วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Apr 2015) Page5

1 เมษายน 2558 เนื่องจากเข้าฤดูการประชุมสามัญประจำปี จึงมีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้เถือหุ้น Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถึง 490 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากจึงแบ่งเป็นเพจๆ เรียงตามขนาด Market Cap
Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 |

การเคลื่อนไหว BigName
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-big-name.html
การเคลื่อนไหว ของกองทุน
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-fund.html

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PRANDANORBAX INC.,1085009745*28.565,009,745
PRANDAนายประทีป ตั้งมติธรรม4681700*26.694,681,700
PRANDACITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST-PARADICE GLO SMALL3746100*21.353,746,100
PRANDACITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS SUPERANNUATION FUND-PARADICE GLOBAL SMALL CAPS-3416700*-19.48ต่ำกว่า 0.5%
PRANDACHASE NOMINEES LIMITED 543308608*18.863,308,608
PRANDATHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED3115829*17.763,115,829
PRANDAนายวินัย ตั้งคำ-3000000*-17.10ต่ำกว่า 0.5%
PRANDAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,662,800-15.1850,834,000
PRANDANORBAX INC.,13-2597700*-14.81ต่ำกว่า 0.5%
PRANDAนางประพีร์ สรไกรกิติกูล-2,589,800-14.767,332,460
PRANDAบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)-2390000*-13.62ต่ำกว่า 0.5%
PRANDAนายพิทักษ์พงศ์ สันตศิริ2200000*12.542,200,000
PRANDAนายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนะเศรษฐ-2170000*-12.37ต่ำกว่า 0.5%
PRANDAกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ-2140000*-12.20ต่ำกว่า 0.5%
PRANDAนายสุรพล หาญชนะพานิชย์848,1004.834,289,800
PRANDACITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH-570,000-3.252,108,100
PRANDAนางพนิดา เตียสุวรรณ์369,4002.1116,692,060
PRANDAบริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด230,0001.3114,672,900
PRANDASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-118,500-0.6812,613,800
PRANDAนายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์87,5000.506,544,000
TWZนางสุรางค์ ประภากรรุจิวงศ์59000000*21.8359,000,000
TWZนายสุวิทย์ สัมพัฒนวรชัย-40000000*-14.80ต่ำกว่า 0.5%
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,567,06113.1672,752,604
TWZนายจักรชัย ฉันทโรจน์-35002600*-12.95ต่ำกว่า 0.5%
TWZนายสิปปกร ขาวสอาด27,517,00010.18249,366,800
TWZนายวิชัย ทองแตง-10,000,000-3.70418,791,200
TWZนายจาตุรนต์ โกมลมิศร์1,053,0000.39350,059,274
TWZนายเกียรติบูรณ์ อังควิชัย200,0000.0734,500,000
CENนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-11962100*-43.54ต่ำกว่า 0.5%
CENนายชนะชัย ลีนะบรรจง10,042,60036.56155,564,400
CENนายสมชาย เวชากร-9589000*-34.90ต่ำกว่า 0.5%
CENนายสง่า ตั้งจันสิริ-8249899*-30.03ต่ำกว่า 0.5%
CENนายบัญชา เกียรติสุขสถิตย์7800000*28.397,800,000
CENน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง-6125000*-22.30ต่ำกว่า 0.5%
CENบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,399,08819.6510,545,600
CENนางลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ5389600*19.625,389,600
CENนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-5,018,400-18.275,370,600
CENนายสนิท จังมงคลกาล-4700000*-17.11ต่ำกว่า 0.5%
CENนายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข-4681000*-17.04ต่ำกว่า 0.5%
CENUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account4403700*16.034,403,700
CENนายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ-4229825*-15.40ต่ำกว่า 0.5%
CENนางณรัมภา กุลตังวัฒนา-3750000*-13.65ต่ำกว่า 0.5%
CENนายณัฐภัทร ปัญญาธนคุณ3608000*13.133,608,000
CENนางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ3600000*13.103,600,000
CENนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร3491125*12.713,491,125
CENนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง-3,336,200-12.1429,000,000
CENนายประพัทธ์ พิมพ์ประโพธ3162000*11.513,162,000
CENน.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ2,980,00010.8510,510,000
CENนายวิชัย เชิดชีวศาสตร์2,705,3009.858,450,000
CENนายน้ำ ชลสายพันธ์1,757,7006.407,249,100
CENนายนิติ เนื่องจำนงค์-1,500,000-5.463,900,000
CENพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ1,463,2005.3310,406,700
CENน.ส.อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์-1,000,000-3.644,400,000
CENนายชวน ตั้งจันสิริ-900,000-3.284,700,000
CENนายศุภฤกษ์ วยากรณ์วิจิตร-880,000-3.205,320,000
CENน.ส.เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ-373,800-1.364,284,100
CENนางนนธญา อภิธโนทัย-93,900-0.343,158,100
TSFนายพีรพงษ์ ศรีอินทราวานิช67000000*28.8167,000,000
TSFนายชัชชัย กีรติวรสกุล53502400*23.0153,502,400
TSFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 51,569,35222.17129,032,340
TSFน.ส.ณิชานันท์ สุวัติสกุลสวัสดิ์51163000*22.0051,163,000
TSFนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์50000000*21.5050,000,000
TSFน.ส.ศนิวิมล เหมะสิขัณฑกะ47013800*20.2247,013,800
TSFน.ส.ศศิประภา เพิ่มศิริรัตน์44825600*19.2844,825,600
TSFนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์44750000*19.2444,750,000
TSFนายธนัช ปวรวิปุลยากร40000000*17.2040,000,000
TSFนายณัฐกิตติ์ ธเนศวิเศษกุล39800369*17.1139,800,369
TSFน.ส.ระวีวรรณ สุทธิลักษณ์39737100*17.0939,737,100
TSFนายสิทธิชัย ลิมป์โสวรรณ36,459,68215.6872,459,682
TSFนายทัศนัย หอสิมะสถาพร33568300*14.4333,568,300
TSFนายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์32010000*13.7632,010,000
TSFนายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย-29947100*-12.88ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายปัญญา เสกสรรค์29300000*12.6029,300,000
TSFว่าที่ ร.ต.พิษณุ คมวีระวงศ์28151031*12.1028,151,031
TSFนายกฤษณ์ ออศิริวิกรณ์27274900*11.7327,274,900
TSFน.ส.อรวรรณ ทองดี25,961,00211.1645,231,002
TSFนายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี-25000000*-10.75ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายบุ่นเก้ง ศรีแสนสุชาติ-21359900*-9.18ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายพลภัทร จันทร์วิเมลือง-20167000*-8.67ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี20,166,6508.6760,499,950
TSFนายวรพล ศิริโชติบัณฑิต19,776,3108.5037,093,310
TSFนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์17,739,5007.6368,077,500
TSFนายจิตพงษ์ สกุลบุญถนอม-17433333*-7.50ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายอุทัย โอภาสพงศ์กาล-17260100*-7.42ต่ำกว่า 0.5%
TSFนายนคร หาญไกรวิไลย์10,000,0004.3030,000,000
TSFนายสนทรรศน์ ลาภพณิชพูลผล-4,000,000-1.7227,363,000
TGPROนายรชต ลีลาประชากุล132,500,01047.701,157,341,620
TGPROนายโชคชัย เศรษฐีวรรณ79,028,87528.45219,028,875
TGPROUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED54,403,40719.59316,779,301
TGPROนายสมบูรณ์ วรปัญญาสกุล43932261*15.8243,932,261
TGPROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,547,78215.3279,777,282
TGPROน.ส.มณฑิรา ลีลาประชากุล-39,069,303-14.06967,000,097
TGPROนายวัชระ เศรษฐสุข-37207000*-13.39ต่ำกว่า 0.5%
TGPROบริษัท สินทรัพย์ เมทัล จำกัด-17,788,216-6.4074,866,077
TGPROนางวรรณา สุรเลิศรังษี8,657,9733.1263,953,261
TGPROBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT AM MAIN8,000,0002.8848,000,000
TGPRORAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED5,685,2002.0534,111,200
UECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,404,000-49.378,837,100
UECนายทรงพล ชัชวาลย์พันธ์4300000*17.114,300,000
UECนางศุภางค์ เชิงชวโน4050000*16.124,050,000
UECMR.YU-HSUAN CHAO-4021640*-16.01ต่ำกว่า 0.5%
UECนายณรงค์ วรวุฒิ-3500000*-13.93ต่ำกว่า 0.5%
UECนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-3421600*-13.62ต่ำกว่า 0.5%
UECนายจิตต์ ศรีวรรณวิทย์3362400*13.383,362,400
UECนางชลันดา อุทัยสินธุเจริญ-3234900*-12.87ต่ำกว่า 0.5%
UECนายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร1,508,1006.0016,199,800
UECMRS.LU, PAI CIN-ZU-1,050,000-4.184,526,860
UECนายอนุตร์ อัศวานนท์313,9001.2522,656,164
UECนางล้วนมณี อัศวานนท์-313,900-1.256,806,056
