วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Apr 2015) Page6

1 เมษายน 2558 เนื่องจากเข้าฤดูการประชุมสามัญประจำปี จึงมีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้เถือหุ้น Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาถึง 490 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากจึงแบ่งเป็นเพจๆ เรียงตามขนาด Market Cap
Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 |

การเคลื่อนไหว BigName
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-big-name.html
การเคลื่อนไหว ของกองทุน
http://i.thammada.com/2015/04/1-apr-2015-fund.html

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
TRUBBนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-39000000*-63.57ต่ำกว่า 0.5%
TRUBBนายอาชว์กรัณย์ เต็มฤทธิกุลชัย20000000*32.6020,000,000
TRUBBนางนวลฤดี กฤตยานุกูล-20,000,000-32.6010,781,073
TRUBBบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)-17887093*-29.16ต่ำกว่า 0.5%
TRUBBนายเฟิม หงสนันทน์9000000*14.679,000,000
TRUBBนางกัณฐ์มณี เอี่ยมวีรวงศ์-6250000*-10.19ต่ำกว่า 0.5%
TRUBBน.ส.นฤมล พินิจศักดิ์กุล6000000*9.786,000,000
TRUBBนายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล-5100000*-8.31ต่ำกว่า 0.5%
TRUBBนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล2,704,2004.4134,970,557
TRUBBน.ส.อมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์1,195,0001.955,070,000
TRUBBนางทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล900,0001.4790,825,512
TRUBBนางกัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์334,7500.559,600,000
TRUBBนายไพบูลย์ วรประทีป225,0000.374,008,426
TRUBBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -168,792-0.2812,613,901
TRUBBนายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย12,5000.025,555,106
SVOAนายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์-18366100*-28.83ต่ำกว่า 0.5%
SVOAนายพรประเสริฐ กาญจนจารี7000000*10.997,000,000
SVOAนายพรเสก กาญจนจารี-7000000*-10.99ต่ำกว่า 0.5%
SVOAนายพงษ์จรัส ทองมี-6800000*-10.68ต่ำกว่า 0.5%
SVOAนายฐณิฐ์ นิธิรัตน์วณิช6100000*9.586,100,000
SVOAนายสุรพงษ์ จุรีรัตนา-5944170*-9.33ต่ำกว่า 0.5%
SVOAนางสลิ่ม ธนาชีวิต-5073000*-7.96ต่ำกว่า 0.5%
SVOAนางขันทอง อุดมมหันติสุข-5000000*-7.85ต่ำกว่า 0.5%
SVOAนายอิทธิ ชวลิตธำรง-5000000*-7.85ต่ำกว่า 0.5%
SVOAนายฐิติรักษ์ ตู้บรรเทิง4200000*6.594,200,000
SVOAนายวิจิตร โภคะกุล3,474,2005.4529,491,800
SVOAนายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล-2,300,000-3.615,522,300
SVOAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -819,810-1.295,510,450
SVOAนายเขต หวั่งหลี391,1000.618,400,000
APCSน.ส.รัชนีย์ เอื้อเวชนิชกุล3700600*12.433,700,600
APCSบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-2630400*-8.84ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์2350000*7.902,350,000
APCSนายวิทยา นราธัศจรรย์2300000*7.732,300,000
APCSนายวิวัฒน์ ตริลลิต-2216000*-7.45ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายชาลี จังวิจิตรกุล-2127200*-7.15ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายสุรศักดิ์ เทวอักษร-2100000*-7.06ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย-2075100*-6.97ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล2011800*6.762,011,800
APCSนายภัทร์ การุณกรสกุล-2,000,000-6.7212,331,700
APCSนายปฏิญญา เทวอักษร1660000*5.581,660,000
APCSบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)-220,000-0.741,882,000
APCSนายอนันต์ สิทธิธนาสุทธิ์102,6000.344,205,700
WINNERน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์-15900000*-43.88ต่ำกว่า 0.5%
WINNERนายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์5700000*15.735,700,000
WINNERนายธนภูมิ ภูริปัญญวานิช4100000*11.324,100,000
WINNERนางวรรณดี เอกอุดมสิน2900000*8.002,900,000
WINNERนายสมศักดิ์ คุณารัตนอังกูร-2300000*-6.35ต่ำกว่า 0.5%
WINNERนายสรณ์ ทังสุชาต-2200000*-6.07ต่ำกว่า 0.5%
WINNERนายเจน วองอิสริยะกุล837,6002.31136,964,300
WINNERน.ส.รัชดาวดี โถชารี-350,000-0.972,300,000
WINNERนายสถาพร มานัสสถิตย์-169,900-0.474,200,000
WINNERนายปานเทพ มั่นพุทธคุณ-136,200-0.382,143,800
WINNERนายปวีณ โรจนวิศาส-25,000-0.0715,625,000
FNSLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38-19,189,680-84.431,350,000
FNSนายกอบคุณ เธียรปรีชา13100000*57.6413,100,000
FNSUBS AG SINGAPORE BRANCH10,867,88047.8223,217,390
FNSMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC8,854,60038.9630,189,555
FNSนายกุญชร มีสมสิบ-5349000*-23.54ต่ำกว่า 0.5%
FNSนายสมชาย ปัดภัย4550000*20.024,550,000
FNSOCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED3114300*13.703,114,300
FNSนางปนัดดา พัฒนพิฑูรย์3000000*13.203,000,000
FNSนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์-3,000,000-13.201,400,000
FNSนายกิตติพล จึงวัฒนานนท์-2314400*-10.18ต่ำกว่า 0.5%
FNSนางวีณา ติระตระกูลวิชยา1900000*8.361,900,000
FNSนางประภาพรรณ อินนัดดา1768300*7.781,768,300
FNSนายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช1,666,7007.337,222,200
FNSน.ส.ริศรา คล่องประกิจ1636400*7.201,636,400
FNSนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า-1588500*-6.99ต่ำกว่า 0.5%
FNSนายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์-1469200*-6.46ต่ำกว่า 0.5%
FNSนายวินัย คล่องประกิจ-1,467,900-6.461,548,357
FNSนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี-1370000*-6.03ต่ำกว่า 0.5%
FNSนายสมพงษ์ เอื้อเสถียร-1350000*-5.94ต่ำกว่า 0.5%
FNSนายวีรวัฒน์ อภิธนวิทย์1299100*5.721,299,100
FNSนายธงชัย จิรอลงกรณ์-1,168,900-5.142,831,100
FNSนายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล-1,000,000-4.403,000,000
FNSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -756,800-3.331,608,900
FNSนายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์-647,600-2.852,411,500
FNSนายกมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ-491,000-2.161,766,000
FNSนายวชิระ ทยานาราพร400,0001.764,000,000
FNSนางนนธญา อภิธโนทัย82,2000.368,892,100
FNSน.ส.สิทธินรี ลาภธนานุกูล-70,000-0.312,305,700
FNSนางประกายคำ ใบแก้ว67,0000.295,437,000
FNSนายวิทวัส สุขสันติสุวรรณ-40,000-0.181,800,000
ACDนางวาริณี อ่อนโชติ-33,345,420-90.7015,420,150
ACDนายสนั่น ศิริพนิชสุธา25000000*68.0025,000,000
ACDน.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์-22,166,050-60.294,116,900
ACDน.ส.นฤมล แจ่มกระจ่าง-19483386*-52.99ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายทวีป เรืองหร่าย-18480951*-50.27ต่ำกว่า 0.5%
ACDน.ส.ปัฐมา ณัฐวุฒิ-17902273*-48.69ต่ำกว่า 0.5%
ACDน.ส.กรวรรณ ใจวันดี-17725634*-48.21ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายเอกวรวุฒิ อ่อนโชติ-14,279,970-38.842,580,000
ACDนางณฤดี เขียวยิ่ง14245000*38.7514,245,000
ACDนายสวัสดิ์ แสงบางปลา-14020000*-38.13ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายฐิติศักดิ์ สกุลครู-14000000*-38.08ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ-10967320*-29.83ต่ำกว่า 0.5%
ACDนางนลินพรรณ หงษ์นางวริทช์-7500000*-20.40ต่ำกว่า 0.5%
ACDนางสมพร บุญเกิด-7500000*-20.40ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายโชคทวีพัฒน์ พรหมโคตร-7500000*-20.40ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายณัฐวุฒิ์ ล้อมสุข-7,405,465-20.1410,029,400
ACDนายเอกวรวุฒิ อ่อนโชติ-6,926,780-18.842,580,000
ACDนายวิเชียร วิชชุนิลุบล-6860000*-18.66ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายแสวง ศิริจันทโรภาส-5339200*-14.52ต่ำกว่า 0.5%
ACDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5109556*13.905,109,556
ACDน.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน5075028*13.805,075,028
ACDนายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม5000000*13.605,000,000
ACDนายพงศธร ถาวรวงศ์-4796400*-13.05ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายฤทธิ์ ศรีประเสริฐ-4500000*-12.24ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ4245000*11.554,245,000
ACDนายสุนทร สง่าธรรมคุณพร-4000000*-10.88ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายพลระพีย์ รังสีธรรม-3694083*-10.05ต่ำกว่า 0.5%
ACDนางกชพร สิงห์ทอง3478000*9.463,478,000
ACDนายอานนท์ ทองหยาด3440000*9.363,440,000
ACDนางมณฑา จตุระบุล-3272900*-8.90ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายนิธิศ ศิลมัฐ3096300*8.423,096,300
ACDนางอารีเอื้อ สนใจ-3000000*-8.16ต่ำกว่า 0.5%
ACDบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)-2954554*-8.04ต่ำกว่า 0.5%
