วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (4 Sep 2014)

4 กันยายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 57 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)
BIG Name :
หมอยรรยง (ทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม) เก็บ ANAN ขาย DEMCO ขาย TVD
เสี่ยปู สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ขาย DEMCO
พี่เค VI สาย Synergy โสรัตน์ วณิชวรากิจ ยังเก็บ RS เพิ่ม
ประกันสังคม เก็บเพิ่ม CPF INTUCH PTTGC
พี่หมอสามัญชน THAIVI บำรุง ศรีงาน ขาย SENA
เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง ขาย ECL
กองทุน ธนชาติ เก็บ LALIN
ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
TTW11-Feb-1429-Aug-14
SMPC28-Feb-1429-Aug-14
PTTGC6-Mar-141-Sep-14
BH7-Mar-1429-Aug-14
ASP12-Mar-1429-Aug-14
TVD12-Mar-1429-Aug-14
RS13-Mar-1429-Aug-14
WINNER13-Mar-1429-Aug-14
CCET18-Mar-142-Sep-14
UTP14-Mar-1429-Aug-14
LOXLEY17-Mar-1429-Aug-14
TTCL17-Mar-1428-Aug-14
UVAN18-Mar-1429-Aug-14
SNP20-Mar-1429-Aug-14
ECL25-Mar-1429-Aug-14
GRAMMY27-Mar-1429-Aug-14
PCSGH27-Mar-1429-Aug-14
TVO27-Mar-1429-Aug-14
AH28-Mar-1429-Aug-14
LALIN28-Mar-1429-Aug-14
TKS2-Apr-1429-Aug-14
INTUCH4-Apr-1427-Aug-14
MK8-Apr-1429-Aug-14
N-PARK9-Apr-1429-Aug-14
OISHI9-Apr-1429-Aug-14
TOG11-Apr-1429-Aug-14
HTECH24-Apr-1429-Aug-14
SABINA28-Apr-1429-Aug-14
MEGA29-Apr-1429-Aug-14
CHG2-May-1428-Aug-14
LH6-May-141-Sep-14
BSM7-May-141-Sep-14
SENA8-May-141-Sep-14
MC9-May-141-Sep-14
SRICHA6-May-1429-Aug-14
BEAUTY8-May-1429-Aug-14
BCH9-May-1429-Aug-14
DEMCO9-May-1429-Aug-14
DSGT9-May-1429-Aug-14
IHL9-May-1429-Aug-14
UBIS12-May-1429-Aug-14
KAMART28-May-1429-Aug-14
BKI29-May-1428-Aug-14
CPTGF30-May-1429-Aug-14
FUTUREPF30-May-1429-Aug-14
SPF29-May-1428-Aug-14
TTLPF30-May-1429-Aug-14
URBNPF29-May-1428-Aug-14
TFUND30-May-1427-Aug-14
TLOGIS30-May-1427-Aug-14
CPF6-Jun-1429-Aug-14
BTSGIF9-Jun-1429-Aug-14
TSR13-Jun-1429-Aug-14
M-AAA24-Jun-1420-Aug-14
CGD2-Jul-1425-Aug-14
THIF23-May-1430-Jun-14
ANAN18-Aug-1429-Aug-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
ANANทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม1,739,0006.6129,239,000
DEMCOนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-3,655,500-57.030
DEMCOนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-9,228,600-143.970
DEMCOนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด-26,000,000-405.600
DEMCOนางวารุณี ชลคดีดำรงกุล-4,600,000-71.760
RSนายโยธิน วณิชวรากิจ2,038,10015.6943,945,400
RSนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ6,000,00046.20181,400,000
N-PARKน.ส.แคทลีน มาลีนนท์7,140,000,000428.407,140,000,000
N-PARKนายประชา มาลีนนท์-8,925,000,000-535.500
SENAนายบำรุง ศรีงาน-8,461,905-27.420
ECLนายวัชระ แก้วสว่าง-6,500,000-7.410
TVDน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม-5,084,100-25.220
BSMนางปิยะรัตน์ บุญแสวง-832,500-2.310
ANANนายพีรนาถ โชควัฒนา445,0001.6922,154,400
BSMนายอนุรักษ์ บุญแสวง-1,307,100-3.631,289,000
CPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)8,000,000250.00133,887,900
INTUCHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)19,166,5001,322.4919,166,500
PTTGCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)11,384,900740.0238,657,671
INTUCHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-21,560,000-1,487.640
LHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)14,329,390151.8996,476,340
MKน.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม3,075,00012.6783,127,923
SNPนางปริญญา ขันเจริญสุข4,169,848111.545,212,310
PCSGHนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ-3,100,000-28.9912,200,000
MKนางอัญชัน ตั้งมติธรรม-600,000-2.4750,039,417
N-PARKนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ294,000,00017.642,313,166,008
BEAUTYนายคเชนทร์ เบญจกุล-1,510,900-38.530
TOGนายคเชนทร์ เบญจกุล-2,791,500-16.190
MKนายชวน ตั้งมติธรรม-2,475,000-10.2084,492,095
TVOนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล-100,000-2.2715,300,000
SPFนายชาลี วลัยเสถียร1,0000.0216,081,500
SNPนายชาลี วลัยเสถียร โดย บลจ.วรรณ จำกัด2,800,00074.904,000,000
GRAMMYนายณัฐพล จุฬางกูร95,2001.3845,925,200
KAMARTนายณัฐพล จุฬางกูร-9,249,800-57.3521,594,200
LOXLEYนายณัฐพล จุฬางกูร-22,000,000-96.800
GRAMMYนายทวีฉัตร จุฬางกูร163,3002.37113,635,322
OISHIนายทวีฉัตร จุฬางกูร2,329,800216.097,670,000
SNPนายนิติ โอสถานุเคราะห์3,840,400102.734,800,500
MKนายประทีป ตั้งมติธรรม-5,927,000-24.4211,236,020
CPFนายปริญญา เธียรวร3,600,000112.5083,600,000
TKSนายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา1,333,88815.072,888,888
TTWนายมิน เธียรวร-1,200,000-14.7672,000,000
MKนายวิทวัส พรกุล-15,009,000-61.8413,000,000
CGDนายสดาวุธ เตชะอุบล350,000,000549.501,275,000,000
BCHนายสาธิต วิทยากร4,000,00042.0020,000,000
RSนายสาธิต วิทยากร1,900,00014.636,900,000
CGDนายสำเริง มนูญผล47,500,00074.5847,500,000
TTCLกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-5,932,400-200.220
DEMCOกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร8,190,900127.788,190,900
SRICHAกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-2,214,700-81.942,551,400
SRICHAกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล795,00029.423,771,600
CPTGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ -1,417,300-13.6823,203,400
SPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-347,800-6.0921,665,500
TFUNDกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-84,800-0.9341,781,477
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-451,600-5.5110,991,682
TTCLกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-3,748,287-126.500
TTCLกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์14,2000.482,989,305
MCกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์4,298,30077.374,298,300
PCSGHกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์9,302,50086.989,302,500
SRICHAกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-2,028,000-75.040
ANANกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์1,895,2007.2023,823,000
DEMCOกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์4,321,40067.414,321,400
RSกองทุนเปิด กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล-6,325,300-48.700
BCHกองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ13,105,475137.6113,105,475
RSกองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ-16,921,400-130.290
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล5,503,300379.7322,211,000
LHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล10,749,320113.9464,495,920
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล5,350,500369.1842,129,000
LHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล24,979,980264.79149,879,880
RSกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-8,433,800-64.940
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้363,70012.274,556,169
RSกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-7,657,900-58.970
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล1,672,60056.455,529,962
CHGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta5,941,100102.195,941,100
LALINกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta11,536,40052.3811,536,400
TOGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta3,203,60018.583,203,600
CHGกองทุนเปิด บัวแก้ว433,8007.466,924,100
CHGกองทุนเปิด บัวแก้วปันผล285,1004.905,887,500
MKกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ4,500,00018.544,500,000
PCSGHกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ11,863,100110.9211,863,100
MKกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน8,648,70035.638,648,700
MKกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ13,883,40057.2013,883,400
PCSGHกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ10,432,40097.5410,432,400
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-2,289,500-39.387,840,300
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล4,400,70018.1321,719,100
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-2,537,600-43.657,608,200
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,799,30011.5321,124,200
ANANกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-20,162,900-76.6231,809,900
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,692,70029.1123,966,700
MCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว5,355,80096.405,355,800
PCSGHกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว33,511,600313.3350,701,300
ANANกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-19,968,400-75.880
PCSGHกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/258,798,70082.2716,852,300
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์387,60022.77387,600
TTCLกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์3,147,000106.213,147,000
TFUNDกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-800,000-8.8024,129,407
TLOGISกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-100,000-1.226,057,000
SPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -300,000-5.2522,581,700
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ48,90017.46945,300
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ537,700191.96537,700
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว64,50023.03977,580
TLOGISกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-9,436,200-115.1217,426,760
CPTGFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกษียณมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว13,507,400130.3513,507,400
PCSGHกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด8,624,70080.648,624,700
AHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -522,631-8.363,581,607
ANANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,132,10019.50135,047,800
ASPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,914,2887.27115,308,413
BCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -554,062-5.82144,147,617
BEAUTYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,148,44254.7910,822,686
BHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,979,6571,412.1228,830,289
BSMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,129,6008.703,961,000
CCETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,598,12296.06120,741,093
CGDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -30,228,300-47.46168,663,291
CHGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,123,00036.5230,147,400
CPFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,561,802611.31562,517,091
DEMCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,569,142-227.2839,373,523
DSGTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,269,50985.7536,354,920
HTECHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -527,600-1.596,584,400
INTUCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -196,337,718-13,547.30476,444,021
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -268,658-1.6715,846,550
LALINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -82,056,500-372.5420,616,300
LHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 375,007,1803,975.082,172,765,704
LOXLEYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,188,36522.83120,266,011
MCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 661,91511.9124,032,215
MEGAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 441,7008.4830,266,700
MKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,163,00021.2777,829,184
N-PARKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 205,852,48212.353,295,769,549
PTTGCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -39,525,630-2,569.17368,321,165
RSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 809,3006.238,673,195
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,505-0.069,359,007
SRICHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 419,40015.524,921,544
TKSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,600,974-18.099,349,094
TOGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,041,100-6.044,081,000
TSRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,250,80019.242,250,800
TTCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,249,134143.4150,643,459
TTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,797,513132.81142,297,264
TVDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,847,80014.132,847,800
TVOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,077,200-69.8528,226,185
UTPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -13,404,800-71.720
UVANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 259,4002.8010,809,430
BTSGIFธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)125,098,6001,276.01125,098,600
BTSGIFธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)-80,279,400-818.850
GRAMMYบริษัท เกิดฟ้า จำกัด18,000,000261.0030,854,314
TVOบริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด884,90020.0915,949,493
BTSGIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)300,0003.0631,593,500
TKSบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด584,0106.606,624,110
SNPบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)122,868,3363,286.73153,585,420
BHบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-1,197,200-169.4011,059,700
CPTGFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,927,00095.8059,188,000
TLOGISบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,0000.245,259,400
ANANบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด1,132,0004.3028,037,400
DEMCOบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด7,911,300123.427,911,300
MCบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด4,222,80076.014,222,800
TRIFบริษัท ทรัพย์วิรุณ จำกัด -7,803,000-117.050
TRIFบริษัท ทีซีซี แลนด์ อาร์ ไอ จำกัด -1,205,500-18.0879,928,400
TRIFบริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด 404,728,0976,070.92404,728,097
THIFบริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ปจำกัด -25,000,000-302.500
AHบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)3,124,90050.0012,737,800
TKSบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดโดยบล.ทรีนีตี้ จก.118,5401.341,900,940
THIFบริษัท ปณชัย พาณิชยการ จำกัด 4,898,80059.28404,898,800
ECLบริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด4,495,0005.1211,000,000
SNPบริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด3,274,80087.604,093,500
TKSบริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด10,621,081120.02116,831,895

All Movement
AHMISSYEAP XIN YI164,6522.6315,088,146
AHMISSYEAP XIN YI41,3480.6615,026,494
AHMR.YEAP SWEE CHUAN75,0001.2028,311,000
AHน.ส.ดลฤดี หลูไพบูลย์-1,625,380-26.010
AHน.ส.สุณี เสรีภาณุ-200,000-3.205,550,000
AHนางนิภา ภาคย์วิศาล10,0000.162,408,160
AHนางอัญชลี ลีสมบัติไพบูลย์4,715,30675.444,715,306
AHนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา-282,900-4.533,680,020
AHนายไพโรจน์ วิจิตรภากร-90,000-1.443,526,400
AHนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์2,055,00032.884,800,000
AHนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล1,910,00030.561,910,000
AHนายปรีชา ลีละศิธร-20,000-0.327,300,000
AHนายพงศ์ธร เจริญกุล20,0000.321,790,000
AHนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์-1,600,000-25.602,700,000
AHนายสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ3,0000.054,079,900
AHนายอดิสรณ์ กีรติศักดาวงศ์-4,790,306-76.640
AHนายอำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์-243,000-3.891,800,000
AHนายอุดมศิลป์ เลิศวรปรีชา-1,800,000-28.800
AHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -522,631-8.363,581,607
AHบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)3,124,90050.0012,737,800
ANANกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์1,895,2007.2023,823,000
ANANกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-20,162,900-76.6231,809,900
ANANกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-19,968,400-75.880
ANANทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม29,239,000111.1129,239,000
ANANน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์11,250,00042.7529,550,000
ANANน.ส.สุพัตรา ติรกานันท์9000.0024,231,100
ANANนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-16,810,300-63.880
ANANนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์5,800,00022.0460,000,000
ANANนายพีรนาถ โชควัฒนา445,0001.6922,154,400
ANANนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-27,500,000-104.500
ANANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,132,10019.50135,047,800
ANANบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด1,132,0004.3028,037,400
ASPEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD12,400,90047.1212,400,900
ASPGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL-14,138,600-53.730
ASPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD89,833,200341.3789,833,200
ASPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-65,971,000-250.690
ASPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-150,600-0.5716,818,500
ASPนางปรียาพร ภาสะวณิช1,261,0004.7915,193,300
ASPนายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน11,641,90044.24102,625,000
ASPนายยงยุทธ จรัญวาศน์12,190,60046.3212,190,600
ASPนายสมยศ คงเดชาเลิศ11,002,80041.8111,002,800
ASPนายสมศักดิ์ เหล่าวรวิทย์-46,900,300-178.220
ASPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,914,2887.27115,308,413
BCHCHASE NOMINEES LIMITED 505,131,10053.8847,073,150
BCHEAST FOURTEEN LIMITED-OLD WESTBURY SMALL & MID CAP FUND-13,235,850-138.980
BCHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,757,90039.4639,584,450
BCHNORTRUST NOMINEES LTD.-7,019,700-73.7146,088,375
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON-70,502,400-740.28130,312,675
BCHกองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ13,105,475137.6113,105,475
BCHนายสาธิต วิทยากร4,000,00042.0020,000,000
BCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -554,062-5.82144,147,617
BEAUTYCHASE NOMINEES LIMITED 48,561,800218.338,561,800
BEAUTYCHASE NOMINEES LIMITED 425,258,000134.085,258,000
BEAUTYCHASE NOMINEES LIMITED 508,766,500223.558,766,500
BEAUTYHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD273,0006.966,108,200
BEAUTYSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY975,80024.884,014,600
BEAUTYTHE BANK OF NEW YORK MELLON7,413,700189.057,413,700
BEAUTYน.ส.มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์-4,000,000-102.000
BEAUTYน.ส.ศรินธร ตระการพฤกษ์22,1000.562,526,100
BEAUTYน.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ449,00011.452,125,000
BEAUTYนางทุเรียน ศรียงค์-9,320,200-237.679,934,200
BEAUTYนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ-26,250,000-669.3838,749,800
BEAUTYนางมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์3,000,00076.503,000,000
BEAUTYนายคเชนทร์ เบญจกุล-1,510,900-38.530
BEAUTYนายคมสันต์ ทรงวุฒิวิชัย-28,500-0.731,831,300
BEAUTYนายบุญช่วย ยกกระบัตร-1,526,200-38.920
BEAUTYนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์1,300,00033.1512,500,000
BEAUTYนายปรัชญา เลวัน-500,000-12.753,500,000
BEAUTYนายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย-1,800,000-45.900
BEAUTYนายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล2,060,00052.534,010,000
BEAUTYนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์2,180,20055.602,180,200
BEAUTYนายสุนทร คูห์รัตนพิศาล1,900,00048.454,409,000
BEAUTYนายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ-1,530,000-39.020
BEAUTYนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร40,0001.022,190,000
BEAUTYนายอรรถพล ธรรมานนท์-273,512-6.971,888,888
BEAUTYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,148,44254.7910,822,686
BHBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-1,623,860-229.7819,096,400
BHCHASE NOMINEES LIMITED 464,352,380615.864,352,380
BHGIC PRIVATE LIMITED - C-77,900-11.0211,429,600
BHGIC PRIVATE LIMITED - H-4,006,300-566.890
BHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-4,487,574-634.9910,075,904
BHRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.3,668,300519.063,668,300
BHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,994,378-282.204,371,308
BHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,983,662422.1922,475,504
BHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED284,35840.245,640,996
BHUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-257,300-36.4160,941,965
BHนายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์430,00060.854,430,050
BHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,979,6571,412.1228,830,289
BHบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-1,197,200-169.4011,059,700
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ48,90017.46945,300
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ537,700191.96537,700
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว64,50023.03977,580
BSMน.ส.ขวัญดาว เข็มเงิน-1,030,100-2.860
BSMน.ส.ณิชกมล เกตุพันธุ์1,732,9004.821,732,900
BSMนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์-2,543,700-7.070
BSMนางนวพร สบฤกษ์-3,000,000-8.3417,236,300
BSMนางปิยะรัตน์ บุญแสวง-832,500-2.310
BSMนางละม่อม สุทธิ200,0000.561,200,000
BSMนายธิติ ภัทรยลรดี-1,000,000-2.780
BSMนายปราการ ภัทรวงศ์โยธิน-208,300-0.58900,000
BSMนายวิฑูรย์ ปิติวิโรจน์-20,000-0.06820,000
BSMนายศักดิ์ชัย สาระเวก-1,000,000-2.780
BSMนายสุรัตน์ แซ่ลี้1,367,8003.801,367,800
BSMนายอนุรักษ์ บุญแสวง-1,307,100-3.631,289,000
BSMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,129,6008.703,961,000
BTSGIFBNY MELLON NOMINEES LIMITED-61,285,752-625.1131,735,017
BTSGIFCHASE NOMINEES LIMITED-991,800-10.12169,196,600
BTSGIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD9,352,40095.39257,331,518
BTSGIFHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C31,753,700323.8931,753,700
BTSGIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-1,615,000-16.4732,428,500
BTSGIFNORBAX INC.,13-31,753,700-323.890
BTSGIFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-32,700-0.3336,233,042
BTSGIFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,152,34311.75203,576,502
BTSGIFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED89,167,469909.5189,167,469
BTSGIFTHE BANK OF NEW YORK MELLON-1,357,417-13.8558,658,507
BTSGIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-13,551,100-138.22128,123,600
BTSGIFตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย3,042,00031.0340,234,600
BTSGIFธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)125,098,6001,276.01125,098,600
BTSGIFธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)-80,279,400-818.850
BTSGIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)300,0003.0631,593,500
BTSGIFบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)31,432,900320.6231,432,900
CCETEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,407,7364.2827,026,136
CCETFAR EASTERN INTERNATIONAL BANK30,281,54292.06803,312,195
CCETKGI ASIA LIMITED10,432,18431.71274,700,784
CCETKINGBOLT INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD.1,388,5804.2236,103,080
CCETKINGBOLT INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE., LTD.9,677,20029.42251,607,200
CCETKINPO ELECTRONICS, INC.67,674,878205.731,611,103,280
CCETKINPO ELECTRONICS, INC.5,709,36817.36148,443,568
CCETMR.CHERN KUAN-JAN11,688,36835.53162,387,568
CCETSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED6,220,86018.9133,311,360
CCETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,598,12296.06120,741,093
CGDABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-47,567,500-74.6879,069,100
CGDMR.JASDEEP SINGH BHULLAR-9,750,000-15.3150,297,298
CGDTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT43,800,90068.7743,800,900
CGDน.ส.พรพรรณ เทพตระการพร-13,000,000-20.4143,989,400
CGDนางกาญจนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย-36,919,900-57.960
CGDนายเฟิม หงสนันทน์15,321,30024.05103,069,600
CGDนายณัฐสันต์ ชุนหชัย-43,863,100-68.870
CGDนายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย-350,000,000-549.50607,840,800
CGDนายธำรง เอี่ยมผ่องใส-48,500,000-76.150
CGDนายรัฐเขตร์ ไทยปรีชา-43,811,500-68.780
CGDนายวิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล8,000,00012.5660,000,000
CGDนายสดาวุธ เตชะอุบล350,000,000549.501,275,000,000
CGDนายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์124,700,000195.78124,700,000
CGDนายสำเริง มนูญผล47,500,00074.5847,500,000
CGDนายอำนาจ เจิมประไพ-40,000,000-62.800
CGDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -30,228,300-47.46168,663,291
CHGCHASE NOMINEES LIMITED-389,400-6.7017,515,400
CHGSOMERS (U.K.) LIMITED-1,165,300-20.0424,039,900
CHGTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-853,300-14.686,005,800
CHGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta5,941,100102.195,941,100
CHGกองทุนเปิด บัวแก้ว433,8007.466,924,100
CHGกองทุนเปิด บัวแก้วปันผล285,1004.905,887,500
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-2,289,500-39.387,840,300
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-2,537,600-43.657,608,200
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,692,70029.1123,966,700
CHGนายธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์-1,351,000-23.2419,342,655
CHGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,123,00036.5230,147,400
CHGพล.ต.ต.สกล ภัยลี้-300,000-5.167,091,720
CPFBNY MELLON NOMINEES LIMITED-2,738,610-85.58121,746,159
CPFCHASE NOMINEES LIMITED 121,214,876662.9687,764,710
CPFGIC PRIVATE LIMITED - C281,6008.8077,092,000
CPFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD5,048,257157.7696,574,848
CPFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-125,146,100-3,910.820
CPFNORTRUST NOMINEES LTD.44,282,8341,383.8444,282,834
CPFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY40,530,5401,266.5881,125,935
CPFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED32,308,7201,009.65132,580,839
CPFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-2,927,482-91.4886,158,115
CPFTHE BANK OF NEW YORK MELLON41,195,1481,287.3541,195,148
CPFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT49,254,3831,539.2049,254,383
CPFUBS AG LONDON BRANCH3,951,200123.48182,933,267
CPFน.ส.วลัยพร จิรภูมิมินทร์10,800,000337.5091,000,000
CPFนายปริญญา เธียรวร3,600,000112.5083,600,000
CPFนายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ46,951,5001,467.2346,951,500
CPFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,561,802611.31562,517,091
CPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)8,000,000250.00133,887,900
CPTGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ -1,417,300-13.6823,203,400
CPTGFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกษียณมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว13,507,400130.3513,507,400
CPTGFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,927,00095.8059,188,000
CPTGFบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด -21,900,000-211.340
DEMCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD7,000,000109.207,000,000
DEMCORAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-4,776,100-74.510
DEMCOกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร8,190,900127.788,190,900
DEMCOกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์4,321,40067.414,321,400
DEMCOน.ส.โสพิศ ภูสนาคม-3,500,000-54.600
DEMCOน.ส.พรชื่น หัสธรรม-3,924,600-61.220
DEMCOนางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล-6,200,000-96.720
DEMCOนางวารุณี ชลคดีดำรงกุล-4,600,000-71.760
DEMCOนายชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร3,500,00054.603,500,000
DEMCOนายชูเกียรติ รุจนพรพจี10,900,000170.0410,900,000
DEMCOนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ4,200,00065.524,200,000
DEMCOนายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย5,500,00085.805,500,000
DEMCOนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-3,655,500-57.030
DEMCOนายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ-3,583,700-55.910
DEMCOนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-9,228,600-143.970
DEMCOนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด-26,000,000-405.600
DEMCOนายสิทธิชัย ไพโรจน์ถาวรวัฒนา3,500,00054.603,500,000
DEMCOนายสุกฤษฏิ์ จรดล-697,000-10.875,399,313
DEMCOนายอานนท์ชัย วีระประวัติ5,500,00085.805,500,000
DEMCOนายอานันท์ ตันติจรัสชีพ55,4000.864,590,000
DEMCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,569,142-227.2839,373,523
DEMCOบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด7,911,300123.427,911,300
DSGTBANK JULIUS BAER AND CO.LTD4,596,00038.3816,086,000
DSGTCHASE NOMINEES LIMITED 47,938,24066.2827,783,840
DSGTCHASE NOMINEES LIMITED 422,502,88020.908,760,080
DSGTDSG INTERNATIONAL LIMITED241,072,4802,012.96838,386,180
DSGTRBC INVESTOR SERVICES TRUST-5,318,100-44.410
DSGTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED3,172,68026.4910,821,380
DSGTTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,927,68016.106,746,880
DSGTTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT28,029,380234.05104,029,330
DSGTน.ส.สิริลักษณ์ ถนอมกุลรัตน์1,880,00015.706,580,000
DSGTนางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์4,314,80036.0325,714,800
DSGTนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์3,299,98027.558,787,430
DSGTนายสุรยุทธ์ พิริยะวงศ์1,804,00015.066,314,000
DSGTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,269,50985.7536,354,920
ECLน.ส.กมลภรณ์ ธาราอมรรัตน์-200,000-0.234,747,100
ECLน.ส.นุสรา สรานุกูลวงศ์-3,166,000-3.610
ECLน.ส.ปราณี แซ่แต้-12,000,000-13.6810,000,000
ECLนางนพวรรณ วีระพงษ์-1,489,200-1.703,510,800
ECLนายกิตติภณ โสภณรัตน์40,0000.053,440,000
ECLนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์7,226,0008.2415,400,000
ECLนายดนุชา วีระพงษ์1,457,7001.6642,700,000
ECLนายทศพร โอสถานนท์-3,096,000-3.530
ECLนายบพิตร กฤตยาเกียรณ-3,441,000-3.920
ECLนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ1,112,3001.279,916,400
ECLนายปรีชา วีระพงษ์22,000,00025.08128,355,400
ECLนายปิยะพงศ์ บุณยศรีสวัสดิ์-8,418,400-9.603,500,000
ECLนายวรพจน์ ดีจริยา-3,108,800-3.540
ECLนายวัชระ แก้วสว่าง-6,500,000-7.410
ECLนายวิจิตร คุวะวงศ์ษากุล-3,560,000-4.066,500,000
ECLนายวิทยา ตันตราภรณ์1,824,9832.0821,917,600
ECLนายวีรชัย เดชอมรธัญ356,8000.4119,640,000