UECนายประวิตร อัศวานนท์-300,000-1.196,000,000
UECน.ส.ภัทรา เฉลิมทรัพยากร164,0000.6529,430,000
UECนายพงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ100,0000.4022,153,880
UECน.ส.ริน อิฐรัตน์-80,000-0.323,500,000
UECนางพิมพา อุทัยสินธุเจริญ-80,000-0.3217,258,520
UECนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ64,0000.252,950,000
UECน.ส.เบ็ญจา หาญภักดี20,0000.088,920,000
MPICบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)601,065,2401,039.841,202,130,480
MPICน.ส.ปราณี เชื้อเจ็ดตน7542000*13.057,542,000
MPICนางพรนภัส องค์วาสิฏฐ์7379400*12.777,379,400
MPICน.ส.ศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา6589300*11.406,589,300
MPICนายวรุต ตันติพิภพ6,306,40010.9110,838,900
MPICนายชัยรัตน์ แซ่ตั้ง-4400000*-7.61ต่ำกว่า 0.5%
MPICน.ส.ศศิธร เอกอรรถสิทธิ์3,840,0006.647,680,000
MPICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3479772*-6.02ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIน.ส.นิติการณ์ จิวณิชย์ศิษฐ์18000000*100.8018,000,000
TAKUNIนายวิเชียร ริมพณิชยกิจ-18000000*-100.80ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIนายยศทัศน์ สมหวังทรัพย์17785000*99.6017,785,000
TAKUNIนายชัยธวัฒน์ เจริญพุทธิพร14100000*78.9614,100,000
TAKUNIนางปราณี ตรีวีรานุวัฒน์-14000000*-78.40ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIนายบรรจง คงพิชิตโชค9500000*53.209,500,000
TAKUNIนางสาวพรสินี ตรีวีรานุวัฒน์-8000000*-44.80ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIนายสิทธิพล คงพิชิตโชค7903400*44.267,903,400
TAKUNIน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง7211900*40.397,211,900
TAKUNIนายกระทรวง จารุศิระ5716000*32.015,716,000
TAKUNIนายวิจอม ตันชีวะวงศ์5203700*29.145,203,700
TAKUNIน.ส.ฤชุดา กิตติแสงสุวรรณ4870000*27.274,870,000
TAKUNIน.พ.อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน4000000*22.404,000,000
TAKUNIนางลักขณา ตั้งสุขสันต์4000000*22.404,000,000
TAKUNIนายชัยรัตน์ ตรีวีรานุวัฒน์-4000000*-22.40ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIนายพีระพันธ์ ทนงศักดิ์-4000000*-22.40ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIนายสมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล2951700*16.532,951,700
TAKUNIนายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์2225000*12.462,225,000
TAKUNIนายธีรเดช คงพิชิตโชค2150000*12.042,150,000
SIMATGRAND-FLO SOLUTION BERHAD-30,637,291-180.7621,631,041
SIMATGRAND-FLO SOLUTION BERHAD27,637,291163.0652,268,332
SIMATนายณัฐภาส มานะศิลปพันธ์25000000*147.5025,000,000
SIMATนายทองคำ มานะศิลปพันธ์-11,590,048-68.3854,203,099
SIMATบริษัท เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด10000000*59.0010,000,000
SIMATนายพรหมมาตร์ ชายสิม5015800*29.595,015,800
SIMATนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล4970200*29.324,970,200
SIMATGRAND-FLO SOLUTION BERHAD-3,000,000-17.7021,631,041
SIMATนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-2,950,000-17.4117,200,000
SIMATนายชาคริต สุวรรณโชติ2,932,23617.304,932,286
SIMATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,642,85815.5917,771,154
SIMATนายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์2500000*14.752,500,000
SIMATนายวัลลภ พงศ์เนตรวิไล-2143100*-12.64ต่ำกว่า 0.5%
SIMATนายสันติ สิริรัตนกิจ-2053100*-12.11ต่ำกว่า 0.5%
SIMATน.ส.วิลาวัณย์ ธูปอินทร์-2050050*-12.10ต่ำกว่า 0.5%
SIMATนายปวีณ นพคุณทอง2000000*11.802,000,000
SIMATนางปิยเนตร ธาราธาร-1730040*-10.21ต่ำกว่า 0.5%
SIMATน.ส.นริศรา ประเสริฐสังข์1,689,5939.974,678,077
SIMATน.ส.ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์1,072,9646.3310,717,963
SIMATนายณัฐวุฒิ ปิ่นโต226,9661.3411,266,904
SIMATนายสุริยา สิงหกุล-94,647-0.565,316,729
SIMATน.ส.วาสนา คลอวุฒิเสถียร-70,000-0.412,215,246
SIMATนายต่อศักดิ์ ดิษฐ์คล้าย-63,000-0.372,090,000
SIMATนายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา-34,000-0.203,222,000
MLบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)-66,600,000-159.84413,400,000
MLน.ส.ปัฐมา ณัฐวุฒิ-24983284*-59.96ต่ำกว่า 0.5%
MLน.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล-23896368*-57.35ต่ำกว่า 0.5%
MLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22070180*52.9722,070,180
MLนางทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ19,285,67046.2924,058,370
MLนายวิชาญ วิทูรกิจวานิช-16250000*-39.00ต่ำกว่า 0.5%
MLน.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล14,222,15134.1335,701,128
MLนางธนิสรา พันธ์สายเชื้อ-13500000*-32.40ต่ำกว่า 0.5%
MLนายทวีป เรืองหร่าย11,879,70028.5134,029,900
MLน.ส.พนอศรี ถาวรเศรษฐ์-10000500*-24.00ต่ำกว่า 0.5%
MLนายอานนท์ชัย วีระประวัติ10000000*24.0010,000,000
MLน.ส.ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล8100000*19.448,100,000
MLนายณรงค์ เจียรธนะกานนท์-8000000*-19.20ต่ำกว่า 0.5%
MLนายวสันต์ บุญสิริสกุล7500000*18.007,500,000
MLน.ส.ประดิษฐา อโนดาต-5555100*-13.33ต่ำกว่า 0.5%
MLนางปนัดดา พัฒนพิฑูรย์5000000*12.005,000,000
MLนายอรรถวุฒิ สุจริต5000000*12.005,000,000
MLนายปภินวิชช์ เชิงชวโน4800000*11.524,800,000
MLนายบุญรอด ภู่วิจิตรสุทิน-4729000*-11.35ต่ำกว่า 0.5%
MLนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล4624140*11.104,624,140
MLนายชุติวัฒน์ พาสน์พาชี4500000*10.804,500,000
MLนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์-4,390,000-10.545,110,000
MLนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ3,918,8849.4110,398,724
MLนายธเนศ ดิลกศักยวิทูร890,0032.1410,640,039
MLMR.KULDIP SINGH -613,1501.476,669,650
MLMARIZON CAPITAL LIMITED401,7400.964,419,140
NBCบริษัท กรีนสยาม จำกัด15000000*59.1015,000,000
NBCนายภาสกร เจษฎาวรางกูล-7,750,000-30.543,500,000
NBCนายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล6000000*23.646,000,000
NBCนายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์5000000*19.705,000,000
NBCน.ส.วารุณี ตันตสุรฤกษ์4440600*17.504,440,600
NBCน.ส.ศิริวรรณ วีระพจนานันท์-3310000*-13.04ต่ำกว่า 0.5%
NBCนายวิรัตน์ สุพรรณธะริดา-3147046*-12.40ต่ำกว่า 0.5%
NBCนายศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร-2706600*-10.66ต่ำกว่า 0.5%
NBCนายสมชาย ปัดภัย2,510,0009.896,430,000
NBCนายชวลิต วิสราญกุล-1,227,800-4.844,000,002
SUTHAนายปราโมทย์ พสวงศ์9101500*63.719,101,500
SUTHAนายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม5400000*37.805,400,000
SUTHAนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์-4000000*-28.00ต่ำกว่า 0.5%
SUTHAนางกอแก้ว ธรรมมงคล-3429000*-24.00ต่ำกว่า 0.5%
SUTHAนายกมล กาญจนสิทธิ์-3270000*-22.89ต่ำกว่า 0.5%
SUTHAนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล2907900*20.362,907,900
SUTHAนายสมพงษ์ กิตติพิพัฒน์ภูติ-2097100*-14.68ต่ำกว่า 0.5%
SUTHAนายอนันต์ ธนังตานุรักษ์2000000*14.002,000,000
SUTHAน.ส.ณัฐฐิญา ทองเจริญ-2000000*-14.00ต่ำกว่า 0.5%
SUTHAนายวิรัช พฤกษ์วัฒนากุล-1867500*-13.07ต่ำกว่า 0.5%
SUTHAน.ส.ต้องรัก กิจวัฒนชัย1,200,0008.404,050,000
SUTHAนายปั้น สารสาส-105,000-0.741,875,000
PRINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 47,734,13281.15145,390,676
PRINนางสุจิตรา ดุสิตานนท์-28020200*-47.63ต่ำกว่า 0.5%
PRINนายวิเชียร จิระกรานนท์-19118000*-32.50ต่ำกว่า 0.5%
PRINนายสุชาย วัฒนตฤณากุล-18659500*-31.72ต่ำกว่า 0.5%
PRINนางสมทรง ลาภานันต์รัตน์-15902400*-27.03ต่ำกว่า 0.5%
PRINน.ส.วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์15000000*25.5015,000,000
PRINCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.13383000*22.7513,383,000
PRINนายสุเมธ ติยวรนันท์-12870900*-21.88ต่ำกว่า 0.5%
PRINนายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจ-11300000*-19.21ต่ำกว่า 0.5%
PRINน.ส.ปิยวรรณ แซ่เสอ10404200*17.6910,404,200
PRINนายปรีชา แซ่เฉิ่ง-10404200*-17.69ต่ำกว่า 0.5%
PRINนายขัตติยะ โรจนตรีคูณ-10200000*-17.34ต่ำกว่า 0.5%
PRINนายรัตน์ พานิชพันธ์-9000000*-15.30ต่ำกว่า 0.5%
PRINนายชูชาติ ทองเจือพงษ์7000000*11.907,000,000
PRINนายธนกิจ หล่อวัฒนพงษา6598000*11.226,598,000
PRINนายชวลิต วิสราญกุล-6500000*-11.05ต่ำกว่า 0.5%
PRINนายพิสิทธิ์ โสฒิพันธุ์ชัย-6300000*-10.71ต่ำกว่า 0.5%
PRINนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์-1,489,800-2.536,644,200
PRINน.ส.วรรัตน์ โกวิทจินดาชัย-1,025,000-1.748,413,000