ACDน.ส.นวพร ทองคำ2890000*7.862,890,000
ACDนางอิงสาริศา กันตาคม2839000*7.722,839,000
ACDน.ส.กีรติกร รัตน์กุลธร-2747300*-7.47ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายวิชัย เอนกพงษ์2712100*7.382,712,100
ACDนางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์-2700000*-7.34ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายบดินทร์ แสงอารยะกุล2610000*7.102,610,000
ACDนายชุน เฉิน2580000*7.022,580,000
ACDนายบรรยง อัศวเลิศกมล2405000*6.542,405,000
ACDนายโฆษิต เทียมเพ็ชร2400000*6.532,400,000
ACDนายวิรัญ ใจยินดี-2165834*-5.89ต่ำกว่า 0.5%
ACDนางฉัฏฐทิพย์ รังสีธรรม2120083*5.772,120,083
ACDน.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์75,2180.204,116,900
THIPนายวชิระ ทยานาราพร-160000*-21.44ต่ำกว่า 0.5%
THIPนายธีระวุฒิ นวลแสง84700*11.3584,700
THIPนายสมศักดิ์ ชำนาญท่องไพวัลห์-73600*-9.86ต่ำกว่า 0.5%
THIPนายพงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ42000*5.6342,000
THIPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -39,000-5.231,153,700
THIPนายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์-23,900-3.20124,100
THIPนายประเสริฐ คงรักเกียรติยศ-22,700-3.04128,300
THIPนางนิภา อภิรติกุล-12,000-1.6150,200
THIPนายเจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล4,0000.54145,000
PERMนายกริช สุธีรชัย-47,500,000-100.7032,500,000
PERMนายวินท์ สุธีรชัย-21109500*-44.75ต่ำกว่า 0.5%
PERMพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ-14814900*-31.41ต่ำกว่า 0.5%
PERMนายศิริชัย ฉัตราภรณ์วิเชียร-14500000*-30.74ต่ำกว่า 0.5%
PERMนายเกรียงศิลป์ ลิ้มนันทรักษ์-13177400*-27.94ต่ำกว่า 0.5%
PERMน.ส.อัญชลี วชิรพงศ์-6465000*-13.71ต่ำกว่า 0.5%
PERMนายสมชาย พลาบดีวัฒน-5519400*-11.70ต่ำกว่า 0.5%
PERMน.ส.ลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์-5,054,200-10.7114,714,800
PERMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5023900*-10.65ต่ำกว่า 0.5%
PERMน.ส.สุขศรี อารักษ์สุทธิ4544700*9.634,544,700
PERMนางดาราวรรณ ทิพย์เนตร4221600*8.954,221,600
PERMนายวิบูลย์ คณะพงษา-4190000*-8.88ต่ำกว่า 0.5%
PERMนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์-3193800*-6.77ต่ำกว่า 0.5%
PERMนายพิสิษฐ์ ภูริหิรัณย์-2819000*-5.98ต่ำกว่า 0.5%
PERMน.ส.เบญจมาศ บัตรสมบูรณ์-2710300*-5.75ต่ำกว่า 0.5%
PERMนายประสิทธิ์ กิจบุญเลิศ2700000*5.722,700,000
PERMนางปราณี เกตุศิริ2620000*5.552,620,000
PERMน.ส.ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์-935,100-1.9815,203,800
PERMนายภัทรพล บัตรสมบูรณ์-100,000-0.216,400,000
NEPนายประโมทย์ สวนสมุทร-22090800*-16.13ต่ำกว่า 0.5%
NEPนายเสกสรร ธรรมถาวรวณิช-19495600*-14.23ต่ำกว่า 0.5%
NEPน.ส.อรยาพร กาญจนจารี-18,778,200-13.7143,221,800
NEPน.ส.นฤพร กาญจนจารี-16,738,100-12.22287,260,200
NEPนายณัฐพล จุฬางกูร15,508,20011.32224,690,200
NEPนายชานนท์ มหาสุวีระชัย10000000*7.3010,000,000
NEPนางการย์สิริ ดำรัสนิธิพัฒน์8600000*6.288,600,000
NEPนายบพิธ ภัทรรังรอง8450000*6.178,450,000
NEPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,865,500-5.7411,245,100
NEPนายอินทรัตน์ วงค์ศรี-7400000*-5.40ต่ำกว่า 0.5%
NEPนายอนันต์ เกษมปิยารมณ์2,500,0001.8314,320,000
NEPนายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ-20,800-0.0217,500,000
PEนายทวีฉัตร จุฬางกูร-32,715,700-42.86165,284,300
PEบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด-22822936*-29.90ต่ำกว่า 0.5%
PEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10096300*-13.23ต่ำกว่า 0.5%
PEบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด9,423,00012.3420,357,974
PEน.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์6250000*8.196,250,000
PEธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)-5402000*-7.08ต่ำกว่า 0.5%
PEนายนิพนธ์ ไตรวิรัตน์5000000*6.555,000,000
PEนายสันติ ธรรมถาวรวณิช5000000*6.555,000,000
PEน.ส.อัจฉราพรรณ เตชะอร่ามวงศ์-4383100*-5.74ต่ำกว่า 0.5%
PEนายธำรงรัตน์ พิศาลบุตร4288300*5.624,288,300
PEนางเสาวณี ว่องศรียานนท์-4179900*-5.48ต่ำกว่า 0.5%
PEนายสุรัตน์ แซ่ลี้4102400*5.374,102,400
PEนางวิมลทิพย์ พงศธร38,4600.0513,416,235
UKEMนางกาญจนา สุวรรณนภาศรี14,150,00017.83367,750,000
UKEMนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-10000000*-12.60ต่ำกว่า 0.5%
UKEMนายเมธรัฐ เอื้อสุดกิจ8514100*10.738,514,100
UKEMนายลือชา โพธิ์อบ8485500*10.698,485,500
UKEMน.ส.ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี7,650,0009.6435,218,400
UKEMนายอรณพ สมบูรณ์นะ6000000*7.566,000,000
UKEMนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี5,650,0007.1212,250,000
UKEMน.ส.จันทร์จิรา จุลธีระ-4,014,900-5.0611,785,100
UKEMน.ส.ปิยะดา สุวรรณนภาศรี2,650,0003.349,250,000
UKEMน.ส.ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี2,650,0003.349,250,000
UKEMน.ส.สุธิดา สุวรรณนภาศรี2,650,0003.349,250,000
UKEMนายพีรพล สุวรรณนภาศรี2,650,0003.349,250,000
UKEMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -294,500-0.376,972,600
WIIKUPONOR INFRA OY-197928800*-680.88ต่ำกว่า 0.5%
WIIKนางสุมาลี อ่องจริต67928800*233.6867,928,800
WIIKนายชัย ชีวมงคล50000000*172.0050,000,000
WIIKบริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด50000000*172.0050,000,000
WIIKนายชงก์ รังสิพราหมณกุล30000000*103.2030,000,000
WIIKนายชำนาญ อจละนันท์-8,210,000-28.241,725,000
WIIKนายสยาม เตียวตรานนท์3400000*11.703,400,000
WIIKน.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์2819400*9.702,819,400
WIIKนายพรศักดิ์ ประเสริฐสินธนา-2344800*-8.07ต่ำกว่า 0.5%
WIIKนายศุภวุฒิ มณีรินทร์2250000*7.742,250,000
WIIKนายวัชระ แก้วสว่าง2000000*6.882,000,000
WIIKนายสุรศักดิ์ อุดมกิจพิพัฒน์-2000000*-6.88ต่ำกว่า 0.5%
WIIKนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ1,755,6006.0412,461,900
WIIKนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล1750000*6.021,750,000
WIIKนายยศ ธนารักษ์โชค1720000*5.921,720,000
WIIKนางวีณา ติระตระกูลวิชยา-1700000*-5.85ต่ำกว่า 0.5%
WIIKนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ-450,000-1.554,634,900
WIIKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -319,300-1.101,788,400
TCJนางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส4,000,00048.0020,065,000
TCJนางอนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส-4,000,000-48.0010,542,817
TCJนายชัยพร เอี่ยมวสันต์-2000000*-24.00ต่ำกว่า 0.5%
TCJนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์-2,000,000-24.002,000,000
TCJนายวินัย เฉลิมชัยวัฒน์-2000000*-24.00ต่ำกว่า 0.5%
TCJบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)-1225000*-14.70ต่ำกว่า 0.5%
TCJน.ส.พัทธนันท์ กมลวัฒนาวิทย์-1104500*-13.25ต่ำกว่า 0.5%
TCJนายภูวนารถ เตียเสวนากุล-1092000*-13.10ต่ำกว่า 0.5%
TCJนายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง-1000000*-12.00ต่ำกว่า 0.5%
TCJนายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์-862600*-10.35ต่ำกว่า 0.5%
TCJน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี-862,200-10.351,386,000
TCJนายศุภฤกษ์ วยากรณ์วิจิตร819200*9.83819,200
TCJนายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์700000*8.40700,000
TCJนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ-618,000-7.42867,000
TCJนางพรชุรี สกุลเรืองรักษ์605000*7.26605,000
TCJน.ส.หล้า มะโนจิตร602400*7.23602,400
TCJนางวรรณา สุรเลิศรังษี-550000*-6.60ต่ำกว่า 0.5%
TCJนายชุติวัฒน์ พาสน์พาชี-549700*-6.60ต่ำกว่า 0.5%
TCJนางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล-518000*-6.22ต่ำกว่า 0.5%
TCJนายแพทย์ประสาน เขมะคงคานนท์500000*6.00500,000
TCJนายสิทธานต์ พิเศษสิทธิ์500000*6.00500,000
TCJนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์-500,000-6.004,000,000
TCJนายเจษฐา ภัทรายุตวรรตน์476150*5.71476,150
TCJน.ส.ณัฐนี พรมงคลสุข-475,000-5.70811,000
TCJนางนวพร รัตนชัยกานนท์455000*5.46455,000
TCJน.ส.ศรีวิมล ฉัตรจุฑามาส-446350*-5.36ต่ำกว่า 0.5%
TCJนางสละ กิตติคุณาดุลย์369,2004.431,184,200
TCJนายชนะชัย ลีนะบรรจง-305,100-3.661,347,400
TCJนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต170,3002.041,290,300
TCJน.ส.มณฑิรา ลีลาประชากุล50,0000.60760,903
TCJนายแสงชัย อุฬารพาณิชกุล31,0000.37505,000
TCJน.ส.ชลธี จิรโภควณิช-30,500-0.37547,527
KWCพ.ต.อ.พันศักดิ์ วิเศษภักดี-70000*-11.97ต่ำกว่า 0.5%
KWCร.ท.สุรศักดิ์ วิเศษภักดี39667*6.7839,667
KWCนางสุจิตรา วิเศษภักดี35000*5.9935,000
KWCนางพวงพรรณ ดิษยบุตร-32000*-5.47ต่ำกว่า 0.5%
KWCนายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ11,6401.9984,460
KWCนางวรัญญา ยูถะสุนทร-400-0.0734,800
OCCบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด300,0005.102,925,000
OCCนายสำเริง มนูญผล11,3000.199,153,240
OCCนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา5,5000.091,362,990
OCCนายสุชาติ มนูญผล3,2000.05459,300
DRACOCHIN-POON INDUSTRIAL CO.,LTD.31,328,241129.07124,683,241
DRACOนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์15113100*62.2715,113,100
DRACOMR.KENNETH RUDY KAMON-5533000*-22.80ต่ำกว่า 0.5%
DRACOCHIN POON INDUSTRIAL CO.,LTD.5299400*21.835,299,400
DRACOนายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย-5028000*-20.72ต่ำกว่า 0.5%
DRACOMR.PETER ERIC DENNIS-2752000*-11.34ต่ำกว่า 0.5%
DRACOนายประเสริฐ จิรกิติ-1484300*-6.12ต่ำกว่า 0.5%
DRACOนางสุนัน ปานเสียง-1416500*-5.84ต่ำกว่า 0.5%
DRACOนางนันทา รุ่งนพคุณศรี-1372000*-5.65ต่ำกว่า 0.5%
DRACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -529,900-2.1821,397,100
DRACOKGI ASIA LIMITED305,1001.261,549,300
DRACOนายสุธี โค้วเจริญ104,9000.431,256,100
GBXน.ส.ศิริลักษณ์ ชุ่มเชื้อ-48500700*-45.11ต่ำกว่า 0.5%
GBXนางอรพิน วรวิทย์พินิต29,830,00027.7449,595,600
GBXนางศิริพร เจริญงาม24,390,00022.6845,493,300
GBXนายวินัย เศรษฐสมภพ-24390000*-22.68ต่ำกว่า 0.5%
GBXนายเกษม เลิศบุศย์18,500,70017.2134,162,600
GBXนายประทีป วัชรโชคเกษม11641800*10.8311,641,800
GBXนายอภิชัย สุสมากุลวงศ์-8000000*-7.44ต่ำกว่า 0.5%
GBXนายชิษณุ พิสุธิกูล-7709600*-7.17ต่ำกว่า 0.5%
GBXนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์-6830300*-6.35ต่ำกว่า 0.5%
GBXนายดำรงค์ พิทักษ์สิทธ์-6800000*-6.32ต่ำกว่า 0.5%
GBXนางดาราวรรณ ทิพย์เนตร6000000*5.586,000,000
GBXนายเพียรไกร อัศวโภคา5700000*5.305,700,000
GBXนางณัฐิยา ตู้บรรเทิง5600000*5.215,600,000
GBXนายฤทธิชัย แซ่กี้5564800*5.185,564,800
GBXนายสุชาติ หวังสว่างกุล-2,970,000-2.7613,246,800
GBXนายปรีชา จานทอง2,600,0002.4217,600,000
GBXนายปาน สุธีรยงประเสริฐ662,0000.628,902,000
GBXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -80,100-0.07133,922,300
PDGบริษัท เชียร์(ประเทศไทย) จำกัด6460000*24.036,460,000
PDGนางมาลินี อมรวิชัยไพศาล-3017800*-11.23ต่ำกว่า 0.5%
PDGนายวัฒนา จันทรัช2080600*7.742,080,600
PDGนางวิจิตรา ชวาลากุล2010100*7.482,010,100
PDGนายอุดม วงศ์ทองคำ1684000*6.261,684,000
PDGนายอินทรัตน์ วงค์ศรี1400000*5.211,400,000
PDGนายสมศักดิ์ ศิวะนาวินทร์-744,250-2.772,055,750
PDGนายจารุพจน์ ณีศะนันท์-127,000-0.475,873,000
ITนางจิดาภา กันตสุสิระ-9000000*-25.74ต่ำกว่า 0.5%
ITนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-5762900*-16.48ต่ำกว่า 0.5%
ITนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ3209000*9.183,209,000
ITทพ.ธนธร ทั่งทอง2,182,0006.244,802,000
ITนายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ-2055100*-5.88ต่ำกว่า 0.5%
ITนายโกสินทร์ โพธิ์ใบกุล-2026500*-5.80ต่ำกว่า 0.5%
ITนายสิทธิชัย บุญเสริมมิตร2000000*5.722,000,000
ITน.ส.พัชรา เกียรตินันทวิมล926,2002.6515,393,994
ITนายจุลเมตต์ หาญชัยกุล-372,100-1.066,100,000
ITนายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร312,3000.894,112,299
ITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 306,2000.882,105,548
ITนายวิชัย มิตรสันติสุข-50,000-0.144,000,000
QTCMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.9096000*45.309,096,000
QTCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,023,800-39.962,575,400
QTCนายอินทรัตน์ วงค์ศรี2100000*10.462,100,000
QTCนายสืบพงศ์ ตั้งตรงมิตร-1262200*-6.29ต่ำกว่า 0.5%
QTCนางเกษศิรินทร์ บุญตา1245000*6.201,245,000
QTCนายสุธี อริยชาติผดุงกิจ1200000*5.981,200,000
QTCนางวรรณดี เอกอุดมสิน-1100000*-5.48ต่ำกว่า 0.5%
QTCนายธนสาร หอสุวรรณ์-1050000*-5.23ต่ำกว่า 0.5%
QTCนางอลิศรา เจริญวานิช-1,000,000-4.9836,696,000
JTSนายสิทธิชาติ จงวัฒนธรรม-6000000*-8.40ต่ำกว่า 0.5%
JTSนายสนอง สวยพริ้ง-4850000*-6.79ต่ำกว่า 0.5%
JTSนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล4,037,0005.658,444,800
JTSนายวิชัย บุญสถิรพงศ์1,360,0001.9021,360,000
JTSนางมาลัย เทาศรีดี1,000,0001.405,165,000
JTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -605,400-0.855,452,600
JTSนายวีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวัฒน์100,0000.147,800,000
APUREนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ55,394,30082.5499,823,520
APUREนายเชษฐ เหมือนส้ม11,238,00016.7416,238,000
APUREนายอังกูร เทพสาสน์กุล-8317200*-12.39ต่ำกว่า 0.5%
APUREนายสมเลิศ พิภพธเนศ-7205000*-10.74ต่ำกว่า 0.5%
APUREนายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล-5891500*-8.78ต่ำกว่า 0.5%
APUREนายประเสริฐ ดีสวัสดิ์มงคล-5210000*-7.76ต่ำกว่า 0.5%
APUREนายมนตรี แท่งทองคำ5000000*7.455,000,000
APUREนางกนกวรรณ ดีสวัสดิ์มงคล-4200000*-6.26ต่ำกว่า 0.5%
APUREนางเนตริกา โกรพินธานนท์-4000000*-5.96ต่ำกว่า 0.5%
APUREนายเชิดชัย ลีลานภาพรรณ์-3983100*-5.93ต่ำกว่า 0.5%
APUREนายฐากร ทรงอัครภัทรา3950000*5.893,950,000
APUREนายสุเมธ ติยวรนันท์-3632200*-5.41ต่ำกว่า 0.5%
APUREนายฐณิฐ์ นิธิรัตน์วณิช-3500000*-5.22ต่ำกว่า 0.5%
APUREน.ส.ลักษณา จริยวัฒน์สกุล-3412120*-5.08ต่ำกว่า 0.5%
APUREบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,064,0404.5720,241,396
APUREนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-1,450,000-2.169,400,000
APUREนายกฤษณพงษ์ ตันติมงคลสุข-1,400,000-2.093,260,000
APUREนางณัฏณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์-110,000-0.163,420,000
PRECHAนายวิเชียร จิระกรานนท์-11150300*-31.67ต่ำกว่า 0.5%
PRECHAนายสุชาย วัฒนตฤณากุล-9385000*-26.65ต่ำกว่า 0.5%
PRECHAนายชัยโรจน์ ชุมพลสกุลวงศ์7500000*21.307,500,000
PRECHAนายโกวิท สุวณิชย์-4174400*-11.86ต่ำกว่า 0.5%
PRECHAนายวุธพันธ์ เนตรเพชราชัย-3750000*-10.65ต่ำกว่า 0.5%
PRECHAน.ส.ศราวรรณ ทรัพย์รุ่งเรือง2885500*8.192,885,500
PRECHAนายชูศักดิ์ ทรัพย์รุ่งเรือง-2885500*-8.19ต่ำกว่า 0.5%
PRECHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2869400*8.152,869,400
PRECHAนางรัตนา เมฆหมอก-2,825,785-8.036,174,215
PRECHAนายเดชา ล่ำวัฒนนนท์2,698,1007.669,625,800
PRECHAนายนรินทร์ พรชีวรัตน์-2685200*-7.63ต่ำกว่า 0.5%
PRECHAนางพิศพริ้ง พงษ์นุเคราะห์ศิริ-2437500*-6.92ต่ำกว่า 0.5%
PRECHAนางรัตนา เมฆหมอก2,264,2856.439,000,000
PRECHAนางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล-2250000*-6.39ต่ำกว่า 0.5%
PRECHAนายสุวัจชัย พรสุวรรณสิริ-2200000*-6.25ต่ำกว่า 0.5%
PRECHAน.ส.บุญลือ อ่อนสุดดี-2100031*-5.96ต่ำกว่า 0.5%
PRECHAนางนุช สุวรรณคีรี-1781322*-5.06ต่ำกว่า 0.5%
PRECHAน.ส.กรรณิการ์ ไชยพันธ์พงษ์565,9001.6116,453,500
PRECHAนางรัตนา เมฆหมอก-561,500-1.596,174,215
PRECHAน.ส.ชุติมา ล่ำวัฒนนนท์500,0001.4216,500,000
PRECHAน.ส.อรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล-161,100-0.4619,838,950
TOPPท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน50000*7.5050,000
TOPPพล.ต.อ.เภา สารสิน-39000*-5.85ต่ำกว่า 0.5%
TOPPนางพาสินี ลิ่มอติบูลย์33000*4.9533,000
COLORบริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด89,013,742136.19123,230,167
COLORบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)30,556,42246.7547,659,633
COLORน.ส.กันย์วดี จิวะพรทิพย์23,261,98835.5930,845,982
COLORนายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์15,300,00023.4132,700,000
COLORน.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์15200000*23.2615,200,000
COLORนายสาทิส ตัตวธร14288700*21.8614,288,700
COLORนายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข12,000,00018.3618,000,000
COLORนายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม11231000*17.1811,231,000
COLORนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต8,960,00013.7111,620,000
COLORนายประกิต อัศวกาญจน์8,933,77513.6710,933,835
COLORนายชุมพล ศรีลาเลิศ6100000*9.336,100,000
COLORนางภัทริน มงคลรัตน์5,549,4008.496,519,400
COLORนายจิตต์ ศรีวรรณวิทย์-5331800*-8.16ต่ำกว่า 0.5%
COLORนางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์5,070,0007.768,070,000
COLORนายนิพนธ์ มโนมยางกูร5,000,0007.659,000,000
COLORนายศรัญธินี มงคลรัตน์5000000*7.655,000,000
COLORนายธเนศพล มงคลรัตน์4,772,8267.307,102,826
COLORน.ส.เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์4,257,0176.516,310,000
COLORนายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์4,100,0006.277,100,000
COLORบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,034,4986.176,546,780
COLORน.ส.ศุภลักษณ์ ตระกูลภาคย์-3810000*-5.83ต่ำกว่า 0.5%
COLORนายรชต ไล้บางยาง3,613,5805.535,420,370
COLORนายเอกวุฒิ ชื่นชม3,196,6004.894,953,200
