วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Apr 2015) Page3

1 เมษายน 2558 เนื่องจากเข้าฤดูการประชุมสามัญประจำปี จึงมีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้เถือหุ้น Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถึง 490 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากจึงแบ่งเป็นเพจๆ เรียงตามขนาด Market Cap
Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 |

การเคลื่อนไหว BigName
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-big-name.html
การเคลื่อนไหว ของกองทุน
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-fund.html

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว52198700*136.7652,198,700
SIMบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)40,511,900106.143,121,579,000
SIMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -36096800*-94.57ต่ำกว่า 0.5%
SIMนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์-34400000*-90.13ต่ำกว่า 0.5%
SIMบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)28620400*74.9928,620,400
SIMบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด25535100*66.9025,535,100
SIMกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด25218800*66.0725,218,800
SIMน.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง-22847200*-59.86ต่ำกว่า 0.5%
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล4,673,60012.2442,871,300
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,678,3007.0239,249,700
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ2,414,8006.3341,272,000
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน1,277,3003.3524,917,300
ICCน.ส.ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน-1555610*-60.67ต่ำกว่า 0.5%
ICCบริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด489,00019.0710,154,050
ICCนายสำเริง มนูญผล201,4007.855,875,150
ICCนายบุญเกียรติ โชควัฒนา149,0805.814,024,520
ICCบริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด18,7000.7310,644,900
ICCEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-12,600-0.492,670,100
ICCบริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด4,4000.172,620,090
TIPพลตรีเศรษฐา ธนะรัชต์-5000000*-185.00ต่ำกว่า 0.5%
TIPนายกิตติธัช ธนะรัชต์4343750*160.724,343,750
TIPบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)-4,085,600-151.176,500,700
TIPนายกิติชัย เตชะงามเลิศ-2020000*-74.74ต่ำกว่า 0.5%
TIPนายปีติชา ผาสุพงษ์1690000*62.531,690,000
TIPด.ช.ก้องภพ ลิมทรง1561250*57.771,561,250
TIPนายสมเกียรติ ลิมทรง-1561250*-57.77ต่ำกว่า 0.5%
TIPนายทรงยศ เอื้อวัฒนา-1,119,400-41.421,680,600
TIPนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล700,00025.902,350,000
TIPนายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา350,00012.954,315,000
TIPนายประยุทธ เอื้อวัฒนา88,5003.2710,985,000
GOLDกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,704,30011.2516,525,800
GOLDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,589,200-10.4982,671,323
GOLDกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน435,8002.889,541,900
SGPนางวัชณี สิงหวังชา-31000000*-359.60ต่ำกว่า 0.5%
SGPนายสันติ สิงหวังชา-24151200*-280.15ต่ำกว่า 0.5%
SGPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY9232700*107.109,232,700
SGPน.ส.วรางคณา กมลทิพย์5650100*65.545,650,100
SGPนายมงคล ประกิตชัยวัฒนา-5439800*-63.10ต่ำกว่า 0.5%
SGPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED5301600*61.505,301,600
SGPนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล5200000*60.325,200,000
SGPนายนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์4598400*53.344,598,400
SGPUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-4,573,900-53.0670,000,000
SGPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,195,376-37.0715,121,100
SGPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-982,700-11.407,256,200
SGPนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-619,300-7.1824,380,700
SGPนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ343,0003.987,141,600
SGPนายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์200,0002.32441,881,599
SFบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)35,699,076248.11344,952,486
SFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -26,242,207-182.3835,348,509
SFนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-20800000*-144.56ต่ำกว่า 0.5%
SFนายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล-16000000*-111.20ต่ำกว่า 0.5%
SFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-15877548*-110.35ต่ำกว่า 0.5%
SFนายสุทัศ เหลืองด่านสกุล15050000*104.6015,050,000
SFม.ล.เทวินธรา เทวกุล14225000*98.8614,225,000
SFLUCKY SECURITIES, INC.13,301,97892.45119,717,805
SFนางนิสากร เทวกุล ณ อยุธยา-12200000*-84.79ต่ำกว่า 0.5%
SFนายนพพร วิฑูรชาติ10,125,70070.3791,131,302
SFนายพงศ์กิจ สุทธพงศ์9,476,40365.8685,287,629
SFน.ส.ศันสนีย์ วิจิตรไพศาล9051200*62.919,051,200
SFนางดาราวรรณ ทิพย์เนตร-8797500*-61.14ต่ำกว่า 0.5%
SFนางวราณี เสรีวิวัฒนา-8516069*-59.19ต่ำกว่า 0.5%
SFMACQUARIE BANK LTD8000000*55.608,000,000
SFนายสงวน สกุลวรรัตน์7600000*52.827,600,000
SFนายพีระ ปัทมวรกุลชัย-6600000*-45.87ต่ำกว่า 0.5%
SFน.ส.อาทิตยา จันทรประภา4,166,86928.9631,501,822
SFนายสุวัฒน์ นิยมเสถียร4,075,25028.3212,721,250
SFนางเกศินี วิฑูรชาติ2,883,75220.0430,753,769
SFน.ส.ธัญจิรา พจน์เกษมสิน2,415,95816.7921,743,627
SFนางปาริชาต สุทธพงศ์1,643,57211.4214,792,150
SFนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์-1,642,848-11.427,814,373
SFนางสุพรรณ วิฑูรชาติ1,559,43910.8427,955,751
SFน.ส.พิกุล ชูศรี1,510,94210.5013,598,479
SFนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ1,487,07510.3412,583,676
SFนายอัคริม จันทรประภา-1,079,127-7.5018,900,658
SFนายสมชาย พงศ์สุริยนันท์896,5656.238,401,091
DNAนางวิไล กล่อมจิตเจริญ1025000000*2,193.501,025,000,000
DNAนายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา901,326,8001,928.841,126,658,500
DNAนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ364,547,800780.13390,320,925
DNAบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก360,240,200770.91494,051,200
DNAนายวรงค์ ภัทรชัยกุล245,451,900525.27306,784,600
DNACREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH215,000,000460.10250,000,000
DNAน.ส.อัยลดา ชินวัฒน์117,180,000250.77146,475,000
DNAนางศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา108,000,000231.12135,000,000
DNAนายสุริยา เทพาคำ97,430,900208.50116,008,000
DNAนายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ72,204,400154.5290,455,500
DNAน.ส.ปารณีย์ ชวาลา34,425,00073.6743,031,250
DNANTASIAN DISCOVERY MASTER FUND32,746,66470.0840,933,330
DNAนายศิวพร ตั้งจิตติพร32,567,30069.6969,093,250
DNAน.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-29622700*-63.39ต่ำกว่า 0.5%
DNAนายปรีชา วสุโสภณ25,158,00053.8431,225,000
DNAนายวีระพงศ์ จำนงนรวุฒิ21,150,00045.2627,095,000
DNAนางสุพัตรา หวานวาจา20,258,00043.3525,322,500
DNAนายชโลธร วงศ์ขวัญยืน19,920,00042.6324,900,000
DNAนายชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล19,375,00041.4625,000,000
DNAนายภานุ วิทยอำนวยคุณ-8281600*-17.72ต่ำกว่า 0.5%
BJCHIนายวิชัย วชิรพงศ์-6,744,800-215.835,887,800
BJCHIนายวิชาญ วชิรพงศ์-3400000*-108.80ต่ำกว่า 0.5%
BJCHIกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส-3251900*-104.06ต่ำกว่า 0.5%
BJCHIกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว3156300*101.003,156,300
BJCHIนายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์-2700000*-86.40ต่ำกว่า 0.5%
BJCHIกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ2561200*81.962,561,200
BJCHIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2083900*66.682,083,900
BJCHIนายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1994400*63.821,994,400
BJCHIนายเจริญ เอกอุดมสิน-1870000*-59.84ต่ำกว่า 0.5%
BJCHIน.ส.อรอุมา สุภรศิริกุล-1700000*-54.40ต่ำกว่า 0.5%
BJCHIบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-1601700*-51.25ต่ำกว่า 0.5%
BJCHIกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล281,9009.022,478,100
BJCHIMR.KYUYOUNG LEE231,6007.4153,831,600
BJCHIน.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข-145,000-4.643,100,000
SVIEAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.-49,918,700-224.63178,652,728
SVIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 43,710,170196.70150,213,567
SVIนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-23000000*-103.50ต่ำกว่า 0.5%
SVIบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21120000*95.0421,120,000
SVISTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY21069500*94.8121,069,500
SVIBANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE17630971*79.3417,630,971
SVICITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-1-17630971*-79.34ต่ำกว่า 0.5%
SVIนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-17000000*-76.50ต่ำกว่า 0.5%
