วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Apr 2015) Page1

1 เมษายน 2558 เนื่องจากเข้าฤดูการประชุมสามัญประจำปี จึงมีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถึง 490 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากจึงแบ่งเป็นเพจๆ เรียงตามขนาด Market Cap
Page1 | Page2 | Page3 | Page4 | Page5 | Page6 | Page7 |

การเคลื่อนไหว BigName
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-big-name.html
การเคลื่อนไหว ของกองทุน
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-fund.html

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530


หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PTTNORTRUST NOMINEES LTD.-22204556*-7,172.07ต่ำกว่า 0.5%
PTTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,877,7275,451.51165,145,719
PTTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-14812838*-4,784.55ต่ำกว่า 0.5%
PTTTHE BANK OF NEW YORK MELLON7,446,5672,405.2424,365,100
PTTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-6,214,312-2,007.2240,557,873
PTTGIC PRIVATE LIMITED - C5,168,5001,669.4323,525,500
PTTTHE BANK OF NEW YORK MELLON3,095,200999.7524,365,100
PTTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-1,809,400-584.4421,838,200
PTTEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,359,300439.0516,738,900
PTTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY731,579236.3025,395,269
PTTCHASE NOMINEES LIMITED 4234,50011.1453,971,801
PTTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,0420.3442,490,287
ADVANCLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-27,364,400-6,485.3651,295,400
ADVANCCHASE NOMINEES LIMITED 15-26308489*-6,235.11ต่ำกว่า 0.5%
ADVANCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT20473846*4,852.3020,473,846
ADVANCCHASE NOMINEES LIMITED18930600*4,486.5518,930,600
ADVANCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED9,470,3412,244.4760,322,979
ADVANCCHASE NOMINEES LIMITED 16,414,0001,520.1224,459,900
ADVANCTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-4,027,800-954.5938,568,930
ADVANCNORBAX INC.,13-3,277,898-776.8616,788,740
ADVANCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,462,059583.51154,592,530
ADVANCTHE BANK OF NEW YORK MELLON2,071,200490.8742,011,500
ADVANCGIC PRIVATE LIMITED - C2,023,100479.4719,484,600
ADVANCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,553,830368.2617,854,888
ADVANCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,290,834-305.9348,831,770
SCCNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC13098461*6,706.4113,098,461
SCCNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-12876222*-6,592.63ต่ำกว่า 0.5%
SCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล6963400*3,565.266,963,400
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/256255300*3,202.716,255,300
SCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-2,151,400-1,101.5214,587,200
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,803,100923.198,335,500
SCCTHE BANK OF NEW YORK MELLON-1,680,484-860.418,938,721
SCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,153,253590.47111,478,725
SCCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,093,005-559.6220,609,053
SCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED944,313483.4946,990,144
SCCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD395,437202.4620,097,092
SCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-66,000-33.7925,349,236
SCCCHASE NOMINEES LIMITED 42-14,200-7.2732,758,432
SCBNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC42522551*7,569.0142,522,551
SCBNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-30063519*-5,351.31ต่ำกว่า 0.5%
SCBNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC26480552*4,713.5426,480,552
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON24,050,9944,281.0844,585,500
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 47-22995019*-4,093.11ต่ำกว่า 0.5%
SCBNORTRUST NOMINEES LTD.-22762352*-4,051.70ต่ำกว่า 0.5%
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 18821981219*3,912.6621,981,219
SCBLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED21,131,0003,761.32126,840,200
SCBTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-19125101*-3,404.27ต่ำกว่า 0.5%
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 46-19000401*-3,382.07ต่ำกว่า 0.5%
SCBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-18,110,057-3,223.5955,685,521
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON-17,787,165-3,166.1220,454,935
SCBBNY MELLON NOMINEES LIMITED17246769*3,069.9217,246,769
SCBBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-17072400*-3,038.89ต่ำกว่า 0.5%
SCBSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-7,806,866-1,389.62247,244,640
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON6,343,4001,129.1344,585,500
SCBสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)5,462,000972.2433,009,200
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 1-5,267,500-937.6239,253,727
SCBSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,128,776912.9253,049,859
SCBBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-4,953,100-881.6536,081,400
SCBCHASE NOMINEES LIMITED-2,830,700-503.8617,067,500
SCBGIC PRIVATE LIMITED - C-1,904,300-338.9722,013,700
SCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,095,731-195.04130,944,178
SCBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-1,070,000-190.4617,538,950
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 137-941,400-167.5725,518,294
SCBLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5-845,900-150.5719,282,500
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 42-308,160-54.85172,075,040
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON-79,571-14.1620,454,935
KBANKNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-50715390*-11,613.82ต่ำกว่า 0.5%
KBANKNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC34932314*7,999.5034,932,314
KBANKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -32,780,633-7,506.76665,327,710
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 47-21887393*-5,012.21ต่ำกว่า 0.5%
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 18820650293*4,728.9220,650,293
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 46-18580927*-4,255.03ต่ำกว่า 0.5%
KBANKNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC16914524*3,873.4316,914,524
KBANKNORTRUST NOMINEES LTD.-15918183*-3,645.26ต่ำกว่า 0.5%
KBANKRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-12663881*-2,900.03ต่ำกว่า 0.5%
KBANKLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED12225200*2,799.5712,225,200
KBANKGIC PRIVATE LIMITED - H-12036681*-2,756.40ต่ำกว่า 0.5%
KBANKบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-9,998,473-2,289.6523,020,010
KBANKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-9,839,258-2,253.19216,427,515
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED9,288,5802,127.0829,781,180
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 18,340,5401,909.9858,160,369
KBANKTHE BANK OF NEW YORK MELLON7,744,2251,773.4336,615,728
KBANKRBC INVESTOR SERVICES TRUST-3,674,058-841.3624,565,174
KBANKGIC PRIVATE LIMITED - C-3,322,500-760.8537,369,100
KBANKTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED2,593,784593.9825,487,925
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 99-2,322,600-531.8822,601,165
KBANKกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-2,050,000-469.4512,277,550
KBANKHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD817,964187.3158,752,302
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 42-679,900-155.70111,455,500
KBANKSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY475,047108.79111,086,165
KBANKสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)30,0006.8724,040,650
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 13723,5005.3816,663,074
PTTEPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC30485202*3,322.8930,485,202
PTTEPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -24,002,021-2,616.22170,785,868
PTTEPGIC PRIVATE LIMITED - C-22090093*-2,407.82ต่ำกว่า 0.5%
PTTEPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-21525423*-2,346.27ต่ำกว่า 0.5%
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED 47-20420509*-2,225.84ต่ำกว่า 0.5%
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED 18820255009*2,207.8020,255,009
PTTEPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-9,756,918-1,063.5045,677,182
PTTEPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-5,408,804-589.5647,084,692
PTTEPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-4,607,919-502.2637,957,444
PTTEPTHE BANK OF NEW YORK MELLON4,138,131451.0649,403,274
PTTEPBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-2,158,000-235.2221,591,200
PTTEPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,908,400-208.02112,845,795
PTTEPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,648,400179.6833,581,955
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED 42-1,088,700-118.6754,480,165
PTTEPBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-581,600-63.3938,147,545
CPALLบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด-100,000,000-4,100.00914,577,400
CPALLบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด89,228,1003,658.352,807,050,400
CPALLNORTRUST NOMINEES LTD.-72507225*-2,972.80ต่ำกว่า 0.5%
CPALLนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-55864100*-2,290.43ต่ำกว่า 0.5%
CPALLNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC54589825*2,238.1854,589,825
CPALLนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี50345500*2,064.1750,345,500
CPALLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล45622500*1,870.5245,622,500
CPALLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล39,955,5001,638.1893,550,500
CPALLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED27,158,7051,113.51170,558,454
CPALLJ.P.MORGAN IRELAND (NOMINEES) LIMITED 57824,064,700986.65172,378,600
CPALLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-21,882,104-897.17178,858,282
CPALLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -17,608,234-721.94376,804,313
CPALLJ.P. MORGAN IRELAND (NOMINEES) LIMITED 65514,118,600578.86285,230,900
CPALLCHASE NOMINEES LIMITED 111,617,200476.31101,441,700
CPALLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-10,369,800-425.1653,579,100
CPALLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED10,170,380416.99285,698,456
CPALLGIC PRIVATE LIMITED - C-9,906,600-406.1776,123,000
CPALLTHE BANK OF NEW YORK MELLON8,767,200359.4679,799,300
CPALLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-6,589,500-270.1771,564,800
CPALLRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.3,366,774138.0471,080,274
CPALLน.ส.วลัยพร จิรภูมิมินทร์2,000,00082.0070,000,000
CPALLนายปริญญา เธียรวร1,500,00061.5070,500,000
CPALLAIA Company Limited-DI-LIFE-1,450,000-59.45238,450,000
CPALLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,254,84951.45152,385,566
BBLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -42,647,643-7,868.49610,320,120
BBLMITSUBISHI UFJ GLOBAL CUSTODY S.A.-25690400*-4,739.88ต่ำกว่า 0.5%
BBLNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC25612239*4,725.4625,612,239
BBLNORTRUST NOMINEES LTD.-17097537*-3,154.50ต่ำกว่า 0.5%
BBLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY16,824,0373,104.0369,776,224
BBLTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT16344444*3,015.5516,344,444
BBLLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED13250160*2,444.6513,250,160
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2510341000*1,907.9110,341,000
BBLกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-9931250*-1,832.32ต่ำกว่า 0.5%
BBLCHASE NOMINEES LIMITED 15-8,156,348-1,504.8510,174,531
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-7,160,757-1,321.1612,341,331
BBLGIC PRIVATE LIMITED - C-7,128,700-1,315.2517,947,700
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON7,112,8001,312.3120,663,700
BBLบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-6,458,862-1,191.6659,481,459
BBLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)6,242,1001,151.6730,330,600
BBLCHASE NOMINEES LIMITED 14,922,397908.1819,351,477
BBLMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-3,196,877-589.8233,574,550
BBLRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,395,561441.9814,127,035
BBLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-2,298,641-424.1057,825,103
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,847,100340.7913,326,000
BBLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,688,955311.6152,243,233
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-1,209,569-223.1712,341,331
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,161,612214.3220,663,700
BBLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-899,236-165.9119,309,890
BBLHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C488,30090.0910,950,659
BBLBNY MELLON NOMINEES LIMITED-449,760-82.9811,956,424
BBLUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account270,00049.8234,177,350
BBLUBS AG SINGAPORE BRANCH6,0001.1111,018,550
KTBLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-171384000*-3,907.56ต่ำกว่า 0.5%
KTBNORTRUST NOMINEES LTD.-118315711*-2,697.60ต่ำกว่า 0.5%
KTBCHASE NOMINEES LIMITED 1-93024325*-2,120.95ต่ำกว่า 0.5%
KTBEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-78764400*-1,795.83ต่ำกว่า 0.5%
KTBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)70513563*1,607.7170,513,563
KTBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,865,8671,159.74705,049,487
KTBSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED30,638,224698.55696,772,284
KTBTHE BANK OF NEW YORK MELLON-27,132,100-618.6183,348,316
KTBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-22,144,423-504.89110,780,466
KTBTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-13,874,853-316.3589,909,965
KTBSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-13,284,188-302.88202,977,914
KTBกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)9,725,000221.73272,049,107
KTBกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)9,725,000221.73272,049,108
KTBBNY MELLON NOMINEES LIMITED2,067,46147.14100,450,861
KTBธนาคาร ออมสิน50,0001.14110,232,322
TRUEบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด1,932,569,19924,157.116,879,217,736
TRUEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 720,757,3049,009.471,597,006,799
TRUEWORTH ACCESS TRADING LIMITED448049800*5,600.62448,049,800
TRUECREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED327000000*4,087.50327,000,000
TRUEUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-325,957,308-4,074.47456,143,620
TRUEบริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด (2)257100000*3,213.75257,100,000
TRUEบริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด228,000,0002,850.00819,801,797
TRUEUNIQUE NETWORK COMPANY LIMITED172000000*2,150.00172,000,000
TRUEนายภมร พลเทพ131223799*1,640.30131,223,799
TRUEนายศิริศักดิ์ สนโสภณ-101000000*-1,262.50ต่ำกว่า 0.5%
TRUEบริษัท กรุงเทพเทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด98,087,9181,226.10349,139,291
TRUECORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED-CLIENT-91912500*-1,148.91ต่ำกว่า 0.5%
TRUEบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด85,088,2871,063.60291,350,187
TRUEUBS AG HONG KONG BRANCH70,291,098878.64206,522,567
TRUEบริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด69,930,598874.13248,914,648
TRUEบริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด53,560,800669.511,391,714,929
TRUESTATE STREET BANK EUROPE LIMITED44,681,961558.52155,481,825
TRUEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD34,266,085428.33185,035,241
TRUEบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)9,501,283118.77264,073,782
TRUEบริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด296,1863.70973,646,186
BAYTHE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. BAY ACCOUNT1,281,618,02652,866.745,655,332,146
BAYบริษัท รัตนรักษ์ จำกัด-33321590*-1,374.52ต่ำกว่า 0.5%
BAYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -30834555*-1,271.93ต่ำกว่า 0.5%
BAYบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก482,44119.9038,386,899
INTUCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 129,975,25410,040.59606,419,275
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล8,620,900665.9650,749,900
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,960,400228.6925,171,400
INTUCHนายบำรุง ศรีงาน500,00038.6322,500,001
INTUCHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-156,300-12.0718,801,701
PTTGCNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC42355510*2,213.0842,355,510
PTTGCHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT B34488100*1,802.0034,488,100
PTTGCGIC PRIVATE LIMITED - C28920051*1,511.0728,920,051
PTTGCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT27095368*1,415.7327,095,368
PTTGCNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-26961485*-1,408.74ต่ำกว่า 0.5%
PTTGCCHASE NOMINEES LIMITED 46-25627310*-1,339.03ต่ำกว่า 0.5%
PTTGCBANQUE PICTET & CIE SA-25362060*-1,325.17ต่ำกว่า 0.5%
PTTGCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-18,859,503-985.4146,400,575
PTTGCCHASE NOMINEES LIMITED 15-12,704,474-663.8123,409,889
PTTGCTHE BANK OF NEW YORK MELLON10,030,800524.1150,019,834
PTTGCBNY MELLON NOMINEES LIMITED-9,231,033-482.3227,587,942
PTTGCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,855,385-410.44360,465,780
PTTGCTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-6,793,653-354.9731,821,091
PTTGCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-6,664,533-348.22134,751,371
PTTGCEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-2,805,600-146.5926,172,541
PTTGCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-2,066,544-107.9880,317,116
PTTGCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)611,20031.9439,268,871
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -36,539,265-2,996.22249,805,899
DTACกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล17716400*1,452.7417,716,400
DTACสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)11,024,000903.9732,157,500
DTACTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT4,703,772385.7148,168,172
DTACSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,855,530152.1526,051,593
DTACบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-137,200-11.2511,867,800
BIGCTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-10192038*-2,344.17ต่ำกว่า 0.5%
BIGCBANK OF SINGAPORE LIMITED-BOS SEG A/C 1020169902402*2,277.559,902,402
BIGCนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์-6037000*-1,388.51ต่ำกว่า 0.5%
BIGCนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์-6027800*-1,386.39ต่ำกว่า 0.5%
BIGCนางสุจิตรา มงคลกิติ-4845600*-1,114.49ต่ำกว่า 0.5%
BIGCDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM-4,500,000-1,035.009,500,000
BIGCนายสุทธิพร จิราธิวัฒน์-4169400*-958.96ต่ำกว่า 0.5%
BIGCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,052,982-242.1961,446,378
BIGCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)336,20077.337,722,500
BIGCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED305,23770.2010,555,500
BIGCCREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED-8,900-2.0510,803,600
CPFUBS AG LONDON BRANCH-182933267*-4,116.00ต่ำกว่า 0.5%
CPFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED164,798,2063,707.96250,956,321
CPFDeutsche Bank AG, Singapore (DCS) A/C Aranda Investments Pte Ltd.58467000*1,315.5158,467,000
CPFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -53,342,236-1,200.20509,174,855
CPFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-49254383*-1,108.22ต่ำกว่า 0.5%
CPFCHASE NOMINEES LIMITED 1-48,941,610-1,101.1938,823,100
CPFWORTH ACCESS TRADING LIMITED45331200*1,019.9545,331,200
CPFNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC44609899*1,003.7244,609,899
CPFNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC44307013*996.9144,307,013
CPFNORTRUST NOMINEES LTD.-44282834*-996.36ต่ำกว่า 0.5%
CPFBNY MELLON NOMINEES LIMITED-42,942,741-966.2178,803,418
CPFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY32,064,823721.46113,190,758
CPFน.ส.วลัยพร จิรภูมิมินทร์17,300,000389.25108,300,000
CPFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-8,535,370-192.0588,039,478
CPFนายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ-5,837,800-131.3541,113,700
CPFGIC PRIVATE LIMITED - C4,019,50090.4481,111,500
CPFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-3,823,969-86.04128,756,870
CPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)3,639,10081.88137,527,000
CPFUBS AG HONG KONG BRANCH-1,450,000-32.63206,016,000
CPFนายปริญญา เธียรวร900,00020.2584,500,000
CPFTHE BANK OF NEW YORK MELLON-73,997-1.6641,121,151
MINTNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC28477620*996.7228,477,620
MINTTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-27753882*-971.39ต่ำกว่า 0.5%
MINTNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-22755520*-796.44ต่ำกว่า 0.5%
MINTCHASE NOMINEES LIMITED 11322552700*789.3422,552,700
MINTTHE BANK OF NEW YORK MELLON21361958*747.6721,361,958
MINTBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-14,259,100-499.0731,473,902
MINTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-10,821,481-378.7548,175,953
MINTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-9,006,285-315.2222,408,656
MINTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED4,954,865173.42118,539,975
MINTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-4,094,853-143.3245,939,377
MINTRBC INVESTOR SERVICES TRUST3,238,300113.3438,687,533
MINTBANK OF SINGAPORE LIMITED-1,000,000-35.0040,244,556
MINTนายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค985,00034.48343,259,027
MINTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 778,31627.24255,446,450
MINTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)500,00017.5044,370,340
MINTUBS AG SINGAPORE BRANCH300,00010.50475,630,251
MINTCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH45,7001.60152,961,794
MINTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย40,0001.4020,730,000
TMBDBS BANK A/C 003-865000000*-2,577.70ต่ำกว่า 0.5%
TMBDBS BANK LTD780000000*2,324.40780,000,000
TMBSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED503,065,4511,499.141,305,290,324
TMBCHASE NOMINEES LIMITED 1427369563*1,273.56427,369,563
TMBCHASE NOMINEES LIMITED 50-275375900*-820.62ต่ำกว่า 0.5%
TMBนางวราภรณ์ พวงเรืองศรี-230000000*-685.40ต่ำกว่า 0.5%
TMBนายศิริชัย จรุงสถิตพงศ์-230000000*-685.40ต่ำกว่า 0.5%
TMBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD203,723,106607.091,111,762,794
TMBนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ-176,000,000-524.48664,000,000
TMBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 110,090,173328.073,999,158,485
TMBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)85,900,000255.98360,026,100
TMBบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,199,6506.55339,067,124
IVLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -46,761,833-1,215.81164,358,501
IVLTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT35164058*914.2735,164,058
IVLนายทวีฉัตร จุฬางกูร27,374,200711.73103,607,000
IVLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY26615372*692.0026,615,372
IVLGIC PRIVATE LIMITED - C26521000*689.5526,521,000
IVLNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC24704912*642.3324,704,912
IVLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-13,692,920-356.0232,583,187
IVLนายณัฐพล จุฬางกูร-6,131,300-159.4129,342,500
IVLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,893,76675.2459,198,518
BHBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-7,313,600-1,111.6711,782,800
BHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,642,150857.6134,472,439
BHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-5,184,631-788.0617,290,873
BHบริษัท กรีนสปอต จำกัด-4490975*-682.63ต่ำกว่า 0.5%
BHCHASE NOMINEES LIMITED 46-4352380*-661.56ต่ำกว่า 0.5%
BHนายเชิดชู โสภณพนิช3850075*585.213,850,075
BHCHASE NOMINEES LIMITED3760200*571.553,760,200
BHนายชัย โสภณพนิช2,000,000304.0010,682,485
BHRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.1,311,500199.354,979,800
BHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,191,319-181.088,884,585
BHบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด1,017,000154.5826,138,875
BHบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-676,100-102.7710,383,600
BHGIC PRIVATE LIMITED - C-319,200-48.5211,110,400
BHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY230,23034.994,601,538
BHUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-112,700-17.1360,829,265
BHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-43,360-6.595,597,636
BTSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)110728700*1,013.17110,728,700
BTSบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)95839900*876.9495,839,900
BTSกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3063959984*585.2363,959,984
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว61535200*563.0561,535,200
BTSCHASE NOMINEES LIMITED 46-60651410*-554.96ต่ำกว่า 0.5%
BTSกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-11,819,600-108.1577,077,100
BTSSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED5,910,38054.0899,189,788
BTSHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,779,42234.58182,255,374
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล3,506,80032.0965,638,400
BTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,285,26511.76771,952,342
LHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 289,130,9812,819.032,461,896,685
LHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-96476340*-940.64ต่ำกว่า 0.5%
LHLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 564438880*628.2864,438,880
LHCHASE NOMINEES LIMITED-58173629*-567.19ต่ำกว่า 0.5%
LHกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล57353300*559.1957,353,300
LHCHASE NOMINEES LIMITED 4237,982,400370.33521,141,725
LHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY30,934,324301.61220,632,766
LHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-22,594,200-220.29127,285,680
LHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)15,909,300155.12281,307,800
LHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล14,394,000140.3478,889,920
LHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED3,793,18036.98181,991,541
LHGIC PRIVATE LIMITED - C-526,820-5.141,614,693,940
LHTHE BANK OF NEW YORK MELLON-36,400-0.35128,291,119
TOPNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC30524258*1,587.2630,524,258
TOPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-28,483,750-1,481.1627,589,495
TOPCHASE NOMINEES LIMITED 15-25,433,428-1,322.5417,987,615
TOPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -23,114,622-1,201.96112,937,053
TOPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-22,178,450-1,153.2814,966,701
TOPCHASE NOMINEES LIMITED 117004179*884.2217,004,179
TOPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD15,812,371822.2447,142,292
TOPJPMORGAN THAILAND FUND14347700*746.0814,347,700
TOPBNY MELLON NOMINEES LIMITED-14129297*-734.72ต่ำกว่า 0.5%
TOPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT12,754,900663.2562,111,360
TOPCHASE NOMINEES LIMITED10478800*544.9010,478,800
TOPCHASE NOMINEES LIMITED 46-10360900*-538.77ต่ำกว่า 0.5%
TOPGIC PRIVATE LIMITED - C4,371,000227.2922,346,400
TOPEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-2,075,600-107.9312,089,000
TOPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)270,00014.0414,084,000
TOPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-207,023-10.7765,414,346
TOPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED91,3484.7513,086,386
TOPTHE BANK OF NEW YORK MELLON77,6004.0414,966,701
HMPROบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)414,154,0033,375.363,727,386,030
HMPROบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)282,895,1502,305.602,449,709,155
HMPROนายนิติ โอสถานุเคราะห์64,730,808527.56582,577,277
HMPROสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)62,236,177507.22147,580,000
HMPROHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-61000020*-497.15ต่ำกว่า 0.5%
HMPROAIA Company Limited-DI-LIFE32,831,602267.58295,484,419
HMPROนายจุน วนวิทย์30,652,163249.82271,069,467
HMPROนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล-25,112,319-204.67132,929,280
HMPROนายมานิต อุดมคุณธรรม-17,813,334-145.18319,679,998
HMPROบริษัท สารสิน จำกัด17,453,955142.25157,085,598
HMPROTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED15,908,582129.6591,166,627
