วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (29 Sep 2014)

29 กันยายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name :
ประกันสังคม ลดพอร์ท PTT ,โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ซื้อ IEC กว่า 2500 ล้านหุ้น ,วิชัย ทองแตง ลดพอร์ท FORTH,ธนาคารออมสิน ลดพอร์ท LVT

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
LVT18-Feb-1412-Sep-14
LUXF4-Mar-1415-Sep-14
PTT11-Mar-1418-Sep-14
DRT17-Mar-1423-Sep-14
VNG25-Mar-1418-Sep-14
IEC9-Apr-1419-Sep-14
FORTH29-Apr-1419-Sep-14
DNA6-May-1425-Sep-14
M-II7-May-149-Sep-14
ABPIF18-Aug-1418-Sep-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PTTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,933,5939,258.29148,267,992
PTTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-945,500-337.5423,647,600
VNGบริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด30,101,500248.34669,121,966
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย7,470,00061.6329,400,000
VNGนางจงพิศ กิจธนามงคลชัย-6,580,000-54.290
DRTนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์5,303,70032.625,303,700
DRTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,447,20015.059,491,500
DRTกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล600,0003.6910,416,200
DRTกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-5,974,000-36.740
DRTกองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2-47,368,000-291.315,824,400
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,687,20017.8716,557,000
FORTHนายวิชัย ทองแตง-596,600-3.9769,403,400
IECนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2,547,000,00076.412,547,000,000
IECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,966,3681.532,429,291,534
DNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -327,100-1.095,066,561
ABPIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)250,0002.3014,792,700
LUXFบริษัท สายลม จำกัด 2,500,00013.882,500,000
LVTบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก908,000-6,762,910
LVTธนาคาร ออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด-120,600-4,493,300
LVTน.ส.อัครอนงค์ อังควานิช-5,000,000-0
LVTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,731,566-33,150,837

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PTTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,933,5939,258.29148,267,992
PTTEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD15,379,6005,490.5215,379,600
PTTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED14,812,8385,288.1814,812,838
PTTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED9,704,5533,464.5342,489,245
PTTNORTRUST NOMINEES LTD.2,151,611768.1322,204,556
PTTCHASE NOMINEES LIMITED 42-832,600-297.2453,937,301
PTTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-945,500-337.5423,647,600
PTTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,993,312-711.6146,772,185
PTTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-4,927,460-1,759.1024,663,690
PTTGIC PRIVATE LIMITED - C-9,466,900-3,379.6818,357,000
PTTTHE BANK OF NEW YORK MELLON-12,145,763-4,336.0421,269,900
PTTCHASE NOMINEES LIMITED-14,614,648-5,217.430
PTTTHE BANK OF NEW YORK MELLON-16,497,130-5,889.4816,918,533
PTTNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-21,177,852-7,560.490
VNGบริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด30,101,500248.34669,121,966
VNGนางดาราวรรณ เบ็ญจศิริวรรณ9,600,00079.209,600,000
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย7,470,00061.6329,400,000
VNGนายวิทยา นราธัศจรรย์6,679,80055.116,679,800
VNGนางศิริวรรณ พานิชตระกูล6,587,80054.356,587,800
VNGEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD87,5000.728,534,100
VNGนางจงพิศ กิจธนามงคลชัย-6,580,000-54.290
VNGนายแพทย์ประสาน เขมะคงคานนท์-9,970,000-82.250
DRTนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์5,303,70032.625,303,700
DRTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,676,00022.6110,685,600
DRTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,447,20015.059,491,500
DRTกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล600,0003.6910,416,200
DRTนายบูรณะ ชวลิตธำรง-5,940,000-36.535,260,000
DRTกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-5,974,000-36.740
DRTกองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2-47,368,000-291.315,824,400
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,687,20017.8716,557,000
FORTHนายธานิน สัจจะบริบูรณ์1,072,5007.1317,842,000
FORTHนางดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ239,7001.597,400,000
FORTHนายวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม150,0001.008,800,000
FORTHนางมาลี วรปัญญา10,2000.076,810,000
FORTHนายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล9,7000.0615,755,000
FORTHนางสุมาลี อัครพิพัฒน์กุล8,1000.0511,150,000
FORTHนายกำธร ลีลาธีระกุล-8,600-0.0614,285,000
FORTHนายบุญยงค์ นินเนินนนท์-243,600-1.6221,758,000
FORTHนายวิชัย ทองแตง-596,600-3.9769,403,400
FORTHน.ส.กนานุช เล็กวิจิตร-1,300,000-8.6519,722,000
IECนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2,547,000,00076.412,547,000,000
IECนายสุรัตน์ อิฐโสภณพันธ์1,180,000,00035.401,180,000,000
IECนายถิรัต หงส์พิสุทธิกุล1,041,800,00031.251,041,800,000
IECนายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี770,000,00023.10770,000,000
IECน.ส.ศกุนตลา โชคพิงพิทักษ์698,964,00020.97698,964,000
IECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,966,3681.532,429,291,534
IECนายกริชเทพ รุ้งคีรีศักดิ์-30,000,000-0.90687,097,832
IECนายนันทนิตย์ บุญภิรักษ์-91,856,000-2.76690,324,000
IECนายมงคล สุขเจริญคณา-130,000,000-3.90780,000,000
IECนายสันติชัย วนาศรีสันต์-332,680,000-9.98750,000,099
IECนายจรัส อัศวธีระธรรม-355,500,000-10.671,032,080,000
IECนายทิศชวน นานาวราทร-500,000,000-15.004,500,000,000
IECนายสินโชค พิริโยทัยสกุล-1,166,208,900-34.990
IECนางอุษณี กมลสันติสุข-1,663,700,000-49.912,400,000,000
IECนายวรพัทธ์ วิชชาวุธ-3,300,000,000-99.000
DNAนายชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล800,0002.666,425,000
DNAนายวีระพงศ์ จำนงนรวุฒิ725,0002.416,900,000
DNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -327,100-1.095,066,561
DNAนายอำนาจ บุบผามาศ-4,350,000-14.440
DNATHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-5,800,000-19.2610,573,332
ABPIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)250,0002.3014,792,700
ABPIFนายสมชาติ โสตธิมัย-560,000-5.157,580,000
LUXFบริษัท สายลม จำกัด 2,500,00013.882,500,000
LUXFนายสันตชัย พรหมบันดาลกุล1,050,0005.831,050,000
LUXFนายคมสันต์ อารยะธนิตกุล1,030,0005.721,030,000
LUXFนายธนะ จิตมากุศล879,9004.8814,694,800
LUXFนายสนิทพงศ์ ภัทรศุกล800,0004.444,000,000
LUXFนายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์561,2003.112,312,200
LUXFนางศรีวรรณ เมธารัตนารักษ์500,0002.782,000,000
LUXFนายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ-508,700-2.821,722,500
LUXFนายมงคล วันไชยธนวงศ์-1,534,900-8.520
LUXFมหาวิทยาลัยมหิดล -2,000,000-11.100
LUXFนายวิโรจน์ วันไชยธนวงศ์-2,666,200-14.800
LVTMR.SIMON CHRISTOPHER OFFLEY5,450,000-5,450,000
LVTบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก908,000-6,762,910
LVTนายสมพล กุลเลิศประเสริฐ700,000-4,233,333
LVTนายชาย ศรีวิกรม์100,000-5,317,134
LVTธนาคาร ออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด-120,600-4,493,300
LVTน.ส.อัครอนงค์ อังควานิช-5,000,000-0
LVTQUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT-5,544,500-16,166,900
LVTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,731,566-33,150,837
M-IIบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,868,29139.843,868,291
M-IIบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) -3,546,391-36.530