COLORน.ส.เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล3000000*4.593,000,000
COLORนางเสริมสุข ธรรมศุภพงษ์-2991044*-4.58ต่ำกว่า 0.5%
COLORนางมาลี เตชานุกร-2600000*-3.98ต่ำกว่า 0.5%
COLORนายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์2,294,5263.515,014,175
COLORนายนิรันดร์ อิสสระนุวัฒนกุล-1369953*-2.10ต่ำกว่า 0.5%
COLORนายนาวี อัศวดารากร-1026700*-1.57ต่ำกว่า 0.5%
COLORนายวัชรชัย มงคลรัตน์500,0000.775,000,000
TMCนางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง-4393700*-13.44ต่ำกว่า 0.5%
TMCนางเซี้ยม ซิ้มศรีสกุล-3910000*-11.96ต่ำกว่า 0.5%
TMCนางเพลิน อ๊อกซู3536100*10.823,536,100
TMCน.ส.ธารารัตน์ ซิ้มศรีสกุล-3387000*-10.36ต่ำกว่า 0.5%
TMCนายสมบูรณ์ ศรีนรศักดิ์ศิลป์2470000*7.562,470,000
TMCนางศิริรัตน์ ศรีชัยศักดิ์-2320500*-7.10ต่ำกว่า 0.5%
TMCน.ส.บุญมา ซิ้มศรีสกุล-2255000*-6.90ต่ำกว่า 0.5%
TMCนางรัสรินทร์ อมรนิยมพงศ์2092800*6.402,092,800
TMCน.ส.วิภาดา ซิ้มศรีสกุล-2000000*-6.12ต่ำกว่า 0.5%
TMCนายธนกร ศิริโสดา1776600*5.441,776,600
TMCนายวุฒิชัย ก่อเกิดเกียรติ-1700200*-5.20ต่ำกว่า 0.5%
TMCน.ส.นวลวรรณ โล้กรุด1665000*5.091,665,000
TMCนายพงษ์พันธ์ ชนะวรรณ์333,0001.021,990,000
TMCนางปิยะนุช เจนธรรมนุกูล190,0000.582,210,000
TMCน.ส.ประพิมพ์ คงวัฒนา102,7000.313,279,700
OCEANนายอุชัย วิไลเลิศโภคา30,000,00047.10266,400,000
OCEANนางขันทอง อุดมมหันติสุข-17000000*-26.69ต่ำกว่า 0.5%
OCEANนายสันติ งามอรุณโชติ16,200,00025.4321,000,000
OCEANน.ส.พิมญาดา ควรสถาพร-14570700*-22.88ต่ำกว่า 0.5%
OCEANน.ส.โบว์ งามอรุณโชติ13000000*20.4113,000,000
OCEANน.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์8,965,00014.0811,465,000
OCEANนายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์-5,191,000-8.1511,809,000
OCEANนายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์-4000000*-6.28ต่ำกว่า 0.5%
OCEANนายพิเชษฐ์ พิเชษฐชัชวาล3908000*6.143,908,000
OCEANนางพรนภัส อำนรรฆกิตติกุล3586800*5.633,586,800
OCEANนายวิชัย เชิดชีวศาสตร์-3380000*-5.31ต่ำกว่า 0.5%
OCEANน.ส.ปาณิสรา ปราญชลีสกุล3000000*4.713,000,000
OCEANนางวรรณดี เอกอุดมสิน3000000*4.713,000,000
OCEANนายกัมปนาท ด่านศิริ-3000000*-4.71ต่ำกว่า 0.5%
OCEANนางพิชญา บุญประสม พูลลาภ2,450,0003.855,450,000
GCนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล2637200*11.552,637,200
CPLนายธนกร ว่องสินไพบูลย์-165000*-5.36ต่ำกว่า 0.5%
CPLนายพงศ์พันธ์ เชาอนาจิณ150000*4.88150,000
CPLนายแสงชัย อุฬารพาณิชกุล-150000*-4.88ต่ำกว่า 0.5%
CPLนางพเยาว์ วงษ์เจริญสิน146200*4.75146,200
CPLนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์135000*4.39135,000
CPLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 73,9402.402,528,420
CPLนายสมเกียรติ ลิมทรง30,0000.98190,000
CPLนายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน20,0000.65720,000
CPLนายมานิต วงษ์เจริญสิน19,5000.63424,500
CPLน.ส.ทัศนีย์ โกวิทย์สมบูรณ์14,5000.47176,830
CPLน.ส.นุชนภา วงษ์เจริญสิน11,2000.361,013,220
CPLนางพนอ โต๊ะทับทิม10,2000.33182,100
CPLนายวีระชัย วงษ์เจริญสิน9,2000.30159,470
TMIนายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ-9730500*-18.68ต่ำกว่า 0.5%
TMIนางวิไล ประสิทธิ์รัตนพร8,600,00016.5166,200,000
TMIนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร8,600,00016.5166,200,000
TMIนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร6,450,00012.3849,650,000
TMIนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร6,450,00012.3849,650,000
TMIนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร6,450,00012.3849,650,000
TMIนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร6,450,00012.3849,362,000
TMIนายบุญส่ง เจียรไพศาลเจริญ-2671700*-5.13ต่ำกว่า 0.5%
TMIนายพิชัย กิติสุวรรณกุล2,212,3004.254,412,300
TMIนายกฤช พนารัตน์-2000000*-3.84ต่ำกว่า 0.5%
TMIน.ส.อรณิชา สุวัฒนพิมพ์1,112,2002.145,232,000
EASONน.ส.สาธิตา จิรพัฒนกุล2000000*5.842,000,000
EASONนายอุดมชัย วรรษสกุล-1565200*-4.57ต่ำกว่า 0.5%
EASONนางพร้อมสุข สินเจริญกุล1500000*4.381,500,000
EASONน.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล-1,000,000-2.925,044,000
EASONน.ส.สิรินันท์ เอกแสงกุล-1,000,000-2.924,395,000
EASONนายวิชัย เอกแสงกุล-1,000,000-2.924,620,000
EASONนายประสิทธิ์ เหลืองวัฒนากิจ985,1002.883,000,000
EASONนางรพีพรรณ อนันตวัชกร-640,000-1.871,460,000
EASONนายเจริญ โล่ประคอง447,5001.312,600,000
EASONMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.387,7001.1318,915,700
EASONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 288,5000.8418,345,800
EASONนายสมบูรณ์ โล่ประคอง-222,500-0.651,930,000
EASONน.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต190,0000.552,690,000
EASONนางจงกลรัตน์ พฤกษานานนท์-152,000-0.442,413,600
EASONนายวีรชัย เดชอมรธัญ36,7000.1114,324,700
HTECHนายกอบคุณ เธียรปรีชา8,764,70028.0522,664,700
HTECHนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์8100000*25.928,100,000
HTECHนางอำไพ หาญไกรวิไลย์4800000*15.364,800,000
HTECHน.ส.ชิดชนนี จารุโรจน์จินดา-3000000*-9.60ต่ำกว่า 0.5%
HTECHนายสุพจน์ ชวลิตรุจิวงษ์-2892300*-9.26ต่ำกว่า 0.5%
HTECHนายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล-2765000*-8.85ต่ำกว่า 0.5%
HTECHนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี2540000*8.132,540,000
HTECHนายสมชาย ปัดภัย-2540000*-8.13ต่ำกว่า 0.5%
HTECHนางวีณา ติระตระกูลวิชยา-2520000*-8.06ต่ำกว่า 0.5%
HTECHน.ส.กุลวัลย์ วิจิตรธนารักษ์-2332100*-7.46ต่ำกว่า 0.5%
HTECHนายชูชาติ ทองเจือพงษ์2000000*6.402,000,000
HTECHนายธรรศภณ ปีติภพ-1880000*-6.02ต่ำกว่า 0.5%
HTECHนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์-1717800*-5.50ต่ำกว่า 0.5%
HTECHนายณรงค์ เลาห์พงศ์ไพศาล1700000*5.441,700,000
HTECHนายวิชิต สุรดินทร์กูร-1700000*-5.44ต่ำกว่า 0.5%
HTECHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,519,5004.868,103,900
HTECHนายรณชัย ปราณพานิชกิจ-1490000*-4.77ต่ำกว่า 0.5%
HTECHน.ส.โสภณา วงศ์สนสุนีย์-1410000*-4.51ต่ำกว่า 0.5%
HTECHนายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร-830,000-2.6616,300,000
HTECHนายพูนศักดิ์ พูนทรัพย์มณี-520,000-1.661,530,000
HTECHนายปัญญา ฉัตรปัญญา-392,000-1.255,000,000
HTECHนายเหรียญชัย จงวัฒน์ผล282,1000.901,822,100
HTECHน.ส.จารุวรรณ ทรัพย์สมิง130,2000.422,023,600
HTECHนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์-118,400-0.381,800,000
HTECHน.ส.จอย ริมชลา30,0000.1010,575,600
MANRINน.ส.เพียงใจ หาญพานิชย์-6939565*-208.19ต่ำกว่า 0.5%
MANRINน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์4,587,263137.626,939,565
MANRINนางมยุรี วงแก้วเจริญ540,00016.20860,000
MANRINนายปภินวิชช์ เชิงชวโน-222200*-6.67ต่ำกว่า 0.5%
MANRINนายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์195100*5.85195,100
MANRINนายธีรเดช มนัสวิยางกูร-156300*-4.69ต่ำกว่า 0.5%
MANRINน.ส.วรรณี คูประทุมศิริ-135000*-4.05ต่ำกว่า 0.5%
MANRINนางวราณี เสรีวิวัฒนา100,6003.02740,000
PHOLนายอภิชาติ จารุตั้งตรง15,749,00078.4323,849,000
PHOLนางอนัญญา จารุตั้งตรง-12,000,000-59.766,830,999
PHOLนายธีรเดช จารุตั้งตรง-3,749,000-18.671,000,000
PHOLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,907,720-9.502,158,260
PHOLนายสุรชัย ฟองอมรกุล1610000*8.021,610,000
PHOLนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ-1522560*-7.58ต่ำกว่า 0.5%
PHOLนางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ1488240*7.411,488,240
PHOLนายศรัญ ประกายรุ้งทอง-920000*-4.58ต่ำกว่า 0.5%
PHOLนายจักร์กฤษณ์ โสภณ899100*4.48899,100
PHOLนายนที นาคธนสุกาญจน์811100*4.04811,100
PHOLนายอุเทน พัฒนานิผล415,0002.071,255,000
PHOLนางเอื้อจิต สุกใส14,4000.071,020,000
VAROนายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา-1315404*-10.59ต่ำกว่า 0.5%
VAROนายวิเศษ อุดมสินวัฒนา-1274144*-10.26ต่ำกว่า 0.5%
VAROนายธนรัตน์ รักอริยะพงศ์1131900*9.111,131,900
VAROนายไชยยุทธ ณ นคร918200*7.39918,200
VAROนายศุภชัย วีรบวรพงศ์872600*7.02872,600
VAROนายวชิระ ทยานาราพร-800060*-6.44ต่ำกว่า 0.5%
VAROน.ส.วรนนท์ ชุมขำ725200*5.84725,200
VAROนายสมศักดิ์ อุดมสินวัฒนา-652003*-5.25ต่ำกว่า 0.5%
VAROนายบุญจง ลิ้มอุดมพร-575350*-4.63ต่ำกว่า 0.5%
VAROนายอรรถสิทธิ์ มั่งมี530000*4.27530,000
LITนายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย-4,000,000-15.9212,000,000
LITนายชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย3391900*13.503,391,900
LITนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต3000000*11.943,000,000
LITนายทรงพล ชัชวาลย์พันธ์-3000000*-11.94ต่ำกว่า 0.5%
LITนางภาณี ศรีสุวัฒน์2167300*8.632,167,300
