วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (21 Oct 2014)

21 ตุลาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 12 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
CITY13-Dec-1315-Oct-14
TIES13-Mar-1414-Oct-14
ROJNA27-Mar-1416-Oct-14
IRCP4-Apr-1415-Oct-14
LTX11-Apr-1415-Oct-14
AEONTS9-May-1415-Oct-14
CYBER9-May-1415-Oct-14
SCBLIF20-Jun-1416-Oct-14
MACO19-Aug-1414-Oct-14
BLA25-Aug-1413-Oct-14
SLC12-Sep-1413-Oct-14
VNG18-Sep-1415-Oct-14

ฺBig Name Movement
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-118,300-6.866,398,500
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-181,400-10.5213,272,000
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-287,800-16.697,419,400
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-606,800-35.1926,393,700
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-1,003,000-58.1730,943,900
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ159,80017.582,365,000
AEONTSกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล1,8000.202,374,200
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว-136,900-15.063,096,600
MACOนายพีรนาถ โชควัฒนา31,655,80850.0236,314,120
MACOนายณภัทร ปัญจคุณาธร20,000,00031.6020,000,000
MACOคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-2,900,000-4.580
MACOนายนเรศ งามอภิชน217,800,000344.12242,000,000
BLAด.ช.ก้องภพ ลิมทรง29,250,0001,696.5029,250,000
BLAนางประไพวรรณ ลิมทรง25,637,0001,486.9525,637,000
BLAบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก6,937,686402.396,937,686
BLAนายชัย โสภณพนิช-150,000-8.7027,904,520
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,421,203-488.4339,787,461
BLAนางนวลกมล ลิมทรง-23,860,100-1,383.890
BLAนายสมเกียรติ ลิมทรง-29,250,000-1,696.500
CYBERนายชนินทร์ วานิชวงศ์-10,681,000-68.896,367,601
MACOนายวันชัย พันธุ์วิเชียร167,950,000265.36192,000,000
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย60,0000.4229,460,000
VNGบริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด3,709,20025.96672,831,166
CYBERบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)-10,000,000-64.500
IRCPบริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,300,0007.484,400,000
MACOบริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด135,000,000213.30150,000,000
MACOบริษัท พีรธร จำกัด13,755,61821.7315,284,020
MACOบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)674,100,0001,065.08749,000,000
MACOบริษัท หลานปู่ จำกัด14,413,26822.7716,457,520
AEONTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 722,80079.5121,924,154
ROJNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -772,902-5.7229,370,693
MACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,581,61226.2019,344,080
LTXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,9001.67408,500
CITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,187,300-46.457,856,800
IRCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 283,4001.631,251,900
SLCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 68,241,7008.19109,891,820
TIESบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,231,7006.3623,657,700
CYBERบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,414,90041.386,414,900

All Movement
SCBLIFน.ส.จินตนา กาญจนกำเนิด6,5007.49447,000
SCBLIFนางภาวนา อัจฉราวรรณ1,0501.21359,600
SCBLIFMR.DAVID JOHN SCOTT-5,500-6.34383,332
BLAด.ช.ก้องภพ ลิมทรง29,250,0001,696.5029,250,000
BLAนางประไพวรรณ ลิมทรง25,637,0001,486.9525,637,000
BLAบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก6,937,686402.396,937,686
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-118,300-6.866,398,500
BLAนายชัย โสภณพนิช-150,000-8.7027,904,520
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-181,400-10.5213,272,000
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-287,800-16.697,419,400
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-606,800-35.1926,393,700
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-1,003,000-58.1730,943,900
BLAนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์-6,150,300-356.720
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,421,203-488.4339,787,461
BLAนางนวลกมล ลิมทรง-23,860,100-1,383.890
BLAนายสมเกียรติ ลิมทรง-29,250,000-1,696.500
AEONTSCHASE NOMINEES LIMITED 1371,461,100160.721,461,100
AEONTSBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG1,010,000111.1011,521,900
AEONTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 722,80079.5121,924,154
AEONTSNORBAX INC., 179323,30035.561,588,600
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ159,80017.582,365,000
AEONTSกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล1,8000.202,374,200
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว-136,900-15.063,096,600
AEONTSBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-200,000-22.001,586,200
AEONTSCHASE NOMINEES LIMITED 1-1,467,400-161.410
ROJNAนายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์10,000,02374.0010,000,023
ROJNAนางสมทรง ลาภานันต์รัตน์3,394,20025.1214,204,471
ROJNAนายอภิชัย กิตติวรวิทย์กุล1,123,2008.318,500,000
ROJNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -772,902-5.7229,370,693
ROJNAน.ส.จุฑารัตน์ แซ่คู-6,505,200-48.1415,562,968
ROJNAนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา-7,400,000-54.760
ROJNAนายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล-11,159,838-82.580
VNGบริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด3,709,20025.96672,831,166
VNGนางศิริวรรณ พานิชตระกูล712,2004.997,300,000
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย60,0000.4229,460,000
VNGนางดาราวรรณ เบ็ญจศิริวรรณ-300,000-2.109,300,000
MACOบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)674,100,0001,065.08749,000,000
MACOนายนเรศ งามอภิชน217,800,000344.12242,000,000
MACOนายวันชัย พันธุ์วิเชียร167,950,000265.36192,000,000
MACOนายพิเชษฐ มณีรัตนะพร137,714,598217.59153,016,220
MACOบริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด135,000,000213.30150,000,000
MACOนายนพดล ตัณศลารักษ์93,152,951147.18103,496,010
MACOน.ส.ญาณิศา ตัณศลารักษ์89,693,685141.7299,659,650
MACOนายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์89,693,604141.7299,659,560
MACOน.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร69,779,234110.2577,215,260
MACOนายพานิช มณีรัตนะพร50,358,24679.5755,961,940
MACOนายพงศธร ศิริธรรม48,569,30076.7451,666,000
MACOพันเอกหญิงกิติยา จันทรนิมะ39,116,45761.8043,462,730
MACOน.ส.ภัทรา มณีรัตนะพร36,956,96858.3941,040,520
MACOนายพีรนาถ โชควัฒนา31,655,80850.0236,314,120
MACOนายนาวิน พฤกษาวรกุล30,360,94447.9733,512,160
MACOนายพสุธ เลาหะวิไลย30,089,43947.5433,432,710
MACOนายวิชิต ดิลกวิลาศ26,631,42542.0829,618,250
MACOนางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์22,112,83834.9424,601,820
MACOนายยุตินัย ติรกานันท์21,431,48833.8623,882,620
MACOน.ส.ศุชญา พงศ์พฤกษา20,349,50032.1522,600,000
MACOนางลาวัณย์ หวั่งหลี20,000,00031.6020,000,000
MACOนายณภัทร ปัญจคุณาธร20,000,00031.6020,000,000
MACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,581,61226.2019,344,080
MACOนายสุเมธ พฤกษาวรกุล15,189,92024.0015,189,920
MACOบริษัท หลานปู่ จำกัด14,413,26822.7716,457,520
MACOนางสุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์13,770,89321.7615,578,770
MACOบริษัท พีรธร จำกัด13,755,61821.7315,284,020
MACOนายณัฐพล พิทยานนท์-2,247,000-3.550
MACOคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-2,900,000-4.580
LTXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,9001.67408,500
LTXนายภากร บุญโพธิ์อภิชาติ10,7000.75345,700
LTXร.ต.กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ8,0000.56858,500
LTXนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ4,3000.30600,000
LTXนายพิทักษ์ นพประพันธ์9000.06739,800
CITYนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์4,500,00020.524,500,000
CITYนายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์3,129,00014.273,129,000
CITYนายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์3,050,00013.913,050,000
CITYนางพิกุล ชนะชัยวุฒิกุล2,200,00010.032,200,000
CITYนายรุ่งโรจน์ นภาอัมพร1,650,0007.521,650,000
CITYนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข-161,000-0.732,878,700
CITYนายไพโรจน์ กอสุธารักษ์-1,788,100-8.150
CITYนายสมบูรณ์ วิชัยธนารักษ์-1,800,000-8.210
CITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,187,300-46.457,856,800
IRCPนายดล เหตระกูล6,000,00034.5012,000,000
IRCPนายประชา เหตระกูล5,500,00031.637,000,000
IRCPนายแดน เหตระกูล5,303,75030.507,303,750
IRCPนายณรงค์ ฐานุธรรมกุล5,180,00029.795,180,000
IRCPนายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ4,588,30026.389,176,600
IRCPนายสุชาติ เกตุโตประการ3,708,00021.323,708,000
IRCPนายสมพงษ์ กิตติพิพัฒน์ภูติ3,630,00020.873,630,000
IRCPนางอังคณีย์ เกิดหนุนวงศ์3,489,00020.063,489,000
IRCPนายวิวัฒน์ จรัญวาศน์2,695,00015.502,695,000
IRCPนายวิศิษฏ์ อัศยะธรรมานนท์2,064,00011.872,854,000
IRCPน.ส.วนิดา กิจยโภค1,818,80010.462,576,800
IRCPนายธนกร กิจยโภค1,809,20010.402,760,000
IRCPนายประเสริฐ รวมภักดีกุล1,608,2009.253,028,200
IRCPนายณรงค์ พุ่มโพธิงาม1,400,0008.051,400,000
IRCPน.ส.ดวงกมล ลิมานันท์1,381,9007.952,138,800
IRCPนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์1,348,1257.7510,000,000
IRCPนายชวนะ บรรณวัฒน์1,333,8007.671,333,800
IRCPบริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,300,0007.484,400,000
IRCPนายวีระ ศุภราทิตย์1,270,0007.302,000,000
IRCPนางสุกัญญา วงษ์นาค979,0005.63979,000
IRCPน.ส.จารวี โลกวิทวัส961,0005.53961,000
IRCPนายสมพงษ์ โกศัยพลกุล919,0005.281,419,000
IRCPนายพิสิษฐ์ อาชามงคล900,0005.18900,000
IRCPนายสุเทพ ตันนิรัตน์779,0004.481,558,000
IRCPนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า700,0004.031,400,000
IRCPนางมณ๊รัตน์ ศรีมาน้อย560,0003.221,140,000
IRCPนายกิตติโชติ หริตวร473,4002.72946,800
IRCPพลเอกอนุสรณ์ เทพธาดา438,6502.521,100,000
IRCPนางมณีรัตน์ นวรัตนไพบูลย์434,6502.501,068,800
IRCPCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.321,0001.85892,000
IRCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 283,4001.631,251,900
IRCPนายนเรศ โต๊ะสงวนพันธ์-300,000-1.731,300,000
IRCPนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์-444,000-2.550
