วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Apr 2015) Page7

1 เมษายน 2558 เนื่องจากเข้าฤดูการประชุมสามัญประจำปี จึงมีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้เถือหุ้น Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถึง 490 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากจึงแบ่งเป็นเพจๆ เรียงตามขนาด Market Cap
Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 |

การเคลื่อนไหว BigName
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-big-name.html
การเคลื่อนไหว ของกองทุน
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-fund.html

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
CEIKIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED50839870*-50,839,870
CEISUMMAX INVESTMENT LIMITED-50839870*-ต่ำกว่า 0.5%
CEIABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD9181500*-9,181,500
CEIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,699,000-1,932,900
CEIนายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ-8495870*-ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายวีระ วินิตจรัส3650000*-3,650,000
CEIนายสมศักดิ์ สถิตย์สุขเสนาะ-3650000*-ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายปวินท์ เรืองวรบูรณ์-3325000*-ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายปนิธิ์ เรืองวรบูรณ์3000000*-3,000,000
CEIนายวิโรจน์ ทักษิณานุกร2320000*-2,320,000
CEIนายอนันต์ ตันตสิรินทร์1917800*-1,917,800
CEIนายปกรณ์ ธีรธำรง-1910000*-ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายเอี่ยม อาชวกุลเทพ1500000*-1,500,000
CEIนายนรินทร์ พรชีวรัตน์-1440000*-ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายอุทัย บุญประเสริฐ1229000*-1,229,000
CEIนายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม-1200000*-ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายธวัชชัย ตรีสุขเกษม-1040000*-ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายวีระเดช ภู่ชนะกิจ1001000*-1,001,000
CEIนายคณพศ นิจสิริภัช-1000000*-ต่ำกว่า 0.5%
CEIนายธาวิต เจียรนันทะ660,000-2,010,000
CEIนายวรวัฒน์ เกียรติคีรี541,200-1,495,500
CEIนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์209,600-2,141,900
CEIนางพรพรรณ ธัญญศิริ160,000-3,660,000
CEIMISSYUHUA YAN-136,340-5,660,694
CFRESHนายวิทิต พงศ์พิโรดม13830000*117.5613,830,000
CFRESHนายชาติชาย ตั้งศรีเจริญพร6,698,50056.9411,898,800
CFRESHนางจรัสศรี พงศ์พิโรดม3650000*31.033,650,000
CFRESHนายทิวา จิรพัฒนกุล-2940300*-24.99ต่ำกว่า 0.5%
CFRESHนายสุรพันธ์ ตติยมณีกุล-2349000*-19.97ต่ำกว่า 0.5%
CFRESHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,238,00010.527,695,000
CFRESHนางวิจารินี หาริกุล600,0005.105,000,000
CFRESHนายณฤทธิ์ เจียอาภา333,4002.83107,803,000
CFRESHนายณรงค์ ตั้งศรีเจริญพร278,0002.365,278,000
CFRESHนางทัศนีย์ ยังมีวิทยา233,4001.98106,200,000
CFRESHนายณรงค์ฤทธิ์ เจียรวงศ์วาณิช-30,000-0.262,593,800
CHOTIบริษัท ซาวน่า อิตาเลีย (ประเทศไทย) จำกัด-48000*-7.46ต่ำกว่า 0.5%
CHOTIนายวชิระ ทยานาราพร42000*6.5342,000
CHOTIบริษัท เดอร์มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด-42000*-6.53ต่ำกว่า 0.5%
CHOTIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,900-1.0766,729
CKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38,302,247-949.9031,817,471
CKUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account17647100*437.6517,647,100
CKบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)13545200*335.9213,545,200
CKกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว12430922*308.2912,430,922
CKนายอภิชัย เตชะอุบล-12397000*-307.45ต่ำกว่า 0.5%
CKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-12000000*-297.60ต่ำกว่า 0.5%
CKนายวิชัย วชิรพงศ์-11741800*-291.20ต่ำกว่า 0.5%
CKนายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์-10702722*-265.43ต่ำกว่า 0.5%
CKกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3010000000*248.0010,000,000
CKนายวรวิทย์ แก้วสว่าง10000000*248.0010,000,000
CKนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-10000000*-248.00ต่ำกว่า 0.5%
CKกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์9427200*233.799,427,200
CKกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-9058165*-224.64ต่ำกว่า 0.5%
CKHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-8822265*-218.79ต่ำกว่า 0.5%
CKนายวัชระ แก้วสว่าง-8800000*-218.24ต่ำกว่า 0.5%
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว8731400*216.548,731,400
CKกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล8644987*214.408,644,987
CKกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-6,346,700-157.4017,654,500
CKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-3,913,778-97.0626,246,853
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-3,254,800-80.7214,769,800
CKกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-1,583,000-39.268,515,600
CKนายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์1,000,00024.8013,454,057
CKนายสุชน สิริวรการวณิชย์-300,000-7.4413,100,000
CKนายสมบัติ พานิชชีวะ-200,400-4.9710,049,497
CMนางสุภัค ภัทรธีรกุล-11434500*-40.25ต่ำกว่า 0.5%
CMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9,470,129-33.3314,559,566
CMน.ส.นงนุช เบ็ญจศิริวรรณ5455980*19.215,455,980
CMนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-2500000*-8.80ต่ำกว่า 0.5%
CMนายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์2214500*7.802,214,500
CMนายวรพจน์ ดีจริยา2170000*7.642,170,000
CMน.ส.พารุ่ง พลพิพัฒนพงศ์2150000*7.572,150,000
CMน.ส.เพ็ญธิดา พลพิพัฒนพงศ์2150000*7.572,150,000
CMนายบุตรพจน์ พลพิพัฒนพงศ์2150000*7.572,150,000
CMนายวัชระ จันทร์เจริญกิจ2000000*7.042,000,000
CMนางพรทิพย์ รัตนอมรพิน-1,150,700-4.056,649,365
CMนายประภาส พลพิพัฒนพงศ์-905,030-3.199,102,800
CMนายสุพจน์ วงศ์จิรัฐิติกาล-744,900-2.624,684,749
CMนายสมบูรณ์ วิชัยธนารักษ์375,0001.322,600,000
CNTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,628,200-64.9523,469,344
CNTนายอาจ อรรถกระวีสุนทร-100,000-0.445,102,310
CPNนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์-83588000*-3,573.39ต่ำกว่า 0.5%
CPNTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-78458111*-3,354.08ต่ำกว่า 0.5%
CPNนางสุจิตรา มงคลกิติ-67304800*-2,877.28ต่ำกว่า 0.5%
CPNBANK OF SINGAPORE LIMITED-BOS SEG A/C 10201664275620*2,747.7864,275,620
CPNนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์-60,814,500-2,599.8222,645,900
CPNนายสุทธิพร จิราธิวัฒน์-49132800*-2,100.43ต่ำกว่า 0.5%
CPNน.ส.ศันสนา จิราธิวัฒน์29191559*1,247.9429,191,559
CPNนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-27997400*-1,196.89ต่ำกว่า 0.5%
CPNนางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล-26227400*-1,121.22ต่ำกว่า 0.5%
CPNCHASE NOMINEES LIMITED 15-26208504*-1,120.41ต่ำกว่า 0.5%
CPNนายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์26130800*1,117.0926,130,800
CPNนางเจียมจิตต์ จิราธิวัฒน์-26130800*-1,117.09ต่ำกว่า 0.5%
CPNนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์24610800*1,052.1124,610,800
CPNCHASE NOMINEES LIMITED 18824533671*1,048.8124,533,671
CPNนายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์24489800*1,046.9424,489,800
CPNCHASE NOMINEES LIMITED 47-24471071*-1,046.14ต่ำกว่า 0.5%
CPNนางณัฐธีรา บุญศรี24326800*1,039.9724,326,800
CPNนางสมกมล เวชชาชีวะ24325800*1,039.9324,325,800
CPNนายธีระเดช จิราธิวัฒน์24325800*1,039.9324,325,800
CPNนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์24325800*1,039.9324,325,800
CPNTHE BANK OF NEW YORK MELLON8,402,200359.1973,825,300
CPNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,366,810272.18207,381,641
CPNSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-5,764,700-246.44196,455,013
CPNCHASE NOMINEES LIMITED 14,849,930207.3329,458,309
CPNHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,690,004157.75259,348,906
CPNBARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE2,507,348107.1970,850,648
CPNนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์-2,379,348-101.7227,016,400
CPNนางรัตนา นรพัลลภ1,871,50080.0129,438,400
CPNกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)1,687,90072.1631,906,700
CPNUBS AG SINGAPORE BRANCH480,00020.5254,135,000
CPNSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-305,737-13.0723,312,845
CPNCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -1,205,900-12.4216,058,462
CPNRFบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)11452976*184.3911,452,976
CPNRFCHANSE NOMINEES LIMITED 96 11223801*180.7011,223,801
CPNRFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,462,30087.9425,624,552
CPNRFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 3 3,257,70052.4536,489,800
CPNRFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,639,60042.5028,497,920
CPNRFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-2,165,100-34.8632,783,286
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-1,828,000-29.4333,095,001
CPNRFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.1,033,62616.6448,523,545
CPNRFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -906,500-14.5913,381,538
CPNRFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์37,0000.6014,236,900
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED - H -22,900-0.3714,409,313
CPTGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ -5,441,900-50.6117,761,500
CPTGFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-3,101,300-28.8456,086,700
CPTGFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) 2,351,10021.8722,051,100
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)3,050,90029.2911,146,800
CRYSTALบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 333,0003.2027,001,100
CTARAFHSBC (SINGAPORE) MONINEES PTE LTD 2078500*7.612,078,500
CTARAFนายวัชระ ไชยแก้ว-6,100-0.021,896,800
DCONนายวิทวัส พรกุล732,618,7301,465.24835,909,700
DCONนายชนะ โตวัน189,450,000378.90210,500,000
DCONนายวิเชียร ตรีสุทธาชีพ39,915,40079.8345,400,000
DCONนายชาย มโนภาส23,400,00046.8026,000,000
DCONบริษัท สารสิน จำกัด23,175,00046.3525,750,000
DCONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,932,39945.8625,230,600
DCONนายประเสริฐ บุญมีโชติ21,500,00043.0023,000,000
DCONนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล19,700,00039.4021,800,000
DCONกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta14,679,90029.3616,793,200
DCONนายพิทยา เฉลิมกาญจนา14584500*29.1714,584,500
DCONนางศิริจันทร์ เอี่ยมชีรางกูร14120000*28.2414,120,000
DCONนายเชษฐา ศิวะกฤษณ์กุล11300000*22.6011,300,000
DCONนายชวลิต จรัสโชติพินิต10500000*21.0010,500,000
DCONน.ส.วิศรา พรกุล-7178300*-14.36ต่ำกว่า 0.5%
DCONน.ส.อริสรา โตวัน-5600000*-11.20ต่ำกว่า 0.5%
DCONน.ส.อสมา โตวัน-5400000*-10.80ต่ำกว่า 0.5%
DCONน.ส.พัชรีพร พรกุล-3000000*-6.00ต่ำกว่า 0.5%
DCONนายศุภโรจ โรจน์วีระ-2000000*-4.00ต่ำกว่า 0.5%
DCONนายอนุศักดิ์ มโนรมย์ภัทรสาร-1271200*-2.54ต่ำกว่า 0.5%
DTCPFน.ส.วิลาวัณย์ ธูปอินทร์-3400000*-27.37ต่ำกว่า 0.5%
DTCPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2100000*16.912,100,000
DTCPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-1,199,400-9.6610,088,600
DTCPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,069,5008.617,292,500
DTCPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-535,700-4.3112,590,900
DTCPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -225,100-1.814,844,500
DTCPFบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10,000-0.082,420,000
ECLนายดนุชา วีระพงษ์-18,000,000-37.8012,000,000
ECLนายวีระพงษ์ เหล่าวานิช-9101000*-19.11ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒน์8001000*16.808,001,000
ECLนายปรีชา วีระพงษ์-7,700,000-16.17129,655,400
ECLนางศิริวรรณ พานิชตระกูล4500000*9.454,500,000
ECLนายธีรเดช ศิริประภาวัฒน์-4390000*-9.22ต่ำกว่า 0.5%
ECLบริษัท อาร์เอสวาย ลีสซิ่ง จำกัด4000000*8.404,000,000
ECLนายวีรชัย เดชอมรธัญ-3838000*-8.06ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายสมพงษ์ ศรีศุภเดชะ3550000*7.463,550,000
ECLนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-3500000*-7.35ต่ำกว่า 0.5%
ECLนายบุญเกิด สืบสมาน3040000*6.383,040,000
ECLนายยุทธพงศ์ ศุภศิริ3000000*6.303,000,000
ECLนายวิทยา ตันตราภรณ์-2,600,000-5.4620,810,000
ECLน.ส.บังอรสิริ วีระพงษ์2,500,0005.2527,500,000
ECLนายประภากร วีระพงษ์-1,700,000-3.5723,490,676
ECLนายธนพล ทองประเสริฐ-213,700-0.452,977,100
ECLบริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด100,0000.2111,000,000
ECLน.ส.ยาใจ ตันตราภรณ์-55,000-0.125,240,000
EPCOนายมงคล ศรเลิศล้ำวาณิช18331500*116.4118,331,500
EPCOนายเจริญ ศรเลิศล้ำวาณิช-12791000*-81.22ต่ำกว่า 0.5%
EPCOนายยุทธ ชินสุภัคกุล8,397,53653.3240,975,876
EPCOน.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา4556825*28.944,556,825
EPCOนายภานุต อยู่ทอง4350000*27.624,350,000
EPCOนายสมชาย สาธิตอเนกชัย-4300000*-27.31ต่ำกว่า 0.5%
EPCOน.ส.โสพิศ ภูสนาคม-3500000*-22.23ต่ำกว่า 0.5%
EPCOนางแจ๋ว ภูสนาคม-3500000*-22.23ต่ำกว่า 0.5%
EPCOนายสุรพงษ์ ภูสนาคม-3500000*-22.23ต่ำกว่า 0.5%
EPCOบริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-3316669*-21.06ต่ำกว่า 0.5%
EPCOนางจันทิรา ลือสกุล-3250400*-20.64ต่ำกว่า 0.5%
EPCOนายณัฐพนธ์ กีรติปัญญศักดิ์-3222200*-20.46ต่ำกว่า 0.5%
EPCOนายพรหมมาตร์ ชายสิม-1,099,900-6.9817,900,100
EPCOนายลิขิต วังศานุตร480,0003.054,200,000
EPCOน.ส.มาลินี ชินสุภัคกุล300,0001.9135,595,401
EPCOนางมาริสา ณ นคร202,5261.2920,621,814
EPCOนางนลิน คุณจักร-64,936-0.415,044,064
ERWนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ-72203044*-336.47ต่ำกว่า 0.5%
ERWN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1166193500*308.4666,193,500
ERWUBS AG SINGAPORE BRANCH60000000*279.6060,000,000
ERWCHASE NOMINEES LIMITED 1-30296400*-141.18ต่ำกว่า 0.5%
ERWนายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน-24,409,300-113.75376,300,287
ERWCHASE NOMINEES LIMITED 4222,244,500103.6662,501,600
ERWกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-21412300*-99.78ต่ำกว่า 0.5%
ERWกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล19881300*92.6519,881,300
ERWบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17300000*80.6217,300,000
ERWกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้-15746000*-73.38ต่ำกว่า 0.5%
ERWCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CFSIL RE COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 215456900*72.0315,456,900
ERWกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด14062300*65.5314,062,300
ERWEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES13568930*63.2313,568,930
ERWนายวิชา พูลวรลักษณ์12900000*60.1112,900,000
ERWTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-9,150,000-42.6415,900,000
ERWน.ส.จินตนา กาญจนกำเนิด-8,754,100-40.7929,739,510
ERWน.ส.เกษศิรินทร์ ทวีปิยมาภรณ์-7,348,200-34.2416,185,167
ERWกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-5,126,500-23.8934,848,700
ERWAIA Company Limited-TIGER-2,545,600-11.8620,800,086
ERWน.ส.กรรณิกา ว่องกุศลกิจ-2,447,000-11.4015,781,504
ERWกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด1,569,0007.3138,950,000
ERWนางวรรณสมร วรรณเมธี-600,000-2.80149,618,113
ERWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 456,2672.1338,496,211
ERWPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)3,237,70030.7610,015,800
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-484,800-4.6113,275,200
ERWPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 160,0001.524,410,000
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-110,900-1.054,928,700
FOCUSนายบาห์รัทบูซัน กวาตรา-5030300*-19.12ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนายอาคม กิจวนิชประเสริฐ3700200*14.063,700,200
FOCUSนายจักรพล ทองเจริญ3000000*11.403,000,000
FOCUSน.ส.รุจิรา พันธุ์วิทยากูล-2300500*-8.74ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนางสุพรรณ สุรเมธากุล2125000*8.082,125,000
FOCUSQUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT-1791200*-6.81ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนายประจวบ เอี่ยมรัมย์1,710,0006.502,710,000
FOCUSนายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์-1552400*-5.90ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด-1380000*-5.24ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-1240200*-4.71ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนายสรัฐพงศ์ เบญจชินาภรณ์1196500*4.551,196,500
FOCUSนายคุน ชินางกูรภิวัฒน์-1185200*-4.50ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนางสุปรีดา ศรีศุภรพันธ์-1120000*-4.26ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนายอารัมภ์ พัทโร1086200*4.131,086,200
FOCUSนางประภัสสร เจริญกิจมงคล-1078200*-4.10ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-1068800*-4.06ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนายอภิเดช สุขุมสวัสดิ์1,066,5004.052,224,500
FOCUSนายทวีภัครัชต์ วทัญญูศิริปัญญา1000000*3.801,000,000
FOCUSนายสุมิตร เจริญกิจมงคล-1000000*-3.80ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนายชาญชัย ทองเจริญ923,0003.512,410,000
FOCUSนางวิจิตรา รัตนเพียร-900000*-3.42ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนายเอกศักดิ์ ซื่อสกุลไพศาล800000*3.04800,000
FOCUSน.ส.ไพลิน สมสกุล775000*2.95775,000
FOCUSนายณัฐวัฒน์ จิระพุฒิเมธ-709500*-2.70ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์700000*2.66700,000
FOCUSนายกิจจา ชัยวัฒนาธร-700000*-2.66ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSนายสินโชค พิริโยทัยสกุล689,0002.622,835,000
FOCUSนายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์-670,000-2.55700,000
FOCUSนายก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์665000*2.53665,000
FOCUSนายสมคิด ธาดาชนะสุนทร665000*2.53665,000
FOCUSนายอนันต์ เศรษฐี657700*2.50657,700
FOCUSนายจรัล หทัยวิทวัส-649200*-2.47ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 522,3001.983,111,400
FOCUSนายวิชัย จารุสุขถาวร190,0000.72910,000
FOCUSนายไพสิฐ ตู้จินดา151,0000.571,100,100
FUTUREPFบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,000,00017.107,772,200
FUTUREPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-869,100-14.867,664,009
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)355,5006.086,451,885
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)298,6005.117,298,600
FUTUREPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-268,200-4.596,444,373
FUTUREPFมูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี262,0004.4817,845,700
FUTUREPFบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)249,7004.275,431,200
FUTUREPFมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย105,0281.8030,105,028
FUTUREPFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)76,8001.3118,002,400
FVCนายสมบูรณ์ เตชะเกษม-10343800*-25.86ต่ำกว่า 0.5%
FVCน.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์5110700*12.785,110,700
FVCบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)4000000*10.004,000,000
FVCนางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์2800000*7.002,800,000
FVCนายพิสิษฐ์ ภูริหิรัณย์2500000*6.252,500,000
FVCMR.JASDEEP SINGH BHULLAR-2300000*-5.75ต่ำกว่า 0.5%
FVCนายพงษ์ชัย ลีเลิศสกุลวงษ์-2152000*-5.38ต่ำกว่า 0.5%
FVCน.ส.รินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์1739200*4.351,739,200
FVCนายณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน1620000*4.051,620,000
FVCนายกำจัด รามกุล1380400*3.451,380,400
FVCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,111,7002.782,244,700
FVCนายเกรียงไกร ศาสตรศิริภูมิ1110000*2.781,110,000
FVCนายธีระภัทท์ สอนกลิ่น195,3000.493,083,000
GLANDบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด7,795,90024.6452,085,332
GLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,116,700-6.6940,116,135
GOLDPFบริษัทเผชิญโชค เทรดดิ้ง จำกัด 6528000*35.256,528,000
GOLDPFน.ส.อายาภรณ์ เมฆมหรรณพ์-5875000*-31.73ต่ำกว่า 0.5%
GOLDPFUOB KAY (HONG KONG) LIMITED - Client Account5012200*27.075,012,200
GOLDPFRHB OSK Securities Hong Kong Limited2207100*11.922,207,100
GOLDPFน.ส.มารศรี นิรมิตศิริพงศ์2000000*10.802,000,000
GOLDPFนายสุมิตร นิรมิตศิริพงศ์-2000000*-10.80ต่ำกว่า 0.5%
GOLDPFนางฉันทนา ชลสายพันธ์-1500000*-8.10ต่ำกว่า 0.5%
GOLDPFนายวิโรจน์ ชลสายพันธ์-1500000*-8.10ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-25908800*-235.77ต่ำกว่า 0.5%
HPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)9166500*83.429,166,500
HPFนายทวี ปิยะพัฒนา9120000*82.999,120,000
HPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัสฟันด์-8819300*-80.26ต่ำกว่า 0.5%
INETนายสมชาติ นำศรีเจริญสุข2666900*8.002,666,900
INETนายพรชัย คูวิวัฒนชัย-2591400*-7.77ต่ำกว่า 0.5%
INETนายกิตติคุณ จงภัทรนิชพันธ์-2327700*-6.98ต่ำกว่า 0.5%
INETน.ส.อรณิชา สุวัฒนพิมพ์-1723000*-5.17ต่ำกว่า 0.5%
INETนายภพ โกศลารักษ์1610000*4.831,610,000
INETนายดำรงค์ ศิริวิทย์ภักดีกุล-1500000*-4.50ต่ำกว่า 0.5%
INETนางอรพรรณ มายะการ-1,400,000-4.202,000,000
INETนายธิติ ธรณิศร-1400000*-4.20ต่ำกว่า 0.5%
INETนายฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์-400,000-1.201,488,000
INETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 379,7001.147,867,200
INETABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD350,0001.053,950,000
INETนายเจริญ ศศิลักษณานุกุล4,0000.013,020,200
KBSนายสุรพันธ์ ตติยมณีกุล-3104400*-26.70ต่ำกว่า 0.5%
KBSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,424,700-20.8518,473,300
KBSกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล792,7006.825,515,600
KBSบริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด670,0005.76156,670,000
KBSนายพนัส รุ่งนพคุณศรี248,5002.144,240,000
KCนายภัทรภพ อิทธิสัญญากร416255500*1,356.99416,255,500
KCนายชาย งามอัจฉริยะกุล-181753925*-592.52ต่ำกว่า 0.5%
KCน.ส.ขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร-45804080*-149.32ต่ำกว่า 0.5%
KCน.ส.สุปราณี โยธินอุปไมย-41579300*-135.55ต่ำกว่า 0.5%
KCน.ส.ธนวรรณ งามอัจฉริยะกุล-38427200*-125.27ต่ำกว่า 0.5%
KCนายพิเนตร งามอัจฉริยะกุล-38427200*-125.27ต่ำกว่า 0.5%
KCนายธงชัย ลิ้มทองสิทธิคุณ33572900*109.4533,572,900
KCนายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล-30,715,115-100.1332,691,525
KCน.ส.จิดาภา งามอัจฉริยะกุล-25302200*-82.49ต่ำกว่า 0.5%
KCน.ส.สสิธร งามอัจฉริยะกุล-25302200*-82.49ต่ำกว่า 0.5%
KCนางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวุฒิ-22671880*-73.91ต่ำกว่า 0.5%
KCบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก22388210*72.9922,388,210
KCนายพิสิษฐ์ พงศ์เกษมหิรัญ-19806865*-64.57ต่ำกว่า 0.5%
KCน.ส.สุธรรมมา โชคสกุลนิมิตร-18200000*-59.33ต่ำกว่า 0.5%
KCนายไพศาล พีรภาพ-17975300*-58.60ต่ำกว่า 0.5%
KCน.ส.อรยาพร กาญจนจารี-15000000*-48.90ต่ำกว่า 0.5%
KCนายโกวิท สุวณิชย์-14873500*-48.49ต่ำกว่า 0.5%
KCนายณัฐพล ทรงสายชลชัย14013900*45.6914,013,900
KCน.ส.สสิธร งามอัจฉริยะกุล-13125000*-42.79ต่ำกว่า 0.5%
KCนายสมบุญ แซ่จ๋าว-12,941,300-42.1925,625,700
KCนายสุทัศน์ สิวาภิรมย์รัตน์12755000*41.5812,755,000
KCน.ส.นฤพร กาญจนจารี-10300000*-33.58ต่ำกว่า 0.5%
KCนายชัยโรจน์ ชุมพลสกุลวงศ์-10257800*-33.44ต่ำกว่า 0.5%
KCนายพรประเสริฐ กาญจนจารี-10000000*-32.60ต่ำกว่า 0.5%
KCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8713310*-28.41ต่ำกว่า 0.5%
KCนายธงชัย เธียรวุฒินันท์-8010000*-26.11ต่ำกว่า 0.5%
KCดร.ฮงค์ฑัย แซ่ตัน5989400*19.535,989,400
KCน.ส.ดารารัศม์ อำนวยวิวัฒน์5819000*18.975,819,000
KCน.ส.ลินดา เมฆดารา5699000*18.585,699,000
KCนายปรเมศฐ์ พุ่มม่วง5413500*17.655,413,500
KCนายบุญสุข ปลื้มวรสวัสดิ์-5160000*-16.82ต่ำกว่า 0.5%
KCนางพีรพรรณ เหล่าวิวัฒน์วงศ์-4650000*-15.16ต่ำกว่า 0.5%
KCน.ส.สวภัทร์ มหัทธนกุล4400000*14.344,400,000
KCLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38-3,000,000-9.7811,791,630
KCนายไชยพงศ์ พงศ์เกษมหิรัญ-2,024,430-6.606,257,290
KCน.ส.เพียงใจ แซ่โง้ว-121,680-0.4025,303,920
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 10,052,300100.5222,199,200
KPNPFMR.PETER ERIC DENNIS2150000*21.502,150,000
KPNPFนายธวัช ทรรศนีย์พงษ์-1020000*-10.20ต่ำกว่า 0.5%
KPNPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 963,3009.634,889,500
KPNPFนายกฤษณ์ ณรงค์เดช194,1001.9427,566,400
KSLบริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด555,008,4002,697.341,107,917,400
KSLนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์43,695,265212.3687,390,530
KSLนายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์38,471,870186.9774,823,340
KSLCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH38,315,900186.2276,818,800
KSLน.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์37,818,956183.8075,517,912
KSLน.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์37,726,089183.3575,446,178
KSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,080,144180.2182,131,202
KSLนายสมชาย ชินธรรมมิตร์36,449,139177.1472,898,278
KSLนายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์35,114,570170.6670,187,140
KSLบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)-34100000*-165.73ต่ำกว่า 0.5%
KSLบริษัท ชินกิจ จำกัด32,901,000159.9065,802,000
KSLนายจำรูญ ชินธรรมมิตร์32,121,906156.1161,551,812
KSLนางนารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์29,107,560141.4657,614,920
KSLน.ส.กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์25,797,990125.3850,282,780
KSLนายศรัณย์ ชินธรรมมิตร์25,364,310123.2749,828,620
KSLน.ส.ดวงพร โตการัณยเศรษฐ์25,077,370121.8835,563,370
KSLม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์22,129,472107.5539,981,744
KSLนายชาตรี ชินธรรมมิตร์21,768,010105.7943,536,020
KSLน.ส.กรรณิกา ชินธรรมมิตร์21,738,840105.6543,477,680
KSLนางกัลยรัตน์ สุมิตร21,383,370103.9240,943,140
KSLนายธวัทชัย โรจนะโชติกุล21,188,300102.9842,376,600
KSLนายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์21,153,440102.8147,915,510
KSLนายพรประสงค์ แต้มศิริชัย21,084,375102.4741,187,750
KSLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD20024000*97.3220,024,000
KSLนางวิไล ชินธรรมมิตร์17,992,98087.4535,985,960
KSLนายประภาส ชุติมาวรพันธ์17379400*84.4617,379,400
KSLนายชลัช ชินธรรมมิตร์16,393,91279.6732,787,824
KSLน.ส.ศศิพร ชินธรรมมิตร์15,264,64874.1929,549,296
KSLน.ส.กุลรัตน์ โตการัณยเศรษฐ์-14391370*-69.94ต่ำกว่า 0.5%
KSLนายชาลี ชินธรรมมิตร์12,189,30159.2435,614,302
KSLนางศศพินทุ์ เลาห์เรณู12,167,49059.1325,431,980
KSLนายหาญ ตั้งตรงจิตร11,658,09256.6623,316,184
KSLนางมนทนัฐ แต้มศิริชัย11,624,33056.4923,248,660
KSLนายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์11,487,64355.8322,975,286
KSLนายพรศิลป์ แต้มศิริชัย11,132,65054.1022,265,300
KSLน.ส.เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์10,669,50051.8521,339,000
KSLนางเยาวนุช เดชวิทักษ์-10170000*-49.43ต่ำกว่า 0.5%
KSLนางอินทิรา สุขะนินทร์9,648,37146.8919,296,742
KSLนายสมภพ ชินธรรมมิตร์8,877,38643.1417,754,772
KSLนายสมชาติ ชินธรรมมิตร์8,677,24342.1717,354,486
KSLนางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง8,637,10041.9817,320,000
LHPFนายวรพจน์ ขำพิศ3640000*30.033,640,000
LHPFกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-3538100*-29.19ต่ำกว่า 0.5%
LHPFนายอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์2140200*17.662,140,200
LHPFนางดวงแก้ว เอกะหิตานนท์2000000*16.502,000,000
LHPFนางเสาวณี ดลรึเดช2000000*16.502,000,000
LHPFนายวรไท สุริยประภาดิลก2000000*16.502,000,000
LHPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-474,900-3.929,946,156
LHPFนางวิภา เกียรติธนะบำรุง358,0002.953,000,000
LHPFบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-30,100-0.253,020,000
LUXFบริษัท สามลม จำกัด 3501400*18.383,501,400
LUXFบริษัท สายลม จำกัด -2500000*-13.13ต่ำกว่า 0.5%
LUXFน.ส.สุดา อัศวโภคิน1640000*8.611,640,000
LUXFคุณสุดา อัศวโภคิน-1000000*-5.25ต่ำกว่า 0.5%
LUXFนายธนะ จิตมากุศล111,7000.5914,806,500
LUXFนายคมสันต์ อารยะธนิตกุล-17,400-0.091,012,600
LUXFนายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์7,8000.042,320,000
MBKNORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT33691427*471.6833,691,427
MBKนางสินี เธียรประสิทธิ์-24872330*-348.21ต่ำกว่า 0.5%
MBKนายชนินทธ์ โทณวณิก-24534330*-343.48ต่ำกว่า 0.5%
MBKMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC23050000*322.7023,050,000
MBKN.C.B.TRUST LIMITED-BOA NA/CLIENT ASSETS-22124189*-309.74ต่ำกว่า 0.5%
MBKUBS AG HONG KONG BRANCH18000000*252.0018,000,000
MBKTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED16526562*231.3716,526,562
MBKGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL12673000*177.4212,673,000
MBKนายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร-10000000*-140.00ต่ำกว่า 0.5%
MBKN.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.-9,619,700-134.6811,430,700
MBKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,404,960-117.6740,347,417
MBKนายปริญญา เธียรวร1,000,00014.0023,000,000
MBKสหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด90,0001.2612,077,000
MBKนางอัญชลี เกิดผล30,0000.4213,680,000
MIDAน.ส.อรทัย เศรษฐีวรรณ-43800000*-65.70ต่ำกว่า 0.5%
MIDAนายวิรัญ ใจยินดี40,374,80460.5686,637,844
MIDAนายทวีป เรืองหร่าย35,317,28052.9858,690,080
MIDAนายโกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา35000000*52.5035,000,000
MIDAนายชาญชัย พาณิชยารมณ์33496000*50.2433,496,000
MIDAนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-25815400*-38.72ต่ำกว่า 0.5%
MIDAนายสมพงษ์ อาภาธนานนท์-25069000*-37.60ต่ำกว่า 0.5%
MIDAน.ส.วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์-24000000*-36.00ต่ำกว่า 0.5%
MIDAนายเมธา รังสิยาวรานนท์-19439400*-29.16ต่ำกว่า 0.5%
MIDAน.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์19187500*28.7819,187,500
MIDAนายปฐมพงศ์ ธัญวัฒน์อภิโชติ-19020000*-28.53ต่ำกว่า 0.5%
MIDAน.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล18,045,77427.07163,713,520
MIDAนางทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ-17,429,700-26.1482,479,300
MIDAนายธเนศ ดิลกศักยวิทูร14,973,64022.46191,197,040
MIDAน.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล14,587,33321.88129,163,241
MIDAนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ-14162800*-21.24ต่ำกว่า 0.5%
MIDAนายวิเชียร เจียกเจิม13800000*20.7013,800,000
MIDAนายอมร เสริฐสอน-13485400*-20.23ต่ำกว่า 0.5%
MIDAน.ส.วรางคณา เตไชยา13000000*19.5013,000,000
MIDAนายอธิภู ลือชัยชนะกุล12100900*18.1512,100,900
MIDAนายกุลเชฏฐ ณ นคร-10800000*-16.20ต่ำกว่า 0.5%
MIDAนายเรืองชัย ตันติศิรินทร์-10800000*-16.20ต่ำกว่า 0.5%
MIDAนายสินธุ เวศย์วรุตม์-10490800*-15.74ต่ำกว่า 0.5%
MIDAน.ส.ปัฐมา ณัฐวุฒิ9,658,98014.49106,308,780
MIDAน.ส.ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล9,554,16814.3389,944,848
MIDAนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ9,424,15114.1491,800,663
MIDAนายสมศักดิ์ อาจหาญพิชิต7,708,80011.5682,456,800
MIDAนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล7,239,49610.8646,634,456
MIDAนายเอกชัย เอี้ยวศิวิกูล4,461,3146.6946,074,454
MIDAนายสรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล3,293,1924.9436,225,112
MIDAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,421,680-3.6314,486,120
MIDAนายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร1,703,7602.5618,741,360
MIDAนางธนภรณ์ โอฬาริก1,269,7961.9014,834,956
MIDAน.ส.นฤมล แจ่มกระจ่าง1,198,6081.8012,784,694
MIDAนายธีรยุทธ์ ดิลกศักยวิทูร1,083,7201.6311,920,920
MIDAMR.YUE KWOK-LEUNG-953,520-1.4314,511,280
M-IIกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี-27800179*-ต่ำกว่า 0.5%
M-IIกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)16275299*-16,275,299
M-IIนายปัญญา ควรตระกูล โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)9,007,200-14,893,800
M-IIนายยุพ นานา2500000*-2,500,000
M-IIนางสุชาดา วลีเดช-2000000*-ต่ำกว่า 0.5%
M-IIบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 226,300-4,234,591
MJLFนายปัญญา อมตะสินธุ์-1750000*-21.70ต่ำกว่า 0.5%
MJLFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,235,40015.324,602,600
MJLFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -589,600-7.3110,526,700
MJLFตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -457,600-5.673,846,500
MNITนายทวี ปิยะพัฒนา1,980,072-6,355,072
MNITนายธนันท์ พัฒนกิจจำรูญ1,300-3,136,300
MNIT2บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด -849,200-6.7917,972,293
MNIT2ธนาคาร ออมสิน -10.0015,034,869
MNIT2นางสาวสุริยา นานา-10.002,336,166
MNIT2นายกณนาต์ นานา-10.002,336,166
MNIT2นายยุพ นานา-10.002,336,166
MNRFบริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด -3912400*-ต่ำกว่า 0.5%
MNRFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1,040,600-3,252,470
MNRFน.ส.ปรารถนา ชัยพรหมประสิทธิ์1000000*-1,000,000
MNRFนายแพทย์เทียม หล่อเทียนทอง66,900-1,792,100
M-STORนายสนิท จังมงคลกาล1000000*-1,000,000
M-STORนางสาวอำพันธุ์ ศรีวีระกุล หรือ นายสุวิช เทียนบุญสง-1000000*-ต่ำกว่า 0.5%
NCHนางสุนี ตันฑเทอดธรรม-40,000,000-67.2044,927,800
NCHนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา30700000*51.5830,700,000
NCHนายกิตติพล ทวนทอง-20000000*-33.60ต่ำกว่า 0.5%
NCHน.ส.วิลาพร กระแสสิน-11346600*-19.06ต่ำกว่า 0.5%
NCHนายจรัล ระวีแสงสูรย์6993100*11.756,993,100
NCHนายธีระ พุ่มเสนาะ-6919900*-11.63ต่ำกว่า 0.5%
NCHน.ส.หทัยชนก เจษฏาวรางกูล-6,448,100-10.836,687,200
NCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,125,4251.8911,492,758
NCHนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม928,4001.5628,200,000
NCHนายกัมปนาท ปรีชาตั้งกิจ500,0000.849,500,000
NCHนายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม50,0000.0822,297,800
NCHนายประสิทธิ์ ตันฑเทอดธรรม-50,000-0.0826,580,500
NKIนางสายจิตต์ หวั่งหลี620438*45.76620,438
NKIนายสุรจิตต์ หวั่งหลี-536528*-39.57ต่ำกว่า 0.5%
NKIนางพวงทิพย์ หวั่งหลี340140*25.09340,140
NKIนายสุพจน์ หวั่งหลี-306065*-22.57ต่ำกว่า 0.5%
NKIMR.CEDRIC TIN LUEN CHAN-250000*-18.44ต่ำกว่า 0.5%
NKIบริษัท นวสากล จำกัด-210515*-15.53ต่ำกว่า 0.5%
NKIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 185364*13.67185,364
NKIนางเพ็ญพรรณ สุธีวงศ์160166*11.81160,166
NKIนายสุจินต์ หวั่งหลี139,34810.283,116,819
NKIนายจงกิจ งามเลิศชัย95,7277.06290,709
NKIบริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด73,3355.412,180,399
NKIMR.CHAN CHI KEUNG72,2775.33690,627
NKIนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์63,8074.71826,021
NKIบริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด54,3834.011,400,880
NKIนายณฐพล ศรีจอมขวัญ47,1123.471,460,496
NKIบริษัท สยามกลการ จำกัด40,4002.981,252,400
NKIนางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี35,0002.581,085,000
NKIบริษัท หวั่งหลี จำกัด27,2112.01843,564
NKIบริษัท พูลผล จำกัด26,6661.97826,666
NKIนายศุภชัย หวั่งหลี18,7631.38581,677
NKITHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH18,5601.37575,365
NKIนายภุชงค์ หวั่งหลี18,5601.37575,365
NKIนางฐาวรา หวั่งหลี17,8111.31552,151
NKIMR.CHAN YING TING17,6831.30548,183
NKIนายศิรวัตร หวั่งหลี17,5671.30544,593
NKIนายวุฒิชัย หวั่งหลี17,4331.29540,436
NKIนางณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์15,4651.14479,429
NKIนายทำนุ หวั่งหลี12,2760.91380,584
NKIบริษัท พีรกิจ จำกัด12,2420.90379,515
NKIนายสุกิจ หวั่งหลี11,6930.86362,515
NKIบริษัท พจนกิจ จำกัด11,1160.82344,605
NKIบริษัท วิสุทธิพาณิชย์ จำกัด10,7530.79333,360
NKIน.ส.ณภาพร อร่ามรัศมีวาณิชย์10,0830.74312,583
NKIMR.CHEN, SHU HUAI9,3020.69288,364
NKIบริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด9,2790.68287,667
NKIบริษัท พิพัฒนสิน จำกัด8,5290.63264,415
NKIนางสุมัณฑนา โมกขะเวส8,2670.61256,317
NKIMR.CHAN SOO LEE6,8700.51212,986
NKIน.ส.สุปัญญา ล่ำซำ6,8560.51212,556
NKIน.ส.จิตตินันท์ หวั่งหลี6,8190.50211,409
NKIบริษัท จิตติพัฒน์ จำกัด6,6810.49207,135
NKIบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,3420.47196,614
NKIMR.CHEN SHU HUAI6,3280.47196,176
NKIนายสุเทพ หวั่งหลี6,0040.44186,138
NKIนางวิไล หวั่งหลี5,7760.43179,065
NKIน.ส.นงนุช หวั่งหลี5,5970.41173,536
NKIบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด5,1540.38159,774
OGCนายวิทิต พงศ์พิโรดม531700*32.83531,700
OGCนายวิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์495500*30.60495,500
OGCนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-383100*-23.66ต่ำกว่า 0.5%
OGCนายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์373,40023.06650,000
OGCนายกาวัลดีปซิงห์ คานิยอน-224000*-13.83ต่ำกว่า 0.5%
OGCนายซุยพาง กาญจนพาสน์-195000*-12.04ต่ำกว่า 0.5%
OGCนายสุรพล อัสสกุล-142,800-8.82325,282
OGCนางศิริสิน อัสสกุล-125878*-7.77ต่ำกว่า 0.5%
OGCนางรัชฎาพร ไชยพฤกษ์-118,900-7.34254,300
OGCนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์118200*7.30118,200
OGCนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ36,1002.23188,200
OGCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,200-1.00145,800
OGCนายพฤทธิ์ ผลวิเศรษฐ์กุล-14,700-0.91125,000
OGCนายเปาว์ บูรณพงษ์ศักดิ์-9,000-0.56165,000
OGCน.ส.วิภาวี พงศ์พิโรดม3,0000.19141,000
PFน.ส.ศจี ลิปิสุนทร158400000*166.32158,400,000
PFน.ส.สุมนมาศ ลิปิสุนทร-158400000*-166.32ต่ำกว่า 0.5%
PFบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน)-100000000*-105.00ต่ำกว่า 0.5%
PFบริษัท แปซิฟิค ภูเก็ต จำกัด83628000*87.8183,628,000
PFนายภากร มกรานนท์72705400*76.3472,705,400
PFบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)-64424000*-67.65ต่ำกว่า 0.5%
PFนายวิเชียร จิระกรานนท์58680200*61.6158,680,200
PFEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-47004700*-49.35ต่ำกว่า 0.5%
PFนางเบญจาภรณ์ นันทยาภิรมย์40200000*42.2140,200,000
PFนายสุชาย วัฒนตฤณากุล35717000*37.5035,717,000
PFนายเอกชัย กาญจนาคาร31750000*33.3431,750,000
PFนายถาวร ศิริพงษ์สุศิลป์-30000000*-31.50ต่ำกว่า 0.5%
PFน.ส.วิภา สุทธิยุทธ์-11,050,000-11.6064,666,020
PFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,769,3008.1667,427,956
PFนายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ-1,000,000-1.0530,000,000
PFบริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด100,0000.11564,426,331
PGนายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร1339988*14.741,339,988
PGนายวิชรัตน์ ชวาลอัมพร-1338888*-14.73ต่ำกว่า 0.5%
PGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,265,26713.922,445,967
PGนายสำเริง มนูญผล-889,400-9.788,335,866
PGนางสุวิมล เจริญศรีชัย-577633*-6.35ต่ำกว่า 0.5%
PGบริษัท นราภรณ์ จำกัด500,0005.504,430,533
PICODBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS5065400*12.365,065,400
PICOนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต1989643*4.851,989,643
PICOนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา-1899787*-4.64ต่ำกว่า 0.5%
PICOนางสุภรณ์ หาญประทักษ์-1421500*-3.47ต่ำกว่า 0.5%
PICOนายพรศักดิ์ ไตรสิกขาธรรม1181700*2.881,181,700
PICOน.ส.จงกล งามเลิศชัย-1146000*-2.80ต่ำกว่า 0.5%
PICOนายโกสินทร์ โพธิ์ใบกุล1134100*2.771,134,100
PICOนายณรงค์ พันธ์โนราช1100000*2.681,100,000
PICOนายวีระ ศุภราทิตย์-1080100*-2.64ต่ำกว่า 0.5%
PICOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -787,025-1.921,907,558
PICOนายพรชัย อริยรัชโตภาส553,5001.351,883,700
PICOพันตำรวจตรีจตุพล บงกชมาศ-520,000-1.271,600,000
PICOน.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต460,0001.124,650,000
POPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 26,947,800326.0792,947,800
POPFบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)19130500*231.4819,130,500
POPFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13099200*158.5013,099,200
POPFบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,286,000148.6642,379,000
POPFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8695600*105.228,695,600
POPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,642,070104.5719,542,070
POPFนางประพีร์ บุรี-8346000*-100.99ต่ำกว่า 0.5%
POPFนายปิยะ จิตตาลาน7839730*94.867,839,730
POPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-2500000*-30.25ต่ำกว่า 0.5%
POPFมหาวิทยาลัยมหิดล -2441900*-29.55ต่ำกว่า 0.5%
POPFนางสาวจุฑามาศ สันติหิรัญวงศ์-2400000*-29.04ต่ำกว่า 0.5%
PPFนายสาธิต กุมาร1,032,50011.052,232,500
PPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 490,1005.2410,676,800
PPFห้างหุ้นส่วนสามัญ รชต 230,7002.471,396,200
PTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5851980*70.225,851,980
PTนายวิทิต พงศ์พิโรดม-5500000*-66.00ต่ำกว่า 0.5%
PTนางจรัสศรี พงศ์พิโรดม-3590500*-43.09ต่ำกว่า 0.5%
PTนายอนันต์ รัตนติกานนท์-3022000*-36.26ต่ำกว่า 0.5%
PTนางวิมลทิพย์ พงศธร-2,500,000-30.0072,943,883
PTนายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี2057400*24.692,057,400
PTนายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา-1,793,900-21.531,015,000
PTนายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล-1650000*-19.80ต่ำกว่า 0.5%
PTCHASE NOMINEES LIMITED 1-1337400*-16.05ต่ำกว่า 0.5%
PTนางสมจิตร ดิษฐ์คล้าย-1179400*-14.15ต่ำกว่า 0.5%
PTน.ส.วิภาวี พงศ์พิโรดม-1130000*-13.56ต่ำกว่า 0.5%
PTนายประดิษฐ ว่องพรรณงาม-1090000*-13.08ต่ำกว่า 0.5%
PTนางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์1000135*12.001,000,135
PTนายเจษฎา สารสินพิทักษ์-1000000*-12.00ต่ำกว่า 0.5%
PTนายพิทักษ์ ทางรัตนสุวรรณ-1000000*-12.00ต่ำกว่า 0.5%
PTนางสมสวาท สุดสาคร-967600*-11.61ต่ำกว่า 0.5%
PTนางสุณี คูห์รัตนพิศาล860000*10.32860,000
PTนายอินทรัตน์ วงค์ศรี850000*10.20850,000
PTนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์784000*9.41784,000
PTน.ส.สมพร ศรีทุมมา-750000*-9.00ต่ำกว่า 0.5%
PTนายณัฐพล จุนเจือจาน-726400*-8.72ต่ำกว่า 0.5%
QHHRกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-3295000*-27.35ต่ำกว่า 0.5%
QHHRกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -1,524,600-12.6524,045,600
QHHRบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)894,8007.436,122,800
QHHRนายอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์453,0003.763,462,500
QHHRกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์317,8002.6410,789,000
QHPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-3,404,800-31.6611,213,600
QHPFBANK J.SAFRA SARASIN LTD, SINGAPORE BRANCH3,363,50031.2816,210,000
QHPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-1,295,700-12.0527,910,000
QHPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-38,100-0.3515,003,416
RPCนายวิชัย ทองแตง-279255944*-312.77ต่ำกว่า 0.5%
RPCนายสมบัติ พานิชชีวะ-62644614*-70.16ต่ำกว่า 0.5%
RPCนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-47000000*-52.64ต่ำกว่า 0.5%
RPCน.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์23200000*25.9823,200,000
RPCน.ส.ปัฐมา ธวัชชัยพรพงษ์-22241175*-24.91ต่ำกว่า 0.5%
RPCนายสุมิตร ชาญเมธี-19560958*-21.91ต่ำกว่า 0.5%
RPCนางอำไพ หาญไกรวิไลย์17000000*19.0417,000,000
RPCนายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์-13801292*-15.46ต่ำกว่า 0.5%
RPCนายมิตรพัน สถาวรมณี12615600*14.1312,615,600
RPCนางสลิ่ม ธนาชีวิต-11641987*-13.04ต่ำกว่า 0.5%
RPCนายณพน เจนธรรมนุกูล10,725,00012.0118,037,500
RPCนางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ-10,722,000-12.0112,531,660
RPCนายเมตตา บันเทิงสุข-10575854*-11.84ต่ำกว่า 0.5%
RPCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10259067*11.4910,259,067
RPCนายพันดนัย สถาวรมณี10100000*11.3110,100,000
RPCนายสมชาย เตียทะสินธ์9100000*10.199,100,000
RPCนางปรียาพร สุวรรณจินดา-8468750*-9.49ต่ำกว่า 0.5%
RPCน.ส.มณฑนา เจนธรรมนุกูล8,165,7009.1533,981,978
RPCนายชูชาติ ทองเจือพงษ์8000000*8.968,000,000
RPCน.ส.เสาวนีย์ จิวะวัฒนาวนิช-7600000*-8.51ต่ำกว่า 0.5%
RPCนายปริญญ รื่นภาควุฒิ7179500*8.047,179,500
RPCพล.ต.ต.อุทิศ พงษ์พานิช5,541,7006.2115,541,725
RPCนายปิติ ธรรมมงคล-2,400,000-2.6910,080,900
RPCน.ส.ปริญณี เจนธรรมนุกูล-1,144,400-1.2828,601,578
RPCนายธวัช อึ้งสุประเสริฐ-721,000-0.8132,557,578
RPCนายกิตติ ภัทรเลาหะ-472,000-0.536,931,662
SALEEนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ-14,146,600-100.446,370,760
SALEEนางภัทริน มงคลรัตน์11,550,00082.0118,750,002
SALEETHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-5994144*-42.56ต่ำกว่า 0.5%
SALEEนายธเนศพล มงคลรัตน์-5280000*-37.49ต่ำกว่า 0.5%
SALEEนายศรัญธินี มงคลรัตน์-5280000*-37.49ต่ำกว่า 0.5%
SALEEบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก3550000*25.213,550,000
SALEEนางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์3,000,00021.306,300,000
SALEEบริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด-3,000,000-21.3095,594,913
SALEEนายกมลพล ตั้งตรงศักดิ์-2880000*-20.45ต่ำกว่า 0.5%
SALEEนายปรีชา สกุลดีเลิศ2812600*19.972,812,600
SALEEนายพัฒนชาติ จิวะพรทิพย์-2341900*-16.63ต่ำกว่า 0.5%
SALEEBNY MELLON NOMINEES LIMITED-2149800*-15.26ต่ำกว่า 0.5%
SALEEนายพัฒนชาตติ์ จิวะพรทิพย์2,107,70014.964,541,632
SALEEBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-2096016*-14.88ต่ำกว่า 0.5%
SALEEน.ส.สิริภรณ์ ตัตวธร-1,100,000-7.816,100,000
SALEEนายสิรภัทร ตัตวธร-779,300-5.534,280,700
SALEEนายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์-653,400-4.644,878,102
SALEEน.ส.มานา นราธิปกร-610,800-4.345,582,160
SALEEน.ส.มินา นราธิปกร-299,600-2.136,801,344
SALEEนายวิเชียร เจียกเจิม-271,000-1.922,746,000
SALEEนายสูตร นราธิปกร-86,049-0.616,234,233
SALEEนางกัญญา รัตน์ตันติพฤกษ์-15,000-0.114,132,200
SAMนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์-118000125*-205.32ต่ำกว่า 0.5%
SAMนายวรัญชัย ลีกาญจนากร73,499,937127.89165,099,937
SAMนางนวลจันทร์ ชินธรรมมิตร์-53499937*-93.09ต่ำกว่า 0.5%
SAMนายวรุณชัย ลีกาญจนากร46,000,00080.04149,994,700
SAMน.ส.ธนาวลี ลีกาญจนากร39,500,00068.73202,500,000
SAMนางอรินทร์ จตุรวณิช-10464800*-18.21ต่ำกว่า 0.5%
SAMนายศิริชัย ฉัตราภรณ์วิเชียร7,700,00013.4015,000,000
SAMนางอำไพ หาญไกรวิไลย์7000000*12.187,000,000
SAMนายสิริพรชัย อักษรไพศาล5,998,90010.4412,000,000
SAMนายโรจน์วศิน คุรุพันธุ์ภักดี-5452200*-9.49ต่ำกว่า 0.5%
SAMนายทวีมนต์ พิสิฐอมรกุล3,575,0006.229,095,000
SAMน.ส.จินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ์-1,150,000-2.00197,053,400
SAWADTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH-32,949,000-1,285.0117,051,000
SAWADSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED25237296*984.2525,237,296
SAWADนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-20500000*-799.50ต่ำกว่า 0.5%
SAWADCHASE NOMINEES LIMITED 118313700*714.2318,313,700
SAWADกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ14948500*582.9914,948,500
SAWADบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11787667*459.7211,787,667
SAWADกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล11333100*441.9911,333,100
SAWADนายวีรศักดิ์ คุนผลิน-10800000*-421.20ต่ำกว่า 0.5%
