วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16 Sep 2015)

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 1 กันยายน 2558  ถึง 1 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา 72 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

QH ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ต้นแบบ VI ของพวกเรา ซื้อ 60 ล้านหุ้น ขณะที่ทวีฉัตร จุฬางกูร กลุ่มเจ้าของ AC Milan ก็ซื้อเข้ามา 193 ล้านหุ้น และ เพียงใจ หาญพาณิชย์ กลุ่มโรงพยาบาลเกษฒราษฎร์ ก็เพิ่มพอร์ทเข้ามาอีกเกือบ 30 ล้านหุ้น
HMPRO หมอ พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ขวัญใจ VI อีกคน ขายหุ้น ที่ถือกว่า 90 ล้านหุ้น จนหลุดผู้ถือหุ้นใหญ่

การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
HMPROนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-90570108*-633.99ต่ำกว่า 0.5%
BLAนายชัย โสภณพนิช-11,880,000-599.9426,654,828
QHนายทวีฉัตร จุฬางกูร193000000*455.48193,000,000
CPFนายปริญญา เธียรวร18,000,000374.4098,000,000
HMPROนายนิติ โอสถานุเคราะห์38,838,485271.87621,415,762
HMPROนางวราณี เสรีวิวัฒนา-22,420,126-156.9467,049,991
IHLนายโยธิน วณิชวรากิจ20860300*146.0220,860,300
RATCHนายมิน เธียรวร2,779,300144.5214,000,000
QHนายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร60000000*141.6060,000,000
WORKนายนเรศ งามอภิชน2200000*94.602,200,000
QHน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์29,790,13570.30112,421,748
BEAUTYนายณภัทร ปัญจคุณาธร13,649,90058.4215,150,000
HMPROนายวิชัย มิตรสันติสุข7,880,09455.16131,000,008
IHLนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ-6,880,900-48.1728,638,859
ROJNAนายวัชระ แก้วสว่าง-7,500,000-43.5010,000,000
ROJNAนายดิเรก วินิชบุตร6,657,96238.62339,556,072
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-674,700-29.014,000,000
TSRน.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่3,833,95023.0026,837,650
TASCOนายสาธิต วิทยากร-850000*-21.68ต่ำกว่า 0.5%
AHนายสาธิต วิทยากร1650000*20.301,650,000
IHLนายชัยทัต วณิชวรากิจ2514900*17.602,514,900
BCHนายสาธิต วิทยากร-2,400,000-16.8017,600,000
LHน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์2,000,00015.70134,900,000
ROJNAนายชาย วินิชบุตร2,577,68514.95131,461,981
MALEEนางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ417,30012.5222,927,300
MALEEนายพิชัย จิราธิวัฒน์-285,000-8.5512,910,800
GCAPนางปริญญา ขันเจริญสุข2647800*8.312,647,800
BEAUTYนายคเชนทร์ เบญจกุล-1626700*-6.96ต่ำกว่า 0.5%
TKSนายอนุรักษ์ บุญแสวง823,4006.832,866,400
GCAPนายสุทัศน์ ขันเจริญสุข1306600*4.101,306,600
ROJNAนายวิชัย วชิรพงศ์690,9484.0138,238,348
ROJNAนายนเรศ งามอภิชน600,0003.4830,600,000
ROJNAนายจิระพงษ์ วินิชบุตร560,5953.2528,590,381
EASTWนายมิน เธียรวร222,7002.5221,700,000
ROJNAนางวีรวรรณ วินิชบุตร317,8451.8416,210,129
PBนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์30,0001.3714,039,850
TNITYนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต150,0000.901,350,000
SMITนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล190,0000.824,980,000
SMITนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล170,0000.7419,020,000
SMITนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล130,0000.5613,910,000
FSSนายพีรพัฒน์ โชติจุฬางกูร128,5000.393,083,300
TMCนางปริญญา ขันเจริญสุข-107,700-0.282,000,000


การเคลื่อนไหว กองทุน
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SCBสำนักงานประกันสังคม47011000*6,675.5647,011,000
SCBสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-33009200*-4,687.31ต่ำกว่า 0.5%
SCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -27,724,849-3,936.93106,702,264
SCBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-213,700-30.3517,325,250
PTTGCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 75,130,9974,094.64435,596,777
PTTGCสำนักงานประกันสังคม45951951*2,504.3845,951,951
PTTGCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-39268871*-2,140.15ต่ำกว่า 0.5%
CPFสำนักงานประกันสังคม181345800*3,771.99181,345,800
CPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-137527000*-2,860.56ต่ำกว่า 0.5%
CPFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -61,236,136-1,273.71448,970,326
HMPROสำนักงานประกันสังคม276759812*1,937.32276,759,812
HMPROสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-153851200*-1,076.96ต่ำกว่า 0.5%
HMPROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,025,134315.18246,257,507
HMPROกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)5,618,24939.3372,980,506
LHสำนักงานประกันสังคม305665300*2,399.47305,665,300
LHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-281307800*-2,208.27ต่ำกว่า 0.5%
LHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -28,771,681-225.862,357,482,590
LHกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-1,728,600-13.5763,951,860
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,410,655172.2428,383,640
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว758,60038.3150,926,760
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ214,80010.8510,118,000
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ126,6006.3919,252,500
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2580,0004.0437,857,980
EGCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,773,8811,189.4091,034,131
EGCOสำนักงานประกันสังคม7380700*1,129.257,380,700
EGCOสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-6387300*-977.26ต่ำกว่า 0.5%
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล2772200*424.152,772,200
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-50,500-7.738,810,000
RATCHสำนักงานประกันสังคม61179700*3,181.3461,179,700
RATCHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-58360560*-3,034.75ต่ำกว่า 0.5%
RATCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,732,445-350.09215,872,638
RATCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-239,100-12.4311,546,100
BJCสำนักงานประกันสังคม16624300*511.2016,624,300
BJCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-14385900*-442.37ต่ำกว่า 0.5%
BJCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8216718*-252.66ต่ำกว่า 0.5%
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว998,00030.6942,591,700
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25152,0004.6733,526,800
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ99,0003.0416,376,800
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ33,6001.038,357,300
CKกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)14872867*386.6914,872,867
CKกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล13384065*347.9913,384,065
CKกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล12789525*332.5312,789,525
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-8731400*-227.02ต่ำกว่า 0.5%
CKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,843,999203.9435,624,024
CKกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,957,900128.9114,605,400
CKกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว2,505,90065.1514,936,822
CKกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล2,477,20064.4111,122,187
CKกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-142,200-3.7016,150,100
TASCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 194,136,8984,950.49203,445,900
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท102,30036.731,468,913
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ90,30032.421,259,300
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว46,80016.801,130,580
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ8,2002.94608,300
BMCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,278,390-21.73206,098,568
GPSCสำนักงานประกันสังคม-5994000*-137.26ต่ำกว่า 0.5%
GPSCกองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์-5070500*-116.11ต่ำกว่า 0.5%
GPSCกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-3622000*-82.94ต่ำกว่า 0.5%
GPSCกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว-3456100*-79.14ต่ำกว่า 0.5%
KCEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,985,448-491.9525,225,151
KCEกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2919600*159.852,919,600
KCEกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด1,047,50057.354,680,700
KCEกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-977,200-53.504,511,300
KCEกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล693,30037.964,089,700
KCEกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้350,20019.173,343,600
QHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -136,220,260-321.48551,891,522
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-113550600*-267.98ต่ำกว่า 0.5%
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล70,504,133166.39493,528,933
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี-66038100*-155.85ต่ำกว่า 0.5%
QHกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว-54505300*-128.63ต่ำกว่า 0.5%
