311.79
AECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,605,10019.59
AECนายมนต์ชัย ศิริพัฒนนันท์5,750,0008.28
AECนางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์1,783,1002.57
AECนางธนธัญญรัตน์ ตั้งผดุงรัชต์720,0001.04
AECนายวัลลภ วุฒาพาณิชย์400,0000.58
AECนายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ381,9000.55
AECนายวิโรจน์ วชิรเดชกุล300,0000.43
AECนายสมบูลย์ สุตันติวรคุณ-200,000-0.29
AECน.ส.วรางคณา เตไชยา-300,000-0.43
AECนางวรารัตน์ สุตันติวรคุณ-300,000-0.43
AECน.ส.อลิสา เลิศเดชเดชา-350,000-0.50
AECนายบอนด์ สุตันติวรคุณ-490,000-0.71
AECนายธนพงศ์ สุตันติวรคุณ-600,000-0.86
AECนายสุเทพ ศรีอินทราวานิช-5,050,000-7.27
AECนายมงคล อุ่นจิตติกุล-5,074,000-7.31
AECนายเอกลักษณ์ ยิ้มวิไล-5,640,000-8.12
AECนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ-11,624,000-16.74
AECบริษัท พี-แซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด-16,468,970-23.72
KTISบริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด417,364,8004,069.31
KTISMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.128,000,0001,248.00
KTISTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED97,800,000953.55
KTISนายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเสิศกุล72,345,300705.37
KTISบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,334,506432.26
KTISนายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล42,251,400411.95
KTISนายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล35,296,300344.14
KTISKING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.29,051,000283.25
KTISนายประสงค์ ศิริวิริยะกุล27,216,000265.36
KTISนางวรยา ศิริวิริยะกุล27,215,900265.36
KTISนายอาณัติ เรืองกูล25,439,300248.03
KTISMISSCHUA ENG ENG21,544,000210.05
KTISMR.CHUA KIM HUA20,492,300199.80
KTISFAR EAST DISTILLERS PTE. LTD.20,047,000195.46
KTISSINOTAC GROUP PTE.LTD.20,047,000195.46
KTISนางสาวKRISTY JOELLE GREEN-97,800,000-953.55
KTISAUSHORES TRUST (SINGAPORE) PTE LTD.ATO ZENITH ASIA FUND-128,000,000-1,248.00
KTISนางหทัย ศิริวิริยะกุล-417,364,800-4,069.31
KAMARTนายปราโมทย์ พสวงศ์7,135,90036.75
KAMARTนายเสกสรร ธรรมถาวรวณิช3,469,07017.87
KAMARTนางวนิดา แซ่จิว3,466,70017.85
KAMARTนางเฉลา วัฒนสมบัติ3,343,25617.22
KAMARTนายวิทยา นราธัศจรรย์3,300,20017.00
KAMARTนายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล3,000,00015.45
KAMARTนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล2,820,00014.52
KAMARTน.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์2,181,19011.23
KAMARTน.ส.หทัยรัตน์ ธรรมถาวรวณิช1,444,0007.44
KAMARTนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล961,2204.95
KAMARTน.ส.รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ500,0002.58
KAMARTนายสุรพงษ์ การสุวรรณ293,0801.51
KAMARTนายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์100,0000.52
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -514,040-2.65
KAMARTนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-7,275,600-37.47
EICนางพัตราวรรณ ลัคนะเวทย์3,200,0008.96
EICนายอารักษ์ สวัสดิ์พาณิชย์2,210,0006.19
EICนางรัตติวรรณ โชตเชาว์โรจน์1,060,0002.97
EICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 485,7001.36
EICนายไมตรี เจริญสันติธรรม100,0000.28
EICน.ส.อารีวรรณ์ บุญเกิด90,0000.25
EICนายบี เตชะอุบล-200,000-0.56
EICนายวิศิษฐ เดชะวิทยาธร-200,000-0.56
EICนายประเดช กิตติอิสรานนท์-981,400-2.75
EICQUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT-1,200,000-3.36
EICนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ-2,500,000-7.00
EICนายสุเทพ ศิริจันทโรภาส-3,000,000-8.40
EICนายภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ-3,080,400-8.63
EICน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์-3,700,000-10.36
EICนายแสวง ศิริจันทโรภาส-6,050,000-16.94
EICนายกำธร กิตติอิสรานนท์-7,300,000-20.44
EICนางสุปราณี ชัยชูเกียรติ-14,200,000-39.76


Fullscreen capture 04-Jun-14 12649 AM

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (30 May 2014)

วันที่  30 May 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.1)

Recapitulate : กองทุนกรุงศรีขาย SE-ED , BTS ขสมก และ กองทุนกสิกรไทย K20SLTF KGLTF  ซื้อ VGI

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

หุ้นครั้งก่อน*ปรับปรุง*
VGI18-Dec-1327-May-14
MPIC27-Feb-1426-May-14
LIVE18-Mar-1423-May-14
SE-ED7-May-1423-May-14
UOB8TF18-Mar-1423-May-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)255,206,0963,215.60
VGIบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)67,320,000848.23
VGIกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล22,388,100282.09
VGIกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล21,210,100267.25
VGIนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย19,648,012247.56
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล19,112,694240.82
VGIนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์14,932,000188.14
VGIนายนเรศ งามอภิชน9,800,000123.48
VGICITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 2089,513,588119.87
VGINORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND7,704,95297.08
VGIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD4,582,33857.74
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,180,61127.48
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,201,68115.14
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-2,116,290-26.67
VGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,213,047-40.48
VGIน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์-4,399,940-55.44
VGIAIA Company Limited-TIGER-7,922,596-99.82
VGISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-9,858,217-124.21
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ-18,635,390-234.81
SE-EDนางจิดาภา กันตสุสิระ180,5000.78
SE-EDกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-101,700-0.44
SE-EDกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-74,200-0.32
SE-EDนางมณฑลี โชติสรยุทธ์10,0000.04
SE-EDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,6000.01
SE-EDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,6000.01
LIVEนายชื่น ประเสริฐกิตติกุล60,000,00019.20
LIVEนางอำไพ หาญไกรวิไลย์10,960,0003.51
LIVEนางระตินันท์ อัศวชัย7,505,0002.40
LIVEนายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์7,000,0002.24
LIVEนายไพบูลย์ เตชกนก6,000,0001.92
LIVEนายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย5,000,0001.60
LIVEนายนพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์900,0000.29
LIVEนายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ800,0000.26
LIVEนายสุวรรณชัย เหล่าฤชุพงศ์-2,000,000-0.64
LIVEนายพนิต จันทรศุภวงษ์-13,000,000-4.16
LIVEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,443,800-5.26
LIVEนางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม-25,000,000-8.00
LIVEนายวิมล ฟูรังษีโรจน์-30,000,000-9.60
LIVEนายธานิน สัจจะบริบูรณ์-40,028,000-12.81
LIVEพญ.ศศิภา กลิ่นพงศ์-43,907,700-14.05
LIVEนายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย-60,000,000-19.20
LIVEน.ส.จิตสิริ ธนภัทร-202,430,046-64.78
LIVEนายวิฑูรย์ แผ่นทอง-283,315,112-90.66
LIVEน.ส.เกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์-340,000,180-108.80
MPICน.ส.ศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา37,7000.11

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...