SVIนายชาลี วลัยเสถียร16768638*75.4616,768,638
SVIบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-14642571*-65.89ต่ำกว่า 0.5%
SVISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED13223414*59.5113,223,414
SVIกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว-13000300*-58.50ต่ำกว่า 0.5%
SVIนางสุพรรณ สุรเมธากุล-12650000*-56.93ต่ำกว่า 0.5%
SVIนายอนุรักษ์ บุญแสวง-11582400*-52.12ต่ำกว่า 0.5%
SVIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD11527400*51.8711,527,400
SVIนายอนันต์ ศิริโหราชัย-5,376,400-24.1912,690,806
SVIนายอนุชา กิจธนามงคลชัย-3,200,000-14.4023,800,000
SVIนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์-1,301,800-5.8615,600,300
SVIนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี658,0002.9618,139,000
SPGนายธนพล จิวจินดา1749000*-1,749,000
EFORLนายพิสิฎฐ์ ภิสสาสุนทร-433565000*-468.25ต่ำกว่า 0.5%
EFORLนายพิสิฏฐ์ ภิสสาสุนทร430500000*464.94430,500,000
EFORLนางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์-149500000*-161.46ต่ำกว่า 0.5%
EFORLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 86318860*93.2286,318,860
EFORLนายณคม ถาวรธวัช-77863700*-84.09ต่ำกว่า 0.5%
EFORLนายชูชัย จึงเจริญสุขยิ่ง68829600*74.3468,829,600
EFORLนายวีระพงศ์ รอบสันติสุข-57803800*-62.43ต่ำกว่า 0.5%
EFORLนายสมชาย โรจนโสภากุล-56500000*-61.02ต่ำกว่า 0.5%
EFORLนางราณี เอื้อทวีกุล50161200*54.1750,161,200
EFORLนางวิมลวรรณ สิทธิโรจนวรรณ46230000*49.9346,230,000
EFORLนางพิชชุดา ชาน-42,014,600-45.38480,129,400
EFORLน.ส.ณัฐกานต์ ฮึกหาญวิทย์-18,982,000-20.5098,133,000
EFORLนายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์-9,164,200-9.9059,827,400
EFORLนายพุฒิเมศ วรฤทธินภา-8,500,000-9.18231,334,900
EFORLน.ส.ชยาภรณ์ คงเจริญกิจกุล-5,650,000-6.1052,100,000
EFORLนางสุพัตรา มีนชัยนันท์-3,700,000-4.0066,610,000
EFORLนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์2,055,7002.22401,000,000
EFORLUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-1,000,000-1.08123,050,000
EFORLนางประไพศรี มโนมยางกูร-1,000,000-1.0850,413,300
EFORLนายชาครีย์ โลหะเจริญทรัพย์-30,000-0.03400,970,000
DEMCOนายศิริศักดิ์ สนโสภณ53191500*723.4053,191,500
DEMCOนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์-18182360*-247.28ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ13390500*182.1113,390,500
DEMCOน.ส.จันทนา จินดาพรบูรณะ12196800*165.8812,196,800
DEMCOนายชูเกียรติ รุจนพรพจี-10900000*-148.24ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-8190900*-111.40ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-7911300*-107.59ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,865,083-106.9731,508,440
DEMCOน.ส.อรสา ไตรตรึงษ์ทัศนา7350000*99.967,350,000
DEMCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-7000000*-95.20ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOน.ส.วริศรา สนโสภณ5801000*78.895,801,000
DEMCOนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล5624600*76.495,624,600
DEMCOนายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย-5500000*-74.80ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOนายอานนท์ชัย วีระประวัติ-5500000*-74.80ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOกองทุนเปิด เค หุ้นทุน5272500*71.715,272,500
DEMCOนายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์5000000*68.005,000,000
DEMCOนายธีระชัย วรัญญูรัตนะ4900000*66.644,900,000
DEMCOCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-4,769,500-64.875,084,092
DEMCOนายอานันท์ ตันติจรัสชีพ-4590000*-62.42ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4475000*60.864,475,000
DEMCOกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์-4321400*-58.77ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ-4200000*-57.12ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOนายวิรัตน์ ทวีกิติกุล3980000*54.133,980,000
DEMCOนายสุโกศล โอสายไทย-3840000*-52.22ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOนายชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร-3500000*-47.60ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOนายสิทธิชัย ไพโรจน์ถาวรวัฒนา-3500000*-47.60ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOนายสุวัฒน์ จรดล1,132,99715.4111,635,368
DEMCOนายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์835,17511.3631,873,188
DEMCOนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์787,64710.71108,690,766
DEMCOนายสุกฤษฏิ์ จรดล32,4500.445,431,763
DEMCOนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์32,0000.444,137,399
MCOTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9,050,216-130.326,703,090
MCOTN.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR-6500000*-93.60ต่ำกว่า 0.5%
MCOTนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์1,116,40016.085,836,000
MCOTAIA Company Limited-APEX-727,100-10.474,272,900
MCOTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED309,5004.465,118,874
MCOTนายชาญชัย กุลถาวรากร4,8000.074,236,300
UVANนายสมบูรณ์ โสพร7048780*72.607,048,780
UVANLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 55236000*53.935,236,000
UVANนางซุงหยิน แซ่ว่อง-5018720*-51.69ต่ำกว่า 0.5%
UVANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -365,400-3.7610,444,030
UVANน.ส.ไรรมย์ ซอโสตถิกุล100,0001.034,850,000
UVANนายสันติ ซอโสตถิกุล-64,800-0.677,438,900
UVANน.ส.นฤมล วิกรานต์พงศ์15,1000.1627,911,500
UVANนางรักชนก กู้กิจการ-14,300-0.1511,809,500
SRICHAนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์-20636900*-639.74ต่ำกว่า 0.5%
SRICHAนายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์7801600*241.857,801,600
SRICHAนายคนธีร์ เขมาภิรัตน์7279000*225.657,279,000
SRICHAนางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย6878900*213.256,878,900
SRICHAกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-2551400*-79.09ต่ำกว่า 0.5%
SRICHAนายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล-2000000*-62.00ต่ำกว่า 0.5%
SRICHAกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-1,967,800-61.001,803,800
SRICHASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG-1617000*-50.13ต่ำกว่า 0.5%
SRICHAกองทุนเปิด เค หุ้นทุน-1613400*-50.02ต่ำกว่า 0.5%
SRICHAนายอนวัช สุริยวนากุล1584000*49.101,584,000
SRICHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,298,72140.266,220,265
SRICHAนายสมพงษ์ ชอัมพงษ์-765,500-23.731,823,500
SRICHACHASE NOMINEES LIMITED-707,800-21.943,445,000
SRICHAนายเจริญ เอกอุดมสิน-517,300-16.044,032,700
SRICHAUBS (LUXEMBOURG) S.A.-375,100-11.631,542,900
SRICHAนายวิชัย เอกอุดมสิน-366,000-11.355,070,000
SRICHAHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS THAI EQUITY299,8009.291,877,000
SRICHAนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์180,0005.585,730,000
SRICHAบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)47,2001.462,172,300
SRICHAนายสมภาค ริเริ่มสุนทร-36,800-1.142,699,300
SRICHAนายกำธร ยังคง35,3001.092,532,500
SRICHAนายสรชา เรืองวรดากุล25,3000.781,602,600
SRICHAนายศรศักดิ์ ชุณวิรัตน์-500-0.022,099,800
AUCTนายเทพทัย ศิลา-81,081,000-1,394.5910,119,000
AUCTน.ส.ธิดารัตน์ ศิลา27,700,000476.4473,000,000
AUCTนายวรัญญู ศิลา25,000,000430.0073,000,000
AUCTนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์16,419,000282.4124,468,400
AUCTน.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา16,200,000278.6425,000,000
AUCTนายวทัญญู ศิลา15,000,000258.0073,000,000
AUCTนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา-15000000*-258.00ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายภาคภูมิ ศิลา14,001,000240.8273,001,000
AUCTน.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา14000000*240.8014,000,000
AUCTนางวราณี เสรีวิวัฒนา-10,200,000-175.446,600,000
AUCTนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-10000000*-172.00ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์9,735,100167.4414,185,100
AUCTนางวิภา ศิลา-8,600,000-147.925,000,000
AUCTนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน-8500000*-146.20ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายสุวิทย์ ยอดจรัส-7,500,000-129.006,388,800
AUCTนายชาย มโนภาส-7400000*-127.28ต่ำกว่า 0.5%
AUCTพลตรีอภิรัชต์ คงสมพงษ์-6000000*-103.20ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายนริศ จิระวงศ์ประภา-5000000*-86.00ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายนคร หาญไกรวิไลย์-4,000,000-68.803,200,000
AUCTนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย3652600*62.823,652,600
AUCTนายณัฐวุฒิ ยอดจรัส3578900*61.563,578,900
AUCTน.ส.อัมพร เรืองประเสริฐกุล-3200000*-55.04ต่ำกว่า 0.5%
AUCTน.ส.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี3153600*54.243,153,600
AUCTนายสุไทย พิณรัตน์3,084,00053.0419,584,000
AUCTนายณัฏฐชัย รัตนะธัมมาวงศ์-2,428,200-41.773,457,000
AUCTน.ส.เสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ-1,681,500-28.924,958,700
AUCTน.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ508,0008.744,508,000