IRCPน.ส.เจริญศรี อรุณปราการ-450,000-2.590
IRCPนายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี-450,000-2.590
IRCPนายประจักร บุญส่ง-456,600-2.630
IRCPนายเอนก บุญสัมพันธ์กิจ-480,000-2.760
IRCPนางภัณฑิรา ณ นคร-600,000-3.450
IRCPนายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ-605,000-3.480
IRCPนายสิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล-610,000-3.510
IRCPน.ส.ทวีพร กีรติอดิศัย-800,000-4.600
IRCPนายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี-950,000-5.460
IRCPนายวชร ตัณศิริชัยยา-1,000,000-5.750
IRCPนางวิไล ปิ่นเกรียงไกร-1,090,000-6.270
IRCPนายศุภกร ถิรโรจน์กุล-1,275,200-7.330
SLCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 68,241,7008.19109,891,820
SLCนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์47,405,7005.6947,405,700
SLCนายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล39,930,0004.7939,930,000
SLCนายสมบัติ พานิชชีวะ36,082,2004.33303,274,800
SLCนายประวิทย์ อินทรสุขุม30,000,0003.6030,000,000
SLCนายน้ำ ชลสายพันธ์3,100,0000.3732,004,000
SLCนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-27,247,500-3.270
SLCนายไชยะ วงศ์วัตถาภรณ์-39,400,000-4.730
SLCนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง-75,000,000-9.000
SLCนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม-80,000,000-9.600
SLCนายตรีขนิษฐ์ มากรักษา-210,028,500-25.200
SLCนายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ-220,000,000-26.400
SLCนายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์-320,000,000-38.400
SLCนายเอกวิชญ์ กมลเทพา-385,000,000-46.200
TIESน.ส.ฐิติกา พงษ์ชมพร19,410,00017.0819,410,000
TIESน.ส.พรรณี แสงเพิ่ม15,160,00013.3415,160,000
TIESน.ส.สุกัญญา งามจิตรสุขศรี12,010,00010.5712,010,000
TIESนายนพดล คงวิวัฒนากุล9,661,6008.509,661,600
TIESบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,231,7006.3623,657,700
TIESนายธานีนุกูล คณิตวิชากุล4,373,1003.854,373,100
TIESนางบงกชนวัท วาสนาพันธพงศ์3,325,0002.933,325,000
TIESนายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์3,000,0002.643,000,000
TIESนายคำรบ คำเทียนทอง2,350,1002.072,350,100
TIESนายธวัช ตันติเมธ1,174,1001.034,024,100
TIESนายทองสุข จันทร์น้อย500,0000.443,500,000
TIESนายชัยจิตต์ พลังวิทย์วัฒนา-385,100-0.342,750,000
TIESนายตุลย์ ชวเลขวิรัช-500,000-0.442,500,000
TIESนายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์-605,000-0.534,174,700
TIESนายประยุทธ เทพมังกร-2,400,000-2.110
TIESนายพรชัย อริยะเมธิน-2,550,000-2.240
TIESนายสังคม ธรรมนิติเวทย์-2,625,000-2.310
TIESนายศิโรจน์ พรหมพฤกษ์-2,820,000-2.480
TIESนายสิริพงษ์ ปรีชาศุทธิ์-2,938,200-2.590
TIESน.ส.ลัดดา วิศิษฐานนท์-3,600,000-3.170
TIESนายชัยพัฒน์ สถาพรชัยสิทธิ์-4,000,000-3.520
TIESนายณภัทร สถาพรชัยสิทธิ์-4,000,000-3.520
TIESนายธีรพล สินไชย-4,600,000-4.050
TIESนายถนอม โกวิทพิทยาการ-6,000,000-5.280
TIESน.ส.สุวิมล เล็กสกุล-7,608,400-6.700
TIESน.ส.วรลัมภา สุภาวุฒิกุล-8,200,000-7.220
TIESนายวรชัย สถาพรชัยสิทธิ์-8,496,100-7.484,010,000
TIESน.ส.อรศิรี ชินกำธรวงศ์-8,651,400-7.610
TIESนางกาณจนี เต็มสุข-8,957,800-7.880
TIESน.ส.ปิยฉัตร สินไชย-10,050,000-8.840
TIESนายปิยณัฐ สินไชย-10,352,000-9.110
TIESนายวิชาญ โชติตันติมากร-13,210,300-11.630
TIESนายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์-16,200,000-14.2658,058,500
TIESน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี-21,760,000-19.150
CYBERนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล167,200,0001,078.44167,200,000
CYBERน.ส.วิณพา รัตนากิตติ์157,046,9111,012.95157,046,911
CYBERนายศิวพร ตั้งจิตติพร150,000,000967.50150,000,000
CYBERนายศุภวุฒิ มณีรินทร์28,800,000185.7628,800,000
CYBERนายสินโชค พิริโยทัยสกุล12,681,70081.8012,681,700
CYBERน.ส.นาตยา อรรคนันท์9,650,00062.249,650,000
CYBERนายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์8,001,00051.618,001,000
CYBERนางลาวัณย์ หวั่งหลี8,000,00051.608,000,000
CYBERนายพิชิต ชินวิทยากุล8,000,00051.608,000,000
CYBERนายยศ ธนารักษ์โชค7,710,00049.737,710,000
CYBERนางรพีพรรณ เลิศวุฒิชัยกุล7,470,00048.187,470,000
CYBERนายธวัชชัย เดโชพลชัย6,800,00043.866,800,000
CYBERบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,414,90041.386,414,900
CYBERพลตำรวจตรีสันติ วิจักขณา5,900,00038.065,900,000
CYBERนายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล5,767,70037.205,767,700
CYBERนายวรพล ทังสมบัติ4,910,10031.679,329,000
CYBERนายพีรพล สุวรรณนภาศรี3,920,00025.2821,040,000
CYBERน.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น3,918,00025.2711,680,000
CYBERนายปรีชา วสุโสภณ2,883,00018.6010,872,600
CYBERนางปิยมา ชรินธร2,750,00017.7423,350,000
CYBERน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์2,736,00017.6518,536,000
CYBERนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ2,357,40015.2111,657,400
CYBERน.ส.อนงค์ วรพาสน์2,020,00013.039,020,000
CYBERนายวีระ วินิตจรัส-2,569,500-16.5711,065,500
CYBERนางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์-3,000,000-19.350
CYBERนางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา-3,000,000-19.3510,000,000
CYBERนายวรชาติ พัฒน์ตระกูลชัย-3,002,000-19.360
CYBERนางวราภรณ์ สิทธิศักดิ์-3,104,500-20.020
