วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (30 May 2014)

วันที่  30 May 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.1)

Recapitulate : กองทุนกรุงศรีขาย SE-ED , BTS ขสมก และ กองทุนกสิกรไทย K20SLTF KGLTF  ซื้อ VGI

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

หุ้นครั้งก่อน*ปรับปรุง*
VGI18-Dec-1327-May-14
MPIC27-Feb-1426-May-14
LIVE18-Mar-1423-May-14
SE-ED7-May-1423-May-14
UOB8TF18-Mar-1423-May-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)255,206,0963,215.60
VGIบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)67,320,000848.23
VGIกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล22,388,100282.09
VGIกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล21,210,100267.25
VGIนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย19,648,012247.56
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล19,112,694240.82
VGIนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์14,932,000188.14
VGIนายนเรศ งามอภิชน9,800,000123.48
VGICITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 2089,513,588119.87
VGINORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND7,704,95297.08
VGIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD4,582,33857.74
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล2,180,61127.48
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล1,201,68115.14
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-2,116,290-26.67
VGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,213,047-40.48
VGIน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์-4,399,940-55.44
VGIAIA Company Limited-TIGER-7,922,596-99.82
VGISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-9,858,217-124.21
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ-18,635,390-234.81
SE-EDนางจิดาภา กันตสุสิระ180,5000.78
SE-EDกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-101,700-0.44
SE-EDกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-74,200-0.32
SE-EDนางมณฑลี โชติสรยุทธ์10,0000.04
SE-EDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,6000.01
SE-EDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,6000.01
LIVEนายชื่น ประเสริฐกิตติกุล60,000,00019.20
LIVEนางอำไพ หาญไกรวิไลย์10,960,0003.51
LIVEนางระตินันท์ อัศวชัย7,505,0002.40
LIVEนายสุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์7,000,0002.24
LIVEนายไพบูลย์ เตชกนก6,000,0001.92
LIVEนายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย5,000,0001.60
LIVEนายนพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์900,0000.29
LIVEนายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ800,0000.26
LIVEนายสุวรรณชัย เหล่าฤชุพงศ์-2,000,000-0.64
LIVEนายพนิต จันทรศุภวงษ์-13,000,000-4.16
LIVEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,443,800-5.26
LIVEนางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม-25,000,000-8.00
LIVEนายวิมล ฟูรังษีโรจน์-30,000,000-9.60
LIVEนายธานิน สัจจะบริบูรณ์-40,028,000-12.81
LIVEพญ.ศศิภา กลิ่นพงศ์-43,907,700-14.05
LIVEนายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย-60,000,000-19.20
LIVEน.ส.จิตสิริ ธนภัทร-202,430,046-64.78
LIVEนายวิฑูรย์ แผ่นทอง-283,315,112-90.66
LIVEน.ส.เกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์-340,000,180-108.80
MPICน.ส.ศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา37,7000.11

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...