PRINน.ส.สิริพันธ์ นนทสูติ-1,000,000-1.7029,000,000
PRINMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC334,8400.5740,334,840
RICHYนางสาวพิชญา ตันโสด-47196500*-135.93ต่ำกว่า 0.5%
RICHYน.ส.พิชญา ตันโสด31206900*89.8831,206,900
RICHYน.ส.วรัญญา ปิ่นสำอางค์8944500*25.768,944,500
RICHYนายธนสาร มุนีพีระกุล6611700*19.046,611,700
RICHYนางศุภามาศ ปิ่นสำอางค์-6457600*-18.60ต่ำกว่า 0.5%
RICHYนางสาวภรภัทร อักษรวาณิชย์-6457600*-18.60ต่ำกว่า 0.5%
RICHYน.ส.จาริณี ครองยั่งยืน4808900*13.854,808,900
RICHYน.ส.อรวรรณ บานพับทอง3889700*11.203,889,700
RICHYพล.ต.ต.อุทิศ พงษ์พานิช3860000*11.123,860,000
RICHYนางกุลฑมาศ นิชโรจน์3653100*10.523,653,100
RICHYนางนิอร มุนีพีระกุล-1,741,500-5.026,910,000
RICHYนางวรภา มนต์อารักษ์-538,000-1.5515,000,000
RICHYบริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด100,0000.2958,500,100
AJPบริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด46150000*355.3646,150,000
AJPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,486,80096.1515,934,900
AJPนายธนา เบญจาทิกุล12000000*92.4012,000,000
AJPนายสันติ โกวิทจินดาชัย-5812000*-44.75ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายชัยยุทธ ทวีปวรเดช5449500*41.965,449,500
AJPนายไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์-3204000*-24.67ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายธีระศักดิ์ วาสประเสริฐสุข-1900000*-14.63ต่ำกว่า 0.5%
AJPน.ส.กัณฐิยา พรฉัตรโชคชัย1672600*12.881,672,600
AJPนายประวิตร ปัญญาสกุลวงศ์-1635300*-12.59ต่ำกว่า 0.5%
AJPน.ส.พิชัญญา กัญจนาภรณ์-1620000*-12.47ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย-1,597,700-12.303,853,800
AJPนายอธิษฐาน ตีระวนินทร1572000*12.101,572,000
AJPนางภักษญา สิงห์ทอง-1546400*-11.91ต่ำกว่า 0.5%
AJPน.ส.ลินดา เมฆดารา1500000*11.551,500,000
AJPนายศักดิ์ระพี ตีระวนินทร1500000*11.551,500,000
AJPนายสุธี ลัคนสุทิน-1413000*-10.88ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์1400000*10.781,400,000
AJPพล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข-1220000*-9.39ต่ำกว่า 0.5%
AJPน.ส.พิมญาดา ควรสถาพร-1200000*-9.24ต่ำกว่า 0.5%
AJPน.ส.โสพิศ ภูสนาคม-1200000*-9.24ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายจิตติพร จันทรัช-1172000*-9.02ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายกฤต บุญเจริญ-1164200*-8.96ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายศุภชัย สุขะนินทร์-1100000*-8.47ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์-1100000*-8.47ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล-1072500*-8.26ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายศักดิ์ชัย ยอดวานิช-1061000*-8.17ต่ำกว่า 0.5%
AJPUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED700,0005.392,585,000
AJPน.ส.กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ-450,000-3.472,150,000
AJPนายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล225,8001.742,510,000
AJPนายมงคล ประกิตชัยวัฒนา-200,000-1.542,860,400
AJPนายพันธุ์เทพ อึ้งอธิยุต110,0000.851,690,300
AJPน.ส.อกนิฏฐ์ โสภณสิริรักษ์-50,000-0.391,720,000
AJPนายสมิง รอดรัตษะ40,0000.311,440,000
SORKONKBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.942500*76.34942,500
SORKONDBS BANK LTD - CLIENT A/C SG1100173011-942500*-76.34ต่ำกว่า 0.5%
SORKONนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ-438,100-35.49609,367
SORKONนายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล376,00030.461,240,474
SORKONบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-360000*-29.16ต่ำกว่า 0.5%
SORKONนายเรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ310739*25.17310,739
SORKONนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์250000*20.25250,000
SORKONน.ส.อรพรรณ อัสสมงคล174,90014.17756,242
SORKONนางสุชาดา ชาญเศรษฐิกุล155000*12.56155,000
SORKONนางศันสนีย์ สุธีวงศ์131166*10.62131,166
SORKONม.ร.ว.สุจิตคุณ สารสิน-126100*-10.21ต่ำกว่า 0.5%
SORKONนายวัลลภ อธิคมประภา-124000*-10.04ต่ำกว่า 0.5%
SORKONนายสาธิต วิทยากร100,0008.10600,000
SORKONนายสุชน สิมะกุลธร-92,700-7.51200,000
SORKONนางอรุณี มหธร71,1005.76326,100
SORKONนายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค20,1001.63759,800
SORKONนายสุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค17,8001.44504,900
SORKONน.ส.วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค12,6001.02362,200
SORKONน.ส.สาวิตรี วัชโรทยาน11,8000.96138,000
SORKONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,600-0.70549,840
FSSบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด20,921,98572.81138,921,985
FSSธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)19,515,12867.91129,580,453
FSSน.ส.ชยุดา เจียรวนนท์12,319,12242.8733,691,611
FSSนายชวัล เจียรวนนท์12,319,12242.8733,691,611
FSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,353,18432.5512,646,960
FSSน.ส.พิมพ์ใจ บูรพชัยศรี-7632807*-26.56ต่ำกว่า 0.5%
FSSนายธวัชชัย สืบวงศ์ลี-7,546,001-26.2615,013,999
FSSนางดวงใจ ปัญญาทวีกูล-6857363*-23.86ต่ำกว่า 0.5%
FSSนายสมบัติ ธีรรัตน์บงกช5129600*17.855,129,600
FSSนายกมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ3157801*10.993,157,801
FSSนางสุพร วัธนเวคิน2,269,8717.9015,071,944
FSSนายอนุชา สิหนาทกถากุล2,234,0437.7714,834,050
FSSนายไพทูรย์ มานะศิลป์1,968,0216.856,153,021
FSSนายอรัญ สันทัดคุณ1,378,6054.809,153,938
FSSนางเกศรา มานะศิลป์1,362,0344.745,501,034
FSSพล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ550,5441.923,655,614
FSSนายมนตรี สิหนาทกถากุล464,5701.623,084,749
FSSนายพีรพัฒน์ โชติจุฬางกูร445,0001.552,954,800
FSSนายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์431,6001.507,772,100
FSSUBS AG SINGAPORE BRANCH429,5681.492,852,335
TVIนางเยาวพร ฉันท์วิภว-1461000*-18.26ต่ำกว่า 0.5%
TVIนายเชาว์ การะ904100*11.30904,100
TVIนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-782,200-9.781,327,800
TVIน.ส.รจนา ธีราวิทยางกูร-676,100-8.454,706,800
TVIนายชาญ ฉันท์วิภว-183,300-2.291,928,800
TVIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -174,499-2.18807,621
UOBKHUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED7,564,30028.4463,188,734
UOBKHนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์5,454,96420.5121,830,448
UOBKHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3953766*14.873,953,766
UOBKHนายวชิระ ทยานาราพร3,444,50012.957,000,000
UOBKHนายสมชาย ปัดภัย2830000*10.642,830,000
UOBKHUOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED8520.00355,000,000
PJWนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ-72,045,858-244.9630,040,142
PJWนางมาลี เหมมณฑารพ-60,977,428-207.32110,382,572
PJWนายสาธิต เหมมณฑารพ34,661,428117.8542,661,428
PJWนายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ-30,040,142-102.1472,045,858
PJWนายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ26,316,00089.4734,316,000
PJWบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)7142300*24.287,142,300
PJWนายสุชาย วัฒนตฤณากุล3244600*11.033,244,600
PJWนายวิเชียร จิระกรานนท์3130700*10.643,130,700
PJWนายชวาล เหมมณฑารพ-1,199,900-4.084,230,100
PJWกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ1,073,7003.659,423,700
PJWกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล929,2003.1618,095,800
PJWนายสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์-909,100-3.096,105,900
PJWกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ470,8001.6014,592,700
PJWนายราเชน กฤษราลัมณ์48,2000.167,780,000
JCTนางพวงพรรณ ดิษยบุตร100,00013.55199,000
JCTนายวิศาล เจียระพฤฒ-100000*-13.55ต่ำกว่า 0.5%
JCTนายอนุรุท พรมมี67800*9.1967,800
JCTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,100-2.59205,900
TRTน.ส.ชมัยพร ค้ำชู-5830810*-34.40ต่ำกว่า 0.5%
TRTนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์-5581730*-32.93ต่ำกว่า 0.5%
TRTนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล4533000*26.744,533,000
TRTนายวิบูล วงศ์สืบชาติ-3,811,100-22.494,017,100
TRTนายธันวลาภ ศุขรักษ์-3332120*-19.66ต่ำกว่า 0.5%
TRTนายจิตต์ ศรีวรรณวิทย์-2,871,100-16.941,626,400
TRTนางขันทอง อุดมมหันติสุข-2500000*-14.75ต่ำกว่า 0.5%
TRTน.ส.ชวนนท์ สันติโชตินันท์-2497467*-14.74ต่ำกว่า 0.5%
