วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Apr 2015) Page4

1 เมษายน 2558 เนื่องจากเข้าฤดูการประชุมสามัญประจำปี จึงมีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้เถือหุ้น Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถึง 490 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากจึงแบ่งเป็นเพจๆ เรียงตามขนาด Market Cap
Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 |

การเคลื่อนไหว BigName
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-big-name.html
การเคลื่อนไหว ของกองทุน
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-fund.html

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530


หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SYMCน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์-4747000*-66.46ต่ำกว่า 0.5%
SYMCKBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.2421900*33.912,421,900
SYMCDBS BANK LTD - CLIENT A/C SG1100173011-2421900*-33.91ต่ำกว่า 0.5%
SYMCบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-1839000*-25.75ต่ำกว่า 0.5%
SYMCนายพิริยรัชต์ ภัทรกิตติ์เกษม-1577700*-22.09ต่ำกว่า 0.5%
SYMCกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม505,7007.083,331,900
SYMCนายมาโนช อยู่บรรยงค์-302,600-4.249,337,719
SYMCกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ255,9003.582,140,000
SYMCนายวันชัย สมบูรณ์ผล-199,000-2.7912,785,201
SYMCน.ส.บุษกร จารุวชิราธนากุล-134,700-1.898,243,000
SYMCนายวีรชัย วงศ์จีระศักดิ์-25,000-0.354,268,460
UMIพันเอกปริญญ รื่นภาควุฒิ-13500000*-67.50ต่ำกว่า 0.5%
UMIน.ส.ลินดา เมฆดารา-7200000*-36.00ต่ำกว่า 0.5%
UMIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6841256*-34.21ต่ำกว่า 0.5%
UMIนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร-5,944,700-29.7216,237,800
UMIนายศักดิ์ชัย อนันตประกร4451250*22.264,451,250
UMIนายวริทธิ สิริบรรเจิดพร-4,000,000-20.004,400,000
UMIนายณัฐชนา เพ็ญชาติ-2,280,000-11.4041,098,000
UMIน.ส.สุนี อนันตประกร1,550,0007.7527,250,000
UMIนายธเนศ รัศมีสุขานนท์-874,500-4.379,429,800
UMIนายธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี-500,000-2.509,636,950
UMIน.ส.กิรัชฌา เหล่าวิวัฒน์วงศ์-212,500-1.0614,605,450
UMIนางปิยนุช ประภาวงศ์160,0000.8015,386,500
UMIนางปัณพร เหล่าวิวัฒน์วงศ์-100,000-0.5010,456,725
UMIนางขนิษฐา มากดวงเทียน60,0000.3021,670,125
UMIน.ส.ปิยฉัตร เหล่าวิวัฒน์วงศ์-57,500-0.294,499,500
UMIนายบุญเจือ เอี่ยมพิกุล30,0000.1510,710,000
CSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,231,00042.9921,234,900
CSLน.ส.สุวนิษฐ์ เหลืองนาคทองดี-814,200-5.623,348,200
CSLนายธนาวุธ ศรีบุญเรือง500,0003.454,500,000
CSLนายสุโรจน์ ตรีโลจน์วงศ์200,0001.383,500,000
CSLดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์100,0000.695,500,000
CSLนายธวัช ตันติเมธ100,0000.693,250,000
PDIBALI VENTURES LIMITED-9,699,300-173.6239,387,900
PDIนายอานันท์ ตันติจรัสชีพ7700000*137.837,700,000
PDIนายทวีฉัตร จุฬางกูร-7,613,000-136.273,000,000
PDIนางพจนีย์ พิชิตบัญชรชัย-2403700*-43.03ต่ำกว่า 0.5%
PDIนายนที ศิระวัฒน์-1800000*-32.22ต่ำกว่า 0.5%
PDIน.ส.โสภณา วงศ์สนสุนีย์-1600000*-28.64ต่ำกว่า 0.5%
PDIนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์-1560000*-27.92ต่ำกว่า 0.5%
PDIนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ-1500000*-26.85ต่ำกว่า 0.5%
PDIนายพิชัย กัญจนาภรณ์1380000*24.701,380,000
PDIนายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์-1380000*-24.70ต่ำกว่า 0.5%
PDIEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-1284300*-22.99ต่ำกว่า 0.5%
PDIนายประวิทย์ จรุงพิทักษ์สกุล1278100*22.881,278,100
PDIนางสุรางค์ เปรมปรีดิ์-1270000*-22.73ต่ำกว่า 0.5%
PDIนายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ1150000*20.591,150,000
PDIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 939,70016.823,326,960
PDIนายสมเจตน์ ชำนาญท่องไพวัลห์80,0001.431,400,000
PDIนายณัฐ โอษธีศ27,6000.491,342,600
PDIนายศุภชัย วีรบวรพงศ์-20,000-0.363,938,500
BROOKMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.132,828,720533.97176,035,527
BROOKMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.43,206,807173.69176,035,527
BROOKนายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี-12000000*-48.24ต่ำกว่า 0.5%
BROOKน.ส.อุษณา มหากิจศิริ7454775*29.977,454,775
BROOKนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ-6,400,000-25.7310,567,400
BROOKนายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์6120200*24.606,120,200
BROOKนางพิมลศรี หาญพัฒนพานิชย์-5100000*-20.50ต่ำกว่า 0.5%
BROOKนายวงศ์วริศ เผอิญโชค4966300*19.964,966,300
BROOKMR.MARK MITCHELL GREENWOOD-4,303,500-17.3010,679,749
BROOKนายสุคเณศ จันทรุจานนท์1,874,0007.539,496,500
BROOKนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล1,576,3006.3423,444,500
BROOKDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM1,500,0006.036,500,000
BROOKนายนรินทร์ นฤหล้า942,2003.795,902,200
BROOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 806,4003.2450,068,060
BROOKนายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์700,0002.8110,000,000
BROOKนายอมรินทร์ นฤหล้า519,1502.099,238,000
BROOKนายนนทพงษ์ สิงหละชาติ-315,300-1.2710,346,088
BROOKนายธนิต อ่อนละเอียด300,0001.217,312,500
BROOKนายวิทยา นราธัศจรรย์300,0001.216,050,000
RICHนายเกียรติชัย โลหชิตรานนท์97810416*161.3997,810,416
RICHนายวิชัย วชิรพงศ์97810415*161.3997,810,415
RICHนายประจิม ฮอมณี92,277,400152.26108,554,800
RICHนายวิเศษ วชิรพงศ์81810415*134.9981,810,415
RICHนายณัฐพล ทรงสายชลชัย48000000*79.2048,000,000
RICHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,679,54373.7259,535,963
RICHนายภวดล เกลียวอรรคเดช43550000*71.8643,550,000
RICHนายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล42,269,60069.7473,969,600
RICHน.ส.นฎา เทพาวัฒนาสุข39,839,11065.7368,839,200
RICHนายกฤช ภูริสินสิทธิ์33,812,30055.7965,427,300
RICHนางพิมสิริ กีรติเธียรสิริ33,450,00055.1966,900,000
RICHนายภานุวัฒน์ อุดมโชค31810800*52.4931,810,800
RICHนางวาสนา ศรีสงวนสกุล30215200*49.8630,215,200
RICHนายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์-27640000*-45.61ต่ำกว่า 0.5%
RICHน.ส.อรอุมา สุภรศิริกุล23404915*38.6223,404,915
RICHนายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร-23000000*-37.95ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล-22000000*-36.30ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์-21600000*-35.64ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย21,050,00034.7332,550,000
RICHนายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร19,291,45031.8343,199,850
RICHนายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง16,046,80026.4827,819,200
RICHนายทยา พาหุสัจจะลักษณ์15931800*26.2915,931,800
RICHนายไชยยงค์ ภูคำอริย์นันท์15257083*25.1715,257,083
RICHนางอำนวยทิพย์ พรพรหมธาดา13650700*22.5213,650,700
RICHนางอนรรฆพัฒน์ สวาทยานนท์11,728,60019.3523,157,200
RICHนายวีรพล สง่ารุ่งโรจน์11,449,00018.8921,789,000
RICHนางหัสดี ประจักษ์ธรรม-10100000*-16.67ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายบดินทร์ แสงอารยะกุล10,000,00016.5020,000,000
RICHนายบวรพัฒน์ พลายงาม-10000000*-16.50ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์-8945900*-14.76ต่ำกว่า 0.5%
RICHน.ส.อำไพ รัตนนาวิน-8300000*-13.70ต่ำกว่า 0.5%
RICHน.ส.จุไรวรรณ รินทพล-8000000*-13.20ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายสมบัติ บูรณะธีรกิจ-8000000*-13.20ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายธาดา ภัทรสิทธิเวช-7300000*-12.05ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายรณกิจ ศรีพัชราวุธ-7000000*-11.55ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายวิบูลย์ศิลป์ สานสุขสมบูรณ์-6670000*-11.01ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์6,597,07010.8932,166,140
RICHนางนงนุช หลายกิจรุ่ง6,432,60010.6112,432,600
RICHน.ส.อัครอนงค์ อังควานิช-6400000*-10.56ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายสุริยา เทพาคำ-6000000*-9.90ต่ำกว่า 0.5%
RICHน.ส.ลักษณา จริยวัฒน์สกุล-5950000*-9.82ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย-5300000*-8.75ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์-5295000*-8.74ต่ำกว่า 0.5%
RICHนางณัฐิยา ตู้บรรเทิง-5220200*-8.61ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ2,000,0003.3030,000,000
RICHน.ส.อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร169,5000.2831,339,000
PRINCนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย28900000*115.0228,900,000
