วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (31 Oct 2014)

31 ตุลาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 14 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)

- AJD : Yoyo ThaiVI สันติ สิงหวังชา เข้ามาซื้อหุ้น 2.4 ล้านหุ้น ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ซื้อหุ้น 22% จากผู้ถือหุ้นเดิม อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
- ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา มีปิดกองกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5) เทขาย AP 16ล้านหุ้น
- กองทุนกรุงไทย ซื้อ UNIQ กองทุนกรุงศรี ลด MODERN  MBK แตกพาร์ กบข เพิ่มพอร์ท MINT

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
NIPPON14-Mar-1428-Oct-14
UNIQ11-Mar-1424-Oct-14
MBK17-Mar-1424-Oct-14
RICH17-Mar-1421-Oct-14
GJS20-Mar-1421-Oct-14
GSTEL20-Mar-1421-Oct-14
PRG19-Mar-1420-Oct-14
HEMRAJ28-Mar-1420-Oct-14
MILL12-May-1424-Oct-14
EARTH7-Jul-1427-Oct-14
AJP2-Jul-1421-Oct-14
MODERN14-Aug-1420-Oct-14
MINT9-Sep-1421-Oct-14
AP26-Sep-1424-Oct-14

ฺBig Name Movement
AJPนายสันติ สิงหวังชา2,406,00042.832,406,000
AJPนายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์44,324,870788.9844,324,870
MINTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)500,00017.3843,870,340
APกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล2,861,70019.0330,182,120
APกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)-16,571,400-110.200
MILLกองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2-32,920,000-79.0189,080,000
APกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส-1,351,600-8.9921,526,200
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์12,394,000130.1412,394,000
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์10,514,400110.4010,514,400
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว7,411,50077.827,411,500
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/306,340,00066.576,340,000
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,737,400-17.7217,214,500
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1,116,300-11.396,156,900
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-5,671,700-57.8531,461,900
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-1,352,600-13.804,886,200
GSTELคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล334,546,80066.911,854,778,099
MILLคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล679,8501.6317,676,100
PRGธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)17,658,000264.8719,620,000
EARTHน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม-124,500-0.6649,147,812
MILLน.ส.สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล48,6510.1228,764,926
RICHน.ส.สุภิญญา ลีสวัสดิ์ตระกูล-12,241,500-19.340
RICHน.ส.อัครอนงค์ อังควานิช6,400,00010.116,400,000
GSTELน.ส.อุษณา มหากิจศิริ-3,000,000-0.60569,527,900
MILLนางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,658,5683.9843,122,768
MILLนางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล600,0001.4415,600,000
EARTHนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-6,391,900-33.8868,074,400
EARTHนายยืนยง พันธุ์วงศ์กล่อม30,507,320161.6930,507,320
UNIQนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-59,052,000-620.0510,000,000
MILLนายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล-10,750,000-25.800
AJPนายสันติ สิงหวังชา2,406,00042.832,406,000
GSTELนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล-334,946,800-66.990
MILLนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล17,972,62143.13467,288,147
UNIQนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง-7,611,500-79.926,634,200
MILLบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)237,044,789568.91237,044,789
MILLบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)-12,000,000-28.800
PRGบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)402,417,9006,036.27447,131,000
GJSบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จำกัด-4,125,000,000-371.250
GSTELบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จำกัด-208,880,000-41.780
AJPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -808,600-14.394,477,700
APบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -25,071,140-166.72296,715,988
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,298,600102.2843,418,555
GJSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -844,527,000-76.011,569,478,975
GSTELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -24,972,900-4.99406,079,792
HEMRAJบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -68,954,215-329.60795,169,724
MILLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,955,80045.4918,955,800
MINTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38,483,131-1,337.29254,668,134
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,216,200-12.4111,297,500
NIPPONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -228,197-1.086,339,634
RICHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,182,90014.5114,856,420
UNIQบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,950,900-20.4850,003,000
UNIQบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)-3,397,900-35.686,602,100
HEMRAJบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2,696,100-12.8952,443,200
UNIQบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด6,835,00071.776,835,000
GJSบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด3,345,000,000301.053,345,000,000
GSTELบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด208,880,00041.782,180,468,903
MILLบริษัท ดานิลี่ จำกัด2,339,3525.6160,823,152
PRGบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)52,879,500793.1958,755,000
MINTบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด-27,369,926-951.100
UNIQบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด-5,240,800-55.030
PRGบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)11,520,000172.8012,800,000
GSTELบริษัท บรุ๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จำกัด-500,000,000-100.00390,162,979
GJSบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-100,000,000-9.00888,512,200
GSTELบริษัท ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม จำกัด-398,120,000-79.620
AJPบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-7,484,700-133.230
MILLบริษัท อินดัสเตรียลล์ เบเทลิกุง (ประเทศไทย) จำกัด-8,776,668-21.0642,514,998
HEMRAJบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)97,644,000466.7497,644,000
PRGบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)23,781,717356.7326,424,130

All Movement
MINTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD50,034,2301,738.6950,034,230
MINTNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND22,755,520790.7522,755,520
MINTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED5,395,251187.4831,414,941
MINTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED4,433,300154.06113,585,110
MINTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,309,39645.5058,997,434
MINTRBC INVESTOR SERVICES TRUST634,20022.0435,449,233
MINTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)500,00017.3843,870,340
MINTBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG159,3005.5445,733,002
MINTนายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค100,0003.48342,274,027
MINTTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-5,637,000-195.8927,753,882
MINTCHASE NOMINEES LIMITED 113-20,491,600-712.080
MINTCHASE NOMINEES LIMITED 1-22,710,567-789.190
MINTบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด-27,369,926-951.100
MINTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38,483,131-1,337.29254,668,134
HEMRAJCHASE NOMINEES LIMITED142,390,000680.62202,196,900
HEMRAJบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)97,644,000466.7497,644,000
HEMRAJTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED72,103,100344.6572,103,100
HEMRAJNORBAX INC.,2169,206,600330.8169,206,600
HEMRAJCHASE NOMINEES LIMITED 5065,374,800312.4965,374,800
HEMRAJNORTRUST NOMINEES LTD.2,278,10010.8956,258,500
HEMRAJQUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT-2,000,000-9.56346,482,200
HEMRAJบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2,696,100-12.8952,443,200
