วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง สลากออมสิน งวดที่ 65 = 3.08% ต่อปี

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง สลากออมสิน งวดที่ 65 เริ่มขาย 17 เมษายน 2557

งวดใหม่ ลดอัตราผลตอบแทนคาดหวังลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ 2.00 % ต่อปี

โดยอัตราผลตอบแทนคาดหวัง สำหรับการถือครบ 3 ปี โดยคิดอย่างง่ายไม่นำเงินรางวัลที่ได้แต่ละงวดมาลงทุนทบต้นได้ผลตอบแทนคาดหวังสูงถึง 3.08 % ต่อปี ลดลงจากงวด 64 ที่ 3.41% แบ่งเป็น


ออมสิน ถือ3 ปี รางวัล โอกาสถูก ครั้งต่อปี %
ดอกเบี้ย 0 0 1 1.47805
รางวัลที่ 1 10000000 0.000000000293390 12 0.070414
อันดับพิเศษ 1000000 0.000000000097797 12 0.002347
รางวัลที่ 2 100000 0.0000001 12 0.24
รางวัลที่ 3 20000 0.0000002 12 0.096
รางวัลที่ 4 10000 0.0000005 12 0.12
รางวัลที่ 5 5000 0.000001 12 0.12
เลขตรงรางวัลที่1 10000 0.0000003 12 0.072
เลขท้าย 6 ตัว 400 0.000002 12 0.0192
เลขท้าย 5 ตัว 300 0.00002 12 0.144
เลขท้าย 4 ตัว 150 0.0002 12 0.72
3.08201

CameraZOOM-20140426154842034
และครั้งนี้ดอกเบี้ยสำหรับการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด(ไม่รวมรางวัล) ค่อนข้างน้อย คือประมาณ 1 % ต่อปีซึ่งถ้าถือ 1 ปี และรวมรางวัลจะให้รับผลตอบแทนคาดหวังเพียง 2.60 % ต่อปี รายละเอียดของสลากออมสินรุ่นใหม่ (17 เมษายน 2557) เป็นดังนี้

สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี งวดที่ 65  หน่วยละ 50 บาท อายุ 3 ปี มีสิทธิถูกรางวัล ทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 3 รางวัล รางวัลพิเศษ มูลค่า 1 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ  ฝากครบอายุรับเงินต้นคืน พร้อมดอกเบี้ย หน่วยละ 52.25 บาท เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี

ดอกเบี้ยครบอายุ
ระยะเวลาฝาก     ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย)     ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี     ไม่ได้ดอกเบี้ย     50
ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี     0.50     50.50
ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี     1.125     51.125
ฝากครบ 3 ปี     2.25     52.25


เงินรางวัล
รางวัล     จำนวนครั้งที่ออกรางวัล     เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1     3     10,000,000 บาท
รางวัลพิเศษ     1     1,000,000 บาท
รางวัลที่ 2     1     100,000 บาท
รางวัลที่ 3     2     20,000 บาท
รางวัลที่ 4     5     10,000 บาท
รางวัลที่ 5     10     5,000 บาท
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
แต่ต่างงวดและหมวดอักษรรางวัลละ           10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว     2     400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว     2     300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว     2     150 บาท

โดยยิ่งซื้อจำนวนมาก ผลตอบแทนขึ้นต่ำจะยิ่งเข้าใกล้ ผลตอบแทนคาดหวังที่ 3.08% ขึ้นเรื่อยๆครับ

โปรแกรมสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ2 ปี 2557
V Q1/57 -1 : 22 Jul 2014 ปรับการแสดงผลเงินสดต่อหุ้น [บาทต่อหุ้น] เป็นเงินสดต่อหุ้นต่อราคาหุ้น [%] เพื่อให้ดูง่ายขึ้น *หุ้นที่มีเงินสดต่อราคาหุ้นสูงๆ โดยปกติจะปลอดภัยกว่า จากการขาดสภาพคล่อง แต่ต้องดูด้วยว่า เงินมาจากกำไรจากการดำเนินงาน (ชอบ) หรือไม่ หรือมาจากการเพิ่มทุน หรือ กู้เงิน ต้องดูว่าจะนำเงินไปใช้อะไรอีกที