PRINCนางพเยาว์ ชลาชีพ-26297380*-104.66ต่ำกว่า 0.5%
PRINCนายจิตติพร จันทรัช21575000*85.8721,575,000
PRINCนายอุดมศักดิ์ เหมสถาปัตย์-19468800*-77.49ต่ำกว่า 0.5%
PRINCน.ส.ศุภรดา ชลาชีพ-19386600*-77.16ต่ำกว่า 0.5%
PRINCนายสาธิต วิทยากร-18,165,600-72.30650,842,200
PRINCนางปิยมา ชรินธร9540000*37.979,540,000
PRINCนายมิตรพัน สถาวรมณี8978700*35.748,978,700
PRINCนายนคร หาญไกรวิไลย์-8950000*-35.62ต่ำกว่า 0.5%
PRINCนายสุชาติ เกตุโตประการ-8532300*-33.96ต่ำกว่า 0.5%
PRINCนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ7500000*29.857,500,000
PRINCนางอำไพ หาญไกรวิไลย์-7000000*-27.86ต่ำกว่า 0.5%
PRINCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6107600*-24.31ต่ำกว่า 0.5%
PRINCนายกนก รัตนพันธุ์ศรี-5755400*-22.91ต่ำกว่า 0.5%
PRINCนายปวีณ นพคุณทอง5600000*22.295,600,000
PRINCน.ส.โสพิศ ภูสนาคม5300000*21.095,300,000
PRINCน.ส.เรศรา ตัณฑะยานนท์5179400*20.615,179,400
PRINCนายพีรพล สุวรรณนภาศรี5,150,00020.5010,657,000
PRINCนายชูชาติ ทองเจือพงษ์-5000000*-19.90ต่ำกว่า 0.5%
PRINCนางอรัญญา ตะล่อมสิน-4900000*-19.50ต่ำกว่า 0.5%
PRINCน.ส.สมสมร พุฒพันธ์-4678200*-18.62ต่ำกว่า 0.5%
PRINCน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์3,048,70012.138,020,000
PRINCน.ส.วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์-80,000-0.325,000,000
MCSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,149,500113.6236,731,800
MCSนายฮารกิชิน ทันวานี9,000,00067.5024,000,000
MCSนายสุรชัย รติทอง7,827,40058.7122,160,800
MCSนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล6520000*48.906,520,000
MCSนายสมชาย ปัดภัย6,260,00046.9510,100,000
MCSนายพรชัย รัตนนนทชัยสุข5528800*41.475,528,800
MCSนายราเชน กฤษราลัมณ์-5303400*-39.78ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายวิชัย มิตรสันติสุข5,280,50039.6014,280,500
MCSนายสุธี ลัคนสุทิน5205000*39.045,205,000
MCSนายแสวง เครือวิวัฒนกุล-5000000*-37.50ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ3608500*27.063,608,500
MCSนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-3600000*-27.00ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ3,550,00026.636,550,000
MCSนายสุเมธ กิตติพร้อมพงษ์-3050000*-22.88ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายวิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์-2875000*-21.56ต่ำกว่า 0.5%
MCSJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND-2,851,700-21.396,998,100
MCSนายอนุรักษ์ บุญแสวง2620000*19.652,620,000
MCSบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)-2613600*-19.60ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายชัยรัตน์ ตันชัชวาล-2570800*-19.28ต่ำกว่า 0.5%
MCSนางกัลยา ตรัยเสาวภาคย์-2520000*-18.90ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายสุนทร ด่านเฉลิมนนท์-1,625,600-12.198,224,400
MCSนายทิวา จิรพัฒนกุล-250,000-1.883,882,500
MCSนายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธำรง-210,000-1.584,140,000
MCSดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์-150,000-1.133,450,000
MCSนายสุรกิต รติทอง-100,000-0.753,150,000
POSTCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS3300000*24.423,300,000
POSTดร.กันตธีร์ ศุภมงคล3139130*23.233,139,130
POSTนายกันตธรรม ศุภมงคล2803000*20.742,803,000
POSTนายกนต์ธีร์ ศุภมงคล-2567220*-19.00ต่ำกว่า 0.5%
POSTนายอรรถพงษ์ เกตุราทร-679,100-5.033,053,170
POSTนางสุจิตรา ดุสิตานนท์126,6000.948,450,100
SUSCOน.ส.อุษณา มหากิจศิริ4,900,00016.4630,085,400
SUSCOนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ-4,900,000-16.46124,969,200
SUSCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,562,000-11.9713,703,132
SUSCOนายมงคล สิมะโรจน์2,730,0009.17133,300,000
SUSCOนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ-1,700,000-5.7124,900,000
SUSCOร.ต.พยุง บุญศิริ ร.น.1,500,0005.0417,700,000
SUSCOนางนิภา ภาคย์วิศาล840,0002.826,480,450
SUSCOนายมาวีร์ สิมะโรจน์500,0001.6827,500,000
SUSCOนายพนัส รุ่งนพคุณศรี400,0001.3413,500,000
SUSCOนายภิมุข สิมะโรจน์200,0000.6727,400,000
SUSCOน.ส.วีรินทร์ สิมะโรจน์100,0000.3410,950,000
TMTน.ส.ปทิตตา ธรสารสมบัติ35416400*297.5035,416,400
TMTนางเพ็ญจิตร พิพัฒนสกุล-35416400*-297.50ต่ำกว่า 0.5%
TMTนายมนต์ชัย กิตติปาลกุล-4300400*-36.12ต่ำกว่า 0.5%
TMTนายธนการ ดำรงรัตน์-3000000*-25.20ต่ำกว่า 0.5%
TMTนายธนาวุธ ศรีบุญเรือง-2,050,000-17.223,050,000
TMTนายไพศาล ชาติพิทักษ์1,050,0008.824,450,000
TMTนางพัลลภา ธรสารสมบัติ-250,000-2.1018,540,400
TMTนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์150,0001.263,650,000
TMTนายไพศาล ธรสารสมบัติ-100,000-0.8416,900,000
MFECบริษัท TIS CORPORATION.77983675*639.4777,983,675
MFECบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-61,983,675-508.2710,600,000
MFECนายอดิเรก ปฏิทัศน์-13,628,499-111.753,371,600
MFECนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร-8,000,000-65.608,415,259
MFECนายเกียรติ วิมลเฉลา-7465713*-61.22ต่ำกว่า 0.5%
MFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,210,30059.1213,461,715
MFECนายธีระชัย กีรติเตชากร-4,000,000-32.808,230,237
MFECกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด3325600*27.273,325,600
MFECนายเทอดทรงชัย พุทธิศรี-3000800*-24.61ต่ำกว่า 0.5%
MFECSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2981100*24.452,981,100
MFECนายกิลเบิร์ต เอ็น วอง2900000*23.782,900,000
MFECนายอภิชญา บุรานนท์2600000*21.322,600,000
MFECกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (2)2576400*21.132,576,400
MFECนายจรัล ระวีแสงสูรย์-2500000*-20.50ต่ำกว่า 0.5%
MFECนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-2300000*-18.86ต่ำกว่า 0.5%
MFECกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด2268800*18.602,268,800
MFECนางนุดี หนูไพโรจน์-1,408,000-11.556,392,664
MFECนางยุพาพันธ์ ธัญญธาดา-1,119,000-9.183,026,308
MFECนายรณชัย กองบุญมา-875,000-7.185,350,000
MFECนายธนกฤต เวศน์ปฐม630,0005.173,880,000
MFECนายประเสริฐ ฝูงวานิช-360,000-2.9510,966,013
MFECนายธนพล กองบุญมา-350,700-2.885,374,300
MFECนายพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล-350,000-2.872,450,000
MFECกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์319,7002.623,634,300
MFECนายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร-200,000-1.6412,926,013
MFECนายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล-100,000-0.824,673,614
MFECนางวิไล คล่องวิถี93,1000.763,000,051
MFECนายนัยพงษ์ กองบุญมา25,0000.215,350,000
MFECนายมารชัย กองบุญมา25,0000.215,350,000
TSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -63,300-0.8812,661,900
TSCนายเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์10,0000.141,925,500
TSCบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)10,0000.145,378,800
MACOนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-165,000,000-198.0027,000,000
MACOนายนเรศ งามอภิชน-87,927,500-105.51154,072,500
MACOนายพงศธร ศิริธรรม-51666000*-62.00ต่ำกว่า 0.5%
MACOนายยุตินัย ติรกานันท์-23882620*-28.66ต่ำกว่า 0.5%
MACOนางลาวัณย์ หวั่งหลี-20000000*-24.00ต่ำกว่า 0.5%
MACOนายณภัทร ปัญจคุณาธร-20000000*-24.00ต่ำกว่า 0.5%
MACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19344080*-23.21ต่ำกว่า 0.5%
MACOนายธนบุญ ธนบุญพงศ์16128800*19.3516,128,800
MACOน.ส.ศุชญา พงศ์พฤกษา-6,505,000-7.8116,095,000
MACOนายนาวิน พฤกษาวรกุล-3,170,500-3.8030,341,660
MACOนายสุเมธ พฤกษาวรกุล2,000,0002.4017,189,920
MACOน.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร-2,000,000-2.4075,215,260
MACOนายพานิช มณีรัตนะพร-1,500,000-1.8054,461,940
MACOน.ส.ภัทรา มณีรัตนะพร-1,008,880-1.2140,031,640
MACOนายพีรนาถ โชควัฒนา-428,740-0.5135,885,380
MACOนายนพดล ตัณศลารักษ์205,1990.25103,701,209
MACOบริษัท หลานปู่ จำกัด-27,500-0.0316,430,020
MACOบริษัท พีรธร จำกัด-24,000-0.0315,260,020
TIPCOSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY10888000*79.4810,888,000
TIPCOนายธิษัณ เทียมทัน-8551185*-62.42ต่ำกว่า 0.5%
TIPCOนายวิทิต พงศ์พิโรดม4000000*29.204,000,000
TIPCOนายศุภชัย วุฒิธรรมคุณ4000000*29.204,000,000
TIPCOนายธวัชชัย เทียมทัน3,727,58527.218,096,876
TIPCOนางจรัสศรี พงศ์พิโรดม3200000*23.363,200,000
TIPCOนายคมชาญ บวรวนิชยกูร2500000*18.252,500,000
TIPCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,223,011-8.936,243,596
TIPCOน.ส.อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์1,200,0008.764,700,000
TIPCOนายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ425,0003.104,475,000