SAWADน.ส.ธนวดี ตั้งสิทธิโชค-10600000*-413.40ต่ำกว่า 0.5%
SAWADJPMORGAN THAILAND FUND10297900*401.6210,297,900
SAWADCHASE NOMINEES LIMITED8595100*335.218,595,100
SAWADHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD8346300*325.518,346,300
SAWADกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว8120700*316.718,120,700
SAWADSOMERS (U.K.) LIMITED-7135000*-278.27ต่ำกว่า 0.5%
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด-7,100,000-276.907,900,000
SAWADTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT6148253*239.786,148,253
SAWADนายพิชิต ชินวิทยากุล-5800000*-226.20ต่ำกว่า 0.5%
SAWADนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ-5700000*-222.30ต่ำกว่า 0.5%
SAWADTHE BANK OF NEW YORK MELLON5630922*219.615,630,922
SAWADนายวรภัทร เศรษฐสมภพ-5,542,700-216.1714,622,700
SAWADนายณรงค์ฤทธิ์ นันทยาภิรมย์-5530000*-215.67ต่ำกว่า 0.5%
SAWADนายวัชระ แก้วสว่าง-5100000*-198.90ต่ำกว่า 0.5%
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,459,60095.9214,859,600
SAWADนางนัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์-781,200-30.477,768,800
SAWADน.ส.วรพร กิตติคุณ-761,100-29.686,234,200
SAWADนายวิโรจน์ เศรษฐสมภพ-108,400-4.236,130,000
SAWADน.ส.ธิดา แก้วบุตตา50,0001.95371,961,900
SE-EDนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร49550512*299.7849,550,512
SE-EDบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)-49550512*-299.78ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDนายทวีฉัตร จุฬางกูร42,128,000254.8782,522,300
SE-EDบริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด13041702*78.9013,041,702
SE-EDกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน-12841202*-77.69ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-8953389*-54.17ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-4553896*-27.55ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDนายณัช ภู่วรวรรณ4,034,58524.416,715,340
SE-EDนายยืน ภู่วรวรรณ-3860111*-23.35ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDนางวรรณา ภู่วรวรรณ-3098698*-18.75ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDบริษัท เผชิญโชค เทรดดิ้ง จำกัด2653000*16.052,653,000
SE-EDนางจิดาภา กันตสุสิระ-2556000*-15.46ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDนางอรอนงค์ ตังพิทักษ์กุล-1974700*-11.95ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDนางเอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ1971100*11.931,971,100
SE-EDนางโศภนา อุดมวนิช-1,634,680-9.894,243,167
SE-EDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -145,053-0.882,220,681
SIRIPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 413,500-38,592,300
SKRนางอัญชลี พิณรัตน์-4500000*-306.00ต่ำกว่า 0.5%
SKRนายนพดล เขมะโยธิน4,000,000272.008,500,000
SKRนายประชุม มาลีนนท์2090000*142.122,090,000
SKRบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)1,971,800134.0811,771,800
SKRนายอติรัชต์ จรูญศรี1,255,32485.367,050,704
SKRน.ส.มาลินี บุญรักษ์1,006,56068.455,666,560
SKRน.ส.อัมพร มาลีนนท์1000000*68.001,000,000
SKRน.ส.ดาวฉาย จันทร์เพ็ญ-955000*-64.94ต่ำกว่า 0.5%
SKRน.ส.นิลเนตร มหัทธนารักษ์947,90064.465,207,900
SKRนางสกาวรัตน์ จรูญศรี807,90154.944,537,701
SKRน.ส.ศศินภา จรูญศรี791,59053.834,446,090
SKRน.ส.นัฏนภางค์ จรูญศรี789,42453.684,433,924
SKRนายวิโรจน์ มุทธากาญจน์756,00051.414,256,000
SKRน.ส.ปิยวดี มาลีนนท์700000*47.60700,000
SKRบริษัท โรงพยาบาล ศิครินทร์ หาดใหญ่ จำกัด625000*42.50625,000
SKRนางเพียงนภา จรูญศรี608302*41.36608,302
SKRนายธีรพจน์ จรูญศรี605,36641.163,685,916
SKRนายศิลปชัย นิสากรสิทธิ์473,58132.203,874,581
SKRนายลวรณ แสงสนิท438,61029.832,469,210
SKRนายสมเกียรติ ธนบุญชัย321,84021.891,811,840
SKRนายสุริยันต์ โคจรโรจน์304,00020.671,500,000
SKRนายพงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม303,62020.652,165,220
SKRนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ284,00019.311,611,000
SKRนายทิม นพรัมภา258,29317.561,454,093
SKRนางกิตติธรา แสงทวีป241,42016.421,358,520
SKRนายปริยะ ชุณหสวัสดิกุล225,40315.331,301,103
SKRนางปริญดา วงษ์สกุล208,53114.181,164,331
SKRนางณัฏฐญา นากะพันธ์202,00013.741,144,100
SKRน.ส.กชพร ไชยมงคลพร174,44211.861,322,342
SKRนายรัช ตันตนันตา173,88011.82978,880
SKRบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)160,00010.88960,000
SKRนายไสว ปานแจ่ม151,62410.31851,624
SKRนางธัญธร อรัญญาเกษมสุข148,20010.08823,200
SKRนางตริตาภรณ์ จรูญศรี134,9019.17757,701
SKRนายสุชีพ บุญวีระ130,1358.85730,935
SKRนางนนธญา อภิธโนทัย120,0008.16720,000
SKRนายณัฎฐวัฒน์ จรูญศรี119,1308.10669,130
SKRน.ส.เพชรา ลิมป์ชวลิต115,8007.87704,800
SKRนายดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์112,6337.66632,633
SKRนางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์110,0007.48660,000
SKRนางขวัญเรือน เทียนทอง103,2007.02857,200
SMKGLOBE INSURANCE COMPANY LIMITED-2222222*-1,084.44ต่ำกว่า 0.5%
SMKMINDO ASIA INVESTMENT LIMITED2175000*1,061.402,175,000
SMKBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH2174999*1,061.402,174,999
SMKCHASE NOMINEES LIMITED 1-2127777*-1,038.36ต่ำกว่า 0.5%
SMKน.ส.ศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์-760336*-371.04ต่ำกว่า 0.5%
SMKนางศิวะพร ดุษฎีสุรพจน์734,136358.261,500,554
SMKCREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED-137177*-66.94ต่ำกว่า 0.5%
SMKน.ส.นงราม เลาหอารีดิลก7,2003.51118,900
SMKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,800-2.83160,633
SMKนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์-1,900-0.93392,201
SPFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD18755300*322.5918,755,300
SPFCHASE NOMINEES LIMITED 1 -10340200*-177.85ต่ำกว่า 0.5%
SPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-1,594,600-27.4318,906,000
SPFGIC PRIVATE LIMITED -821,528-14.1321,955,601
SPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -630,200-10.8421,393,200
SPFนายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์-365,000-6.2812,772,200
SPFมูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 100,0001.7212,110,000
SPWPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ -2500000*-ต่ำกว่า 0.5%
SPWPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์2445000*-2,445,000
SPWPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 1,762,600-16,762,600
SSFนายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์-92,031,350-13,980,000
SSFนายสรพล ว่องวัฒนโรจน์46,006,000-47,588,500
SSFนายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์46,005,350-47,355,350
SSFนายโชคชัย เจียงวรีวงศ์-21,529,910-9,085,090
SSFนางจันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์9000000*-9,000,000
SSFน.ส.ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์8000000*-8,000,000
SSFนางศุภิสรา เพชรวรกุล8000000*-8,000,000
SSFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH-3950720*-ต่ำกว่า 0.5%
SSFนางอารีวรรณ เพชรวรกุล-3295700*-ต่ำกว่า 0.5%
SSFนายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร-3,000,000-29,436,000
SSFน.ส.ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร2000000*-2,000,000
SSFน.ส.ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร2000000*-2,000,000
SSFน.ส.ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร2000000*-2,000,000
SSFน.ส.พรรณทิพย์ เศรษฐสุนทรี1402400*-1,402,400
SSFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,360,500-4,434,100
SSFนายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค515,200-7,536,000
SSFนางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์-67,000-2,410,100
SSFนายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล50,000-13,558,400
SSFนางสรญา สรไกรกิติกูล10,000-1,360,000
SSFนางสรณี อึง10,000-1,360,000
SSFนายทิวา จิรพัฒนกุล3,900-1,640,000
SSTนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์11,580,687303.9957,836,827
SSTนายศุภชัย สุขะนินทร์5,944,130156.0329,707,430
SSTนางอินทิรา สุขะนินทร์5,861,899153.8729,242,888
SSTนายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์-4901550*-128.67ต่ำกว่า 0.5%
SSTนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล4687400*123.044,687,400
SSTน.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์3,161,68682.9915,741,825
SSTน.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์3,097,23981.3015,419,587
SSTนายจำรูญ ชินธรรมมิตร์2,750,00072.1913,750,000
SSTนายสุวิทย์ ตันติสุนทร โดย บลจ.วรรณ จำกัด-2733750*-71.76ต่ำกว่า 0.5%
SSTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,465,37764.724,730,849
SSTนายสมชาย ชินธรรมมิตร์2,063,37354.1610,316,868
SSTนายสุธี ลัคนสุทิน-1976400*-51.88ต่ำกว่า 0.5%
SSTนางกมลี ปัจฉิมสวัสดิ์1,739,43145.668,697,156
SSTน.ส.ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์1633800*42.891,633,800
SSTน.ส.กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์1,606,26842.168,031,343
SSTนายพิชัย กัญจนาภรณ์1534000*40.271,534,000
SSTนางมนทนัฐ แต้มศิริชัย1,379,37536.217,096,875
SSTนายจิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์-1378850*-36.19ต่ำกว่า 0.5%
SSTนายพรประสงค์ แต้มศิริชัย758,38119.913,791,906
SSTด.ช.ศุภฤทธิ์ สุขะนินทร์519,18713.632,435,937
SSTนายนรา พงษ์วิรัชไชย389,50010.221,801,500
SSTนางพรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์267,0007.012,070,000
SSTนายสกล งามเลิศชัย215,0255.642,098,325
SSTนายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล40,0751.051,485,625
SSTSSบริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด1787400*16.981,787,400
SSTSSนางกมลี ปัจฉิมสวัสดิ์1500000*14.251,500,000
SSTSSนางสาวนุชาดา ศรีสิทธิพจน์1000000*9.501,000,000
SSTSSนางสาวปณตพร ศรีสิทธิพจน์1000000*9.501,000,000
SSTSSห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยวรา โดยบลจ.ทหารไทย จำกัด932300*8.86932,300
SSTSSนางภิตินันท์ เอื้อวัฒนะสกุล628800*5.97628,800
SSTSSนางวิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์428,8004.07857,500
SSTSSMrYOUNG JUN LEE-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSชัยสุพัฒน์จำกัด-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSเดลต้าพรอปเพอร์ตี้จำกัด-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSน.ส.ชุติมา มังกรกาญจน์-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSน.ส.ปณตพร ศรีสิทธิพจน์-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSน.ส.วรรณนิศา ฉัตรอมรวงศ์-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSน.ส.อลิสา เลิศเดชเดชา-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางจินตนา นิรุตตินานนท์-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางชามาภัทร สิทธิอำนวย-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางนงเยาว์ รดีศรี-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางนลินรัตน์ พูลวรลักษณ์-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางน้อย พิทักษ์ลิ้มสกุล-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางประวิสสร โหสกุล-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางวรรณี ศิริวิกุล-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางสมศรี เบ็ญญาสาร-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางสุธี สิริสิทธิโชติ และ/หรือ นาย สมชาย สิริสิทธิโชติ-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางสุวรรณา พุทธิพรชัย-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางเสาวณี ศิริพัฒน์-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายจรัส อัศวนิเวศน์-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายชิดพรหม ปานปรีชา-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายเดชา นพเจริญกุล-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายประยูร ศรีสิทธิพจน์-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายภัทร เตซะพงศ์ธาดา-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายมนตรี เกรียงวัฒนา-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายเรืองยศ อาริยะเรืองกิจ-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายฤทธิ์ เหราบัตย์-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายสมชาย สฤษดิ์ภิญโญยิ่ง-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายสมนึก กยาวัฒนกิจ-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายสุรศักดิ์ พลังศักดิ์-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายสุวรรณ ศิริวิกุล-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายสุวิทย์ ธีรวชิรกุล-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSเวสตัน ไมเออร์จำกัด-428800*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSกองทุนส่วนบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยวรา โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSเจ.บี.บิลดิ้งจำกัด-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSน.ส.กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์ เพื่อ ด.ช.ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางวราณี แสงศิริพงษ์พันธ์-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายธีระ ดุรงคพิทยา-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายประกิจ ณรงค์ตะณุพล-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายเพชร โอสถานุเคราะห์ และ/หรือ นางนฤมล โอสถานุเคราะห์-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายวิชัย เบญจรงคกุล-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายวีรณัฐ โรจนประภา-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ เพื่อ ด.ช.ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายอิทธิ สุเมธโชติเมธา-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSสีลมอาคารและบริการจำกัด-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางนุต ศรีสิทธิพจน์238,6002.27667,400
SSTSSนางสว่างจิตต์ เคหสุขเจริญ71,3000.68500,000
STPIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -64,865,648-1,018.3931,555,232
STPIกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-20865000*-327.58ต่ำกว่า 0.5%
STPITHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-13277600*-208.46ต่ำกว่า 0.5%
STPISOMERS (U.K.) LIMITED-12103300*-190.02ต่ำกว่า 0.5%
STPIน.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข-9,474,500-148.7524,325,500
STPIนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา8000000*125.608,000,000
STPIนางวราณี เสรีวิวัฒนา-6,122,700-96.138,040,500
STPIนายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง5,527,33986.7828,937,195
STPIนายเจริญ เอกอุดมสิน5,100,00080.0723,900,000
STPIนางกิตติมา ปฏิทัศน์-3,410,000-53.5411,750,000
STPIนายภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์1,900,00029.8327,420,000
STPIบริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด-1,700,000-26.6959,184,400
STPIนายวิชัย เอกอุดมสิน-1,400,000-21.9811,000,000
STPIนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง1,343,10021.0973,842,232
STPIนายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล-838,400-13.1620,174,000
STPIนายจิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์-420,000-6.5951,264,544
STPIนายทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์283,0004.4415,681,656
STPIนายสมชาย สิทธิธีรรัตน์-250,000-3.939,830,000
STPIนายสมชาย ประภากมล150,0002.3623,127,256
STPIนางธารินี สิริสิงห37,0000.587,743,800
STPIน.ส.พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ25,0000.3917,875,068
STPIนางพักตร์พิมล รักพาณิชย์12,0000.1917,000,000
SWCนายขจร ตรีสุโกศล-6000000*-44.70ต่ำกว่า 0.5%
SWCน.ส.เยาวลักษณ์ อุทิศกูล3499500*26.073,499,500
SWCนายนรินทร์ ตรีสุโกศล3000000*22.353,000,000
SWCนายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร-2,392,800-17.834,413,200
SWCน.ส.เมทนี สุคนธรักษ์782600*5.83782,600
SWCนายอนุรักษ์ บุญแสวง766700*5.71766,700
SWCนายไพสิฐ เจนกุลประสูตร-763900*-5.69ต่ำกว่า 0.5%
SWCน.ส.ไหม ชินกนกรัตน์-207,700-1.553,062,300
SWCน.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต50,0000.37850,000
TAPACนายสุรชัย สุวรรธนะกุล17,162,00060.7526,786,700
TAPACนางอรทัย แซ่ตั้ง6000000*21.246,000,000
TAPACนายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์-5040000*-17.84ต่ำกว่า 0.5%
TAPACนายสมชาย ปัดภัย-2230000*-7.89ต่ำกว่า 0.5%
TAPACนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์1670000*5.911,670,000
TAPACนายอนุรักษ์ บุญแสวง1632000*5.781,632,000
TAPACนายวิพงศ์ เตชะพูลผล1033000*3.661,033,000
TAPACนายภัทร เตชะพงศ์ธาดา1027300*3.641,027,300
TAPACMR.HIROSHI NINOMIYA1000000*3.541,000,000
TAPACMISSTOMOKO NINOMIYA-1000000*-3.54ต่ำกว่า 0.5%
TAPACMR.TAIJI NINOMIYA-1,000,000-3.546,500,000
TAPACนายสมพล กุลเลิศประเสริฐ-899,700-3.18820,300
TAPACนายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง888000*3.14888,000
TAPACนางรัตนา สมบูรณ์วิวัฒน์820000*2.90820,000
TAPACน.ส.ปัทมา กุลเลิศประเสริฐ-800940*-2.84ต่ำกว่า 0.5%
TAPACนายเอกชัย นิ่มพงษ์ศักดิ์-800,000-2.835,000,000
TAPACนายอาษา สัตยุตม์-785000*-2.78ต่ำกว่า 0.5%
TAPACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -726,000-2.575,958,550
TAPACนายนฤมล บุญศรีสวัสดิ์-600,000-2.121,750,000
TAPACนายมงคล จิรพัฒนกุล70,0000.25920,000
TAPACนายพรณรงค์ กวีญาณ-38,500-0.141,353,490
TAPACน.ส.ลานนา ตระการเถลิงศักดิ์-1,600-0.01907,900
TEAMน.ส.จันทิพย์ มานัสสถิตย์-101,182,604-297.485,000,000
TEAMนายสถาพร มานัสสถิตย์-51,705,210-152.0160,389,360
TEAMน.ส.มนัสพร มานัสสถิตย์51000000*149.9451,000,000
TEAMนายอรรถพล มานัสสถิตย์48,588,326142.8561,000,000
TEAMน.ส.ภัทรวดี มานัสสถิตย์28157273*82.7828,157,273
TEAMนายศุภจักร มานัสสถิตย์20400000*59.9820,400,000
TEAMนายสุไทย พิณรัตน์-9,277,447-27.283,668,453
TEAMนายรุ่งริทธิ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา-6797347*-19.98ต่ำกว่า 0.5%
TEAMนายสันต์ปาล ศิลป์เชาวลา-6000000*-17.64ต่ำกว่า 0.5%
TEAMนางกนกวรรณ ยืนยง-5000000*-14.70ต่ำกว่า 0.5%
TEAMนางวัลย์ลิกา ทวีโภคา3938247*11.583,938,247
TEAMน.ส.มาลินี เพชรมุณี-2,710,000-7.977,400,189
TEAMน.ส.ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์2,405,3417.0715,500,000
TEAMนายมงคล กิตติภูมิวงศ์-2,300,970-6.766,136,625
TEAMนางสุรัตน์ เพชรมุณี-1,250,000-3.684,238,789
TEAMนายวีรวัฒน์ สิรโยภาส-537,000-1.5811,374,161
TEAMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -487,453-1.436,597,810
TEAMนางสิริทิพย์ วงศ์ธิติโรจน์200,0000.5910,241,397
TFUNDสำนักงานประกันสังคม 2,062,50021.24118,394,373
TFUNDกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-977,300-10.0722,137,807
TFUNDบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-753,100-7.7625,414,857
TFUNDกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-500,000-5.1534,635,620
TGROWTHบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)-8,888,200-104.88147,434,100
TGROWTHบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)8060000*95.118,060,000
TGROWTHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 4,660,88055.0039,082,580
TGROWTHบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)4650000*54.874,650,000
TGROWTHนายจิระพงษ์ วินิชบุตร-4200000*-49.56ต่ำกว่า 0.5%
TGROWTHบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -4000000*-47.20ต่ำกว่า 0.5%
TGROWTHกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-1,600,000-18.885,382,200
THANAน.ส.เกษรา จิรไชยสิงห์-19,443,400-66.1156,156,600
THANAนายสินโชค พิริโยทัยสกุล-5459800*-18.56ต่ำกว่า 0.5%
THANAนายกำจร อรุณวิไลรัตน์-3772000*-12.82ต่ำกว่า 0.5%
THANAบริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด3344500*11.373,344,500
THANAนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์-3,226,000-10.9726,894,000
THANAน.ส.อัจฉราพร ศิริไพรวัน3000000*10.203,000,000
THANAน.ส.ธัญวัลย์ จุฑาภิรมย์พร-3000000*-10.20ต่ำกว่า 0.5%
THANAนายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา2842600*9.662,842,600
THANAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2638800*-8.97ต่ำกว่า 0.5%
THANAนายทวีศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา2500000*8.502,500,000
THANAนายชัยพร เอี่ยมวสันต์1821600*6.191,821,600
THANAนายณัฐวุฒิ ฮันตระกูล1800000*6.121,800,000
THANAนายพลเดช อรุณวิไลรัตน์-1779000*-6.05ต่ำกว่า 0.5%
THANAนางวัลลภา จรุงพรสวัสดิ์1700000*5.781,700,000
THANAน.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ1550000*5.271,550,000
THANAนางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์-1534600*-5.22ต่ำกว่า 0.5%
THANAนายเปรมชัย ศรีภัทร1411000*4.801,411,000
THANAน.ส.พรนภา ห่อสุวรรณชัย-1350000*-4.59ต่ำกว่า 0.5%
THANAนายพิทักษ์ เมธาประยูร-1300000*-4.42ต่ำกว่า 0.5%
THANAนายไตรรงค์ เพ็ชรผ่อง-1281200*-4.36ต่ำกว่า 0.5%
THANAนายชุมพล หวังวัชรกุล-1271300*-4.32ต่ำกว่า 0.5%
THANAนายหลักชัย สุมะนัสชัย-679,000-2.311,600,000
THANAน.ส.กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์80,0000.2730,200,000
THANAน.ส.ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์80,0000.2732,200,000
THANAนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์80,0000.2718,200,000
TIF1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-1228200*-8.66ต่ำกว่า 0.5%
TIF1นายปัญญา อมตะสินธุ์-1150000*-8.11ต่ำกว่า 0.5%
TIF1นายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์900000*6.35900,000
TIF1นายวัฒน์สุมา ศรีสะอาด890000*6.27890,000
TIF1นายสุชาติ โชคพิพัฒน์กุล-120,000-0.85925,000
TIF1นายสุนทร รักศานติวงศ์101,9000.721,586,900
TIF1นายธงชัย ช่างวิชชุการ-24,600-0.171,552,400
TLGFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)35550200*479.9335,550,200
TLGFร้อยตรีหญิงพรเพ็ญ ลีนุตพงษ์-33660000*-454.41ต่ำกว่า 0.5%
TLGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-656,100-8.8634,471,519
TLGFBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG221,8002.9948,687,950
TLGFBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH-27,500-0.3735,361,907
TLOGISบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,397,300114.6518,354,200
TLOGISบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)5567700*67.935,567,700
TLOGISกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-5075160*-61.92ต่ำกว่า 0.5%
TLOGISกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-2,547,000-31.075,297,906
TLOGISบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1,160,30014.1633,418,986
TLOGISบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)659,4008.048,236,400
TLOGISกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-355,700-4.345,555,900
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-7,800-0.1010,785,082
TNPFนางอมรรัตน ดวงล้อมจันทร์5434800*37.505,434,800
TNPFน.ส.สวรินทร์ ศศิทินกร-5434800*-37.50ต่ำกว่า 0.5%
TNPFนางวีณา เชิดบุญญชาติ-1,148,000-7.9232,295,507
TNPFMR.PETER ERIC DENNIS1100000*7.591,100,000
TNPFนางศรีรัตน์ ลีลาประชากุล1000000*6.901,000,000
TNPFนายนพพร สัตบงกช900000*6.21900,000
TNPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฟินันซ่า ไลฟ์ ไซเคิล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-787445*-5.43ต่ำกว่า 0.5%
TNPFนางดวงใจ จิตตาลาน-133,400-0.921,183,500
TNPFนายจิต จิตติวรานนท์-50,000-0.351,600,000
TNPFนายวิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ-50,000-0.35900,000
TNPFบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)-10,000-0.07776,400
TRIFบริษัท ไลฟ์สไตส์ ฟู้ดคอร์ทส จำกัด 484656497*-484,656,497
TRIFบริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด -404728097*-ต่ำกว่า 0.5%
TRIFบริษัท ทีซีซี แลนด์ อาร์ ไอ จำกัด -79928400*-ต่ำกว่า 0.5%
TRIFบริษัท ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด จำกัด 126,900-310,448,800
TRUEIFบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)-165,204,000-1,949.411,632,790,800
TRUEIFBUSCO RESOURCES LIMITED.-111544200*-1,316.22ต่ำกว่า 0.5%
TRUEIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT90,944,5001,073.15168,527,900
TRUEIFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON-79024500*-932.49ต่ำกว่า 0.5%
TRUEIFNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC45920000*541.8645,920,000
TRUEIFCHASE NOMINEES LIMITED37,441,600441.81145,697,400
TRUEIFCHASE NOMINEES LIMITED 133,624,100396.7672,886,900
TRUEIFJP MORGAN SECURITIES PLC-31397000*-370.48ต่ำกว่า 0.5%
TRUEIFCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-AIA CO. (BERMUDA)-EQUITY FUND-30000000*-354.00ต่ำกว่า 0.5%
TRUEIFนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล29275950*345.4629,275,950
TRUEIFAIA Company Limited- AIA D-PLUS24,773,000292.3289,773,000
TRUEIFบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,868,000222.6466,868,000
TRUEIFRBC INVESTOR SERVICES TRUST-4,962,700-58.5662,176,000
TRUEIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,517,30041.50296,817,092
TTLPFนางลักขณา อังคณะวัฒนา1000000*-1,000,000
TTLPFนางสาวพิสาลักษณ์ นิ่มกุล1000000*-1,000,000
TTLPFนางสาววันวิสา นิ่มกุล1000000*-1,000,000
TVDนายทรงพล ชัญมาตรกิจ15,434,43137.3555,735,472
TVDUSE Electronics Co., Ltd.14,468,20435.0152,246,317
TVDMR.CHIEN-KUO LAI12,227,33829.5946,765,412
TVDนายชัชพล พิทยาธิคุณ11,001,29726.6213,615,797
TVDนายธนะบุล มัทธุรนนท์8,905,40821.5532,158,435
TVDนายไพบูลย์ มัทธุรนนท์8,783,25421.2639,362,921
TVDนายอนันต์ ตันตสิรินทร์6527127*15.806,527,127
TVDน.ส.อิศรา วิทยฐานกรณ์-5,641,070-13.6519,419,930
TVDนายเลิศพงศ์ ยงธนารัตน์5,468,68813.2325,164,805
TVDนายวัฒนา จันทรัช4797500*11.614,797,500
TVDน.ส.สรินยา ถาวรวีย์4766297*11.534,766,297
TVDFUJI MEDIA HOLDINGS,INC.4,373,99710.5915,794,997
TVDITOCHU CORPORATION4,373,99710.5915,794,997
TVDน.ส.ศิริวรรณ อนุรักษ์วงศ์ศรี4000000*9.684,000,000
TVDนายบุญชู วิโรจน์วัฒนกุล3,871,9979.379,342,429
TVDนางสุพินดา ชูสกุล3,626,6558.7811,539,255
TVDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,909,4077.046,126,407
TVDนายบุญชู วิโรจน์วัฒนกุล2,601,5946.309,342,429
TVDน.ส.อัยลดา ชินวัฒน์2,277,6875.518,224,987
TVDนายวรพจน์ ธัญญาสุวรรณกุล1,808,6574.3811,809,107
TVDนางสมใจ โสจินตฤทธิ์1,674,0144.055,180,514
TVDนายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล1,555,9163.775,618,589
TVDน.ส.มาดาพร เวชสุภาพร1,398,4393.387,004,339
TVDนายเรวิทย์ ธัญญาสุวรรณกุล1,370,4633.328,372,588
TVDนายนครชัย อรัณยกานนท์1,067,9142.583,986,914
TVDนายทิตนนท์ นาคะศิริ1,015,8502.463,668,350
TVDนายบุญชู วิโรจน์วัฒนกุล-763,146-1.855,977,689
TVDนายบุญเลิศ วิโรจน์วัฒนกุล591,8101.436,236,540
TVDนายบุญชู วิโรจน์วัฒนกุล507,2571.235,977,689
TYCNCHASE NOMINEES LIMITED 42-47184100*-170.81ต่ำกว่า 0.5%
TYCNMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC10000000*36.2010,000,000
TYCNนายวริศ โพธิ์อบ3247000*11.753,247,000
TYCNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,728,1009.8810,484,380
UOB8TFนายวีระ สัจจทิพวรรณ46,0000.382,041,600
URBNPFนายธีระพล หวังมนตรี5668000*27.775,668,000
URBNPFนายบัณฑิต บัณฑุชัย-19,900-0.101,030,100
UVนายนเรศ งามอภิชน-14,472,800-112.1612,527,200
UVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ11272500*87.3611,272,500
UVน.ส.กันธิมา พรศรีนิยม-10000000*-77.50ต่ำกว่า 0.5%
UVกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด9924700*76.929,924,700
UVAIA Company Limited-TIGER-4,100,000-31.7825,700,003
UVบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,034,3008.0228,136,739
UVนายวิเชียร เศวตวาณิช190,0001.4717,190,000
UVนายวิโรจน์ เศวตวาณิช60,0000.4717,424,000
UVนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ55,7000.4316,786,000
WHAPFบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,331,80033.3223,808,100
WHAPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-1,777,200-17.7718,631,732
WHAPFบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)733,0007.3378,755,700
WHAPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์312,7003.1315,410,300
YCIนางอารีย์ ศิระวณิชการ290000*-290,000
YCIน.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์-105300*-ต่ำกว่า 0.5%
YCIนายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช-88800*-ต่ำกว่า 0.5%
YCIนางธัญญาลักษณ์ เทียมสุรกานต์62100*-62,100
YCIนายสุทธิวัชร์ จริงวาจา-57300*-ต่ำกว่า 0.5%
YCIน.ส.อมรรัตน์ ปัญญากร-46000*-ต่ำกว่า 0.5%
YCIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,700-481,733
YCIนางชนิดา ฟองอมรกุล10,000-200,000
YCIนายสุรชัย ฟองอมรกุล-1,000-200,000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...