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ1 ปี 2557
V Q1/57 -1 : 10 Apr 2014 ลดแสดง GR55->56 GR54->55 GR53->54 ที่แสดงการเติบโตของกำไรในแต่ละปีลง
V Q1/57 -2 : 15 Apr 2014 ปรับวิธีคิดการเรียงลำดับหุ้นที่น่าสนใจ ปรับการคิด P/B D/E และ ROA โดยหักค่าความนิยมออก
V Q1/57 -3 : 16 Apr 2014 เพิ่มจำนวนผลประกอบการย้อนหลังเป็น 12 ไตรมาส
V Q1/57 -4 : 30 Apr 2014 ใส่สีในช่อง PE QoQ YoY เพื่อให้ดูง่ายขึ้น สีเขียวแสดงแนวโน้มดีขึ้น สีแดงแสดงแนวโน้มแย่ลง
V Q1/57 -5 : 1 May 2014 เพิ่มช่องวันที่ประกาศผลประกอบการและเปลี่ยนการจัดเรียงตามวันที่ประกาศ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ4 ปี 2556
V Q4/56 -1 : 13 Jan 2014 เพิ่มช่องแสดง GR55->56 GR54->55 GR53->54 แสดงการเติบโตของกำไรในแต่ละปี

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ4 ปี 2555
V Q4/55 -1 : 18 Jan 2013 เพิ่มช่องแสดง Growth ผลประกอบการทั้งปี55 เทียบกับปี54
V Q4/55 -2 : 22 Feb 2013 ปรับการแสดงผล P/E Ratio ของบริษัทที่ขาดทุนเป็น "n/a"

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2555
V Q3/55 -4 : 15 Nov 2012 ลดช่องแสดง Growth
V Q3/55 -3 : 11 Nov 2012 เพิ่มแสดง QoQ , YoY และปรับวิธีคิดเรียงลำดับหุ้นที่น่าสนใจ
V Q3/55 -2 : 7 Nov 2012 เพิ่มช่องแสดงร้อยละการเติบโตของกำไรต่อ4ไตรมาส ของ 4ไตรมาสล่าสุด และ 4 ไตรมาสก่อนหน้า Growth
V Q3/55 -1 : 22 Oct 2012 ปรับวิธีคิดการเรียงลำดับหุ้นที่น่าสนใจ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ2 ปี 2555
V Q2/55 -6 : 14 Aug 2012 ปรับวิธีคิดการเรียงลำดับหุ้นที่น่าสนใจ
V Q2/55 -5 : 11 Aug 2012 เพิ่มช่อง แสดงกำไรรายปีย้อนหลัง 2 ปี ลดการแสดง PE และ PB ของตลาด
V Q2/55 -4 : 9 Aug 2012 เพิ่มแสดง PE และ PB ตลาด
V Q2/55 -3 : 8 Aug 2012 แก้ไขข้อผิดพลาดการคำนวณ
V Q2/55 -2 : 6 Aug 2012 เพิ่มช่องแสดงกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสย้อนหลัง จาก 8 ไตรมาสเป็น 10 ไตรมาส
V Q2/55 -1 : 18 Jul 2012 ตัดช่องหมายเหตุทิ้งไป โดยปรับสูตรการเพิ่มทุนเข้าคำนวณในการเรียงลำดับความน่าสนใจหุ้น และเพิ่มช่อง CASH PB ROA D/E

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ1 ปี 2555
V Q1/55 -4 : 10 May 2012 ปรับวิธีคิดการเรียงลำดับหุ้นที่น่าสนใจ แทนการเรียงตาม PE
V Q1/55 -3 : 5 May 2012 เพิ่มช่องแสดงหมายเหตุณ์การเพิ่มทุน
V Q1/55 -2 : 2 May 2012 เพิ่มช่องแสดงค่า PE
V Q1/55 -1 : 1 May 2012 เริ่มต้น Publish กำไรต่อหุ้นย้อนหลังรายไตรมาส ของบริษัทจดทะเบียน

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Update [4 Apr 2014]

Annual Report บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ERW : ราคาวันนี้ 3.96 บาท
ตระกูล วัธนเวคิน
ธุรกิจโรงแรม 16 แห่ง 4000+ ห้อง ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด  เช่น Hyatt Erawan Bangkok, Jw Marriott Bangkok , IBIS 9 โรง , Murcure Siam
รายได้หลัก 70% ยังมากจากโรงแรม ในกรุงเทพ โดยโรงแรมในกรุงเทพส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินเช่าระยะยาว เหลือสัญญาอีก 21-31 ปี ส่วนต่างจังหวัดส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
คงจะมีการทะยอยขายโรงแรมเข้า กองทุนรวมอสังหาอีกเริ่อยๆ (ERWPF)

ปี 56
กำไรจากการดำเนินงานโต  26% ( 15 ล้าน) + กำไรจากการขายIBIS ป่าตอง เข้ากองทุนรวม ERWPF 864 ล้าน
- เปิดโรงแรมต้นทุนต่ำ เริ่ม Brand Hop Inn ของตัวเอง 