TIPCOน.ส.นาตาลี ทรัพย์สาคร41,7000.3010,032,520
EEนายศิริธัช โรจนพฤกษ์-21,041,200-26.51598,688,100
EEนางขันทอง อุดมมหันติสุข3,918,3004.9428,500,000
EEนางพิรดา อินทามระ1,700,0002.1464,500,000
EEบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,300,0001.6419,171,700
LSTนางสุภาภรณ์ สมิทธินันท์12366700*52.4312,366,700
LSTนายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา-9,638,300-40.8728,089,356
LSTนายเมธา รังสิยาวรานนท์-4521400*-19.17ต่ำกว่า 0.5%
LSTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -228,600-0.974,126,655
LSTนางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ-228,400-0.975,771,600
LSTน.ส.นลิน จงสวัสดิ์ชัย-10,200-0.045,300,000
LSTนายนิติ จงสวัสดิ์ชัย-10,200-0.045,300,000
VIHนายบวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ31,563,006190.9685,008,106
VIHนายแพทย์บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ-26250000*-158.81ต่ำกว่า 0.5%
VIHนางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ12,427,60175.1993,841,624
VIHบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด7,140,00043.20114,240,000
VIHน.ส.สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ-7000000*-42.35ต่ำกว่า 0.5%
VIHนางช่อฟ้า พูลผล-5645000*-34.15ต่ำกว่า 0.5%
VIHน.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์-4050000*-24.50ต่ำกว่า 0.5%
VIHนายวัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์2,340,83314.165,119,333
VIHน.ส.พัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ1,750,00010.5928,000,000
VIHแพทย์หญิงพัฏ โรจน์มหามงคล1,750,00010.5928,000,000
VIHแพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา1,750,00010.5928,000,000
VIHนายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์620,0003.7510,670,000
VIHน.ส.วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ496,7793.017,948,479
VIHนายสมชาย ประเสริฐศิริพันธ์391,2402.376,259,840
VIHนายเจน มโนนุกุล317,4061.923,578,506
VIHรศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ299,5201.814,792,320
VIHนายคณิศร อุ่นแสงจันทร์256,2401.554,723,840
VIHนางสุณีย์ จ้อยจำรัส255,1061.544,081,706
GENCOนายวิภาส ธนารักษ์วงศ์-34971500*-131.49ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนางพรทิพย์ อาชากุล-30000000*-112.80ต่ำกว่า 0.5%
GENCOน.ส.นันทกาญจน์ ทองประพาฬ-29,020,000-109.126,000,000
GENCOน.ส.สุกัญญา ทองคำ24500000*92.1224,500,000
GENCOนายณัฐพล ทรงสายชลชัย17935300*67.4417,935,300
GENCOนายวชิระ สัจเดว์-12585400*-47.32ต่ำกว่า 0.5%
GENCOน.ส.ธนิสรา ลิ้มสวาท12538000*47.1412,538,000
GENCOบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)-10,824,800-40.7020,000,000
GENCOนายสมเจตน์ ชำนาญท่องไพวัลห์-9000000*-33.84ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายวิชา พลไพศาล-8973000*-33.74ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายล้ำเลิศ เนมียะ8570000*32.228,570,000
GENCOนางสุปราณี ชัยชูเกียรติ8500000*31.968,500,000
GENCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,272,60031.1018,587,000
GENCOนายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์-7376700*-27.74ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายจันทร์สิริ มณีฉาย7300000*27.457,300,000
GENCOนายพิสิษฐ์ วิริเยนะวัตร์7000000*26.327,000,000
GENCOนางนิจ วิวัฒน์เศรษฐชัย-7000000*-26.32ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนางนารีรัตน์ ทองประพาฬ6839500*25.726,839,500
GENCOนางอิงสาริศา กันตาคม-6665900*-25.06ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายเชิดชัย ธารทองวงศ์-6000000*-22.56ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายณรัฐ จิวาลัย5990000*22.525,990,000
GENCOน.ส.พรพรรณ ศรมยุรา5500000*20.685,500,000
GENCOนายสมพงษ์ โกศัยพลกุล5500000*20.685,500,000
GENCOนายสมชาย พัฒนะเอนก5487000*20.635,487,000
GENCOนางสมพร ทองเดชศรี-5,400,000-20.305,600,000
GENCOนายนพอนันต์ วงศ์ศุภวัฒนะ5150000*19.365,150,000
GENCOนางศิริวรรณ พานิชตระกูล5100000*19.185,100,000
GENCOนายอนุพงษ์ มาคำ5000000*18.805,000,000
GENCOนายวีรชัย วีรคเชนทร์-4900000*-18.42ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายเฉลียว จีระจรรยา-4800000*-18.05ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายฉัตรชัย เภาโบรมย์-4600000*-17.30ต่ำกว่า 0.5%
GENCOน.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์-2,943,000-11.0730,557,000
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ324200*23.67324,200
SMPCนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน-300000*-21.90ต่ำกว่า 0.5%
SMPCนายระวิ เกษมศานติ์237600*17.34237,600
SMPCนายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล237000*17.30237,000
SMPCนายบวรพล เอกะหิตานนท์-136,400-9.96804,370
SMPCนายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์130,6009.531,727,370
SMPCนายบงการ กาญจนาหาร-112,000-8.181,263,620
SMPCนายสัมพันธ์ วชิรสกุลชัย-104,100-7.602,387,378
SMPCนางสมพร ทองเดชศรี-100,000-7.30300,000
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์91,0006.64478,600
SMPCนายบพิธ ภัทรรังรอง-82,600-6.032,259,500
SMPCนายสุเมธ เจนกุลประสูตร50,0003.65600,000
SMPCนายประเสริฐ แสงสุวรรณ49,7003.63325,800
SMPCน.ส.จีระภา เล้าวงษ์18,0001.31390,000
SMPCน.ส.สิริกานต์ เอิบสิริสุข-10,700-0.78429,600
SMPCน.ส.เพ็ญนภา อัตศาสตร์-7,300-0.53724,000
SMPCนายธวัช ตรีวรรณกุล2,0000.15587,000
TAEนายบุญสิน จตุรพฤกษ์1,500,0005.1018,132,080
AKRน.ส.ธีรยา กนกพฤกษ์116200000*290.50116,200,000
AKRน.ส.ชัชชฎา กนกพฤกษ์-110,500,000-276.25100,000,000
AKRนายทศพล แววมณีวรรณ67100000*167.7567,100,000
AKRน.ส.คุณีรัตน์ แววมณีวรรณ54900000*137.2554,900,000
AKRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30290038*75.7330,290,038
AKRนายสมชาย พลาบดีวัฒน-25639040*-64.10ต่ำกว่า 0.5%
AKRนายนคร หาญไกรวิไลย์-24000000*-60.00ต่ำกว่า 0.5%
AKRนายอนันต์ เกษมปิยารมณ์-17000000*-42.50ต่ำกว่า 0.5%
AKRนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์15300000*38.2515,300,000
AKRนายก้องไกล กนกพฤกษ์15023000*37.5615,023,000
AKRน.ส.อุรวี กนกพฤกษ์15000000*37.5015,000,000
AKRนายภูมิพัฒน์ นำไพศาล15000000*37.5015,000,000
AKRน.ส.นภัสสรณ์ เหมะสุคนธมาศ-10485836*-26.21ต่ำกว่า 0.5%
AKRนายไพศาล กูรมะสุวรรณ-10189251*-25.47ต่ำกว่า 0.5%
AKRนายปริญญา นาคฉัตรีย์-10000000*-25.00ต่ำกว่า 0.5%
AKRน.ส.ร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ-9208875*-23.02ต่ำกว่า 0.5%
AKRนายอินทรัตน์ วงค์ศรี-9000000*-22.50ต่ำกว่า 0.5%
AKRนายสุนทร สิมะวรา-8600000*-21.50ต่ำกว่า 0.5%
AKRน.ส.อัญชลี ศิริพรสกุล-8160000*-20.40ต่ำกว่า 0.5%
AKRนายสิทธิโชค นพชินบุตร8000000*20.008,000,000
AKRนายไชยฉัตร วณิชย์พรรค-8000000*-20.00ต่ำกว่า 0.5%
AKRน.ส.สุพัตรา พิทักษ์วงศ์เลิศ-7000000*-17.50ต่ำกว่า 0.5%
AKRนายธนสาร หอสุวรรณ์-7000000*-17.50ต่ำกว่า 0.5%
AKRนางภารดี เจียมจรรยา2,000,0005.009,000,000
AKRนายพรชัย ทองวานิช-1,600,000-4.0013,917,987
AKRนายปรีชา ปิ่นทอง421,7001.058,250,038
SINGERนางมยุรี วงแก้วเจริญ-6500000*-80.60ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนางวราณี เสรีวิวัฒนา-5000000*-62.00ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนางวัชรี ธรรมาภิมณฑ์-3879700*-48.11ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนายศุภฤกษ์ มงคลสมัย-3101000*-38.45ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนางอังคณา อย่างเจริญ-2490000*-30.88ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนายกิตติ งามมหรัตน์2262500*28.062,262,500
SINGERนายประทีป เดชขจรวุฒิ2120000*26.292,120,000
SINGERนายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์-1979800*-24.55ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนายณภัทร ปัญจคุณาธร-1800000*-22.32ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-1650000*-20.46ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนายสมชาย สาธิตอเนกชัย1608000*19.941,608,000
SINGERนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์-1500100*-18.60ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนางขันทอง อุดมมหันติสุข1500000*18.601,500,000
SINGERนายมานิต สิทธิพรบุญเลิศ-1400000*-17.36ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนายณัฐศิลป์ การปลื้มจิตต์1352000*16.761,352,000
SINGERบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 422,8005.243,055,110
SINGERนายชัยยุทธ อนุวัตเมธี150,0001.862,249,999
SINGERนางศิริพรรณ เตชะนินทร์-1,000-0.011,777,800
Q-CONนายกิติชัย เตชะงามเลิศ3035400*25.193,035,400
EMCนางเยาวณี นิรันดร-142953700*-131.52ต่ำกว่า 0.5%
EMCนายนววิธ คุวานันท์-88381600*-81.31ต่ำกว่า 0.5%
EMCนายชินชัย ลีนะบรรจง83,896,90077.19177,000,000
EMCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH76,522,90070.40115,162,900
EMCนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง42,430,60039.04175,016,800
EMCนายน้ำ ชลสายพันธ์31338800*28.8331,338,800
EMCนายวิฑูรย์ แผ่นทอง-29000000*-26.68ต่ำกว่า 0.5%
EMCน.ส.พรรณี อัคราช-26,201,200-24.1134,000,000
EMCนายไบรอัน โฆสิตคุณ-20939200*-19.26ต่ำกว่า 0.5%
EMCนายสุชาติ งามเลิศกุล18595800*17.1118,595,800
EMCนายสุรชัย ศรีสันติสุข18145000*16.6918,145,000
EMCนางสุปราณี ชัยชูเกียรติ-18,000,000-16.5642,000,000
EMCนายจิรวุฒิ คุวานันท์-7,000,000-6.4467,479,736
EMCนายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์-5,000,000-4.6032,915,000
EMCนายสินโชค พิริโยทัยสกุล-1,325,000-1.2275,742,600
EMCนายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล1,170,0001.08104,359,400
EMCนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์-1,000,000-0.9268,054,487
EMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 559,7000.5148,392,538
LALINนายฐิติกร เศรษฐลิขิต-10800000*-42.55ต่ำกว่า 0.5%
LALINนายฐิติพงศ์ เศรษฐลิขิต9120000*35.939,120,000
LALINUBS (LUXEMBOURG) S.A.-8,840,700-34.835,159,300
LALINนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา-6000000*-23.64ต่ำกว่า 0.5%
LALINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,817,40022.9226,433,700
LALINนายองอาจ วรวิทย์ลิขิต-5400000*-21.28ต่ำกว่า 0.5%
LALINนายพรชนก วัชรรัคคาวงศ์5,000,00019.7023,285,100
LALINนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา-4571100*-18.01ต่ำกว่า 0.5%
LALINนายชวลิต วิสราญกุล-4213500*-16.60ต่ำกว่า 0.5%
LALINกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta3,909,30015.4015,445,700
LALINนายชนะ โตวัน-1,449,200-5.714,800,000
LALINนายธนกฤต ไสยมรรคา169,5000.6726,517,100
LALINน.ส.กมลชนก สมะวรรธนะ106,9000.426,168,900
GYTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -27,700-59,200
GYTบริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด22,000-73,480
MJDนายนพดล เขมะโยธิน38000000*136.8038,000,000
MJDน.ส.รัตนา มาลีนนท์10000000*36.0010,000,000
MJDนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา-8880000*-31.97ต่ำกว่า 0.5%
MJDนายวรกร นันทินกมล-8600000*-30.96ต่ำกว่า 0.5%
MJDน.ส.อัมพร มาลีนนท์7500000*27.007,500,000
MJDนายประชุม มาลีนนท์7,000,00025.2012,400,000
MJDน.ส.นุชนภา วงษ์เจริญสิน-5817300*-20.94ต่ำกว่า 0.5%
MJDนายจำเริญ พูลวรลักษณ์-5,482,300-19.74129,673,500
MJDน.ส.ปิยวดี มาลีนนท์5000000*18.005,000,000
MJDนางอำไพ ตั้งจิตนบ3,167,90011.408,440,000
MJDนายสุพจน์ สุนทรินคะ2,310,0008.327,310,000
MJDนายเอกชัย สัตบงกช2,209,8007.9621,200,000
MJDนายสุริยา พูลวรลักษณ์1,343,2004.8438,843,200
MJDนายพศิน เก้าพัฒนสกุล940,0003.387,000,000
MJDนายนภ อุบลทิพย์-595,200-2.148,404,800
MJDน.ส.เพชรลดา พูลวรลักษณ์248,1000.8934,298,100
MJDนายนำโชค เจียมสกุล200,0000.729,200,000
MJDน.ส.จารุมล สุภารัตน์-200,000-0.725,900,000
MJDนายสมศักดิ์ หิรัญวรวัฒน์20,0000.076,620,000
PYLONนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล41,628,835355.93139,495,066
PYLONนายอนนต์ แสงอารยะกุล-8,904,600-76.1311,533,107
PYLONนายบดินทร์ แสงอารยะกุล8,875,00075.8831,375,000
PYLONนายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล7,875,00067.3326,375,000
PYLONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,308,158-53.9318,508,497
PYLONนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี5500000*47.035,500,000
PYLONนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล5486500*46.915,486,500
PYLONนายเผด็จ หงษ์ฟ้า5,425,57546.3910,312,500
PYLONน.ส.วรลักษณ์ สมัชชัย-4045475*-34.59ต่ำกว่า 0.5%
PYLONนายสักก์สรรค์ ทองไทย-3580650*-30.61ต่ำกว่า 0.5%
PYLONนายปรัชญา เตียวเจริญ2700000*23.092,700,000
PYLONนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย2,473,00021.147,368,998
PYLONนายสรรค์พิเชฐ เอื้อวิไลจิต-2312725*-19.77ต่ำกว่า 0.5%
PYLONMR.SUCHAT BOONBANJERDSRI2245100*19.202,245,100
PYLONนายอัตตพล ศิริศุขสกุลชัย2040650*17.452,040,650
PYLONน.ส.จริยา เตียวประทีป-2012375*-17.21ต่ำกว่า 0.5%
PYLONนายวัชระ แก้วสว่าง-2000000*-17.10ต่ำกว่า 0.5%
PYLONนายเสรี จินตนเสรี1986623*16.991,986,623
PYLONน.ส.ณัฏฐิกา ภู่พิพัฒน์-1941757*-16.60ต่ำกว่า 0.5%
PYLONนางบุญศรี อากรกิจ1875000*16.031,875,000
PYLONนางพรทิพย์ ประสงค์สุธน-1585918*-13.56ต่ำกว่า 0.5%
PYLONนายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์1,115,9579.544,347,873
TNLบริษัท รามศรทวีการ จำกัด103,200-14,930,940
TNLนายสำเริง มนูญผล12,400-11,142,380
CCPบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด23,118,486121.37211,185,615
CCPนายประทีป ทีปกรสุขเกษม15,277,41880.2145,277,418
CCPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-14722949*-77.30ต่ำกว่า 0.5%
CCPนายประทีบ ทีปกรสุขเกษม-14277418*-74.96ต่ำกว่า 0.5%
CCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,022,584-26.375,938,147
CCPนายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม4753468*24.964,753,468
CCPน.ส.สกุล เติมอริยบุตร4711300*24.734,711,300
CCPนายจิรเมธ พรพัฒนาจิรพันธ์-4550000*-23.89ต่ำกว่า 0.5%
CCPนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี-4350000*-22.84ต่ำกว่า 0.5%
CCPนายศุภโรจ โรจน์วีระ-4000000*-21.00ต่ำกว่า 0.5%
CCPคณะบุคคลชุนศิลปเวช โดยนางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช3965000*20.823,965,000
CCPนายประชา เกษมสุขสกุล3819400*20.053,819,400
CCPน.ส.ปานทิพย์ เล็กมณี-3312929*-17.39ต่ำกว่า 0.5%
CCPนายประเสริฐ บุญมีโชติ-3200000*-16.80ต่ำกว่า 0.5%
CCPนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์3050000*16.013,050,000
CCPนายรังสี ทีปกรสุขเกษม2,759,19614.4912,943,367
CCPนายสุวรรณ พรมีไชย2,300,10012.0810,000,100
CCPนายขจร ลือกิตินันท์2,232,88111.728,738,000
CCPนายก่อกิจ ชีวพันธุศรี2,046,20010.745,136,856
CCPนายธีระ กิตติคุณาพงษ์481,6002.534,081,600
CCPน.ส.เสาวนีย์ วงศ์ไวทยากูร166,0000.874,920,407
CCPนายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล500.007,870,486
SMTนายสมนึก ไชยกุล-12,744,500-93.677,375,322
SMTน.ส.นันทิชา ไชยกุล10000000*73.5010,000,000
SMTนายนัทธพงศ์ ไชยกุล5,000,00036.7514,000,000
SMTด.ญ.นันทิชา ไชยกุล-5000000*-36.75ต่ำกว่า 0.5%
SMTด.ญ.ลักษิกา ไชยกุล4,500,00033.089,500,000
SMTนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-3793700*-27.88ต่ำกว่า 0.5%
SMTนายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์-3,700,000-27.205,000,000
SMTน.ส.ปิยะนันท์ สมบัติวิชาธร3387000*24.893,387,000
SMTนายพิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์-3267389*-24.02ต่ำกว่า 0.5%
SMTนายราเชน กฤษราลัมณ์2,933,70021.565,748,400
SMTนายวิพัฒน์ พัทธ์ณศิริ2744690*20.172,744,690
SMTนายชัยฉัตร บุญรัตน์2650000*19.482,650,000
SMTพ.ญ.ศิริพร กัญชนะ2,040,43015.004,534,543
SMTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,921,13814.127,455,611
SMTนางพวงพร วงสถาวร-1,443,500-10.612,650,363
SMTนายกังวาล วงศ์รัศมีเดือน-971,400-7.142,726,600
SMTนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-800,000-5.883,200,000
SMTนายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย300,0002.215,990,000
SMTน.ส.นฤพร ศิริวันสาณฑ์-272,000-2.002,926,145
SMTนายเพชร ไวลิขิต-264,800-1.9533,900,050
SMTนางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล-200,000-1.475,050,000
SMTน.ส.อรนุช ไชยกุล-60,000-0.4415,100,000
SMTนายพร้อมพงศ์ ไชยกุล-57,600-0.426,250,884
SMTน.ส.พัสสน ไชยกุล30,0000.225,791,424
SMTน.ส.พินธัส ไชยกุล2,5000.025,687,674
AJDCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH120000000*122.40120,000,000
AJDน.ส.สุภา แซ่ตั้ง-100,000,000-102.0017,013,000
AJDนายอมร มีมะโน-85,120,000-86.82368,255,000
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 69,762,90071.1690,099,500
AJDนางยุ้น พันทะเสน-61547600*-62.78ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ-47,000,000-47.94153,000,000
AJDนางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา-46000000*-46.92ต่ำกว่า 0.5%
AJDน.ส.จินดา มีมะโน-43,608,845-44.48239,641,155
AJDน.ส.จินตนา มีมะโน-33,068,360-33.7317,512,990
AJDน.ส.วนิดา วสีพันธ์พงศ์-26,000,000-26.52141,000,000
AJDน.ส.เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต-25500000*-26.01ต่ำกว่า 0.5%
AJDน.ส.เกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์-24079500*-24.56ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร22000000*22.4422,000,000
AJDนายสุธิภัท เพชรวรา-21586000*-22.02ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายสง่า ตั้งจันสิริ20500000*20.9120,500,000
AJDนายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย20000000*20.4020,000,000
AJDนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม-20000000*-20.40ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายชูเกียรติ รุจนพรพจี19345000*19.7319,345,000
AJDนายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล-18000000*-18.36ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล16602400*16.9316,602,400
AJDนายศิริชัย เทนอุทัย-11,798,900-12.0321,224,700
AJDนายอานนท์ชัย วีระประวัติ10,000,00010.2030,000,000
AJDนายไพบูลย์ เตชกนก9,570,0009.7630,170,000
AJDนายเอนก พัฒนสฤษฎ์-7,800,000-7.9652,200,000
AJDนายโชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา-7,155,400-7.3025,128,490
AJDนายสมโภช บูรพาสกุล-6,500,000-6.6353,500,000
AJDน.ส.ธวัลรัตน์ ฐิติวัฒน์กมล-5,041,000-5.1415,954,000
AJDนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์-5,000,000-5.1045,000,000
AJDนายธเนศพล บูรพาสกุล-4,500,000-4.5916,875,000
AJDนายณัฐพล ทรงสายชลชัย3,879,0003.9647,249,800
AJDนายวิศาล หล่อทองไพศาล2,465,5002.5130,955,500
AJDนางณษิกา มีมโนนันท์-2,240,265-2.29185,108,735
AJDนางกัลยา ลีลาเศรษฐกุล2,083,0002.1218,161,000
AJDนายสุนทร ดีวงกิจ1,835,7001.8721,610,700
UPOICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -267,300-2.513,965,630
IHLนายวริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์5,358,70038.5811,919,100
IHLน.ส.ณภรสุญดา มังกรแก้ว-2340000*-16.85ต่ำกว่า 0.5%
IHLน.ส.วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์297,5002.148,209,900
IHLนายวศิน ดำรงสกุลวงษ์217,6001.5715,924,700
IHLนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์-120,000-0.863,060,000
IHLนายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ114,8000.838,934,800
IHLนายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์980.00163,399,998
SENAนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา29830000*115.1429,830,000
SENAนายพิพัฒน์ เศรษฐลิขิต-28420000*-109.70ต่ำกว่า 0.5%
SENAMR.KENNETH RUDY KAMON-15380900*-59.37ต่ำกว่า 0.5%
SENAนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์11,596,91844.76250,273,376
SENAนายสุนทร คูห์รัตนพิศาล-9919000*-38.29ต่ำกว่า 0.5%
SENAนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์-7743900*-29.89ต่ำกว่า 0.5%
SENAน.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์7,279,41128.10109,191,175
SENAนายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล-5446000*-21.02ต่ำกว่า 0.5%
SENAนายฐานวัฒน์ ไชยสวัสดิ์4000000*15.444,000,000
SENAน.ส.ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์-3,734,245-14.4113,986,343
SENAนายพรชัย เตาะเจริญสุข-3640000*-14.05ต่ำกว่า 0.5%
SENAนายวิทวัส พรกุล-3612000*-13.94ต่ำกว่า 0.5%
SENAนางฉวี เจียรสุวรรณ1,981,3097.6518,404,844
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,905,4457.3611,955,352
SENAนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา1,726,9136.677,105,901
SENAนายรังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์1,680,0006.485,600,000
SENAน.ส.อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์1,485,2945.7322,279,411
SENAนายกมล จำเริญทวีทรัพย์1,300,0005.025,200,000
SENAนายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์626,8002.4210,846,800
SENAนายพีระ ปัทมวรกุลชัย428,5711.656,428,571
SENAนางฉัตรพร อุษณาจิตต์375,5781.455,633,678
SENAนางจินดาชญา เด่นไพศาล-310,925-1.2037,836,133
TOGน.ส.ปริณดา ประจักษ์ธรรม10420100*64.0810,420,100
TOGนายสว่าง ประจักษ์ธรรม-10,000,000-61.5011,992,200
TOGนายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม-6,750,000-41.513,250,000
TOGนายยศนันท์ ประจักษ์ธรรม6,688,00041.1320,000,000
TOGนางเสาวภา ปุณวัฒนวิทย์-4700000*-28.91ต่ำกว่า 0.5%
TOGน.ส.วัลย์นภา ประจักษ์ธรรม-4637500*-28.52ต่ำกว่า 0.5%
TOGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4081000*-25.10ต่ำกว่า 0.5%
TOGกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ3720000*22.883,720,000
TOGนายคเชนทร์ เบญจกุล3221900*19.813,221,900
TOGกองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ3090100*19.003,090,100
TOGนายศิริยศ ชัยอำนวย-3000000*-18.45ต่ำกว่า 0.5%
TOGSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB2,917,00017.948,385,500
TOGพ.ญ.เกษนภา เตกาญจนวนิช-1,856,800-11.423,800,000
TOGนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี-466,500-2.872,961,500
TOGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-244,600-1.502,959,000
TOGนายวิรัช ประจักษ์ธรรม50,0000.3110,210,000
TOGนางรัตนา ประจักษ์ธรรม18,0000.118,219,200
SEAFCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,665,209336.6538,346,954
SEAFCOCITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL-8881945*-88.82ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์6285300*62.856,285,300
SEAFCOนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล5000000*50.005,000,000
SEAFCOUBS (LUXEMBOURG) S.A.3094400*30.943,094,400
SEAFCONORTRUST NOMINEES LTD-CL AC3092500*30.933,092,500
SEAFCOนางโสภา พฤกษ์ดำรงชัย-2329166*-23.29ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL2278300*22.782,278,300
SEAFCOนางสลิ่ม ธนาชีวิต-2200000*-22.00ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์2150000*21.502,150,000
SEAFCOนายอนันต์ เสมอมิตร-2079433*-20.79ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน2000000*20.002,000,000
SEAFCOน.ส.มุกดา ไพโรจน์กิจจา-1840000*-18.40ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1815800*18.161,815,800
SEAFCOMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON1757092*17.571,757,092
SEAFCOสำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด1650000*16.501,650,000
SEAFCOนายอภิชา กอลาภประเสริฐ-1629000*-16.29ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOนายสุรพล พูลทรัพย์วัฒนา-1,022,000-10.221,640,000
SEAFCOนายสุเมธ ประเวศวรารัตน์-560,000-5.601,658,730
SEAFCOนางพาณี พิชิตสุรกิจ-340,000-3.402,200,000
SEAFCOน.ส.สุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน์-195,000-1.952,388,068
SEAFCOนางณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ-146,300-1.464,492,602
SEAFCOน.ส.สุรีพร ประเวศวรารัตน์-140,000-1.402,388,227
SEAFCOน.ส.พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์-125,000-1.252,586,899
SEAFCOนายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์-1,000-0.013,068,444
TWSUBS AG HONG KONG BRANCH2403500*88.332,403,500
TWSCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH2,069,00076.044,219,300
TWSนายโสภณ วิรเศรณี-1050000*-38.59ต่ำกว่า 0.5%
TWSนางวิไลวรรณ ศรีรัตนาลัย-769360*-28.27ต่ำกว่า 0.5%
TWSนายกำจร อรุณวิไลรัตน์716000*26.31716,000
TWSนางยุพิน สัตยวงศ์-702500*-25.82ต่ำกว่า 0.5%
TWSนายพินัย เกียรติเทพวรรณ690860*25.39690,860
TWSนายไชยฉัตร วณิชย์พรรค630000*23.15630,000
TWSนายสมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร515000*18.93515,000
TWSนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-507700*-18.66ต่ำกว่า 0.5%
TWSนายวิทยา เพิ่มปรีดานันท์470000*17.27470,000
TWSCLEARSTREAM NOMINEES LTD-458700*-16.86ต่ำกว่า 0.5%
TWSDBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD-412274*-15.15ต่ำกว่า 0.5%
TWSนายอนุรักษ์ บุญแสวง-407,900-14.99543,100
TWSนายวิชัย แจ่มจันทึก405100*14.89405,100
TWSนายวิทิต พงศ์พิโรดม-400000*-14.70ต่ำกว่า 0.5%
TWSนายสิทธิชัย มาธนชัย396700*14.58396,700
TWSMR.HO KWONCJAN276,45010.161,030,500
TWSนายสำเริง มนูญผล-203,600-7.481,459,400
TWSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -120,600-4.43798,000
TWSนายไพฑูรย์ เบญจฤทธิ์25,9350.95872,135
BKDนายพิชัย โอทยากุล10,600,00043.6723,400,000
BKDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-10000000*-41.20ต่ำกว่า 0.5%
BKDนางภัคจิรา วิทยา-9,307,500-38.3529,555,900
BKDนายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ7,191,20029.6320,000,000
BKDนางธนนันท์ ซาโต6,251,30025.7616,251,300
BKDนายพรชัย โพธินามทอง5530000*22.785,530,000
BKDนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ-4051000*-16.69ต่ำกว่า 0.5%
BKDน.ส.อรุณี มนตรีกุล ณ อยุธยา-3979100*-16.39ต่ำกว่า 0.5%
BKDนายธวัชชัย ศศิประภา3755600*15.473,755,600
BKDนายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์-3,730,000-15.3710,370,000
BKDนางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ1,831,8007.55316,831,800
BKDนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ1,547,6006.3814,193,100
BKDน.ส.ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล1,164,0004.8041,164,000
