วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (29 Sep 2014)

29 กันยายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name :
ประกันสังคม ลดพอร์ท PTT ,โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ซื้อ IEC กว่า 2500 ล้านหุ้น ,วิชัย ทองแตง ลดพอร์ท FORTH,ธนาคารออมสิน ลดพอร์ท LVT

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
LVT18-Feb-1412-Sep-14
LUXF4-Mar-1415-Sep-14
PTT11-Mar-1418-Sep-14
DRT17-Mar-1423-Sep-14
VNG25-Mar-1418-Sep-14
IEC9-Apr-1419-Sep-14
FORTH29-Apr-1419-Sep-14
DNA6-May-1425-Sep-14
M-II7-May-149-Sep-14
ABPIF18-Aug-1418-Sep-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PTTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,933,5939,258.29148,267,992
PTTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-945,500-337.5423,647,600
VNGบริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด30,101,500248.34669,121,966
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย7,470,00061.6329,400,000
VNGนางจงพิศ กิจธนามงคลชัย-6,580,000-54.290
DRTนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์5,303,70032.625,303,700
DRTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,447,20015.059,491,500
DRTกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล600,0003.6910,416,200
DRTกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-5,974,000-36.740
DRTกองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2-47,368,000-291.315,824,400
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,687,20017.8716,557,000
FORTHนายวิชัย ทองแตง-596,600-3.9769,403,400
IECนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2,547,000,00076.412,547,000,000
IECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,966,3681.532,429,291,534
DNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -327,100-1.095,066,561
ABPIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)250,0002.3014,792,700
LUXFบริษัท สายลม จำกัด 2,500,00013.882,500,000
LVTบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก908,000-6,762,910
LVTธนาคาร ออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด-120,600-4,493,300
LVTน.ส.อัครอนงค์ อังควานิช-5,000,000-0
LVTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,731,566-33,150,837