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล34,990,96682.58244,936,766
QHกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว17,474,69941.2468,655,899
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ14,452,58334.11101,168,083
QHกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ13,734,81632.4171,498,716
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/309,653,48322.7867,574,383
QHธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,906,48818.6655,345,420
QHกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล7,805,05018.4254,635,350
GUNKULกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์5747625*120.135,747,625
GUNKULบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,243,27525.9819,287,780
GUNKULกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล859,30017.969,582,175
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท-2,304,600-26.0425,598,900
EASTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -125,800-1.4226,703,120
WORKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,123,26048.3016,239,532
BCHสำนักงานประกันสังคม80387800*562.7180,387,800
BCHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-36640500*-256.48ต่ำกว่า 0.5%
BCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9,761,180-68.33130,412,475
MEGAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,057,811-118.739,961,700
MEGAกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-5402000*-105.88ต่ำกว่า 0.5%
MEGAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ4677300*91.684,677,300
MEGAกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4434100*86.914,434,100
TTCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,676,300-184.2344,884,720
TTCLกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว3163600*75.933,163,600
TTCLกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ2,925,80070.226,810,200
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-1,835,300-44.054,208,662
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-1,117,700-26.823,034,169
TTCLกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว38,5000.923,655,200
BEAUTYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 126,128,016539.83139,004,640
ROJNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 369,6652.1436,957,745
MCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,266,900-81.4714,506,900
MCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,582,80033.588,935,300
MCกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-727,200-9.454,197,400
UVANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -989,900-9.219,454,130
SYNTECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -510,800-1.47111,896,000
MALEEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 110,5003.3218,561,596
AHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -107,140-1.324,295,601
SEAFCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 459,4654.5520,734,006
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี105,3001.042,506,100
TKSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 564,5534.697,106,947
LALINกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-3,279,100-11.2812,166,600
LALINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,826,0009.7229,259,700
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,2710.0012,269,613
KCARกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,806,70016.6210,666,200
BTCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9949574*-3.28ต่ำกว่า 0.5%
DIMETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 131,6000.958,119,300
NEWSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,758,22011.41115,555,884
FSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 869,8082.6613,516,768
TNITYธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)-34125000*-204.75ต่ำกว่า 0.5%
TNITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -414,288-2.491,436,137
SPACKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,8110.101,955,412
GCAPธนาคารออมสิน(2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-7,531,850-23.656,386,750
GCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -229,300-0.721,110,400
CPTGFสำนักงานประกันสังคม 84275900*838.5584,275,900
CPTGFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) -59800000*-595.01ต่ำกว่า 0.5%
CPTGFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) -24475900*-243.54ต่ำกว่า 0.5%
CPTGFกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 11932500*118.7311,932,500
CPTGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ -510,000-5.0717,251,500
DTCPFสำนักงานประกันสังคม 89650100*770.9989,650,100
DTCPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) -75627600*-650.40ต่ำกว่า 0.5%
DTCPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-8,165,700-70.234,425,200
DTCPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-5,690,000-48.934,398,600
DTCPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -1,335,600-11.493,508,900
FUTUREPFกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้4857600*88.894,857,600
FUTUREPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-1,311,300-24.005,980,209
IMPACTสำนักงานประกันสังคม66684800*746.8766,684,800
IMPACTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-43488100*-487.07ต่ำกว่า 0.5%
IMPACTสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)-16771300*-187.84ต่ำกว่า 0.5%
IMPACTกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์14952400*167.4714,952,400
IMPACTกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-10926300*-122.37ต่ำกว่า 0.5%
IMPACTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส2,027,60022.7132,151,000
MNIT2ธนาคารออมสิน 10.0015,034,870
STHAIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 379,767,100-632,947,168
TFUNDกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-2,286,500-24.0129,351,477
TFUNDกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-429,600-4.5134,206,020
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-1,339,000-16.346,710,382


การเคลื่อนไหว ทั้งหมด
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SCBCHASE NOMINEES LIMITED-54,664,661-7,762.38246,912,875
SCBสำนักงานประกันสังคม47011000*6,675.5647,011,000
SCBLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED42,273,9716,002.90189,685,671
SCBสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-33009200*-4,687.31ต่ำกว่า 0.5%
SCBNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-29,688,696-4,215.7923,223,956
SCBMACQUARIE EMERGING MARKETS ASIAN TRADING PTE.LIMITED29036000*4,123.1129,036,000
SCBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-28,789,847-4,088.1625,971,557
SCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -27,724,849-3,936.93106,702,264
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON23,188,2653,292.7343,948,900
SCBGIC PRIVATE LIMITED22827000*3,241.4322,827,000
SCBGIC PRIVATE LIMITED - C-20220900*-2,871.37ต่ำกว่า 0.5%
SCBBNY MELLON NOMINEES LIMITED-17852469*-2,535.05ต่ำกว่า 0.5%
SCBNORBAX, INC.17122820*2,431.4417,122,820
SCBSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-7,661,647-1,087.95242,673,560
SCBSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-6,026,404-855.7547,228,787
SCBBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-3,096,900-439.7632,933,300
SCBNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-911,790-129.4726,485,962
SCBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-213,700-30.3517,325,250
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON-133,200-18.9143,948,900
PTTGCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 75,130,9974,094.64435,596,777
PTTGCCHASE NOMINEES LIMITED70584138*3,846.8470,584,138
PTTGCNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC63,307,4203,450.25105,662,930
PTTGCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-51,521,709-2,807.9328,795,407
PTTGCสำนักงานประกันสังคม45951951*2,504.3845,951,951
PTTGCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-39268871*-2,140.15ต่ำกว่า 0.5%
PTTGCNORBAX, INC.28943327*1,577.4128,943,327
PTTGCGIC PRIVATE LIMITED - C-28920051*-1,576.14ต่ำกว่า 0.5%
PTTGCGIC PRIVATE LIMITED28643285*1,561.0628,643,285
PTTGCBNY MELLON NOMINEES LIMITED-27587942*-1,503.54ต่ำกว่า 0.5%
PTTGCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-27095368*-1,476.70ต่ำกว่า 0.5%
PTTGCCHASE NOMINEES LIMITED 15-23409889*-1,275.84ต่ำกว่า 0.5%
PTTGCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-21,563,190-1,175.19113,188,181
PTTGCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY13,634,256743.0760,034,831
PTTGCTHE BANK OF NEW YORK MELLON10,367,500565.0360,387,334
PTTGCHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT B-9,311,400-507.4725,176,700
PTTGCTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-7,997,545-435.8723,823,546
PTTGCEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD6,216,600338.8032,389,141
CPFสำนักงานประกันสังคม181345800*3,771.99181,345,800
CPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-137527000*-2,860.56ต่ำกว่า 0.5%
CPFWORTH ACCESS TRADING LIMITED90,627,3001,885.05187,372,200
CPFBNY MELLON NOMINEES LIMITED-85738552*-1,783.36ต่ำกว่า 0.5%
CPFGIC PRIVATE LIMITED85568900*1,779.8385,568,900
CPFGIC PRIVATE LIMITED - C-81673100*-1,698.80ต่ำกว่า 0.5%
CPFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -61,236,136-1,273.71448,970,326
CPFUBS AG LONDON BRANCH-59,464,884-1,236.8795,481,683
CPFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED49,365,6431,026.8192,669,698
CPFNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-44013113*-915.47ต่ำกว่า 0.5%
CPFNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-40935269*-851.45ต่ำกว่า 0.5%
CPFนายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ-39613700*-823.96ต่ำกว่า 0.5%
CPFนายปริญญา เธียรวร18,000,000374.4098,000,000
CPFน.ส.วลัยพร จิรภูมิมินทร์17,400,000361.92114,700,000
CPFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-17,161,033-356.9559,250,300
CPFCHASE NOMINEES LIMITED15,731,650327.22104,079,809
CPFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED6,567,802136.61131,513,650
CPFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-4,033,769-83.90113,360,850
CPFCREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED3,730,00077.58144,555,000
CPFบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด-4,106-0.09889,225,460
HMPROสำนักงานประกันสังคม276759812*1,937.32276,759,812
HMPROบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)248,492,4021,739.453,975,878,432
HMPROบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)163,313,9431,143.202,613,023,098
HMPROสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-153851200*-1,076.96ต่ำกว่า 0.5%
HMPROนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-90570108*-633.99ต่ำกว่า 0.5%
HMPRON.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1173248240*512.7473,248,240
HMPROHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-64458072*-451.21ต่ำกว่า 0.5%
HMPROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,025,134315.18246,257,507
HMPROนายนิติ โอสถานุเคราะห์38,838,485271.87621,415,762
HMPROนางวราณี เสรีวิวัฒนา-22,420,126-156.9467,049,991
HMPROนายมานิต อุดมคุณธรรม21,311,999149.18340,991,997
HMPROAIA Company Limited-DI-LIFE19,698,961137.89315,183,380
HMPROนายจุน วนวิทย์18,661,797130.63289,731,264
HMPROบริษัท สารสิน จำกัด10,472,37373.31167,557,971
HMPROนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล8,909,98562.37141,858,033
HMPROนายวิชัย มิตรสันติสุข7,880,09455.16131,000,008
HMPROCHASE NOMINEES LIMITED-6,643,661-46.51209,008,208
HMPROSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-5,735,215-40.1565,773,817
HMPROกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)5,618,24939.3372,980,506
LHGIC PRIVATE LIMITED1936827012*15,204.091,936,827,012
LHGIC PRIVATE LIMITED - C-1819478347*-14,282.91ต่ำกว่า 0.5%
LHสำนักงานประกันสังคม305665300*2,399.47305,665,300
LHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-281307800*-2,208.27ต่ำกว่า 0.5%
LHLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-84732732*-665.15ต่ำกว่า 0.5%
LHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -28,771,681-225.862,357,482,590
LHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-26,874,620-210.97121,264,925
LHCHASE NOMINEES LIMITED-24,395,382-191.50696,503,242
LHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-17,664,560-138.67211,440,281
LHน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์2,000,00015.70134,900,000
LHTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,849,70014.52146,682,219
LHกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-1,728,600-13.5763,951,860
BLAนายชัย โสภณพนิช-11,880,000-599.9426,654,828
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,410,655172.2428,383,640
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว758,60038.3150,926,760
BLAนายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย-297,721-15.0316,590,059
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ214,80010.8510,118,000
BLASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-145,400-7.34413,396,200
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ126,6006.3919,252,500
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2580,0004.0437,857,980
EGCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,773,8811,189.4091,034,131
EGCOสำนักงานประกันสังคม7380700*1,129.257,380,700
EGCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-6,528,500-998.863,568,371
EGCOสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-6387300*-977.26ต่ำกว่า 0.5%
EGCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-6,094,971-932.534,001,900
EGCOCHASE NOMINEES LIMITED4345678*664.894,345,678
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล2772200*424.152,772,200
EGCOSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,428,079-218.506,886,841
EGCOบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)615,30094.149,542,700
EGCOนายสุวรรณ ไอศุริยกรเทพ120,50018.444,430,000
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-50,500-7.738,810,000
RATCHสำนักงานประกันสังคม61179700*3,181.3461,179,700
RATCHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-58360560*-3,034.75ต่ำกว่า 0.5%
RATCHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-10288292*-534.99ต่ำกว่า 0.5%
RATCHTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-9639800*-501.27ต่ำกว่า 0.5%
RATCHบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-8864900*-460.97ต่ำกว่า 0.5%
RATCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,732,445-350.09215,872,638
RATCHนายมิน เธียรวร2,779,300144.5214,000,000
RATCHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,606,912135.5633,899,757
RATCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-239,100-12.4311,546,100
BJCสำนักงานประกันสังคม16624300*511.2016,624,300
BJCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-14385900*-442.37ต่ำกว่า 0.5%
BJCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8216718*-252.66ต่ำกว่า 0.5%
BJCDBS BANK LTD3,672,200112.9285,651,600
BJCบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด2,300,00070.731,175,584,220
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว998,00030.6942,591,700
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25152,0004.6733,526,800
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ99,0003.0416,376,800
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ33,6001.038,357,300
CKUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-15214500*-395.58ต่ำกว่า 0.5%
CKกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)14872867*386.6914,872,867
CKCHASE NOMINEES LIMITED13930900*362.2013,930,900
CKกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล13384065*347.9913,384,065
CKกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล12789525*332.5312,789,525
CKTHE REGISTERED PROVIDENT FUND OF THE PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY9640800*250.669,640,800
CKJPMORGAN THAILAND FUND9465100*246.099,465,100
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-8731400*-227.02ต่ำกว่า 0.5%
CKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,843,999203.9435,624,024
CKกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,957,900128.9114,605,400
CKกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว2,505,90065.1514,936,822
CKกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล2,477,20064.4111,122,187
CKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,048,50053.2628,322,715
CKนายสุชน สิริวรการวณิชย์-200,000-5.2013,000,000
CKกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-142,200-3.7016,150,100
TASCOBNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS441,657,93611,262.28490,731,040
TASCOบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)332,818,4948,486.87369,881,660
TASCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 194,136,8984,950.49203,445,900
TASCOAIA Company Limited-APEX27,000,000688.5030,000,000
TASCOนายสมจิตต์ เศรษฐิน24,799,984632.4028,000,000
TASCOนายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ17,999,200458.9819,542,000
TASCOนายกฤษฎิ์ เศรษฐิน15,924,200406.0717,423,000
TASCOน.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร13,624,000347.4115,000,000
TASCOน.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร13,572,000346.0915,080,000
TASCOAIA Company Limited-TIGER13,500,144344.2515,000,160
TASCOนางเรียม ทรัพย์สาคร12,852,008327.7314,131,120
TASCOนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร11,080,000282.5412,300,000
TASCOนายพิชิต เลิศตำหรับ10650000*271.5810,650,000
TASCOSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY10124800*258.1810,124,800
TASCOน.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร9,000,000229.5010,000,000
TASCOนายภานุ วิทยอำนวยคุณ8750000*223.138,750,000
TASCOนายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล8,601,400219.3410,000,000
TASCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1822200*-46.47ต่ำกว่า 0.5%
TASCOดร.พิชิต เลิศตำหรับ-1460000*-37.23ต่ำกว่า 0.5%
TASCOนายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค-1158700*-29.55ต่ำกว่า 0.5%
TASCOนายสาธิต วิทยากร-850000*-21.68ต่ำกว่า 0.5%
TASCOEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES-774090*-19.74ต่ำกว่า 0.5%
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท102,30036.731,468,913
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ90,30032.421,259,300
BKIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-60,800-21.83789,325
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว46,80016.801,130,580
BKIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-27,700-9.94618,880
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ8,2002.94608,300
BMCLUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-15,261,700-27.01382,811,200
BMCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,278,390-21.73206,098,568
BMCLนางวลัยพร สมภักดี-1,253,200-2.22273,740,100
GPSCนายวิชัย รักศรีอักษร8000000*183.208,000,000
GPSCนายวิชัย ศรีวัฒนประภา-8000000*-183.20ต่ำกว่า 0.5%
GPSCน.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง-7000000*-160.30ต่ำกว่า 0.5%
GPSCสำนักงานประกันสังคม-5994000*-137.26ต่ำกว่า 0.5%
GPSCกองทุนเปิดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์-5070500*-116.11ต่ำกว่า 0.5%
GPSCกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-3622000*-82.94ต่ำกว่า 0.5%
GPSCกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว-3456100*-79.14ต่ำกว่า 0.5%
GPSCนางประภา ศีตวรรัตน์-3000000*-68.70ต่ำกว่า 0.5%
GPSCนายทัดเทพ พิทักษ์พูลสิน-3000000*-68.70ต่ำกว่า 0.5%
GPSCนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์-3000000*-68.70ต่ำกว่า 0.5%
Sบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด284,406,9381,564.241,990,848,570
Sนายสันติ ภิรมย์ภักดี227,157,7541,249.371,590,104,278
SUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account195002800*1,072.52195,002,800
SSINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.-117,700,325-647.35124,805,662
SSingha Property Management (Singapore) Pte Ltd60,730,082334.02546,570,734
SMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC54,006,301297.03373,770,437
Sน.ส.วันเพ็ญ จามรวงศ์50000000*275.0050,000,000
SGOOD PROSPER HOLDINGS LIMITED-42,585,154-234.22136,260,195
Sนายเขมไชย รสานนท์7,210,12239.6650,470,859
Sนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์5,000,00027.5035,000,000
Sน.ส.อัจฉราพร ศิริไพรวัน4,125,00022.6928,875,000
KCEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,985,448-491.9525,225,151
KCEJPMORGAN THAILAND FUND-8479600*-464.26ต่ำกว่า 0.5%
KCEDeutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund7218800*395.237,218,800
KCETHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT5820600*318.685,820,600
KCECHASE NOMINEES LIMITED5,041,295276.017,948,695
KCEDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM5000000*273.755,000,000
KCEนายปัญจะ เสนาดิสัย-5,000,000-273.7522,316,750
KCEนางธัญญา ตู้จินดา4334700*237.324,334,700
KCEน.ส.ธัญญา เทียนศิริยกานนท์-4181700*-228.95ต่ำกว่า 0.5%
KCEนายนท เกริกฤทธิ์วณิช-3,500,000-191.633,681,487
KCEน.ส.ณัฏฐาพร อคุสุวรรณ3432850*187.953,432,850
KCEกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2919600*159.852,919,600
KCEกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด1,047,50057.354,680,700
KCEกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-977,200-53.504,511,300
KCEนางจันทิมา องค์โฆษิต-950,000-52.014,032,200
KCESTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-835,700-45.7518,027,091
KCERAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-701,982-38.433,384,000
KCEกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล693,30037.964,089,700
KCEนายเกรียงไกร ประสงค์สุกาญจน์396,00021.684,467,100
KCEกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้350,20019.173,343,600
KCEHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES-342,900-18.774,797,000
KCEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD245,85213.466,267,352
KCESTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-140,468-7.696,960,357
KCEน.ส.รสริน ศิริธนะ80,0004.3810,408,100
KCEนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร80,0004.3812,922,500
KCEน.ส.ประภากร มานะศิลป์66,4003.6410,666,400
KCEนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์-58,100-3.183,157,200
KCECLEARSTREAM NOMINEES LTD-45,421-2.497,183,863
QHGIC PRIVATE LIMITED1154421450*2,724.431,154,421,450
QHGIC PRIVATE LIMITED - C-989504100*-2,335.23ต่ำกว่า 0.5%
QHบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)382,277,943902.182,675,945,601
QHนายทวีฉัตร จุฬางกูร193000000*455.48193,000,000
QHN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11170,692,900402.84304,221,700
QHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -136,220,260-321.48551,891,522
QHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-132,064,906-311.6792,448,292
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-113550600*-267.98ต่ำกว่า 0.5%
QHCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS104227600*245.98104,227,600
QHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-87808534*-207.23ต่ำกว่า 0.5%
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล70,504,133166.39493,528,933
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี-66038100*-155.85ต่ำกว่า 0.5%
QHบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)62540833*147.6062,540,833
QHนายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร60000000*141.6060,000,000
QHกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว-54505300*-128.63ต่ำกว่า 0.5%
QHTHE BANK OF NEW YORK MELLON-49898601*-117.76ต่ำกว่า 0.5%
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล34,990,96682.58244,936,766
QHน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์29,790,13570.30112,421,748
QHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED25,467,13160.1072,854,273
QHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY25,171,54159.4074,440,091
QHกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว17,474,69941.2468,655,899
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ14,452,58334.11101,168,083
QHกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ13,734,81632.4171,498,716
QHCHASE NOMINEES LIMITED13,421,47231.67179,471,988
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/309,653,48322.7867,574,383
QHNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-8,057,872-19.0278,082,494
QHธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,906,48818.6655,345,420
QHกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล7,805,05018.4254,635,350
QHบริษัท กรีไทย จำกัด7,765,21118.3354,356,479
QHJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND5,122,46612.0999,358,066
QHEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES3,370,2687.9558,198,076
GUNKULBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG6800000*142.126,800,000
GUNKULนายพงษ์สกร ดำเนิน6173166*129.026,173,166
GUNKULกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์5747625*120.135,747,625
GUNKULนายคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์-5,122,800-107.0721,218,225
GUNKULบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,243,27525.9819,287,780
GUNKULน.ส.นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์-1,030,000-21.5324,153,625
GUNKULกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล859,30017.969,582,175
GUNKULบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)641,20013.407,641,200
GUNKULม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล270,0005.647,080,000
PBนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์30,0001.3714,039,850
PBนายวีระศักดิ์ ศรีสีคิ้ว13,3000.612,558,000
EASTWNORBAX INC.,-112618100*-1,272.58ต่ำกว่า 0.5%
EASTWNORBAX, INC.112045300*1,266.11112,045,300
EASTWBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-31,112,100-351.5712,880,800
EASTWBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-14,180,800-160.2429,812,100
EASTWN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1110453600*118.1310,453,600
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท-2,304,600-26.0425,598,900
EASTWBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-560,000-6.3310,272,600
EASTWนายมิน เธียรวร222,7002.5221,700,000
EASTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -125,800-1.4226,703,120
EASTWTHE BANK OF NEW YORK MELLON-29,500-0.3318,425,900