BKDน.ส.ปราณี เจริญชีวินทร์924,3003.816,924,300
BKDนายบุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ-635,500-2.628,554,500
BKDน.ส.ธนัชพร รุ่งธนกุล-500,000-2.0616,500,000
BKDนางนภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด200,0000.8221,000,000
TFIนางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์10600000*14.8410,600,000
TFIนายไพศาล แซ่ล่อ-1,4000.0025,154,249
TRUนางปราณี เผอิญโชค-127,981,775-614.31118,405,725
TRUน.ส.แก้วใจ เผอิญโชค65,614,315314.9598,253,765
TRUนายวุฒิชัย เผอิญโชค65,326,725313.5796,528,225
TRUนายสมพงษ์ เผอิญโชค34,610,825166.1362,232,825
TRUEFG BANK AG14200000*68.1614,200,000
TRUนายอานันท์ ตันติจรัสชีพ-10460000*-50.21ต่ำกว่า 0.5%
TRUนายกรวุฒิ เผอิญโชค8,200,00039.3614,200,000
TRUนายพัฒนศรณ์ เผอิญโชค6,213,04029.8212,278,240
TRUนายวงศ์วริศ เผอิญโชค6,200,00029.7618,200,000
TRUCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG4,654,38522.3427,926,310
TRUน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี4355500*20.914,355,500
TRUน.ส.อัมพร มาลีนนท์3100000*14.883,100,000
TRUนายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม-3000000*-14.40ต่ำกว่า 0.5%
TRUบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด1,800,0008.6410,800,000
TRUนายธีระพงษ์ นามโท1,259,1006.048,189,100
TRUนายปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์1,210,1205.816,208,720
TRUนางจงกลรัตน์ พฤกษานานนท์622,6202.993,341,720
KKCนายเจตน์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์-5300000*-14.95ต่ำกว่า 0.5%
KKCนายสุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์5100000*14.385,100,000
KKCน.ส.ศศิ อิงคนันท์-2,330,900-6.5743,991,548
KKCน.ส.พจนีย์ เข็มอำนาจ-1,400,500-3.9541,823,352
KKCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -705,476-1.995,213,782
SSSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,157,033-50.913,355,037
SSSCนายสมศักดิ์ สงวนสิน390400*17.18390,400
SSSCพันตรีฑิฆัมพร ชมเดช335750*14.77335,750
SSSCนางชิตนี ชมเดช-164,250-7.23335,750
CSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -574,000-695,100
CSCกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์-299900*-ต่ำกว่า 0.5%
CSCบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)273,200-799,948
CSCนายธีระวุฒิ นวลแสง272100*-272,100
CSCกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน-39,700-773,200
CSCกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส-31,100-296,900
CSCน.ส.ริศรา คล่องประกิจ-25,000-278,100
CSCนายวิรัตน์ คล่องประกิจ6,000-436,300
CSCนางพรรณี คล่องประกิจ2,300-452,300
CSCน.ส.รัตนา คล่องประกิจ2,000-550,000
UTPนายสถาพร โพธิ์ทอง-20728200*-88.72ต่ำกว่า 0.5%
UTPนายชวลิต จรัสโชติพินิต7000000*29.967,000,000
UTPนางวิภาภัทร์ หวังสันติธรรม-6083000*-26.04ต่ำกว่า 0.5%
UTPนายบุญชัย พนาสกุลการ-4900000*-20.97ต่ำกว่า 0.5%
UTPนายบดินทร์ เจนใจ3500000*14.983,500,000
UTPนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน-3500000*-14.98ต่ำกว่า 0.5%
UTPน.ส.เยาวลักษณ์ ทิพย์จรรยาวัตร์213,0000.915,192,286
UTPน.ส.ภาวิณี ทิพย์จรรยาวัตร์45,0000.194,739,286
UTPนายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์30,0000.1312,420,970
UTPนางวิภา หวังธรรมนูญ-6,500-0.035,573,500
TPOLYนายอาคม กิจวนิชประเสริฐ35,300,000194.1552,700,000
TPOLYนายจตุพล กิจกาญจนมงคล-10,000,000-55.005,000,000
TPOLYนายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม8839900*48.628,839,900
TPOLYนายทศวรรษ ทองสุข7351200*40.437,351,200
TPOLYนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี6107900*33.596,107,900
TPOLYนายณัฐพล ทรงสายชลชัย5514300*30.335,514,300
TPOLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5222815*28.735,222,815
TPOLYนายสุชน สิริวรการวณิชย์-4400000*-24.20ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ-4250000*-23.38ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนายพรชัย รัตนนนทชัยสุข4001300*22.014,001,300
TPOLYนายอรณพ สมบูรณ์นะ-3500000*-19.25ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนายสุเมธ ฉายเมธากุล3100000*17.053,100,000
TPOLYนายเปรมประชา ภูชูธรรม-2929000*-16.11ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนายนิธิภัทร์ นกทอง2800000*15.402,800,000
TPOLYนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า-2800000*-15.40ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนายรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์-2658500*-14.62ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYน.ส.สุภัทร์ดา ลิ้มประเสริฐวงศ์2610400*14.362,610,400
TPOLYนายภาณุวัชร ว่องกุศลกิจ-2572900*-14.15ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนางธัญสุดา ผาณิตวงศ์-2529100*-13.91ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนางสุรีย์ พูลเกิด-200,000-1.103,012,962
KIATนายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์786,554,928802.29873,949,920
KIATนางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์198,000,000201.96220,000,000
KIATน.ส.มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์99,000,000100.98110,000,000
KIATนายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์98,925,500100.90110,000,000
KIATนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย92000000*93.8492,000,000
KIATนายน้ำ ชลสายพันธ์79,332,20080.9282,628,000
KIATนายปฏิญญา เทวอักษร63,900,00065.1868,000,000
KIATนายดนุช บุนนาค50850000*51.8750,850,000
KIATน.ส.พิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล50000000*51.0050,000,000
KIATนางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต50000000*51.0050,000,000
KIATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,337,03037.0638,493,300
KIATน.ส.น้ำทิพย์ ชลสายพันธ์32190000*32.8332,190,000
KIATนายสุรพล เทวอักษร30000000*30.6030,000,000
KIATนายสุชาติ เตือนจิตต์26500000*27.0326,500,000
KIATนายนริศ วิทยาวรากรณ์24060000*24.5424,060,000
KIATน.ส.น้ำทิพย์ ชลสายพันธ์20000000*20.4020,000,000
KIATนายทวีป เรืองหร่าย20000000*20.4020,000,000
KIATน.ส.พรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง19,800,00020.2022,000,000
KIATนายพลภัทร จันทร์วิเมลือง18,000,00018.3620,000,000
KIATนายกำจัด รามกุล17500000*17.8517,500,000
KIATนางปภาวี เธียรวุฒินันท์17400000*17.7517,400,000
KIATนายอำนวย ตฤณขจี13902000*14.1813,902,000
KIATนายธงชัย เธียรวุฒินันท์13580000*13.8513,580,000
KIATนางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์-3990000*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
KIATน.ส.พูนพร ตัณหวิบูลย์วัฒนา-3670000*-3.74ต่ำกว่า 0.5%
KIATบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-2000000*-2.04ต่ำกว่า 0.5%
KIATนายศุภวุฒิ มณีรินทร์-1250000*-1.28ต่ำกว่า 0.5%
KIATน.ส.ปนัดดา ประแดงชาติ-1207001*-1.23ต่ำกว่า 0.5%
KIATนางลาวัณย์ หวั่งหลี-1200000*-1.22ต่ำกว่า 0.5%
KIATนายอนล ธเนศวรกุล-1200000*-1.22ต่ำกว่า 0.5%
KIATนายเชาว์ โลห์สถาพรพิพิธ-1100000*-1.12ต่ำกว่า 0.5%
M-CHAIนายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช1226508*-1,226,508
M-CHAIนายไชยยันต์ ปธานวนิช-628600*-ต่ำกว่า 0.5%
M-CHAIนางสมศรี เสงี่ยมรัตน์-531808*-ต่ำกว่า 0.5%
M-CHAIบริษัท มหาชัยเวชกรรม จำกัด403,560-6,800,000
M-CHAIน.พ.ทรงชัย ศรีโรจนกุล-210000*-ต่ำกว่า 0.5%
M-CHAIน.ส.สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์-152200*-ต่ำกว่า 0.5%
M-CHAIแพทย์หญิงดาวัลย์ อนุวุฒินาวิน-115400*-ต่ำกว่า 0.5%
M-CHAIน.ส.สลิลา พิทักษ์อรรณพ114000*-114,000
M-CHAIนางทิพาพรรณ ใบสมุทร-100000*-ต่ำกว่า 0.5%
M-CHAIนายกฤดณัช เอี่ยมชีรางกูร8,900-189,500
M-CHAIนายวีรชัย เดชอมรธัญ200-135,400
BROCKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-25,742,750-68.4861,826,900
BROCKนายสมศักดิ์ เตชะศิรินุกูล-8429355*-22.42ต่ำกว่า 0.5%
BROCKนายเกรียงศักดิ์ ตั้งพงศ์ประสิทธิ์-7435335*-19.78ต่ำกว่า 0.5%
BROCKนายวีรพงษ์ เงาธรรมทรรศน์6961500*18.526,961,500
BROCKน.ส.มนัญญา โสภณวิทยากร-5450900*-14.50ต่ำกว่า 0.5%
BROCKนายศักดิ์สม จามรมาน-2,897,700-7.716,291,352
BROCKนายพิทยา รุ่งวัฒนโสภณ-2,062,500-5.4912,030,000
BROCKนางเนาวนารถ จามรมาน-1,200,000-3.1981,379,893
BROCKนายสุรพล สติมานนท์-1,000,000-2.668,225,512
BROCKนางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา-400,000-1.0681,600,000
BROCKนางเนาวลัลน์ลลิต เกษตรสุวรรณ-280,000-0.7482,972,293
BROCKน.ส.ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล-250,000-0.6710,000,000
BROCKน.ส.นัทยา ชลคดีดำรงกุล-250,000-0.6710,000,000
BROCKนายพงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล-250,000-0.6710,000,000
BROCKน.ส.เนาวรุจิ ศิลปรัตน์-200,000-0.5381,800,000
BROCKนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี134,0000.368,235,800
SCPนายสิทธิ์ ผลเจริญ-13500000*-120.15ต่ำกว่า 0.5%
SCPนางกัณหา งานทวี3808840*33.903,808,840
SCPนายสรรัฐ งานทวี3696570*32.903,696,570
SCPน.ส.ศุภกัญญา งานทวี3696150*32.903,696,150
SCPนายชัยกิจ งานทวี3696150*32.903,696,150
SCPนายพิบูล งานทวี-3467830*-30.86ต่ำกว่า 0.5%
SCPนายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล3000000*26.703,000,000
SCPนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์-3000000*-26.70ต่ำกว่า 0.5%
SCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,875,301-25.5915,400,200
SCPนายองอาจ วรวิทย์ลิขิต2000000*17.802,000,000
SCPบริษัท เอ็ล์ม ทรี จำกัด1944900*17.311,944,900
SCPนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ-1944900*-17.31ต่ำกว่า 0.5%
SCPน.ส.วิภาวี ภูคาสวรรค์1864550*16.591,864,550
SCPน.ส.ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์1,064,7009.482,664,700
SCPนางสุชาดา ยิ่งชัชวาลย์40,0000.362,440,000
PAPนายสมชัย เลขะพจน์พานิช-48,500,000-195.9410,187,500
PAPน.ส.สิรี คูวุฒยากร25500000*103.0225,500,000
PAPน.ส.นลิน เลขะพจน์พานิช24250000*97.9724,250,000
PAPนายคณิน เลขะพจน์พานิช24250000*97.9724,250,000
PAPน.ส.วรัญญา เลขะพจน์พานิช15000000*60.6015,000,000
PAPนายประยูร เลขะพจน์พานิช-15,000,000-60.6013,687,500
PAPนางปราณี คูวุฒยากร-12750000*-51.51ต่ำกว่า 0.5%
PAPนางสุมน เลขะพจน์พานิช-12750000*-51.51ต่ำกว่า 0.5%
PAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,797,500-27.466,783,100
PAPนายแพทย์ประสาน เขมะคงคานนท์3700000*14.953,700,000
PAPนายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์-250,000-1.014,600,000
KCARกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,610,80027.678,859,500
KCARนายสัญชัย อุดมรัชตวนิชย์-1500000*-15.90ต่ำกว่า 0.5%
KCARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1295100*-13.73ต่ำกว่า 0.5%
KCARนายสุเมธ ว่องไว-424,200-4.502,483,400
KCARนายสยาม สุวัฒนางกูร381,9004.051,964,600
KCARUBS (LUXEMBOURG) S.A.-70,400-0.755,539,600
WGนางเจริญศรี เจริญกุล618000*91.16618,000
WGนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-220000*-32.45ต่ำกว่า 0.5%
WGSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR SWITZERLAND-107400*-15.84ต่ำกว่า 0.5%
WGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,9005.441,362,300
WGนายปีติชา ผาสุพงษ์24,7003.64400,900
WGร.ต.กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ3,0000.44599,500
WGCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH-3,000-0.44109,700
WGน.ส.สกุณา จงกิตติสกุล7000.10117,100
SAMCOนายศิรัตน์ ธำรงรัตน์-7066600*-31.52ต่ำกว่า 0.5%
SAMCOกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ7,035,10031.3821,401,933
SAMCOท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน6330000*28.236,330,000
SAMCOพล.ต.อ.เภา สารสิน-6330000*-28.23ต่ำกว่า 0.5%
SAMCOนายพรเสก กาญจนจารี-6000000*-26.76ต่ำกว่า 0.5%
SAMCOBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-5,500,000-24.5321,817,866
SAMCOนายพรประเสริฐ กาญจนจารี5000000*22.305,000,000
SAMCOคุณหญิงมาลินี สารสิน-4220000*-18.82ต่ำกว่า 0.5%
SAMCOนายสมศักดิ์ ฉัตรสกุลวิไล-3374800*-15.05ต่ำกว่า 0.5%
SAMCOนายสมบัติ พานิชชีวะ280,9001.253,453,800
AMARINนางเมตตา อุทกะพันธุ์7,439,36688.5381,833,028
AMARINนายระพี อุทกะพันธุ์2,378,21028.3025,160,316
AMARINน.ส.ระริน อุทกะพันธุ์1,853,36822.0620,387,052
AMARINบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-1,647,070-19.603,533,230
AMARINกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,358,07016.165,322,770
AMARINน.ส.กุลนุช สุอาชาวรัตน์-1310184*-15.59ต่ำกว่า 0.5%
AMARINน.ส.นิสา น้อยอ่ำ1208957*14.391,208,957
AMARINนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-1090000*-12.97ต่ำกว่า 0.5%
AMARINบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด586,3156.986,449,473
AMARINBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH492,4735.865,417,203
AMARINBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH489,1055.825,380,158
AMARINกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท434,7615.174,782,375
AMARINพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช315,7893.763,473,684
AMARINนายนิติ โอสถานุเคราะห์274,2193.263,016,414
AMARINกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ226,1062.692,487,171
AMARINสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี126,3151.501,389,473
AMARINน.ส.อัมพวรรณ์ บุญช่วย110,0001.311,210,000
CHOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,790,100-50.299,215,200
CHOนายปิยะพงศ์ รัตนสัมพันธ์-7730400*-26.28ต่ำกว่า 0.5%
CHOนายศุภโรจ โรจน์วีระ5000000*17.005,000,000
CHOนายกิติเมศวร์ เวศย์วรุตม์4529800*15.404,529,800
CHOนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี-2,975,000-10.126,695,000
CHOนายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย-2,825,500-9.6119,600,000
CHOนายพุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์1,320,0004.4918,608,900
SEAOILบริษัท นทลิน จำกัด49,583,216409.06148,749,649
SEAOILนายเชิดชู ปานบุญห้อม11,666,72596.2535,000,175
SEAOILนายจรัล ระวีแสงสูรย์3,844,10031.718,744,100
SEAOILนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ3800000*31.353,800,000
SEAOILนายเศกสรร เศรษฐสกล3460000*28.553,460,000
SEAOILนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร2,922,50024.118,767,500
SEAOILน.ส.ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล-2837600*-23.41ต่ำกว่า 0.5%
SEAOILน.ส.สายฝน เลิศศันสนีย์-1650500*-13.62ต่ำกว่า 0.5%
SEAOILน.ส.วิอร ทองแตง1,445,75011.934,717,250
SEAOILนายเทอดทรงชัย พุทธิศรี-1,130,000-9.322,030,000
SEAOILน.ส.นีรชา ปานบุญห้อม875,0007.222,625,000
SEAOILนางดาราราย รัตนชัยวรรณ666,7605.502,002,493
SEAOILนางเพชรัตน์ ทองแตง615,0005.071,845,000
SEAOILนายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข583,3334.811,749,999
SEAOILนายสุรพล มีเสถียร583,3334.811,749,999
SEAOILบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 461,6153.812,670,427
SLCนายสมบัติ พานิชชีวะ1,708,768,500136.702,012,043,300
SLCน.ส.พรพรรณ สะระบุญมา1500000000*120.001,500,000,000
SLCนายสงกรานต์ ตันศิริ1500000000*120.001,500,000,000
SLCนายคณิน โมกขะเวส1000000042*80.001,000,000,042
SLCนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง950030000*76.00950,030,000
SLCน.ส.จิตสิริ ธนภัทร800000000*64.00800,000,000
SLCก.ต.สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล659650000*52.77659,650,000
SLCนายศิริธัช โรจนพฤกษ์443333300*35.47443,333,300
SLCนางอมรรัตน์ วิมลวรวโรจน์362434311*28.99362,434,311
SLCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 316,408,90025.31426,300,720
SLCนายสุทธิพงศ์ ชลวิไล275,555,50022.04325,565,500
SLCน.ส.ศิวารัตน์ มากมาสิน272227222*21.78272,227,222
SLCนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์269,239,10021.54316,644,800
SLCนายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์250,025,00020.00300,030,000
SLCน.ส.ศิวาพร มากมาสิน222228222*17.78222,228,222
SLCบริษัท บีโฟร์พี คอลซัลแต้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด177000000*14.16177,000,000
SLCนางวรณัน เลิศกุลธรรม170012500*13.60170,012,500
SLCนายไชยันต์ จิตรพึงธรรม168000000*13.44168,000,000
SLCพล.ต.ต.อุทิศ พงษ์พานิช167,695,00013.42203,695,000
SLCนายชัยรัตน์ โกวิทมงคล167200000*13.38167,200,000
SLCนายน้ำ ชลสายพันธ์160,020,00012.80192,024,000
SLCนายอินทรัตน์ วงค์ศรี159,000,00012.72186,800,000
SLCน.ส.กนานุช เล็กวิจิตร-131676956*-10.53ต่ำกว่า 0.5%
SLCนางรัชนีกร จินตกานนท์-90207903*-7.22ต่ำกว่า 0.5%
SLCนายประยุทธ หอสว่างวงศ์-45000000*-3.60ต่ำกว่า 0.5%
SLCนายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล-39930000*-3.19ต่ำกว่า 0.5%
SLCนายประวิทย์ อินทรสุขุม-30000000*-2.40ต่ำกว่า 0.5%
ECFนางวาสนา วิริยาทรพันธุ์-16,664,200-79.656,790,700
ECFบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด11475600*54.8511,475,600
ECFน.ส.พิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ7614000*36.397,614,000
ECFนางเกล็ดดาว บุบผา-7183000*-34.33ต่ำกว่า 0.5%
ECFน.ส.จินตนา แซ่ห่าน6208000*29.676,208,000
ECFนางกนกรัตน์ ห่างภัย-6044700*-28.89ต่ำกว่า 0.5%
ECFนายแสงชัย วสุนธรา-5500200*-26.29ต่ำกว่า 0.5%
ECFนายสุรพงษ์ อติชาติศักดิ์-5180000*-24.76ต่ำกว่า 0.5%
ECFน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี-5120000*-24.47ต่ำกว่า 0.5%
ECFนายณัฐพล ทรงสายชลชัย4855200*23.214,855,200
ECFบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด4530800*21.664,530,800
