วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (23 Jun 2014)

วันที่  23 Jun 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 18 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.2)

Recapitulate : BTS : คีรี กาญจนพาสน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ขายไป 83 ล้านหุ้น กองทุน LTF กสิกรไทย ขาย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การไฟฟ้าขาย HSBC มาเก็บเพิ่มบางส่วน , BTSGIF : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซื้อเก็บ 37 ล้านหุ้น , SUPER ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด ถือหุ้นเพิ่มอีก 189 ล้านหุ้น, AQUA : บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ขายหุ้นออกไป 271 ล้านหุ้น

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
TMW14-Jun-1316-Jun-14
TR11-Jun-1311-Jun-14
TIW7-Aug-1310-Jun-14
CTARAF2-Sep-139-Jun-14
TTLPF30-Aug-1330-May-14
LHK28-Nov-1317-Jun-14
CPTGF11-Dec-1330-May-14
BTS28-Jan-1410-Jun-14
KPNPF28-Feb-149-Jun-14
BTSGIF28-Feb-149-Jun-14
MJLF28-Feb-149-Jun-14
SUPER17-Mar-1419-Jun-14
DRACO17-Mar-1418-Jun-14
TIF128-Feb-1430-May-14
VTE17-Mar-1410-Jun-14
AQUA4-Apr-1418-Jun-14
E9-Apr-1410-Jun-14
MBAX2-May-1419-Jun-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)
BTSHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD178,475,9521,588.44
BTSSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED12,185,675108.45
BTSกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล8,816,50078.47
BTSUBS AG HONG KONG BRANCH1,951,70017.37
BTSCHASE NOMINEES LIMITED 46521,6004.64
BTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,514,692-111.38
BTSHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A-61,209,100-544.76
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว-67,065,700-596.88
BTSSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-70,554,446-627.93
BTSกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-77,571,500-690.39
BTSนายคีรี กาญจนพาสน์-83,000,000-738.70
BTSNORTRUST NOMINEES LTD.-153,785,800-1,368.69
BTSUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-203,681,119-1,812.76
TRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 527,11118.19
TRน.ส.วนิตา ทักราล333,33411.50
TRบริษัท โคเรส (ประเทศไทย) จำกัด237,2508.19
TIWCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS165,50018.37
TIWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 136,92015.20
TIWนางวิไลวรรณ อาจาริยานนท์1,0000.11
TIWนายวิชัย โชคภัทรมนตรี7000.08
TIWน.ส.ชลธร พิพิธเวช-30,300-3.36
TIWนางประทิน นิเวศน์วรชัย-32,000-3.55
TIWนายธนายุส โฆสิตสกุล-47,200-5.24
TIWCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LONDON BRANCH-NRB-91,000-10.10
CTARAFนายวัชระ ไชยแก้ว90,0000.46
LHKนายวิริทธิ์พล กานต์กมลภูษิต7,945,20026.70
LHKนายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์5,211,00017.51
LHKนายนาถ ลิ่วเจริญ2,054,3006.90
LHKนายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์361,0001.21
LHKนายแมนวัฒน์ โชคสุวัฒนกุล150,0000.50
LHKนางฐิติมา เอี่ยมพิกุล91,7000.31
LHKนายอนุชิต กิจธารทอง-200,000-0.67
LHKนายพงศ์เทพ อัครพงศ์พิศักดิ์-550,000-1.85
LHKนายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์-3,498,600-11.76
LHKน.ส.ชาพร บุณยนิตย์-4,100,000-13.78
LHKนายภควา ปัตตะพงศ์-4,200,000-14.11
LHKนายอนุรักษ์ บุญแสวง-6,200,700-20.83
LHKน.ส.ยุพา มั่นคง-7,945,200-26.70
CPTGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ 24,620,700237.59
CPTGFบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 21,900,000211.34
CPTGFนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร-5,000,000-48.25
CPTGFกสล. พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-5,556,800-53.62
CPTGFกสล. พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-8,924,100-86.12
CPTGFบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -112,775,300-1,088.28
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 2,293,40021.90
KPNPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 100,0000.96
KPNPFนายธวัช ทรรศนีย์พงษ์-30,000-0.29
BTSGIFธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)40,001,300398.01
BTSGIFตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย37,192,600370.07
BTSGIFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,115,600180.25
BTSGIFBNY MELLON NOMINEES LIMITED10,253,300102.02
BTSGIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD7,211,10071.75
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)5,999,00059.69
BTSGIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,300,00012.94
BTSGIFAIA Company Limited-TIGER811,2008.07
BTSGIFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)200,0001.99
BTSGIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-1,612,900-16.05
BTSGIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-1,690,300-16.82
BTSGIFUBS AG HONG KONG BRANCH-5,474,800-54.47
BTSGIFCHASE NOMINEES LIMITED-8,358,100-83.16
BTSGIFTHE BANK OF NEW YORK MELLON-9,478,600-94.31
BTSGIFCHASE NOMINEES LIMITED 74-32,330,900-321.69
BTSGIFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-35,000,000-348.25
MJLFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 67,2000.79
MJLFนายปัญญา อมตะสินธุ์-10,000-0.12
SUPERบริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด189,288,7281,798.24
SUPERบริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด75,769,000719.81
SUPERนายกำธร กิตติอิสรานนท์49,341,300468.74
SUPERนางดาราณี อัตตะนันทน์48,074,587456.71
SUPERนายประเดช กิตติอิสรานนท์47,006,300446.56
SUPERน.ส.พูนลักษณ์ เตโชติอัศนีย์30,000,000285.00
SUPERนายนพพร ศุภพิพัฒน์13,446,300127.74
SUPERน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์13,213,100125.52
SUPERน.ส.เบญจวรรณ อุสาหะ13,000,700123.51
SUPERนางฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์10,000,00095.00
SUPERนายวีระเดช เตชะไพบูลย์10,000,00095.00
SUPERนายกุลทีป พิชิตสิงห์8,400,00079.80
SUPERนางทัชวรรณ สายเชื้อ6,674,11563.40
SUPERนายอรรถพล เอี่ยมสิทธิพันธุ์5,297,00050.32
SUPERนายภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ5,094,80048.40
SUPERนายไพโรจน์ ศิริรัตน์3,114,00029.58
SUPERนายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์1,029,5009.78
SUPERน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์992,0009.42
SUPERนายอดิสร ลิ้มณรงค์121,5001.15
SUPERนายศิริชัย โตวิริยะเวช75,2000.71
SUPERนายบุญชู ลิ่มอติบูลย์-1,299,400-12.34
SUPERน.ส.พิมพ์วดี เจียมวิโรจน์วงศ์-6,125,000-58.19
SUPERนายสำราญ กนกวัฒนาวรรณ-6,400,000-60.80
SUPERนายสุชาติ อุสาหะ-6,450,000-61.28
SUPERนางมาลัย คำไพเราะ-6,592,000-62.62
SUPERน.ส.ธัญรัศม์ ศิริโรจน์ธนดล-7,065,800-67.13
SUPERนายกฤช พนารัตน์-7,500,000-71.25
SUPERน.ส.ศุภิกา เชฎฐ์อุดมลาภ-8,489,900-80.65
DRACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,065,40054.24
DRACOนางสุนัน ปานเสียง1,416,5005.10
DRACOนายสุธี โค้วเจริญ1,100,0003.96
