วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Apr 2015) Big Name

1 เมษายน 2558 เนื่องจากเข้าฤดูการประชุมสามัญประจำปี จึงมีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้เถือหุ้น Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถึง 490 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากจึงแบ่งเป็นเพจๆ เรียงตามขนาด Market Cap
Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 |

การเคลื่อนไหว BigName
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-big-name.html
การเคลื่อนไหว ของกองทุน
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-fund.html

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
JMTคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-1675000*-32.66ต่ำกว่า 0.5%
JMARTคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-5500000*-57.75ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-2275000*-66.54ต่ำกว่า 0.5%
LUXFคุณสุดา อัศวโภคิน-1000000*-5.25ต่ำกว่า 0.5%
GFPTด.ช.ก้องภพ ลิมทรง25065200*285.7425,065,200
TIPด.ช.ก้องภพ ลิมทรง1561250*57.771,561,250
Sทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-12588000*-95.04ต่ำกว่า 0.5%
EARTHทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-88973500*-418.18ต่ำกว่า 0.5%
ANANทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-4,823,200-18.1424,415,800
BROCKน.ส.ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล-250,000-0.6710,000,000
ITDน.ส.จิตราพรรณ จรณะจิตต์-15,641,091-111.8352,614,391
SUPERน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์781,784,5701,688.65855,447,070
EVERน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์4,588,7759.04106,203,725
CENTELน.ส.ณพิม จิราธิวัฒน์11260276*368.7711,260,276
CENTELน.ส.ธาพิดา นรพัลลภ-18513322*-606.31ต่ำกว่า 0.5%
BROCKน.ส.นัทยา ชลคดีดำรงกุล-250,000-0.6710,000,000
SUPERน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์545,607,6301,178.51617,767,630
EVERน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์12,361,25024.35103,790,550
VIBHAน.ส.นิรมล วิริยะเมตตากุล-26,000-0.4017,604,000
MJDน.ส.ปิยวดี มาลีนนท์5000000*18.005,000,000
SKRน.ส.ปิยวดี มาลีนนท์700000*47.60700,000
DCONน.ส.พัชรีพร พรกุล-3000000*-6.00ต่ำกว่า 0.5%
NEWน.ส.พัลลภา วิทยากร1017000*61.271,017,000
AUCTน.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา16,200,000278.6425,000,000
AUCTน.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา14000000*240.8014,000,000
QHน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์-4,776,900-18.0682,631,613
LHBANKน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์34,153,50061.482,138,758,529
MANRINน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์4,587,263137.626,939,565
ICCน.ส.ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน-1555610*-60.67ต่ำกว่า 0.5%
BROCKน.ส.มนัญญา โสภณวิทยากร-5450900*-14.50ต่ำกว่า 0.5%
CENTELน.ส.รวิศรา จิราธิวัฒน์10110000*331.1010,110,000
DCCน.ส.รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์18,362,700115.6920,403,000
MJDน.ส.รัตนา มาลีนนท์10000000*36.0010,000,000
NCน.ส.วรวงศ์ โชควัฒนา1,0000.02338,000
EARTHน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม5,426,50025.5049,911,512
ITDน.ส.วลัยทิพย์ จรณะจิตต์-15,841,091-113.2652,414,391
DCONน.ส.วิศรา พรกุล-7178300*-14.36ต่ำกว่า 0.5%
SEAOILน.ส.วิอร ทองแตง1,445,75011.934,717,250
CENTELน.ส.ศันสนา จิราธิวัฒน์20070000*657.2920,070,000
CPNน.ส.ศันสนา จิราธิวัฒน์29191559*1,247.9429,191,559
LUXFน.ส.สุดา อัศวโภคิน1640000*8.611,640,000
DCCน.ส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์18,380,500115.8020,423,000
RICHน.ส.อัครอนงค์ อังควานิช-6400000*-10.56ต่ำกว่า 0.5%