Fullscreen capture 30-Sep-14 15851 AM

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (19 Sep 2014)

22 กันยายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 19 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name :
เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ ซื้อ CKP ; ประกันสังคม ลดพอร์ท BBL KBANK หลังจากก่อนหน้านี้ลดพอร์ท SCB ไปแล้ว

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
SSPF12-Sep-1312-Sep-14
AFC16-Sep-1315-Sep-14
SIAM13-Sep-1312-Sep-14
TOP3-Mar-1416-Sep-14
CKP14-Mar-1416-Sep-14
SUSCO18-Mar-1415-Sep-14
TIP17-Mar-1412-Sep-14
SLC2-Apr-1412-Sep-14
BANPU17-Apr-1412-Sep-14
KBANK18-Apr-1412-Sep-14
BBL23-Apr-1412-Sep-14
BAY23-Apr-1411-Sep-14
EASTW2-May-1411-Sep-14
BECL6-May-1411-Sep-14
KKP7-May-1412-Sep-14
MNIT26-May-1429-Aug-14
MNRF6-May-1429-Aug-14
M-STOR6-May-1429-Aug-14
MNIT7-May-1429-Aug-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
CKPนายวิชัย วชิรพงศ์9,533,300178.279,533,300
BBLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-1,995,300-421.0124,088,500
TOPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)2,547,600135.0213,814,000
KBANKสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-4,795,700-1,126.9924,010,650
KBANKกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)14,327,5503,366.9714,327,550
BBLกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)9,931,2502,095.499,931,250
KKPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล63,5002.798,281,800
KKPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,123,20049.4215,397,100
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-2,249,900-474.7311,478,900
KKPกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,962,90086.378,958,500
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-10,178,300-2,147.620
KKPกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25753,40033.156,244,100
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท5,992,90065.9222,491,600
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ4,011,10044.1219,619,900
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ690,0007.5910,122,800
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว3,860,30042.4623,544,600
KKPกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด4,283,300188.474,283,300
SSPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-18,000-0.091,402,300
SSPFนายอภิชัย เตชะอุบล-2,833,340-14.590
SSPFบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์-3,960,000-20.390
SSPFบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์3,940,00020.293,940,000