HMPROCHASE NOMINEES LIMITED 114,356,844117.01139,326,803
HMPROนายวิชัย มิตรสันติสุข13,679,990111.49123,119,914
HMPROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,388,574109.12200,475,568
HMPROนางวราณี เสรีวิวัฒนา8,074,45765.8189,470,117
HMPROนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-5,558,352-45.30106,193,237
HMPROกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)5,040,25041.0869,362,257
HMPROSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,197,4309.7666,789,280
TUFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 462,524,0189,296.73570,226,280
TUFนายไกรสร จันศิริ204,103,2164,102.47277,804,288
TUFMITSUBISHI CORPORATION185,745,1203,733.48218,145,120
TUFนายธีรพงศ์ จันศิริ185,219,0433,722.90246,958,724
TUFMITSUBISHI CORPORATION163,608,8403,288.54218,145,120
TUFนายเชง นิรุตตินานนท์150,836,7183,031.82205,352,644
TUFนางบุษกร จันศิริ132,247,8242,658.18176,330,432
TUFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)125,246,5862,517.46166,995,448
TUFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED124,510,7492,502.67163,215,610
TUFMITSUBISHI CORPORATION97,200,0001,953.72129,600,000
TUFTHE BANK OF NEW YORK MELLON92,690,0921,863.07118,086,856
TUFนางพรนภา จันศิริ81,996,7861,648.14109,329,048
TUFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY80,399,6961,616.03102,738,366
TUFNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC76189457*1,531.4176,189,457
TUFMITSUBISHI CORPORATION75,063,7201,508.78129,600,000
TUFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC54,748,5841,100.4579,942,820
TUFNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC53665077*1,078.6753,665,077
TUFMRS.YUEN CHU CHOY51,534,0001,035.8368,712,000
TUFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-GEF ACCOUNT CLIENT GENERAL THB49999995*1,005.0049,999,995
TUFUBS AG SINGAPORE BRANCH48,798,398980.8559,416,000
TUFนางจินตนา นิรุตตินานนท์48,000,024964.8064,000,032
TUFนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ47,582,235956.4063,442,980
TUFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD40,156,230807.1456,839,066
TUFNORBAX INC.,2138811600*780.1138,811,600
TUFCHASE NOMINEES LIMITED 130,116,293605.3438,446,144
TUFนายชวน ตั้งจันสิริ29,001,000582.9238,668,000
TUFCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH28,716,000577.1938,288,000
TUFNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-25057340*-503.65ต่ำกว่า 0.5%
TUFMR.SHEUNG SHUN CHAN24,150,000485.4232,200,000
TUFนายนรินทร์ นิรุตตินานนท์23,999,976482.4031,999,968
TUFนายนคร นิรุตตินานนท์22,233,876446.9029,645,168
TUFAIA Company Limited-APEX21,000,192422.1028,000,256
TUFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED20,996,196422.0229,347,506
TUFนายดิสพล จันศิริ19,893,145399.8529,071,908
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว17,993,600361.6729,511,700
TUFGIC PRIVATE LIMITED - C13,376,100268.8624,045,300
TUFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-NON COLLATERAL ACCOUNT THB-12750000*-256.28ต่ำกว่า 0.5%
TUFCREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED-9158033*-184.08ต่ำกว่า 0.5%
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-9132700*-183.57ต่ำกว่า 0.5%
TUFCHASE NOMINEES LIMITED-8387200*-168.58ต่ำกว่า 0.5%
TUFNORTRUST NOMINEES LTD.-8308766*-167.01ต่ำกว่า 0.5%
EAนายลุชัย ภุขันอนันต์89,386,7082,257.01136,424,708
EAน.ส.จารุนันท์ อัศวดำรงชัย-77749508*-1,963.18ต่ำกว่า 0.5%
EAนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย-63497449*-1,603.31ต่ำกว่า 0.5%
EAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,816,9151,384.1376,026,815
EAนางมุกดา บุญเสี่ยง37,537,855947.83168,653,143
EAนายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ-21700000*-547.93ต่ำกว่า 0.5%
EAนายสมบูรณ์ อาหุนัย-11,181,400-282.3353,267,588
EAนายจุลินทร์ อาหุนัย-9,448,053-238.5620,000,000
EAนายกษิดิศ อัชนันท์6,031,000152.2870,970,900
EAนายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล-6,005,000-151.6365,000,000
EAนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา3,959,30099.9731,209,300
EAนายอาณัติ ทรัพย์ทวีกุล1,645,70041.5532,479,906
EAน.ส.วรมาศ ศรีวัฒนประภา793,00020.0233,881,400
EAน.ส.มาลินี บุญรักษ์-706,000-17.8345,756,000
EAนายสมโภชน์ อาหุนัย500,00012.631,510,160,186
EAน.ส.สุภาภรณ์ อาหุนัย-500,000-12.6323,197,049
DELTACITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG-718254990*-54,048.69ต่ำกว่า 0.5%
DELTACITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES718158350*54,041.42718,158,350
DELTAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,390,6041,459.14108,098,079
DELTANORTRUST NOMINEES LTD-CL AC14032872*1,055.9714,032,872
DELTAนายไพศาล ชาติพิทักษ์-13734800*-1,033.54ต่ำกว่า 0.5%
DELTATHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-11546900*-868.90ต่ำกว่า 0.5%
DELTADeutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund10099400*759.9810,099,400
DELTASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED9,344,570703.1849,674,023
DELTATHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-8,596,436-646.887,408,695
DELTANORTRUST NOMINEES LTD.-7962372*-599.17ต่ำกว่า 0.5%
DELTANORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-6642600*-499.86ต่ำกว่า 0.5%
DELTAAIA Company Limited-APEX-6497400*-488.93ต่ำกว่า 0.5%
DELTACHASE NOMINEES LIMITED 42-6442500*-484.80ต่ำกว่า 0.5%
DELTASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,569,536419.1113,807,836
DELTAHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-4,373,440-329.1010,153,335
DELTACHASE NOMINEES LIMITED 1-43,680-3.297,365,120
RATCHLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED11,180,000684.78113,098,000
RATCHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD10288292*630.1610,288,292
RATCHสำนักงานประกันสังคม (4 กรณี)-9622040*-589.35ต่ำกว่า 0.5%
RATCHบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-9540000*-584.33ต่ำกว่า 0.5%
RATCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,733,930351.20222,605,083
RATCHนายมิน เธียรวร3,020,700185.0211,220,700
RATCHบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2,613,900-160.108,864,900
RATCHTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-961,300-58.889,639,800
RATCHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED941,80057.6931,292,845
RATCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล417,70025.5811,785,200
RATCHAIA Company Limited-APEX-320,000-19.6010,780,000
IRPCกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (SI)-182,044,800-782.791,001,752,170
IRPCกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล154050900*662.42154,050,900
IRPCGIC PRIVATE LIMITED - C-135138500*-581.10ต่ำกว่า 0.5%
IRPCกองทุนเปิด ไทยทวีทุน-123000000*-528.90ต่ำกว่า 0.5%
IRPCกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด118516000*509.62118,516,000
IRPCCHASE NOMINEES LIMITED 46-106393300*-457.49ต่ำกว่า 0.5%
IRPCนางสมทรง ลาภานันต์รัตน์104348200*448.70104,348,200
IRPCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED98,451,075423.34267,519,644
IRPCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)37,900,000162.97207,586,900
IRPCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -37,788,918-162.49787,007,075
IRPCEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-25,552,900-109.88119,187,700
IRPCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD11,113,78847.79227,910,478
IRPCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,609,50024.12184,907,303
SCCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED927,939354.474,425,776
SCCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-863,000-329.676,066,500
SCCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -837,123-319.785,478,305
SCCCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-596,312-227.791,462,011
SCCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล233,70089.271,690,100
EGCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,038,299763.3083,260,250
EGCOธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-2805000*-424.96ต่ำกว่า 0.5%
EGCOSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,180,690-330.378,314,920
EGCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,400,000-212.1010,096,871
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว494,70074.958,860,500
EGCOBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH-360,000-54.542,790,000
EGCOนายสุวรรณ ไอศุริยกรเทพ116,50017.654,309,500
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25107,50016.296,478,500
EGCOกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ105,60016.003,205,200
EGCOบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-72,600-11.008,927,400
BANPUบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -42,428,172-1,251.63182,145,266
BANPUนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ-36754410*-1,084.26ต่ำกว่า 0.5%
BANPUUBS AG SINGAPORE BRANCH35008000*1,032.7435,008,000
BANPUGIC PRIVATE LIMITED - C-21,733,200-641.1325,940,300
BANPUนายทวีฉัตร จุฬางกูร20550000*606.2320,550,000
BANPUนายประทีป ตั้งมติธรรม19,750,500582.6439,054,500
BANPUCHASE NOMINEES LIMITED 28-19737950*-582.27ต่ำกว่า 0.5%
BANPUGIC PRIVATE LIMITED - H-15103500*-445.55ต่ำกว่า 0.5%
BANPUJPMORGAN THAILAND FUND14193000*418.6914,193,000
BANPUSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-10,227,869-301.7217,782,638
BANPUSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-7,292,432-215.1336,630,554
BANPUHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-5,379,147-158.6885,322,466
BANPUTHE BANK OF NEW YORK MELLON-3,849,400-113.5614,614,220
BANPUนายกมล ว่องกุศลกิจ2,000,00059.0047,646,210
BANPUนางอารดา ลัทธะพานิชย์900,00026.5514,691,000
BANPUEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-803,100-23.6917,884,600
BANPUนายสุนทร ว่องกุศลกิจ800,00023.6023,463,260
BANPUน.ท.พญ.ลักษมี ว่องกุศลกิจ90,0002.6617,890,000
PSCHASE NOMINEES LIMITED 28-45,729,100-1,326.1417,979,849
PSHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-16355790*-474.32ต่ำกว่า 0.5%
PSนายอนุชา กิจธนามงคลชัย13720000*397.8813,720,000
PSN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 113515200*391.9413,515,200
PSกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3013024400*377.7113,024,400
PSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)12950500*375.5612,950,500
PSCHASE NOMINEES LIMITED 50-12516400*-362.98ต่ำกว่า 0.5%
PSNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-11923101*-345.77ต่ำกว่า 0.5%
PSนางรัตนา พรมสวัสดิ์-10,100,000-292.9068,999,500
PSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,190,522179.5365,682,773
PSSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,029,34987.8519,925,900
PSSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,239,577-64.9528,959,577
PSสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,961,10056.8726,809,100
PSUBS AG SINGAPORE BRANCH-41,500-1.20100,036,000
BJCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8313518*305.528,313,518
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,277,40046.9441,473,700
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25102,2003.7633,374,800
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล79,6002.939,382,200
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ9,4000.358,323,700
TPIPLนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์781,336,6162,234.62867,146,240
TPIPLนายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์780,410,4662,231.97867,122,740
TPIPLนายภากร เลี่ยวไพรัตน์776,471,2292,220.71862,745,810
TPIPLนายประมวล เลี่ยวไพรัตน์728,010,0002,082.11808,900,000
TPIPLธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)591,923,9161,692.90657,693,240
TPIPLน.ส.ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์566,169,4981,619.24629,077,220
TPIPLนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ408,909,2001,169.48455,788,000
TPIPLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 243,679,445696.92296,158,185
TPIPLกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล186711700*534.00186,711,700
TPIPLบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด180,147,186515.22200,163,540
TPIPLEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD145,498,116416.12160,396,840
TPIPLนางราณี เอื้อทวีกุล144000000*411.84144,000,000
TPIPLบริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด141,723,000405.33157,470,000
TPIPLนายนเรศ งามอภิชน136,800,000391.25151,800,000
TPIPLนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล113344100*324.16113,344,100
TPIPLกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด104474900*298.80104,474,900
TPIPLTHE BANK OF NEW YORK MELLON103,513,940296.05118,659,340
TPIPLบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)102832100*294.10102,832,100
TPIPLนายฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์102,000,000291.72119,000,000
TPIPLนางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล96,900,000277.13109,200,000
TPIPLนางบุญศรี เลี่ยวไพรัตน์-82138536*-234.92ต่ำกว่า 0.5%
TPIPLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-16058069*-45.93ต่ำกว่า 0.5%
TPIPLบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด-15000000*-42.90ต่ำกว่า 0.5%
TPIPLนายประทีป ตั้งมติธรรม-12540100*-35.86ต่ำกว่า 0.5%
TPIPLนายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย-11300000*-32.32ต่ำกว่า 0.5%
ROBINSSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-19661100*-933.90ต่ำกว่า 0.5%
ROBINSNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-16349900*-776.62ต่ำกว่า 0.5%
ROBINSCHASE NOMINEES LIMITED 15-15,273,500-725.496,101,300
ROBINSสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)9,798,000465.4117,164,400
ROBINSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,801,278-418.0626,502,337
ROBINSTHE BANK OF NEW YORK MELLON8,451,600401.4528,005,900
ROBINSNORBAX INC.,21-7881000*-374.35ต่ำกว่า 0.5%
ROBINSTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-7319400*-347.67ต่ำกว่า 0.5%
ROBINSCHASE NOMINEES LIMITED 1885818700*276.395,818,700
ROBINSSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED5,241,461248.9737,757,161
ROBINSCHASE NOMINEES LIMITED 1-3,871,658-183.9021,774,800
ROBINSHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,608,266-171.3923,638,235
ROBINSนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์229,90010.9233,032,696
ROBINSCACEIS BANK FRANCE56,1002.668,659,794
ROBINSCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH52,0002.4743,644,765
Mนางยุพิน ธีระโกเมน164,128,5779,437.39363,118,579
Mนายสมนึก หาญจิตต์เกษม-164087977*-9,435.06ต่ำกว่า 0.5%
Mนายประวิทย์ ตันติวศินชัย-5350000*-307.63ต่ำกว่า 0.5%
MN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 115163100*296.885,163,100
Mกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,656,700152.7617,268,300
Mบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,772,136-101.907,237,834
MRBC INVESTOR SERVICES TRUST702,00040.377,929,300
MCACEIS BANK LUXEMBOURG647,00037.205,817,000
Mกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25313,30018.0110,586,200
Mกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล101,7005.859,556,200
Mกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ82,8004.765,689,000
Mนายฤทธิ์ ธีระโกเมน45,1002.59139,653,133
Mนายสมชาย หาญจิตต์เกษม40,6002.33164,128,612
Mนายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา25,1001.447,225,100
TTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,823,041442.58209,111,390
TTWบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-20,647,700-235.38780,789,100
TTWบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-15,529,800-177.04150,648,000
TTWTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-11,478,533-130.8624,064,897
TTWSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-7,217,700-82.2852,686,224
TTWนายจุน วนวิทย์5,508,80062.8036,123,300
TTWนายไพศาล ชาติพิทักษ์4,200,00047.8824,200,000
TTWHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,702,700-42.2139,942,833
TTWนายยงยุทธ จรัญวาศน์-5,000-0.0624,306,600
BCPNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC14790700*477.0014,790,700
BCPNORTRUST NOMINEES LTD.-14286300*-460.73ต่ำกว่า 0.5%
BCPนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-11500000*-370.88ต่ำกว่า 0.5%
BCPCHASE NOMINEES LIMITED 50-11375845*-366.87ต่ำกว่า 0.5%
BCPDeutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund-10,344,200-333.6014,708,700
BCPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT8,363,300269.7220,352,000
BCPกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด7775800*250.777,775,800
BCPN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 17765500*250.447,765,500
BCPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED7582508*244.547,582,508
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล4,308,300138.9440,225,600
BCPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,384,30076.8917,719,700
BCPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,172,400-70.0641,278,560
BCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,800,498-58.0763,072,506
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,536,20049.548,492,000
BCPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,422,300-45.8719,168,609
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,164,20037.5519,306,000
BCPEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-1,032,200-33.299,102,300
BCPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-830,514-26.789,141,900
BCPบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-164,400-5.3020,136,800
CENTELนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์-57470673*-1,882.16ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนายสุทธิพร จิราธิวัฒน์-29480726*-965.49ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนางสุจิตรา มงคลกิติ-28312500*-927.23ต่ำกว่า 0.5%
CENTELน.ส.ศันสนา จิราธิวัฒน์20070000*657.2920,070,000
CENTELน.ส.ธาพิดา นรพัลลภ-18513322*-606.31ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล-18116561*-593.32ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนางเจียมจิตต์ จิราธิวัฒน์-17966314*-588.40ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนางสุจิตรา มงคลกิติ-17538294*-574.38ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนางณัฐธีรา บุญศรี17,226,662564.1726,232,492
CENTELนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์17151000*561.7017,151,000
CENTELนางสมกมล เวชชาชีวะ17037890*557.9917,037,890
CENTELนายธีระเดช จิราธิวัฒน์16725000*547.7416,725,000
CENTELนายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์16725000*547.7416,725,000
CENTELนางอรณี จิราธิวัฒน์15546400*509.1415,546,400
CENTELนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์-12,434,970-407.2532,293,176
CENTELนายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์12278474*402.1212,278,474
CENTELน.ส.สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล12007774*393.2512,007,774
CENTELนางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์11978680*392.3011,978,680
CENTELน.ส.ณพิม จิราธิวัฒน์11260276*368.7711,260,276
CENTELนายณพนธ์ จิราธิวัฒน์11260275*368.7711,260,275
CENTELนายณพัทธ์ จิราธิวัฒน์11260275*368.7711,260,275
CENTELนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์10,814,494354.1718,358,800
CENTELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,502,625343.9632,897,763
CENTELน.ส.รวิศรา จิราธิวัฒน์10110000*331.1010,110,000
CENTELนายดวิษ จิราธิวัฒน์10035000*328.6510,035,000
CENTELSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-8,789,596-287.869,529,262
CENTELนายมนู เผ่าวิบูล8414800*275.588,414,800
CENTELกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-6,809,400-223.017,456,300
CENTELนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล6,003,853196.6316,495,353
CENTELTHE BANK OF NEW YORK MELLON3,149,400103.1446,552,700
CENTELนายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์1,687,53455.2717,966,314
CENTELนางรัตนา นรพัลลภ1,297,66042.5021,632,718
CENTELBARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE1,267,72541.5217,237,225
CENTELนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์-1,267,725-41.5236,447,923
CENTELนายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์-1,014,200-33.229,131,135
CENTELนายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์135,0004.4215,944,397
CENTELน.ส.อัจฉรา จิราธิวัฒน์33,0001.0811,972,273
SUPERนายประเดช กิตติอิสรานนท์1,920,641,0004,148.582,073,370,900
SUPERบริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด1,380,731,1702,982.381,505,749,170
SUPERนายจอมทรัพย์ โลจายะ1,305,880,0002,820.701,420,960,000
SUPERน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์781,784,5701,688.65855,447,070
SUPERนางดาราณี อัตตะนันทน์716,155,8001,546.90829,218,200
SUPERน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์545,607,6301,178.51617,767,630
SUPERนายกุลทีป พิชิตสิงห์525,000,0001,134.00570,000,000
SUPERบริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด365,176,818788.78398,370,620
SUPERนายกำธร กิตติอิสรานนท์310,992,640671.74386,523,540
SUPERบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 232355640*501.89232,355,640
SUPERน.ส.พูนลักษณ์ เตโชติอัศนีย์230,000,000496.80260,000,000
SUPERนางฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์210,000,000453.60220,000,000
SUPERนายพรพรหม พรหมวาณิช206387000*445.80206,387,000
SUPERนายภูวสิษฎ์ เชฏฐ์อุดมลาภ175803580*379.74175,803,580
SUPERบริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จำกัด172,772,360373.19188,337,960
SUPERนายไพโรจน์ ศิริรัตน์168963470*364.96168,963,470
SUPERนายภัทร จึงกานต์กุล149602970*323.14149,602,970
SUPERนายศิริชัย โตวิริยะเวช147,599,000318.81162,563,000
SUPERม.ร.ว.ทัชวรรณ สายเชื้อ147429980*318.45147,429,980
SUPERนายอรรถพล เอี่ยมสิทธิพันธุ์123,978,000267.79140,360,000
SUPERนายวีระเดช เตชะไพบูลย์102,000,000220.32112,000,000
SUPERนายอดิสร ลิ้มณรงค์100,875,000217.89109,500,000
SUPERน.ส.เบญจวรรณ อุสาหะ99,876,700215.73112,877,400
SUPERนายนเรศ งามอภิชน-21000000*-45.36ต่ำกว่า 0.5%
SUPERนายภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ-13000000*-28.08ต่ำกว่า 0.5%
SUPERนางทัชวรรณ สายเชื้อ-12500615*-27.00ต่ำกว่า 0.5%
SUPERนายบุญชู ลิ่มอติบูลย์-11373800*-24.57ต่ำกว่า 0.5%
TCAPNORTRUST NOMINEES LTD.-39680200*-1,378.89ต่ำกว่า 0.5%
TCAPNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC31581800*1,097.4731,581,800
TCAPCHASE NOMINEES LIMITED 50-15000658*-521.27ต่ำกว่า 0.5%
TCAPN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 114469858*502.8314,469,858
TCAPCHASE NOMINEES LIMITED-11272600*-391.72ต่ำกว่า 0.5%
TCAPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-11171900*-388.22ต่ำกว่า 0.5%
TCAPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC9218500*320.349,218,500
TCAPสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด9200000*319.709,200,000
TCAPN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 57113200*247.187,113,200
TCAPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล4,150,400144.2326,673,300
TCAPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-2,949,714-102.5012,731,360
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล2,839,70098.6811,087,300
TCAPบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2,075,400-72.127,566,100
TCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,749,914-60.81188,491,836
TCAPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,459,400-50.7133,417,869
TCAPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-1,448,500-50.3416,550,055
TCAPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,334,600-46.3852,643,082
TCAPBNY MELLON NOMINEES LIMITED-880,116-30.5814,375,184
TCAPCLEARSTREAM NOMINEES LTD-851,600-29.598,325,845
TCAPน.ส.อตินุช ตันติวิท600,00020.8516,466,272
TCAPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล286,2009.9512,829,100
TCAPนายปิยะ ชื่นชมเดช70,0002.437,720,000
WHASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED91827644*2,892.5791,827,644
WHAบริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด87,977,7812,771.30329,916,681
WHAUBS AG HONG KONG BRANCH26,727,272841.91100,227,272
WHAนางจรีพร อนันตประยูร20,600,238648.91169,676,493
WHAนายสมยศ อนันตประยูร17,524,255552.01159,103,167
WHAนายนเรศ งามอภิชน15276647*481.2115,276,647
WHAนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล12,417,565391.1547,517,565
WHAนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด11,280,000355.3242,300,000
WHAนายสมชาย คล่องประมง-8400000*-264.60ต่ำกว่า 0.5%
WHAน.ส.สุพิชญา พู่พิสุทธิ์-7921285*-249.52ต่ำกว่า 0.5%
WHAกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล7457454*234.917,457,454
WHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,161,409225.5814,365,128
WHAนายโชดิวัต ดั่นธนสาร7042100*221.837,042,100
WHAHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-5381015*-169.50ต่ำกว่า 0.5%
WHAนางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ-5175450*-163.03ต่ำกว่า 0.5%
WHAนายสัญชัย สุขสมชีวิน3,451,318108.728,741,818
WHAน.ส.นลินรัตน์ แซ่อึ้ง1,844,96858.1212,415,098
WHAนายวุฒิ จารุกรสกุล1,289,56940.6218,895,869
WHAนายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท-1,086,364-34.228,243,636
WHAนางเฉลียว ศรีชัยวัฒน์1,049,92733.0711,464,727
WHAนายสุรชัย ทิพานำชัย1,038,05032.709,534,875
JASSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED145,429,563836.22284,531,103
JASNORTRUST NOMINEES LTD.-115827400*-666.01ต่ำกว่า 0.5%
JASBNY MELLON NOMINEES LIMITED-74735400*-429.73ต่ำกว่า 0.5%
JASMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC62534400*359.5762,534,400
JASนางราณี เอื้อทวีกุล-62000000*-356.50ต่ำกว่า 0.5%
JASบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-61057700*-351.08ต่ำกว่า 0.5%
JASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 58,521,945336.50815,602,113
JASNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC58214500*334.7358,214,500
JASบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)-57293500*-329.44ต่ำกว่า 0.5%
JASบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)47,890,000275.37142,730,000
JASนายทิศชวน นานาวราทร45000000*258.7545,000,000
JASนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล42308000*243.2742,308,000
JASHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-38323688*-220.36ต่ำกว่า 0.5%
JASนางวลัยพร สมภักดี-37978500*-218.38ต่ำกว่า 0.5%
JASนายสิทธิชัย มาธนชัย36843500*211.8536,843,500
JASNOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT35926600*206.5835,926,600
JASGOLDMAN SACHS & CO29,677,058170.6465,901,223
JASCHASE NOMINEES LIMITED 15-13,043,712-75.0086,317,188
JASนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล-11,916,700-68.5263,158,100
JASTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100-7,648,910-43.9842,729,050
JASABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD1,300,0007.48318,533,500
CIMBTBANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE647452040*1,204.26647,452,040
CIMBTSOCIETE GENERALE BANK & TRUST, SINGAPORE BRANCH-647452040*-1,204.26ต่ำกว่า 0.5%
CIMBTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,716,010-21.79137,517,652
BKIนายณรงค์ สุทธิกุลพาณิช-835718*-305.87ต่ำกว่า 0.5%
BKIนายชาญ โสภณพนิช833,952305.232,937,977
BKIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-80,000-29.28696,580
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท65,40023.941,318,813
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว49,90018.261,055,580
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ46,40016.981,136,600
BKIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-45,000-16.47850,125
BKIบริษัท ซี.อาร์. โฮลดิ้ง จำกัด-38,000-13.913,332,934
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ33,10012.11587,700
BKIบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-1,600-0.591,049,040
BMCLบริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด-1650882618*-3,103.66ต่ำกว่า 0.5%
BMCLบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)-1,025,000,000-1,927.005,163,312,416
BMCLนายวิชัย วชิรพงศ์904940100*1,701.29904,940,100
BMCLธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)-661613256*-1,243.83ต่ำกว่า 0.5%
BMCLธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-516885356*-971.74ต่ำกว่า 0.5%
BMCLนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล300000000*564.00300,000,000
BMCLนางวลัยพร สมภักดี247493200*465.29247,493,200
BMCLบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด240000000*451.20240,000,000
BMCLบริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด222,769,000418.81345,434,400
BMCLน.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข220900000*415.29220,900,000
BMCLธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)-206754143*-388.70ต่ำกว่า 0.5%
BMCLธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)200000000*376.00200,000,000
BMCLนายธีระ กิติจารุรัตน์110000000*206.80110,000,000
BMCLUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account91,808,700172.60271,632,800
BMCLบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)-64,000,000-120.32178,764,458
BMCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 60,888,946114.47238,203,742
THCOMบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)450870934*15,667.76450,870,934
THCOMบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)-450870934*-15,667.76ต่ำกว่า 0.5%
THCOMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -33,477,587-1,163.3557,748,685
THCOMSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED29,093,3001,010.9942,023,500
THCOMกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-17929500*-623.05ต่ำกว่า 0.5%
THCOMCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC15520000*539.3215,520,000
THCOMกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-15072500*-523.77ต่ำกว่า 0.5%
THCOMRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.13485400*468.6213,485,400
THCOMUBS AG HONG KONG BRANCH10250000*356.1910,250,000
THCOMHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-9,506,360-330.3516,249,540
THCOMกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว9161400*318.369,161,400
THCOMบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)9160000*318.319,160,000
THCOMCREDIT SUISSE AG,8281500*287.788,281,500
THCOMกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ7074200*245.837,074,200
THCOMNORBAX INC.,136355800*220.866,355,800
THCOMกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-6321300*-219.67ต่ำกว่า 0.5%
THCOMกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-5483800*-190.56ต่ำกว่า 0.5%
THCOMนายณฤทธิ์ เจียอาภา4,800,000166.8012,500,000
THCOMTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT4,548,300158.0510,291,900
THCOMนายวิชัย มิตรสันติสุข-4,175,600-145.1020,824,400
THCOMกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์1,983,20068.928,487,000
THCOMนางนนธญา อภิธโนทัย-1,031,000-35.837,640,000
THCOMนายกิตติ งามมหรัตน์-321,000-11.156,383,900
ITDนายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์195400000*1,397.11195,400,000
ITDนายวิชัย วชิรพงศ์170420700*1,218.51170,420,700
ITDนายเจษฎา เลิศนันทปัญญา-142995156*-1,022.42ต่ำกว่า 0.5%
ITDนายวิชาญ วชิรพงศ์135550000*969.18135,550,000
ITDนายชาญชัย กุลถาวรากร-57900000*-413.99ต่ำกว่า 0.5%
ITDSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY56264792*402.2956,264,792
ITDกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด52743300*377.1152,743,300
ITDกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล48573900*347.3048,573,900
ITDนายวิชัย เอกอุดมสิน-47000089*-336.05ต่ำกว่า 0.5%
ITDบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)46112400*329.7046,112,400
ITDนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ45000000*321.7545,000,000
ITDSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-42,296,866-302.4244,186,935
ITDบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)40178900*287.2840,178,900
ITDนางวลัยพร สมภักดี39576200*282.9739,576,200
ITDบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)38360300*274.2838,360,300
ITDนายทวีฉัตร จุฬางกูร-37625100*-269.02ต่ำกว่า 0.5%
ITDนายพิชิต ชินวิทยากุล32900000*235.2432,900,000
ITDนางนนธญา อภิธโนทัย32202700*230.2532,202,700
ITDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -30,048,422-214.85141,592,696
ITDนายมิตรพัน สถาวรมณี28160400*201.3528,160,400
ITDนายวิบูลย์ พันธ์รัตนมงคล-28010406*-200.27ต่ำกว่า 0.5%
ITDน.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข-27300000*-195.20ต่ำกว่า 0.5%
ITDบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)27198900*194.4727,198,900
ITDGIC PRIVATE LIMITED - C-26885420*-192.23ต่ำกว่า 0.5%
ITDนายอภิชิต รัตนเวคินรักษ์26720000*191.0526,720,000
ITDนายเจริญ เอกอุดมสิน-25890000*-185.11ต่ำกว่า 0.5%
ITDRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-25425200*-181.79ต่ำกว่า 0.5%
ITDนางนิจพร จรณะจิตต์-23,940,000-171.17386,021,640
ITDนายเปรมชัย กรรณสูต-20,110,000-143.79876,233,726
ITDน.ส.วลัยทิพย์ จรณะจิตต์-15,841,091-113.2652,414,391
ITDน.ส.จิตราพรรณ จรณะจิตต์-15,641,091-111.8352,614,391
ITDน.ส.ชไมมาส กรรณสูต-1,950,800-13.9531,643,881
ITDนายไชยา สกุลชัยวาณิชย์-1,000,000-7.1547,504,150
ITDนายประวิตร พันธ์สายเชื้อ200,0001.4347,444,100
ITDน.ส.ปราชญา กรรณสูต13,0000.0938,839,766
SPALIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -75,767,925-1,629.01164,908,590
SPALISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-27,269,950-586.3042,239,874
SPALIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-22,156,844-476.3729,838,661
SPALIม.ล.กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ-21030800*-452.16ต่ำกว่า 0.5%
SPALISKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG20747800*446.0820,747,800
SPALIกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)19520900*419.7019,520,900
SPALINORTRUST NOMINEES LTD-CL AC19165357*412.0619,165,357
SPALINORTRUST NOMINEES LTD.-18085357*-388.84ต่ำกว่า 0.5%
SPALIUBS (LUXEMBOURG) S.A.17781900*382.3117,781,900
SPALISOMERS (U.K.) LIMITED-16531700*-355.43ต่ำกว่า 0.5%
SPALIบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)-15790900*-339.50ต่ำกว่า 0.5%
SPALICHASE NOMINEES LIMITED14962000*321.6814,962,000
SPALIนายสันติ สิงหวังชา13,952,900299.9936,066,300
SPALITHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-13,531,400-290.9327,947,900
SPALIJPMORGAN THAILAND FUND12069500*259.4912,069,500
SPALICHASE NOMINEES LIMITED 19339300*200.799,339,300
SPALIกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล9054700*194.689,054,700
SPALIนางวัชณี สิงหวังชา7,200,000154.8025,600,000
SPALISTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,343,500136.3950,659,600
SPALIกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-5,291,600-113.7712,892,800
SPALIกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-3,092,400-66.4913,020,700
SPALICHASE NOMINEES LIMITED 15-2,281,800-49.0615,050,500
SPALIกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว2,262,10048.6412,664,700
SPALIนายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล2,115,70045.4911,795,800
SPALIกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-264,500-5.6910,601,000
SPALIน.ส.กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ-239,100-5.1410,768,100
SPALIนายอธิภู ลือชัยชนะกุล217,6004.6811,978,700
TISCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD19,788,700905.3333,256,510
TISCORBC INVESTOR SERVICES TRUST-13,081,500-598.484,451,803
TISCON.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1110018372*458.3410,018,372
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 1888486178*388.248,486,178
TISCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,941,682-363.3356,752,003
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 47-7533478*-344.66ต่ำกว่า 0.5%
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 50-7029332*-321.59ต่ำกว่า 0.5%
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 16,341,670290.1310,420,920
TISCOกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-6,182,200-282.8445,527,000
TISCOTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT6051200*276.846,051,200
TISCOBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-5347820*-244.66ต่ำกว่า 0.5%
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 4-5294200*-242.21ต่ำกว่า 0.5%
TISCOนายชาลี วลัยเสถียร4905542*224.434,905,542
TISCOนายชาลี วลัยเสถียร โดย บลจ.วรรณ จำกัด-4400000*-201.30ต่ำกว่า 0.5%
TISCONORTRUST NOMINEES LTD.-4320960*-197.68ต่ำกว่า 0.5%
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 1804303400*196.884,303,400
TISCOกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นแวลู-4283430*-195.97ต่ำกว่า 0.5%
TISCOTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED4258130*194.814,258,130
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 32-4185000*-191.46ต่ำกว่า 0.5%
TISCONORTRUST NOMINEES LTD-CL AC4019860*183.914,019,860
TISCOกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,999,200137.219,664,890
TISCOนายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล2,573,600117.7412,652,600
TISCOกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,390,500109.3711,685,240
TISCOกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี-1,842,500-84.297,929,440
TISCOSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,797,91882.2519,843,034
TISCOกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-1,603,100-73.346,918,770
TISCOBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG1,558,00071.2838,118,690
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED1,056,50048.335,720,000
TISCOกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1,032,400-47.238,845,990
TISCOกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท962,90044.057,752,060
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 42908,10041.5564,049,457
TISCOSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY770,73235.269,594,202
TISCOกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-486,500-22.2624,038,450
TISCON.C.B.TRUST LIMITED-LEGAL & GENERAL ASSURANCE SOCIETY LTD-362,600-16.597,257,330
TISCOBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-340,000-15.5613,398,600
TISCOนายไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์76,3003.494,136,230
TISCONORBAX INC.,82-18,300-0.845,409,930
KTISบริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด256,035,1992,393.93964,999,999
KTISนางหทัย ศิริวิริยะกุล-256,035,199-2,393.931,396,960,001
KTISBANK OF SINGAPORE LIMITED243138600*2,273.35243,138,600
KTISTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-97800000*-914.43ต่ำกว่า 0.5%
KTISนายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล78,782,600736.62114,078,900
KTISนายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเสิศกุล-72345300*-676.43ต่ำกว่า 0.5%
KTISนายปริญญ์ ศิริวิริยะกุล-70832000*-662.28ต่ำกว่า 0.5%
KTISน.ส.สายศิริ ศิริวิริยะกุล-65000000*-607.75ต่ำกว่า 0.5%
KTISนางวีณา ธรณนิธิกุล29070200*271.8129,070,200
KTISนายอาณัติ เรืองกูล21,629,800202.2447,069,100