LITนายสมพล เอกธีรจิตต์2044032*8.142,044,032
LITนางดารุณี เอื้อวัฒนา2027000*8.072,027,000
LITน.ส.จิตติมา จารุภราดา1835000*7.301,835,000
LITนายวิวัฒน์ จิตปรีดากร-1753220*-6.98ต่ำกว่า 0.5%
LITนางผกาวดี ช่างวิชชุการ-1600000*-6.37ต่ำกว่า 0.5%
LITนายมานิต สิทธิพรบุญเลิศ1450000*5.771,450,000
LITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1363069*-5.43ต่ำกว่า 0.5%
LITนางวิยะดา ดวงปัญญาสว่าง1299999*5.171,299,999
LITนายสงวน ดวงปัญญาสว่าง1288888*5.131,288,888
LITนายอัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง1277777*5.091,277,777
LITนายธีระศักดิ์ จรูญศักดิ์1250000*4.981,250,000
LITนายสุธี ทัศนานุกุลกิจ-1200000*-4.78ต่ำกว่า 0.5%
LITนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์1198500*4.771,198,500
LITนางธิติมา หล้าคำมูล-1163000*-4.63ต่ำกว่า 0.5%
LITนายธนา คุณารักษ์วงศ์1101111*4.381,101,111
LITนางปิยวดี คุณารักษ์วงศ์1050000*4.181,050,000
LITนายอนุรุท พรมมี-1021000*-4.06ต่ำกว่า 0.5%
KASETนายวิชฌ์ วิทยฐานกรณ์4000000*12.404,000,000
KASETนายทวีฉัตร จุฬางกูร3789300*11.753,789,300
KASETบริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด3,720,45011.53118,000,000
KASETนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร2000000*6.202,000,000
KASETนายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์1,991,4296.176,178,939
KASETนางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม1,952,9826.0511,717,892
KASETนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม1,799,5905.5810,700,000
KASETนายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม1,737,1025.3910,422,612
KASETนางจรีพร เทพผดุงพร1700000*5.271,700,000
KASETน.ส.วรธิดา วิทยฐานกรณ์1,540,0004.776,640,000
KASETน.ส.กรณัฏฐ์ เทพผดุงพร1500000*4.651,500,000
KASETคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์-1200000*-3.72ต่ำกว่า 0.5%
KASETนายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์544,2801.692,201,180
KASETน.ส.ฐิติมา ออศิริวิกรณ์356,0001.101,536,000
KASETน.ส.วิชญสุดา เหมะกุล236,0000.731,416,000
GCAPกองทุน ส่วนบุคคล United Overseas Bank Limited โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-15979675*-62.00ต่ำกว่า 0.5%
GCAPกองทุน ส่วนบุคคลธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-15979675*-62.00ต่ำกว่า 0.5%
GCAPUNITED OVERSEAS BANK LIMITED BY UOB ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD13918600*54.0013,918,600
GCAPธนาคารออมสิน(2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด10,263,14239.8213,918,600
GCAPนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-4400000*-17.07ต่ำกว่า 0.5%
GCAPบริษัท สองน้ำ จำกัด-4,000,000-15.5256,500,000
GCAPUNITED OVERSEAS BANK โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-3655458*-14.18ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์-2231000*-8.66ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนายพรชัย จารุเมธี-2,230,000-8.654,950,000
GCAPนายศุภโรจ โรจน์วีระ2121700*8.232,121,700
GCAPน.ส.นันทนา สุขสถิตย์ธนวัฒ2102000*8.162,102,000
GCAPนายสุทัศ เตชคุณวุฒิ-1825000*-7.08ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนายประภัทร วัชโลณุรักษ์-1680000*-6.52ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนางพจนา พูลเกิด1519500*5.901,519,500
GCAPนายปกป้อง โอมอารักษ์1500000*5.821,500,000
GCAPนางเล็ก ศุภวัฒน์ตั้งพิศาล-1500000*-5.82ต่ำกว่า 0.5%
GCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1339700*5.201,339,700
GCAPนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์-1250000*-4.85ต่ำกว่า 0.5%
GCAPน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์1225000*4.751,225,000
GCAPนายกิตติศักดิ์ หยกอุบล-1200000*-4.66ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนายชัยยศ วิญญูวนิช-1170000*-4.54ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนายพรชัย ฐาปนพงศ์พันธุ์1167000*4.531,167,000
GCAPนายวิทยา จังสมบัติศิริ1160000*4.501,160,000
GCAPนายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา-1110000*-4.31ต่ำกว่า 0.5%
GCAPนางพรรณทิพย์ เตชะไพบูลย์1100000*4.271,100,000
GCAPนายศราวุฒิ จันทวรรณ1100000*4.271,100,000
GCAPนายสุรยุทธ์ พิริยะวงศ์1050000*4.071,050,000
GCAPน.ส.วราภรณ์ หยกอุบล-100,000-0.391,500,000
GCAPนายภาคภูมิ สุขสมวัฒน์-5,900-0.021,232,300
TPAนายสกล งามเลิศชัย-1067200*-6.67ต่ำกว่า 0.5%
TPAน.ส.จงกล งามเลิศชัย441,1002.761,370,100
TPAนายจงกิจ งามเลิศชัย441,1002.761,239,100
MBAXนายวีระชาติ โลห์ศิริ16566200*96.0816,566,200
MBAXนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์-6465500*-37.50ต่ำกว่า 0.5%
MBAXนายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร-4,653,400-26.993,000,010
MBAXMR.ROBERT STANLEY NOCEK-4,216,430-24.463,840,000
MBAXMR.ROBERT STANLEY NOCEK3,406,43019.768,056,430
MBAXนางอัญชลินทร์ กุลกฤติยวณิชย์-3162660*-18.34ต่ำกว่า 0.5%
MBAXนางธัญณีย์ โชติจินตนาทัศน์2611760*15.152,611,760
MBAXนางบุษกร พานิช-2,472,400-14.343,528,788
MBAXนายวีร์กฤติ บวรอัศวกุล1878600*10.901,878,600
MBAXนายสันต์ จิรวงศ์ศรี-1600000*-9.28ต่ำกว่า 0.5%
MBAXน.ส.ปัณณภัสร์ โชติจินตนาทัศน์1236900*7.171,236,900
MBAXนายรุ่งนริศย์ กุลกฤติยวณิชย์-1125000*-6.53ต่ำกว่า 0.5%
MBAXนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์1115500*6.471,115,500
MBAXน.ส.รัชดาวัลย์ กุลกฤติยวณิชย์-1030900*-5.98ต่ำกว่า 0.5%
MBAXนายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์929100*5.39929,100
MBAXนายธราธร ลิ้มเจริญ-884,000-5.131,210,000
MBAXบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก810300*4.70810,300
MBAXด.ช.พศิน เลิศวิไล810,0004.701,500,000
MBAXMR.ROBERT STANLEY NOCEK-810,000-4.703,840,000
MBAXนายสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์-781400*-4.53ต่ำกว่า 0.5%
MBAXนายสุบิน ลลิตรัตนา-751300*-4.36ต่ำกว่า 0.5%
MBAXนายโกวิท เศรษฐชยานนท์720000*4.18720,000
MBAXน.ส.ยศวดี ร่วมเจริญ-717900*-4.16ต่ำกว่า 0.5%
MBAXนายกิติศักดิ์ อรรครัตนกุล-670000*-3.89ต่ำกว่า 0.5%
MBAXนายสมพล กุลเลิศประเสริฐ-650000*-3.77ต่ำกว่า 0.5%
MBAXน.ส.จันทนา ปัญญาดิลก-615,900-3.574,139,600
MBAXด.ช.พชร เลิศวิไล600,0003.481,500,000
MBAXนายธวัช ตันติเมธ250,0001.451,250,000
MBAXนายชัยยศ เขมัษเฐียร-250,000-1.452,082,610
MBAXMR.EDWARD PAUL JOHNSON-200,000-1.165,900,000
MBAXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 192,0001.111,421,400
MBAXนายพิสุทธิ เลิศวิไล190,3001.104,391,432
MBAXน.ส.วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก158,1000.921,633,900
MBAXนายสุรชัย อัศวแก้วมงคล100,0000.5810,831,100
SPACKนายไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์-6597480*-16.36ต่ำกว่า 0.5%
SPACKนางอารีรัตน์ โชคล้ำบุญ3400800*8.433,400,800
SPACKนายนิพนธ์ วัฒนถาวร-2682900*-6.65ต่ำกว่า 0.5%
SPACKนางรัชฎาพร ไชยพฤกษ์2086200*5.172,086,200
SPACKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,193,721-2.961,914,601
AFน.ส.นิดา แซ่ลี้191,4003.35473,400
AFนายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี96,1001.681,351,100
AFนายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์-18,400-0.32201,100
KTPนายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ15678700*45.7815,678,700
KTPนางลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ15467800*45.1715,467,800
KTPนายสุรินทร์ ศรีคุรุวาฬ6425400*18.766,425,400
KTPนายทรงสิทธิ์ กุลอารยะสิน-5335400*-15.58ต่ำกว่า 0.5%
KTPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,234,300-15.281,508,840
KTPนายเมธา รังสิยาวรานนท์4779300*13.964,779,300
KTPนางสลิ่ม ธนาชีวิต-3240500*-9.46ต่ำกว่า 0.5%
KTPนายวิกรัมยิตซิงห์ ศรีคุรุวาฬ3192000*9.323,192,000
KTPนายชาญชัย ศิริวิทย์ภักดีกุล-2360600*-6.89ต่ำกว่า 0.5%
KTPนายชูชาติ ชัยชูเกียรติ2000000*5.842,000,000
KTPนายนที ศิระวัฒน์-2000000*-5.84ต่ำกว่า 0.5%
KTPนายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์-1935200*-5.65ต่ำกว่า 0.5%
KTPนายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ1450000*4.231,450,000
TKTนายดนัย เตรียมชาญชูชัย-3540000*-10.55ต่ำกว่า 0.5%
TKTนายเชาวน์ ชนะชัย-1729700*-5.15ต่ำกว่า 0.5%
TKTบริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ จำกัด-1,223,200-3.651,476,800
TKTนายสุชน สิริวรการวณิชย์-1200000*-3.58ต่ำกว่า 0.5%
TKTนายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล-1100000*-3.28ต่ำกว่า 0.5%
TKTน.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต150,0000.451,740,000
TKTนางสุจิตรา จองธุระกิจ-100,000-0.301,100,000
TKTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -69,100-0.213,751,700