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
KBANKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,915,1386,325.06698,108,343
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 13716,639,5743,910.3016,639,574
KBANKTHE BANK OF NEW YORK MELLON15,855,6633,726.0828,871,503
KBANKกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)14,327,5503,366.9714,327,550
KBANKNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND6,038,9141,419.1450,715,390
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 465,176,3881,216.4518,580,927
KBANKHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD5,161,1221,212.8657,934,338
KBANKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED3,976,801934.55226,266,773
KBANKRBC INVESTOR SERVICES TRUST3,311,138778.1228,239,232
KBANKบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก1,689,512397.0433,018,483
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 421,363,000320.31112,135,400
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 471,280,800300.9921,887,393
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED-712,400-167.4120,492,600
KBANKGIC PRIVATE LIMITED - H-1,035,900-243.4412,036,681
KBANKRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-1,600,974-376.2312,663,881
KBANKTHE BANK OF NEW YORK MELLON-2,145,107-504.1028,871,503
KBANKTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-2,871,800-674.8722,894,141
KBANKSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2,961,825-696.03110,611,118
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 99-3,578,700-840.9924,923,765
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 1-3,817,538-897.1249,819,829
KBANKGIC PRIVATE LIMITED - C-4,332,900-1,018.2340,691,600
KBANKสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-4,795,700-1,126.9924,010,650
KBANKNORTRUST NOMINEES LTD.-4,866,520-1,143.6315,918,183
KBANKTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-12,254,226-2,879.740
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 15-13,108,581-3,080.520
KBANKBNY MELLON NOMINEES LIMITED-14,126,731-3,319.780
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 30-16,521,274-3,882.500
BBLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65,323,48513,783.26652,967,763
BBLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED23,507,9684,960.1860,123,744
BBLUBS AG SINGAPORE BRANCH11,012,5502,323.6511,012,550
BBLกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)9,931,2502,095.499,931,250
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON6,753,7881,425.0519,502,088
BBLบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก3,282,778692.6765,940,321
BBLCHASE NOMINEES LIMITED 151,211,305255.5918,330,879
BBLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,211,112255.5420,209,126
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON802,600169.3513,550,900
BBLUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-36,200-7.6433,907,350
BBLHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C-999,200-210.8310,462,359
BBLRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-1,143,798-241.3411,731,474
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-1,670,964-352.5719,502,088
BBLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-1,995,300-421.0124,088,500
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-2,249,900-474.7311,478,900
BBLNORTRUST NOMINEES LTD.-2,754,469-581.1917,097,537
BBLGIC PRIVATE LIMITED - C-2,867,300-605.0025,076,400
BBLCHASE NOMINEES LIMITED 1-3,225,354-680.5514,429,080
BBLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,074,106-859.6450,554,278
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-7,622,152-1,608.2713,550,900
BBLMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-7,986,008-1,685.0536,771,427
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-10,178,300-2,147.620
BBLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-10,712,528-2,260.3452,952,187
BBLCHASE NOMINEES LIMITED-13,486,900-2,845.740
BBLBNY MELLON NOMINEES LIMITED-31,563,967-6,660.0012,406,184
BAYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,834,5551,526.3130,834,555
BAYบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก698,38134.5737,904,458
TOPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT49,356,4602,615.8949,356,460
TOPTHE BANK OF NEW YORK MELLON25,684,1491,361.2637,145,151
TOPCHASE NOMINEES LIMITED 4610,360,900549.1310,360,900
TOPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD4,609,366244.3031,329,921
TOPTHE BANK OF NEW YORK MELLON3,428,099181.6914,889,101
TOPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)2,547,600135.0213,814,000
TOPBNY MELLON NOMINEES LIMITED938,65549.7514,129,297
TOPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED580,81130.7812,995,038
TOPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-124,541-6.6037,145,151
TOPEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-706,100-37.4214,164,600
TOPCHASE NOMINEES LIMITED 15-1,126,676-59.7143,421,043
TOPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,445,578-76.6256,073,245
TOPGIC PRIVATE LIMITED - C-3,805,300-201.6817,975,400
TOPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,386,211-232.47136,051,675
TOPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-6,847,917-362.9465,621,369
TOPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-22,380,591-1,186.1714,889,101
BANPUบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,869,1801,612.51224,573,438
BANPUSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,654,465202.9628,010,507
BANPUบริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด4,647,300141.7437,600,000
BANPUHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,987,083121.6190,701,613
BANPUนายกมล ว่องกุศลกิจ2,550,00077.7845,646,210
BANPUCHASE NOMINEES LIMITED 282,126,26064.8519,737,950
BANPUนายสุนทร ว่องกุศลกิจ151,3004.6122,663,260
BANPUTHE BANK OF NEW YORK MELLON-68,000-2.0718,463,620
BANPUGIC PRIVATE LIMITED - H-703,900-21.4715,103,500
BANPUนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ-954,700-29.1236,754,410
BANPUนางอารดา ลัทธะพานิชย์-1,400,000-42.7013,791,000
BANPUGIC PRIVATE LIMITED - C-1,937,300-59.0947,673,500
BANPUSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,436,767-135.3243,922,986
BANPUนายประทีป ตั้งมติธรรม-12,722,400-388.0319,304,000
BANPUSOMERS (U.K.) LIMITED-15,216,900-464.120
BANPUนายทวีฉัตร จุฬางกูร-17,650,000-538.330
BANPUนายณัฐพล จุฬางกูร-24,914,100-759.880
KKPCHASE NOMINEES LIMITED 13722,466,422988.5222,466,422
KKPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,344,020191.1448,457,522
KKPกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด4,283,300188.474,283,300
KKPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,743,500120.7116,354,079
KKPกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,962,90086.378,958,500
KKPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล1,123,20049.4215,397,100
KKPกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25753,40033.156,244,100
KKPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND207,2009.125,260,700
KKPCHASE NOMINEES LIMITED 50162,0657.134,897,907
KKPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT87,0003.839,489,400
KKPนางวรรณสมร วรรณเมธี73,9003.2524,440,203
KKPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล63,5002.798,281,800
KKPนายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน-25,000-1.1015,694,371
KKPNORTRUST NOMINEES LTD.-44,500-1.969,175,901
KKPJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND-128,200-5.646,284,817
KKPNORBAX INC.,82-5,912,900-260.170
KKPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-6,849,124-301.360
KKPCHASE NOMINEES LIMITED 30-22,466,422-988.520
BECLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED60,149,9122,225.5560,149,912
BECLCHASE NOMINEES LIMITED 16,095,300225.536,095,300
BECLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,211,540192.8378,665,882
BECLNORBAX INC.,824,469,400165.374,469,400
BECLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,708,900137.239,987,033
BECLนายมิน เธียรวร3,452,300127.7422,500,000
BECLTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,644,40060.8410,182,000
BECLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED954,60035.3222,411,734
BECLCHASE NOMINEES LIMITED 50684,90025.345,092,600
BECLNORTRUST NOMINEES LTD.630,70023.349,471,600
BECLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD397,00014.6914,407,400
BECLEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD49,1001.825,613,100
BECLนายชูวิทย์ จิตรสกุล6,5000.245,282,000
BECLธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-1,500,000-55.5053,795,390
BECLBNY MELLON NOMINEES LIMITED-57,056,600-2,111.090
CKPนายวิชัย วชิรพงศ์9,533,300178.279,533,300
CKPนายวิชัย เอกอุดมสิน5,550,000103.795,550,000
CKPบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-250,000-4.687,097,000
CKPน.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข-2,741,300-51.2610,523,700
CKPบริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด-6,053,500-113.200
CKPบริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด-9,534,200-178.290
CKPบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-23,082,000-431.630
EASTWTHE BANK OF NEW YORK MELLON8,532,20093.8518,425,900
EASTWNORTRUST NOMINEES LTD.7,455,30082.0138,527,775
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท5,992,90065.9222,491,600
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ4,011,10044.1219,619,900
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว3,860,30042.4623,544,600
EASTWBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH3,813,80041.9544,592,900
EASTWนายมิน เธียรวร3,303,30036.3420,303,300
EASTWBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH1,400,00015.4014,752,600
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ690,0007.5910,122,800
EASTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,536,600-38.9028,199,168
EASTWบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-14,574,400-160.320
EASTWNORBAX INC.,13-17,598,100-193.58114,222,300
TIPนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,650,00067.651,650,000
TIPนายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา513,00021.033,965,000
TIPนายประยุทธ เอื้อวัฒนา427,30017.5210,896,500
TIPนายทรงยศ เอื้อวัฒนา320,00013.122,800,000
TIPนายสิทธิรัชต์ ธนะรัชต์30,0001.236,242,500
TIPธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)-897,100-36.7835,745,300
TIPนายกิติชัย เตชะงามเลิศ-1,779,000-72.942,020,000
TIPบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)-4,634,300-190.0110,586,300
SUSCOนางนิภา ภาคย์วิศาล6,317,45027.296,317,450
SUSCOนายมงคล สิมะโรจน์5,100,00022.03130,670,000
SUSCOนายอดิศักดิ์ ภูติกชกร4,000,00017.2811,000,000
SUSCOนายภิมุข สิมะโรจน์1,000,0004.3226,600,000
SUSCOน.ส.ปคินันท์ อรรณนพพร238,4001.037,722,700
SUSCOนายพนัส รุ่งนพคุณศรี-29,000-0.1313,200,000
SUSCOนายมาวีร์ สิมะโรจน์-1,500,000-6.4827,000,000
SUSCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,573,500-11.1214,602,626
SUSCOนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์-3,000,000-12.9610,000,000
SUSCOน.ส.วีรินทร์ สิมะโรจน์-3,073,700-13.2811,276,300
SUSCOนายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี-6,000,000-25.920
SIAMCLSA SINGAPORE PTE - CUSTODY13,272,55534.2413,272,555
SIAMนายกิตติชัย ไกรก่อกิจ8,798,00022.708,798,000
SIAMนางสมทรง ลาภานันต์รัตน์4,194,30010.824,194,300
SIAMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 826,7002.1315,709,100
SIAMนายพรชัย จักรธำรงค์-100,000-0.265,900,000
SIAMTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-CGT EXEMPT-13,292,455-34.290
SLCนายเอกวิชญ์ กมลเทพา385,000,00092.40385,000,000
SLCนายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์320,000,00076.80320,000,000
SLCนายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ220,000,00052.80220,000,000
SLCนายสมบัติ พานิชชีวะ167,192,60040.13267,192,600
SLCนายตรีขนิษฐ์ มากรักษา150,000,00036.00210,028,500
SLCนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม80,000,00019.2080,000,000
SLCนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง75,000,00018.0075,000,000
SLCนายสุทธิพงศ์ ชลวิไล50,010,00012.0050,010,000
SLCนายไชยะ วงศ์วัตถาภรณ์39,400,0009.4639,400,000
SLCนายน้ำ ชลสายพันธ์28,904,0006.9428,904,000
SLCนายอินทรัตน์ วงค์ศรี27,800,0006.6727,800,000
SLCนายณัฐพล ทรงสายชลชัย27,247,5006.5427,247,500
SLCนายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์24,914,1005.9850,005,000
SLCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,559,2002.7741,650,120
SLCนายประยุทธ หอสว่างวงศ์-1,000,000-0.2445,000,000
SLCนายศรันย์ อดุลตระกูล-16,894,000-4.050
SLCบริษัท บีโฟร์พี คอนซัลแต้นท์ แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด-20,000,000-4.800
SLCนายกฤตย์ อินทรพรอุดม-21,293,200-5.110
SLCนายวิโรจน์ ฉันท์พิชัย-22,140,900-5.310
SLCนายปรีชา สุขบุญพันธ์-45,811,300-10.990
SLCน.ส.กนานุช เล็กวิจิตร-71,813,044-17.24131,676,956
SLCนางรัชนีกร จินตกานนท์-100,297,297-24.0790,207,903
SLCนายสุรพล ซีประเสริฐ-184,000,000-44.160
SLCนายสงกรานต์ ตันศิริ-240,000,000-57.600
AFCนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต1,102,10014.001,697,000
AFCนายสารับยีตซิงห์ กุราตี25,1000.32364,600
AFCนายสุรชัย รติทอง-50,000-0.64843,800
AFCน.ส.ดลฤดี งามขจีจิต-120,000-1.52300,000
AFCนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์-292,300-3.710
AFCนายธนโชค วีรวรรณ-306,174-3.890
AFCน.ส.นุชนภา วงษ์เจริญสิน-848,700-10.780
MNITนายธนันท์ พัฒนกิจจำรูญ3,131,00010.273,131,000
MNITนางนารี กวิตานนท์2,500,0008.202,500,000
MNITนายทวี ปิยะพัฒนา950,0003.124,175,000
MNITนายสุภิณฑ์ อึ้งรักษี-2,600,000-8.530
MNITนายชาติ วานิชสวัสดิ์-2,749,500-9.020
MNIT2ธนาคาร ออมสิน 10.0015,034,870
MNIT2นางสาวสุริยา นานา10.002,336,167
MNIT2นายกณนาต์ นานา10.002,336,167
MNIT2นายยุพ นานา10.002,336,167
MNIT2บริษัท ณฐกรเรสซิเดนท์ จำกัด -625,300-5.6318,821,493
MNRFนางศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์3,000,00027.303,000,000
MNRFนายแพทย์เทียม หล่อเทียนทอง199,5001.821,575,200
MNRFนางศรีรัตน์ ลีลาประชากุล-1,000,000-9.100
MNRFบริษัท ณฐกรเรสซิเดนท์ จำกัด -2,745,800-24.995,660,400
M-STORนางสาวอำพันธุ์ ศรีวีระกุล หรือ นายสุวิช เทียนบุญส่ง1,000,00011.001,000,000
M-STORบริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท จำกัด-1,861,280-20.470
SSPFบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์3,940,00020.293,940,000
SSPFCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 2,833,34014.592,833,340
SSPFนางสาวศรัญญา เข็มทอง1,607,0008.281,607,000
SSPFนายวัชระ ปัญจวัฒนา175,0000.902,175,000
SSPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-18,000-0.091,402,300
SSPFนางสาวกีรรัตน์ วิภูสุพรรณ์-1,500,000-7.730
SSPFนายอภิชัย เตชะอุบล-2,833,340-14.590
SSPFบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์-3,960,000-20.390