TRTนายนวชน สันติโชตินันท์-2347467*-13.85ต่ำกว่า 0.5%
TRTนายอัครวัฒน์ ฉายกุลกุลสิทธิ์-2202200*-12.99ต่ำกว่า 0.5%
TRTนายชาตรี โสภณพนิช2192040*12.932,192,040
TRTนายศักดิ์ชัย สัจจาศิริ2050000*12.102,050,000
TRTนายสิริพงษ์ ผดุงเจริญ-1952314*-11.52ต่ำกว่า 0.5%
TRTนายสุชน สิริวรการวณิชย์1950000*11.511,950,000
TRTนายอวยชัย ศิริวจนา-1,900,000-11.214,692,814
TRTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,809,397-10.6816,978,156
TRTCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.-1,761,000-10.3923,834,870
TRTนายวรชัย พิชิตชาตรี-1611897*-9.51ต่ำกว่า 0.5%
TRTนายจารุวิทย์ สวนมาลี-980,000-5.788,411,314
TRTนายอุปกรม ทวีโภค-900,000-5.315,488,558
TRTนายสมชาย สุขจิตต์นิตยกาล510,7003.014,442,640
TRTนายชัยยุทธ ชินสุขีพร-160,000-0.943,492,000
TRTน.ส.วิภาดา แววมณี-148,000-0.873,531,660
TRTบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)110,0000.652,200,000
TRTนายกานต์ วงษ์ปาน106,6650.633,905,241
TRTนายไชยวัฒน์ จุฑาจำเริญ50,0000.302,050,000
TRTนายสมชาย ลิมปวิทยากุล35,0000.212,078,937
PLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,269,600-29.373,550,600
PLนายฐิติกร เศรษฐลิขิต-7000000*-28.28ต่ำกว่า 0.5%
PLนางอรวรรณ ศิริภักดี6,115,00524.7012,115,005
PLนายเกริกชัย ศิริภักดี-6115005*-24.70ต่ำกว่า 0.5%
PLนายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์5935300*23.985,935,300
PLน.ส.ศศิว์วิมล ตั้งศรีเจริญพร3020000*12.203,020,000
PLน.ส.วรรณิดา ตั้งศรีเจริญพร-3020000*-12.20ต่ำกว่า 0.5%
PLนายวรพจน์ ดีจริยา2750000*11.112,750,000
PLน.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ2718800*10.982,718,800
PLนายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ-2594700*-10.48ต่ำกว่า 0.5%
PLนายเจริญ ชัยกิตติ-2400000*-9.70ต่ำกว่า 0.5%
PLนายสมชาติ โสตธิมัย2301500*9.302,301,500
PLบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)750,3003.0339,750,300
PLนางเพ็ญนภา ปฐมวาณิชย์230,0000.935,270,000
PLนายจักรพงษ์ พีระพล-180,000-0.733,007,400
PLนายสิทธิพร พีตกานนท์100,0000.402,450,000
PLนายพงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ50,0000.202,700,000
XOนายวัฒนา จันทรัช-52,500,000-270.384,850,400
XOนายจิตติพร จันทรัช-14,849,800-76.4824,500,000
XOนายนิโคลัส มาร์ติน-8200000*-42.23ต่ำกว่า 0.5%
XOนายพอล เล็นเท็น-7900000*-40.69ต่ำกว่า 0.5%
XOนายคเชนทร์ เบญจกุล7515000*38.707,515,000
XOนางจารุวรรณ โอวรารินท์-6500000*-33.48ต่ำกว่า 0.5%
XOนายวัฒนา จันทรัช-4,850,400-24.9852,500,000
XOด.ญ.ทรินนิตี้ จันทรัช3500000*18.033,500,000
XOด.ญ.ทรีทัญญ่า จันทรัช3500000*18.033,500,000
XOเด็กหญิงทรินนิตี้ จันทรัช-3500000*-18.03ต่ำกว่า 0.5%
XOเด็กหญิงทรีทัญญ่า จันทรัช-3500000*-18.03ต่ำกว่า 0.5%
XOนายสนิท ดุษฎีโหนด2767700*14.252,767,700
XOม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล2700000*13.912,700,000
XOน.ส.อรพรรณ อัสสมงคล2500000*12.882,500,000
XOนายแสงชัย วสุนธรา2470000*12.722,470,000
XOนายวีรภัทร์พล ศรีพัฒนกฤติ2375000*12.232,375,000
XOน.ส.ปิยวรรณ ประสมเสือ2345100*12.082,345,100
XOนายวศิน ดลรึเดช2150000*11.072,150,000
XOน.ส.กรกฎ ศรีวิกรม์2129400*10.972,129,400
XOนางพัชรวลี อุทยานันท์1993900*10.271,993,900
THEน.ส.รัตนา จิระพงษ์ตระกูล-120000000*-540.00ต่ำกว่า 0.5%
THEน.ส.รัตนา จิรพงษ์ตระกูล79000000*355.5079,000,000
THEนายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล41,000,000184.5094,000,000
THEนายจุมภฎ ชูวงษ์19189000*86.3519,189,000
THEนายครุ คุณาวุธกุล-16000000*-72.00ต่ำกว่า 0.5%
THEน.ส.สุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล11,500,00051.7519,095,000
THEนายบุญโชค ถิรธารากร-5,460,000-24.5711,540,000
THEน.ส.มนัสดา วราศิริกุล3300000*14.853,300,000
THEนายธีรวัฒน์ แซ่ก๊วย2771000*12.472,771,000
THEนายสุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล2394500*10.782,394,500
THEน.ส.ณัชชา บัณฑิตตระกูล2342400*10.542,342,400
THEนายการุณ ธีรวรชัย2322600*10.452,322,600
THEนางมาลี วราศิริกุล1,485,8006.694,200,000
THEนายพิชัย โกวิทคณิต-1,167,900-5.263,397,100
THEนางศรีอนงค์ ลีฬหะสุวรรณ-819,700-3.692,250,000
THEนายกิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล427,8001.935,802,500
THEนางณฐินีนาถธ์ เหล่าศรีบุญ15,0000.072,150,000
KDHบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)520,00047.715,623,043
KDHนายขันธ์เพชร สารสาส346100*31.75346,100
KDHนางสุวพร ทองธิว-251090*-23.04ต่ำกว่า 0.5%
KDHนายวุธการ จิรอลงกรณ์-250000*-22.94ต่ำกว่า 0.5%
KDHน.ส.สาริณีย์ เนื่องจำนงค์-224,600-20.61128,000
KDHนายสมสกุล อัศวเจริญถาวร174000*15.96174,000
KDHนางวัลลีย์ สังข์ศิริ149,20013.69866,500
KDHนายสรรค์ เชื้อปัญญาวิทย์-117900*-10.82ต่ำกว่า 0.5%
KDHนายปั้น สารสาส-100500*-9.22ต่ำกว่า 0.5%
KDHนายพิชัย โอทยากุล-100000*-9.18ต่ำกว่า 0.5%
KDHน.ส.ทวีพร กีรติอดิศัย54,1004.96162,350
KDHนายปีติชา ผาสุพงษ์-20,000-1.84100,000
KDHนายทวี สมบัติกุลธนะ17,2001.58155,000
KDHนายกระเษียร ตันติผลาชีวะ1,1000.10346,100
KDHนางดวงสุดา นิมมลรัตน์1,0000.09171,000
PLEนายชวลิต จรัสโชติพินิต-35587900*-57.30ต่ำกว่า 0.5%
PLEนายวิทิต พงศ์พิโรดม-22,000,000-35.4218,000,000
PLEนายสันติ โกวิทจินดาชัย-22000000*-35.42ต่ำกว่า 0.5%
PLEนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล21298000*34.2921,298,000
PLEนางวลัยพร สมภักดี-17190000*-27.68ต่ำกว่า 0.5%
PLEน.ส.เกษศิรินทร์ ทวีปิยมาภรณ์-8177000*-13.16ต่ำกว่า 0.5%
PLEนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล7,145,50011.5018,645,500
PLEนายจิตติพร จันทรัช-6493900*-10.46ต่ำกว่า 0.5%
PLEนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-6300000*-10.14ต่ำกว่า 0.5%
PLEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,105,0319.8375,024,936
PLEนายณรงค์ สาระสมบัติ-6070000*-9.77ต่ำกว่า 0.5%
PLEนายซิ่นเสียง หวัง2,389,2003.858,899,500
PLEนายอำพล ดีเลิศวงศ์1,695,7002.737,798,000
PLEQUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT900,0001.458,588,200
PLEนายวัชระ ปัญจอานนท์-550,000-0.8910,450,000
PLEนางศุภรา ต้นฤดี-300,000-0.486,774,300
PLEนายเมธัส ศรีสุชาต200,0000.329,542,400
MSCนายกษม ศิริรังสรรค์กุล3208300*15.533,208,300
MSCน.ส.รัชนี อมรมาลย์นนท์-2057700*-9.96ต่ำกว่า 0.5%
MSCนายกิตติชัย เชื้อรัตนพงษ์-1,146,600-5.5529,760,000
MSCนายสมชาย พงศ์สุริยนันท์-908,000-4.392,800,000
MSCนางอรวรรณ ใช่วิวัฒน์279,9001.353,281,936
MSCน.ส.สมจิตต์ จารุวจนะ257,7001.257,000,610
UBISนายพีรพงศ์ ทั่งวัฒโนทัย29,725,590225.9145,346,170
UBISนายสมชัย เหลืองนทีเทพ-21597750*-164.14ต่ำกว่า 0.5%
UBISน.ส.จุฑารัตน์ พงษ์ภัทรินทร์7818000*59.427,818,000
UBISนายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์-7342800*-55.81ต่ำกว่า 0.5%
UBISน.ส.ณัฐวรรณ บุญต๋า-6837840*-51.97ต่ำกว่า 0.5%
UBISนายจิระเดช ธำรงลักษณ์3161799*24.033,161,799
UBISนายธเนศร์ ธำรงลักษณ์-3161699*-24.03ต่ำกว่า 0.5%
UBISน.ส.ดรุณี พงษ์ภัทรินทร์2637120*20.042,637,120
UBISบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-2429640*-18.47ต่ำกว่า 0.5%
UBISนางชนัญญา วางท่า-2277120*-17.31ต่ำกว่า 0.5%
UBISนายพงศธร ทั่งวัฒโนทัย1,218,0009.2613,420,500
UBISนายดั๊ก ราสิค-1218000*-9.26ต่ำกว่า 0.5%
UBISน.ส.สุดคนึง ปัญญะธารา1,139,6408.668,700,960
UBISน.ส.รุ่งทิวา ปาลี-610,600-4.646,534,580
UBISนายแสวง ทั่งวัฒโนทัย221,9001.694,528,110
CSPนายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ12130000*41.7312,130,000
CSPนายพรเลิศ พรศาศวัต-6,707,200-23.0710,022,450
CSPนายปลวัชร สัตยธรรม-5,608,700-19.295,579,200
CSPนายพงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์4,558,90015.6846,544,200
CSPนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-4,531,000-15.594,400,000
CSPน.ส.จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์-4,434,000-15.2541,175,400
CSPนางวิมลรัตน์ บูรีจิตตินันท์50,0000.177,430,000
SISนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-5,857,200-28.3510,654,900
SISคณะบุคคลนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ และน.ส.รักชนก ลุมาดกพันธุ์ โดยนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์-3970800*-19.22ต่ำกว่า 0.5%
SISบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,992,90014.496,809,655
SISนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์2540000*12.292,540,000
SISนางวิภารัตน์ เลิศศิวาพร-2415031*-11.69ต่ำกว่า 0.5%
SISน.ส.ปฏิญญา ศุภอมรกุล-230,000-1.112,332,275
CWTบริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด9,137,32540.5767,344,375
CWTนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล7074100*31.417,074,100
CWTนายยุทธนา พันธ์รัตนมงคล-7074100*-31.41ต่ำกว่า 0.5%
CWTนายปัณณกุนท์ วัฒนาอุดม-5713600*-25.37ต่ำกว่า 0.5%
CWTนางกิมไน้ ไชยธีรัตต์5618800*24.955,618,800
CWTน.ส.สุธีรา ศิลลา4920400*21.854,920,400
CWTนายบุญชัย ไชยธีรัตต์-4521000*-20.07ต่ำกว่า 0.5%
CWTนายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา4200000*18.654,200,000
CWTนายธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์3869857*17.183,869,857
CWTนายอดิวิศว์ อังศธรรมรัตน์-3276000*-14.55ต่ำกว่า 0.5%
CWTนายเกียรติศักดิ์ หาญพานิช-2677400*-11.89ต่ำกว่า 0.5%
CWTนายชัยยุทธ คุณธีรประเสริฐ-2506010*-11.13ต่ำกว่า 0.5%
CWTนายประพันธ์ ครรชิตาวรกุล2400000*10.662,400,000
CWTนายธนาพันธ์ ประเสริฐรุ่งเรือง2398200*10.652,398,200
CWTนายธวัชชัย ตรีสุขเกษม2295300*10.192,295,300
CWTนายไชยา สกุลชัยวาณิชย์-2100000*-9.32ต่ำกว่า 0.5%
CWTนายสำราญ จิตร์รังษี2050000*9.102,050,000
CWTน.ส.สุนี อนันตประกร2000000*8.882,000,000
CWTน.ส.โสพิศ ภูสนาคม2000000*8.882,000,000
CWTนายนพอนันต์ วงศ์ศุภวัฒนะ2000000*8.882,000,000
CWTนายอุดม คณาศรีนุวัติ-1963170*-8.72ต่ำกว่า 0.5%
CWTนางศิริภัสสร ไชยธีรัตต์1949650*8.661,949,650
CWTนายพลเสฏฐ์ เตือนกุล1945300*8.641,945,300
CWTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,915,5008.504,187,080
CWTนายวิทยา นราธัศจรรย์1,908,2008.4710,261,600
CWTนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์-1,595,000-7.081,913,000
CWTนายสุทธิพงศ์ ชลวิไล-1,492,730-6.634,200,000
CWTนายสมชัย มงคลศรีนิยม-1,472,000-6.542,051,240
CWTนายสาธิต รุ่งเรืองฤทธิ์-1,234,300-5.483,631,700
CWTนายวีระพล ไชยธีรัตต์165,0000.7381,424,035
IFSนายมาวีร์ สิมะโรจน์-9,976,000-35.514,100,000
IFSนายพิทยา มหิทธิวาณิชชา-9229400*-32.86ต่ำกว่า 0.5%
IFSนายบุญยง ธัญญะวุฒิ-8528800*-30.36ต่ำกว่า 0.5%
IFSนายฤทธิไกร เอื้อเปี่ยมมงคล-7100000*-25.28ต่ำกว่า 0.5%
IFSนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์-6750200*-24.03ต่ำกว่า 0.5%
IFSนายรพิ พินิจชอบ6000000*21.366,000,000
IFSนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ3083800*10.983,083,800
IFSนายอำนาจ งามไพบูลย์สมบัติ-3074500*-10.95ต่ำกว่า 0.5%
IFSนายสมบูรณ์ ชื่นชมแสง-2867900*-10.21ต่ำกว่า 0.5%
IFSบริษัท สยามทรัคเซอร์วิส จำกัด2650000*9.432,650,000
RCIนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร-7,308,300-31.139,018,900
RCIนายวริทธิ สิริบรรเจิดพร7065500*30.107,065,500
RCIนายยุกต์ พัฒนสมบัติจินดา6294900*26.826,294,900
RCIน.ส.สุนี อนันตประกร5,510,00023.4717,510,000
RCIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,775,150-20.346,404,300
RCIนายกิตติ เคารพธรรม-4050000*-17.25ต่ำกว่า 0.5%
RCIนางเนตริกา โกรพินธานนท์-3750000*-15.98ต่ำกว่า 0.5%
RCIน.ส.ลินดา เมฆดารา-3620625*-15.42ต่ำกว่า 0.5%
RCIนายธเนศ รัศมีสุขานนท์3,619,00015.4211,557,125
RCIนายนรินทร์ พรชีวรัตน์3492000*14.883,492,000
RCIนายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์3300000*14.063,300,000
RCIนางจงดี ตันติวาจา3090000*13.163,090,000
RCIนายรังสรรค์ แสวงดี-3000000*-12.78ต่ำกว่า 0.5%
RCIนายภานุ วิทยอำนวยคุณ-2975000*-12.67ต่ำกว่า 0.5%
RCIนายสมชัย อนันตประกร-2750000*-11.72ต่ำกว่า 0.5%
RCIนางปิยนุช ประภาวงศ์2737400*11.662,737,400
RCIนางปัณพร เหล่าวิวัฒน์วงศ์2616800*11.152,616,800
RCIนายวันชัย อนันตประกร2500000*10.652,500,000
RCIนายชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุล2447000*10.422,447,000
RCIน.ส.สุพิน สุวรรณโน-2428700*-10.35ต่ำกว่า 0.5%
RCIนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร-2,283,100-9.731,963,950
RCIนายธนา ชุติสิระ2269300*9.672,269,300
RCIนางจารุวรรณ จงพิพัฒนสุข-2,202,900-9.384,160,075
RCIนายปิยะภัทร มณีเสถียร2137500*9.112,137,500
RCIนายรุจน์ ลัภภัทร-2085025*-8.88ต่ำกว่า 0.5%
RCIนางขนิษฐา มากดวงเทียน2,078,8008.866,088,050
RCIนายสาคร เสมอภาค-2000000*-8.52ต่ำกว่า 0.5%
RCIนายก้องกิจ เหล่าวิวัฒน์วงศ์1,950,0008.314,156,850
RCIนายประสาร ประภาวงศ์1,846,9007.875,831,025
RCIนายสมบูรณ์ รัศมีสุขานนท์1,407,7006.005,532,300
RCIนายศักดิ์ชัย อนันตประกร1,290,0255.504,029,400
RCIนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-687,700-2.932,750,900
RCIนายธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี564,4002.405,011,900
RCIนางเพ็ญพรรณ อนันตประกร300,0001.282,900,000
TNDTนายปวีณ นพคุณทอง910000*15.02910,000
TNDTน.ส.สุมาลี อภินันทน์799600*13.19799,600
TNDTนางธิติมา หวังธีระประเสริฐ-780000*-12.87ต่ำกว่า 0.5%
TNDTนายวิทนาถ วรรธนะกุล-756000*-12.47ต่ำกว่า 0.5%
TNDTนายสุรสิทธิ์ อัศดามงคล-740000*-12.21ต่ำกว่า 0.5%
TNDTนายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์730000*12.05730,000
TNDTนายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์-718000*-11.85ต่ำกว่า 0.5%
TNDTนายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช710000*11.72710,000
TNDTนายพอพล อินทรวิชัย693000*11.43693,000
TNDTนายอนุรักษ์ บุญแสวง-673,200-11.111,025,800
TNDTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 527200*8.70527,200
TNDTนายศักดิ์ชัย สัจจาศิริ-520000*-8.58ต่ำกว่า 0.5%
TNDTนายชาญ วรรธนะกุล-450,000-7.431,600,000
TNDTนายฉัตรชัย เภาโบรมย์332,5005.491,642,500
TNDTนายสมพงษ์ วงค์กุศลเลิศ-260,700-4.302,250,000
TNDTนางวัธนี ปานงาม21,5000.352,462,500
TNDTนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-16,700-0.28533,300
TNDTน.ส.จันทรวรรณ จรูญธรรม10,0000.17890,000
TNDTนางจุไรศรี ศตวุฒิ-10,000-0.171,823,800
TNDTน.ส.รัสสิยา ศตวุฒิ5,0000.08860,000
PATOนายประเสริฐ ประกายรุ้งทอง834200*9.68834,200
PATOน.ส.โยชิโกะ นาคาฮาร่า561,1006.511,943,700
PATOนายสุธรรม เวสารัชเวศย์-339,258-3.942,182,842
PATOนายวิชัย ศรีสุพรรณ186,0002.161,220,500
PATOบริษัท อินโฟจิเนชั่น จำกัด170,0001.971,170,000
PATOนายพรเลิศ ประทานพรศักดิ์-5,000-0.062,550,000
PATOน.ส.พรพริ้ง เวสารัชเวศย์-2,800-0.032,040,000
NINEบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-7,763,900-73.76134,663,587
NINEนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม2330800*22.142,330,800
NINEนายสม สุจีรา-1700000*-16.15ต่ำกว่า 0.5%
NINEนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม1695000*16.101,695,000
NINEนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น-1536848*-14.60ต่ำกว่า 0.5%
NINEน.ส.พรเพ็ญ นิธิเกษม1462700*13.901,462,700
NINEนางศิริวรรณ จึงธีรพานิช-1300000*-12.35ต่ำกว่า 0.5%
NINEนายเอกวิชญ์ กมลเทพา1255400*11.931,255,400
NINEนายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ995800*9.46995,800
NINEน.ส.กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม970000*9.22970,000
NINEนางวันทนา เลิศสกุลผาสุข-899900*-8.55ต่ำกว่า 0.5%
OTOนายสันติ ศิริสุวัฒน์-2204100*-12.34ต่ำกว่า 0.5%
OTOนายนรินทร์ พรชีวรัตน์1832100*10.261,832,100
OTOนายธวัชชัย ตันติพจน์-1702200*-9.53ต่ำกว่า 0.5%
OTOนายพงศ์ธร เจริญกุล1500000*8.401,500,000
BOLนายสุนทร คูห์รัตนพิศาล-11190000*-22.27ต่ำกว่า 0.5%
BOLนายวิศณุ สุกุลพิเชฐรัตน์10,136,30020.1790,515,400
BOLน.ส.มานิดา ซินเมอร์แมน-587,900-1.174,161,100
BOLนางปริญญา ขันเจริญสุข-500,000-1.0022,330,000
BOLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 362,2000.7214,565,000
BOLนายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ86,9000.177,500,000
BOLน.ส.พัชรา เกียรตินันทวิมล10,0000.028,388,900
LDCนายสมบูรณ์ ฐิติสกุล3200000*12.423,200,000
LDCนายธราธร ยวงบัณฑิต2500000*9.702,500,000
LDCนายชวลิต จรัสโชติพินิต2110000*8.192,110,000
LDCนายพิชิต ชินวิทยากุล-1650000*-6.40ต่ำกว่า 0.5%
LDCนางเกษร วงศ์ไวโรจน์-1428800*-5.54ต่ำกว่า 0.5%
LDCนายชูพงษ์ ศรีวรสาร-1300000*-5.04ต่ำกว่า 0.5%
LDCนางสาวปิยะนันท์ สมบัติวิชาธร-1220000*-4.73ต่ำกว่า 0.5%
LDCนางสุมาลี สายอรุณ-1200000*-4.66ต่ำกว่า 0.5%
LDCนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์-1200000*-4.66ต่ำกว่า 0.5%
LDCนายอลงกรณ์ อักษรประเสริฐ-1000000*-3.88ต่ำกว่า 0.5%
LDCนายอานนท์ชัย วีระประวัติ-1000000*-3.88ต่ำกว่า 0.5%
LDCนายอรุณ กวีเวชศาสตร์-900000*-3.49ต่ำกว่า 0.5%
PAFนายบุญชัย โชควัฒนา-22959400*-65.20ต่ำกว่า 0.5%
PAFนางชัยลดา ตันติเวชกุล-17343000*-49.25ต่ำกว่า 0.5%
PAFนายสุชาติ หวังสว่างกุล-11399100*-32.37ต่ำกว่า 0.5%
PAFนายกษม ศิริรังสรรค์กุล-7648800*-21.72ต่ำกว่า 0.5%
PAFนายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์-6100000*-17.32ต่ำกว่า 0.5%
PAFบริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด-6,087,711-17.299,336,508
PAFนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล5224600*14.845,224,600
PAFนายสมชัย ล้อมวัฒนธรรม-4134400*-11.74ต่ำกว่า 0.5%
PAFนายธวัชชัย เดโชพลชัย3130300*8.893,130,300
PAFนางสุปรีดา ศรีศุภรพันธ์-3000000*-8.52ต่ำกว่า 0.5%
PAFนายเทวัญ ตันติจัตตานนท์2781000*7.902,781,000
ACAPMR.KENUO LIN16,000,000187.2019,000,000
ACAPMR.KENUO LIN3,000,00035.1019,000,000
ACAPน.ส.นวรัตน์ สุภาพคำ-2025000*-23.69ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม2000000*23.402,000,000
ACAPน.ส.ภารดี วีระอาชากุล1979100*23.161,979,100
ACAPABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-1870500*-21.88ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี1,825,00021.355,852,800
ACAPนายอรุษ แสงจันทร์-1,216,800-14.241,527,600
ACAPนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร-1,153,800-13.501,212,400
ACAPน.ส.มยุรี ฉัตรชัยเจริญสุข1104500*12.921,104,500
ACAPนายวัลลภ วุฒาพาณิชย์1050000*12.291,050,000
ACAPนายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์-823000*-9.63ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-770000*-9.01ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายถาวร สุขศรีสราญจิตร727700*8.51727,700
ACAPน.ส.นาตยา อรรคนันท์-692300*-8.10ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนางนงลักษณ์ โกวัฒนะ-400,000-4.681,180,000
ACAPน.ส.สุมาลี อภินันทน์290,0003.391,213,000
ACAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 242,0002.832,612,700
ACAPนายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล-187,800-2.202,812,210
ACAPนายทวิช เตชะนาวากุล-1,300-0.021,272,000
TPCORPนายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร567888*-567,888
TPCORPนายสำเริง มนูญผล-310,600-8,857,100
TPCORPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 196,500-1,027,400
TPCORPน.ส.ประเทือง ปิ่นประเสริฐ10,800-952,820
TPCORPนายกรวิชญ์ ณรงคนานุกูล8,600-699,270
AKPนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-16688600*-59.41ต่ำกว่า 0.5%
AKPนายทศพล แววมณีวรรณ16000000*56.9616,000,000
AKPน.ส.ระวีวรรณ จารุนิธิ10515000*37.4310,515,000
AKPนายเจริญ เลาหทัย5662700*20.165,662,700
AKPนายปภินวิชช์ เชิงชวโน-5555500*-19.78ต่ำกว่า 0.5%
AKPนางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์-4658000*-16.58ต่ำกว่า 0.5%
AKPนางธิติมา หวังธีระประเสริฐ-4300000*-15.31ต่ำกว่า 0.5%
AKPนางอรพิมล ผิวเหลืองสวัสดิ์-4120100*-14.67ต่ำกว่า 0.5%
AKPนายปฐมพงศ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา3150000*11.213,150,000
AKPนางสุภา ยั่งยืนสุนทร3089800*11.003,089,800
AKPนายสมชาย อโณทัยยืนยง-3000000*-10.68ต่ำกว่า 0.5%
AKPน.ส.ฑิมภ์พร บุญลิขิตชีวะ-2124300*-7.56ต่ำกว่า 0.5%
CPIนายจรัล ระวีแสงสูรย์-25000000*-63.00ต่ำกว่า 0.5%
CPIนายศุภชล นิธิวาสิน-15850000*-39.94ต่ำกว่า 0.5%
CPIนายไพศาล ฉัตรเลขวนิช-9815800*-24.74ต่ำกว่า 0.5%
CPIนายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์9,500,00023.9413,521,720
CPIนายประทีป ตั้งมติธรรม-9025700*-22.74ต่ำกว่า 0.5%
CPIนางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช ในฐานะผู้จัดการมรดกนายไพศาล ฉัตรเลขวนิช-7608194*-19.17ต่ำกว่า 0.5%
CPIนายธวัช เตชวัฒนสุข6961077*17.546,961,077
CPIนายพรชัย เตชวัฒนสุข-6961077*-17.54ต่ำกว่า 0.5%
CPIนายเมธี ฉัตรเลขวนิช5756213*14.515,756,213
CPIนายสุทธี ฉัตรเลขวนิช5130592*12.935,130,592
CPIนายพงษ์สุวัฒน์ วัฒนบุรานนท์5000000*12.605,000,000
CPIนางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช4317161*10.884,317,161
CPIนายวรายุทธ ถามากร-4000000*-10.08ต่ำกว่า 0.5%
CPIMR.CHNG CHOE PAT-3846000*-9.69ต่ำกว่า 0.5%
CPIนายวิโรจน์ ลัภโนปกรณ์-3687966*-9.29ต่ำกว่า 0.5%
CPIนายปราโมช ทศพิทักษ์กุล-3000000*-7.56ต่ำกว่า 0.5%
CPIนายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา1,880,4004.7411,155,518
CPIนายกิตติ ฉัตรเลขวนิช-1,388,687-3.506,619,645
CPIนายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา1,250,0003.1510,227,250
CPIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 843,9042.137,463,568
CPIนายเอกชัย โรจน์วณิชย์400,0001.013,556,310
CPIนายโกศล นันทิลีพงศ์-133,300-0.3411,221,900
CPIนายกิตติศักดิ์ ฉัตรศิริวัฒน์-130,000-0.333,009,652
CPIน.ส.จันทราพร กนกวงศ์-100,000-0.252,969,858
CPIนายอนันต์ ตันตสิรินทร์-14,800-0.043,471,000
TTIน.ส.มาริสา เจียงวิวัฒน์257000*-257,000
TTIนายมงคล มังกรกนก250,000-602,300
TTIนายกำจร ชื่นชูจิตต์171,400-10,835,567
TTIน.ส.กนกพร จันทรานาคราช2,200-266,195
TCนายสุรชัย ฟองอมรกุล10320000*43.7610,320,000
TCนางซูซี่ ชุณหชีวาโฉลก-10000000*-42.40ต่ำกว่า 0.5%
TCนางจันทรา เชื้อธนะภิญโญ6285700*26.656,285,700
TCนายอนุโชษ มงคลศิริ-6245000*-26.48ต่ำกว่า 0.5%
TCนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์5050000*21.415,050,000
TCนายประทีป ตั้งมติธรรม-4,656,900-19.754,805,800
TCน.ส.รัชนี ลือชัยประสิทธิ์2527300*10.722,527,300
TCนายสมเจตน์ ชำนาญท่องไพวัลห์-2420000*-10.26ต่ำกว่า 0.5%
TCน.ส.มณี ลือชัยประสิทธิ์2269900*9.622,269,900
TCนางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ-2,100,000-8.9015,500,000
TCนายอุยจง แซ่เบ้-1,812,700-7.6913,440,000
TCนายโสภณ วิรเศรณี1750000*7.421,750,000
TCนายสงวน ปราณีจิตต์-1713200*-7.26ต่ำกว่า 0.5%
TCนางสรัตนา ลือชัยประสิทธิ์550,0002.334,400,000
TCนายวัฒนะกุล ลือชัยประสิทธิ์342,8001.455,020,500
TCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 82,1000.353,727,900
CIนายเจษฎา เลิศนันทปัญญา-37,394,700-72.5517,920,100
CIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,678,20042.0633,396,200
CIบริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด-10,500,000-20.3780,331,600
CIบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)8946400*17.368,946,400
CIนายกำจร อรุณวิไลรัตน์-7045720*-13.67ต่ำกว่า 0.5%
CIนายสิทธานต์ พิเศษสิทธิ์7000000*13.587,000,000
CIนายวรพงษ์ ลาดเสนา6930500*13.456,930,500
CIน.ส.กรัชเพชร อิสสระ6,300,00012.2226,512,500
CIนายวรวุฒิ กิตติอุดม-6209380*-12.05ต่ำกว่า 0.5%
CIนายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช-5555500*-10.78ต่ำกว่า 0.5%
CIนางวิมลวรรณ เนืองนอง-5415000*-10.51ต่ำกว่า 0.5%
CIนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์-5000000*-9.70ต่ำกว่า 0.5%
CIนายฐากร ทรงอัครภัทรา4559400*8.854,559,400
CICITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-1-4000000*-7.76ต่ำกว่า 0.5%
CIนายวันชัย เลิศคัมภีร์ศีล3851300*7.473,851,300
CIนายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม3850000*7.473,850,000
CIนายพลเดช อรุณวิไลรัตน์-3786320*-7.35ต่ำกว่า 0.5%
CIน.ส.สุมนา วรชุน-3600000*-6.98ต่ำกว่า 0.5%
CIนายสาธิต สร้างเกียรติ-1,952,300-3.797,665,700
CIนายอดิศักดิ์ อัศวโกวิท1,490,0002.897,916,000
CIนางปริญญา ขันเจริญสุข91,8000.188,020,200
CIนายกร ตระการเถลิงศักดิ์12,0000.024,148,940
ASนายทวีฉัตร จุฬางกูร5700000*25.425,700,000
ASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3521200*-15.70ต่ำกว่า 0.5%
ASนายสมศักดิ์ ติรกานันท์-2183200*-9.74ต่ำกว่า 0.5%
ASนายไชยันต์ จิตรพึงธรรม-2000000*-8.92ต่ำกว่า 0.5%
ASMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-1645300*-7.34ต่ำกว่า 0.5%
ASนายปราโมทย์ สุดจิตพร482,7002.15131,604,100
BSBMนายพรเทพ หงษ์ดิลกกุล-12869400*-15.06ต่ำกว่า 0.5%
BSBMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,014,900-12.8942,148,100
BSBMนายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์-7250000*-8.48ต่ำกว่า 0.5%
BSBMนายนวโรจน์ ยะสวัสดิ์6000000*7.026,000,000
BSBMนายสุรพงษ์ จุรีรัตนา-5901900*-6.91ต่ำกว่า 0.5%
BSBMนายวชิระ ทยานาราพร1,107,7001.3010,000,000
TPPนายปราโมทย์ พสวงศ์5,236,700184.598,813,700
TPPนายธนรัชต์ พสวงศ์1289400*45.451,289,400
TPPนายจิตติพงศ์ เขมะรังสรรค์-760900*-26.82ต่ำกว่า 0.5%
TPPนายปิยวิทย์ เขมะรังสรรค์-579900*-20.44ต่ำกว่า 0.5%
TPPนายกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์-510000*-17.98ต่ำกว่า 0.5%
TPPนายชาญ อมเรศ500000*17.63500,000
TPPนายประสิทธิ์ กิติศักดิ์กุล500000*17.63500,000
TPPนายสุวิทย์ วัฒนะศันสนีย-428100*-15.09ต่ำกว่า 0.5%
TPPนายเพิ่มศักดิ์ มีกุศล-291000*-10.26ต่ำกว่า 0.5%
TPPนายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์200000*7.05200,000
TPPนายราชวีระ นารูลา200000*7.05200,000