EICน.ส.ธนภร สุนทเรกานนท์9000500*11.799,000,500
EICนายชะฤทธิ์ พงศ์อนุตรี-3959900*-5.19ต่ำกว่า 0.5%
EICนายวิทิต พงศ์พิโรดม3500000*4.593,500,000
EICนายชาคริต นักสอน3211500*4.213,211,500
EICQUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT-3204400*-4.20ต่ำกว่า 0.5%
EICนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล-3000000*-3.93ต่ำกว่า 0.5%
EICนายชลิต อุปริพุทธิพงศ์-2614000*-3.42ต่ำกว่า 0.5%
EICนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-2515400*-3.30ต่ำกว่า 0.5%
EICนางยุพดี ตปนียวรวงศ์2470000*3.242,470,000
EICน.ส.กนกวรรณ นิยมพันธ์800,0001.053,800,000
EICน.ส.อักษร วิจิตโท-450,000-0.592,500,000
EICนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์220,9000.296,096,800
EICนายธวัช ตันติเมธ200,0000.263,286,000
EICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,1000.014,775,200
PPSนายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล-32,166,800-48.8936,500,000
PPSนายพงศ์ธร ธาราไชย20,044,25430.4755,099,554
PPSนายธีรธร ธาราไชย15,044,25422.8750,044,254
PPSนางสุมิตรา หงษ์จินตกุล-12000000*-18.24ต่ำกว่า 0.5%
PPSนายณัฐ หงษ์จินตกุล-10746600*-16.33ต่ำกว่า 0.5%
PPSนายประสงค์ ธาราไชย10,000,00015.2051,811,300
PPSน.ส.อรพันธ์ หงษ์จินตกุล-9650000*-14.67ต่ำกว่า 0.5%
PPSนายอาทิตย์ หงษ์จินตกุล-8,550,000-13.003,000,000
PPSนายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์-4700000*-7.14ต่ำกว่า 0.5%
PPSนายวันชัย วชิรวัฒนะธำรง-3511500*-5.34ต่ำกว่า 0.5%
PPSนายวิจิตร จิรพงศานานุรักษ์-3000000*-4.56ต่ำกว่า 0.5%
PPSนางพัชรวลี อุทยานันท์2582300*3.932,582,300
PPSนายณัฐปพนต์ จักเดชไชย2329000*3.542,329,000
PPSนายสมชาย วงศ์สว่างรัศมี-2300000*-3.50ต่ำกว่า 0.5%
PPSนางวรรณดี เอกอุดมสิน2200000*3.342,200,000
PPSนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ881,1541.345,581,154
PPSนายสุรพล ตังคะประเสริฐ669,7001.026,169,700
PPSนายธัช ธงภักดิ์44,2540.075,644,254
SMMนายอภินันทน์ ฮ้อแสงชัย14,704,20030.8824,167,900
SMMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6154566*-12.92ต่ำกว่า 0.5%
SMMนางสมลักษณ์ โหลทอง-5834560*-12.25ต่ำกว่า 0.5%
SMMนายสม สุจีรา-5500000*-11.55ต่ำกว่า 0.5%
SMMน.ส.ศุภลักษณ์ ขอดเตชะ-5397333*-11.33ต่ำกว่า 0.5%
SMMนายพงษ์ศิริ นันทศิริ-4,707,000-9.883,690,565
SMMนายอนุวัฒน์ ไพศาขมาศ3903500*8.203,903,500
SMMนายสุรัตน์ ลีรุ่งเรือง3300000*6.933,300,000
SMMนายณัฐสิทธิ์ ฮ้อแสงชัย2890000*6.072,890,000
SMMนางสุปรีดา ศรีศุภรพันธ์-2400000*-5.04ต่ำกว่า 0.5%
SMMนางศิริเพ็ญ อรุณไพโรจน์2389000*5.022,389,000
SMMนางเพ็ญพรรณ อนันตประกร-2240000*-4.70ต่ำกว่า 0.5%
SMMน.ส.อรพรรณ เหล่าประภัสสร-2133333*-4.48ต่ำกว่า 0.5%
SMMนายธนากร เล็กวิจิตรธาดา2010000*4.222,010,000
SMMน.ส.พิมญาดา ควรสถาพร2000000*4.202,000,000
SMMนายแสงพล จิรายุกูล1800000*3.781,800,000
SMMนายอธิคม ฉันทวานิช-1600000*-3.36ต่ำกว่า 0.5%
SMMนางจามรี ยสินทร1533100*3.221,533,100
SMMนางเตือนใจ จีระกุล1500000*3.151,500,000
SMMนายสมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ1485000*3.121,485,000
SMMนายวิภาส ธนารักษ์วงศ์-1450657*-3.05ต่ำกว่า 0.5%
SMMนายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์-1450000*-3.05ต่ำกว่า 0.5%
SMMนางพัทยา พิเชฐพงศา1,295,7002.7210,018,733
SMMน.ส.นัจนันท์ ทองลอย-950,000-2.002,085,066
SMMนายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์-722,500-1.522,657,800
SMMนางพรพรรณ แซ่อึ้ง277,0000.587,417,800
SMMนายโกศล นิรันตราย-230,000-0.485,238,812
SMMนายวิฑูร นิรันตราย-10,000-0.0247,853,993
YUASAบริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด2,270,80012.7210,413,600
NEWน.ส.พัลลภา วิทยากร1017000*61.271,017,000
NEWนางพเยาว์ ชลาชีพ-470000*-28.32ต่ำกว่า 0.5%
NEWนางปิยรัตน์ อุกฤษฎ์-459000*-27.65ต่ำกว่า 0.5%
NEWน.ส.สุนิศา ชุตินธร122200*7.36122,200
NEWนายกนก รัตนพันธุ์ศรี-88000*-5.30ต่ำกว่า 0.5%
NEWน.ส.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล27,6001.662,374,942
NEWน.ส.อรวรรณ เอื้ออัมพร21,5001.30491,675
NEWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,500-0.75532,386
NEWนางวัลลีย์ สังข์ศิริ1,8000.11496,900
ROCKนายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส-540292*-ต่ำกว่า 0.5%
ROCKน.ส.ศิริกุล พงษ์สุทธิมนัส476639*-476,639
ROCKBANK OF SINGAPORE LIMITED268400*-268,400
ROCKTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-268400*-ต่ำกว่า 0.5%
ROCKน.ส.ศิริมนัส พงษ์สุทธิมนัส123900*-123,900
ROCKนายวิเชียร เจียกเจิม110000*-110,000
ROCKนายวรินทร พงษ์สุทธิมนัส99,200-499,200
ROCKน.ส.ณัฐกานต์ พันธ์ทองหล่อ-21,600-142,200
ROCKนายสหนันท์ เชนตระกูล9,900-711,500
ROCKน.ส.นงลักษณ์ เสริมทรัพย์-5,800-137,500
ROCKMR.ADRIAN RICHARD HOWARD DUNN-5,000-208,200
SPVIน.ส.พัชรา เกียรตินันทวิมล-5,899,600-8.025,850,400
SPVIน.ส.ขวัญใจ อุดมมงคลกิจ-5110000*-6.95ต่ำกว่า 0.5%
SPVIน.ส.ชุติมา ศรีวะรมย์-4284000*-5.83ต่ำกว่า 0.5%
SPVIนายสมชาย สุสมบูรณ์-4000000*-5.44ต่ำกว่า 0.5%
SPVIนายมาณพ สุพักตร์มนตรี-3800000*-5.17ต่ำกว่า 0.5%
SPVIนายวิสุทธิ์ จันทร์วาววาม3787500*5.153,787,500
SPVIนายสมชาย วรญาณโกศล-3,311,400-4.505,195,460
SPVIนายรวี พัฒนาปัญญาสัตย์3090500*4.203,090,500
SPVIน.ส.นพรัตน์ กุลทรัพย์ไพศาล-2,720,000-3.702,980,000
SPVIน.ส.อรณิชา สุวัฒนพิมพ์2600000*3.542,600,000
SPVIน.ส.อังคณา ตั้งรัตนผล-2600000*-3.54ต่ำกว่า 0.5%
SPVIนายนราธร วงศ์วิเศษ-2,500,000-3.405,050,000
SPVIน.ส.ทิพย์วรรณ วรญาณโกศล-2445527*-3.33ต่ำกว่า 0.5%
SPVIน.ส.พรเพ็ญ รักสุรงค์-2315000*-3.15ต่ำกว่า 0.5%
SPVIนางนภาภรณ์ บุตรน้ำเพชร2306000*3.142,306,000
SPVIนายโกเมศ กันตจารนิติ2205000*3.002,205,000
SPVIนายชัยพร เกียรตินันทวิมล-2194000*-2.98ต่ำกว่า 0.5%
SPVIนางมาริสา เทพพรหม-2175000*-2.96ต่ำกว่า 0.5%
SPVIนายวิทยา ติระกุล-2127600*-2.89ต่ำกว่า 0.5%
SPVIน.ส.จินตนา เจียรนัยรุ่งโรจน์-2110000*-2.87ต่ำกว่า 0.5%
SPVIนางสุดา หาญวิริยะฤทธา-1,557,910-2.122,834,800
SPVIนางภัทรา พงษ์เพียรสกุล-1,389,963-1.898,389,900
SPVIน.ส.ภัทรินดา วรญาณโกศล-1,379,500-1.885,979,612
SPVIนายพีรภัทร วรญาณโกศล-1,000,000-1.366,359,668
SPVIนายวีระพันธ์ วรญาณโกศล100,0000.144,792,710
SPVIนายวีรศักดิ์ วรญาณโกศล-10,000-0.015,352,834
ASIMARนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ11956800*25.1111,956,800
ASIMARน.ส.กุลวัลย์ วิจิตรธนารักษ์-4999300*-10.50ต่ำกว่า 0.5%
ASIMARนางจิราวรรณ ตัณฑเลขา-4600000*-9.66ต่ำกว่า 0.5%
ASIMARนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์-2661500*-5.59ต่ำกว่า 0.5%
ASIMARนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ2615000*5.492,615,000
ASIMARนายพิเชษฐ มณีรัตนะพร2500000*5.252,500,000
ASIMARนายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ-2500000*-5.25ต่ำกว่า 0.5%
ASIMARนายสุระ นริสศิริกุล2450000*5.152,450,000
ASIMARนายสิทธิชัย เจริญขจรกุล-2438500*-5.12ต่ำกว่า 0.5%
ASIMARนางสุเบญจา โต๊ะเฮง-2,060,200-4.332,000,000
ASIMARนายกานต์ พรสุขศิริ2000000*4.202,000,000
ASIMARน.ส.ธัญสินี ลิ้มศิริโพธิ์ทอง1790000*3.761,790,000
ASIMARนายสุรินทร์ หวังสว่างกุล-1787060*-3.75ต่ำกว่า 0.5%
ASIMARนางวิจิตรา สุขะมงคล-1760000*-3.70ต่ำกว่า 0.5%
ASIMARนายศุภศักดิ์ หล่อธนวณิชย์-1721300*-3.61ต่ำกว่า 0.5%
ASIMARนายอธิภู ลือชัยชนะกุล1666400*3.501,666,400
ASIMARนายวีรชัย จันทรนิภาพงศ์1500000*3.151,500,000
ASIMARนายการัณย์ ผาณิตพิเชฐวงศ์-1401900*-2.94ต่ำกว่า 0.5%
ASIMARนายวัชรพงศ์ ศรีชาญชัย1350000*2.841,350,000
ASIMARน.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์1,085,0002.282,797,970
ASIMARนายสมเกียรติ ตั้งกิจอนันต์756,2401.594,132,820
ASIMARนายวิบูลย์ ผาณิตวงศ์-400,000-0.8416,300,041
ASIMARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -221,169-0.462,464,951
ASIMARนางณัฐิยา ตู้บรรเทิง99,0000.211,600,000
CPHนายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ2739700*35.342,739,700
CPHนางจันทิรา ลือสกุล1611901*20.791,611,901
CPHนายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์-390001*-5.03ต่ำกว่า 0.5%
CPHMR.PETER ERIC DENNIS-359800*-4.64ต่ำกว่า 0.5%
CPHนายศุภกิจ ล่ำซำ-350000*-4.52ต่ำกว่า 0.5%
CPHนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ-345,200-4.45854,800
CPHนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-330000*-4.26ต่ำกว่า 0.5%
CPHนายจรัล ระวีแสงสูรย์260500*3.36260,500
CPHนายสมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ-251500*-3.24ต่ำกว่า 0.5%
CPHนางอารี เต็มพิทยาคม-233432*-3.01ต่ำกว่า 0.5%
CPHนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ-221,700-2.86339,600
CPHนายยุทธ ตวงทอง-220000*-2.84ต่ำกว่า 0.5%
CPHน.ส.สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ134,5001.741,407,500