ECLนายวีรนันท์ โสภณรัตน์231,0000.263,360,000
ECLนายสมบูรณ์ แสงตวงกิต3,399,3003.883,399,300
ECLนายสมพงษ์ ศรีศุภเดชะ850,0000.974,000,000
ECLนายสุชาติ เกตุโตประการ-12,144,000-13.840
ECLนายอัศวิน ตั้งจรูญจิตต์3,240,0003.693,240,000
ECLนายอุเทน พัฒนานิผล3,300,0003.763,300,000
ECLบริษัท ประสาทพร จูเนียร์ จำกัด4,495,0005.1211,000,000
GRAMMYTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED3,500,00050.753,500,000
GRAMMYนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม-18,000,000-261.00356,951,363
GRAMMYนายณัฐพล จุฬางกูร95,2001.3845,925,200
GRAMMYนายทวีฉัตร จุฬางกูร163,3002.37113,635,322
GRAMMYบริษัท เกิดฟ้า จำกัด18,000,000261.0030,854,314
GRAMMYบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-3,502,800-50.790
HTECHน.ส.โสภณา วงศ์สนสุนีย์85,0000.261,410,000
HTECHน.ส.กุลวัลย์ วิจิตรธนารักษ์-1,667,900-5.042,332,100
HTECHน.ส.จอย ริมชลา345,6001.0410,545,600
HTECHน.ส.จารุวรรณ ทรัพย์สมิง1,893,4005.721,893,400
HTECHน.ส.ชิดชนนี จารุโรจน์จินดา3,000,0009.063,000,000
HTECHนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์1,735,4005.241,735,400
HTECHนางวีณา ติระตระกูลวิชยา-200,000-0.602,520,000
HTECHนายเหรียญชัย จงวัฒน์ผล1,540,0004.651,540,000
HTECHนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์-160,000-0.481,717,800
HTECHนายกอบคุณ เธียรปรีชา5,900,00017.8213,900,000
HTECHนายธรรศภณ ปีติภพ-33,300-0.101,880,000
HTECHนายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล2,765,0008.352,765,000
HTECHนายรณชัย ปราณพานิชกิจ-64,000-0.191,490,000
HTECHนายวิชัย ธนสมุทร-1,339,300-4.040
HTECHนายวิศณุ สุกุลพิเชฐรัตน์-1,306,600-3.950
HTECHนายวีระพงศ์ รอบสันติสุข-2,000,000-6.040
HTECHนายสนธยา ช้างหลำ-1,000,000-3.024,000,000
HTECHนายสมชาย ปัดภัย849,6002.572,540,000
HTECHนายสุพจน์ ชวลิตรุจิวงษ์1,000,1003.022,892,300
HTECHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -527,600-1.596,584,400
IHLน.ส.ชมพูนุช คุรุเวฬุกรณ์-2,600,000-17.940
IHLน.ส.ณภรสุญดา มังกรแก้ว2,340,00016.152,340,000
IHLน.ส.ณิชุดา มังกรแก้ว-2,712,000-18.710
IHLน.ส.วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์1,206,9008.337,912,400
IHLนายชัยพร วงศ์แสงอนันต์-240,100-1.663,000,000
IHLนายวริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์2,860,40019.746,560,400
IHLนายวศิน ดำรงสกุลวงษ์1,015,4007.0115,707,100
IHLนายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ-60,000-0.418,820,000
INTUCHCHASE NOMINEES LIMITED 15-16,415,200-1,132.650
INTUCHCHASE NOMINEES LIMITED 28-25,868,500-1,784.930
INTUCHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD18,958,0011,308.1018,958,001
INTUCHLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED4,245,097292.9149,334,700
INTUCHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-21,560,000-1,487.640
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล5,503,300379.7322,211,000
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล5,350,500369.1842,129,000
INTUCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -196,337,718-13,547.30476,444,021
INTUCHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)19,166,5001,322.4919,166,500
KAMARTน.ส.รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ-500,000-3.105,000,000
KAMARTนางจรูญลักษณ์ กมลวิศิษฎ์4,000,00024.804,000,000
KAMARTนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล2,500,00015.5010,500,000
KAMARTนางอรกัญญา มงคลรัตนธร3,368,10020.883,368,100
KAMARTนายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์300,0001.865,000,000
KAMARTนายณัฐพล จุฬางกูร-9,249,800-57.3521,594,200
KAMARTนายปราโมทย์ พสวงศ์696,8004.3214,000,000
KAMARTนายวิทยา นราธัศจรรย์1,699,80010.545,000,000
KAMARTนายสุรพงษ์ การสุวรรณ-4,856,980-30.110
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -268,658-1.6715,846,550
LALINABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD7,500,00034.0515,500,000
LALINUBS (LUXEMBOURG) S.A.2,980,00013.5314,000,000
LALINกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta11,536,40052.3811,536,400
LALINน.ส.กมลชนก สมะวรรธนะ-465,400-2.116,062,000
LALINน.ส.พรชนก วัชรรัคคาวงศ์-13,285,100-60.310
LALINนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา6,000,00027.246,000,000
LALINนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา4,571,10020.754,571,100
LALINนายชนะ โตวัน-1,750,800-7.956,249,200
LALINนายชวลิต วิสราญกุล4,213,50019.134,213,500
LALINนายฐิติกร เศรษฐลิขิต10,800,00049.0310,800,000
LALINนายทศพล ไสยมรรคา-3,500,000-15.896,041,200
LALINนายธนกฤต ไสยมรรคา-211,000-0.9626,347,600
LALINนายพรชนก วัชรรัคคาวงศ์18,285,10083.0118,285,100
LALINนายสุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์5,9000.0319,329,100
LALINนายองอาจ วรวิทย์ลิขิต340,0001.545,400,000
LALINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -82,056,500-372.5420,616,300
LHCHASE NOMINEES LIMITED58,173,629616.6458,173,629
LHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-48,770,840-516.97189,698,442
LHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED178,198,3611,888.90178,198,361
LHTHE BANK OF NEW YORK MELLON5,094,50054.00128,327,519
LHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)14,329,390151.8996,476,340
LHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล10,749,320113.9464,495,920
LHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล24,979,980264.79149,879,880
LHนายอดิศร ธนนันท์นราพูล-71,422-0.7669,289,500
LHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 375,007,1803,975.082,172,765,704
LOXLEYนางนนธญา อภิธโนทัย2,200,0009.6830,036,675
LOXLEYนายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์4,900,00021.5698,775,355
LOXLEYนายณัฐพล จุฬางกูร-22,000,000-96.800
LOXLEYนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์-35,000,000-154.000
LOXLEYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,188,36522.83120,266,011
MCCACEIS BANK LUXEMBOURG-2,728,000-49.105,566,300
MCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,501,10063.0210,921,500
MCN.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR5,044,80090.815,044,800
MCRBC INVESTOR SERVICES TRUST11,151,100200.7211,151,100
MCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,064,70091.165,064,700
MCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-17,734,500-319.2264,893,800
MCกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์4,298,30077.374,298,300
MCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว5,355,80096.405,355,800
MCน.ส.สุณี เสรีภาณุ50,000,000900.00352,665,400
MCนายพิชัย กัญจนาภรณ์-100,000,000-1,800.000
MCนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์5,020,00090.365,020,000
MCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 661,91511.9124,032,215
MCบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด4,222,80076.014,222,800
MEGACHASE NOMINEES LIMITED-5,323,400-102.210
MEGACITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-4,970,000-95.420
MEGAMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-4,780,000-91.780
MEGAMR.GIRISH WADHWA-4,773,420-91.650
MEGAMR.Sudhir Gandhi-862,100-16.5511,806,100
MEGANORBAX INC.,218,962,500172.088,962,500
MEGASOMERS (U.K.) LIMITED-4,660,000-89.470
MEGASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED8,669,700166.4616,054,000
MEGATHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,159,20022.267,502,300
MEGATHE BANK OF NEW YORK MELLON5,184,30099.545,184,300
MEGATHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-10,311,200-197.980
MEGAนายวิเวก ดาวัน-9,850,000-189.1253,682,716
MEGAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 441,7008.4830,266,700