ปี 57
 ลุยโรงแรมต้นทุนต่ำ IBIS และ Hop Inn ขยายเปิดโรงแรมเพิ่มอีก 12 โรง รวมจะเป็น 28 แห่ง และขยาย โรงแรมเดิมอีก รวมสินปี 57 เป็น 5000+ ห้อง

ชื่อหุ้น ราคา* P/E P/B Growth 55->56 Growth 54->55 Growth 53->54 QoQ YoY Y/56 Q4/56 Q3/56 Q2/56 Q1/56 Y/55 Q4/55 Q3/55 Q2/55 Q1/55 Y54 Y/53 Cash D/E ROA
ERW3.9610.461.87785%-78%-279%n/a11%0.380.030.000.300.060.040.02-0.020.000.040.20-0.110.331.626.83

camerazoom-20140404163446567-resized-1280 camerazoom-20140404163437897-resized-1280 camerazoom-20140404163454511-resized-1280 camerazoom-20140404161616228-resized-1280 camerazoom-20140404163417594-resized-1280
รายชื่อโรงแรมในเครือทั้งหมด จำนวนห้อง

AMARIN บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) Update [3 Apr 2014]

Annual report บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) +  : AMARIN ราคาหุ้นวันนี้ 18.00
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงถือหุ้นอยู่ด้วย 1.58%
ตระกูล อุทกะพันธ์  
ผู้นำด้านนิตยสารไทย มีหัวนิตยสาร 13 หัวมากเป็นอันดับ 1
รายการโทรทัศน์  เรื่องเด็กๆ ช่อง 7 , บ้านและสวน Fine Day ช่อง 9
พิมพ์งานให้กับราชสำนัก

สรุปปี 56
- รวมรายได้ลดลง 4% กำไรการดำเนินงาน ลดลง 18 % 
- นิตยสารไม่ขยาย มีขายลิขสิทธิ์ นิตยสารบ้านและสวนให้ต่างประเทศ
- เตรียมตัวลุย TV Digital โดยทำธุรกิจรายการโทรทัศน์ (Amarin TV) ป้อนช่องปกติ  เตรียมตัวรายการสำหรับปี 57
- โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ ไม่ขยาย
-  Ebook ยังต่อเนื่อง
- รับจ้างทำ Web ยังเล็กๆอยู่
- จัดงานแฟร์ปี 56 เดิมมี 4 ปีนี้เพิ่ม อีก 2 ครั้ง

ในปี 57
- เนื่องจาก ต้องลงทุนใน Tv Digital ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มรวมตลอดระยะโครงการ ถึง 5300 ล้านบาท หรือมากกว่าสินทรัพย์ของทั้งบริษัท ในปัจจุบันที่ 2527 ล้าน เกินกว่า 2 เท่า จึงต้องกู้เงินเพิ่มมาก และ เรื่องจ่ายปันผลคงลดลงหรือพักไว้ก่อน อีกหลายปี
- ลุย รายการ TV เต็มตัว Amarin TV เริ่ม ต้นปี 57 ต้องลุ้นเม็ดเงินโฆษนา
 
ชื่อหุ้น ราคา* P/E P/B Growth 55->56 Growth 54->55 Growth 53->54 QoQ YoY Y/56 Q4/56 Q3/56 Q2/56 Q1/56 Y/55 Q4/55 Q3/55 Q2/55 Q1/55 Y54 Y/53 Cash D/E ROA
AMARIN18.0012.631.85-18%48%-4%100%-28%1.430.570.280.340.241.750.780.410.350.211.181.233.010.3111.19

-รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ TV Digital

หลังการประมูลใบอนุญาติใช้คลื่นความถี่ tvdigital ตั้งแต่ 17 มกราคม 2557ที่ผ่านมา คนดูทีวีปกติ(ฟรีทีวี ไม่ต้องติดดาวเทียมหรือเคเบิล) จะสามารถดูทีวีได้เพิ่มจาก 6 ช่อง เป็น 48 ช่อง โดย มี ช่องความชัดระดับ HD 7 ช่อง ที่ AMARIN ประมูลได้

ปีที่แล้วภาพรวม แม้เคเบิ้ลทีวีและดาวเทียม จะขยายตัวมากแต่ ในปี 2555 ช่อง3กับ 7 รวมกันยังมีสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ถึง 51% การรับชมจากทุกช่องรวมกัน และช่องฟรีทีวี 6 ช่องได้เม็ดเงินโฆษนารวม 85% โดยค่าโฆษนา ช่วง prime (18.30-22.30) เฉลี่ย ช่อง 7 500k บาทต่อนาที ช่อง3 480k ช่อง 5 480k ช่อง9 350k นอกช่วง ราคาเริ่มต้น 80k ต่อนาที