CENTELน.ส.อัจฉรา จิราธิวัฒน์33,0001.0811,972,273
PERMน.ส.อัญชลี วชิรพงศ์-6465000*-13.71ต่ำกว่า 0.5%
APน.ส.อัญญดา อัศวโภคิน61000000*439.2061,000,000
MJDน.ส.อัมพร มาลีนนท์7500000*27.007,500,000
TRUน.ส.อัมพร มาลีนนท์3100000*14.883,100,000
SKRน.ส.อัมพร มาลีนนท์1000000*68.001,000,000
BROOKน.ส.อุษณา มหากิจศิริ7454775*29.977,454,775
SUSCOน.ส.อุษณา มหากิจศิริ4,900,00016.4630,085,400
HMPROนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-5,558,352-45.30106,193,237
TPOLYนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี6107900*33.596,107,900
UWCนางกนกวัลย์ ยอดวานิช200000000*240.00200,000,000
MALEEนางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ25,9000.9221,904,500
LOXLEYนางจารุวรรณ วนาสิน41471300*171.6941,471,300
CENTELนางเจียมจิตต์ จิราธิวัฒน์-17966314*-588.40ต่ำกว่า 0.5%
CPNนางเจียมจิตต์ จิราธิวัฒน์-26130800*-1,117.09ต่ำกว่า 0.5%
PREBนางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ-1569600*-23.07ต่ำกว่า 0.5%
PHOLนางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ1488240*7.411,488,240
ITDนางนิจพร จรณะจิตต์-23,940,000-171.17386,021,640
TTCLนางนิจพร จรณะจิตต์50,0001.334,897,207
BOLนางปริญญา ขันเจริญสุข-500,000-1.0022,330,000
CIนางปริญญา ขันเจริญสุข91,8000.188,020,200
AJนางปริญญา ขันเจริญสุข-259,200-2.054,544,944
SEAOILนางเพชรัตน์ ทองแตง615,0005.071,845,000
KTCนางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์1348100*130.431,348,100
SINGERนางมยุรี วงแก้วเจริญ-6500000*-80.60ต่ำกว่า 0.5%
MANRINนางมยุรี วงแก้วเจริญ540,00016.20860,000
CENTELนางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล-18116561*-593.32ต่ำกว่า 0.5%
CPNนางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล-26227400*-1,121.22ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนางรัตนา นรพัลลภ1,297,66042.5021,632,718
CPNนางรัตนา นรพัลลภ1,871,50080.0129,438,400
INSUREนางวนิดา จิราธิวัฒน์-104066*-ต่ำกว่า 0.5%
TPIPLนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล113344100*324.16113,344,100
BMCLนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล300000000*564.00300,000,000
SIRIนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-177960171*-329.23ต่ำกว่า 0.5%
CKPนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล17764000*296.6617,764,000
TFDนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล8000000*34.728,000,000
JMARTนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล5000000*52.505,000,000
SMTนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-800,000-5.883,200,000
CKนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-10000000*-248.00ต่ำกว่า 0.5%
SAWADนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-20500000*-799.50ต่ำกว่า 0.5%
KKPนางวรรณสมร วรรณเมธี2,275,60088.7526,715,803
ERWนางวรรณสมร วรรณเมธี-600,000-2.80149,618,113
HMPROนางวราณี เสรีวิวัฒนา8,074,45765.8189,470,117
SFนางวราณี เสรีวิวัฒนา-8516069*-59.19ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนางวราณี เสรีวิวัฒนา-10,200,000-175.446,600,000
JMTนางวราณี เสรีวิวัฒนา20,0000.396,661,500
JMARTนางวราณี เสรีวิวัฒนา-10,066,700-105.706,200,000
TKนางวราณี เสรีวิวัฒนา-2900000*-28.57ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนางวราณี เสรีวิวัฒนา-5000000*-62.00ต่ำกว่า 0.5%
HYDROนางวราณี เสรีวิวัฒนา-423,500-1.327,437,900
MANRINนางวราณี เสรีวิวัฒนา100,6003.02740,000
STPIนางวราณี เสรีวิวัฒนา-6,122,700-96.138,040,500
SPALIนางวัชณี สิงหวังชา7,200,000154.8025,600,000
KTCนางวัชณี สิงหวังชา-2020000*-195.44ต่ำกว่า 0.5%
SGPนางวัชณี สิงหวังชา-31000000*-359.60ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์11978680*392.3011,978,680