CYBERนายทวี จงพิพัฒนากูล-3,187,700-20.560
CYBERนายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์-4,090,000-26.380
CYBERน.ส.อรุณีย์ อาชวเมธีกุล-4,100,100-26.450
CYBERนายสุรัตน์ ลีรุ่งเรือง-4,382,000-28.260
CYBERน.ส.ปวีณา ปฐมวงศ์เสถียร-4,700,000-30.320
CYBERน.ส.ศิริพร ศุภโอภาสพันธุ์-5,000,000-32.250
CYBERนายสราวุฒิ ชินวัตร-5,000,000-32.250
CYBERน.ส.รุจิกาญจน์ ศิริเรืองนพคุณ-5,324,500-34.340
CYBERนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง-9,905,600-63.890
CYBERบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)-10,000,000-64.500
CYBERนายชนินทร์ วานิชวงศ์-10,681,000-68.896,367,601
CYBERนายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ-11,493,800-74.149,700,000
CYBERน.ส.งามตา อิ่มสุชาติ-15,500,000-99.980

Fullscreen capture 16-Oct-14 122202 AM

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (15 Oct 2014)

15 ตุลาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 14 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name : ในช่วงเวลาไม่ถึง 2 เดือน วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล ภรรยาเสี่ยจึง ขาใหญ่ วันชัย พันธุ์วิเชียร  และเจ้าพ่อนิคมอุตสหกรรม ดิเรก วินิชบุตร รวมถึง VI นเรศ งามอภิชน ลุยซื้อ หุ้น SIRI
รวมกันกว่า 500 ล้านหุ้น , เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ขาย TAE แล้ว , ในช่วง 4 เดือนเศษที่ผ่านมา วิชัย ทองแตง ซื้อ TWZ 510 ล้านหุ้น , สำนักงานประกันสังคมเก็บ MCOT เพิ่ม,กองทุนรวมของกรุงศรี ลดพอร์ท TCAP ลง แต่ ดร.นิเวศน์ยังถือเท่าเดิม

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
EE14-Mar-1410-Oct-14
MCOT13-Mar-148-Oct-14
YNP13-Mar-143-Oct-14
TCAP18-Apr-147-Oct-14
TF7-May-143-Oct-14
AJD14-May-149-Oct-14
IFEC14-May-143-Oct-14
TWZ15-May-143-Oct-14
TAE2-Jun-147-Oct-14
SIRI19-Aug-1410-Oct-14
POPF13-Aug-142-Oct-14
TVD29-Aug-147-Oct-14
GRAMMY29-Aug-143-Oct-14
SENA1-Sep-146-Oct-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
TAEนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบลจ.แอสเซทพลัส จก.-10,000,000-44.000
TWZนายวิชัย ทองแตง510,000,000265.20510,000,000
SIRIนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล177,960,171380.83177,960,171
SIRIนายนเรศ งามอภิชน90,000,000192.6090,000,000
MCOTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,861,20037.786,685,200
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล-225,000-7.938,247,600
TCAPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-614,500-21.6622,522,900
TCAPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,288,200-45.4112,542,900
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์-10,298,700-363.030
SIRIนายวันชัย พันธุ์วิเชียร225,000,000481.50225,000,000
TAEนายสมเกียรติ ลิมทรง5,720,49225.175,720,492
GRAMMYนายทวีฉัตร จุฬางกูร372,7005.22114,008,022
GRAMMYนายณัฐพล จุฬางกูร74,8001.0546,000,000
SIRIนายดิเรก วินิชบุตร67,335,900144.10116,335,911
SENAนายวิทวัส พรกุล12,0000.043,612,000
POPFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์5,8000.079,275,900
POPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)358,1004.1910,900,000
EEบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)17,871,70024.4817,871,700
SIRIบริษัท ที.เอส. สตาร์ จำกัด-130,000,000-278.200
IFECบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด-5,085,580-38.400
SIRIบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)-14,815,200-31.70189,859,200
TFบริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด5,6001.011,306,950
TFบริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,1000.385,131,350
TFบริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด3,2000.581,955,920
TFบริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด1,4000.252,070,800
TCAPบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-500,000-17.639,641,500
SIRIบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)52,254,614111.8252,254,614
SIRIบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)-69,799,900-149.370
TCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,318,627434.23190,241,750
TFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,500-3.511,937,100
SIRIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 70,319,738150.48640,613,896
MCOTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,873,900-98.9415,753,306
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,589,400113.8411,801,700
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,744,52143.375,744,521
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38,938,914-20.2536,678,386
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 690,9002.0510,049,907
TVDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 369,2001.323,217,000

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
TCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,318,627434.23190,241,750
TCAPMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK8,446,600297.748,446,600
TCAPCHASE NOMINEES LIMITED3,975,917140.1511,272,600
TCAPBNY MELLON NOMINEES LIMITED3,200,100112.8015,255,300
TCAPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND2,059,20072.5911,171,900
TCAPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,019,20071.1853,977,682
TCAPCHASE NOMINEES LIMITED 501,852,12665.2915,000,658
TCAPNORTRUST NOMINEES LTD.1,679,20059.1939,680,200
TCAPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,221,70043.0634,877,269
TCAPนายปิยะ ชื่นชมเดช210,0007.407,650,000
TCAPCLEARSTREAM NOMINEES LTD-206,500-7.289,177,445
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล-225,000-7.938,247,600
TCAPบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-500,000-17.639,641,500
TCAPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-614,500-21.6622,522,900
TCAPน.ส.อตินุช ตันติวิท-999,400-35.2315,866,272
TCAPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-1,123,200-39.5915,681,074
TCAPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,288,200-45.4112,542,900
TCAPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-4,026,900-141.9517,998,555
TCAPJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND-7,162,838-252.490
TCAPCREDIT SUISSE AG,-8,361,800-294.750
TCAPMR.COLIN PETROULAS-9,500,000-334.880
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์-10,298,700-363.030
TFบริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด5,6001.011,306,950
TFบริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด3,2000.581,955,920
TFนายกัมพล ตติยกวี2,5000.451,906,400
TFบริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,1000.385,131,350
TFบริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด1,4000.252,070,800
TFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,500-3.511,937,100
SIRIUBS AG SINGAPORE BRANCH260,262,190556.96393,167,562
SIRIนายวันชัย พันธุ์วิเชียร225,000,000481.50225,000,000
SIRIนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล177,960,171380.83177,960,171
SIRIนายนเรศ งามอภิชน90,000,000192.6090,000,000
SIRIนายพงศธร ศิริธรรม83,944,200179.6483,944,200
SIRIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 70,319,738150.48640,613,896
SIRIนายดิเรก วินิชบุตร67,335,900144.10116,335,911
SIRIนายพิชัย กัญจนาภรณ์62,000,000132.6862,000,000
SIRIบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)52,254,614111.8252,254,614
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 5022,440,80048.02202,959,300
SIRIน.ส.ชญาภา จูตระกูล20,422,50043.70205,837,140
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 4218,626,00039.86183,964,400
SIRIนายอภิชาติ จูตระกูล17,770,08638.0383,422,194
SIRIEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD7,854,20016.8168,941,400
SIRIนายพิพัฒน์ เตียธวัฒน์2,000,0004.2872,000,000
SIRITHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-261,370-0.5661,493,203
SIRISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,768,800-3.79171,525,414
SIRIบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)-14,815,200-31.70189,859,200
SIRIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-49,937,800-106.87149,165,749
SIRIUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-50,000,000-107.000
SIRIนายชัชชัย กีรติวรสกุล-55,300,000-118.340
SIRIนายคีรี กาญจนพาสน์-58,000,000-124.120
SIRIนางจิดาภา กันตสุสิระ-64,925,000-138.940
SIRIบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)-69,799,900-149.370
SIRIบริษัท ที.เอส. สตาร์ จำกัด-130,000,000-278.200
SIRIนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง-150,000,000-321.000
SIRILITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38-260,262,190-556.960
MCOTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED4,809,37497.634,809,374
MCOTนายชาญชัย กุลถาวรากร4,231,50085.904,231,500
MCOTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,861,20037.786,685,200
MCOTN.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR1,000,00020.306,500,000
MCOTนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์175,6003.564,719,600
MCOTGIC PRIVATE LIMITED - H-4,471,900-90.780
MCOTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,873,900-98.9415,753,306
MCOTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-6,930,956-140.700
MCOTGIC PRIVATE LIMITED - C-14,366,800-291.650
AJDนายกำพล วิระเทพสุภรณ์21,416,300321.2421,416,300
AJDนายศิริชัย เทนอุทัย10,000,200150.0010,000,200
AJDน.ส.ธวัลรัตน์ ฐิติวัฒน์กมล8,280,000124.208,280,000
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,589,400113.8411,801,700
AJDน.ส.จินตนา มีมะโน7,002,100105.0313,533,000
AJDนายสุนทร ดีวงกิจ6,920,300103.806,920,300
AJDนายวรดิศ ธนภัทร5,000,00075.005,000,000
AJDนายโชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา4,870,00073.054,870,000
AJDนายประวิทย์ จิตรทหาร4,500,00067.504,500,000
AJDนายวิโรจน์ ก่อสินเจริญ4,334,30065.014,334,300
AJDนางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา4,096,40061.454,096,400
AJDนายไพบูลย์ เตชกนก3,884,00058.263,884,000
AJDนายพลเสฏฐ์ เตือนกุล3,827,00057.413,827,000
AJDนายชูเกียรติ รุจนพรพจี3,415,00051.233,415,000
AJDน.ส.จุไรรัตน์ บวรสุข3,134,80047.023,134,800
AJDน.ส.จินดา มีมะโน100,0001.5061,500,000
AJDนายธเนศพล บูรพาสกุล-425,000-6.384,275,000
AJDน.ส.ศิริพร สมบูรณ์วิวัฒน์-3,400,000-51.000
AJDนางธนิดา ธัญสุนทราเดช-3,400,000-51.000