HEMRAJน.ส.ชลิตา ศรีสมบูรณานนท์-9,000,000-43.02133,000,000
HEMRAJน.ส.ชวันธร ศรีสมบูรณานนท์-14,395,600-68.81463,568,800
HEMRAJน.ส.กชกร ศรีสมบูรณานนท์-27,526,200-131.58206,908,800
HEMRAJCHASE NOMINEES LIMITED 28-37,858,500-180.96722,153,095
HEMRAJSOMERS (U.K.) LIMITED-50,075,300-239.360
HEMRAJNORBAX INC.,13-50,786,200-242.760
HEMRAJSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-60,551,900-289.44311,160,300
HEMRAJSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-63,051,000-301.380
HEMRAJHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-66,924,693-319.9093,552,180
HEMRAJTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-67,090,700-320.690
HEMRAJบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -68,954,215-329.60795,169,724
MBKบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)426,824,5776,871.88474,249,530
MBKบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)169,705,8812,732.26188,562,090
MBKบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)160,497,9002,584.02178,331,000
MBKธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)69,157,8001,113.4476,842,000
MBKบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)68,042,7001,095.4975,603,000
MBKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 43,697,854703.5448,752,377
MBKนายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์43,437,600699.3548,264,000
MBKกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล36,226,900583.2540,251,300
MBKDBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients32,385,600521.4135,984,000
MBKบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)30,928,500497.9534,365,000
MBKบริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด22,500,000362.2525,000,000
MBKนางสินี เธียรประสิทธิ์22,380,097360.3224,872,330
MBKN.C.B.TRUST LIMITED-BOA NA/CLIENT ASSETS22,124,189356.2022,124,189
MBKนายชนินทธ์ โทณวณิก22,080,897355.5024,534,330
MBKกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล21,276,600342.5523,910,600
MBKนายปริญญา เธียรวร19,852,000319.6222,000,000
MBKN.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.19,741,600317.8421,050,400
MBKมูลนิธิส่งเสริมไทย18,163,800292.4420,182,000
MBKบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)17,793,000286.4719,770,000
MBKAIA Company Limited-APEX16,977,600273.3418,864,000
MBKAIA Company Limited- AIA D-PLUS15,750,000253.5817,500,000
MBKนางอัญชลี เกิดผล12,296,000197.9713,650,000
MBKบริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด11,733,300188.9113,037,000
MBKนายสุขุม นวพันธ์10,890,000175.3310,890,000
MBKสหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มบีเค กรุ๊ป จำกัด10,785,300173.6411,987,000
MBKนายพรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์9,236,700148.7110,263,000
MBKนายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร9,000,000144.9010,000,000
APRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED23,485,775156.1823,485,775
APSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED4,248,55428.2585,681,634
APกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล2,861,70019.0330,182,120
APHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-598,370-3.9833,226,570
APDANSKE BANK A/S-673,037-4.4815,317,288
APSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,104,500-7.3417,311,900
APกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส-1,351,600-8.9921,526,200
APนายศิริศักดิ์ สนโสภณ-2,000,000-13.3047,200,000
APNORTRUST NOMINEES LTD.-14,222,688-94.58163,672,867
APกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)-16,571,400-110.200
APบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -25,071,140-166.72296,715,988
EARTHนายยืนยง พันธุ์วงศ์กล่อม30,507,320161.6930,507,320
EARTHนายพัชวัฏ คุณชยางกูร27,499,700145.7567,682,500
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,298,600102.2843,418,555
EARTHDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM5,583,50029.5928,430,712
EARTHนายวิชาญ แซ่ลี3,501,90018.5622,800,900
EARTHนายเมธา รังสิยาวรานนท์896,0744.7529,008,100
EARTHนางธนภร พงศ์ธิติ49,9000.2615,049,900