CPHน.ส.กรรณกร จิรายุทธเจริญสุข-22,900-0.301,972,000
ARIPนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์8271500*9.108,271,500
ARIPน.ส.บุษยวดี โลกนุเคราะห์-4005000*-4.41ต่ำกว่า 0.5%
ARIPนางยุวดี จอมพิทักษ์4000000*4.404,000,000
ARIPนายนัฐปวุฒิ ตรีรัตนวงศ์-3497700*-3.85ต่ำกว่า 0.5%
ARIPน.ส.เกษจันทร์ โลกวิทย์2690000*2.962,690,000
ARIPนายสาธิต เชียงทอง2670000*2.942,670,000
ARIPนายนิธิชัย ยศอมรสุนทร-2550000*-2.81ต่ำกว่า 0.5%
ARIPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2439200*-2.68ต่ำกว่า 0.5%
ARIPนางคนึงนิจ เตชะวิมล-2378000*-2.62ต่ำกว่า 0.5%
ARIPนายฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ-784,900-0.8612,911,000
ARIPน.ส.พัชรา เกียรตินันทวิมล-320,000-0.352,717,500
ARIPน.ส.อิสรี บุญด้วง160,0000.184,160,000
WINบริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด-16670000*-16.50ต่ำกว่า 0.5%
WINนายวิทิต พงศ์พิโรดม13500000*13.3713,500,000
WINบริษัท ไซอีก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด-8080000*-8.00ต่ำกว่า 0.5%
WINนายปริญญ รื่นภาควุฒิ8000000*7.928,000,000
WINนายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช-5555500*-5.50ต่ำกว่า 0.5%
WINนางจุไรรัตน์ วัชรเสถียร-5000000*-4.95ต่ำกว่า 0.5%
WINห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์-5,000,000-4.9556,995,000
WINนางดาราวรรณ ทิพย์เนตร4500000*4.464,500,000
WINนางปริมปภัสร์ เศรษฐ์ศุภเลิศ3,690,1603.659,899,960
WINน.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน3500000*3.473,500,000
WINนายธนพล ฐิติปุญญา-3393000*-3.36ต่ำกว่า 0.5%
WINนายสิริไพบูลย์ เมธีปรีชากุล3200000*3.173,200,000
WINนายทนงเดช ฉัตรานุกูล2703000*2.682,703,000
WINนางศิริวรรณ ยศศักดา2600000*2.572,600,000
WINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,089,500-2.075,186,752
WINนายจักร จามิกรณ์1,842,8001.8248,842,899
WINนายชิตวร บุญล้อม-904,200-0.9026,202,300
WINนายพิชัย ปัญญาเสวนมิตร-829,200-0.8223,773,300
WINนางนภา จามิกรณ์333,0000.3375,763,001
WINนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี-277,800-0.287,622,200
WINนางสุวพีร์ ตัสมา-30,000-0.034,230,000
WINน.ส.กมลทิพย์ นามนวน-12,700-0.0122,918,800
JUTHAนางปริยนาฏ ยังส์-5,381,300-18.9412,068,200
JUTHAนายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์3966500*13.963,966,500
JUTHAนายสุชาติ หวังสว่างกุล1816800*6.401,816,800
JUTHAนายระวิ เกษมศานติ์-1300000*-4.58ต่ำกว่า 0.5%
JUTHAนายสมชาย ปัดภัย-1080000*-3.80ต่ำกว่า 0.5%
JUTHAนายสุรัตน์ แซ่ลี้-901500*-3.17ต่ำกว่า 0.5%
JUTHAนายประชา ชัยสุวรรณ787100*2.77787,100
JUTHAนายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช777700*2.74777,700
JUTHAนายพลวัฒน์ พุ่งกุมาร-714300*-2.51ต่ำกว่า 0.5%
JUTHAนายวิชัย จิรเจริญกิจกุล307,4001.084,275,300
JUTHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 55,6000.201,088,300
JUTHAนางอัญชิสา รุทคูเนน7,1000.02736,300
BGTMR.GOH KOK CHENG-10,300,000-13.0847,127,200
BGTน.ส.ดลนภา ธรรมวัฒนะ-9,329,500-11.8577,576,750
BGTนายวิศณุ สุกุลพิเชฐรัตน์-8987900*-11.41ต่ำกว่า 0.5%
BGTนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ5366800*6.825,366,800
BGTนายพรพรหม พรหมวาณิช5200000*6.605,200,000
BGTน.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์4482100*5.694,482,100
BGTนายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์-4400000*-5.59ต่ำกว่า 0.5%
BGTนายธนชัย แซ่ชั่น3279500*4.163,279,500
BGTนายสมพล ธนะจินดาวงษ์-3203500*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
BGTนางสุเจตนา โสตถิพันธุ์-3190412*-4.05ต่ำกว่า 0.5%
BGTนายพรชัย อริยรัชโตภาส-2790000*-3.54ต่ำกว่า 0.5%
BGTMR.GOH KOK BENG-2,500,000-3.1847,297,450
BGTนายพลัฏฐ์ หลายวัฒนไพศาล2311900*2.942,311,900
BGTนายกฤษดา สกุลลีลากร-2300000*-2.92ต่ำกว่า 0.5%
BGTนายชยพล หลีระพันธ์-2299450*-2.92ต่ำกว่า 0.5%
BGTน.ส.กมลภรณ์ ธาราอมรรัตน์2248000*2.852,248,000
BGTนายปรีดา โค้วเหลย-2157400*-2.74ต่ำกว่า 0.5%
BGTนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์2000000*2.542,000,000
BGTนายสรรพาวุฒิ สุวรรณพงษ์-1900500*-2.41ต่ำกว่า 0.5%
BGTนายกำพล รักษาพงษ์พานิช-1888888*-2.40ต่ำกว่า 0.5%
BGTนายฐนิตย์ หมวดคงทอง-160,000-0.202,390,000
CMOบริษัท เอส.คิวบิค จำกัด-3,177,000-6.4869,225,075
CMOน.ส.สุรีย์ สิริกรณ์-3,078,500-6.2812,000,000
CMOน.ส.อุษณี เกิดพึ่งบุญประชา-2,411,000-4.921,980,000
CMOนางณัฏณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์2,396,0004.895,136,000
CMOนายธนรัชต์ วงศ์คุณากร-1350000*-2.75ต่ำกว่า 0.5%
CMOนายภาณุมาศ พฤฒิกุล-1284800*-2.62ต่ำกว่า 0.5%
CMOน.ส.ปัทมา กุลเลิศประเสริฐ1,099,9402.242,299,990
CMOนายชัยยุทธ อนุวัตเมธี1062200*2.171,062,200
CMOนายพิสิษฐ์ สิทธิเชาว์พันธ์1000000*2.041,000,000
CMOนายภมรกรณ์ เล็กปรีชากุล1000000*2.041,000,000
CMOนายกิตติพงศ์ เกตุพิทยา-956800*-1.95ต่ำกว่า 0.5%
CMOนายสมพล กุลเลิศประเสริฐ631,1001.292,998,175
CMOนายวรชัย ศานติมงคลวิทย์583,9501.193,760,500
CMOนายบัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์500,0001.023,000,000
CMOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -215,830-0.4410,730,020
CMOนายเสริมคุณ คุณาวงศ์104,0000.217,606,000
INSUREนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์404,863-690,396
INSUREนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์-207466*-ต่ำกว่า 0.5%
INSUREนางวนิดา จิราธิวัฒน์-104066*-ต่ำกว่า 0.5%
INSUREบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 100-893,800
NCนายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร160456*3.79160,456
NCบริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด155,3003.675,235,940
NCนายฉัตรชัย มงคลพันธุ์-117200*-2.77ต่ำกว่า 0.5%
NCบริษัท มิซาซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด-103861*-2.45ต่ำกว่า 0.5%
NCนายวิชัย โชคภัทรมนตรี74848*1.7774,848
NCน.ส.วรวงศ์ โชควัฒนา1,0000.02338,000
NCนายพิเศษ โชควัฒนา4000.01338,000
SANKOนายณรงค์ อิงค์ธเนศ-26490600*-39.21ต่ำกว่า 0.5%
SANKOนายจิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์9794200*14.509,794,200
SANKOMR.MASAMI KATSUMOTO-7,980,875-11.8128,050,000
SANKOนายพีระ ปัทมวรกุลชัย5000000*7.405,000,000
SANKOบริษัท ปิ่นทองดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด-5000000*-7.40ต่ำกว่า 0.5%
SANKOนายอนุชา แสงเจริญวนากุล-4831100*-7.15ต่ำกว่า 0.5%
SANKOนายอมร เสริฐสอน3817100*5.653,817,100
SANKOนายพรชัย ฐาปนพงศ์พันธุ์3053800*4.523,053,800
SANKOนายกษม ศิริรังสรรค์กุล-2764900*-4.09ต่ำกว่า 0.5%
SANKOนายโสภณ บุณยรัตพันธุ์-2411100*-3.57ต่ำกว่า 0.5%
SANKOนายธนพล ฟูศรีเจริญ2100000*3.112,100,000
SANKOนายสมศักดิ์ วิระวณิชย์ชัย-1858600*-2.75ต่ำกว่า 0.5%
SANKOนางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์1700000*2.521,700,000
SANKOนายธีรธร คูหารุ่งโรจน์1550000*2.291,550,000
SANKOน.ส.เจริญสุข ไกรวงศ์1491700*2.211,491,700
SANKOบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก1479200*2.191,479,200
SANKOนายพงษ์ชัย ตัถยาธิคม1410000*2.091,410,000
SANKOนายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล1206700*1.791,206,700
SANKOนายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ1200000*1.781,200,000
SANKOน.ส.อรนุช เมธาวิภาส1150000*1.701,150,000
SANKOนายเกษมสันต์ บุญเจริญ760,0001.123,037,200
SANKOนายนาโอะฮิโร ฮามาดา100,0000.152,100,000
CHUOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,854,60055.514,212,100
CHUOนายชยานนท์ วีรยุทธโกศล996800*14.35996,800
CHUOนางมุกดา เธียรหิรัญ-339800*-4.89ต่ำกว่า 0.5%
CHUOนายรณกิจ ศรีพัชราวุธ200000*2.88200,000
CHUOนายสุทธิ รื่นพันธ์-150000*-2.16ต่ำกว่า 0.5%
CHUOนายกวีพงษ์ รุธิรพงษ์-130000*-1.87ต่ำกว่า 0.5%
CHUOน.ส.นริศรา ศรีสันต์-123800*-1.78ต่ำกว่า 0.5%
CHUOนายอภิชัย หิรัญตระกูล-115100*-1.66ต่ำกว่า 0.5%
CHUOนายณัฏฐศาศ พิชญ์วงศ์เกษม113500*1.63113,500
CHUOนายเฉลิมชัย เอียสกุล-29,500-0.42175,000
CHUOนายจิรศักดิ์ เนื่องสิกขาเพียร-10,000-0.14225,200
2Sนายประมวล พนาพงศ์วศิน-15300000*-56.30ต่ำกว่า 0.5%
2Sนายสวัสดิ์ พนาพงศ์วศิน3625800*13.343,625,800
2Sน.ส.อินทิพร พนาพงศ์วศิน3500000*12.883,500,000
2Sนางศลีรา พนาพงศ์วศิล3500000*12.883,500,000
2Sนายโสภณ พนาพงศ์วศิน3500000*12.883,500,000
2Sบริษัท ซิตี้เมทอล จำกัด-2970460*-10.93ต่ำกว่า 0.5%
2Sนายปรีดา วงศ์สถิตย์พร-2,479,400-9.1213,438,300
2Sนายสุพจน์ วงศ์สถิตย์พร-2292210*-8.44ต่ำกว่า 0.5%
2Sนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ2017200*7.422,017,200
2Sนายมณเฑียร อมรเลิศวิมาน-1759050*-6.47ต่ำกว่า 0.5%
2Sนางพรรณมาศ วระพงษ์สิทธิกุล-1652060*-6.08ต่ำกว่า 0.5%
2Sนายไพโรจน์ ปิติทรงสวัสดิ์-1,479,810-5.452,000,000