AJDนายไกรสร ฉัตรเลขวนิช-3,430,000-51.450
AJDนางสมใจ วสีพันธ์พงศ์-3,748,900-56.239,151,100
AJDน.ส.นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา-3,828,500-57.430
AJDนายสมชาย สาธิตอเนกชัย-4,000,000-60.000
AJDนางเจตสุภา ณัฐพฤกษ์-4,240,000-63.600
AJDนายธีรเดช ศิริประภาวัฒน์-4,450,000-66.750
AJDนางยุ้น พันทะเสน-4,654,500-69.8216,122,300
AJDน.ส.ศุรวีร์ วสีพันธ์พงศ์-11,705,300-175.580
GRAMMYนายทวีฉัตร จุฬางกูร372,7005.22114,008,022
GRAMMYนายณัฐพล จุฬางกูร74,8001.0546,000,000
IFECนายมิตรพัน สถาวรมณี17,914,300135.2517,914,300
IFECนายอานนท์ชัย วีระประวัติ16,000,000120.8016,000,000
IFECนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร13,470,000101.7041,400,000
IFECนางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์11,752,50088.7318,000,000
IFECนายไกรวุฒิ คุณะเกษม9,375,10070.789,375,100
IFECนายมานิต มัสยวาณิช9,300,00070.229,300,000
IFECนายจรัส โลหะ8,535,00064.448,535,000
IFECนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์8,000,00060.4095,051,814
IFECนายสนิท ดุษฎีโหนด6,330,00047.796,330,000
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,744,52143.375,744,521
IFECนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร5,649,62042.6543,895,420
IFECนายจตุพล กิจกาญจนมงคล5,240,00039.565,240,000
IFECนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า5,112,00038.605,112,000
IFECนางนันท์นภา สวนใจเย็น5,050,00038.135,050,000
IFECน.ส.สุภาวรรณ สงวนถ้อยคำ5,024,70037.945,024,700
IFECนายจิรสิทธ วุฒิไกร5,000,00037.755,000,000
IFECนายเสถียร ภู่ประเสริฐ600,0004.539,000,000
IFECนายทวี กุลเลิศประเสริฐ-1,825,750-13.7814,405,150
IFECนางอภิญญา เศรษฐพัฒนชัย-3,897,995-29.436,740,500
IFECนายอนันต์ ตันตสิรินทร์-3,984,840-30.0913,650,000
IFECบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด-5,085,580-38.400
IFECน.ส.ศศิธร ผ่องอ่อน-5,210,000-39.340
IFECนายวีรศักดิ์ พรรณสวัสดิ์-5,260,500-39.720
IFECนายวิบูลย์ พันทรัพย์กุล-5,656,494-42.710
IFECนางเจริญศรี เจริญกุล-5,776,260-43.610
IFECนายสถาพร โพธิ์ทอง-10,328,314-77.980
IFECน.ส.กานติมา ศิระวงษ์ธรรม-13,114,615-99.020
IFECนายดำริห์ เอมมาโนชญ์-15,750,000-118.910
IFECLEEDON HEIGHTS GLOBAL LTD-21,000,000-158.550
IFECนายเอี่ยม อาชวกุลเทพ-21,685,000-163.720
IFECนายวิศิษฐ เดชะวิทยาธร-31,500,000-237.830
IFECนายแสวง ศิริจันทโรภาส-31,500,000-237.830
IFECUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-51,700,000-390.340
EEบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)17,871,70024.4817,871,700
EEนางขันทอง อุดมมหันติสุข2,265,7003.1024,581,700
EEนายวรเจตน์ อินทามระ-11,220,000-15.37600,000,000
EEนายกัลป์ อดิเรกสาร-15,000,000-20.550
EEนายวีระพล อดิเรกสาร-26,500,000-36.310
EEนางพิรดา อินทามระ-35,714,285-48.9362,800,000
EEนายกำพล วิระเทพสุภรณ์-60,000,000-82.200
EEนายสุธาบดี สัตตบุศย์-102,182,000-139.990
TWZนายวิชัย ทองแตง510,000,000265.20510,000,000
TWZนายสิปปกร ขาวสอาด250,530,000130.28250,530,000
TWZนายจาตุรนต์ โกมลมิศร์220,300,474114.56334,511,174
TWZนายเมธินทร์ สมนึก180,000,00093.60180,000,000
TWZนายสมชาย อโณทัยยืนยง108,187,00056.26108,187,000
TWZนายพุทธชาติ รังคสิริ91,428,57147.54541,428,571
TWZนายวิทยา นราธัศจรรย์65,712,43034.1765,712,430
TWZท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล60,000,00031.2060,000,000
TWZนางสุรางค์ ประภากรรุจิวงศ์58,170,00030.2558,170,000
TWZนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์56,580,00029.4256,580,000
TWZนายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์39,000,00020.2839,000,000
TWZนายภาณุพงศ์ ศักดาทร9,290,4904.8331,898,390
TWZนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์-2,000,000-1.0437,230,700
TWZนายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์-12,544,200-6.520
TWZนายชัยยงค์ ศักดิ์ทวีวงศ์-12,800,000-6.660
TWZนายเกียรติบูรณ์ อังควิชัย-13,097,000-6.810
TWZนายไชยันต์ จิตรพึงธรรม-13,300,000-6.920
TWZนายน้ำ ชลสายพันธ์-15,000,000-7.800
TWZนายพิทักษ์ อริยฤทธิ์-15,060,000-7.830
TWZนายสุขเกษมชัย ภัทรพงศ์พลิน-19,000,000-9.880
TWZน.ส.วารุณี เจริญช่าง-19,499,900-10.140
TWZนายกาณฑ์ พัสตราวนิช-20,000,000-10.400
TWZนางเจิดนภางค์ ประดิษฐ์-20,500,000-10.660
TWZน.ส.ดุจเดือน วรินทร์-23,994,700-12.480
TWZนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม-34,216,800-17.790
TWZนายณัฎฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์-34,644,700-18.020
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38,938,914-20.2536,678,386
TWZนายอุดม คณาศรีนุวัติ-42,000,000-21.840
TWZนายวีระชาติ โลห์ศิริ-215,528,400-112.070
SENAนายพิพัฒน์ เศรษฐลิขิต28,420,00084.1228,420,000
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 690,9002.0510,049,907
SENAนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา555,0001.645,378,988
SENAนายรังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์280,0000.833,920,000
SENAนายวิทวัส พรกุล12,0000.043,612,000
SENAนายพรชัย เตาะเจริญสุข-360,000-1.073,640,000
SENAนายสุนทร คูห์รัตนพิศาล-581,000-1.729,919,000
SENAMR.KENNETH RUDY KAMON-1,317,100-3.9015,380,900
SENAนายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล-2,054,000-6.085,446,000
SENAนายฐานวัฒน์ ไชยสวัสดิ์-3,650,000-10.800
SENAนายนิติ ถาวร-4,185,400-12.390
SENAนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา-14,000,000-41.440
TVDนายทิตนนท์ นาคะศิริ2,652,5009.502,652,500
TVDนายชัชพล พิทยาธิคุณ2,614,5009.362,614,500
TVDนางสุพินดา ชูสกุล710,6002.547,912,600
TVDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 369,2001.323,217,000
TVDนายนครชัย อรัณยกานนท์44,0000.162,919,000
TVDนางสมใจ โสจินตฤทธิ์-45,800-0.163,506,500
TVDน.ส.มาดาพร เวชสุภาพร-100,000-0.365,605,900
TVDนายไพบูลย์ มัทธุรนนท์-1,100,000-3.9430,579,667
TVDน.ส.สุวรรณี บุษราคัมวงษ์-3,726,125-13.340
TVDน.ส.อิศรา วิทยฐานกรณ์-11,441,215-40.9625,061,000
TVDนายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ-11,920,200-42.670
POPFนางสาวจุฑามาศ สันติหิรัญวงศ์2,400,00028.082,400,000
POPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)358,1004.1910,900,000
POPFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์5,8000.079,275,900
POPFมหาวิทยาลัยมหิดล -1,196,900-14.002,441,900
POPFนายชาญชัย วงศ์ประเสริฐผล-2,050,000-23.990
POPFนางประพีร์ บุรี-2,654,000-31.058,346,000
POPFนางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์-3,000,000-35.100
TAEนายสมเกียรติ ลิมทรง5,720,49225.175,720,492
TAEนายบุญสิน จตุรพฤกษ์-1,500,000-6.6016,632,080
TAEนายไกรสีห์ ศิริรังษี-2,198,672-9.6741,200,000
TAEนายวิสิฐ ตันติสุนทร-2,263,100-9.9617,373,000
TAEนายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร-5,104,130-22.4628,322,657
TAEนายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์-9,500,000-41.800
TAEนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบลจ.แอสเซทพลัส จก.-10,000,000-44.000

Fullscreen capture 16-Oct-14 122202 AM

วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (6 Oct 2014)

6 ตุลาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 9 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name : เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ , กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และอีกหลายกองทุนเปิด เทขาย JAS รวมกันกว่า 300 ล้านหุ้น : ใน 4 เดือนที่ผ่านมา กองทุนกสิกร ไทยทริกเกอร์ ไทยพาณิชย์ ซื้อ AP ในขณะที่ ณัฐพลและณัฐพล จุฬางกูร ขาย

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
JAS26-Feb-141-Oct-14
EFORL18-Mar-1430-Sep-14
WHAPF21-Mar-1422-Sep-14
TTTM1-Apr-1430-Sep-14
SSTPF20-Mar-1415-Sep-14
MONTRI20-Mar-1415-Sep-14
SBPF20-Mar-1415-Sep-14
AP12-May-1426-Sep-14
CSS26-Aug-141-Oct-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
JASนายวิชัย วชิรพงศ์-43,724,000-282.020
JASกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-35,700,000-230.270
JASกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-62,288,000-401.760
JASบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-18,165,500-117.1761,057,700
JASกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-47,454,900-306.080
JASกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-53,486,000-344.980
JASบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-41,321,500-266.520
JASกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-41,796,000-269.580
APกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส22,877,800153.2822,877,800
APกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)16,571,400111.0316,571,400
APกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล11,620,40077.8627,320,420
APกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล6,209,70041.6033,406,080
JASบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)94,840,000611.7294,840,000
JASบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)19,194,700123.8157,293,500
APนายณัฐพล จุฬางกูร-21,072,300-141.180
APนายทวีฉัตร จุฬางกูร-57,300,000-383.910
CSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,765,500-22.973,864,100
JASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -46,922,757-302.65757,080,168
APบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -15,431,120-103.39321,787,128

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
JASบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)94,840,000611.7294,840,000
JASSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED77,271,206498.40139,101,540
JASนางราณี เอื้อทวีกุล62,000,000399.9062,000,000
JASCHASE NOMINEES LIMITED 1546,909,520302.5799,360,900
JASHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD38,323,688247.1938,323,688
JASBNY MELLON NOMINEES LIMITED23,692,900152.8274,735,400
JASบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)19,194,700123.8157,293,500
JASABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD13,000,00083.85317,233,500
JASNORTRUST NOMINEES LTD.-663,600-4.28115,827,400
JASTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100-674,910-4.3550,377,960
JASGOLDMAN SACHS & CO-7,186,835-46.3636,224,165
JASนางวลัยพร สมภักดี-15,255,200-98.4037,978,500
JASบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-18,165,500-117.1761,057,700
JASนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล-32,161,800-207.4475,074,800
JASกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-35,700,000-230.270
JASบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-41,321,500-266.520
JASCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC-41,500,000-267.680
JASกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-41,796,000-269.580
JASCHASE NOMINEES LIMITED 1-42,185,879-272.100
JASนายสิทธิชัย มาธนชัย-43,176,600-278.490
JASนายวิชัย วชิรพงศ์-43,724,000-282.020
JASEAST FOURTEEN LIMITED-FORWARD INTERNATIONAL DIVIDEND FUND-45,305,325-292.220
JASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -46,922,757-302.65757,080,168
JASกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-47,454,900-306.080
JASกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-53,486,000-344.980
JASกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-62,288,000-401.760
JASHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A-86,335,500-556.860
APนายศิริศักดิ์ สนโสภณ49,200,000329.6449,200,000
APSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED36,463,300244.3081,433,080
APกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส22,877,800153.2822,877,800
APNORTRUST NOMINEES LTD.19,407,700130.03177,895,555
APกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)16,571,400111.0316,571,400
APUBS AG SINGAPORE BRANCH15,603,600104.5415,603,600
APกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล11,620,40077.8627,320,420
APกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล6,209,70041.6033,406,080
APSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,946,50013.0418,416,400
APCHASE NOMINEES LIMITED 50897,1006.0135,000,000
APนางศิริรัตน์ วิภวศุภกร-2,000,000-13.4052,248,376
APDANSKE BANK A/S-8,102,359-54.2915,990,325
APHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-8,497,600-56.9333,824,940
APTHE BANK OF NEW YORK MELLON-14,606,400-97.860
APTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-14,805,580-99.200
APนายชัยรัตน์ ธรรมพีร-15,000,000-100.500
APบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -15,431,120-103.39321,787,128
APHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C-18,116,200-121.380
APนายณัฐพล จุฬางกูร-21,072,300-141.180
APนายทวีฉัตร จุฬางกูร-57,300,000-383.910
APTHE BANK OF NEW YORK MELLON-85,800,900-574.870
CSSนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง6,200,00037.826,200,000
CSSนายวิเชียร อิทธิแสง5,897,56535.9838,032,875
CSSนายสุรพงษ์ อติชาติศักดิ์5,607,90034.215,607,900
CSSนายธนพล ทองประเสริฐ4,167,30025.424,167,300
CSSนายศิรประเสริฐ จีระพรประภา4,166,60025.424,166,600
CSSนายปรีชา อรุณยิ่งมงคล3,800,00023.183,800,000
CSSนายเกรียง ศรีอัษฎาพร1,550,0009.467,500,000
CSSนายเมธา เตมีศรีสุข-90,000-0.556,748,462
CSSนายมนตรี กังสวิวัฒน์-93,500-0.5725,054,115
CSSนายสุกิจ กังสวิวัฒน์-900,000-5.4919,612,725
CSSนายสกล สัณหฉวี-950,000-5.8016,306,100
CSSCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-1,000,000-6.109,798,600
CSSนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-2,500,000-15.254,500,000
CSSนายนฤเทพ สันตะรัตติวงศ์-2,738,600-16.7112,062,238
CSSนางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล-3,081,825-18.8014,200,000
CSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,765,500-22.973,864,100
CSSนางอรณี เมฆมณี-4,002,200-24.4112,100,075
CSSนางวันดี กังสวิวัฒน์-4,668,100-28.4815,300,725
CSSนายบรรยเวกษก์ ธารทอง-6,300,000-38.438,096,462
CSSน.ส.สุดารัตน์ อิทธิแสง-8,428,565-51.410
TTTMนายเจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล8,0000.9869,000
TTTMนายยิ่ง พฤกษ์วัฒนานนท์5,0000.6173,200
TTTMนายมานะ ศรีพิทักษ์3,2000.39131,400
TTTMนายวชิระ ทยานาราพร-60,000-7.350
EFORLนายชาครีย์ โลหะเจริญทรัพย์401,000,000649.62401,000,000
EFORLนายปรีชา นันท์นฤมิต185,000,000299.70185,000,000
EFORLUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED59,050,00095.66124,050,000
EFORLน.ส.ชยาภรณ์ คงเจริญกิจกุล57,750,00093.5657,750,000
EFORLนายสมชาย โรจนโสภากุล56,500,00091.5356,500,000
EFORLนายวิสูตร์ มีนชัยนันท์53,000,00085.8653,000,000
EFORLนายวีระพงศ์ รอบสันติสุข3,749,4006.0757,803,800
EFORLนางประไพศรี มโนมยางกูร-1,600,000-2.5951,413,300
EFORLนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์-2,825,700-4.58398,944,300
EFORLน.ส.ณัฐกานต์ ฮึกหาญวิทย์-6,500,000-10.53117,115,000
EFORLน.ส.ลักษิญา อาลัยผล-8,500,000-13.77300,000,000
EFORLนายพุฒิเมศ วรฤทธินภา-11,165,100-18.09239,834,900
EFORLนายพิสิฎฐ์ ภิสสาสุนทร-16,435,000-26.62433,565,000
EFORLนางสุพัตรา มีนชัยนันท์-20,000,000-32.4070,310,000
EFORLนายณคม ถาวรธวัช-42,670,800-69.1377,863,700
EFORLนายอธิสันต์ จิรารยะพงศ์-50,000,000-81.000
EFORLนางพรรณทิภา ชนันทรานนท์-51,292,500-83.090
EFORLนางดรุณี รินชัย-71,678,200-116.120
EFORLนายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์-76,891,700-124.5668,991,600
EFORLนายวิทยา จักรเพ็ชร-83,000,000-134.460
EFORLน.ส.อลิสา เลิศเดชเดชา-111,709,000-180.970
EFORLMR.TEH LEONG-129,895,200-210.430
EFORLนายสุพจน์ ตรัยวนพงศ์-135,793,000-219.980
EFORLนายวิศิษฐ ฐิติรุ่งเรือง-170,690,000-276.520
EFORLนางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์-265,360,600-429.88149,500,000
EFORLนายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์-425,109,800-688.680

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...