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PTTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,933,5939,258.29148,267,992
PTTEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD15,379,6005,490.5215,379,600
PTTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED14,812,8385,288.1814,812,838
PTTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED9,704,5533,464.5342,489,245
PTTNORTRUST NOMINEES LTD.2,151,611768.1322,204,556
PTTCHASE NOMINEES LIMITED 42-832,600-297.2453,937,301
PTTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-945,500-337.5423,647,600
PTTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,993,312-711.6146,772,185
PTTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-4,927,460-1,759.1024,663,690
PTTGIC PRIVATE LIMITED - C-9,466,900-3,379.6818,357,000
PTTTHE BANK OF NEW YORK MELLON-12,145,763-4,336.0421,269,900
PTTCHASE NOMINEES LIMITED-14,614,648-5,217.430
PTTTHE BANK OF NEW YORK MELLON-16,497,130-5,889.4816,918,533
PTTNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-21,177,852-7,560.490
VNGบริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด30,101,500248.34669,121,966
VNGนางดาราวรรณ เบ็ญจศิริวรรณ9,600,00079.209,600,000
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย7,470,00061.6329,400,000
VNGนายวิทยา นราธัศจรรย์6,679,80055.116,679,800
VNGนางศิริวรรณ พานิชตระกูล6,587,80054.356,587,800
VNGEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD87,5000.728,534,100
VNGนางจงพิศ กิจธนามงคลชัย-6,580,000-54.290
VNGนายแพทย์ประสาน เขมะคงคานนท์-9,970,000-82.250
DRTนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์5,303,70032.625,303,700
DRTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY3,676,00022.6110,685,600
DRTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,447,20015.059,491,500
DRTกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล600,0003.6910,416,200
DRTนายบูรณะ ชวลิตธำรง-5,940,000-36.535,260,000
DRTกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-5,974,000-36.740
DRTกองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2-47,368,000-291.315,824,400
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,687,20017.8716,557,000
FORTHนายธานิน สัจจะบริบูรณ์1,072,5007.1317,842,000
FORTHนางดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ239,7001.597,400,000
FORTHนายวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม150,0001.008,800,000
FORTHนางมาลี วรปัญญา10,2000.076,810,000
FORTHนายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล9,7000.0615,755,000
FORTHนางสุมาลี อัครพิพัฒน์กุล8,1000.0511,150,000
FORTHนายกำธร ลีลาธีระกุล-8,600-0.0614,285,000
FORTHนายบุญยงค์ นินเนินนนท์-243,600-1.6221,758,000
FORTHนายวิชัย ทองแตง-596,600-3.9769,403,400
FORTHน.ส.กนานุช เล็กวิจิตร-1,300,000-8.6519,722,000
IECนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2,547,000,00076.412,547,000,000
IECนายสุรัตน์ อิฐโสภณพันธ์1,180,000,00035.401,180,000,000
IECนายถิรัต หงส์พิสุทธิกุล1,041,800,00031.251,041,800,000
IECนายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี770,000,00023.10770,000,000
IECน.ส.ศกุนตลา โชคพิงพิทักษ์698,964,00020.97698,964,000
IECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,966,3681.532,429,291,534
IECนายกริชเทพ รุ้งคีรีศักดิ์-30,000,000-0.90687,097,832
IECนายนันทนิตย์ บุญภิรักษ์-91,856,000-2.76690,324,000
IECนายมงคล สุขเจริญคณา-130,000,000-3.90780,000,000
IECนายสันติชัย วนาศรีสันต์-332,680,000-9.98750,000,099
IECนายจรัส อัศวธีระธรรม-355,500,000-10.671,032,080,000
IECนายทิศชวน นานาวราทร-500,000,000-15.004,500,000,000
IECนายสินโชค พิริโยทัยสกุล-1,166,208,900-34.990
IECนางอุษณี กมลสันติสุข-1,663,700,000-49.912,400,000,000
IECนายวรพัทธ์ วิชชาวุธ-3,300,000,000-99.000
DNAนายชาญวิทย์ บรรณสารตระกูล800,0002.666,425,000
DNAนายวีระพงศ์ จำนงนรวุฒิ725,0002.416,900,000
DNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -327,100-1.095,066,561
DNAนายอำนาจ บุบผามาศ-4,350,000-14.440
DNATHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-5,800,000-19.2610,573,332
ABPIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)250,0002.3014,792,700
ABPIFนายสมชาติ โสตธิมัย-560,000-5.157,580,000
LUXFบริษัท สายลม จำกัด 2,500,00013.882,500,000
LUXFนายสันตชัย พรหมบันดาลกุล1,050,0005.831,050,000
LUXFนายคมสันต์ อารยะธนิตกุล1,030,0005.721,030,000
LUXFนายธนะ จิตมากุศล879,9004.8814,694,800
LUXFนายสนิทพงศ์ ภัทรศุกล800,0004.444,000,000
LUXFนายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์561,2003.112,312,200
LUXFนางศรีวรรณ เมธารัตนารักษ์500,0002.782,000,000
LUXFนายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ-508,700-2.821,722,500
LUXFนายมงคล วันไชยธนวงศ์-1,534,900-8.520
LUXFมหาวิทยาลัยมหิดล -2,000,000-11.100
LUXFนายวิโรจน์ วันไชยธนวงศ์-2,666,200-14.800
LVTMR.SIMON CHRISTOPHER OFFLEY5,450,000-5,450,000
LVTบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก908,000-6,762,910
LVTนายสมพล กุลเลิศประเสริฐ700,000-4,233,333
LVTนายชาย ศรีวิกรม์100,000-5,317,134
LVTธนาคาร ออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด-120,600-4,493,300
LVTน.ส.อัครอนงค์ อังควานิช-5,000,000-0
LVTQUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT-5,544,500-16,166,900
LVTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,731,566-33,150,837
M-IIบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3,868,29139.843,868,291
M-IIบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) -3,546,391-36.530

Fullscreen capture 30-Sep-14 15851 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...