EARTHน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม-124,500-0.6649,147,812
EARTHนายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร-136,100-0.7244,599,060
EARTHนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-6,391,900-33.8868,074,400
EARTHนายขจรพงศ์ คำดี-10,000,000-53.00341,538,202
EARTHน.ส.กาญจนา อิทธิวิทยาธร-11,745,400-62.2515,000,000
EARTHนายกฤษกร เตชะวิบูลย์-12,697,923-67.3050,015,077
EARTHนายพิริยะ พิหเคนทร์-15,000,000-79.500
EARTHนายพิบูล พิหเคนทร์-40,000,000-212.00270,338,202
EARTHนายพิรุฬห์ พิหเคนทร์-40,000,000-212.00225,038,202
UNIQSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED44,479,600467.0444,479,600
UNIQMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-NON COLLATERAL ACCOUNT THB21,500,000225.7521,500,000
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์12,394,000130.1412,394,000
UNIQนายธวัช เสริมคชสีห์11,706,900122.9254,154,275
UNIQHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES11,081,000116.3511,081,000
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์10,514,400110.4010,514,400
UNIQนายสมยศ อนันตประยูร10,086,900105.9110,086,900
UNIQHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD10,075,100105.7910,075,100
UNIQCHASE NOMINEES LIMITED 429,504,00099.799,504,000
UNIQCHASE NOMINEES LIMITED 509,496,00099.719,496,000
UNIQCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD9,388,80098.589,388,800
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว7,411,50077.827,411,500
UNIQบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด6,835,00071.776,835,000
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/306,340,00066.576,340,000
UNIQนายสุรเดช ยิ้มแย้ม3,622,90038.0414,750,375
UNIQนายวัฒนะ วัฒนศัพท์3,283,40034.4810,515,700
UNIQนายชัชวาลย์ พฤทธิวรสิน2,000,00021.007,260,450
UNIQTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT770,0008.0921,300,000
UNIQนายเกรียงศักดิ์ สุวิวัฒน์ธนชัย-100,000-1.05278,589,337
UNIQน.ส.ชเวศรา พรพิบูลย์-123,100-1.295,850,000
UNIQบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,950,900-20.4850,003,000
UNIQบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)-3,397,900-35.686,602,100
UNIQนายไพฑูรย์ ศิวะพรชัย-4,553,400-47.810
UNIQบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด-5,240,800-55.030
UNIQนางมุกดา อาริยวัฒน์-5,426,800-56.980
UNIQนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง-7,611,500-79.926,634,200
UNIQRBC INVESTOR SERVICES TRUST-7,915,800-83.1213,288,200
UNIQCARTABAN NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD-13,277,100-139.419,675,700
UNIQนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-59,052,000-620.0510,000,000
PRGบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)402,417,9006,036.27447,131,000
PRGบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)52,879,500793.1958,755,000
PRGบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)23,781,717356.7326,424,130
PRGธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)17,658,000264.8719,620,000
PRGบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)11,520,000172.8012,800,000
PRGน.ส.อตินุช ตันติวิท8,119,800121.809,022,000
PRGนางวรรณวิภา ตันติวิท8,087,400121.318,986,000
PRGDBS BANK A/C DBS NOMINEES-PB Clients5,259,60078.895,844,000
MODERNนางพรพรรณ พาพร17,784,029181.4017,784,029
MODERNนายชัยยศ พาพร16,909,063172.4721,219,063
MODERNนายชัยยศ พาพร13,269,063135.3421,219,063
MODERNน.ส.พรทิพย์ พาพร9,355,01495.429,355,014
MODERNน.ส.พรศรี พาพร8,900,00090.788,900,000
MODERNนายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์5,180,80052.845,180,800
MODERNนายวศิน ดำรงสกุลวงษ์1,025,10010.465,875,100
MODERNนายธนรรถ บุษยโภคะ150,0001.537,350,000
MODERNน.ส.สุธีรา บุษยโภคะ98,6001.018,598,600
MODERNนายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์33,0000.344,043,900
MODERNน.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง-550,000-5.615,920,000
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1,116,300-11.396,156,900
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,216,200-12.4111,297,500
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-1,352,600-13.804,886,200