AUCTนางศัลยา จารุจินดา156,7002.705,871,300
AUCTนายณัฐวัฒน์ พิณรัตน์-4,000-0.075,290,000
LOXLEYนางจารุวรรณ วนาสิน41471300*171.6941,471,300
LOXLEYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,982,230140.69154,248,241
LOXLEYนายไชยพร อาชากุล13400000*55.4813,400,000
LOXLEYนายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์12,686,40052.52111,461,755
LOXLEYน.ส.ทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา12350000*51.1312,350,000
LOXLEYAIA Company Limited-TIGER-10500000*-43.47ต่ำกว่า 0.5%
LOXLEYนางนนธญา อภิธโนทัย-6,246,300-25.8623,790,375
LOXLEYนางดวงฤทัย พุ่มชูศรี193,2000.8012,793,200
DSGTN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 119764200*71.779,764,200
DSGTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,665,723-63.6928,580,155
DSGTCHASE NOMINEES LIMITED 422,158,70015.8710,918,780
DSGTนางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์-1,346,500-9.9022,759,700
DSGTCHASE NOMINEES LIMITED 41,070,0007.8628,853,840
DSGTนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์970,0007.139,857,430
DSGTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED376,5002.7711,238,480
DSGTน.ส.สิริลักษณ์ ถนอมกุลรัตน์50,0000.377,050,000
ABCนายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์-159,250,000-554.191,921,730,899
ABCMR.shinji tanaka-61,560,000-214.2380,000,000
ABCบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก43454100*151.2243,454,100
ABCน.ส.นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา35176330*122.4135,176,330
ABCนายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์18138800*63.1218,138,800
ABCนางศิริรัตน์ ต สุวรรณ13342200*46.4313,342,200
ABCนางชนุชญา สิริโยธิน-13243600*-46.09ต่ำกว่า 0.5%
ABCน.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง8,933,30031.0957,167,200
ABCน.ส.วินพา อุ่นจิตร445,6001.5517,546,400
ABCนายอัครณัฐ คชพงษ์สิทธิโชค-260,000-0.9014,600,000
SAUCEนางวิไลพร โพธิอินทะ-5600000*-141.40ต่ำกว่า 0.5%
SAUCEนายพงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล4874570*123.084,874,570
SAUCEนางสุดารัตน์ ส่งไพศาล-4874570*-123.08ต่ำกว่า 0.5%
SAUCEนางจารุดา โพธิอินทะ4500000*113.634,500,000
SAUCEนายโสตถิทัศน์ วิญญรัตน์2705000*68.302,705,000
SAUCEนางอาภาพรรณ บัวบานพร้อม-1805000*-45.58ต่ำกว่า 0.5%
SAUCEน.ส.วรัญญา วิญญรัตน์1,800,00045.4519,000,000
SAUCEบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-83,000-2.1011,604,200
SAUCEนายเชิดชู โสภณพนิช-50,700-1.282,933,400
SAUCEบริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด-41,800-1.062,658,200
SAUCEบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)28,2000.713,579,500
SAUCEนางจุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ18,3000.464,876,870
MTIนายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา-336000*-51.41ต่ำกว่า 0.5%
MTIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-322,800-49.39527,300
MTIนายประยุทธ เอื้อวัฒนา187,10028.631,410,100
MTIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-180,000-27.54677,846
MTIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ63,3009.681,529,193
MTIบริษัท ยุพงษ์ จำกัด47,3007.24582,356
MTIนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ20,1003.081,543,808
MTIนางสุมัณฑนา โมกขะเวส-20,004-3.06708,600
MTIนายวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์5,0000.77527,300
MTIนายบรรยงค์ ล่ำซำ2,2200.341,373,914
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน9667850*1,943.249,667,850
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1-2155680*-433.29ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2-2155680*-433.29ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3-2155680*-433.29ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4-2155680*-433.29ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONCREDIT SUISSE AG,1455300*292.521,455,300
ALUCONHartmut and Ilse Schneider Foundation for Children, Switzerland-1381950*-277.77ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONนายฮารกิชิน ทันวานี1200000*241.201,200,000
ALUCONนายกุลฮัสซาราม ทันวานี-1200000*-241.20ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5-1045130*-210.07ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ239900*48.22239,900
ALUCONนายมณฑล เครือสุวรรณ์-220600*-44.34ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONนายราเมศ โรจน์ศิลธรรม-150,000-30.15366,375
ALUCONTAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.100,00020.1020,912,500
NYTบริษัท นามยืนยงชิปปิ้ง จำกัด30,000,000414.00155,999,500
NYTนายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ-30,000,000-414.0066,824,900
NYTCHASE NOMINEES LIMITED 123066200*318.3123,066,200
NYTNORBAX INC.,13-23066200*-318.31ต่ำกว่า 0.5%
NYTJPMORGAN THAILAND FUND15662900*216.1515,662,900
NYTSOMERS (U.K.) LIMITED-15326400*-211.50ต่ำกว่า 0.5%
NYTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-11,312,700-156.1216,803,300
NYTN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1110377800*143.2110,377,800
NYTน.ส.โนรี สุขสวัสดิ์-7,270,700-100.34113,718,600
NYTกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-6929500*-95.63ต่ำกว่า 0.5%
NYTบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด6172400*85.186,172,400
NYTCITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL-5900000*-81.42ต่ำกว่า 0.5%
NYTกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์3847500*53.103,847,500
NYTกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-3664200*-50.57ต่ำกว่า 0.5%
NYTกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-3621500*-49.98ต่ำกว่า 0.5%
NYTCACEIS BANK LUXEMBOURG3614600*49.883,614,600
NYTSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG3327200*45.923,327,200
NYTกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta3105600*42.863,105,600
NYTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,414,30033.3213,481,100
NYTCHASE NOMINEES LIMITED2,109,90029.1218,030,800
NYTน.ส.ภัทร์วดี เหลืองสุวรรณ349,0004.8210,334,100
SATNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC18418800*357.3218,418,800
SATNORTRUST NOMINEES LTD.-14518000*-281.65ต่ำกว่า 0.5%
SATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,384,97985.0723,483,698
SATนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-4262800*-82.70ต่ำกว่า 0.5%
SATNORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT4117800*79.894,117,800
SATTHE BANK OF NEW YORK MELLON2880600*55.882,880,600
SATนายอรรถพล ธรรมานนท์2499600*48.492,499,600
SATHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD2181000*42.312,181,000
SATCHASE NOMINEES LIMITED 137-925,700-17.967,605,500
SATนายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์-804,800-15.616,056,542
SATTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED542,70010.533,736,900
SATEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD471,6009.153,071,700
SATน.ส.วิลาสินี กิตะพาณิชย์-49,500-0.963,212,000
SATนายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์-19,400-0.388,326,500
SATน.ส.ศิริวิมล กิตะพาณิชย์-6,000-0.123,132,000
SATน.ส.พิชชาพร กิตะพาณิชย์-5,000-0.103,177,000
AITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,957,790511.8321,263,669
AITนายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์-8,050,000-317.9810,753,225
AITน.ส.ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์4979138*196.684,979,138
AITนายศิณะ อุ่นทรพันธุ์3,155,000124.624,989,290
AITนายฮารกิชิน ทันวานี-3000000*-118.50ต่ำกว่า 0.5%
AITกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-2303400*-90.98ต่ำกว่า 0.5%
AITCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-2,120,500-83.764,636,400
AITกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม-2110800*-83.38ต่ำกว่า 0.5%
AITRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED1285767*50.791,285,767
AITSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1161300*45.871,161,300
AITนายฐิติกร สพโชคชัย-1150000*-45.43ต่ำกว่า 0.5%
AITกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1144200*45.201,144,200
AITนายวิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์-1105000*-43.65ต่ำกว่า 0.5%
AITนายทักษพล พีระวัฒนชาติ1070000*42.271,070,000
AITน.ส.พิมผกา สพโชคชัย-1053700*-41.62ต่ำกว่า 0.5%
AITกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์609,30024.071,946,600
AITกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-553,200-21.852,045,800
AITกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ285,70011.291,935,700
AITกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน-135,800-5.361,131,400
AITนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล128,8005.092,278,800
AITนายธวัช ตันติเมธ64,7002.562,523,000
AITน.ส.ปานทิพย์ เล็กมณี32,0001.262,722,000
AITบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)9,8000.392,120,000
ASPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 46,829,950180.76197,778,663
ASPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY23,787,49291.8235,742,292
ASPนางปรียาพร ภาสะวณิช-15249800*-58.86ต่ำกว่า 0.5%
ASPนายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์-14860900*-57.36ต่ำกว่า 0.5%
ASPบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13122700*50.6513,122,700
ASPนางวณา คงเดชาเลิศ11030000*42.5811,030,000
ASPนายสมยศ คงเดชาเลิศ-10902800*-42.08ต่ำกว่า 0.5%
ASPนายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน-10,600,000-40.9286,100,000
ASPนายยัสบีรซิงห์ กูลาตี6,306,00024.3418,995,100
ASPRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-4,574,776-17.6611,336,363
ASPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,951,1007.5318,320,100
ASPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD755,6002.9283,915,400
ASPกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม300,0001.1613,300,000
SABINAน.ส.พิชชา ธนาลงกรณ์10501000*244.6710,501,000
SABINAนายโสฬส เอี่ยมอมรพันธ์-10501000*-244.67ต่ำกว่า 0.5%
SABINAนายอนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ13,7000.3212,817,500
THRELบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)-56,000,000-744.80248,999,930
THRELSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED22819270*303.5022,819,270
THRELN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1110382700*138.0910,382,700
THRELนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์-9,117,000-121.2611,283,000
THRELTHE BANK OF NEW YORK MELLON5595400*74.425,595,400
THRELHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD5212000*69.325,212,000
THRELน.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ-4220000*-56.13ต่ำกว่า 0.5%
THRELNORTRUST NOMINEES LIMITED-NORTHERN TRUST-PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCOATION OF COLORADO4001600*53.224,001,600
THRELนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย3991300*53.083,991,300
THRELCHASE NOMINEES LIMITED 50-3527800*-46.92ต่ำกว่า 0.5%
THRELน.ส.บุญสิตา ภววงษ์ศักดิ์3200000*42.563,200,000
THRELนางสมสุข ภววงษ์ศักดิ์-3053600*-40.61ต่ำกว่า 0.5%
THRELบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3050060*40.573,050,060
THRELนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล-3000003*-39.90ต่ำกว่า 0.5%
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,290,80030.475,780,029
THRELนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-1,770,000-23.544,298,000
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว1,022,60013.607,549,003
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-974,000-12.958,376,300
THRELBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-890,000-11.843,838,490
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท826,20010.997,133,513
THRELTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-403,000-5.3619,665,200
THRELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -273,583-3.646,612,998
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-126,200-1.6815,195,200
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-66,400-0.886,465,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-26,400-0.353,086,400
KGIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD36220200*141.9836,220,200
KGIนายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน33,677,000132.0158,677,000
KGIนายธวัชชัย สืบวงศ์ลี17453500*68.4217,453,500
KGIนายดุสิต ศุภนิรัติศัย-13963900*-54.74ต่ำกว่า 0.5%
KGIนายจิตพงษ์ สกุลบุญถนอม12400000*48.6112,400,000
KGIนางปรียาพร ภาสะวณิช12380700*48.5312,380,700
KGIEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES10642700*41.7210,642,700
KGIนางเบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล10400000*40.7710,400,000
KGIนายโสภณ วิรเศรณี10000000*39.2010,000,000
KGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,473,285-29.30183,378,410
CMRนายวิโรจน์ องค์อนันต์คุณ-142,800-26.85506,310
CMRนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล40,4007.60258,800
MODERNNORTRUST NOMINEES LTD.-22299300*-222.99ต่ำกว่า 0.5%
MODERNNORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT20487900*204.8820,487,900
MODERNนายทักษะ บุษยโภคะ-15,000,000-150.0018,846,000
MODERNTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT10,000,000100.0046,174,300
MODERNTHE BANK OF NEW YORK MELLON-10,000,000-100.0066,000,000
MODERNนายธวัฒน์ แซ่จิว-9763800*-97.64ต่ำกว่า 0.5%
MODERNน.ส.สุธีรา บุษยโภคะ5,001,40050.0113,600,000
MODERNนางธนิตา ชัยยศบูรณะ5,000,00050.0012,000,000
MODERNนางนันทณัช บุษยโภคะ5000000*50.005,000,000
MODERNนายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์-4043900*-40.44ต่ำกว่า 0.5%
MODERNน.ส.มัลลิกา แซ่จิว3763800*37.643,763,800
MODERNน.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง1,100,00011.007,020,000
MODERNนายวศิน ดำรงสกุลวงษ์1,020,00010.206,895,100
MODERNนายบัญชา ธรรมารุ่งเรือง-1,000,000-10.006,700,000
MODERNนางมยุรา จินตรัศมี849,0008.498,100,000
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 391,0003.9111,688,500
MODERNน.ส.พรทิพย์ พาพร-340,000-3.409,015,014
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-322,200-3.2216,892,300
MODERNนายนิติ เนื่องจำนงค์210,0002.104,210,000
MODERNนายธนรรถ บุษยโภคะ-150,000-1.507,200,000
MODERNนายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์119,2001.195,300,000
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-106,100-1.064,780,100
MODERNน.ส.แสนดี อุษณาจิตต์22,0000.224,684,000
APCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,670,344-72.102,069,276
APCOนายชาญกิจ สมะลาภา-1370000*-36.99ต่ำกว่า 0.5%
APCOนายสมชาย พงศ์สุริยนันท์445,60012.032,932,021
APCOดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา266,4007.19136,495,679
APCOน.ส.เพชรดา สุคันธาภรณ์-57,900-1.561,442,780
APCOนายนพสิทธิ์ ธนะรุ่งรักษ์-42,600-1.152,100,400
APCOน.ส.พชร เดชาประพันธ์10,5000.282,286,476
ASKบริษัท เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด-30,203,019-601.049,266,051
ASKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล7,773,620154.7014,829,620
ASKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ4,596,28491.4710,020,484
ASKนายฮารกิชิน ทันวานี4200000*83.584,200,000
ASKนายสมชาติ โสตธิมัย-3310000*-65.87ต่ำกว่า 0.5%
ASKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด3192000*63.523,192,000
ASKCHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,526,22850.27128,837,659
ASKกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล2432400*48.402,432,400
ASKกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม2,377,85247.327,055,452
ASKบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ.บัวหลวง จำกัด2077400*41.342,077,400
ASKนายวิโรจน์ ตั้งสุรกิจ-1740000*-34.63ต่ำกว่า 0.5%
ASKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 822,47316.3714,122,673
ASKCHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (MALAYSIA) LIMITED798,00015.8840,698,000
ASKธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)506,98610.0925,856,326
ASKกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ496,8409.892,603,840
ASKนายชาตรี โสภณพนิช224,2474.4611,436,607
ASKบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)65,5281.303,341,948
ASKดร.อำนวย วีรวรรณ40,7680.812,079,168
NOKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-42261300*-469.10ต่ำกว่า 0.5%
NOKAviation Investment International Limited-41582661*-461.57ต่ำกว่า 0.5%
NOKบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด-30000000*-333.00ต่ำกว่า 0.5%
NOKAVIATION INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED.-17710237*-196.58ต่ำกว่า 0.5%
NOKCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH15811918*175.5115,811,918
NOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,345,700125.9417,772,600
NOKTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-10420000*-115.66ต่ำกว่า 0.5%
NOKนายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร-10,232,600-113.589,277,400
NOKMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC10193050*113.1410,193,050
NOKนายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์8030500*89.148,030,500
NOKกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-7561400*-83.93ต่ำกว่า 0.5%
NOKนายสุวัฒน์ นิยมเสถียร-6214400*-68.98ต่ำกว่า 0.5%
NOKนายพิชัย กัญจนาภรณ์5000000*55.505,000,000
NOKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4723300*52.434,723,300
NOKนายชนินทร์ ชลิศราพงศ์4700000*52.174,700,000
NOKSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA4557400*50.594,557,400
NOKนายพาที สารสิน-4,500,000-49.9520,500,000
NOKธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-3,470,000-38.5221,530,000
NOKนายภมร พลเทพ-3300000*-36.63ต่ำกว่า 0.5%
NOKกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว3251400*36.093,251,400
SITHAIนายสนั่น อังอุบลกุล396,741,1591,007.72440,823,510