TPPนายทองสุข จันทร์น้อย-200000*-7.05ต่ำกว่า 0.5%
TPPนายสุทธิวัฒน์ สุขกิจประเสริฐ-190100*-6.70ต่ำกว่า 0.5%
TPPนายจักรพันธุ์ ปาจารย์185,0006.52415,000
TPPน.ส.พิมลอร ลิ้มธรรมมหิศร-80,000-2.82240,000
TPPน.ส.อารีรัตน์ โชคล้ำบุญ65,0002.29255,000
TPPนายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร-4,500-0.16261,000
TPPบริษัท ที เอส ไลฟ์ แคปปิตอล จำกัด-800-0.032,573,000
HOTPOTนายทวีฉัตร จุฬางกูร63761200*202.7663,761,200
HOTPOTนายวิทยา นราธัศจรรย์-6300000*-20.03ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTน.ส.อัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี-5024200*-15.98ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTนายสุทธิวิเชียร เมฆภานุวัฒน์-4526400*-14.39ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTนายวัลลภ อธิคมประภา-4500000*-14.31ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTนายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน์-4020000*-12.78ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-3933000*-12.51ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTน.ส.สาคร บุญดาว-3900000*-12.40ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์-3452500*-10.98ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTนายบุญชัย ศรีปรัชญาอนันต์-3000000*-9.54ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTนายอนุรักษ์ บุญแสวง-3000000*-9.54ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTนายอำนาจ งามไพบูลย์สมบัติ-2800000*-8.90ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล-2500000*-7.95ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTน.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์2450000*7.792,450,000
HOTPOTนายปรีชา ชุณหชัชวาล-2400000*-7.63ต่ำกว่า 0.5%
HOTPOTนายประสงค์ อุดมภาคยกุล2370000*7.542,370,000
HOTPOTนายสมเกียรติ พัวเทพนิมิตร2200000*7.002,200,000
HOTPOTนายพนมศักดิ์ ผาทอง818,2002.603,901,000
HOTPOTนายนพพล พาณิชย์อำนวยสุข280,0000.892,670,000
HOTPOTนายทศพล พาณิชย์อำนวยสุข231,4000.745,400,000
HOTPOTนายอดุลย์ บำรุง35,9000.112,100,000
HOTPOTนายนคร ลักษณกาญจน์-34,200-0.112,992,200
HOTPOTนางดาราวรรณ ทิพย์เนตร30,0000.102,680,000
PCAนางรังสิมา วิเศษสุทธิชัย2000000*10.302,000,000
PCAนายไชยฉัตร วณิชย์พรรค1600000*8.241,600,000
PCAน.ส.สุพัตรา พิทักษ์วงศ์เลิศ1500000*7.731,500,000
PCAน.ส.ชัชชญา ชินธนาคุณกร1400000*7.211,400,000
PCAนายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ-1400000*-7.21ต่ำกว่า 0.5%
PCAนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล-1000000*-5.15ต่ำกว่า 0.5%
PCAนายดนัย ทอมป์สัน-833334*-4.29ต่ำกว่า 0.5%
PCAนางรัตนา สุวรรณ-50,000-0.265,150,000
PCAนายสาธิต รัฐเลิศกานต์10,0000.0510,210,000
PPMนางณีรนุช อำไพพิพัฒน์กุล-7,391,600-58.391,201,300
PPMบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)5983500*47.275,983,500
PPMนายชำนาญ พรพิไลลักษณ์-5,000,000-39.5051,200,000
PPMนายประพล อัศวธีระธรรม1,788,20014.133,808,700
PPMนางรัตนา อภิชาติสถาพร-1655900*-13.08ต่ำกว่า 0.5%
PPMนายพิเชฐ โฆษิตวงศ์สกุล-1,583,900-12.512,775,600
PPMน.ส.ศุภวรรณ ธีระทองคำ1225500*9.681,225,500
PPMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,030,800-8.142,724,200
PPMนายดนุช บุนนาค970000*7.66970,000
PPMนายชัยวัฒน์ เครือชะเอม-221,200-1.754,512,000
PPMนายสมชาย อภิชาติสถาพร-82,600-0.651,475,500
QLTนางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศม์เดช-1,903,100-24.364,641,740
QLTน.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ1413000*18.091,413,000
QLTนายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ-1413000*-18.09ต่ำกว่า 0.5%
QLTน.ส.กมลนันท์ ลิปิธร1064500*13.631,064,500
QLTนางผุสภรณ์ วิบูลย์ลักษณากุล800000*10.24800,000
QLTนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์-632,400-8.094,822,755
QLTนางนวลนภา ลิปิธร516,8006.622,712,800
QLTนายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ-501755*-6.42ต่ำกว่า 0.5%
QLTนายธวัชชัย ลิปิธร130,2001.673,824,220
QLTนายสรรพัชญ์ รัตคาม80,0001.0217,840,000
QLTนายยุทธชัย สิริจันทรดิลก42,5000.543,356,315
QLTนายวัชระ ไชยแก้ว17,0000.22572,650
QLTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -13,300-0.17711,465
QLTนายหาญเจต ลิขิตสินโสภณ1,0000.011,457,000
VTEนายวิชัย วชิรพงศ์-10500000*-30.45ต่ำกว่า 0.5%
VTEนายโสรัจ โรจนเบญจกุล8,982,68326.0535,930,734
VTEนายณัฐภณ โทณะวนิก4,868,03314.1214,072,133
VTEนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-4381700*-12.71ต่ำกว่า 0.5%
VTEน.ส.จิตตกานต์ จันทนโรจน์4040000*11.724,040,000
VTEน.ส.เมรี รัตนราชชาติกุล-4000000*-11.60ต่ำกว่า 0.5%
VTEนางเกษมศรี วรรณโรจน์3,900,00011.3114,100,000
VTEนางพัสวี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา-3600000*-10.44ต่ำกว่า 0.5%
VTEนายมานัส กำเหนิดงาม3500000*10.153,500,000
VTEนางขันทอง อุดมมหันติสุข-3300000*-9.57ต่ำกว่า 0.5%
VTEนายสมชาย สิริสถาวร-3,198,350-9.287,164,600
VTEนายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย3000000*8.703,000,000
VTEนายสินโชค พิริโยทัยสกุล-2926000*-8.49ต่ำกว่า 0.5%
VTEนายกนก จันทนโรจน์-2800000*-8.12ต่ำกว่า 0.5%
VTEน.ส.จิตสุภา บุญทราพงษ์-2700000*-7.83ต่ำกว่า 0.5%
VTEนายพิรัตน์ เขาแก้ว2606334*7.562,606,334
VTEนายพีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์2521500*7.312,521,500
VTEนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า2500000*7.252,500,000
VTEน.ส.บุศรินทร์ เพื่อนพึ่งได้2,400,9006.9613,729,500
VTEนายณัช หวังมหาพร-2350000*-6.82ต่ำกว่า 0.5%
VTEนายปิยภัสสร์ ดรจันแดง-2000035*-5.80ต่ำกว่า 0.5%
VTEนายสุพจน์ วรรณโรจน์1,973,3825.7210,406,259
VTEนายไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล1,563,8824.546,255,528
VTEนายธนทรัพย์ ดวงแสงทอง1,330,0003.865,707,300
VTEนายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล1,222,5003.557,694,200
VTEนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์1,221,7293.544,621,774
VTEนายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร1,065,0373.093,472,437
VTEน.ส.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์893,3332.594,893,333
VTEนายกฤตสัมพันธ์ พัฒนพิโดร855,0002.482,655,000
VTEนายกุลทีป พิชิตสิงห์-800,000-2.328,200,000
VTEนางพรชุรี สกุลเรืองรักษ์700,0002.032,800,000
VTEนายวรจักร บัณฑุวงศ์700,0002.032,800,000
VTEนายทันศักดิ์ วงค์เทียนชัย653,7751.902,615,275
VTEน.ส.สุกัลยา ผาลี533,3331.552,133,333
VTEน.ส.นุชรา เชื้อประสาท411,6441.192,696,578
VTEนายวสันต์ เต็มแสวงเลิศ-360,500-1.058,820,400
VTEนายสมชาย จงวัฒน์ผล-271,994-0.795,740,025
VTEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -82,534-0.247,856,660
TIESน.ส.ฐิติกา พงษ์ชมพร106,755,00044.84126,165,000
TIESนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล104,768,42644.00121,755,826
TIESน.ส.พรรณี แสงเพิ่ม82,650,00034.7197,810,000
TIESน.ส.สุกัญญา งามจิตรสุขศรี66,120,00027.7778,120,000
TIESนายเพชร วิจักขณา65,112,91127.3579,427,911
TIESนายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์64,747,23227.1975,727,232
TIESนายอัศวิน ชินกำธรวงศ์60,469,51725.4074,366,317
TIESน.ส.โชติรส อัฑฒกรวโรดม60,007,30125.2072,941,601
TIESนายปริพล ธนสุกาญจน์59206200*24.8759,206,200
TIESนายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์57,014,25023.9569,700,750
TIESนายนพดล คงวิวัฒนากุล54,971,80023.0964,633,400
TIESนางจิตราภรณ์ เตชาชาญ54,822,77923.0366,639,579
TIESนายชูชาติ แสงพงษ์53050000*22.2853,050,000
TIESนายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์42,084,44117.6851,142,941
TIESนายธานีนุกูล คณิตวิชากุล42,000,00017.6450,000,000
TIESนายสมชาย ฉายศิริไพบูลย์39,475,75116.5846,475,751
TIESนายเทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์35,868,07515.0643,599,275
TIESนายภควา ปัตตะพงศ์33330000*14.0033,330,000
TIESนายจิรสีห์ เตชาชาญ28,345,42511.9133,377,425
TIESนางบงกชนวัท วาสนาพันธพงศ์25,297,50010.6229,622,500
TIESบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,161,1729.3126,714,772
TIESนายนรินทร์ พรชีวรัตน์22,050,0009.2626,950,000
TIESนางสิริพัชร สัจจาไชยนนท์20000000*8.4020,000,000
TIESนายบุญชาย ศรวิษฐานนท์18,216,4007.6522,640,400
TIESนายทองสุข จันทร์น้อย17,500,0007.3521,000,000
TIESนายมานัส เติมธนะศักดิ์-17000000*-7.14ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายสุชัย โรจน์วัฒนวงศ์15,119,7646.3520,119,764