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,737,400-17.7217,214,500
MODERNNORTRUST NOMINEES LTD.-3,370,000-34.3722,299,300
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-5,671,700-57.8531,461,900
MODERNนายพอ พาพร-38,218,935-389.830
MILLบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)237,044,789568.91237,044,789
MILLนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี31,414,89675.4031,414,896
MILLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,955,80045.4918,955,800
MILLนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล17,972,62143.13467,288,147
MILLน.ส.จุฑาทิพย์ ไตรวุฒิ10,400,00024.9610,400,000
MILLบริษัท ดานิลี่ จำกัด2,339,3525.6160,823,152
MILLนายสิทธัตถ์ สิทธิสมาน1,662,8003.9922,657,800
MILLนางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล1,658,5683.9843,122,768
MILLนางปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ1,241,0182.9837,966,468
MILLUBS AG SINGAPORE BRANCH1,100,0002.6433,600,000
MILLน.ส.กุลธิดา บุญทอง713,3001.7118,545,800
MILLคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล679,8501.6317,676,100
MILLนางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล600,0001.4415,600,000
MILLนายคมสันติ รอดประเสริฐ561,2701.3514,593,020
MILLCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-PBG CLIENTS H.K.377,9900.919,827,740
MILLนายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์152,2710.3718,091,657
MILLน.ส.ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์150,9760.3628,925,376
MILLน.ส.สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล48,6510.1228,764,926
MILLนายนนทสรณ์ ด่านตระกูล1850.0012,104,810
MILLนายธีระศักดิ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์-365,320-0.8813,129,180
MILLน.ส.ณัฐธยาน์ โชคอุดมนิรันดร์-3,001,160-7.2018,926,090
MILLนายสุนทร จิตบุญทวีสุข-4,860,000-11.6619,050,000
MILLนายเอกพล เตชะมโนรมย์-8,526,237-20.460
MILLบริษัท อินดัสเตรียลล์ เบเทลิกุง (ประเทศไทย) จำกัด-8,776,668-21.0642,514,998
MILLนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง-9,016,100-21.640
MILLนางจุฑาทิพย์ เชาว์กิจค้า-10,000,000-24.000
MILLนายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล-10,750,000-25.800
MILLน.ส.ศรีลออ นันทสุขเกษม-10,790,000-25.900
MILLบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)-12,000,000-28.800
MILLนายวิวัฒน์ วงศ์ศิริสิน-16,779,800-40.270
MILLนายอัครินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์-17,690,971-42.460
MILLนายวรพจน์ อำนวยพล-17,908,594-42.9817,707,167
MILLน.ส.สุชาตา มุดจนทองสุข-23,037,975-55.290
MILLนายปฏิภาณ ชาตะเมธีกุล-24,797,324-59.510
MILLกองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2-32,920,000-79.0189,080,000
MILLMR.SUCHAT BOONBANJERDSRI-50,734,900-121.760
MILLTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH-100,926,500-242.2240,740,000
AJPนายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์44,324,870788.9844,324,870
AJPนายสันติ โกวิทจินดาชัย5,812,000103.455,812,000
AJPนายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์4,888,88887.024,888,888
AJPนายอานนท์ ทองหยาด4,015,00071.474,015,000
AJPน.ส.รุ่งรัตน์ กุยสุวรรณ3,000,00053.403,000,000
AJPน.ส.กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ2,950,00052.512,950,000
AJPนายศราวุธ อนรรฆธรรม2,885,00051.352,885,000
AJPนายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล2,590,00046.102,590,000
AJPนายไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์2,484,00044.222,484,000
AJPนายสันติ สิงหวังชา2,406,00042.832,406,000
AJPนายอธิภู ลือชัยชนะกุล2,207,70039.302,207,700
AJPนางณฤดี เขียวยิ่ง2,180,90038.822,180,900
AJPนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย2,000,00035.602,000,000
AJPนางเทวี เกริกฤทธิ์วณิช1,925,00034.271,925,000
AJPนายสุธี ลัคนสุทิน1,645,00029.281,645,000
AJPนางณัชชารีย์ ชลัมพุชจิรานนท์1,613,70028.723,100,000
AJPน.ส.สวภัทร์ มหัทธนกุล1,600,00028.481,600,000
AJPนายภมร พลเทพ1,500,00026.701,500,000
AJPนายประวิตร ปัญญาสกุลวงศ์1,350,20024.031,350,200
AJPพันเอกปริญญ รื่นภาควุฒิ1,310,00023.321,310,000
AJPนายธวัชชัย ตรีสุขเกษม1,185,50021.101,185,500
AJPนายจิตติพร จันทรัช1,172,00020.861,172,000