SITHAIนางมยุรี ศิริวัจนางกูร146,766,141372.79163,073,490
SITHAIนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล135,000,000342.90150,000,000
SITHAIนายสมยศ เลิศสุมิตรกุล92,779,185235.66103,000,000
SITHAIนายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล90,600,000230.12100,000,000
SITHAIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 83,550,314212.2288,818,160
SITHAIน.ส.บุญนภา เลิศสุมิตรกุล72,000,000182.8880,000,000
SITHAIนายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล69,415,900176.3279,614,000
SITHAIน.ส.มิตดา เลิศสุมิตรกุล61,872,328157.1668,635,920
SITHAIนายไพวรรณ ชาติพิทักษ์51,600,000131.0662,600,000
SITHAIนายไพศาล ชาติพิทักษ์45,601,300115.8347,761,300
SITHAIนางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน40,122,900101.9144,581,000
SITHAIนายชาญ โสภณพนิช38000000*96.5238,000,000
SITHAIนางอรุณี อิศรวิริยะกุล37,952,20096.4042,146,900
SITHAIนายประเสริฐ บุญมีโชติ32,200,00081.7934,500,000
SITHAIน.ส.อรวรรณ ศรีเรืองสุข30,374,70077.1533,683,000
SITHAIนายพิทยา มหิทธิวาณิชชา28,590,00072.6231,800,000
SITHAIนายเดชา เลิศสุมิตรกุล27,674,80070.2930,772,000
SITHAIน.ส.สรัลยา เลิศสุมิตรกุล24000000*60.9624,000,000
SITHAIนายวินัย ตั้งคำ20,700,00052.5823,000,000
SITHAIนายชัยรัตน์ โกวิทมงคล20,020,70050.8521,723,000
SITHAIEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD19578200*49.7319,578,200
SITHAIนางสมพร กนกกุล18,568,80047.1620,632,000
SITHAIนายสมศักดิ์ เลิศสุมิตรกุล15,680,00039.8317,400,000
SITHAIนายสุรชัย เอกปัญญาสกุล14,995,00038.0916,520,000
SITHAIEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES14943900*37.9614,943,900
SITHAIน.ส.จินตนา แซ่ห่าน14500000*36.8314,500,000
SITHAIนางพัทยา พิเชฐพงศา13,500,00034.2915,000,000
SITHAIนายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์13,500,00034.2915,000,000
SITHAIนายสิทธิชัย บุญเสริมมิตร13,500,00034.2915,000,000
SITHAIRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED12,214,20031.0213,703,000
SITHAIบริษัท วัฒนชาญ จำกัด-3800000*-9.65ต่ำกว่า 0.5%
SITHAIนายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์-3351200*-8.51ต่ำกว่า 0.5%
SITHAIนางยุวเรศ ชูสกุล-1500000*-3.81ต่ำกว่า 0.5%
SITHAITHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-1367970*-3.47ต่ำกว่า 0.5%
THANIธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)262,491,900876.721,312,459,500
THANIนายศิรประเสริฐ จีระพรประภา22656000*75.6722,656,000
THANIนายเจริญสุข กิจอิทธิ15,774,88652.6974,714,432
THANIนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล15,420,00051.5096,000,000
THANIนายพอพล อินทรวิชัย-8355900*-27.91ต่ำกว่า 0.5%
THANIนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด8,336,00027.8443,159,500
THANIบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)4,401,67514.7022,998,375
THANIนางเนาวนารถ จามรมาน-3,700,000-12.3615,500,000
THANIนางวารุณี ชลคดีดำรงกุล2,306,0007.7011,000,000
THANIนางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ2,267,5007.5712,537,500
THANIนางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ2,078,4066.9410,392,030
FPIนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์301,716,0001,644.35402,288,000
FPIน.ส.อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์104,370,000568.82139,200,000
FPIนายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์65,076,000354.6686,768,000
FPIนายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์65,076,000354.6686,768,000
FPIนายอภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์65,076,000354.6686,768,000
FPIนางรวีวรรณ ม้าทอง32,538,000177.3343,384,000
FPIนายปอ ธนาดำรงศักดิ์32,538,000177.3343,384,000
FPIน.ส.มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์29,580,000161.2139,440,000
FPIนายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล17,000,00092.6519,450,000
FPIบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด16612500*90.5416,612,500
FPIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9823600*53.549,823,600
FPIน.ส.พัฐสุดา ว่องเวศน์8,447,90046.0411,912,600
FPIนายวีระ วงศ์แจ่มเจริญ4,920,00026.816,870,000
FPIนายนพพล ม่วงศิริ-2610700*-14.23ต่ำกว่า 0.5%
LANNAนายทวีฉัตร จุฬางกูร5,558,00068.9248,700,000
LANNAนายพิศุทธิ์ สุขพิศาล3000000*37.203,000,000
LANNAนางอุระพิมพ์ สุขพิศาล-3000000*-37.20ต่ำกว่า 0.5%
LANNAนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล513,2006.366,293,200
LANNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 245,1503.045,213,000
LANNAนายไกรสีห์ ศิริรังษี125,0741.559,640,137
LANNAนายธนัส ตันติสุนทร20,8170.2617,212,988
EVERนางดาราณี อัตตะนันทน์176,474,586347.65612,518,759
EVERนายจอมทรัพย์ โลจายะ95,707,945188.54307,123,835
EVERนายประเดช กิตติอิสรานนท์86,003,250169.43209,170,550
EVERนายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์50,627,77999.74112,195,638
EVERนายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์45500000*89.6445,500,000
EVERบริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด43,017,50084.74157,111,800
EVERน.ส.กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ-42189500*-83.11ต่ำกว่า 0.5%
EVERนายสินโชค พิริโยทัยสกุล-36786500*-72.47ต่ำกว่า 0.5%
EVERนายพรพรหม พรหมวาณิช36100000*71.1236,100,000
EVERน.ส.วัฒนพร ฉัตรคุณ30,101,54559.3055,824,236
EVERนายภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ29,443,35058.0082,968,750
EVERนายอรรถพล เอี่ยมสิทธิพันธุ์-25424900*-50.09ต่ำกว่า 0.5%
EVERนายสุชาติ อุสาหะ22,491,20044.3167,122,333
EVERนายกำธร กิตติอิสรานนท์-20,454,925-40.3035,077,225
EVERน.ส.ศุภิกา เชฎฐ์อุดมลาภ-20350200*-40.09ต่ำกว่า 0.5%
EVERนายชินวัฒน์ หิรัญชัย20200075*39.7920,200,075
EVERบริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จำกัด14,446,40028.4639,991,200
EVERนายขุมทรัพย์ โลจายะ12,763,85325.1438,291,560
EVERน.ส.ธัญรัศม์ ศิริโรจน์ธนดล-12600000*-24.82ต่ำกว่า 0.5%
EVERนายเกียรติชัย มธุรันยานนท์-12500000*-24.63ต่ำกว่า 0.5%
EVERน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์12,361,25024.35103,790,550
EVERนายธีรชนม์ บวรอัศวกุล-11655000*-22.96ต่ำกว่า 0.5%
EVERนางขจาริน ซอโสตถิกุล-10850000*-21.37ต่ำกว่า 0.5%
EVERนายสวิจักร์ โลจายะ9,022,90017.7827,068,700
EVERนายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล5,289,70010.4229,161,000
EVERบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,795,9499.4518,154,733
EVERน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์4,588,7759.04106,203,725
PMNORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS CL AC11382625*116.1011,382,625
PMNORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS-10129625*-103.32ต่ำกว่า 0.5%
PMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,508,81486.7954,617,704
PMMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.-8,488,800-86.596,836,000
PMHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD6,336,10064.6338,874,300
PMNORTRUST NOMINEES LTD.-4411900*-45.00ต่ำกว่า 0.5%
PMCHASE NOMINEES LIMITED 1-3,742,698-38.183,687,029
PMRBC INVESTOR SERVICES TRUST3,427,40034.967,723,500
PMบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด-2,500,000-25.50295,410,600
PMTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-452,000-4.619,833,300
PMนายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์160,0001.637,060,000
PMDEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND96,5000.9823,560,100
PMSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED90,5000.9210,896,700
PMนายสุภชัย นิมิตรุ่งทวี-71,700-0.734,308,200
TGCIนายประสิทธิ์ พฤกษาพรพงศ์-290,000-1.0310,710,000
WACOALบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด1383120*68.461,383,120
WACOALบริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด-1383120*-68.46ต่ำกว่า 0.5%
WACOALบริษัท สรีราภรณ์ จำกัด179,9708.912,170,820
WACOALนายสำเริง มนูญผล153,6007.601,087,300
WACOALบริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด-104,970-5.201,000,000
WACOALบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-27,100-1.341,698,300
SHANGนายเอกรัตน์ เตชะเวช1550000*70.531,550,000
SHANGคุณหญิงเยาวรัตน์ เตชะเวช-1224200*-55.70ต่ำกว่า 0.5%
SHANGนางเยาวดี อัษฎาธร-1070400*-48.70ต่ำกว่า 0.5%
SHANGน.ส.อภิสมัย อัษฎาธร-930700*-42.35ต่ำกว่า 0.5%
SHANGนางเยาวพร ฉันท์วิภว-700000*-31.85ต่ำกว่า 0.5%
JMTนายแพทย์สมชาย คุปต์นิรัติศัยกุล-3687400*-71.90ต่ำกว่า 0.5%
JMTนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-3600000*-70.20ต่ำกว่า 0.5%
JMTน.พ.สมชาย คุปต์นิรัติศัยกุล3546400*69.153,546,400
JMTน.พ.สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล3030000*59.093,030,000
JMTนางพนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล-2545200*-49.63ต่ำกว่า 0.5%
JMTนายณภัทร ปัญจคุณาธร2400000*46.802,400,000
JMTนายสมศักดิ์ ติรกานันท์2166592*42.252,166,592
JMTบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)2077400*40.512,077,400
JMTคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-1675000*-32.66ต่ำกว่า 0.5%