Fullscreen capture 16-Sep-14 125730 AM

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16 Sep 2014)

16 กันยายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 19 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name :
ในช่วงเวลา 120 วัน เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อหุ้น CK มา 12 ล้านหุ้น รวมถึงเสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง , เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ ,อภิชัย เตชะอุบล , ครอบครัวเสี่ยจึง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล รวมกัน 5 Big name เก็บไปกว่า 50 ล้านหุ้น
ประกันสังคม ลด SCB เก็บ BCP

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
ASCON7-Jan-113-Sep-14
DIMET10-Sep-138-Sep-14
BCP6-Mar-149-Sep-14
AI5-Mar-144-Sep-14
RATCH5-Mar-143-Sep-14
TAPAC13-Mar-1410-Sep-14
EGCO21-Mar-149-Sep-14
SCB18-Apr-1410-Sep-14
MINT21-Apr-149-Sep-14
HMPRO23-Apr-1410-Sep-14
MATCH23-Apr-148-Sep-14
QH24-Apr-144-Sep-14
CCP9-May-149-Sep-14
PB6-May-144-Sep-14
CK12-May-149-Sep-14
KBS6-Jun-144-Sep-14
THREL14-Jul-143-Sep-14
MBAX28-Jul-141-Sep-14
TNPF20-Aug-1410-Sep-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
CKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล12,000,000336.0012,000,000
CKนายวัชระ แก้วสว่าง8,800,000246.408,800,000
CKนายวิชัย วชิรพงศ์11,741,800328.7711,741,800
CKนายอภิชัย เตชะอุบล12,397,000347.1212,397,000
HMPROน.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร86,616,884883.4986,616,884
HMPROนางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร-75,789,774-773.060
HMPROนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี13,968,948142.48111,751,589
HMPROนางวราณี เสรีวิวัฒนา10,589,295108.0181,395,660
SCBสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-5,220,000-978.7527,547,200
HMPROสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)27,630,990281.8485,343,823
BCPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)900,00030.1526,528,826
CKนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล10,000,000280.0010,000,000
MATCHนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-3,000,000-8.760
SCBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)18,608,9503,489.1818,608,950
MINTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)8,580,700296.0343,370,340
HMPROกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)71,344,307727.7171,344,307
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)148,320,000619.98148,320,000
BCPกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี475,30015.927,971,100
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี7,556,60031.5966,038,100
CKกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล10,098,600282.7610,098,600
QHกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-57,907,100-242.050
CKกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-8,266,600-231.460
CKกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-9,407,500-263.410
QHกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ2,451,40010.2555,004,200
KBSกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล4,722,90051.484,722,900
CKกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล24,001,200672.0324,001,200
QHกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล79,821,900333.6679,821,900
QHกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส46,462,200194.2146,462,200
BCPกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-6,922,900-231.920
CKกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์9,058,165253.639,058,165
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,075,40036.0318,141,800
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล25,284,700105.69171,044,800
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,955,800233.026,955,800
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ3,269,30013.6765,524,000
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล396,60013.2935,917,300
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,320,80051.50338,198,700
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30913,9003.8254,485,200
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1,023,900-168.943,099,600
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-55,900-1.006,531,400
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-26,700-0.483,112,800
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว90,80014.988,365,800
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-131,200-2.3415,321,400
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-527,900-87.106,371,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-1,080,100-19.239,350,300
EGCOกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-35,900-5.923,106,800
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-4,222,500-75.160
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด18,024,600504.6918,024,600