AJPนายวีระพล งามวงษ์วาน1,170,00020.831,170,000
AJPนายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล1,149,80020.471,149,800
AJPนายสิริชัย ตันติพงศ์อนันต์1,075,40019.141,075,400
AJPน.ส.ภัฑริกา คงบุญ209,5003.732,015,000
AJPนายสมิง รอดรัตษะ-290,000-5.161,400,000
AJPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -808,600-14.394,477,700
AJPนายชาญชัย โสภณสิริรักษ์-900,000-16.021,250,000
AJPน.ส.สุชาดา ฉายสิทธิ์-1,035,000-18.420
AJPนายพนม ควรสถาพร-1,100,000-19.580
AJPน.ส.กรวรรณ ใจวันดี-1,200,000-21.360
AJPนายเอนก มะสมโพธิ์-1,312,300-23.360
AJPน.ส.กัณฐิยา พรฉัตรโชคชัย-1,465,000-26.080
AJPนายประสิทธิ์ มากุลสวัสดิ์อุดม-1,542,000-27.450
AJPนางจารุวรรณ จงพิพัฒนสุข-1,941,600-34.560
AJPนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร-2,062,700-36.720
AJPน.ส.อกนิฏฐ์ โสภณสิริรักษ์-2,203,700-39.231,650,000
AJPนายฐานุพงศ์ สุขเจริญไกรศรี-3,000,000-53.400
AJPนายศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ-3,370,000-59.990
AJPนายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล-4,300,000-76.540
AJPน.ส.วิณพา รัตนากิตติ์-5,000,000-89.001,200,000
AJPนางภักษญา สิงห์ทอง-5,568,600-99.122,531,400
AJPบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-7,484,700-133.230
AJPนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ-10,000,000-178.002,500,000
AJPนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ-69,324,870-1,233.980
NIPPONนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ8,000,00037.768,000,000
NIPPONนายศราวุฒิ เลาหพงศ์ชนะ4,800,00022.664,800,000
NIPPONนายทรงพล ชัชวาลย์พันธ์3,000,00014.163,000,000
NIPPONนายบวรพัฒน์ พลายงาม3,000,00014.163,000,000
NIPPONน.ส.จุไรวรรณ รินทพล2,700,00012.742,700,000
NIPPONนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์2,600,00012.272,600,000
NIPPONนางกันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์2,300,00010.862,300,000
NIPPONนายอำพล สิมะโรจนา2,233,10010.542,233,100
NIPPONน.ส.วิมล ประสาทฤทธา2,200,00010.382,200,000
NIPPONน.ส.อรทัย เศรษฐีวรรณ2,100,0009.912,100,000
NIPPONนางยุวดี กฤษณะโลม2,000,0009.442,000,000
NIPPONนายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์2,000,0009.442,000,000
NIPPONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -228,197-1.086,339,634
NIPPONน.ส.อรสา วิมลเฉลา-228,200-1.083,000,000
NIPPONน.ส.รินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์-364,600-1.729,572,000
NIPPONนายนิวัฒน์ แดงรัศมีโสภณ-1,840,000-8.680
NIPPONนายสุรชัย พงศ์เป็นสุข-1,998,800-9.430
NIPPONนายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์-2,000,000-9.440
NIPPONนายขจรยศ ดุลยโกเมศ-2,160,000-10.200
NIPPONนางสลิ่ม ธนาชีวิต-2,457,700-11.600
NIPPONนายธนนนท์ เตรียมชาญชัย-2,500,000-11.800
NIPPONนายไมตรี เฉลิมชัยชาญ-2,550,800-12.040
NIPPONนายสุเมธ ติยวรนันท์-3,932,200-18.560
NIPPONนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล-12,086,400-57.050
RICHนายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล31,700,00050.0931,700,000
RICHนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ28,000,00044.2428,000,000
RICHนายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์27,640,00043.6727,640,000
RICHนายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร23,908,40037.7823,908,400
RICHนายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล22,000,00034.7622,000,000
RICHนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์21,600,00034.1321,600,000
RICHนายประจิม ฮอมณี16,277,40025.7216,277,400
RICHนายกฤช ภูริสินสิทธิ์11,845,00018.7231,615,000
RICHนายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง11,772,40018.6011,772,400
RICHนายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย11,500,00018.1711,500,000
RICHนางอนรรฆพัฒน์ สวาทยานนท์11,428,60018.0611,428,600
RICHนายวีรพล สง่ารุ่งโรจน์10,340,00016.3410,340,000
RICHนางหัสดี ประจักษ์ธรรม10,100,00015.9610,100,000
RICHนายบวรพัฒน์ พลายงาม10,000,00015.8010,000,000
RICHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,182,90014.5114,856,420
RICHนายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์8,945,90014.138,945,900
RICHน.ส.จุไรวรรณ รินทพล8,000,00012.648,000,000
RICHนายสมบัติ บูรณะธีรกิจ8,000,00012.648,000,000