MKCREDIT SUISSE AG,-30,000,000-123.600
MKMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK17,547,80072.3030,000,000
MKMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK-4,790,000-19.737,662,200
MKกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ4,500,00018.544,500,000
MKกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน8,648,70035.638,648,700
MKกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ13,883,40057.2013,883,400
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล4,400,70018.1321,719,100
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,799,30011.5321,124,200
MKน.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม3,075,00012.6783,127,923
MKน.ส.ปิยะศรี ตันติวัตนะ11,704,60048.2219,716,400
MKน.ส.มลิวัลย์ คุปต์นิรัติศัยกุล-4,867,000-20.050
MKนางกานดา อภิวงศาสมบัติ1,250,0005.1511,421,748
MKนางวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล4,867,00020.054,867,000
MKนางอัญชัน ตั้งมติธรรม-600,000-2.4750,039,417
MKนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา-12,330,000-50.800
MKนายชนะ โตวัน-200,000-0.827,300,000
MKนายชวน ตั้งมติธรรม-2,475,000-10.2084,492,095
MKนายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ-9,000,000-37.080
MKนายประทีป ตั้งมติธรรม-5,927,000-24.4211,236,020
MKนายวิเชียร จิระกรานนท์13,031,00053.6913,031,000
MKนายวิทวัส พรกุล-15,009,000-61.8413,000,000
MKนายศรัณย์ ธำรงรัตน์-50,000-0.214,450,000
MKนายสนิท ดุษฎีโหนด-330,000-1.368,142,300
MKนายสุชาย วัฒนตฤณากุล908,7003.7420,138,000
MKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,163,00021.2777,829,184
N-PARKMR.NACHAAT DANIEL-10,000,000-0.601,525,000,000
N-PARKน.ส.แคทลีน มาลีนนท์7,140,000,000428.407,140,000,000
N-PARKนางกัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์-960,000,000-57.600
N-PARKนางสมปาน จิรวัฒนากาล-988,279,766-59.300
N-PARKนางสุกัลยา ทองพันธ์662,000,00039.724,317,187,825
N-PARKนายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกูล-941,000,032-56.460
N-PARKนายเณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์1,600,000,00096.001,600,000,000
N-PARKนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ294,000,00017.642,313,166,008
N-PARKนายไชยยันต์ ชาครกุล27,000,0001.622,450,244,804
N-PARKนายจันท์สิงห์ มัลโฮตรา-212,407,600-12.742,296,000,000
N-PARKนายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์43,680,0002.622,491,957,061
N-PARKนายธงชัย จิรอลงกรณ์-300,000,000-18.002,120,582,536
N-PARKนายประชา มาลีนนท์-8,925,000,000-535.500
N-PARKนายฟิลิปวีระ บุนนาค1,086,264,00065.182,386,202,000
N-PARKนายศานติ ประนิช-2,737,037,700-164.220
N-PARKนายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล-530,000,000-31.806,851,645,786
N-PARKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 205,852,48212.353,295,769,549
OISHISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,091,700-194.010
OISHIนายทวีฉัตร จุฬางกูร2,329,800216.097,670,000
PCSGHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-10,000,000-93.500
PCSGHRBC INVESTOR SERVICES TRUST25,199,000235.6135,656,300
PCSGHกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์9,302,50086.989,302,500
PCSGHกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ11,863,100110.9211,863,100
PCSGHกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ10,432,40097.5410,432,400
PCSGHกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว33,511,600313.3350,701,300
PCSGHกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/258,798,70082.2716,852,300
PCSGHกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด8,624,70080.648,624,700
PCSGHน.ส.จันทร์จรัส อ่อนละมัย-9,110,700-85.190
PCSGHน.ส.ศุภกัณญา สาธิตธาดา-11,968,700-111.910
PCSGHนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ-3,100,000-28.9912,200,000
PTTGCBANQUE PICTET & CIE SA25,362,0601,648.5325,362,060
PTTGCBNY MELLON NOMINEES LIMITED4,518,070293.6736,818,975
PTTGCCHASE NOMINEES LIMITED 15-12,750,029-828.7536,114,363
PTTGCCHASE NOMINEES LIMITED 4625,627,3101,665.7825,627,310
PTTGCCHASE NOMINEES LIMITED 50-24,471,283-1,590.630
PTTGCEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-2,039,800-132.5928,978,141
PTTGCGIC PRIVATE LIMITED - C-24,965,503-1,622.760
PTTGCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,228,45879.8582,383,660
PTTGCHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A-25,963,218-1,687.610
PTTGCNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND4,378,022284.5726,961,485
PTTGCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-21,164,524-1,375.6965,260,078
PTTGCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED13,495,487877.21141,415,904
PTTGCTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-7,209,719-468.6338,614,744
PTTGCTHE BANK OF NEW YORK MELLON14,399,515935.9739,989,034
PTTGCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -39,525,630-2,569.17368,321,165
PTTGCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)11,384,900740.0238,657,671
RSSIX SIS LTD3,064,00023.5918,468,240
RSกองทุนเปิด กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล-6,325,300-48.700
RSกองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ-16,921,400-130.290
RSกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-8,433,800-64.940
RSกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-7,657,900-58.970
RSน.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง-1,330,000-10.245,670,000
RSนายโยธิน วณิชวรากิจ2,038,10015.6943,945,400
RSนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ6,000,00046.20181,400,000
RSนายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา600,0004.6211,600,000
RSนายพะเนียง พงษธา10,201,80078.5510,201,800
RSนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์-50,000-0.395,850,100
RSนายวีระพล งามวงษ์วาน-6,250,000-48.130
RSนายสาธิต วิทยากร1,900,00014.636,900,000
RSนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์21,600,000166.32334,400,000
RSนายอดุลย์ บุญรอด-5,000,000-38.500
RSนายอาทิตย์ ศรีภูมิ16,500,000127.0516,500,000
RSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 809,3006.238,673,195
SENAนางฉวี เจียรสุวรรณ-206,700-0.6716,423,535
SENAนางฉัตรพร อุษณาจิตต์858,1002.785,258,100
SENAนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา14,000,00045.3614,000,000
SENAนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา4,823,98815.634,823,988
SENAนายนิติ ถาวร-214,600-0.704,185,400
SENAนายบำรุง ศรีงาน-8,461,905-27.420
SENAนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์200,0000.657,743,900
SENAนายรังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์3,640,00011.793,640,000
SENAนายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล-900,000-2.927,500,000
SENAนายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์-20,000-0.0610,220,000
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,505-0.069,359,007
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์387,60022.77387,600
SMPCน.ส.เพ็ญนภา อัตศาสตร์-4,800-0.28731,300
SMPCน.ส.จีระภา เล้าวงษ์54,7003.21372,000
SMPCน.ส.ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์-15,000-0.88953,784
SMPCน.ส.สิริกานต์ เอิบสิริสุข440,30025.87440,300
SMPCนางสมพร ทองเดชศรี-150,000-8.81400,000
SMPCนายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์112,6006.621,596,770
SMPCนายธวัช ตรีวรรณกุล585,00034.37585,000
SMPCนายบงการ กาญจนาหาร-169,000-9.931,375,620
SMPCนายบพิธ ภัทรรังรอง-200-0.012,342,100
SMPCนายบวรพล เอกะหิตานนท์-363,680-21.37940,770
SMPCนายประเสริฐ แสงสุวรรณ22,7001.33276,100
SMPCนายพีรณัฎฐ์ ตันติพจน์-335,300-19.700
SMPCนายสัมพันธ์ วชิรสกุลชัย-107,600-6.322,491,478