2Sนายไพบูลย์ ปิติทรงสวัสดิ์-699,000-2.5712,076,950
2Sนายธนทัต ชวาลดิฐ688,4062.538,100,206
2Sนายเฉลิมชัย เอี่ยมชีรางกูร499,4001.843,470,000
2Sนายเธียรศักดิ์ ดีรุ่งโรจน์-427,100-1.572,571,810
2Sน.ส.ศิวพร นิติภาวะชน-260,000-0.967,015,650
2Sนางชนม์สิตา วัชรพันธ์จิต-220,000-0.813,024,650
2Sน.ส.อัมพร นิติภาวะชน-210,000-0.7711,154,435
2Sนางสุพร นิติภาวะชน-200,000-0.748,172,894
2Sนายชำนาญ ปิติทรงสวัสดิ์-200,000-0.745,527,210
2Sนายสุเทพ ศิริพิทยาคุณกิจ-149,100-0.559,274,920
2Sนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-109,142-0.403,200,038
2Sน.ส.ธันยพร วงศ์สถิตย์พร-108,250-0.402,000,000
ABPIFบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)4773400*41.534,773,400
ABPIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,140,6009.9215,933,300
ABPIFนายสมชาติ โสตธิมัย-973,000-8.476,607,000
AGEนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล20000000*46.4020,000,000
AGEนายโกวิทย์ อันนวัฒน์-7871700*-18.26ต่ำกว่า 0.5%
AGEนายประสิทธิ์ โรจนภานุกร-7655329*-17.76ต่ำกว่า 0.5%
AGEนายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์-4,300,000-9.9829,149,275
AGEนายกิติชัย เดชไพบูลย์ยศ4,062,2009.4215,919,096
AGEนางขันทอง อุดมมหันติสุข-2,000,000-4.6416,700,000
AGEน.ส.ปาณิสรา ปราญชลีสกุล-1,806,000-4.1911,701,150
AGEนางพนิดา ควรสถาพร-1,787,500-4.1512,438,481
AGEนายวิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ-1,500,000-3.4824,668,618
AGEนายพนม ควรสถาพร500,0001.16202,441,123
AJHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD9772600*77.209,772,600
AJนายทิตนนท์ นาคะศิริ-2830600*-22.36ต่ำกว่า 0.5%
AJนายชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์1,000,0007.907,200,000
AJนายไพวรรณ ชาติพิทักษ์810,0006.406,750,000
AJนายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย749,9005.923,919,900
AJบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -328,100-2.592,708,712
AJนางปริญญา ขันเจริญสุข-259,200-2.054,544,944
AJEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-45,500-0.362,031,400
AMANAHนางสมฤดี กาญจน์วิเศษศรี-35000000*-35.35ต่ำกว่า 0.5%
AMANAHน.ส.สุจิดา พันธ์สายเชื้อ22,550,00022.7841,433,300
AMANAHนางดวงใจ ปัญญาทวีกูล-12445400*-12.57ต่ำกว่า 0.5%
AMANAHนายสมศักดิ์ ตรงวงศา-11035200*-11.15ต่ำกว่า 0.5%
AMANAHนายชวัล เจียรวนนท์10325099*10.4310,325,099
AMANAHน.ส.ชยุดา เจียรวนนท์10325098*10.4310,325,098
AMANAHน.ส.อังคณา บูรพชัยศรี-8204797*-8.29ต่ำกว่า 0.5%
AMANAHนายไพฑูรย์ พิริยะวรสถาพร-8151000*-8.23ต่ำกว่า 0.5%
AMANAHนายพรชัย กุลตั้งวัฒนา7620800*7.707,620,800
AMANAHนายสุชาติ หวังสว่างกุล7216800*7.297,216,800
AMANAHนายอรัญ สันทัดคุณ-6,834,500-6.9011,165,500
AMANAHนายไพโรจน์ เศรษฐโกมุท5999600*6.065,999,600
AMANAHนายชนนท์ กุลตั้งวัฒนา-5816800*-5.87ต่ำกว่า 0.5%
AMANAHน.ส.อานา นิธิรักษา5700000*5.765,700,000
AMANAHนายรณชัย ปราณพานิชกิจ-5477600*-5.53ต่ำกว่า 0.5%
AMANAHนายทรงสิทธิ์ กุลอารยะสิน-5101300*-5.15ต่ำกว่า 0.5%
AMANAHนางนภัสสร สุนทรมโนกุล-5100000*-5.15ต่ำกว่า 0.5%
AMANAHนายอรุณ กิตตินันทพร4,000,0004.0411,000,000
AMANAHนายชุมพล สิมธรรมนิมิต-2,500,000-2.5322,259,900
AMANAHนายยรรยง ภัทรเลาหะ-1,717,500-1.736,248,500
AMANAHนายณรงค์ ภัทรเลาหะ-1,627,000-1.649,878,500
AMANAHนายมานะ พิชญ์พัฒนะ-50,100-0.055,011,300
AQUAนายโยธิน เจนวาณิชย์120037800*116.44120,037,800
AQUAนายทวีป เรืองหร่าย114700000*111.26114,700,000
AQUAนายกำพล วิระเทพสุภรณ์-82,000,000-79.54452,000,000
AQUAนางเฉลา วัฒนสมบัติ-74715476*-72.47ต่ำกว่า 0.5%
AQUAนายคิงวุฒิ วงศ์จันทร์เพ็ญ68936838*66.8768,936,838
AQUAนายกฤตย์ อินทรพรอุดม56500000*54.8156,500,000
AQUAนายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์39100000*37.9339,100,000
AQUAนายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์35700000*34.6335,700,000
AQUAนางจิตธาดา เปาอินทร์-28,850,000-27.9850,800,000
AQUAนายปุลิน จีนตระกูล-26885000*-26.08ต่ำกว่า 0.5%
AQUAนางสุมาลี อ่องจริต14,700,00014.26318,500,000
AQUAนายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม-11,628,600-11.2884,201,300
AQUAน.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์7,149,9956.94109,691,836
AQUAนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล4,298,7004.1727,268,700
AQUAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,716,6001.6746,024,018
AQUAนายเจริญชัย แสงทองอร่าม-1,000,000-0.9732,000,000
AQUAน.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา918,5820.89200,918,600
AQUAนายกฤตศิลป์ ฉลองขวัญ-600,000-0.5852,900,000
AQUAน.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล350,0000.3454,550,060
AQUAน.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล115,0000.11143,073,022
AQUAนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ39,4000.04225,194,418
ARROWน.ส.จงกล งามเลิศชัย1757300*17.051,757,300
ARROWนายปรัชญา เตียวเจริญ1400000*13.581,400,000
ARROWนายสุธี อริยชาติผดุงกิจ1350000*13.101,350,000
ARROWนายควงไพบูลย์ เจนสมบูรณ์1117200*10.841,117,200
ARROWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,016,700-9.862,652,400
ARROWนายศรัณย์ภัทร ลีลิตธรรม-623,500-6.051,415,000
ARROWนายชาย มโนภาส580,0005.632,280,000
ARROWนายสกล งามเลิศชัย269,5002.611,564,600
ARROWนางบัวแก้ว จึงโสภณวิทวัส70,0000.681,234,000
ARROWนายมงคล สิริสิทธิโชติ28,0000.271,205,000
ARROWนางประครอง นามนันทสิทธิ์10,0000.1014,090,500
ASIAนายกอบศักดิ์ จารุรังสรรค์9000.08980,694
AYUDธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)-24305800*-875.01ต่ำกว่า 0.5%
AYUDธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (1) โดย บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด21250800*765.0321,250,800
AYUDนายสมชาย มหาสันติปิยะ1730000*62.281,730,000
AYUDนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-955,000-34.383,151,800
AYUDนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์424,40015.283,082,100
AYUDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,2902.211,368,900
AYUDนายยรรยง ภัทรเลาหะ-34,300-1.231,568,200
BAT-3Kนายฐิติพงศ์ เศรษฐลิขิต268500*19.20268,500
BAT-3Kบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -176,800-12.64213,200
BAT-3Kนายถมยา ร่วมสุข-113529*-8.12ต่ำกว่า 0.5%
BAT-3Kนายนิยม สุขบรรจง-100360*-7.18ต่ำกว่า 0.5%
BAT-3KMRS.KATIA ABOUD ABD ELMASIH-68,000-4.861,400,000
BAT-3Kนายชาญชัย พลธนะวสิทธิ์60,0004.29202,800
BAT-3Kนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี-40,900-2.92240,400
BAT-3Kนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-2,000-0.14109,700
BTSGIFCHASE NOMINEES LIMITED59,966,200623.65229,162,800
BTSGIFTHE BANK OF NEW YORK MELLON-57878607*-601.94ต่ำกว่า 0.5%
BTSGIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-19,507,400-202.88199,224,518
BTSGIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT15,417,300160.34139,434,200
BTSGIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,688,300100.7650,381,800
BTSGIFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,448,90098.27198,012,600
BTSGIFBNY MELLON NOMINEES LIMITED5,745,98359.7652,714,700
BTSGIFบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,000,00052.0036,432,900
BTSGIFAIA Company Limited-TIGER-3,637,600-37.8339,173,600
BTSGIFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2,860,300-29.7537,267,842
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,856,20019.30109,761,100
BTSGIFธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)1,023,00010.6430,045,200
BTSGIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC322,8003.3632,873,000
BTSGIFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-264,700-2.7587,661,469
BTSGIFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-211,064-2.20202,159,862
BUIน.ส.มณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา277,6955.83549,968
BUIบริษัท บางกอกสหนายหน้า จำกัด-277695*-5.83ต่ำกว่า 0.5%
BUIนายชัยยศ พาพร220250*4.63220,250
BUIนายพอ พาพร-220250*-4.63ต่ำกว่า 0.5%
BUIนายปราโมทย์ บุญสินสุข192000*4.03192,000
BUIบริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด150,0003.152,547,330
BUIนางบุญศรี เลี่ยวไพรัตน์-150000*-3.15ต่ำกว่า 0.5%
BUIนายอำนวย ลีลาวณิชกุล-134375*-2.82ต่ำกว่า 0.5%
BUIนายสุกิจ กมลศิริวัฒน์130,4002.741,130,400
BUIนางมานี เหล่าวรวิทย์-115500*-2.43ต่ำกว่า 0.5%
BUIDBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED10,0000.21231,100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...