RICHนายธาดา ภัทรสิทธิเวช7,300,00011.537,300,000
RICHนายรณกิจ ศรีพัชราวุธ7,000,00011.067,000,000
RICHนายวิบูลย์ศิลป์ สานสุขสมบูรณ์6,670,00010.546,670,000
RICHน.ส.อัครอนงค์ อังควานิช6,400,00010.116,400,000
RICHนางนงนุช หลายกิจรุ่ง6,000,0009.486,000,000
RICHนายสุริยา เทพาคำ6,000,0009.486,000,000
RICHนายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์5,295,0008.375,295,000
RICHนางณัฐิยา ตู้บรรเทิง-350,800-0.555,220,200
RICHนายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย-1,000,000-1.585,300,000
RICHนายกรธัช มหบุญพาชัย-5,202,600-8.220
RICHน.ส.ชลธี จิรโภควณิช-5,500,000-8.690
RICHพ.ต.อ.เกษมสันติ อยู่สุขสมบูรณ์-5,500,000-8.690
RICHนายจิรเดช ตันตยานุสรณ์-6,119,000-9.670
RICHนางสลิ่ม ธนาชีวิต-6,938,800-10.960
RICHนายกฤตย์ ศรีสวัสดิ์-7,080,000-11.190
RICHนายทยา พาหุสัจจะลักษณ์-7,300,600-11.530
RICHนางถนอม นิสัยซื่อ-7,900,000-12.480
RICHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-8,000,000-12.640
RICHนายปรีชา สัจจะธรรมรัตน์-8,000,000-12.640
RICHนายวัลลภ พงศ์เนตรวิไล-8,000,000-12.640
RICHน.ส.นฎา เทพาวัฒนาสุข-9,594,600-15.1629,000,090
RICHนายนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์-10,006,400-15.810
RICHนายสุรนาท วงศ์ชนะภัย-11,185,600-17.670
RICHนายเมธา รังสิยาวรานนท์-11,627,800-18.370
RICHนายสุเมธ พิเชฐพงศา-11,800,000-18.640
RICHน.ส.สุภิญญา ลีสวัสดิ์ตระกูล-12,241,500-19.340
RICHนายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์-12,862,700-20.320
RICHนายสุรพล ตังคะประเสริฐ-16,897,070-26.700
RICHนายศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์-24,000,000-37.9225,569,070
RICHนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์-51,646,500-81.600
GJSบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด3,345,000,000301.053,345,000,000
GJSนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง1,200,000,000108.001,200,000,000
GJSนายกำพล วิระเทพสุภรณ์1,000,000,00090.001,000,000,000
GJSนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์779,923,30070.19779,923,300
GJSนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล580,507,60052.25580,507,600
GJSนายสุรพันธ์ ตติยมณีกุล34,146,0003.071,000,000,000
GJSบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-100,000,000-9.00888,512,200
GJSนายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์-559,005,600-50.310
GJSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -844,527,000-76.011,569,478,975
GJSบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จำกัด-4,125,000,000-371.250
GSTELนายสุจินต์ พีรวณิชกุล701,000,000140.20881,000,000
GSTELBANK OF SINGAPORE LIMITED482,632,75396.53482,632,753
GSTELคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล334,546,80066.911,854,778,099
GSTELบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด208,880,00041.782,180,468,903
GSTELนายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์200,000,00040.00200,000,000
GSTELนายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล180,650,60036.13180,650,600
GSTELนางเภาลีนา บุญญาภิภัทร52,336,93910.47284,999,999
GSTELนายศิลป์ชัย สีมาวงศ์อนันต์20,000,0004.00240,286,900
GSTELนายนิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์5,390,9001.082,515,295,600
GSTELน.ส.อุษณา มหากิจศิริ-3,000,000-0.60569,527,900
GSTELนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์-21,000,000-4.20215,175,546
GSTELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -24,972,900-4.99406,079,792
GSTELนายปราโมทย์ พสวงศ์-60,000,000-12.00186,184,533
GSTELบริษัท โอเรียลทัล แอ็กเซส จำกัด-208,880,000-41.780
GSTELนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-277,831,500-55.570
GSTELStena Fragmentering AB-307,577,211-61.520
GSTELนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล-334,946,800-66.990
GSTELบริษัท ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม จำกัด-398,120,000-79.620
GSTELบริษัท บรุ๊คเคอร์ แพลนเนอร์ จำกัด-500,000,000-100.00390,162,979
GSTELTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-511,258,653-102.250
GSTELน.ส.ลัดดา จิระพงษ์ตระกูล-800,000,000-160.00863,652,900

Fullscreen capture 03-Nov-14 84852 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...