วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (21 Oct 2014)

21 ตุลาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 12 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
CITY13-Dec-1315-Oct-14
TIES13-Mar-1414-Oct-14
ROJNA27-Mar-1416-Oct-14
IRCP4-Apr-1415-Oct-14
LTX11-Apr-1415-Oct-14
AEONTS9-May-1415-Oct-14
CYBER9-May-1415-Oct-14
SCBLIF20-Jun-1416-Oct-14
MACO19-Aug-1414-Oct-14
BLA25-Aug-1413-Oct-14
SLC12-Sep-1413-Oct-14
VNG18-Sep-1415-Oct-14

ฺBig Name Movement
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-118,300-6.866,398,500
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-181,400-10.5213,272,000
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-287,800-16.697,419,400
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-606,800-35.1926,393,700
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-1,003,000-58.1730,943,900
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ159,80017.582,365,000
AEONTSกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล1,8000.202,374,200
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว-136,900-15.063,096,600
MACOนายพีรนาถ โชควัฒนา31,655,80850.0236,314,120
MACOนายณภัทร ปัญจคุณาธร20,000,00031.6020,000,000
MACOคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-2,900,000-4.580
MACOนายนเรศ งามอภิชน217,800,000344.12242,000,000
BLAด.ช.ก้องภพ ลิมทรง29,250,0001,696.5029,250,000
BLAนางประไพวรรณ ลิมทรง25,637,0001,486.9525,637,000
BLAบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก6,937,686402.396,937,686
BLAนายชัย โสภณพนิช-150,000-8.7027,904,520
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,421,203-488.4339,787,461
BLAนางนวลกมล ลิมทรง-23,860,100-1,383.890
BLAนายสมเกียรติ ลิมทรง-29,250,000-1,696.500
CYBERนายชนินทร์ วานิชวงศ์-10,681,000-68.896,367,601
MACOนายวันชัย พันธุ์วิเชียร167,950,000265.36192,000,000
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย60,0000.4229,460,000
VNGบริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด3,709,20025.96672,831,166
CYBERบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)-10,000,000-64.500
IRCPบริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,300,0007.484,400,000
MACOบริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด135,000,000213.30150,000,000
MACOบริษัท พีรธร จำกัด13,755,61821.7315,284,020
MACOบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)674,100,0001,065.08749,000,000
MACOบริษัท หลานปู่ จำกัด14,413,26822.7716,457,520
AEONTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 722,80079.5121,924,154
ROJNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -772,902-5.7229,370,693
MACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,581,61226.2019,344,080
LTXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,9001.67408,500
CITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,187,300-46.457,856,800
IRCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 283,4001.631,251,900
SLCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 68,241,7008.19109,891,820
TIESบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,231,7006.3623,657,700
CYBERบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,414,90041.386,414,900