THANIนางวารุณี ชลคดีดำรงกุล2,306,0007.7011,000,000
EARTHนางวิไล พันธุ์วงศ์กล่อม18999500*89.3018,999,500
ROJNAนางวีรวรรณ วินิชบุตร2,509,30821.2012,546,540
TMBนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ-176,000,000-524.48664,000,000
PCSGHนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ-12200000*-101.87ต่ำกว่า 0.5%
BIGCนางสุจิตรา มงคลกิติ-4845600*-1,114.49ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนางสุจิตรา มงคลกิติ-28312500*-927.23ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนางสุจิตรา มงคลกิติ-17538294*-574.38ต่ำกว่า 0.5%
CPNนางสุจิตรา มงคลกิติ-67304800*-2,877.28ต่ำกว่า 0.5%
MCนางสุรีย์เนตร พิพัฒน์กิตติกุล-4340000*-63.36ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนางโสภิศ แก้วสว่าง10000000*105.0010,000,000
AMATAนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร-7400000*-119.88ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนางอรณี จิราธิวัฒน์15546400*509.1415,546,400
SITHAIนางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน40,122,900101.9144,581,000
QTCนางอลิศรา เจริญวานิช-1,000,000-4.9836,696,000
SUPERนายกำธร กิตติอิสรานนท์310,992,640671.74386,523,540
EVERนายกำธร กิตติอิสรานนท์-20,454,925-40.3035,077,225
SPIนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน-910,000-23.213,718,550
CENTELนายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์-1,014,200-33.229,131,135
SGPนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-619,300-7.1824,380,700
GRANDนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-29009700*-44.67ต่ำกว่า 0.5%
CENนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-11962100*-43.54ต่ำกว่า 0.5%
AKPนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-16688600*-59.41ต่ำกว่า 0.5%
ITนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-5762900*-16.48ต่ำกว่า 0.5%
APUREนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ55,394,30082.5499,823,520
BEAUTYนายคเชนทร์ เบญจกุล1676700*71.681,676,700
JUBILEนายคเชนทร์ เบญจกุล147,9004.332,790,400
TOGนายคเชนทร์ เบญจกุล3221900*19.813,221,900
PPPนายคเชนทร์ เบญจกุล4024300*33.204,024,300
XOนายคเชนทร์ เบญจกุล7515000*38.707,515,000
ITDนายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์195400000*1,397.11195,400,000
BJCHIนายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์-2700000*-86.40ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAนายจิระพงษ์ วินิชบุตร5,605,95747.3728,029,786
TGROWTHนายจิระพงษ์ วินิชบุตร-4200000*-49.56ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
BROOKนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ-6,400,000-25.7310,567,400
SUSCOนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ-4,900,000-16.46124,969,200
BHนายชัย โสภณพนิช2,000,000304.0010,682,485
DCCนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล184,140,0001,160.08204,600,000
VIBHAนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,499,94023.10178,000,000
TVOนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล400,0008.6415,700,000
TFDนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล-33,200,000-144.0911,800,000
SMITนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล350,0001.6018,850,000
DCONนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล19,700,00039.4021,800,000
BKIนายชาญ โสภณพนิช833,952305.232,937,977
SITHAIนายชาญ โสภณพนิช38000000*96.5238,000,000
ASKนายชาตรี โสภณพนิช224,2474.4611,436,607
TRTนายชาตรี โสภณพนิช2192040*12.932,192,040
ROJNAนายชาย วินิชบุตร25,776,859217.81128,884,296
TISCOนายชาลี วลัยเสถียร4905542*224.434,905,542
SNPนายชาลี วลัยเสถียร6223000*164.916,223,000