DRACOนายวิเชียร จิระกรานนท์-14,283,000-51.42
TIF1นายวรการ วิไลชนม์274,6002.03
TIF1นายสุนทร รักศานติวงศ์117,3000.87
TIF1นายชาติ วานิชสวัสดิ์112,3000.83
TIF1นายสุชาติ โชคพิพัฒน์กุล70,0000.52
TIF1นายปัญญา อมตะสินธุ์1000.00
TIF1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-418,700-3.10
VTEนายปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์4,098,80012.62
VTEนางขันทอง อุดมมหันติสุข2,000,0006.16
VTEนายสมชาย สิริสถาวร1,900,0005.85
VTEนายกุลทีป พิชิตสิงห์1,800,0005.54
VTEนายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร559,2001.72
VTEนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์400,0001.23
VTEนายสุพจน์ วรรณโรจน์309,5000.95
VTEนางพัสวี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา200,0000.62
VTEนายสมชาย จงวัฒน์ผล50,0000.15
VTEน.ส.บุศรินทร์ เพื่อนพึ่งได้12,1000.04
VTEนายธวัฒน์ชัย อริยรัตนหิรัญ-8,800-0.03
VTEนายกฤตสัมพันธ์ พัฒนพิโดร-10,000-0.03
VTEน.ส.ดวงตะวัน ทั่งศรี-56,600-0.17
VTEน.ส.นุชรา เชื้อประสาท-150,000-0.46
VTEน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง-165,500-0.51
VTEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -204,000-0.63
VTEนายวสันต์ เต็มแสวงเลิศ-265,500-0.82
VTEนายกนก จันทนโรจน์-400,000-1.23
VTEนายวรจักร บัณฑุวงศ์-500,000-1.54
VTEนายณัช หวังมหาพร-900,000-2.77
VTEนายอภิชัย กิตติวรวิทย์กุล-1,700,000-5.24
VTEน.ส.สุคนธา เต็มแสวงเลิศ-3,000,000-9.24
VTEน.ส.รัชนี บัณฑรวรรณ-5,400,000-16.63
AQUAนายกำพล วิระเทพสุภรณ์276,000,000347.76
AQUAนายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม89,500,000112.77
AQUAนายวันชัย พันธุ์วิเชียร40,000,00050.40
AQUAนายเจริญชัย แสงทองอร่าม30,000,00037.80
AQUAน.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา-1,100,000-1.39
AQUAน.ส.รุ่งระวี เอียมพงษ์ไพฑูรย์-9,602,300-12.10
AQUAนายพิสุทธิ์ สันติโชค-12,659,900-15.95
AQUAนายนันทพงศ์ กวีวุฒิศิลป์-24,021,302-30.27
AQUAนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์-30,410,700-38.32
AQUAนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง-65,000,000-81.90
AQUAUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-66,754,900-84.11
AQUAบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)-271,000,000-341.46
ERAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED19,232,17518.85
Eนายคงเกียรติ วิรุฬห์พจน์3,500,0003.43
Eนายเทพฤทธิ์ ศรีชวาลา2,000,0001.96
Eบริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด2,000,0001.96
Eนายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์300,0000.29
Eนายอธิป อกนิษฐาภิชาติ-1,714,400-1.68
ECHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED 11-19,232,175-18.85
Eบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -27,182,900-26.64
MBAXนายโสภณ วิรเศรณี1,800,0007.99
MBAXนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์1,277,0005.67
MBAXนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์1,261,0005.60
MBAXนายพิสุทธิ เลิศวิไล480,9002.14
MBAXนายสันต์ จิรวงศ์ศรี350,0001.55
MBAXน.ส.วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก200,3000.89
MBAXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,6000.01
MBAXน.ส.จันทนา ปัญญาดิลก6000.00
MBAXนายธราธร ลิ้มเจริญ-10,000-0.04
MBAXนายชัยยศ เขมัษเฐียร-23,900-0.11
MBAXนางบุษกร พานิช-34,500-0.15
MBAXน.ส.ยศวดี ร่วมเจริญ-42,400-0.19
MBAXนายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร-135,000-0.60
MBAXนายกิติศักดิ์ อรรครัตนกุล-650,000-2.89

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...