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 13726,459,6944,961.1926,459,694
SCBLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 520,128,4003,774.0820,128,400
SCBCHASE NOMINEES LIMITED19,898,2003,730.9119,898,200
SCBSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED19,796,0903,711.77255,051,506
SCBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)18,608,9503,489.1818,608,950
SCBBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH17,072,4003,201.0817,072,400
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON16,603,9973,113.2538,242,100
SCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,983,2892,996.87132,039,909
SCBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,902,710731.7673,795,578
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 423,306,900620.04172,383,200
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,903,600356.9338,242,100
SCBTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,199,212224.8519,125,101
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 46815,801152.9619,000,401
SCBNORTRUST NOMINEES LTD.-110,429-20.7122,762,352
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 47-185,300-34.7422,995,019
SCBBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-217,700-40.8241,034,500
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON-1,103,597-206.9220,534,506
SCBSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,715,599-321.6747,921,083
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 1-2,522,769-473.0244,521,227
SCBNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-3,203,976-600.7530,063,519
SCBสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-5,220,000-978.7527,547,200
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON-15,803,994-2,963.2520,534,506
SCBGIC PRIVATE LIMITED - C-24,537,400-4,600.7623,918,000
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 30-26,043,694-4,883.190
SCBLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-38,710,600-7,258.24105,709,200
MINTบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)50,000,0001,725.0050,000,000
MINTBANK OF SINGAPORE LIMITED41,244,5561,422.9441,244,556
MINTCHASE NOMINEES LIMITED 11320,491,600706.9620,491,600
MINTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)8,580,700296.0343,370,340
MINTRBC INVESTOR SERVICES TRUST4,766,500164.4434,815,033
MINTนายนิติ โอสถานุเคราะห์1,600,00055.20315,086,452
MINTBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG40,0001.3845,573,702
MINTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย-60,000-2.0720,690,000
MINTUBS AG SINGAPORE BRANCH-75,000-2.59475,330,251
MINTTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-222,600-7.6833,390,882
MINTบริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด-1,600,000-55.2035,055,542
MINTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,567,050-157.56109,151,810
MINTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-5,092,880-175.7057,688,038
MINTCHASE NOMINEES LIMITED 1-9,718,900-335.3022,710,567
MINTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-28,702,267-990.230
MINTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-31,568,301-1,089.1126,019,690
MINTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -42,820,832-1,477.32293,151,265
MINTบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด-49,322,200-1,701.6227,369,926
MINTบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด-50,000,000-1,725.00611,606,982
HMPROบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)414,154,0034,224.373,313,232,027
HMPROบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)270,851,7502,762.692,166,814,005
HMPROนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี111,751,5891,139.87111,751,589
HMPROน.ส.พิสชา เหมวชิรวรากร86,616,884883.4986,616,884
HMPROTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED78,228,577797.9378,228,577
HMPROกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)71,344,307727.7171,344,307
HMPROนายนิติ โอสถานุเคราะห์64,730,808660.25517,846,469
HMPROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,709,478466.24209,187,116
HMPROนายมานิต อุดมคุณธรรม42,186,666430.30337,493,332
HMPROนายจุน วนวิทย์34,382,213350.70240,217,304
HMPROAIA Company Limited-DI-LIFE31,081,602317.03262,652,817
HMPROสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)27,630,990281.8485,343,823
HMPROนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล19,779,400201.75158,028,043
HMPROบริษัท สารสิน จำกัด17,453,955178.03139,631,643
HMPROนายวิชัย มิตรสันติสุข11,184,490114.08106,944,424
HMPROนางวราณี เสรีวิวัฒนา10,589,295108.0181,395,660
HMPROSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-17,597,014-179.4960,099,894
HMPROCHASE NOMINEES LIMITED 1-27,810,599-283.67124,965,259
HMPROนางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร-75,789,774-773.060
HMPROนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-97,782,641-997.380
EGCOSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED5,289,481872.7610,495,610
EGCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,289,569212.7878,221,951
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว90,80014.988,365,800
EGCOนายสุวรรณ ไอศุริยกรเทพ73,00012.054,193,000
EGCOกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-35,900-5.923,106,800
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-527,900-87.106,371,000
EGCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-815,600-134.5711,496,871
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1,023,900-168.943,099,600
EGCOSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2,718,260-448.510
EGCOTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-3,725,891-614.770
RATCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 168,017,8199,787.04216,871,153
RATCHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED13,441,445782.9630,351,045
RATCHนายมิน เธียรวร8,200,000477.658,200,000
RATCHTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT995,30057.9810,601,100
RATCHAIA Company Limited- AIA D-PLUS-17,100-1.0032,200,000
RATCHบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-1,034,800-60.2811,478,800
RATCHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-8,542,434-497.600
RATCHบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-12,117,791-705.860
RATCHบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-13,460,000-784.059,540,000
RATCHNORTRUST NOMINEES LTD.-147,734,196-8,605.520
CKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,167,199900.6870,119,718
CKกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล24,001,200672.0324,001,200
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด18,024,600504.6918,024,600
CKนายอภิชัย เตชะอุบล12,397,000347.1212,397,000
CKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล12,000,000336.0012,000,000
CKนายวิชัย วชิรพงศ์11,741,800328.7711,741,800
CKกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล10,098,600282.7610,098,600
CKนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล10,000,000280.0010,000,000
CKกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์9,058,165253.639,058,165
CKHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD8,822,265247.028,822,265
CKนายวัชระ แก้วสว่าง8,800,000246.408,800,000
CKบริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด8,302,740232.48340,412,365
CKบริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,280,403119.85175,496,530
CKบริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,276,78563.7593,348,212
CKธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)950,00026.6038,950,000
CKนางโสภิดา ตรีวิศวเวทย์375,20010.5115,383,225
CKนายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์309,8228.6810,702,722
CKนายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์303,7578.5112,454,057
CKนายสมบัติ พานิชชีวะ249,9977.0010,249,897
CKหม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์212,2905.948,703,946
CKนายสุชน สิริวรการวณิชย์-40,000-1.1213,400,000
CKนายปลิว ตรีวิศวเวทย์-3,594,354-100.6412,631,497
CKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-6,594,182-184.6430,160,631
CKกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-8,266,600-231.460
CKบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)-9,000,000-252.000
CKกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-9,407,500-263.410
CKLOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE-11,500,000-322.000
CKนายภมร พลเทพ-11,520,000-322.560
CKนายกำพล วิระเทพสุภรณ์-17,000,000-476.000
CKบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด-17,692,500-495.390
CKบริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด-24,053,600-673.500
CKบริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด-34,043,500-953.220
CKUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-47,560,000-1,331.680
BCPDeutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund25,052,900839.2725,052,900
BCPนายวันชัย พันธุ์วิเชียร11,500,000385.2511,500,000
BCPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED10,999,960368.5043,450,960
BCPMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK7,830,000262.317,830,000
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,955,800233.026,955,800
BCPบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,630,00088.1120,301,200
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,075,40036.0318,141,800
BCPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)900,00030.1526,528,826
BCPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY785,90026.3315,335,400
BCPกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี475,30015.927,971,100
BCPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD410,25613.7420,590,909
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล396,60013.2935,917,300
BCPSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-219,300-7.359,885,080
BCPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-745,866-24.999,972,414
BCPCHASE NOMINEES LIMITED 50-2,053,300-68.7911,375,845
BCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,513,026-117.6964,873,004
BCPกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-6,922,900-231.920
BCPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-15,281,012-511.910
BCPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-24,288,400-813.6611,988,700
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)148,320,000619.98148,320,000
QHกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล79,821,900333.6679,821,900
QHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,206,952264.21675,292,308
QHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD58,309,700243.73108,629,534
QHJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND55,068,400230.1955,068,400
QHกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส46,462,200194.2146,462,200
QHLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 532,520,200135.93129,135,700
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล25,284,700105.69171,044,800
QHCHASE NOMINEES LIMITED 4213,397,50056.00121,668,989
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,320,80051.50338,198,700
QHCHASE NOMINEES LIMITED 509,376,00039.19108,074,800
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี7,556,60031.5966,038,100
QHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED5,681,64623.7560,916,199
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ3,269,30013.6765,524,000
QHกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ2,451,40010.2555,004,200
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30913,9003.8254,485,200
QHNORTRUST NOMINEES LTD.-8,154,900-34.0968,870,066
QHธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-33,900,000-141.70222,850,732
QHEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-47,211,441-197.340
QHMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-49,036,400-204.970
QHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-57,591,633-240.73157,836,756
QHกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-57,907,100-242.050
QHBANQUE PICTET & CIE SA-73,221,850-306.070
QHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-80,464,350-336.340
QHTHE BANK OF NEW YORK MELLON-93,863,400-392.350
PBบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด60,0002.7284,450,000
PBนายวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว43,0001.952,528,900
THRELนางสมสุข ภววงษ์ศักดิ์3,053,60054.353,053,600
THRELนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์290,0005.1620,400,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-26,700-0.483,112,800
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-55,900-1.006,531,400
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-131,200-2.3415,321,400
THRELนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-824,800-14.686,068,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-1,080,100-19.239,350,300
THRELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,441,387-43.466,886,581
THRELนายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ-3,293,000-58.620
THRELพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ-3,319,900-59.090
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-4,222,500-75.160
KBSMITSUI & CO.,LTD.33,333,333363.3366,666,666
KBSบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)17,191,600187.3917,191,600
KBSMITSUI SUGAR CO.,LTD.16,666,667181.6733,333,334
KBSกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล4,722,90051.484,722,900
KBSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -424,100-4.6220,898,000
KBSนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์-1,715,625-18.7012,125,000
KBSนายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์-1,715,625-18.7012,125,000
KBSนางวารุณี เพชรสุทธิ-2,801,200-30.530
KBSนายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย-2,917,500-31.800
AIนางนวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์18,950,000221.7222,167,900
AIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,227,60037.767,238,300
AIนายศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์238,7002.799,416,100
AIนางอุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์-15,000-0.187,787,415
AIนางจารุณี วรกิจจานุวัฒน์-1,835,200-21.4717,000,095
AIนายณพล กรินทรากุล-3,100,000-36.274,000,000
AIนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์-5,000,000-58.5034,431,440
AIนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์-20,000,000-234.0046,035,210
CCPนายประทีป ทีปกรสุขเกษม30,000,000214.5030,000,000
CCPบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด13,340,00095.38188,067,129
CCPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD9,500,00067.9314,722,949
CCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,680,84933.4710,960,731
CCPนายแสงชัย วสุนธรา4,000,00028.604,000,000
CCPนายธีระ กิตติคุณาพงษ์3,600,00025.743,600,000
CCPนายประเสริฐ บุญมีโชติ3,200,00022.883,200,000
CCPนายขจร ลือกิตินันท์1,847,06713.216,505,119
CCPนายรังสี ทีปกรสุขเกษม979,9007.0110,184,171
CCPน.ส.ปานทิพย์ เล็กมณี498,6863.573,312,929
CCPนายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล200,0001.437,870,436
CCPน.ส.เสาวนีย์ วงศ์ไวทยากูร109,8230.794,754,407
CCPนายศุภโรจ โรจน์วีระ98,7000.714,000,000
CCPนายสุวรรณ พรมีไชย-221,815-1.597,700,000
CCPนายก่อกิจ ชีวพันธุศรี-912,300-6.523,090,656
CCPนางขวัญใจ เย็นฉ่ำ-2,583,909-18.470
CCPนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี-2,831,800-20.254,350,000
CCPนางนิภา ภาคย์วิศาล-3,795,840-27.140
CCPน.ส.รัดเกล้า กิตติคุณาพงษ์-4,003,866-28.630
CCPนายประทีบ ทีปกรสุขเกษม-16,391,766-117.2014,277,418
DIMETน.ส.ศิริน หอวัง2,763,30026.672,763,300
DIMETนายธนน รุ่งธนเกียรติ2,291,30022.112,291,300
DIMETนายพีรพล สุวรรณนภาศรี2,140,00020.652,140,000
DIMETนายสันติ สมบูรณ์1,764,70017.031,764,700
DIMETนายวัชร วัชรพล1,555,90015.011,555,900
DIMETน.ส.ปวีณา ปฐมวงศ์เสถียร1,480,00014.281,480,000
DIMETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,356,00013.095,537,600
DIMETน.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น1,340,00012.931,340,000
DIMETน.ส.นันท์นภัส เลิศจรรยารักษ์1,317,50012.711,317,500
DIMETนายสุทธิ ทิพทิพากร1,207,00011.651,207,000
DIMETนางปิยมา ชรินธร1,100,00010.621,100,000
DIMETนายอภิชาติ สถิตธรรมนูญ1,000,0009.651,000,000
DIMETน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์920,0008.88920,000
DIMETนายกนต์ธีร์ รุ่งเลิศธนารมย์428,9004.143,381,700
DIMETน.ส.วิชยา เกียรตินิรันดร์40,0000.391,070,000
DIMETน.ส.วิสสุตา รุจิกาญจนา10,0000.107,712,200
DIMETนายชาตรี เกียรตินิรันดร์6,0000.061,237,000
DIMETนายชัชวาล อัศวกนกศิลป์-200,000-1.933,000,000
DIMETนายนิรุตต์ มานะพันธ์โสภี-835,000-8.062,941,200
DIMETนายภูมินทร์ จุลโพธิ์-965,000-9.310
DIMETน.ส.ชมภร กมลสุทธิ-1,000,000-9.658,801,200
DIMETน.ส.สยมพร บัวภูมิ-1,009,259-9.743,750,541
DIMETน.ส.วิภาวรรณ กิตติศัพท์ขจร-1,290,400-12.450
DIMETCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.-1,500,000-14.480
DIMETนายสุธาบดี สัตตบุศย์-1,857,800-17.930
DIMETน.ส.ธนิกา รุ่งธนเกียรติ-2,291,300-22.110
DIMETนายวารินทร์ สุริยะชัยสวัสดิ์-2,411,400-23.273,004,400
DIMETนายอมร ทรัพย์ทวีกุล-3,215,400-31.030
DIMETนายโชคชัย เนียมรัตน์-4,049,600-39.080
MATCHบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด36,792,477107.43237,353,229
MATCHนายวินัย คล่องประกิจ6,570,60019.196,570,600
MATCHน.ส.ริศรา คล่องประกิจ6,391,00018.666,391,000
MATCHMR.KULDIP SINGH -6,016,96417.576,016,964
MATCHนายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา4,135,80012.084,135,800
MATCHนายกฤษณ์ สมบูรณ์สุวรรณ3,700,00010.803,700,000
MATCHนายชายชาญ หลูไพบูลย์2,700,0007.882,700,000
MATCHนายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์1,938,0375.6610,152,637
MATCHนายวีระ ศุภราทิตย์502,0001.475,060,000
MATCHนายเกรียงไกร รักษ์กุลชน430,0001.263,030,000
MATCHนายวิโรจน์ ฉันท์พิชัย346,2401.014,185,740
MATCHนายธวัช ตันติเมธ300,0000.886,624,400
MATCHน.ส.รริศา คล่องประกิจ68,2000.203,426,000
MATCHนายภาณุมาศ มงคลทรัพยา1,3680.0013,020,628
MATCHน.ส.อานา นิธิรักษา-150,000-0.443,150,000
MATCHนางขันทอง อุดมมหันติสุข-1,050,000-3.074,450,000
MATCHUBS AG HONG KONG BRANCH-2,000,000-5.843,000,000
MATCHนางวรภา บุญยงรัตนากูล-2,400,000-7.010
MATCHนายวิพุธ มันตาดิลก-2,400,000-7.010
MATCHนายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ์-2,450,000-7.150
MATCHนายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล-2,500,000-7.300
MATCHนายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์-2,627,000-7.670
MATCHนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-3,000,000-8.760
MATCHน.ส.อัญชลี มะปาโท-3,050,460-8.910
MATCHนายปฐมพงศ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา-3,052,400-8.910
MATCHน.ส.ศศิธร ผ่องอ่อน-3,120,000-9.110
MBAXนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์1,998,2007.676,465,500
MBAXนายกิติศักดิ์ อรรครัตนกุล670,0002.57670,000
MBAXนายพิสุทธิ เลิศวิไล111,3000.434,201,132
MBAXนายสันต์ จิรวงศ์ศรี100,0000.381,600,000
MBAXน.ส.วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก-97,100-0.371,475,800
MBAXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -170,000-0.651,229,400
MBAXนายโสภณ วิรเศรณี-1,000,000-3.840
MBAXนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์-1,261,000-4.840
TAPACนายสุรชัย สุวรรธนะกุล9,624,70030.229,624,700
TAPACนายสมชาย ปัดภัย2,230,0007.002,230,000
TAPACนายเอกชัย นิ่มพงษ์ศักดิ์1,200,0003.775,800,000
TAPACMISSTOMOKO NINOMIYA1,000,0003.141,000,000
TAPACนายมงคล จิรพัฒนกุล850,0002.67850,000
TAPACน.ส.ปัทมา กุลเลิศประเสริฐ800,9402.51800,940
TAPACนายรังษี มิตรพันธ์พานิชย์330,0001.041,170,000
TAPACMR.KEISUKE MATSUURA209,0000.662,629,110
TAPACนายพรณรงค์ กวีญาณ185,3000.581,391,990
TAPACน.ส.ลานนา ตระการเถลิงศักดิ์101,6000.32909,500
TAPACนายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์30,0000.095,040,000
TAPACนายสมพล กุลเลิศประเสริฐ14,0000.041,720,000
TAPACนายอาษา สัตยุตม์-40,000-0.13785,000
TAPACนายนฤมล บุญศรีสวัสดิ์-50,000-0.162,350,000
TAPACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -213,020-0.676,684,550
TAPACนายชัยรัตน์ อนุวัตเมธี-850,000-2.670
TAPACน.ส.จิตรุ่ง ขันคำ-913,000-2.870
TAPACMR.TAIJI NINOMIYA-1,350,000-4.247,500,000
TAPACนายสมบูรณ์ ฐิติสกุล-4,730,000-14.850
TAPACMRS.TOKIKO TAMAGAWA-7,050,200-22.140
ASCONบริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล จำกัด (มหาชน)54,665,879-64,665,879
ASCONนายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา30,550,042-47,275,974
ASCONบริษัท พี.โอเวอร์ซีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด30,410,833-30,410,833
ASCONนางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์25,000,000-25,000,000
ASCONนายสิปปกร ขาวสอาด25,000,000-25,000,000
ASCONนางบุญทอง สุภารังษี20,612,770-20,612,770
ASCONนายสุรพันธุ์ ตนุมัธยา13,114,828-16,084,828
ASCONนายพัฒนพงษ์ ตนุมัธยา11,181,932-47,275,974
ASCONนางมัยยารัตน์ ฉันท์เรืองวณิชย์7,000,000-7,000,000
ASCONนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์5,544,000-35,958,730
ASCONนายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข4,154,472-7,720,376
ASCONนายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข3,565,904-7,720,376
ASCONนายสุรพันธุ์ ตนุมัธยา3,076,447-16,084,828
ASCONบริษัท พูนลาภโลหะการ 2003 จำกัด2,877,969-2,877,969
ASCONบริษัท แพนอินดัสเตรียลโปรดักส์ จำกัด2,689,088-2,689,088
ASCONนายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ2,645,144-5,135,100
ASCONนายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ2,489,956-5,135,100
ASCONนายรัศมิ์ธศิลป์ ฉัตราโสภณ66,000-2,543,850
TNPFนางดวงใจ จิตตาลาน-93,000-0.841,316,900
TNPFบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)-104,000-0.94786,400
ASCONนายเอี่ยม อาชวกุลเทพ-1,749,350-0
ASCONนายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์-1,890,000-0
ASCONนายธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล-1,916,250-0
ASCONนางสุภาพร ตามธรรม-2,007,600-0
ASCONนายอำนาจ สิริเธียร-2,052,500-0
ASCONนายพัลลภ วงศาโรจน์-2,705,600-0
ASCONนายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์-3,495,700-0
ASCONนายบุญเจริญ ตราชู-4,287,793-0
ASCONEFG BANK AG-15,489,500-0
ASCONนางดวงสุดา นิมมลรัตน์-20,612,770-0

Fullscreen capture 16-Sep-14 125730 AM

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...