WORKน.ส.ปานตา นิรันดร์กุล2915600*125.372,915,600
WORKนายนเรศ งามอภิชน2200000*94.602,200,000
WORKนายธวัช เพชรโลหะกุล2187660*94.072,187,660
WORKEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES-2120240*-91.17ต่ำกว่า 0.5%
WORKHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,959,320-84.252,402,460
WORKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,123,26048.3016,239,532
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-674,700-29.014,000,000
WORKนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล200,0008.606,402,000
WORKนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล118,7005.103,850,320
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON135,085,575945.60157,783,075
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON-130,300,875-912.1125,456,000
BCHสำนักงานประกันสังคม80387800*562.7180,387,800
BCHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-36640500*-256.48ต่ำกว่า 0.5%
BCHนายมนต์ชัย ลีศิริกุล-13000000*-91.00ต่ำกว่า 0.5%
BCHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-12944340*-90.61ต่ำกว่า 0.5%
BCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9,761,180-68.33130,412,475
BCHNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC7,502,10052.5153,006,675
BCHAIA Company Limited-TIGER-4,972,600-34.8121,862,600
BCHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,659,437-25.6237,431,675
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON2,758,50019.3125,456,000
BCHนายสาธิต วิทยากร-2,400,000-16.8017,600,000
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON2,026,20014.18157,783,075
BCHCHASE NOMINEES LIMITED-1,428,100-10.0054,205,825
MEGANORBAX, INC.16172800*316.9916,172,800
MEGANORBAX INC.,21-14085000*-276.07ต่ำกว่า 0.5%
MEGAน.ส.นิชิต้า ชาห์-10586028*-207.49ต่ำกว่า 0.5%
MEGAMISSNISHITA SHAH8908328*174.608,908,328
MEGACHASE NOMINEES LIMITED8700000*170.528,700,000
MEGACITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS6117800*119.916,117,800
MEGAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,057,811-118.739,961,700
MEGAกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-5402000*-105.88ต่ำกว่า 0.5%
MEGAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ4677300*91.684,677,300
MEGAMR.SUDHIR GANDHI-4500000*-88.20ต่ำกว่า 0.5%
MEGAกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4434100*86.914,434,100
MEGASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED4,306,40084.4132,135,400
MEGAN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11-1,451,700-28.4510,818,200
MEGADBS BANK LTD957,20018.7614,137,200
MEGATHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-768,900-15.076,325,000
MEGATHE BANK OF NEW YORK MELLON-386,700-7.588,755,900
TTCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,676,300-184.2344,884,720
TTCLNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC6,651,700159.6417,213,300
TTCLBSI SA-5795200*-139.08ต่ำกว่า 0.5%
TTCLนายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล5,205,900124.9411,703,500
TTCLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3760400*-90.25ต่ำกว่า 0.5%
TTCLกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว3163600*75.933,163,600
TTCLกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ2,925,80070.226,810,200
TTCLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,319,500-55.678,152,739
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-1,835,300-44.054,208,662
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-1,117,700-26.823,034,169
TTCLนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-230,000-5.524,151,000
TTCLกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว38,5000.923,655,200
BEAUTYนายสุวิน ไกรภูเบศ651,576,6002,788.75723,974,000
BEAUTYนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ348,748,2001,492.64387,498,000
BEAUTYSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED235,600,7151,008.37259,733,850
BEAUTYRBC INVESTOR SERVICES TRUST130,117,000556.90139,482,000
BEAUTYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 126,128,016539.83139,004,640
BEAUTYCHASE NOMINEES LIMITED101,422,300434.09115,441,000
BEAUTYนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์83,000,000355.2493,000,000
BEAUTYTHE BANK OF NEW YORK MELLON53,915,400230.7661,329,100
BEAUTYนายสุนทร คูห์รัตนพิศาล49,566,000212.1454,990,000
BEAUTYN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1142,755,600182.9951,522,100
BEAUTYนายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล37,800,000161.7842,000,000
BEAUTYนายปรัชญา เลวัน31,500,000134.8235,000,000
BEAUTYSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY27,236,900116.5730,198,600
BEAUTYนางมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์27,000,000115.5630,000,000
BEAUTYNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC23662269*101.2723,662,269
BEAUTYนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล19,950,00085.3923,000,000
BEAUTYนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์19,900,00085.1722,100,000
BEAUTYน.ส.ศรินธร ตระการพฤกษ์18,573,80079.5021,099,900
BEAUTYบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,606,80075.3619,416,800
BEAUTYนายพรพงษ์ พรประภา15391800*65.8815,391,800
BEAUTYนายนพฤทธิ์ พันธิตรา15120000*64.7115,120,000
BEAUTYนางทุเรียน ศรียงค์14,451,50061.8516,094,700
BEAUTYน.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ14,421,60061.7216,024,000
BEAUTYนายณภัทร ปัญจคุณาธร13,649,90058.4215,150,000
BEAUTYนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย-2641300*-11.30ต่ำกว่า 0.5%
BEAUTYHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1671000*-7.15ต่ำกว่า 0.5%
BEAUTYนายคเชนทร์ เบญจกุล-1626700*-6.96ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAนางสมทรง ลาภานันต์รัตน์26,555,397154.0240,560,285
ROJNAนายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์17266203*100.1417,266,203
ROJNANIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION8,214,91047.65418,960,446
ROJNAนายวัชระ แก้วสว่าง-7,500,000-43.5010,000,000
ROJNAนายดิเรก วินิชบุตร6,657,96238.62339,556,072
ROJNAบริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3,184,08518.47162,388,337
ROJNASMK ASIA LTD2,636,61915.29134,467,593
ROJNAนายชาย วินิชบุตร2,577,68514.95131,461,981
ROJNAบริษัท กิมฟอง จำกัด1,496,5448.6876,323,783
ROJNAนางเชอรี่ จรัญวาศน์1,451,7778.4274,040,650
ROJNAนายวิชัย วชิรพงศ์690,9484.0138,238,348
ROJNAนายนเรศ งามอภิชน600,0003.4830,600,000
ROJNAนายจิระพงษ์ วินิชบุตร560,5953.2528,590,381
ROJNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 369,6652.1436,957,745
ROJNAนางวีรวรรณ วินิชบุตร317,8451.8416,210,129
ROJNAนายเนตร จรัญวาศน์236,3981.3712,056,298
MCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-63,407,300-824.296,942,700
MCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-20,350,000-264.5550,000,000
MCRBC INVESTOR SERVICES TRUST10,008,500130.1132,903,200
MCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,266,900-81.4714,506,900
MCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-4452300*-57.88ต่ำกว่า 0.5%
MCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,582,80033.588,935,300
MCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,335,40017.368,251,000
MCCHASE NOMINEES LIMITED1,236,30016.076,177,500
MCกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-727,200-9.454,197,400
MCน.ส.สุณี เสรีภาณุ460,0005.98359,021,500
MCนายศิริศักดิ์ สนโสภณ300,0003.905,213,100
UVANCHASE NOMINEES LIMITED65850600*612.4165,850,600
UVANCHASE NOMINEES LIMITED 137-47188000*-438.85ต่ำกว่า 0.5%
UVANน.ส.อมรรัตน์ เกษมศักดากร13036900*121.2413,036,900
UVANCHASE NOMINEES LIMITED 4-12909500*-120.06ต่ำกว่า 0.5%
UVANSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA11829080*110.0111,829,080
UVANนางรักชนก กู้กิจการ-11809500*-109.83ต่ำกว่า 0.5%
UVANRBC INVESTOR SERVICES TRUST-11,679,180-108.625,440,820
UVANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -989,900-9.219,454,130
UVANน.ส.ไรรมย์ ซอโสตถิกุล199,9001.865,049,900
UVANนายสันติ ซอโสตถิกุล84,2000.787,523,100
SYNTECNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-12436000*-35.82ต่ำกว่า 0.5%
SYNTECนายจิรโมท พหูสูตร10,149,90029.23166,583,960
SYNTECNORBAX INC.,-9050700*-26.07ต่ำกว่า 0.5%
SYNTECNORBAX, INC.8553000*24.638,553,000
SYNTECนายเศกสรร เศรษฐสกล-8500000*-24.48ต่ำกว่า 0.5%
SYNTECนายพิชัย เหล่าเศรษฐานันท์-3,803,100-10.9514,405,400
SYNTECนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์2,100,0006.0575,000,000
SYNTECน.ส.สุชีรา เตชาพลาเลิศ-2,046,700-5.8917,193,900
SYNTECน.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย1,852,9005.3415,252,900
SYNTECนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์1,550,0004.4650,800,000
SYNTECนายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ1,243,9003.5876,543,900
SYNTECนายสุรินทร์ เตชาพลาเลิศ-906,800-2.619,000,000
SYNTECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -510,800-1.47111,896,000
SYNTECSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-452,400-1.3018,757,500
SYNTECนายสิริชัย ปิ่นมณีนพรัตน์170,0000.4913,037,400
SYNTECนายชัชชัย กีรติวรสกุล100,0000.2915,800,000
SYNTECนายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์50,0000.1446,082,300
MALEEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,677,300-50.323,057,657
MALEEน.ส.นฤมลพัชร์ ปรีชาพีชคุปต์1,476,40044.292,934,900
MALEEน.ส.วิชฎา จงวิไลเกษม-1295600*-38.87ต่ำกว่า 0.5%
MALEEนายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม1171500*35.151,171,500
MALEECITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS837100*25.11837,100
MALEEนางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ417,30012.5222,927,300
MALEEนายพิชัย จิราธิวัฒน์-285,000-8.5512,910,800
MALEEนายทรงพล เตชะกรินทร์200,0006.004,585,600
MALEEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 110,5003.3218,561,596
MALEEนายสุรศักดิ์ บูรพาเดชะ46,4001.391,700,000
MALEEKBC SECURITIES N.V.42,2501.274,439,950
AHMR.YEAP SWEE CHUAN15,830,127194.7128,367,000
AHMR.YEAP SWEE CHUAN-15,774,127-194.0212,536,873
AHนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์4,178,10051.3910,824,040
AHนายสาธิต วิทยากร1650000*20.301,650,000
AHนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา877,70010.805,095,720
AHนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์550,0006.775,700,000
AHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -107,140-1.324,295,601
SYMCนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล3650000*39.423,650,000
SYMCนายเจริญชัย หวังธีระประเสริฐ-1800000*-19.44ต่ำกว่า 0.5%
SYMCนายมาโนช อยู่บรรยงค์-465,600-5.038,497,119
SYMCนายวีรชัย วงศ์จีระศักดิ์-5,000-0.054,305,960
TAEน.ส.กุล สุสังกรกาญจน์5131500*15.815,131,500
TAEนายบุญสิน จตุรพฤกษ์-100,000-0.3118,032,080
SEAFCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 459,4654.5520,734,006
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี105,3001.042,506,100
SEAFCOนางณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ54,6000.545,353,952
TKSบริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด11,683,18996.97128,515,084
TKSนายณัฐพัชร สมบัติวรพัฒน์2900000*24.072,900,000
TKSนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-1900000*-15.77ต่ำกว่า 0.5%
TKSนางยุพา สมบัติวรพัฒน์-1850000*-15.36ต่ำกว่า 0.5%
TKSOCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED1,173,0119.7412,903,125
TKSนายอนุรักษ์ บุญแสวง823,4006.832,866,400
TKSนางลัดดา ตันชัชวาล627,8425.213,516,062
TKSน.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ606,8415.043,753,259
TKSนางทิพวรรณ กัมทรทิพย์603,5105.016,638,610
TKSนายสุพันธุ์ มงคลสุธี587,4004.886,461,400
TKSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 564,5534.697,106,947
TKSนายบุญไชย ตันชัชวาล532,0434.429,176,673
TKSน.ส.สุธิดา มงคลสุธี402,6003.344,428,600
TKSนายเอก ตัณฑวิเชียร272,8002.263,000,800
TKSนายวรการ วิไลชนม์268,0002.222,208,000
TKSน.ส.พัชนา ตวงสิทธิสมบัติ259,6002.152,855,600
TKSน.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ244,7392.032,570,707
TKSนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี235,4241.952,473,475
TKSนายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์228,0001.891,943,000
TKSน.ส.สุพรรณษา มงคลสุธี217,8001.812,395,800
TKSด.ญ.ศรุตา มงคลสุธี215,6221.792,371,842
TKSบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด200,0001.662,200,000
TKSนายธนพล กองบุญมา181,3001.501,994,300
TKSนายนัยพงษ์ กองบุญมา181,3001.501,994,300
TKSนายมารชัย กองบุญมา181,3001.501,994,300
TKSนายรณชัย กองบุญมา181,3001.501,994,300
TKSน.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต165,0001.371,815,000
IHLนายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์-26,738,100-187.17136,661,898
IHLนายโยธิน วณิชวรากิจ20860300*146.0220,860,300
IHLน.ส.วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์11,790,10082.5320,000,000
IHLนายวริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์6,992,90048.9520,000,000
IHLนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ-6,880,900-48.1728,638,859
IHLนายวศิน ดำรงสกุลวงษ์4,075,30028.5320,000,000
IHLนายชัยทัต วณิชวรากิจ2514900*17.602,514,900
IHLนายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ-885,700-6.208,049,100
IHLนายชัยพร วงศ์แสงอนันต์-41,900-0.292,958,100
LALINน.ส.พรชนก วัชรรัคคาวงศ์33285100*114.5033,285,100
LALINนายพรชนก วัชรรัคคาวงศ์-23285100*-80.10ต่ำกว่า 0.5%
LALINCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS16562500*56.9816,562,500
LALINนายฐิติพงศ์ เศรษฐลิขิต-9120000*-31.37ต่ำกว่า 0.5%
LALINUBS (LUXEMBOURG) S.A.-5159300*-17.75ต่ำกว่า 0.5%
LALINกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-3,279,100-11.2812,166,600
LALINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,826,0009.7229,259,700
LALINนายธนกฤต ไสยมรรคา1,395,5004.8027,912,600
LALINนายทศพล ไสยมรรคา768,6002.646,809,800
LALINน.ส.กมลชนก สมะวรรธนะ465,0001.606,633,900
LALINนายชนะ โตวัน400,0001.385,200,000
LALINนายสุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์188,6000.6519,517,700
SENAนางฉวี เจียรสุวรรณ-1,103,000-3.4624,147,150
SENAนางสุธิดา อุปถัมภ์547,7001.7214,599,285
SENAนายสหัสชัย รักมนุษย์90,0000.284,900,000
SENAนายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์10,0000.0312,010,000
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,2710.0012,269,613
TSRบริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด14,620,00087.72102,340,000
TSRนายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่12,800,01576.8089,600,115
TSRน.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่3,833,95023.0026,837,650
TSRน.ส.สวิตา แจ้งอยู่3,540,19921.2424,781,399
TSRนายเอกรัตน์ แจ้งอยู่3,406,93320.4423,848,533
TSRนายมนต์ชัย ลีศิริกุล2,800,00016.8016,000,000
TSRนายธีระ ดีสวัสดิ์2,664,88315.9910,975,383
TSRน.ส.สุพัชรี จักรวิธานนิเทศ2147500*12.892,147,500
TSRนายอธิภัทร วิชระอนนท์2141866*12.852,141,866
TSRน.ส.ดรุณีย์ ลีศิริกุล1,008,2006.057,057,400
TSRนายสุรพล สุดหอม855,4495.135,988,149
TSRนางขนิษฐา แจ้งอยู่666,6664.004,666,666
TSRนายอัศวิน แจ้งอยู่633,3333.804,433,333
TSRนายสิทธวีร์ พิชญเรืองกิตติ์579,1663.474,054,166
TSRนายไพฑูรย์ หอมจันทร์566,6663.403,966,666
TSRนายชิโนรส ศิริทรัพย์555,6833.333,889,783
TSRนายวิทูร ชื่นวชิรศิริ505,2503.033,536,750
TSRน.ส.สิริรักษ์ จักรวิธานนิเทศ473,8162.843,316,716
TSRนายสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์422,0002.532,900,000
TSRนายเพิ่มศักดิ์ ผาติพิพัฒน์370,0492.222,750,049
TSRน.ส.รัตนาวดี อังกาทิพย์-6,400-0.042,195,000
SMITน.ส.ปรางทิพย์ ศิวรักษ์330,0001.4317,700,000
SMITนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล190,0000.824,980,000
SMITนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล170,0000.7419,020,000
SMITนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล130,0000.5613,910,000
SMITนายธนา เสนาวัฒนกุล105,7000.463,650,374
SMITนายชยกร ลิมป์ศิริพันธ์90,1000.395,540,100
SMITน.ส.ปิยะนุช แต้มศิริชัย29,6000.1315,366,600
SMITนายกมล ปาโกวงค์-11,400-0.053,042,200
KCARกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,806,70016.6210,666,200
KCARUBS (LUXEMBOURG) S.A.-1,236,500-11.384,303,100
KCARนายสุเมธ ว่องไว129,5001.192,612,900
KCARนายสยาม สุวัฒนางกูร-36,600-0.341,928,000
BTCนายพิสุทธิ์ สันติโชค875000000*288.75875,000,000
BTCนายอาชวีร์ อังศธรรมรัตน์875000000*288.75875,000,000
BTCนายทวี กุลเลิศประเสริฐ750000000*247.50750,000,000
BTCน.ส.อรนุช งามสมประสงค์503000000*165.99503,000,000
BTCนายพิทยากร เนาถาวร500000000*165.00500,000,000
BTCบริษัท มาลาคี จำกัด500000000*165.00500,000,000
BTCนายสุมิตร เพชราภิรัชต์375000000*123.75375,000,000
BTCนายฐิติ กิตติพัฒนานนท์75010000*24.7575,010,000
BTCพ.อ.ยรรยง ภัทรเลาหะ68,664,44822.6684,638,348
BTCน.ส.เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล50000000*16.5050,000,000
BTCนายมานิต มัสยวาณิช50000000*16.5050,000,000
BTCนายกฤษณ์ เจริญวัฒนนุกูล40,009,00013.2050,012,000
BTCนายวีระพันธ์ จักรไพศาล39050000*12.8939,050,000
BTCนางดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์34,302,61311.3242,139,613
BTCร้อยเอกณรงค์ ภัทรเลาหะ33,494,39311.0541,407,393
BTCน.ส.ภัทรา สหวัฒน์-15000000*-4.95ต่ำกว่า 0.5%
BTCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9949574*-3.28ต่ำกว่า 0.5%
BTCนางกันยา สิทธิ์สุกใส-9500000*-3.14ต่ำกว่า 0.5%
BTCน.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์-9456700*-3.12ต่ำกว่า 0.5%
BTCคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง-8000000*-2.64ต่ำกว่า 0.5%
BTCนางเนตรนภา สถิตธรรมนิตย์-8000000*-2.64ต่ำกว่า 0.5%
BTCนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-8000000*-2.64ต่ำกว่า 0.5%
BTCนายวิสุทธิ์ ภูวรัฐวราธรณ์-5454700*-1.80ต่ำกว่า 0.5%
BTCนางนภวัล บวรสิทธิชัย-5000000*-1.65ต่ำกว่า 0.5%
BTCน.ส.พนอ คำสุภาพ-4100000*-1.35ต่ำกว่า 0.5%
BTCนายปณต ทองประเสริฐ-4100000*-1.35ต่ำกว่า 0.5%
BTCนางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม-4000000*-1.32ต่ำกว่า 0.5%