JMTนายธวัช เพชรโลหะกุล986,60019.242,897,900
JMTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -405,900-7.921,839,534
JMTนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล319,9006.243,776,100
JMTน.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์-282,000-5.501,620,000
JMTนางวราณี เสรีวิวัฒนา20,0000.396,661,500
JMTนายสุวัฒน์ นิยมเสถียร-4,400-0.092,076,000
SCGบริษัท แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี จำกัด-9000000*-54.45ต่ำกว่า 0.5%
SCGนายสำเริง มนูญผล6,561,30039.7079,830,200
SCGบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)2,500,00015.13142,255,960
SCGบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)1,000,0006.0533,800,000
SCGบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)1,000,0006.0517,929,700
SCGบริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด1,000,0006.059,189,000
SCGบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)1,000,0006.0570,624,730
SCGบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)1,000,0006.05148,697,030
SCGบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)1,000,0006.05100,432,960
TFDนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล-33,200,000-144.0911,800,000
TFDน.ส.ณัชชา กิจจริยภูมิ14000000*60.7614,000,000
TFDนางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์-12000000*-52.08ต่ำกว่า 0.5%
TFDนางสุภาวรรณ สันติเมทนีดล10770000*46.7410,770,000
TFDนายวัชระ แก้วสว่าง10600000*46.0010,600,000
TFDนายอเนน อึ้งอภินันท์10360900*44.9710,360,900
TFDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10135746*-43.99ต่ำกว่า 0.5%
TFDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล10000000*43.4010,000,000
TFDนายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์10000000*43.4010,000,000
TFDนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ10000000*43.4010,000,000
TFDนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล8000000*34.728,000,000
TFDนายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์-7741574*-33.60ต่ำกว่า 0.5%
TFDนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์6740000*29.256,740,000
TFDนางขันทอง อุดมมหันติสุข5,400,00023.4411,500,200
TFDนายอภิชัย เตชะอุบล2,100,0009.11266,433,775
TFDนายเสธวัต วัฒนนามกุล-702,800-3.057,730,000
TFDนายโชติวิทย์ เตชะอุบล647,0002.8135,569,559
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,435,000-60.006,582,600
FORTHนายบุญยงค์ นินเนินนนท์2,981,40017.1426,298,500
FORTHนางสุมาลี อัครพิพัฒน์กุล-757,700-4.3610,392,300
FORTHนายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล548,7003.1616,523,700
FORTHนายวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม250,0001.449,250,000
FORTHน.ส.กนานุช เล็กวิจิตร-208,900-1.2019,413,100
FORTHนายกำธร ลีลาธีระกุล50,0000.2914,605,000
FORTHนายธานิน สัจจะบริบูรณ์-39,400-0.2317,172,600
JMARTน.ส.ยุวดี พงษ์อัชฌา-35,000,000-367.5058,808,105
JMARTนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา-35,000,000-367.5063,963,218
JMARTนางวราณี เสรีวิวัฒนา-10,066,700-105.706,200,000
JMARTนางโสภิศ แก้วสว่าง10000000*105.0010,000,000
JMARTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED6,850,10071.9339,771,500
JMARTคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-5500000*-57.75ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล5000000*52.505,000,000
JMARTนายวรวิทย์ แก้วสว่าง5000000*52.505,000,000
JMARTนายณภัทร ปัญจคุณาธร3860000*40.533,860,000
JMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,623,43038.0512,774,850
JMARTน.ส.อัมพร เรืองประเสริฐกุล-3300000*-34.65ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ3162500*33.213,162,500
JMARTนายสมยศ อนันตประยูร3137400*32.943,137,400
JMARTนายอรุณ ไชยศิรินนท์-2701250*-28.36ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนายอดิศักดิ์ นาคเนาวทิม1,595,50016.755,026,675
JMARTนายพีรนาถ โชควัฒนา-566,480-5.958,692,338
JMARTนายสมศักดิ์ ติรกานันท์-296,300-3.112,782,875
SFPบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด-2110000*-ต่ำกว่า 0.5%
SFPDBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD-1055350*-ต่ำกว่า 0.5%
SFPDBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients1045850*-1,045,850
SFPบริษัท เพิ่มสุข เทรดดิ้ง จำกัด1030100*-1,030,100
SFPบริษัท เวนเจอร์ โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด1001300*-1,001,300
CHOWน.ส.โรสลิน หาญสวัสดิ์-18800000*-126.90ต่ำกว่า 0.5%
CHOWนางกมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์18,350,000123.8637,200,000
CHOWน.ส.ปรียานุช ปานะนนท์14,900,000100.5832,000,000
CHOWนายโดม หาญสวัสดิ์-14900000*-100.58ต่ำกว่า 0.5%
CHOWบริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)-10000000*-67.50ต่ำกว่า 0.5%
CHOWน.ส.วราทิพย์ เจริญศิริวัฒน์8700000*58.738,700,000
CHOWนายถิรเดช พรหมศริน-7000000*-47.25ต่ำกว่า 0.5%
CHOWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6038003*40.766,038,003
CHOWนายอุกฤษฏ์ ตัณฑเสถียร6,037,40040.7525,648,100
CHOWนายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์-5010400*-33.82ต่ำกว่า 0.5%
CHOWนายชาญ เลิศประเสริฐภากร-4950000*-33.41ต่ำกว่า 0.5%
CHOWนายประสงค์ นาคเจริญ-4672300*-31.54ต่ำกว่า 0.5%
CHOWน.ส.กันยากร พงษ์พานิช-3,777,600-25.5017,222,400
Aนายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี17,110,00093.25109,851,096
Aนายธรรมนูญ บุตรดี-8,135,400-44.3425,024,600
Aนางทัศญา ภัทรสุวรรณ-6345500*-34.58ต่ำกว่า 0.5%
Aน.ส.กัลญา ศรีเสมอ3,065,00016.7043,943,900
Aนายจิรศักดิ์ กำแหงปฏิยุทธ์-2,000,000-10.905,000,000
Aนายธงชาติ ธรรมปราโมทย์1,875,00010.2234,583,000
Aนางพัชรนันท์ ภิญโญชัยอนันต์1,523,0008.3044,523,000
Aนายธวัช ตันติวรสิทธิ์-1,357,500-7.4021,862,500
Aน.ส.ฐิติพร อัศวรักษาวงศ์-1,150,000-6.2720,095,000
Aนายฐกร นิติปัญญาวุฒิ-685,800-3.7436,532,500
Aนายณรงค์ อรพินทร์-10,000-0.058,000,000
ILINKบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด34,732,500694.6569,465,000
ILINKนางชลิดา อนันตรัมพร19,868,491397.3739,736,982
ILINKนายสมบัติ อนันตรัมพร17,618,728352.3735,237,456
ILINKนายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล12,480,000249.6020,480,000
ILINKบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4109100*82.184,109,100
ILINKนายสุเทพ พัฒนสิน3,300,00066.005,100,000
ILINKนายรัตนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล2190000*43.802,190,000
ILINKน.ส.เพ็ญนภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล2008000*40.162,008,000
ILINKน.ส.พิมพ์พิชชา ศักดิ์ชัยเจริญกุล2000000*40.002,000,000
ILINKนางนันทพร ลังการ์พินธุ์2000000*40.002,000,000
ILINKนางเบญจมาศ ฉัตรนุเคราะห์2000000*40.002,000,000
ILINKนายสุทธิชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล2000000*40.002,000,000
ILINKนายสุทธิศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล2000000*40.002,000,000
ILINKนายอนันตชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล2000000*40.002,000,000
ILINKนางอรุณี ศักดิ์ชัยเจริญกุล-2,000,000-40.002,000,000
ILINKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,957,30939.154,639,718
ILINKนายพัฒนศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล-1,900,000-38.002,100,000
ILINKนายวรพงษ์ รวิรัฐ1,875,00037.503,295,000
ILINKแพทย์หญิงพรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล1,862,70037.252,617,700
ILINKน.ส.บุญสิตา ศักดิ์ชัยเจริญกุล-1,800,000-36.002,200,000
ILINKนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์1,634,67032.692,979,940
ILINKน.ส.ทิพภาวรรณ์ เหลียวสุนทร1438500*28.771,438,500
ILINKนายชินรัตน์ ชินบุรี1400000*28.001,400,000
ILINKน.ส.ขวัญตา มีสมพร1,237,50024.752,475,000
ILINKนายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา1,222,50024.452,000,000
ILINKน.ส.พรรณวดี มโนมัยพิบูลย์-1162600*-23.25ต่ำกว่า 0.5%
ILINKนายจณัฐพล สุประสงค์สิน-1030000*-20.60ต่ำกว่า 0.5%
ILINKนายณัฐนัย อนันตรัมพร916,90018.341,833,800
ILINKนายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช914,00018.282,500,000
ILINKน.ส.สุนารี รัมณีย์ธร-830000*-16.60ต่ำกว่า 0.5%
ILINKนายอานนท์ ไพจิตโรจนา750,00015.001,430,000
DRTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9491500*-47.27ต่ำกว่า 0.5%
DRTกองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2-5824400*-29.01ต่ำกว่า 0.5%
DRTนางจิดาภา กันตสุสิระ5610000*27.945,610,000
DRTนายบูรณะ ชวลิตธำรง-5260000*-26.19ต่ำกว่า 0.5%
DRTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-930,800-4.649,754,800
DRTนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์756,5003.776,060,200
DRTกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล200,0001.0010,616,200
NTVน.ส.ปิยะดา คุณทรงเกียรติ1861000*60.021,861,000
NTVนายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ-1861000*-60.02ต่ำกว่า 0.5%
NTVนายสาธิต วิทยากร1800000*58.051,800,000
NTVบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)455,00014.675,442,500
SYNTECน.ส.ณิชยา พหูสูตร45,347,600146.02171,895,260
SYNTECนายเศกสรร เศรษฐสกล-40,042,100-128.9412,492,500
SYNTECนายศิริชัย สู่บัณฑิต-39,500,000-127.1917,295,877