TIESนายศุภวัต สุรนาคะพันธุ์14550000*6.1114,550,000
TIESนายสมยศ คุณจักร12,750,0005.3615,250,000
TIESม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต12,700,0005.3315,000,000
TIESนายชลิต สถิตย์ทอง12,025,0005.0517,025,000
TIESพันเอกไพโรฐพ์ วงศ์ชนะภัย-6941000*-2.92ต่ำกว่า 0.5%
TIESนางเยาวลักษณ์ ฉายศิริไพบูลย์-6000000*-2.52ต่ำกว่า 0.5%
TIESน.ส.สาคร บุญดาว-4864100*-2.04ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายลาภวัต จรูญเลิศหิรัณย์-3558400*-1.49ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายชุติไชย นภาศัพท์-3410000*-1.43ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายไพฑูรย์ เตชดนัย-3000000*-1.26ต่ำกว่า 0.5%
HYDROนายกิตติ ชีวะเกตุ26,662,32783.1952,324,654
HYDROนายปรินทร์ พัฒนาภรณ์16000053*49.9216,000,053
HYDROน.ส.วิลาวัลย์ จารุมโนภาส12,476,50038.9324,971,500
HYDROนายสลิบ สูงสว่าง11,696,71636.4940,444,141
HYDROนางศัลยา จารุจินดา6,153,00019.2012,306,000
HYDROนายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา6100000*19.036,100,000
HYDROนายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล5,738,52617.9010,989,626
HYDROCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5300000*16.545,300,000
HYDROนายชาญวิทย์ วิภูศิริ5000700*15.605,000,700
HYDROน.ส.ชวิษศา ชีวะเกตุ4,945,00015.439,790,000
HYDROนางพีรพรรณ เหล่าวิวัฒน์วงศ์4800000*14.984,800,000
HYDROนางลัดดา เลิศรัชต์กุล4,017,95012.547,735,900
HYDROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3346900*-10.44ต่ำกว่า 0.5%
HYDROนายเทพรักษ์ สุรทานต์นนท์3,300,00010.306,300,000
HYDROนายเชน ฦาไชย3,250,00010.147,700,000
HYDROนางนารีรัตน์ ทองประพาฬ2700000*8.422,700,000
HYDROน.ส.นันทกาญจน์ ทองประพาฬ2500000*7.802,500,000
HYDROน.ส.อักษร วิจิตโท2035008*6.352,035,008
HYDROน.ส.เบญจมาศ ชมไพร2000000*6.242,000,000
HYDROนางทิพวรรณ โชคถนอมทรัพย์2,000,0006.243,859,000
HYDROนายเชน ฦๅไชย1,950,0006.084,000,000
HYDROนายพิชัย คล่องพิทักษ์1,701,8225.317,800,087
HYDROน.ส.ปราณี เจริญชีวินทร์-1257000*-3.92ต่ำกว่า 0.5%
HYDROนายมงคล จิรพัฒนกุล-1228000*-3.83ต่ำกว่า 0.5%
HYDROนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์1,166,6603.642,782,660
HYDROนายฤบง อุทัยรัตน์-1129050*-3.52ต่ำกว่า 0.5%
HYDROนายวิพุธ อ่องสกุล1,034,4003.232,268,800
HYDROน.ส.กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ-984300*-3.07ต่ำกว่า 0.5%
HYDROนายวรินทร์ เจษฎาเชษฐ์900,0002.812,100,000
HYDROนายราเชน กฤษราลัมณ์887,4002.772,249,800
HYDROนางวราณี เสรีวิวัฒนา-423,500-1.327,437,900
ASIANนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ2,801,8009.195,303,900
ASIANนายชาญ อมเรศ-2,659,100-8.7212,629,710
ASIANน.ส.พรชนก ตันติเฉลิมสิน1,807,3005.9311,099,184
ASIANนางจิรัญญา อมรรัตนชัยกุล1,095,2003.5912,975,500
ASIANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -618,100-2.036,122,224
ASIANนายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล219,5000.72164,512,314
FMTนายกอบคุณ เธียรปรีชา1008200*24.701,008,200
FMTนายไทย ธีรญานนท์520000*12.74520,000
FMTนางนภาพร ธีรญานนท์-520,000-12.74322,640
FMTSHOKO TRADING COMPANY LIMITED-500000*-12.25ต่ำกว่า 0.5%
FMTบริษัท ฟูรูกาวา ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด339990*8.33339,990
FMTบริษัท เอฟอีซี ไทย โฮลดิ้ง จำกัด-339990*-8.33ต่ำกว่า 0.5%
FMTนายสมเกียรติ ลิมทรง-245500*-6.01ต่ำกว่า 0.5%
FMTน.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต-2,000-0.05340,000
TNITYนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-6680000*-44.09ต่ำกว่า 0.5%
TNITYนายสันติ โกวิทจินดาชัย-5890000*-38.87ต่ำกว่า 0.5%
TNITYนายคมสัน ฉินพลิกานนท์2200000*14.522,200,000
TNITYนายเมธรัฐ เอื้อสุดกิจ2006500*13.242,006,500
TNITYนายวชิระ ทยานาราพร1,750,00011.553,000,000
TNITYนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ1580200*10.431,580,200
TNITYนายสมบัติ ธีรรัตน์บงกช-1509300*-9.96ต่ำกว่า 0.5%
TNITYนายกิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์1,400,0009.243,000,000
TNITYนายปริญญา โกวิทจินดาชัย-1250000*-8.25ต่ำกว่า 0.5%
TNITYนายภักดี อนิวรรตน์1200000*7.921,200,000
TNITYนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต1200000*7.921,200,000
TNITYนายอุดมศิลป์ เลิศวรปรีชา-1160000*-7.66ต่ำกว่า 0.5%
TNITYนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย-1,108,100-7.311,397,000
TNITYนายสุรัตน์ อริยชาติผดุงกิจ1048000*6.921,048,000
TNITYนายกีรติ พานิชชีวะ-884000*-5.83ต่ำกว่า 0.5%
TNITYนายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์550,0003.632,100,000
TNITYนายชัญญะ มหาดำรงค์กุล427,6002.822,385,000
TNITYนายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์-209,945-1.394,555,555
TNITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 156,1501.031,850,425
TNITYนางศิริจันทร์ เอี่ยมชีรางกูร10,0000.07940,000
TPACนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล-3,518,300-20.051,419,400
TPACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2494200*-14.22ต่ำกว่า 0.5%
TPACนายธวัช เพชรโลหะกุล-2017800*-11.50ต่ำกว่า 0.5%
TPACนายวีรชัย เดชอมรธัญ1569400*8.951,569,400
TPACนายถาวร เพชรโลหะกุล1537000*8.761,537,000
TPACน.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต1250000*7.131,250,000
TPACนายไพศาล ชาติพิทักษ์1,040,0005.932,820,000
TPACนายไพบูลย์ อังคนุรักษ์พันธุ์-1028800*-5.86ต่ำกว่า 0.5%
TPACนายพอ พาพร-1011400*-5.76ต่ำกว่า 0.5%
TPACน.ส.จงกล งามเลิศชัย488,8002.791,822,500
TPACนายนิติ เนื่องจำนงค์-50,000-0.292,000,000
CPRนายเอี่ยม อาชวกุลเทพ-3600000*-20.70ต่ำกว่า 0.5%
CPRนายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร3333999*19.173,333,999
CPRนางจงกลรัตน์ พฤกษานานนท์-2000000*-11.50ต่ำกว่า 0.5%
CPRนายปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์-1565900*-9.00ต่ำกว่า 0.5%
CPRนายพรชัย อริยะเมธิน-1310000*-7.53ต่ำกว่า 0.5%
CPRนายปุนภพ ปุณณกิติเกษม1101800*6.341,101,800
CPRนางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์1057800*6.081,057,800
CPRนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล1000000*5.751,000,000
CPRนางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา-1000000*-5.75ต่ำกว่า 0.5%
CPRนายวินิจ หงนิพนธ์-407,000-2.341,040,000
CPRนายนพดล วณิชวิศิษฎ์กุล-203,600-1.1710,173,781
CPRนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี70,0000.402,660,000
BFITCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-10211600*-58.21ต่ำกว่า 0.5%
BFITMISSMEI LEE4250000*24.234,250,000
BFITMR.HSIAO-WEI LIU3400000*19.383,400,000
BFITMR.LEE JUI-CHUAN2561600*14.602,561,600
BFITนายกิตติชัย ไกรก่อกิจ1448000*8.251,448,000
BFITนายอนุรักษ์ บุญแสวง1241100*7.071,241,100
BFITนายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช1111100*6.331,111,100
BFITนางรัตนา หอมชื่น1079700*6.151,079,700
BFITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 741,2004.224,787,800
BFITนายวชิระ ทยานาราพร500,0002.857,500,000
BFITนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์-180,500-1.031,020,000
BFITนายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์-120,000-0.682,180,000
BFITนายสุชาติ หวังสว่างกุล-50,000-0.291,016,800
BFITนางณัชชา ลิปิพัฒนา-20,000-0.111,050,000
BSMนางพัทยา พิเชฐพงศา171,100,000186.50208,500,000
BSMนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์110,800,000120.77130,000,000
BSMนางนริสา เนื่องสิทธิ์83,500,00091.02110,000,000
BSMMR.SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM76,800,00083.7196,000,000
BSMนางนวพร สบฤกษ์27,761,70030.2644,998,000
BSMMR.CHRISTOPHER JOHN CARTWRIGHT25000000*27.2525,000,000
BSMนายวิชาญ ตรีสุทธาชีพ23494400*25.6123,494,400
BSMนางเกศรา มานะศิลป์22294600*24.3022,294,600
BSMนางณิการ์ โสภณพาณิชกิจ8866000*9.668,866,000
BSMน.ส.ณิชกมล เกตุพันธุ์7,395,6008.069,128,500
BSMน.ส.พัณณินอร ศิริสุวัฒน์6779600*7.396,779,600
BSMนายสมนึก เคร่งธรรมคุณ6288000*6.856,288,000
BSMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,202,1006.7610,163,100
BSMนายปราการ ภัทรวงศ์โยธิน4,600,0005.015,500,000
BSMนายสุรัตน์ แซ่ลี้-1367800*-1.49ต่ำกว่า 0.5%
BSMนายอนุรักษ์ บุญแสวง-1289000*-1.41ต่ำกว่า 0.5%
BSMนางละม่อม สุทธิ-1200000*-1.31ต่ำกว่า 0.5%
BSMนายวิฑูรย์ ปิติวิโรจน์-820000*-0.89ต่ำกว่า 0.5%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...