KTISMR.CHUA KIM HUA-20492300*-191.60ต่ำกว่า 0.5%
KTISFAR EAST DISTILLERS PTE. LTD.-20047000*-187.44ต่ำกว่า 0.5%
KTISSINOTAC GROUP PTE.LTD.-20047000*-187.44ต่ำกว่า 0.5%
KTISนายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล19,259,000180.0761,510,400
KTISบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -15,461,897-144.5728,872,609
KTISKING WAN INDUSTRIES PTE. LTD.-3,150,000-29.4525,901,000
KTISนายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล500,0004.68190,500,000
Sบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด1706441632*12,883.631,706,441,632
Sนายสันติ ภิรมย์ภักดี1362946524*10,290.251,362,946,524
SSingha Property Management (Singapore) Pte Ltd485840652*3,668.10485,840,652
SDAMERIUS PTE. LTD.247617536*1,869.51247,617,536
SSINGHA PROPERTY MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.242505987*1,830.92242,505,987
Sนายรพิ พินิจชอบ-101344375*-765.15ต่ำกว่า 0.5%
Sน.ส.อัจฉราพร ศิริไพรวัน-96,250,000-726.6924,750,000
Sนายเขมไชย รสานนท์-86,659,700-654.2843,260,737
SUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account85000000*641.7585,000,000
Sนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์30000000*226.5030,000,000
Sบริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด-19452500*-146.87ต่ำกว่า 0.5%
Sทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-12588000*-95.04ต่ำกว่า 0.5%
Sบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9076579*-68.53ต่ำกว่า 0.5%
Sนายปัญจะ เสนาดิสัย-5500000*-41.53ต่ำกว่า 0.5%
Sน.ส.วิรงรอง รัตนวิจัย-5321100*-40.17ต่ำกว่า 0.5%
Sนางพชร คล้ำชื่น-5206250*-39.31ต่ำกว่า 0.5%
Sนางลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ-4140000*-31.26ต่ำกว่า 0.5%
Sนายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร-4050000*-30.58ต่ำกว่า 0.5%
Sนายทรงพล ชัชวาลย์พันธ์-4000000*-30.20ต่ำกว่า 0.5%
Sน.ส.ฐิติพร เมกจิตร-3700000*-27.94ต่ำกว่า 0.5%
Sนายรณกิจ ศรีพัชราวุธ-3300000*-24.92ต่ำกว่า 0.5%
Sนายเปรมชัย ศรีภัทร-3248900*-24.53ต่ำกว่า 0.5%
Sนายต่อศักดิ์ ทันตวิวัฒนา-3200000*-24.16ต่ำกว่า 0.5%
Sนางปนัดดา สุนทรศารทูล-2879850*-21.74ต่ำกว่า 0.5%
HANANORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-7974092*-350.86ต่ำกว่า 0.5%
HANANORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC7894200*347.347,894,200
HANATHE BANK OF NEW YORK MELLON6590501*289.986,590,501
HANANORTRUST NOMINEES LTD-CL AC6582367*289.626,582,367
HANANORTRUST NOMINEES LTD.-5983575*-263.28ต่ำกว่า 0.5%
HANAJPMORGAN THAILAND FUND4727300*208.004,727,300
HANARBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-4461700*-196.31ต่ำกว่า 0.5%
HANADANSKE BANK A/S-4200100*-184.80ต่ำกว่า 0.5%
HANACHASE NOMINEES LIMITED 964155400*182.844,155,400
HANACACEIS BANK LUXEMBOURG-4061500*-178.71ต่ำกว่า 0.5%
HANABNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-3,385,800-148.9860,654,300
HANAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,961,566-86.3157,413,407
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,414,10062.226,926,100
HANABNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH1,000,00044.007,689,500
HANAHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-979,562-43.1019,446,287
HANAMR.HUI MOONG-CHU-930,000-40.926,134,400
HANATHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-874,900-38.507,320,032
HANATHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH800,00035.2084,801,700
HANANORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT-617,700-27.187,716,019
HANASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED306,56613.4975,057,626
HANASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY210,6289.2712,945,827
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท186,1008.198,880,200
HANAกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้-183,300-8.074,147,000
HANAกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว175,8007.748,005,200
QHN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11138528800*523.64138,528,800
QHLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5-129135700*-488.13ต่ำกว่า 0.5%
QHธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-127,927,300-483.5794,923,432
QHCHASE NOMINEES LIMITED 50-108074800*-408.52ต่ำกว่า 0.5%
QHNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC88459766*334.3888,459,766
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล84,826,100320.64423,024,800
QHกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-79821900*-301.73ต่ำกว่า 0.5%
QHNORTRUST NOMINEES LTD.-68870066*-260.33ต่ำกว่า 0.5%
QHCHASE NOMINEES LIMITED 165820700*248.8065,820,700
QHTHE BANK OF NEW YORK MELLON57872501*218.7657,872,501
QHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 57,605,966217.75732,898,274
QHกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว54505300*206.0354,505,300
QHCHASE NOMINEES LIMITED 42-53,227,800-201.2068,441,189
QHกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว51181200*193.4651,181,200
QHEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES50886008*192.3550,886,008
QHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY49482350*187.0449,482,350
QHกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส-46462200*-175.63ต่ำกว่า 0.5%
QHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED43,647,342164.99201,484,098
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-41,079,000-155.28107,241,000
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล38,901,000147.05209,945,800
QHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-35,970,500-135.9772,659,034
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ21,191,50080.1086,715,500
QHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED9,815,53237.1070,731,731
QHน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์-4,776,900-18.0682,631,613
QHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/303,435,70012.9957,920,900
QHกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ2,759,70010.4357,763,900
QHJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND2,169,2008.2057,237,600
KKPบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)22,400,000873.6034,867,143
KKPนายพรชัย อรพินท์-17000000*-663.00ต่ำกว่า 0.5%
KKPN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 119774400*381.209,774,400
KKPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-9489400*-370.09ต่ำกว่า 0.5%
KKPNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC9334901*364.069,334,901
KKPNORTRUST NOMINEES LTD.-9175901*-357.86ต่ำกว่า 0.5%
KKPนายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์-5,509,600-214.878,030,100
KKPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-5260700*-205.17ต่ำกว่า 0.5%
KKPนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน-5029406*-196.15ต่ำกว่า 0.5%
KKPCHASE NOMINEES LIMITED 50-4897907*-191.02ต่ำกว่า 0.5%
KKPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC4825400*188.194,825,400
KKPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,514,000-176.0511,840,079
KKPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,800,674148.2352,258,196
KKPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,751,800107.3218,148,900
KKPนางวรรณสมร วรรณเมธี2,275,60088.7526,715,803
KKPJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND-628,700-24.525,656,117
KKPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล526,80020.558,808,600
KKPนายสุพล วัธนเวคิน312,50012.1912,605,416
KKPน.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน187,5007.3135,532,761
KKPน.ส.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์-55,493-2.165,064,507
KKPนายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน-19,700-0.7715,674,671
STECSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-30,256,186-644.4638,026,699
STECกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)28,009,500596.6038,439,671
STECCHASE NOMINEES LIMITED 127484600*585.4227,484,600
STECนายทวีฉัตร จุฬางกูร-20500000*-436.65ต่ำกว่า 0.5%
STECTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-19344428*-412.04ต่ำกว่า 0.5%
STECNORTRUST NOMINEES LTD.-17992116*-383.23ต่ำกว่า 0.5%
STECBNP Paribas Trust Services Singapore Limited as Trustee for Fullerton Alpha Funds-17764000*-378.37ต่ำกว่า 0.5%
STECCHASE NOMINEES LIMITED15894101*338.5415,894,101
STECกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด14559400*310.1214,559,400
STECกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ13664700*291.0613,664,700
STECกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล13213042*281.4413,213,042
STECนางปิยะมาศ ประสพบุญ-12340728*-262.86ต่ำกว่า 0.5%
STECJPMORGAN THAILAND FUND11979400*255.1611,979,400
STECBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-11846400*-252.33ต่ำกว่า 0.5%
STECTHE BANK OF NEW YORK MELLON11398800*242.7911,398,800
STECนายภมร พลเทพ-11300000*-240.69ต่ำกว่า 0.5%
STECNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC10368302*220.8410,368,302
STECน.ส.สนองนุช วัฒนวรางกูร-10000000*-213.00ต่ำกว่า 0.5%
STECNORBAX INC.,21-9214300*-196.26ต่ำกว่า 0.5%
STECHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-9,050,821-192.7821,431,072
STECบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)8910800*189.808,910,800
STECN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 18012957*170.688,012,957
STECกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล4,417,60094.0915,452,757
STECน.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล-4,001,400-85.2328,780,971
STECกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว1,888,40040.2211,260,500
STECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -624,547-13.30162,329,957

บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 242558 05026

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...