SVIนายชาลี วลัยเสถียร16768638*75.4616,768,638
TISCOนายชาลี วลัยเสถียร โดย บลจ.วรรณ จำกัด-4400000*-201.30ต่ำกว่า 0.5%
SNPนายชาลี วลัยเสถียร โดย บลจ.วรรณ จำกัด-4000000*-106.00ต่ำกว่า 0.5%
BHนายเชิดชู โสภณพนิช3850075*585.213,850,075
SAUCEนายเชิดชู โสภณพนิช-50,700-1.282,933,400
TFDนายโชติวิทย์ เตชะอุบล647,0002.8135,569,559
CENTELนายณพนธ์ จิราธิวัฒน์11260275*368.7711,260,275
CENTELนายณพัทธ์ จิราธิวัฒน์11260275*368.7711,260,275
JMTนายณภัทร ปัญจคุณาธร2400000*46.802,400,000
JMARTนายณภัทร ปัญจคุณาธร3860000*40.533,860,000
JUBILEนายณภัทร ปัญจคุณาธร2405000*70.352,405,000
PREBนายณภัทร ปัญจคุณาธร14,5000.213,770,000
MACOนายณภัทร ปัญจคุณาธร-20000000*-24.00ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนายณภัทร ปัญจคุณาธร-1800000*-22.32ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์1,687,53455.2717,966,314
OFMนายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์-93,500-5.5231,385,500
CPNนายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์26130800*1,117.0926,130,800
ANANนายณัฐชาต คำศิริตระกูล-31330000*-117.80ต่ำกว่า 0.5%
IVLนายณัฐพล จุฬางกูร-6,131,300-159.4129,342,500
AMATAนายณัฐพล จุฬางกูร-10500000*-170.10ต่ำกว่า 0.5%
PSLนายณัฐพล จุฬางกูร19800000*283.1419,800,000
GRAMMYนายณัฐพล จุฬางกูร10,957,500157.7962,397,500
KAMARTนายณัฐพล จุฬางกูร-10388500*-75.32ต่ำกว่า 0.5%
NEPนายณัฐพล จุฬางกูร15,508,20011.32224,690,200
CENTELนายดวิษ จิราธิวัฒน์10035000*328.6510,035,000
SIRIนายดิเรก วินิชบุตร-116335911*-215.22ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAนายดิเรก วินิชบุตร63,765,650538.82318,828,252
IVLนายทวีฉัตร จุฬางกูร27,374,200711.73103,607,000
BANPUนายทวีฉัตร จุฬางกูร20550000*606.2320,550,000
ITDนายทวีฉัตร จุฬางกูร-37625100*-269.02ต่ำกว่า 0.5%
STECนายทวีฉัตร จุฬางกูร-20500000*-436.65ต่ำกว่า 0.5%
GLOBALนายทวีฉัตร จุฬางกูร40076700*372.7140,076,700
OFMนายทวีฉัตร จุฬางกูร-1616100*-95.35ต่ำกว่า 0.5%
AMATAนายทวีฉัตร จุฬางกูร-24,750,000-400.956,700,000
OISHIนายทวีฉัตร จุฬางกูร1,452,700111.869,122,700
SCนายทวีฉัตร จุฬางกูร-40203800*-146.34ต่ำกว่า 0.5%
MONOนายทวีฉัตร จุฬางกูร-52692900*-204.45ต่ำกว่า 0.5%
GRAMMYนายทวีฉัตร จุฬางกูร6,673,30096.10132,082,123
LANNAนายทวีฉัตร จุฬางกูร5,558,00068.9248,700,000
GRANDนายทวีฉัตร จุฬางกูร-15000000*-23.10ต่ำกว่า 0.5%
PDIนายทวีฉัตร จุฬางกูร-7,613,000-136.273,000,000
ASนายทวีฉัตร จุฬางกูร5700000*25.425,700,000
HOTPOTนายทวีฉัตร จุฬางกูร63761200*202.7663,761,200
PEนายทวีฉัตร จุฬางกูร-32,715,700-42.86165,284,300
KASETนายทวีฉัตร จุฬางกูร3789300*11.753,789,300
SE-EDนายทวีฉัตร จุฬางกูร42,128,000254.8782,522,300
WINNERนายธนภูมิ ภูริปัญญวานิช4100000*11.324,100,000
MCนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-7130000*-104.10ต่ำกว่า 0.5%
SGPนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล5200000*60.325,200,000
SVIนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-23000000*-103.50ต่ำกว่า 0.5%
TKนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล3990000*39.303,990,000
SNCนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล1800000*27.721,800,000
SEAFCOนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล5000000*50.005,000,000
TNDTนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-16,700-0.28533,300
GCAPนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-4400000*-17.07ต่ำกว่า 0.5%
NWRนายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง-815,000-1.4914,745,713
STPIนายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง5,527,33986.7828,937,195
CENTELนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์17151000*561.7017,151,000
CPNนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์24610800*1,052.1124,610,800