SMPCนายสุเมธ เจนกุลประสูตร250,00014.69550,000
SMPCนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน300,00017.63300,000
SNPCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH5,000,000133.756,250,000
SNPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT9,084,800243.0211,356,000
SNPน.ส.พิมอาภา ไรวา4,000,000107.005,000,000
SNPน.ส.วิสาขา ไรวา2,018,00053.982,522,500
SNPน.ส.อาภาพรรณ ไรวา4,000,000107.005,000,000
SNPนางเกษสุดา ไรวา30,350,840811.8837,938,550
SNPนางปริญญา ขันเจริญสุข4,169,848111.545,212,310
SNPนางพรพิไล ไรวา12,122,592324.2815,153,240
SNPนางพันทิพา ไรวา11,481,736307.1414,352,170
SNPนางภัทรา ศิลาอ่อน29,798,516797.1137,248,145
SNPนางวิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร2,240,00059.922,800,000
SNPนางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม13,876,000371.1817,345,000
SNPนายกำธร ศิลาอ่อน4,148,800110.985,186,000
SNPนายขจรเดช ไรวา8,220,564219.9010,275,705
SNPนายชาลี วลัยเสถียร โดย บลจ.วรรณ จำกัด2,800,00074.904,000,000
SNPนายธีรกรณ์ ไรวา2,000,00053.502,500,000
SNPนายนิติ โอสถานุเคราะห์3,840,400102.734,800,500
SNPนายประเวศวุฒิ ไรวา24,419,448653.2230,524,310
SNPนายพรวิช ศิลาอ่อน3,446,40092.194,308,000
SNPนายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์3,320,00088.814,150,000
SNPนายวิทูร ศิลาอ่อน4,492,000120.165,615,000
SNPนายอมเรศ ศิลาอ่อน9,059,292242.3411,324,115
SNPนายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล5,897,600157.767,372,000
SNPบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)122,868,3363,286.73153,585,420
SNPบริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด3,274,80087.604,093,500
SNPร้อยโทวรากร ไรวา8,800,000235.4011,000,000
SPFCHASE NOMINEES LIMITED 1 -15,592,600-272.870
SPFDBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD11,470,000200.7311,470,000
SPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-347,800-6.0921,665,500
SPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -300,000-5.2522,581,700
SPFนายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์10,0000.1813,103,300
SPFนายชาลี วลัยเสถียร1,0000.0216,081,500
SRICHACHASE NOMINEES LIMITED1,558,40057.664,152,800
SRICHAHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS THAI EQUITY-615,900-22.791,577,200
SRICHASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG1,617,00059.831,617,000
SRICHAUBS (LUXEMBOURG) S.A.1,918,00070.971,918,000
SRICHAกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-2,214,700-81.942,551,400
SRICHAกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล795,00029.423,771,600
SRICHAกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-2,028,000-75.040
SRICHAนายเอกชัย ถนอมรัตน์-1,535,500-56.810
SRICHAนายกำธร ยังคง26,5000.982,497,200
SRICHAนายจรินทร์ สว่างแจ้ง-1,594,000-58.980
SRICHAนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์30,0001.115,550,000
SRICHAนายศรศักดิ์ ชุณวิรัตน์4,1000.152,100,300
SRICHAนายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล2,000,00074.002,000,000
SRICHAนายสมพงษ์ ชอัมพงษ์34,8001.292,589,000
SRICHAนายสมภาค ริเริ่มสุนทร19,5000.722,736,100
SRICHAนายสรชา เรืองวรดากุล5000.021,577,300
SRICHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 419,40015.524,921,544
TCIFDBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD-8,420,000-112.830
TCIFPHILLIP SECURITIES PLE LTD. 254,035,0813,404.07254,035,081
TCIFTVC INVESTMENTS LIMITED 647,107,1148,671.24709,989,214
TCIFUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 66,247,600887.7283,581,800
TCIFนายสุเทพ โอภาสพาณิชย์-39,620,000-530.910
TCIFบริษัทฐานถาวร (2012) จำกัด 420,620,3645,636.31420,620,364
TCIFบริษัททีซีซี แลนด์ ซีไอ จำกัด 665,608,9448,919.16730,288,944
TFUNDกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-84,800-0.9341,781,477
TFUNDกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-800,000-8.8024,129,407
TFUNDบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-3,013,600-33.1539,608,657
TFUNDสำนักงานประกันสังคม 2,658,60029.2486,254,073
THIFบริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ปจำกัด -25,000,000-302.500
THIFบริษัท ปณชัย พาณิชยการ จำกัด 4,898,80059.28404,898,800
THIFบริษัท ยูเรเซีย โฮเทลส์แอนด์รีสอร์ทส์ จำกัด-75,000,000-907.500
THIFบริษัท สมุย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด -80,000,000-968.000
TKSCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-1,526,394-17.250
TKSOCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED1,066,37412.0511,730,114
TKSด.ญ.ศรุตา มงคลสุธี196,0202.222,156,220
TKSน.ส.ปิยนุช ระวีแสงสูรย์800,0009.042,300,000
TKSน.ส.พัชนา ตวงสิทธิสมบัติ236,0002.672,596,000
TKSน.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ222,3302.512,311,103
TKSน.ส.สุธิดา มงคลสุธี366,0004.144,026,000
TKSน.ส.สุพรรณษา มงคลสุธี198,0002.242,178,000
TKSน.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต-10,000-0.111,650,000
TKSนางทิพวรรณ กัมทรทิพย์486,6005.505,352,600
TKSนายเอก ตัณฑวิเชียร248,0002.802,728,000
TKSนายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ286,0383.233,146,418
TKSนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี187,2272.122,192,069
TKSนายชัยรัตน์ ตันชัชวาล1,948,30022.024,298,300
TKSนายธนพล กองบุญมา1,708,00019.301,708,000
TKSนายนัยพงษ์ กองบุญมา1,688,00019.071,688,000
TKSนายบุญไชย ตันชัชวาล1,768,43019.981,768,430
TKSนายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา1,333,88815.072,888,888
TKSนายมารชัย กองบุญมา1,688,00019.071,688,000
TKSนายรณชัย กองบุญมา2,688,00030.372,688,000
TKSนายวรการ วิไลชนม์1,751,00019.791,751,000
TKSนายสมชาย ปัดภัย263,0782.972,213,058
TKSนายสุพันธุ์ มงคลสุธี534,0006.035,874,000
TKSนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์5,199,00058.7513,299,000
TKSนายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์-1,570,000-17.740
TKSบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด584,0106.606,624,110
TKSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,600,974-18.099,349,094
TKSบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดโดยบล.ทรีนีตี้ จก.118,5401.341,900,940
TKSบริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด10,621,081120.02116,831,895
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-451,600-5.5110,991,682
TLOGISกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-100,000-1.226,057,000
TLOGISกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-9,436,200-115.1217,426,760
TLOGISบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,0000.245,259,400
TLOGISบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,094,80049.967,577,000
TOGSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB5,468,50031.725,468,500
TOGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta3,203,60018.583,203,600
TOGน.ส.รุ่งนภา ประจักษ์ธรรม-40,000-0.239,350,000
TOGนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-4,152,800-24.090
TOGนางชาลินี เหล่าสุวรรณ-10,000-0.065,340,000
TOGนางสุพัตรา ชาญสง่าเวช-5,900,550-34.220
TOGนายเกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน-200,000-1.163,800,000
TOGนายคเชนทร์ เบญจกุล-2,791,500-16.190
TOGนายคำรณ ประจักษ์ธรรม-1,676,200-9.7235,400,000
TOGนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี751,0004.363,428,000
TOGนายยศนันท์ ประจักษ์ธรรม12,0000.0713,312,000
TOGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,041,100-6.044,081,000
TOGพ.ญ.เกษนภา เตกาญจนวนิช-912,300-5.295,656,800
TRIFCLSA SINGAPORE PTE- CUSTODY 73,387,2501,100.8173,387,250
TRIFDBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD-11,500,000-172.500
TRIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-11,703,000-175.550
TRIFTriple Crown Investing Limited -11,952,000-179.280
TRIFUBS AG SINGAPORE BRANCH 397,585,2205,963.78471,465,220
TRIFUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account208,614,5193,129.22208,614,519
TRIFUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED -12,025,000-180.380
TRIFบริษัท ทรัพย์วิรุณ จำกัด -7,803,000-117.050
TRIFบริษัท ทีซีซี แลนด์ อาร์ ไอ จำกัด -1,205,500-18.0879,928,400
TRIFบริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด 404,728,0976,070.92404,728,097
TRIFบริษัท ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด จำกัด 281,130,0004,216.95310,321,900
TRIFบริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 31,779,800476.7031,779,800
TSRน.ส.กันธิมา พรศรีนิยม7,200,00061.567,200,000
TSRนางสาวสุสินี วงศ์ดีพร้อม-400,000-3.420
TSRนางสุกัญญา วงษ์นาค3,160,00027.023,160,000
TSRนายชัยยศ วิญญูวนิช2,000,00017.102,000,000
TSRนายชิโนรส ศิริทรัพย์-8,000,000-68.400
TSRนายธีรศักดิ์ ธีรธำรงพันธุ์6,800,00058.146,800,000
TSRนายธีระ ดีสวัสดิ์2,300,00019.672,300,000
TSRนายพิชิต ชินวิทยากุล8,000,00068.408,000,000
TSRนายพิทยา จิตมาเส-70,000-0.600
TSRนายวรพจน์ ฉัตรเสถียรพงศ์1,792,60015.331,792,600
TSRนายวัชรชัย วัชรธรรม-200,000-1.710
TSRนายวัชรินทร์ วัชรธรรม-1,500,000-12.830
TSRนายวิทูร ชื่นวชิรศิริ3,021,00025.833,021,000
TSRนายวิรัช วงศ์นิรันดร์-500,000-4.280
TSRนายสิทธิชัย ไพโรจน์ถาวรวัฒนา2,250,00019.242,250,000
TSRนายสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์2,144,00018.332,144,000
TSRนายอธิภัทร วิชระอนนท์1,760,00015.051,760,000
TSRนายอนันตโชติ วิมุกตะนันทน์-400,000-3.420
TSRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,250,80019.242,250,800
TTCLBSI SA-1,804,800-60.915,795,200
TTCLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,266,800-110.259,953,261
TTCLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-445,519-15.049,718,339
TTCLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-4,614,700-155.750
TTCLกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-5,932,400-200.220
TTCLกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-3,748,287-126.500
TTCLกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์14,2000.482,989,305
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้363,70012.274,556,169
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล1,672,60056.455,529,962
TTCLกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์3,147,000106.213,147,000
TTCLนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล4,251,000143.474,251,000
TTCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,249,134143.4150,643,459
TTWCHASE NOMINEES LIMITED-5,730,000-70.4824,012,600
TTWHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-7,399,105-91.0144,514,633
TTWSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED25,677,724315.8457,866,024
TTWTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-27,465,449-337.8341,414,997
TTWนายไพศาล ชาติพิทักษ์-1,000,000-12.3020,000,000
TTWนายมิน เธียรวร-1,200,000-14.7672,000,000
TTWนายยงยุทธ จรัญวาศน์120,0001.4824,311,600
TTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,797,513132.81142,297,264
TVDFUJI MEDIA HOLDINGS,INC.11,421,00056.6511,421,000
TVDITOCHU CORPORATION11,421,00056.6511,421,000
TVDMR.CHIEN-KUO LAI-22,842,000-113.3034,538,074
TVDน.ส.มาดาพร เวชสุภาพร899,9804.465,705,900
TVDน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม-5,084,100-25.220
TVDน.ส.สุวรรณี บุษราคัมวงษ์-2,300,000-11.413,726,125
TVDน.ส.อิศรา วิทยฐานกรณ์-17,248,717-85.5536,502,215
TVDนางสมใจ โสจินตฤทธิ์460,7002.293,552,300
TVDนางสุพินดา ชูสกุล3,216,38915.957,202,000
TVDนายเลิศพงศ์ ยงธนารัตน์19,696,11797.6919,696,117
TVDนายไพบูลย์ มัทธุรนนท์-19,033,200-94.4031,679,667
TVDนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล-3,000,000-14.880
TVDนายทรงพล ชัญมาตรกิจ1,2000.0140,301,041
TVDนายนครชัย อรัณยกานนท์2,875,00014.262,875,000
TVDนายบุญเลิศ วิโรจน์วัฒนกุล2,211,94110.975,644,730
TVDนายบุญชู วิโรจน์วัฒนกุล-7,655,376-37.975,470,432
TVDนายบุญชู วิโรจน์วัฒนกุล-6,384,973-31.676,740,835
TVDนายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ4,359,40021.6211,920,200
TVDนายสุริยา เทพาคำ-3,412,900-16.930
TVDนายอนันต์ ตันตสิรินทร์-2,811,200-13.940
TVDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,847,80014.132,847,800
TVOSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB5,716,200129.765,716,200
TVOSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-532,300-12.085,295,787
TVOSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED7,182,748163.0511,375,248
TVOTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-8,265,048-187.620
TVOน.ส.อธิชา วิทยฐานกรณ์-1,124,700-25.536,008,108
TVOนางยุวเรศ ชูสกุล6,900,000156.636,900,000
TVOนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล-200,000-4.5411,581,837
TVOนายไพวรรณ ชาติพิทักษ์10,950,000248.5739,450,000
TVOนายไพศาล ชาติพิทักษ์7,100,000161.177,100,000
TVOนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล-100,000-2.2715,300,000
TVOนายประเสริฐ บุญมีโชติ100,0002.276,950,000
TVOนายปิยะ กิตติธีรพรชัย-4,654,000-105.650
TVOนายวิชิต วิทยฐานกรณ์3,000,00068.108,300,000
TVOนายอภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์-166,900-3.799,215,092
TVOบริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด884,90020.0915,949,493
TVOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,077,200-69.8528,226,185
UBISน.ส.รุ่งทิวา ปาลี-66,400-0.377,145,180
UBISนายแสวง ทั่งวัฒโนทัย68,2000.384,306,210
UTPน.ส.เยาวลักษณ์ ทิพย์จรรยาวัตร์-12,365,714-66.164,979,286
UTPน.ส.ภาวิณี ทิพย์จรรยาวัตร์4,694,28625.114,694,286
UTPนางวิภา หวังธรรมนูญ250,0001.345,580,000
UTPนางวิภาภัทร์ หวังสันติธรรม6,083,00032.546,083,000
UTPนางสิริกุล วรรณแสง-4,352,700-23.290
UTPนายเจตน์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์-8,200,000-43.870
UTPนายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์-180,000-0.9612,390,970
UTPนายฉัตรชัย ธีระสุต-3,662,800-19.600
UTPนายชะฤทธิ์ พงศ์อนุตรี-5,485,600-29.350
UTPนายบุญชัย พนาสกุลการ1,400,0007.494,900,000
UTPนายมงคล มังกรกนก950,0005.0840,400,000
UTPนายรชต ไล้บางยาง-4,729,000-25.300
UTPนายสถาพร โพธิ์ทอง20,728,200110.9020,728,200
UTPนายสุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์-10,000,000-53.500
UTPนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน3,500,00018.733,500,000
UTPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -13,404,800-71.720
UVANCHASE NOMINEES LIMITED 4-797,700-8.6212,909,500
UVANน.ส.ไรรมย์ ซอโสตถิกุล4,750,00051.304,750,000
UVANน.ส.นฤมล วิกรานต์พงศ์197,4002.1327,896,400
UVANน.ส.อรดี จันทวสุ-9,398,400-101.500
UVANนางรักชนก กู้กิจการ124,7001.3511,823,800
UVANนายสันติ ซอโสตถิกุล113,5001.237,503,700
UVANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 259,4002.8010,809,430
WINNERน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์-3,300,000-10.5615,900,000
WINNERน.ส.รัชดาวดี โถชารี-350,000-1.122,650,000
WINNERนางยุพดี มั่นพุทธคุณ-2,500,000-8.000
WINNERนายนพชัย ศรีสุวนันท์-5,265,200-16.850
WINNERนายประธาน เปล่งวิทยา-2,150,000-6.880
WINNERนายปานเทพ มั่นพุทธคุณ200,2000.642,280,000
WINNERนายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม-2,400,000-7.680
WINNERนายวรศักดิ์ นวาระสุจิตร-2,150,000-6.880
WINNERนายวิวัฒน์ ตั้งไพบูลย์วณิช-2,400,000-7.683,655,200
WINNERนายสถาพร มานัสสถิตย์-270,100-0.864,369,900
WINNERนายสมศักดิ์ คุณารัตนอังกูร2,300,0007.362,300,000
WINNERนายสรณ์ ทังสุชาต-650,000-2.082,200,000

Fullscreen capture 05-Sep-14 14701 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...