สำหรับต้นทุน ช่อง HD รวมค่าใบอนุญาติ ค่าเช่าโครงข่าย และค่าดำเนินงาน ตลอดระยะเวลา 15 ปี รวมประมาณ 5900 ล้าน ช่อง ธรรมดา 3200 ล้าน สำหรับ AMARIN บริษัทประเมิน irr 14.50%

zzzมองแล้วได้เปรียบถ้านำความถนัดใน เนื้อหาที่ทำอยู่แล้วอย่างแข็งแกร่งมาใช้ในรายการโทรทัศน์ได้เต็มที่ นอกนั้นต้องลุ้น ผบห รวมรวมต้องกู้มาลงทุนอีกเพียบ เสี่ยงสูงจริง

camerazoom-20140404150014924-resized-1024 camerazoom-20140402153846262-resized-1024 camerazoom-20140402154956054-resized-1024 camerazoom-20140402153946591-resized-1024 camerazoom-20140402155002693-resized-1024 camerazoom-20140402154056829-resized-1024 camerazoom-20140402153752756-resized-1024 camerazoom-20140402153802623-resized-1024 camerazoom-20140402162249967-resized-1024
สัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ 2555 ,รายชื่อผู้ประมูลช่อง TV Digital HD ,ค่าเช่าเครือข่าย ,เม็ดเงินโฆษนาทางโทรทัศน์ ,IRR ,ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
----------------- 3 Apr 2014 -----------------

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

TCAP บริษัททุนธนชาติจำกัด (มหาชน) Update [3 Apr 2014]

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 + Annual report 2014 บริษัททุนธนชาติจำกัด (มหาชน) : TCAP ราคาหุ้นวันนี้ 36.00
โรงแรม Plaza Athenee Royal Meridien เจอ ดร.นิเวศน์ ซึ่งพึ่งซื้อหุ้นมาประชุมด้วย ของที่ระลึกเป็น ข้าวสารมาบุญครอง ซึ่งแสดงความใกล้ชิดกับ MBK ชัดเจนเพราะMBK จะเข้ามาร่วมทุนในบริษัทย่อย ประกันชีวิตนครหลวงด้วย

บริษัทยังคงเป็นอันดับหนึ่งด้านยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ในส่วนบริษัทเองมีพอร์ทสินเชื่อเป็นเช่าซื้อ ประมาณ 56 %

สรุปปี 56
- กำไรการดำเนินงานโตขึ้น 17 %  ลดต้นทุนได้ดี
- ขายบริษัทประกันชีวิตธนชาติ (TLIFE) ให้กลุ่ม Prudential ได้เงิน 18 พันล้านบาท คิดเป็นกำไรในงบ 12 พันล้าน [zzzซึ่งเป็นราคาที่ดี] โดยตกลงว่า ต่อไป การขายประกันชีวิตของธนาคารทุกสาขา จะขายเฉพาะของ Prudential แล้วรับเงินค่านายหน้า [ทำในส่วนขายที่ถนัด]
การขาย TLIFE ยังช่วยเพราะมีการใช้เงินในปี
- มี NPL เพิ่มอีก 3xxx ล้าน
- ถือโอกาสตั้งสำรองเพิ่ม 5xxx ล้าน
- เงินเหลือนำมา ซื้อหุ้นคืน 5 % เป็นเงิน3xxx ล้าน  ที่ราคาเฉลี่ย 47.xx บาท ผู้บริหารยอมรับว่าซื้อแพงเกิน
แผนปี 57
- ขยายสินเชื่อ จะ เน้นกลุ่ม SME มากขึ้น
- เน้นปล่อยสินเชื่อรัดกุมขึ้น นำเทคโนโลยีสถิติมาช่วยให้มากขึ้น
- ด้าน finace เพิ่มสัดส่วน เงินฝากที่ต้นทุนถูกกว่าหุ้นกู้ ให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย

ชื่อหุ้น ราคา* P/E P/B Growth 55->56 Growth 54->55 Growth 53->54 QoQ YoY Y/56 Q4/56 Q3/56 Q2/56 Q1/56 Y/55 Q4/55 Q3/55 Q2/55 Q1/55 Y54 Y/53 Cash D/E ROA
TCAP36.004.710.4668%10%-11%-7%15%7.651.281.383.381.624.541.111.031.420.994.154.6714.8710.030.88

camerazoom-20140403164343616-resized-1024 camerazoom-20140403133136168-resized-1024 img_20140403_174431-resized-960 camerazoom-20140403174234112-resized-1024 camerazoom-20140403132321109-resized-1024 camerazoom-20140403132921194-resized-1024 Fullscreen capture 432014 55537 PM
สัดส่วนพอร์ทสินเชื่อ ,ดร. นิเวศน์ ,อาหาร , ของที่ระลึก
------------- 3 Apr 2014 -------------

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...