CENTELนายธีระเดช จิราธิวัฒน์16725000*547.7416,725,000
CPNนายธีระเดช จิราธิวัฒน์24325800*1,039.9324,325,800
CENTELนายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์16725000*547.7416,725,000
CPNนายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์24489800*1,046.9424,489,800
AUCTนายนริศ จิระวงศ์ประภา-5000000*-86.00ต่ำกว่า 0.5%
TPIPLนายนเรศ งามอภิชน136,800,000391.25151,800,000
SUPERนายนเรศ งามอภิชน-21000000*-45.36ต่ำกว่า 0.5%
WHAนายนเรศ งามอภิชน15276647*481.2115,276,647
SAMARTนายนเรศ งามอภิชน7000000*210.007,000,000
SIRIนายนเรศ งามอภิชน-90000000*-166.50ต่ำกว่า 0.5%
TTAนายนเรศ งามอภิชน-4,978,300-66.219,000,000
IFECนายนเรศ งามอภิชน54000000*664.2054,000,000
VGIนายนเรศ งามอภิชน-50,449,100-274.9520,000,000
ROJNAนายนเรศ งามอภิชน30000000*253.5030,000,000
MACOนายนเรศ งามอภิชน-87,927,500-105.51154,072,500
UVนายนเรศ งามอภิชน-14,472,800-112.1612,527,200
HMPROนายนิติ โอสถานุเคราะห์64,730,808527.56582,577,277
AMARINนายนิติ โอสถานุเคราะห์274,2193.263,016,414
MBKนายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร-10000000*-140.00ต่ำกว่า 0.5%
INTUCHนายบำรุง ศรีงาน500,00038.6322,500,001
SPIนายบุญเกียรติ โชควัฒนา240,0006.124,223,580
ICCนายบุญเกียรติ โชควัฒนา149,0805.814,024,520
PAFนายบุญชัย โชควัฒนา-22959400*-65.20ต่ำกว่า 0.5%
OCCนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา5,5000.091,362,990
MJDนายประชุม มาลีนนท์7,000,00025.2012,400,000
SKRนายประชุม มาลีนนท์2090000*142.122,090,000
SUPERนายประเดช กิตติอิสรานนท์1,920,641,0004,148.582,073,370,900
EVERนายประเดช กิตติอิสรานนท์86,003,250169.43209,170,550
BANPUนายประทีป ตั้งมติธรรม19,750,500582.6439,054,500
TPIPLนายประทีป ตั้งมติธรรม-12540100*-35.86ต่ำกว่า 0.5%
TTAนายประทีป ตั้งมติธรรม236,0003.1411,947,648
PRANDAนายประทีป ตั้งมติธรรม4681700*26.694,681,700
CPIนายประทีป ตั้งมติธรรม-9025700*-22.74ต่ำกว่า 0.5%
TCนายประทีป ตั้งมติธรรม-4,656,900-19.754,805,800
MFECนายประเสริฐ ฝูงวานิช-360,000-2.9510,966,013
TISCOนายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล2,573,600117.7412,652,600
STPIนายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล-838,400-13.1620,174,000
TSFนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์17,739,5007.6368,077,500
INSUREนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์404,863-690,396
PTนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์784000*9.41784,000
CPALLนายปริญญา เธียรวร1,500,00061.5070,500,000
CPFนายปริญญา เธียรวร900,00020.2584,500,000
MBKนายปริญญา เธียรวร1,000,00014.0023,000,000
CPNนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-27997400*-1,196.89ต่ำกว่า 0.5%
BROCKนายพงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล-250,000-0.6710,000,000
AKRนายพรชัย ทองวานิช-1,600,000-4.0013,917,987
VIBHAนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,549,95223.8731,350,000
SMITนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,380,0006.294,790,000
NCนายพิเศษ โชควัฒนา4000.01338,000
VIBHAนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล568,0008.7527,500,000
CMRนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล40,4007.60258,800
SMITนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล30,0000.1413,780,000
ANANนายพีรนาถ โชควัฒนา8,318,50031.2830,472,900
JMARTนายพีรนาถ โชควัฒนา-566,480-5.958,692,338
JUBILEนายพีรนาถ โชควัฒนา1,1000.03956,300
PREBนายพีรนาถ โชควัฒนา876,36012.885,439,475
MACOนายพีรนาถ โชควัฒนา-428,740-0.5135,885,380
TSFนายพีรพงษ์ ศรีอินทราวานิช67000000*28.8167,000,000
FSSนายพีรพัฒน์ โชติจุฬางกูร445,0001.552,954,800