SYNTECนางพิมลวรรณ ธานีหิรัญรัตน์-33,810,000-108.8737,144,460
SYNTECRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED24426200*78.6524,426,200
SYNTECSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY19209900*61.8619,209,900
SYNTECนายจิรโมท พหูสูตร18,487,50059.53134,409,760
SYNTECNORTRUST NOMINEES LTD.-17317200*-55.76ต่ำกว่า 0.5%
SYNTECน.ส.สุชีรา เตชาพลาเลิศ16797400*54.0916,797,400
SYNTECนายสุขุม พหูสูตร16231200*52.2616,231,200
SYNTECนายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ14,940,50048.1170,440,500
SYNTECนายชัชชัย กีรติวรสกุล14200000*45.7214,200,000
SYNTECTHE BANK OF NEW YORK MELLON13542100*43.6113,542,100
SYNTECน.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย13400000*43.1513,400,000
SYNTECบริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด13000000*41.8613,000,000
SYNTECNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC11497300*37.0211,497,300
SYNTECนายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์11,026,10035.5046,032,300
SYNTECนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์10,700,00034.4570,700,000
SYNTECนายสุรินทร์ เตชาพลาเลิศ9615100*30.969,615,100
SYNTECนายสมพงษ์ เอื้อเสถียร8015000*25.818,015,000
SYNTECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,337,20013.97103,361,900
SYNTECนายพิชัย เหล่าเศรษฐานันท์3,524,50011.3517,750,500
SYNTECนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-1,810,500-5.8349,250,000
SYNTECนางยุวดี ว่องกุศลกิจ650,0002.0920,019,000
SYNTECนายสิริชัย ปิ่นมณีนพรัตน์490,6001.5812,867,400
SYNTECบริษัท สยาม ซินเทค แพลนเนอร์ จำกัด-46,524-0.158,438,056
JUBILEนายณภัทร ปัญจคุณาธร2405000*70.352,405,000
JUBILEคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-2275000*-66.54ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEบริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด-1,617,200-47.301,898,400
JUBILEนางอังคณา อย่างเจริญ-1551500*-45.38ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-1200000*-35.10ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEนายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี1057900*30.941,057,900
JUBILEนายสิทธิชัย ไพโรจน์ถาวรวัฒนา-880000*-25.74ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 760,30022.241,817,800
JUBILEนายคเชนทร์ เบญจกุล147,9004.332,790,400
JUBILEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD144,1004.211,839,500
JUBILEนายอธิพัชร์ เอื้อผดุงเลิศ-40,000-1.171,060,000
JUBILEนายธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์28,7000.841,439,400
JUBILEนายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล25,0000.73900,000
JUBILEนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์-19,100-0.56950,100
JUBILEนายพีรนาถ โชควัฒนา1,1000.03956,300
TKนายสุขุม นวพันธ์4195600*41.334,195,600
TKนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล3990000*39.303,990,000
TKUBS (LUXEMBOURG) S.A.3,100,00030.545,700,000
TKนางวราณี เสรีวิวัฒนา-2900000*-28.57ต่ำกว่า 0.5%
TKนายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา2600000*25.612,600,000
TKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1,371,000-13.503,192,800
TKกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม-476,800-4.703,652,400
TKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-378,600-3.734,490,600
TKน.ส.ปฤณ พรประภา60,0000.594,622,900
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล23469665*-23,469,665
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1-8317467*-ต่ำกว่า 0.5%
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2-8317467*-ต่ำกว่า 0.5%
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 3-6834731*-ต่ำกว่า 0.5%
LRHนายวชิระ ทยานาราพร1423000*-1,423,000
LRHนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-1165000*-ต่ำกว่า 0.5%
LRHEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-295,200-1,022,500
LRHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -235,300-19,920,696
LRHนายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา210,100-3,556,200
LRHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-19,200-1,073,802
METCOนายจารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล9,3002.19640,500
METCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,900-1.15153,450
MALEEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,302,103188.2217,931,996
MALEEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,507,096-53.504,734,957
MALEETHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-1341000*-47.61ต่ำกว่า 0.5%
MALEEกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว-1042800*-37.02ต่ำกว่า 0.5%
MALEEDBS BANK LTD - CLIENT A/C SG1100173011-1000100*-35.50ต่ำกว่า 0.5%
MALEEน.ส.นฤมลพัชร์ ปรีชาพีชคุปต์731500*25.97731,500
MALEEKBC SECURITIES N.V.200,0007.104,397,700
MALEEนายสุรศักดิ์ บูรพาเดชะ123,7004.391,800,000
MALEESTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY29,0001.032,088,000
MALEEนางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ25,9000.9221,904,500
KAMARTนางเฉลา วัฒนสมบัติ-23681816*-171.69ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTนายวิทิต พงศ์พิโรดม17025001*123.4317,025,001
KAMARTนายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์14,414,000104.5018,420,000
KAMARTนายณัฐพล จุฬางกูร-10388500*-75.32ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTนายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์9,272,10067.2218,757,000
KAMARTน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์-8036000*-58.26ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTUBS AG SINGAPORE BRANCH7,500,00054.3848,274,800
KAMARTนายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์-5000000*-36.25ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์4,538,00032.9010,738,100
KAMARTนายสมศักดิ์ คุณารัตนอังกูร3900000*28.283,900,000
KAMARTนายสมบูรณ์ กิจถาวรสวัสดิ์3800000*27.553,800,000
KAMARTนางสุมนทิพย์ ยอดศิรจินดา3499999*25.373,499,999
KAMARTนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-2,186,000-15.8510,614,000
KAMARTน.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์-2,170,000-15.735,543,090
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,675,20012.1517,033,750
KAMARTนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล-1,360,000-9.868,613,420
KAMARTนายสันติ ธรรมถาวรวณิช-1,000,000-7.256,000,000
KAMARTนางอรกัญญา มงคลรัตนธร475,1003.444,000,100
KAMARTนางวนิดา แซ่จิว137,0000.9925,384,000
KAMARTนายปราโมทย์ พสวงศ์100,0000.7315,100,000
UACนายพะเนียง พงษธา9401220*80.389,401,220
UACนายนำชัย สุขสันติสกุลชัย-4999999*-42.75ต่ำกว่า 0.5%
UACน.ส.นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล-3772828*-32.26ต่ำกว่า 0.5%
UACนายณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล3213300*27.473,213,300
UACนายเชน ฦาไชย2800000*23.942,800,000
UACนายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์2,524,70021.598,105,000
UACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 922,1307.887,152,841
UACน.ส.นิรินทร์ จุ้ยอินทร์-629,600-5.384,370,300
UACน.ส.นงนุช รัมยประยูร-511,400-4.372,980,000
UACนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์128,9001.1011,746,007
UACนายชัชพล ประสพโชค17,3740.153,666,171
UACน.ส.นิลรัตน์ จารุมโนภาส13,0220.1124,861,158
NWRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -79,179,294-144.90114,797,008
NWRนายพลพัฒ กรรณสูต65,124,022119.18269,984,785
NWRนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์27500000*50.3327,500,000
NWRนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล25950300*47.4925,950,300
NWRนายประวิทย์ พูนเพชรกุล22700000*41.5422,700,000
NWRนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ18000000*32.9418,000,000
NWRนายรัชพล นภานพรัตน์แก้ว14697735*26.9014,697,735
NWRนายสุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์13451682*24.6213,451,682
NWRนายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์-11175656*-20.45ต่ำกว่า 0.5%
NWRนายทวี พูลศิริวิทย์-10385800*-19.01ต่ำกว่า 0.5%
NWRนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง5,585,70010.2296,400,057
NWRนายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง-815,000-1.4914,745,713
DTCPIONEER INETWORK LIMITED-8765072*-484.27ต่ำกว่า 0.5%
DTCUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account8731772*482.438,731,772
DTCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 280,90015.521,504,434
DTCMR.WANG KONG-WEI-255,600-14.12744,400
DTCนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล14,4000.802,043,100
DTCนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล4,7000.263,158,800
GELน.ส.พรนที สมพงษ์ชัยกุล323300000*268.34323,300,000
GELนายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย268000000*222.44268,000,000
GELบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-233070877*-193.45ต่ำกว่า 0.5%
GELนายสันติ เชาวนันทกุล226982300*188.40226,982,300
GELนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล143650000*119.23143,650,000
GELนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์116373100*96.59116,373,100
GELนายทวี กุลเลิศประเสริฐ114642710*95.15114,642,710
GELน.ส.อำไพ รัตนนาวิน101818100*84.51101,818,100
GELนายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์92,500,00076.78150,000,000
GELนายนิรันดร์ เหตระกูล-92500000*-76.78ต่ำกว่า 0.5%
GELนายอภิวุฒิ ทองคำ-90090394*-74.78ต่ำกว่า 0.5%
GELนายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล-90078044*-74.76ต่ำกว่า 0.5%
GELนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง-90000000*-74.70ต่ำกว่า 0.5%
GELนายจุมภฏ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ80000000*66.4080,000,000
GELนายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม-78714547*-65.33ต่ำกว่า 0.5%
GELนายทวีป เรืองหร่าย-72125500*-59.86ต่ำกว่า 0.5%
GELพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ-61551900*-51.09ต่ำกว่า 0.5%
GELนางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช-50546000*-41.95ต่ำกว่า 0.5%
GELน.ส.ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์50000093*41.5050,000,093
GELนายสงกรานต์ ตันศิริ-44889762*-37.26ต่ำกว่า 0.5%
GELนางหนึ่งฤทัย เกตุมณี-43667316*-36.24ต่ำกว่า 0.5%
GELนายเจริญชัย แสงทองอร่าม-41586320*-34.52ต่ำกว่า 0.5%
GELTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH39,751,00032.9966,700,000
GELนายพงษ์พัฒน์ รุ่งวานนท์ชัย-39308466*-32.63ต่ำกว่า 0.5%
GELน.ส.อริยะฉัตร์ ตรีครุธพันธุ์-38000000*-31.54ต่ำกว่า 0.5%
GELนายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์-34000000*-28.22ต่ำกว่า 0.5%
GELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,756,96428.0289,270,289
GELคณะบุคคลชุนศิลปเวช .โดยนางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช-33000000*-27.39ต่ำกว่า 0.5%
GELนายวิศรุต ไมตรียืนยง31320000*26.0031,320,000
GELนายสุวัฒน์ กฤษณวิภาคพร31000000*25.7331,000,000
GELนางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล-29178352*-24.22ต่ำกว่า 0.5%
GELนายวิชา พลไพศาล29090004*24.1429,090,004
GELนายอัครินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์28000000*23.2428,000,000
GELนายสุรพล ตังคะประเสริฐ-27,756,000-23.0433,244,028
GELนายธีระ กิติจารุรัตน์-25389700*-21.07ต่ำกว่า 0.5%
GELน.ส.พรวดี สมพงษ์ชัยกุล-21500845*-17.85ต่ำกว่า 0.5%
GELนางขันทอง อุดมมหันติสุข-20000000*-16.60ต่ำกว่า 0.5%
GELนางลาวัณย์ หวั่งหลี-19646100*-16.31ต่ำกว่า 0.5%
GELนายวรพจน์ อำนวยพล-19522756*-16.20ต่ำกว่า 0.5%
GELนายเกรียงไกร พิพัฒน์วิไลกุล-19222444*-15.95ต่ำกว่า 0.5%
GELน.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์-19000000*-15.77ต่ำกว่า 0.5%
GELนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล18,580,00015.4246,418,000
GELนายสินธุ เวศย์วรุตม์3,000,0002.4937,000,014
MDXSTANDARD MERCHANT BANK (ASIA) LIMITED-69590077*-668.06ต่ำกว่า 0.5%
MDXUBS AG SINGAPORE BRANCH23304000*223.7223,304,000
MDXUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED23304000*223.7223,304,000
MDXTHAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR22,982,077220.6326,299,277
MDXนางส่องศรี กัลยาณมิตร5429186*52.125,429,186
MDXนางซาลี่ ชุตาภา-4131589*-39.66ต่ำกว่า 0.5%
MDXนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล3500000*33.603,500,000
MDXนายสมลักษณ์ ทูลกำธรชัย-3169600*-30.43ต่ำกว่า 0.5%
MDXนายจีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา2900000*27.842,900,000
MDXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,653,200-15.879,224,100
MDXMR.DAVID LAWRENCE MICHAELS175,7001.698,175,700
PREBนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์7,255,900106.6612,055,900
PREBน.พ.สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล6249800*91.876,249,800
PREBนายสมศักดิ์ ติรกานันท์3,342,30049.137,237,389
PREBนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา3,259,50047.9110,770,240
PREBนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง3099300*45.563,099,300
PREBนางนงนุช ภัทรากุลพิเชฐ2899106*42.622,899,106
PREBนายยุตินัย ติรกานันท์2,253,30033.127,488,271
PREBนายสมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล-2063000*-30.33ต่ำกว่า 0.5%
PREBนางสุภา ยั่งยืนสุนทร-2036666*-29.94ต่ำกว่า 0.5%
PREBกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-1895400*-27.86ต่ำกว่า 0.5%
PREBน.ส.นิตยา จุลวงศ์1784753*26.241,784,753
PREBน.ส.สุพัตรา ติรกานันท์1726900*25.391,726,900
PREBน.ส.สุนทรี ตั้งสัมพันธ์1,704,80025.069,476,086
PREBบริษัท หลานปู่ จำกัด1635066*24.041,635,066
PREBนางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ-1569600*-23.07ต่ำกว่า 0.5%
PREBนางกรรณิการ์ ไชยศิรินนท์1561000*22.951,561,000
PREBน.ส.ธัญญพร โสภาจิตต์วัฒนะ1554533*22.851,554,533
PREBนายพีรนาถ โชควัฒนา876,36012.885,439,475
PREBนางกมลวรรณ ภาณุวัฒน์สุข687,00010.102,982,000
PREBนายสมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล477,5007.025,980,770
PREBนางสุปราณี ศรีสุตา445,3006.553,914,347
PREBนางละไมพรรณ กฤตสวนนท์386,6005.687,543,173
PREBนายอภิรเมธ อุตรวณิช362,1085.322,773,036
PREBนายชัยณรงค์ เกรียงโกมล230,0003.381,868,000
PREBนายชัยรัตน์ ธรรมพีร230,0003.384,791,626
PREBน.ส.อารดี เปี่ยมพงศ์สานต์-215,300-3.162,944,030
PREBน.ส.เลิศลักษณ์ ธีรชาติรังสฤษดิ์-100,200-1.471,999,656
PREBนายพิพัฒน์ เศวตวิลาศ100,0001.474,240,980
PREBน.ส.ภานุรัตน์ จตุรานนท์50,3000.742,949,700
PREBน.ส.อนุตกา จิบโคกหวาย-25,000-0.371,642,624
PREBนายศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ16,5000.242,612,933
PREBน.ส.ชนัดดา ชำนาญเวชกิจ-16,000-0.243,715,333
PREBนายณภัทร ปัญจคุณาธร14,5000.213,770,000
PREBนายวิษุวัฒน์ ปลอดประดิษฐ์9,9000.151,719,900
SNCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-13,750,000-211.754,250,000
SNCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-5,878,000-90.526,531,600
SNCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,007,254-46.313,133,200
SNCนายพิพัฒน์ เศรษฐลิขิต2560000*39.422,560,000
SNCนายไพวรรณ ชาติพิทักษ์2450000*37.732,450,000
SNCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,300,200-35.422,301,900
SNCนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล1800000*27.721,800,000
SNCนายอนุชา กิจธนามงคลชัย980,00015.093,160,000
SNCนายวันชัย ชัยสวัสดิ์907,40013.973,381,500
SNCนายฐิติพงศ์ พาณิชย์อำนวยสุข160,0002.461,610,000
SNCนายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ90,0001.391,710,000
SNCนายสกล งามเลิศชัย10,0000.152,359,000
MFCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3360200*-120.13ต่ำกว่า 0.5%
MFCBANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE2950000*105.462,950,000
MFCนางบุพณี บุณยนิตย์808900*28.92808,900
MFCนางสิทธาภรณ์ อุปโยคิน-785000*-28.06ต่ำกว่า 0.5%
MFCนายเฟิม หงสนันทน์-392,000-14.011,087,900
MFCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ165,0005.901,519,500
MFCABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD138,7004.962,138,700
MFCMISSJUI-TING CHANG57,9002.071,558,900
MFCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-18,000-0.642,110,700
MFCนายประทักษ์ สุมงคลธนกุล2000.011,500,900
GRANDบริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด793,674,9121,222.26977,674,912
GRANDบริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง-727402756*-1,120.20ต่ำกว่า 0.5%
GRANDน.ส.สุนี แซ่โง้ว-120600000*-185.72ต่ำกว่า 0.5%
GRANDบริษัท อันดามัน วิลลา จำกัด-120000000*-184.80ต่ำกว่า 0.5%
GRANDบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)73,727,844113.54140,000,000
GRANDTriple Growth International Limited-70000000*-107.80ต่ำกว่า 0.5%
GRANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65589471*101.0165,589,471
GRANDนายทวี อนันตรัตนา48988800*75.4448,988,800
GRANDนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย-45000000*-69.30ต่ำกว่า 0.5%
GRANDSino Cavalier Limited-35000000*-53.90ต่ำกว่า 0.5%
GRANDนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-29009700*-44.67ต่ำกว่า 0.5%
GRANDนายเด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์-28000000*-43.12ต่ำกว่า 0.5%
GRANDนายธีรธัช พูลเกษม22,956,30035.3541,356,300
GRANDนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-22500000*-34.65ต่ำกว่า 0.5%
GRANDRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED20138312*31.0120,138,312
GRANDนางเบญจาภรณ์ นันทยาภิรมย์-20000000*-30.80ต่ำกว่า 0.5%
GRANDนายชัยยงค์ ลีปริคณห์17100000*26.3317,100,000
GRANDนายกอบคุณ เธียรปรีชา-16180000*-24.92ต่ำกว่า 0.5%
GRANDนายจิตติพร จันทรัช-15911100*-24.50ต่ำกว่า 0.5%
GRANDนายกัมพล ตติยกวี-15500000*-23.87ต่ำกว่า 0.5%
GRANDนายทวีฉัตร จุฬางกูร-15000000*-23.10ต่ำกว่า 0.5%
GRANDน.ส.ขวัญเรือน กัญจา14500000*22.3314,500,000
GRANDน.ส.ศรัญญา ชัยจุฑาพร-12,600,000-19.4086,689,334
GRANDนายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์9,636,80014.8440,572,100
GRANDCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-3,127,400-4.8224,872,584

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...