BTCนายบุญเสริม สถิรพันธุ์-3800000*-1.25ต่ำกว่า 0.5%
BTCน.ส.อรวรรณ วัฒนศิริชัยกุล-3547000*-1.17ต่ำกว่า 0.5%
BTCนายถวัลย์ธาดา ปุ่นนิ่ม-3485400*-1.15ต่ำกว่า 0.5%
PAFนายธวัชชัย เดโชพลชัย-3130300*-11.02ต่ำกว่า 0.5%
PAFบริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด-1,890,000-6.657,446,508
PAFนายเทวัญ ตันติจัตตานนท์1,415,2004.984,196,200
PAFนายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์1000.0033,000,101
DIMETนายพิชญ์ธเนศ นันธนวัฒน์1471800*10.601,471,800
DIMETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 131,6000.958,119,300
DIMETนางหญิงสยาม เทียมเพ็ชร-50,000-0.362,750,000
DIMETบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก3,3000.022,477,700
NEWSนายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล431930000*120.94431,930,000
NEWSน.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี419000002*117.32419,000,002
NEWSน.ส.พรพรรณ สะระบุญมา-300000000*-84.00ต่ำกว่า 0.5%
NEWSนายคณิน โมกขะเวส-200000008*-56.00ต่ำกว่า 0.5%
NEWSน.ส.จิตสิริ ธนภัทร-160000000*-44.80ต่ำกว่า 0.5%
NEWSก.ต.สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล-131930000*-36.94ต่ำกว่า 0.5%
NEWSนางอำไพ หาญไกรวิไลย์120000000*33.60120,000,000
NEWSน.ส.ศิวารัตน์ มากมาสิน-54445444*-15.24ต่ำกว่า 0.5%
NEWSนายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ-50003000*-14.00ต่ำกว่า 0.5%
NEWSนายไชยันต์ จิตรพึงธรรม-45574900*-12.76ต่ำกว่า 0.5%
NEWSนายกรวิช อัศวกุล45000000*12.6045,000,000
NEWSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,758,22011.41115,555,884
NEWSน.ส.อรวรรณ ทองดี36270000*10.1636,270,000
NEWSนายชูชาติ ทองเจือพงษ์33000000*9.2433,000,000
NEWSนางวรณัน เลิศกุลธรรม-26,702,500-7.4834,000,000
NEWSนางอมรรัตน์ วิมลวรวิโรจน์-7,901,000-2.2165,585,862
FSSนายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์-7772100*-23.78ต่ำกว่า 0.5%
FSSนายสมบัติ ธีรรัตน์บงกช-5129600*-15.70ต่ำกว่า 0.5%
FSSนายสุรวุฒิ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์4017521*12.294,017,521
FSSนายจิตติวุฒิ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์4004075*12.254,004,075
FSSนายสมศักดิ์ นาคอริยกุล2844823*8.712,844,823
FSSนายอนุชา สิหนาทกถากุล-2,400,200-7.3412,433,850
FSSนายธวัชชัย สืบวงศ์ลี1,810,5005.5416,824,499
FSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 869,8082.6613,516,768
FSSนายไพทูรย์ มานะศิลป์322,5000.996,475,521
FSSนายพีรพัฒน์ โชติจุฬางกูร128,5000.393,083,300
FSSนายกมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ-26,300-0.083,131,501
TNITYนายนิติพล ชัยสกุลชัย38390625*230.3438,390,625
TNITYธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)-34125000*-204.75ต่ำกว่า 0.5%
TNITYบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด3,114,37518.6928,029,375
TNITYนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย-1397000*-8.38ต่ำกว่า 0.5%
TNITYนายคมสัน ฉินพลิกานนท์1,300,0007.803,500,000
TNITYนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ1,259,0257.552,839,225
TNITYนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์1,001,2506.016,611,250
TNITYนายวชิระ ทยานาราพร1,000,0006.004,000,000
TNITYน.ส.ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์765,6254.591,890,625
TNITYนายกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์528,0003.173,528,000
TNITYนายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์444,4442.674,999,999
TNITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -414,288-2.491,436,137
TNITYนางพัชรา จิรรัตน์สถิต356,2502.143,206,250
TNITYนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู337,2372.023,035,137
TNITYนายชัญญะ มหาดำรงค์กุล298,1251.792,683,125
TNITYนายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์262,5001.582,362,500
TNITYนายเมธรัฐ เอื้อสุดกิจ250,8121.502,257,312
TNITYนายยรรยง นิติสาโรจน์250,0001.502,250,000
TNITYนายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์232,1751.391,369,575
TNITYน.ส.ภาณิภัค โกวิทวัฒนพงศ์218,7501.311,968,750
TNITYนายภาณุพงศ์ ศักดาทร213,7501.281,923,750
TNITYนายสุรัตน์ อริยชาติผดุงกิจ152,0000.911,200,000
TNITYนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต150,0000.901,350,000
TNITYนางขนิษฐา สรรพอาษา143,7500.861,293,750
TNITYนายธวัช ตันติเมธ125,0000.751,125,000
TNITYนางศิริจันทร์ เอี่ยมชีรางกูร117,5000.711,057,500
TNITYนายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์116,2870.701,046,587
TNITYนายชาญชัย กงทองลักษณ์112,5000.681,012,500
MATCHMR.KULDIP SINGH-5576964*-10.60ต่ำกว่า 0.5%
MATCHนายวินัย คล่องประกิจ4,835,1009.1916,989,200
MATCHนายฉัตรชัย มงคลพันธุ์-3310000*-6.29ต่ำกว่า 0.5%
MATCHนายวีระ ศุภราทิตย์3,290,0006.259,790,000
MATCHนายวิโรจน์ วันไชยธนวงศ์2907600*5.522,907,600
MATCHUBS AG HONG KONG BRANCH1,000,0001.904,000,000
MATCHนายพรชัย อริยรัชโตภาส891,7001.693,935,700
MATCHน.ส.ริศรา คล่องประกิจ396,6000.755,973,600
MATCHนายอัมรินทร์ สิมะโรจน์395,0000.753,495,000
MATCHน.ส.รริศา คล่องประกิจ204,6000.397,230,600
MATCHนายชายชาญ หลูไพบูลย์200,0000.384,000,000
MATCHนายเกรียงไกร รักษ์กุลชน10,0000.022,910,000
TMCนางเพลิน อ๊อกซู-3536100*-9.34ต่ำกว่า 0.5%
TMCนายวุฒิชัย อนันตกุล2493400*6.582,493,400
TMCน.ส.นวลวรรณ โล้กรุด-1665000*-4.40ต่ำกว่า 0.5%
TMCนายธนกร ศิริโสดา638,5001.692,415,100
TMCน.ส.ประพิมพ์ คงวัฒนา-600,000-1.582,679,700
TMCนางปิยะนุช เจนธรรมนุกูล150,0000.402,360,000
TMCนางปริญญา ขันเจริญสุข-107,700-0.282,000,000
SPACKนางอารีรัตน์ โชคล้ำบุญ-3400800*-8.03ต่ำกว่า 0.5%
SPACKบริษัท ญาดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด2250000*5.312,250,000
SPACKน.ส.พิมลอร ลิ้มธรรมมหิศร2195900*5.182,195,900
SPACKบริษัท ธนิยะ จำกัด2000000*4.722,000,000
SPACKบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)-300,000-0.712,042,700
SPACKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 40,8110.101,955,412
GCAPUNITED OVERSEAS BANK LIMITED BY UOB ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD-7,531,850-23.656,386,750
GCAPธนาคารออมสิน(2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-7,531,850-23.656,386,750
GCAPบริษัท สองน้ำ จำกัด-5,000,000-15.7051,500,000
GCAPน.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์3900000*12.253,900,000
GCAPนางปริญญา ขันเจริญสุข2647800*8.312,647,800
GCAPนายศุภโรจ โรจน์วีระ-2121700*-6.66ต่ำกว่า 0.5%
GCAPน.ส.นันทนา สุขสถิตย์ธนวัฒ-2102000*-6.60ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนายศิริสิทธิ์ แซ่ฟุ้ง2000000*6.282,000,000
GCAPนายปกป้อง โอมอารักษ์-1500000*-4.71ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนายสุทัศน์ ขันเจริญสุข1306600*4.101,306,600
GCAPน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์-1225000*-3.85ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนายสุเอจ มีเมศกุล1175000*3.691,175,000
GCAPนางสมจิตร ดิษฐ์คล้าย1173100*3.681,173,100
GCAPนายวิทยา จังสมบัติศิริ-1160000*-3.64ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนายประดิษฐ ว่องพรรณงาม1121400*3.521,121,400
GCAPนายสุรยุทธ์ พิริยะวงศ์-1050000*-3.30ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนางพิมผกา เสถียรศักดิ์พงศ์1049500*3.301,049,500
GCAPMRS.TJA TJIA SIET JOEN-516,000-1.6214,098,164
GCAPนางพจนา พูลเกิด-469,500-1.471,050,000
GCAPนายศราวุฒิ จันทวรรณ250,0000.791,350,000
GCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -229,300-0.721,110,400
GCAPนายพรชัย ฐาปนพงศ์พันธุ์154,6000.491,321,600
GCAPนายภาคภูมิ สุขสมวัฒน์147,4000.461,379,700
GCAPนางพรรณทิพย์ เตชะไพบูลย์100,0000.311,200,000
AFบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)541,544,723373.67570,152,340
AFนายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี43,648,90030.1246,000,000
AFนางปิยะพร วิชิตพันธุ์29,748,30020.5331,314,000
AFนายวิวัฒน์ คงคาสัย28,400,00019.6030,000,000
AFบริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด22,169,20015.3023,336,000
AFนายปรัชญา มงคลกุล14,536,90010.0315,302,000
AFนายคุณากร เมฆใจดี9,500,0006.5610,000,000
AFนายเมธา รังสิยาวรานนท์7000000*4.837,000,000
AFนางเดือนอนงค์ เหล่าภราดรชัย4,560,0003.154,800,000
AFนายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์4,434,0003.064,720,000
AFนายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล-300000*-0.21ต่ำกว่า 0.5%
AFน.ส.นิดา แซ่ลี้-294500*-0.20ต่ำกว่า 0.5%
AFนายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์-201100*-0.14ต่ำกว่า 0.5%
BKKCPบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -711,600-6.831,289,000
BKKCPบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)406,0003.901,626,000
BKKCPนายวิทยุต นามศิริพงศ์พันธุ์10,5000.101,327,500
CPTGFสำนักงานประกันสังคม 84275900*838.5584,275,900
CPTGFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) -59800000*-595.01ต่ำกว่า 0.5%
CPTGFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) -24475900*-243.54ต่ำกว่า 0.5%
CPTGFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) -13625400*-135.57ต่ำกว่า 0.5%
CPTGFกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 11932500*118.7311,932,500
CPTGFบริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10000000*99.5010,000,000
CPTGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ -510,000-5.0717,251,500
CPTGFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,9000.1756,103,600
DTCPFสำนักงานประกันสังคม 89650100*770.9989,650,100
DTCPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) -75627600*-650.40ต่ำกว่า 0.5%
DTCPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-8,165,700-70.234,425,200
DTCPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-5,690,000-48.934,398,600
DTCPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,913,80033.6611,206,300
DTCPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -1,335,600-11.493,508,900
DTCPFบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)35,0000.302,455,000
FUTUREPFบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)5,400,00098.8210,741,863
FUTUREPFกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้4857600*88.894,857,600
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-3,349,900-61.304,265,500
FUTUREPFบริษัท ธนนนทรี จำกัด-3,000,000-54.9010,131,968
FUTUREPFบริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด-2,000,000-36.606,154,857
FUTUREPFบริษัท สาธรธานี จำกัด-1,355,900-24.813,070,255
FUTUREPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-1,311,300-24.005,980,209
FUTUREPFบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)-122,500-2.244,984,500
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)81,5001.496,587,885
FUTUREPFGIC PRIVATE LIMITED-1,600-0.034,268,695
IMPACTสำนักงานประกันสังคม66684800*746.8766,684,800
IMPACTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-43488100*-487.07ต่ำกว่า 0.5%
IMPACTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD17628100*197.4317,628,100
IMPACTสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)-16771300*-187.84ต่ำกว่า 0.5%
IMPACTกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์14952400*167.4714,952,400
IMPACTกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-10926300*-122.37ต่ำกว่า 0.5%
IMPACTบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-7701400*-86.26ต่ำกว่า 0.5%
IMPACTบริษัท นิปปอน พาร์คกิ้ง ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด-2,770,000-31.0211,100,000
IMPACTนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์2,600,00029.1210,200,000
IMPACTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส2,027,60022.7132,151,000
IMPACTบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)552,8006.1918,552,800
IMPACTนายธวัชชัย สัจจาภรณ์รัตน์-351,900-3.947,648,100
MNITนายทวี ปิยะพัฒนา500,001-7,605,048
MNITนายธนันท์ พัฒนกิจจำรูญ400-3,136,700
MNIT2น.ส.ศิริพรรณ คำธรรมศาสตร์-2000000*-15.70ต่ำกว่า 0.5%
MNIT2นายยรรยง นิติสาโรจน์2000000*15.702,000,000
MNIT2บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด -746,000-5.8617,172,493
MNIT2ธนาคารออมสิน 10.0015,034,870
MNIT2นางสาวสุริยา นานา10.002,336,167
MNIT2นายกณนาต์ นานา10.002,336,167
MNIT2นายยุพ นานา10.002,336,167
MNRFนายสมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์-1103500*-7.28ต่ำกว่า 0.5%
MNRFน.ส.ปรารถนา ชัยพรหมประสิทธิ์1000000*6.601,000,000
M-STORMR.PETER ERIC DENNIS1200000*12.721,200,000
M-STORนางนารี กวิตานนท์-1000000*-10.60ต่ำกว่า 0.5%
QHOPน.ส.จินตนา กาญจนกำเนิด1,195,0005.092,195,000
QHOPนายสานิตพงศ์ เฟื่องอารมณ์45,9000.201,055,200
STHAIUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED812500000*-812,500,000
STHAIน.ส.โชติรส อัฑฒกรวโรดม476,628,967-856,454,387
STHAIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 379,767,100-632,947,168
STHAIนายทสิน ตั้งอนุรัตน์333011250*-333,011,250
STHAIบริษัท ไทยฮั้วโฮลดิ้ง จำกัด324,318,634-553,864,390
STHAIMISSCHUN-CHING TENG305,042,788-708,404,647
STHAIนายนัฐวุฒิ จันทร์สุข280,564,000-399,028,000
STHAIMR.HSUN-MIN YANG227,530,858-379,218,097
STHAIนายจิรสีห์ เตชาชาญ191,952,000-315,352,000
STHAIนางวิไล สมอ187,500,000-312,500,000
STHAIนางมยุรี ยงวิศุทธ์162,775,433-352,303,132
STHAIน.ส.เนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ138,919,494-195,612,494
STHAIนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ131250000*-131,250,000
STHAIนายสาทร ชวนะเวสน์-113092500*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIน.ส.เสาวภาคย์ อรุณเวช78115000*-78,115,000
STHAIน.ส.จารุณี ชูตระกูล74,100,000-123,500,000
STHAIน.ส.สุนีย์ โชคชัยธรรม66750000*-66,750,000
STHAIนายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์66,060,900-110,101,500
STHAIน.ส.รสิตา จิรพิชิตชัย58,614,000-97,690,000
STHAIน.ส.จิตติมา ชูตระกูล57,693,222-96,155,370
STHAIนายเทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์51,753,000-85,023,000
STHAIนายกฤษฎี วิทิตศานต์50000000*-50,000,000
STHAIนายรวิสุต วิทิตศานต์50000000*-50,000,000
STHAIนางสุกัญญา วรพงศ์พาณิชย์48,700,000-80,500,000
STHAIนายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง47,778,000-79,778,000
STHAIนายยงยุทธ จิรพิชิตชัย-42293940*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIนายชลิต สถิตย์ทอง39,600,000-66,000,000
STHAIน.ส.พลอยพรรณ วิจักขณา39,181,000-72,451,000
STHAIนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์38,391,000-63,071,000
STHAIMR.LIN FU LAI-38273179*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIน.ส.สุภี พงศ์สุทธินันท์37,500,000-62,500,000
STHAIนายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา37,500,000-62,500,000
STHAIบริษัท ดาต้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด36,000,000-60,000,000
STHAIนางลิวกึก กิตติศรีไสว32,154,564-53,590,940
STHAIนางพิชามญชุ์ กิตติพงศ์ธณัฐ30,500,000-85,155,768
STHAIน.ส.ปิติรัตน์ แซ่หงอ30,350,000-51,750,000
STHAIนางวาศินี วัฒนสุวรรณ29,860,000-50,220,000
STHAIนายธราพงษ์ วิทิตศานต์-29000000*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIนายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม-21779112*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIนายยุวสันติ์ วงศ์วาสนา-21586000*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIนายวัชรินทร์ อบเชย-8,815,515-182,609,701
STHAIนายสุชัย โรจน์วัฒนวงศ์-6,400,000-105,000,000
STHAIนายไวกูณฐ์ แซ่หงอ6,000,000-64,000,000
TCIFบริษัท ฐานถาวร (2012) จำกัด 5,000-420,355,364
TFUNDกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-2,286,500-24.0129,351,477
TFUNDบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)795,0008.35272,378,115
TFUNDกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-429,600-4.5134,206,020
THIFบริษัท ปณชัย พาณิชยการ จำกัด 1,139,30013.44461,604,000
TIF1นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์1,070,0007.813,500,000
TIF1นายสุชาติ โชคพิพัฒน์กุล-996000*-7.27ต่ำกว่า 0.5%
TIF1นายธนาชัย ปิยะวรรณรัตน์902000*6.58902,000
TIF1นายธงชัย ช่างวิชชุการ-140,000-1.021,412,400
TIF1นายสุนทร รักศานติวงศ์-121,200-0.881,449,000
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-1,339,000-16.346,710,382
TLOGISบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)927,50011.3225,751,200
TLOGISบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)43,5000.5379,760,212
TRIFบริษัท ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด จำกัด 18,400-310,479,800


ช่วงเวลา
ChangeUpdate ครั้งก่อนUpdate ล่าสุด
QHOP4-Aug-147-Sep-15
PTTGC3-Mar-159-Sep-15
FSS6-Mar-158-Sep-15
DTCPF2-Mar-1531-Aug-15
EGCO10-Mar-154-Sep-15
MIPF27-Feb-1524-Aug-15
TAE11-Mar-154-Sep-15
RATCH11-Mar-152-Sep-15
PAF19-Mar-159-Sep-15
TASCO11-Mar-1531-Aug-15
MEGA12-Mar-1531-Aug-15
SPACK13-Mar-1531-Aug-15
KCAR13-Mar-1531-Aug-15
TMC17-Mar-151-Sep-15
UVAN17-Mar-1531-Aug-15
LALIN20-Mar-151-Sep-15
GCAP23-Mar-1531-Aug-15
TNITY25-Mar-1531-Aug-15
AH30-Mar-151-Sep-15
KCE25-Mar-1526-Aug-15
TKS2-Apr-151-Sep-15
SCB20-Apr-159-Sep-15
HMPRO22-Apr-1510-Sep-15
QH28-Apr-1510-Sep-15
TTCL24-Apr-1528-Aug-15
BJC28-Apr-151-Sep-15
ROJNA30-Apr-151-Sep-15
CK13-May-1510-Sep-15
PB8-May-153-Sep-15
IHL8-May-152-Sep-15
LH7-May-1531-Aug-15
MNIT27-May-1531-Aug-15
M-PAT7-May-1531-Aug-15
M-STOR7-May-1531-Aug-15
MNRF7-May-1531-Aug-15
BEAUTY8-May-1531-Aug-15
TSR8-May-1531-Aug-15
MC8-May-1531-Aug-15
SYMC8-May-1531-Aug-15
MATCH13-May-154-Sep-15
CPF6-May-1528-Aug-15
MNIT7-May-1528-Aug-15
SYNTEC12-May-151-Sep-15
SMIT11-May-1531-Aug-15
MALEE8-May-1528-Aug-15
BCH12-May-1528-Aug-15
GPSC14-May-1528-Aug-15
BLA14-May-1528-Aug-15
S19-May-151-Sep-15
STHAI21-May-1531-Aug-15
TIF121-May-1524-Aug-15
BKKCP21-May-1524-Aug-15
TFUND29-May-1531-Aug-15
TLOGIS29-May-1531-Aug-15
FUTUREPF29-May-1528-Aug-15
CPTGF2-Jun-1531-Aug-15
THIF2-Jun-1531-Aug-15
TTLPF2-Jun-1531-Aug-15
BKI2-Jun-1531-Aug-15
TCIF2-Jun-1531-Aug-15
TRIF2-Jun-1531-Aug-15
BTC8-Jun-152-Sep-15
IMPACT5-Jun-1528-Aug-15
NEWS10-Jun-1528-Aug-15
EASTW3-Jul-157-Sep-15
WORK10-Jul-157-Sep-15
AF15-Jul-158-Sep-15
GUNKUL22-Jul-1528-Aug-15
DIMET6-Aug-1510-Sep-15
BMCL27-Aug-157-Sep-15
SEAFCO28-Aug-152-Sep-15
SENA28-Aug-152-Sep-15
บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 1692558 225035

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...