SSTSSนายเพชร โอสถานุเคราะห์ และ/หรือ นางนฤมล โอสถานุเคราะห์-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
PHOLนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ-1522560*-7.58ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา-15000000*-258.00ต่ำกว่า 0.5%
STPIนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา8000000*125.608,000,000
CENTELนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์10,814,494354.1718,358,800
CPNนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์24325800*1,039.9324,325,800
RATCHนายมิน เธียรวร3,020,700185.0211,220,700
BECLนายมิน เธียรวร-1,500,000-58.5021,000,000
EASTWนายมิน เธียรวร696,7007.5921,000,000
PCSGHนายมิน เธียรวร14000000*116.9014,000,000
EARTHนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม60937800*286.4160,937,800
EARTHนายยืนยง พันธุ์วงศ์กล่อม-27894320*-131.10ต่ำกว่า 0.5%
OHTLนายยุทธชัย จรณะจิตต์1,000-231,350
RSนายโยธิน วณิชวรากิจ-43945400*-681.15ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนายวรวิทย์ แก้วสว่าง5000000*52.505,000,000
CKนายวรวิทย์ แก้วสว่าง10000000*248.0010,000,000
ICHIนายวัชระ แก้วสว่าง-7500000*-158.25ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAนายวัชระ แก้วสว่าง11000000*92.9511,000,000
TFDนายวัชระ แก้วสว่าง10600000*46.0010,600,000
PYLONนายวัชระ แก้วสว่าง-2000000*-17.10ต่ำกว่า 0.5%
WIIKนายวัชระ แก้วสว่าง2000000*6.882,000,000
CKนายวัชระ แก้วสว่าง-8800000*-218.24ต่ำกว่า 0.5%
SAWADนายวัชระ แก้วสว่าง-5100000*-198.90ต่ำกว่า 0.5%
SAMARTนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์700,00021.00132,577,160
TCJนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์-500,000-6.004,000,000
BCPนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-11500000*-370.88ต่ำกว่า 0.5%
SIRIนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-128,500,000-237.7396,500,000
LHBANKนายวันชัย พันธุ์วิเชียร162065700*291.72162,065,700
UNIQนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-10000000*-138.00ต่ำกว่า 0.5%
SFนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-20800000*-144.56ต่ำกว่า 0.5%
MACOนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-165,000,000-198.0027,000,000
TRUBBนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-39000000*-63.57ต่ำกว่า 0.5%
TWZนายวิชัย ทองแตง-10,000,000-3.70418,791,200
RPCนายวิชัย ทองแตง-279255944*-312.77ต่ำกว่า 0.5%
HMPROนายวิชัย มิตรสันติสุข13,679,990111.49123,119,914
THCOMนายวิชัย มิตรสันติสุข-4,175,600-145.1020,824,400
MCSนายวิชัย มิตรสันติสุข5,280,50039.6014,280,500
ITนายวิชัย มิตรสันติสุข-50,000-0.144,000,000
BMCLนายวิชัย วชิรพงศ์904940100*1,701.29904,940,100
ITDนายวิชัย วชิรพงศ์170420700*1,218.51170,420,700
CKPนายวิชัย วชิรพงศ์-2,441,700-40.787,091,600
ROJNAนายวิชัย วชิรพงศ์36870800*311.5636,870,800
ANANนายวิชัย วชิรพงศ์30726100*115.5330,726,100
BJCHIนายวิชัย วชิรพงศ์-6,744,800-215.835,887,800
RICHนายวิชัย วชิรพงศ์97810415*161.3997,810,415
VTEนายวิชัย วชิรพงศ์-10500000*-30.45ต่ำกว่า 0.5%
CKนายวิชัย วชิรพงศ์-11741800*-291.20ต่ำกว่า 0.5%
ITDนายวิชาญ วชิรพงศ์135550000*969.18135,550,000
BJCHIนายวิชาญ วชิรพงศ์-3400000*-108.80ต่ำกว่า 0.5%
MLนายวิชาญ วิทูรกิจวานิช-16250000*-39.00ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-3600000*-27.00ต่ำกว่า 0.5%
CSPนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-4,531,000-15.594,400,000
TNITYนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต1200000*7.921,200,000
TCJนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต170,3002.041,290,300
COLORนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต8,960,00013.7111,620,000
LITนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต3000000*11.943,000,000
CPHนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-330000*-4.26ต่ำกว่า 0.5%
2Sนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-109,142-0.403,200,038
FOCUSนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-1240200*-4.71ต่ำกว่า 0.5%
PICOนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต1989643*4.851,989,643
SCนายวิทวัส พรกุล3,000,00010.9222,000,000
SENAนายวิทวัส พรกุล-3612000*-13.94ต่ำกว่า 0.5%
DCONนายวิทวัส พรกุล732,618,7301,465.24835,909,700
DCCนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์316,976,4901,996.95352,196,100
VIBHAนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์643,3009.9111,605,780
SVIนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์-1,301,800-5.8615,600,300
ILINKนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์1,634,67032.692,979,940
DRTนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์756,5003.776,060,200
HYDROนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์1,166,6603.642,782,660
RICHนายวิเศษ วชิรพงศ์81810415*134.9981,810,415
ECLนายวีระพงษ์ เหล่าวานิช-9101000*-19.11ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร49550512*299.7849,550,512
AJPนายศักดิ์ชัย ยอดวานิช-1061000*-8.17ต่ำกว่า 0.5%
ASIMARนายศุภศักดิ์ หล่อธนวณิชย์-1721300*-3.61ต่ำกว่า 0.5%
KTCนายสถาพร งามเรืองพงศ์6774500*655.436,774,500
GFPTนายสมเกียรติ ลิมทรง-25065200*-285.74ต่ำกว่า 0.5%
TIPนายสมเกียรติ ลิมทรง-1561250*-57.77ต่ำกว่า 0.5%
FMTนายสมเกียรติ ลิมทรง-245500*-6.01ต่ำกว่า 0.5%
CPLนายสมเกียรติ ลิมทรง30,0000.98190,000
WHAนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล12,417,565391.1547,517,565
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล40,0001.673,200,000
DEMCOนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล5624600*76.495,624,600
SATนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-4262800*-82.70ต่ำกว่า 0.5%
THANIนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล15,420,00051.5096,000,000
TFDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล10000000*43.4010,000,000
BKDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-10000000*-41.20ต่ำกว่า 0.5%
BROCKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-25,742,750-68.4861,826,900
SISนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-5,857,200-28.3510,654,900
CKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-12000000*-297.60ต่ำกว่า 0.5%
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,459,60095.9214,859,600
SSTนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล4687400*123.044,687,400
WHAนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด11,280,000355.3242,300,000
THANIนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด8,336,00027.8443,159,500
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด-7,100,000-276.907,900,000
SPALIนายสันติ สิงหวังชา13,952,900299.9936,066,300
SGPนายสันติ สิงหวังชา-24151200*-280.15ต่ำกว่า 0.5%
TASCOนายสาธิต วิทยากร-213,100-22.38850,000
RSนายสาธิต วิทยากร-6900000*-106.95ต่ำกว่า 0.5%
NTVนายสาธิต วิทยากร1800000*58.051,800,000
PRINCนายสาธิต วิทยากร-18,165,600-72.30650,842,200
TWFPนายสาธิต วิทยากร725000*18.31725,000
SORKONนายสาธิต วิทยากร100,0008.10600,000
LHBANKนายสำเริง มนูญผล-116988117*-210.58ต่ำกว่า 0.5%
ICCนายสำเริง มนูญผล201,4007.855,875,150
WACOALนายสำเริง มนูญผล153,6007.601,087,300
SCGนายสำเริง มนูญผล6,561,30039.7079,830,200
TNLนายสำเริง มนูญผล12,400-11,142,380
TWSนายสำเริง มนูญผล-203,600-7.481,459,400
TPCORPนายสำเริง มนูญผล-310,600-8,857,100
OCCนายสำเริง มนูญผล11,3000.199,153,240
PGนายสำเริง มนูญผล-889,400-9.788,335,866
GELนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล143650000*119.23143,650,000
OCCนายสุชาติ มนูญผล3,2000.05459,300
BIGCนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์-6027800*-1,386.39ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์-12,434,970-407.2532,293,176
CPNนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์-60,814,500-2,599.8222,645,900
BIGCนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์-6037000*-1,388.51ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์-57470673*-1,882.16ต่ำกว่า 0.5%
INSUREนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์-207466*-ต่ำกว่า 0.5%
CPNนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์-83588000*-3,573.39ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์135,0004.4215,944,397
BIGCนายสุทธิพร จิราธิวัฒน์-4169400*-958.96ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนายสุทธิพร จิราธิวัฒน์-29480726*-965.49ต่ำกว่า 0.5%
CPNนายสุทธิพร จิราธิวัฒน์-49132800*-2,100.43ต่ำกว่า 0.5%
ROBINSนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์229,90010.9233,032,696
CENTELนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์-1,267,725-41.5236,447,923
CPNนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์-2,379,348-101.7227,016,400
UNIQนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง-6634200*-91.55ต่ำกว่า 0.5%
NWRนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง5,585,70010.2296,400,057
STPIนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง1,343,10021.0973,842,232
CENTELนายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์12278474*402.1212,278,474
PTGนายสุรชัย โชติจุฬางกูร-7,720,000-76.8119,400,000
TCJนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ-618,000-7.42867,000
VTEนายโสรัจ โรจนเบญจกุล8,982,68326.0535,930,734
RSนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ-68,347,100-1,059.38113,052,900
SALEEนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ-14,146,600-100.446,370,760
SMMนายอธิคม ฉันทวานิช-1600000*-3.36ต่ำกว่า 0.5%
MINTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย40,0001.4020,730,000
PSนายอนุชา กิจธนามงคลชัย13720000*397.8813,720,000
GFPTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย540,0006.1644,900,000
VNTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย320,0003.2011,500,002
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย6,854,00051.0636,314,000
SVIนายอนุชา กิจธนามงคลชัย-3,200,000-14.4023,800,000
SNCนายอนุชา กิจธนามงคลชัย980,00015.093,160,000
LHBANKนายอนุพงษ์ อัศวโภคิน3,058,8835.5194,825,387
APนายอนุพงษ์ อัศวโภคิน5,458,86939.30670,047,561
SVIนายอนุรักษ์ บุญแสวง-11582400*-52.12ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายอนุรักษ์ บุญแสวง2620000*19.652,620,000
TWSนายอนุรักษ์ บุญแสวง-407,900-14.99543,100
TNDTนายอนุรักษ์ บุญแสวง-673,200-11.111,025,800
HOTPOTนายอนุรักษ์ บุญแสวง-3000000*-9.54ต่ำกว่า 0.5%
BFITนายอนุรักษ์ บุญแสวง1241100*7.071,241,100
BSMนายอนุรักษ์ บุญแสวง-1289000*-1.41ต่ำกว่า 0.5%
SWCนายอนุรักษ์ บุญแสวง766700*5.71766,700
TAPACนายอนุรักษ์ บุญแสวง1632000*5.781,632,000
TFDนายอภิชัย เตชะอุบล2,100,0009.11266,433,775
CKนายอภิชัย เตชะอุบล-12397000*-307.45ต่ำกว่า 0.5%
LHBANKนายอาชนัน อัศวโภคิน3,058,8835.5194,825,387
SPIบริษัท โชควัฒนา จำกัด3,046,00077.6775,892,150
BHบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด1,017,000154.5826,138,875
BECLบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด-3998800*-155.95ต่ำกว่า 0.5%
SIMบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด25535100*66.9025,535,100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...