ECFนายจิรัฏฐ์ รัตนพิศาลกุล4416600*21.114,416,600
ECFนายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย-4000000*-19.12ต่ำกว่า 0.5%
ECFบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด3705900*17.713,705,900
ECFนายคนึงนิจ จินดา3006100*14.373,006,100
ECFนายกิจจา หอรักษา3000000*14.343,000,000
ECFนายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ-3000000*-14.34ต่ำกว่า 0.5%
ECFนายศักดิ์ชัย เทพภูษาวัฒนา-2800000*-13.38ต่ำกว่า 0.5%
ECFนายสราวุธ อุดมธรรม-2780000*-13.29ต่ำกว่า 0.5%
ECFนายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์-2700000*-12.91ต่ำกว่า 0.5%
ECFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,004,4009.585,614,500
ECFนายธำรงค์ สุขสวัสดิ์-1,747,600-8.356,252,400
PPPนางสุพรรณี บุณยวัฒน-5903900*-48.71ต่ำกว่า 0.5%
PPPนายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี-5000000*-41.25ต่ำกว่า 0.5%
PPPนายคเชนทร์ เบญจกุล4024300*33.204,024,300
PPPนายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา4020000*33.174,020,000
PPPบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด-2,500,000-20.63174,817,805
PPPนายประธาน เปล่งวิทยา1970000*16.251,970,000
PPPน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี1,537,10012.684,540,000
PPPน.ส.วนิดา นรากรมังคลา-1506800*-12.43ต่ำกว่า 0.5%
HFTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -15,407,900-57.3230,318,200
HFTนายสมพล ธรรมมี6000000*22.326,000,000
HFTนายสมชาย ปัดภัย4510000*16.784,510,000
HFTนายธีรวัฒน์ สุขลาภ-4400000*-16.37ต่ำกว่า 0.5%
HFTนายวิชัย โอเจริญรัตน์-4400000*-16.37ต่ำกว่า 0.5%
HFTนายพลเทพ ตัณธวัชชารมน์-4310000*-16.03ต่ำกว่า 0.5%
HFTนางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์4152000*15.454,152,000
HFTน.ส.ปิยนุช ระวีแสงสูรย์-4000000*-14.88ต่ำกว่า 0.5%
HFTนายกำจร อรุณวิไลรัตน์3900700*14.513,900,700
HFTนายสมสิทธิ์ วิตนากร3700000*13.763,700,000
HFTนายสมเกียรติ์ ไกรเกรียงศรี-3300000*-12.28ต่ำกว่า 0.5%
HFTนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-1,690,000-6.2924,300,000
HFTนายระวิ เกษมศานติ์1,560,0005.806,460,000
HFTน.ส.วีณา เพชรศิริพันธุ์-1,269,800-4.728,200,000
HFTนายบัลลังก์ อุปพงษ์1,146,9004.2710,600,000
HFTนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-962,500-3.5818,975,600
HFTนายอำพล ดีเลิศวงศ์250,0000.935,000,000
TBSPน.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ125100*-125,100
TBSPนายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ-125100*-ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายสุชาติ เกตุโตประการ-3708000*-43.01ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ-3,676,551-42.655,500,049
IRCPนายสมพงษ์ กิตติพิพัฒน์ภูติ-3630000*-42.11ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนางอังคณีย์ เกิดหนุนวงศ์-3489000*-40.47ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายวิวัฒน์ จรัญวาศน์-2695000*-31.26ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายดล เหตระกูล2,382,00027.6314,382,000
IRCPนายแดน เหตระกูล2,049,85023.789,353,600
IRCPนายวีระ ศุภราทิตย์-2000000*-23.20ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์1,984,99323.0311,984,993
IRCPนายรวิชญ์ ธรรมสุจริต1694624*19.661,694,624
IRCPนายสุเทพ ตันนิรัตน์-1558000*-18.07ต่ำกว่า 0.5%
IRCPบริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)1501800*17.421,501,800
IRCPนายสหทัศน์ นันทสุภา1500000*17.401,500,000
IRCPนายอุดม คงคาเพชร1500000*17.401,500,000
IRCPนายทรงศักดิ์ เกษมทรัพย์1470000*17.051,470,000
IRCPนายกฤช พนารัตน์1400000*16.241,400,000
IRCPนายณรงค์ พุ่มโพธิงาม-1400000*-16.24ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า-1400000*-16.24ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายประชา เหตระกูล1,389,50016.128,389,500
IRCPน.ส.ดวงกมล ลิมานันท์1,377,75015.983,516,550
IRCPนายวิศิษฏ์ อัศยะธรรมานนท์-1,354,000-15.711,500,000
IRCPนายชวนะ บรรณวัฒน์-1333800*-15.47ต่ำกว่า 0.5%
IRCPน.ส.นภัสวันต์ ปวโรภาส1260000*14.621,260,000
IRCPบริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)-1,230,903-14.283,169,097
IRCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,218,20414.132,470,104
IRCPนายปิยะ ภิรมย์ภักดี1202000*13.941,202,000
IRCPนายพิสิษฐ์ อาชามงคล1,175,20013.632,075,200
IRCPนางมณ๊รัตน์ ศรีมาน้อย-1140000*-13.22ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายโยธิน ธาราหิรัญโชติ1107000*12.841,107,000
IRCPพลเอกอนุสรณ์ เทพธาดา-1100000*-12.76ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายวิพล ตรีมงคลโชค1080000*12.531,080,000
IRCPนายณรงค์ ฐานุธรรมกุล1,028,22611.936,208,226
IRCPนางสุกัญญา วงษ์นาค-979000*-11.36ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายกิตติโชติ หริตวร-946800*-10.98ต่ำกว่า 0.5%
IRCPCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.-892000*-10.35ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายประเสริฐ รวมภักดีกุล721,8008.373,750,000
IRCPนายธนกร กิจยโภค687,6007.983,447,600
IRCPน.ส.วนิดา กิจยโภค434,7005.043,011,500
IRCPนายนเรศ โต๊ะสงวนพันธ์258,0492.991,558,049
IRCPนางมณีรัตน์ นวรัตนไพบูลย์212,1562.461,280,956
IRCPนายสมพงษ์ โกศัยพลกุล166,0001.931,585,000
IRCPน.ส.จารวี โลกวิทวัส153,9001.791,114,900
SMITนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,380,0006.294,790,000
SMITนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล350,0001.6018,850,000
SMITน.ส.ณัฐพร แต้มศิริชัย150,0000.6823,930,400
SMITนายธนา เสนาวัฒนกุล82,0000.373,544,674
SMITน.ส.ปรางทิพย์ ศิวรักษ์46,0000.2117,336,000
SMITนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล30,0000.1413,780,000
SMITน.ส.ปิยะนุช แต้มศิริชัย21,0000.1015,336,000
SMITนายชยกร ลิมป์ศิริพันธ์11,7000.055,440,000
TWFPนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-3130000*-79.03ต่ำกว่า 0.5%
TWFPนายฐิติพงศ์ เศรษฐลิขิต-3020000*-76.26ต่ำกว่า 0.5%
TWFPCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH1,872,40047.282,462,400
TWFPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,118,10028.2315,893,240
TWFPน.ส.ปิยนุช ระวีแสงสูรย์-830000*-20.96ต่ำกว่า 0.5%
TWFPนายสาธิต วิทยากร725000*18.31725,000
TWFPนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์620000*15.66620,000
TWFPบริษัท เชียร์(ประเทศไทย) จำกัด603400*15.24603,400
TWFPนายกำชัย จรุงกิจกุล569000*14.37569,000
TWFPนางอุษา โตประเสริฐ-500000*-12.63ต่ำกว่า 0.5%
TWFPDEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND217,2005.481,747,200
TWFPนายเอนก ฉัตรเสถียร6,5000.161,043,000
THนายสมนึก กยาวัฒนกิจ130,438,100315.66220,594,100
THนายสมชาย เวชากร100000000*242.00100,000,000
THนายณัฐพล เวชากร42000000*101.6442,000,000
THนางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ-39,814,000-96.3512,612,000
THนายประจวบ ตันตินนท์35000000*84.7035,000,000
THนายเอกวิชญ์ กมลเทพา-26600000*-64.37ต่ำกว่า 0.5%
THนางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ-25,388,000-61.4412,612,000
THนายสุจริต นิตยาเกษตรวัฒน์23500000*56.8723,500,000
THนายจตุพร วงศ์ทองสรรค์23000000*55.6623,000,000
THนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม-21000000*-50.82ต่ำกว่า 0.5%
THนายธเนศ บุญเหลือง17377700*42.0517,377,700
THนายธิติพัฒน์ ธิติพันธุ์-16778300*-40.60ต่ำกว่า 0.5%
THนางสุมาลี อ่องจริต-16,322,200-39.5043,677,800
THน.ส.สุนทรีย์ ปิติ14,759,00035.7219,150,907
THนายกรวิช อัศวกุล-12000000*-29.04ต่ำกว่า 0.5%
THนายสุกิจ ตรัยวนพงศ์-10000000*-24.20ต่ำกว่า 0.5%
THน.ส.กนานุช เล็กวิจิตร-9944400*-24.07ต่ำกว่า 0.5%
THนายจำลอง เวชากร9000000*21.789,000,000
THนายปัณณกุนท์ วัฒนาอุดม9000000*21.789,000,000
THนายมานพ อ่วมทับ-8635000*-20.90ต่ำกว่า 0.5%
THน.ส.พัชรี พุฒซ้อน8600000*20.818,600,000
THนายทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี7089100*17.167,089,100
THนายปิยะ ฐิติไชโย6600000*15.976,600,000
THนายถนอมศักดิ์ สัมมาวุฒิชัย-6,272,500-15.1811,186,400
THนายเกียรติยศ ใยไธสง-6144000*-14.87ต่ำกว่า 0.5%
THนายกำพล วิระเทพสุภรณ์-5500000*-13.31ต่ำกว่า 0.5%
THน.ส.พัชรี ศิริโชติ-5330000*-12.90ต่ำกว่า 0.5%
THนายทิพย์ ดาลาล-5250000*-12.71ต่ำกว่า 0.5%
THนายตรีขนิษฐ์ มากรักษา-5014500*-12.14ต่ำกว่า 0.5%
THนายบวรพัฒน์ พลายงาม5000000*12.105,000,000
THบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,883,8009.4014,088,200
THนางวนิดา จิระภิญโญ-3773200*-9.13ต่ำกว่า 0.5%
THนายพรชัย กุลตั้งวัฒนา-3640000*-8.81ต่ำกว่า 0.5%
THน.ส.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี490,0001.197,406,300
THนางดวงนภา ทองสี-340,700-0.826,664,905

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...