วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (8 Sep 2014)

8 กันยายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 9 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name :
กองทุนประกันสังคมลดพอร์ท BJC
วิชัย ทองแตง ขาย TH

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
MIPF28-Feb-1429-Aug-14
VIH28-Mar-142-Sep-14
TH3-Apr-143-Sep-14
ASIA29-Apr-142-Sep-14
GLOW30-Apr-1429-Aug-14
BJC9-May-143-Sep-14
SEAFCO8-May-142-Sep-14
BKKCP30-May-1429-Aug-14
TIF130-May-1429-Aug-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
BJCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-1,218,100-58.1614,385,900
VIHนายทวีฉัตร จุฬางกูร-23,750,000-220.880
THนายวิชัย ทองแตง-60,000,000-141.600
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ378,70018.0815,950,600
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-11,900-0.578,159,400
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-1,269,400-60.618,939,900
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว161,5007.7139,407,800
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-266,900-12.7432,686,000
TIF1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-684,200-5.133,185,800
BJCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -536,600-25.628,398,186
GLOWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,585,792239.8349,339,721
SEAFCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,193,6717.824,681,745
THบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,995,60014.1510,204,400
VIHบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด107,100,000996.03107,100,000

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
ASIAนางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร380,93337.33561,996
ASIAนายกมล เหมือนนิล29,0002.84337,200
ASIAนายวิรัช อาชวกุลเทพ-29,000-2.84343,000
ASIAนายเมธา รังสิยาวรานนท์-164,000-16.070
ASIAนายกำพล เตชะหรูวิจิตร-380,933-37.330
BJCDBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients75,363,1003,598.5985,363,100
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ378,70018.0815,950,600
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว161,5007.7139,407,800
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-11,900-0.578,159,400
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-266,900-12.7432,686,000
BJCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -536,600-25.628,398,186
BJCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-1,218,100-58.1614,385,900
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-1,269,400-60.618,939,900
BJCDBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD-78,430,100-3,745.040
BKKCPนายวิทยุต นามศิริพงศ์พันธุ์5,0000.051,317,000
BKKCPนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-107,500-1.062,312,000
GLOWBNY MELLON NOMINEES LIMITED10,963,0431,016.8210,963,043
GLOWLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED9,451,200876.6067,099,200
GLOWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,585,792239.8349,339,721
GLOWHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-773,500-71.7452,812,077
GLOWSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-5,298,536-491.4421,863,624
GLOWCHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED 35-8,357,800-775.190
MIPFบริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด63,000,0001,134.0063,000,000
MIPFบริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด-63,000,000-1,134.000
SEAFCOนางสลิ่ม ธนาชีวิต2,200,00014.412,200,000
SEAFCOนายอนันต์ เสมอมิตร2,079,43313.622,079,433
SEAFCOน.ส.มุกดา ไพโรจน์กิจจา1,840,00012.051,840,000
SEAFCOนายณรงค์ ทัศนนิพันธ์1,717,91611.2522,332,916
SEAFCOนายอภิชา กอลาภประเสริฐ1,629,00010.671,629,000
SEAFCOนายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์1,303,9998.5416,951,999
SEAFCOน.ส.ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์1,231,6498.0716,011,440
SEAFCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,193,6717.824,681,745
SEAFCOน.ส.ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์1,142,3617.4814,850,694
SEAFCOนางภาวนา ทัศนนิพันธ์722,2224.739,388,888
SEAFCOนายทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์708,3334.649,208,333
SEAFCOนายกรวิทย์ สุพุทธิพงศ์629,1664.122,179,166
SEAFCOนายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์532,4683.496,922,093
SEAFCOนางณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ479,9773.144,638,902
SEAFCOนายวิทยา นราธัศจรรย์260,4161.713,385,416
SEAFCOนางพาณี พิชิตสุรกิจ240,0001.572,540,000
SEAFCOนายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์236,1111.553,069,444
SEAFCOน.ส.พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์208,6071.372,711,899
SEAFCOน.ส.สุรีพร ประเวศวรารัตน์194,4791.272,528,227
SEAFCOน.ส.สุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน์180,2361.182,583,068
SEAFCOนางโสภา พฤกษ์ดำรงชัย179,1661.172,329,166
SEAFCOนายณัฐพล เรืองปัญญาพจน์145,8330.961,895,833
SEAFCOนายสุเมธ ประเวศวรารัตน์142,9790.942,218,730
SEAFCOนายสุรพล พูลทรัพย์วัฒนา142,0000.932,662,000
SEAFCOนายสมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล125,0000.821,625,000
SEAFCOCITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL-1,812,405-11.878,881,945
SEAFCOนายศักดิ์ชัย สัจจาศิริ-4,000,000-26.200
THนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม21,000,00049.5621,000,000
THนายเอกวิชญ์ กมลเทพา19,900,00046.9626,600,000
THนายธิติพัฒน์ ธิติพันธุ์16,778,30039.6016,778,300
THนางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ14,426,00034.0552,426,000
THนายกรวิช อัศวกุล12,000,00028.3212,000,000
THนายสุกิจ ตรัยวนพงศ์10,000,00023.6010,000,000
THน.ส.กนานุช เล็กวิจิตร9,944,40023.479,944,400
THนายมานพ อ่วมทับ8,635,00020.388,635,000
THน.ส.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี6,916,30016.326,916,300
THนายเกียรติยศ ใยไธสง6,144,00014.506,144,000
THบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,995,60014.1510,204,400
THนายกำพล วิระเทพสุภรณ์5,500,00012.985,500,000
THน.ส.พัชรี ศิริโชติ5,330,00012.585,330,000
THนายทิพย์ ดาลาล5,250,00012.395,250,000
THนายตรีขนิษฐ์ มากรักษา5,014,50011.835,014,500
THนางวนิดา จิระภิญโญ3,773,2008.903,773,200
THนายพรชัย กุลตั้งวัฒนา3,640,0008.593,640,000
THน.ส.สุนทรีย์ ปิติ92,0000.224,391,907
THนายจรูณ ลีลากุลเวชช์-3,113,800-7.350
THนายกัมพล ตติยกวี-3,150,000-7.430
THนายถนอมศักดิ์ สัมมาวุฒิชัย-3,227,300-7.6217,458,900
THนางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ-14,426,000-34.0538,000,000
THนายวิชัย ทองแตง-60,000,000-141.600
TIF1นายสุนทร รักศานติวงศ์88,1000.661,617,100
TIF1นายปัญญา อมตะสินธุ์-40,000-0.301,750,000
TIF1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-684,200-5.133,185,800
VIHบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด107,100,000996.03107,100,000
VIHนายบวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ9,699,50090.2153,445,100
VIHน.ส.วิลัดดา วนดุรงค์วรรณ7,451,70069.307,451,700
VIHนางช่อฟ้า พูลผล5,450,00050.695,450,000
VIHนายอนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี4,200,60039.074,200,600
VIHนายเจน มโนนุกุล3,139,40029.203,139,400
VIHนายวิชญ ศิลาพิชิต2,789,20025.942,789,200
VIHนายคณิศร อุ่นแสงจันทร์-272,700-2.544,367,000
VIHน.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์-569,900-5.306,430,000
VIHนางสุณีย์ จ้อยจำรัส-1,175,300-10.933,826,600
VIHนายวัลลภ อนันต์โรจน์วงศ์-2,745,700-25.540
VIHน.ส.สิรอักษร กฤษดาธานนท์-3,320,000-30.880
VIHนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ-3,551,800-33.030
VIHนางขันทอง อุดมมหันติสุข-4,000,000-37.200
VIHนายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ-4,200,000-39.060
VIHนายพรหมมาตร์ ชายสิม-11,000,000-102.300
VIHนายทวีฉัตร จุฬางกูร-23,750,000-220.880
VIHนางสายสุณี วนดุรงค์วรรณ-107,100,000-996.0381,414,023

Fullscreen capture 05-Sep-14 14701 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...