All Movement
SCBLIFน.ส.จินตนา กาญจนกำเนิด6,5007.49447,000
SCBLIFนางภาวนา อัจฉราวรรณ1,0501.21359,600
SCBLIFMR.DAVID JOHN SCOTT-5,500-6.34383,332
BLAด.ช.ก้องภพ ลิมทรง29,250,0001,696.5029,250,000
BLAนางประไพวรรณ ลิมทรง25,637,0001,486.9525,637,000
BLAบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก6,937,686402.396,937,686
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-118,300-6.866,398,500
BLAนายชัย โสภณพนิช-150,000-8.7027,904,520
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-181,400-10.5213,272,000
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-287,800-16.697,419,400
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-606,800-35.1926,393,700
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-1,003,000-58.1730,943,900
BLAนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์-6,150,300-356.720
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,421,203-488.4339,787,461
BLAนางนวลกมล ลิมทรง-23,860,100-1,383.890
BLAนายสมเกียรติ ลิมทรง-29,250,000-1,696.500
AEONTSCHASE NOMINEES LIMITED 1371,461,100160.721,461,100
AEONTSBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG1,010,000111.1011,521,900
AEONTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 722,80079.5121,924,154
AEONTSNORBAX INC., 179323,30035.561,588,600
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ159,80017.582,365,000
AEONTSกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล1,8000.202,374,200
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว-136,900-15.063,096,600
AEONTSBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-200,000-22.001,586,200
AEONTSCHASE NOMINEES LIMITED 1-1,467,400-161.410
ROJNAนายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์10,000,02374.0010,000,023
ROJNAนางสมทรง ลาภานันต์รัตน์3,394,20025.1214,204,471
ROJNAนายอภิชัย กิตติวรวิทย์กุล1,123,2008.318,500,000
ROJNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -772,902-5.7229,370,693
ROJNAน.ส.จุฑารัตน์ แซ่คู-6,505,200-48.1415,562,968
ROJNAนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา-7,400,000-54.760
ROJNAนายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล-11,159,838-82.580
VNGบริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด3,709,20025.96672,831,166
VNGนางศิริวรรณ พานิชตระกูล712,2004.997,300,000
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย60,0000.4229,460,000
VNGนางดาราวรรณ เบ็ญจศิริวรรณ-300,000-2.109,300,000
MACOบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)674,100,0001,065.08749,000,000
MACOนายนเรศ งามอภิชน217,800,000344.12242,000,000
MACOนายวันชัย พันธุ์วิเชียร167,950,000265.36192,000,000
MACOนายพิเชษฐ มณีรัตนะพร137,714,598217.59153,016,220
MACOบริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด135,000,000213.30150,000,000
MACOนายนพดล ตัณศลารักษ์93,152,951147.18103,496,010
MACOน.ส.ญาณิศา ตัณศลารักษ์89,693,685141.7299,659,650
MACOนายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์89,693,604141.7299,659,560
MACOน.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร69,779,234110.2577,215,260
MACOนายพานิช มณีรัตนะพร50,358,24679.5755,961,940
MACOนายพงศธร ศิริธรรม48,569,30076.7451,666,000
MACOพันเอกหญิงกิติยา จันทรนิมะ39,116,45761.8043,462,730
MACOน.ส.ภัทรา มณีรัตนะพร36,956,96858.3941,040,520
MACOนายพีรนาถ โชควัฒนา31,655,80850.0236,314,120
MACOนายนาวิน พฤกษาวรกุล30,360,94447.9733,512,160
MACOนายพสุธ เลาหะวิไลย30,089,43947.5433,432,710
MACOนายวิชิต ดิลกวิลาศ26,631,42542.0829,618,250
MACOนางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์22,112,83834.9424,601,820
MACOนายยุตินัย ติรกานันท์21,431,48833.8623,882,620
MACOน.ส.ศุชญา พงศ์พฤกษา20,349,50032.1522,600,000
MACOนางลาวัณย์ หวั่งหลี20,000,00031.6020,000,000
MACOนายณภัทร ปัญจคุณาธร20,000,00031.6020,000,000
MACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,581,61226.2019,344,080
MACOนายสุเมธ พฤกษาวรกุล15,189,92024.0015,189,920
MACOบริษัท หลานปู่ จำกัด14,413,26822.7716,457,520
MACOนางสุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์13,770,89321.7615,578,770
MACOบริษัท พีรธร จำกัด13,755,61821.7315,284,020
MACOนายณัฐพล พิทยานนท์-2,247,000-3.550
MACOคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-2,900,000-4.580
LTXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,9001.67408,500
LTXนายภากร บุญโพธิ์อภิชาติ10,7000.75345,700
LTXร.ต.กิตติ บุญโพธิ์อภิชาติ8,0000.56858,500
LTXนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ4,3000.30600,000
LTXนายพิทักษ์ นพประพันธ์9000.06739,800
CITYนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์4,500,00020.524,500,000
CITYนายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์3,129,00014.273,129,000
CITYนายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์3,050,00013.913,050,000
CITYนางพิกุล ชนะชัยวุฒิกุล2,200,00010.032,200,000
CITYนายรุ่งโรจน์ นภาอัมพร1,650,0007.521,650,000
CITYนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข-161,000-0.732,878,700
CITYนายไพโรจน์ กอสุธารักษ์-1,788,100-8.150
CITYนายสมบูรณ์ วิชัยธนารักษ์-1,800,000-8.210
CITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,187,300-46.457,856,800
IRCPนายดล เหตระกูล6,000,00034.5012,000,000
IRCPนายประชา เหตระกูล5,500,00031.637,000,000
IRCPนายแดน เหตระกูล5,303,75030.507,303,750
IRCPนายณรงค์ ฐานุธรรมกุล5,180,00029.795,180,000
IRCPนายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ4,588,30026.389,176,600
IRCPนายสุชาติ เกตุโตประการ3,708,00021.323,708,000
IRCPนายสมพงษ์ กิตติพิพัฒน์ภูติ3,630,00020.873,630,000
IRCPนางอังคณีย์ เกิดหนุนวงศ์3,489,00020.063,489,000
IRCPนายวิวัฒน์ จรัญวาศน์2,695,00015.502,695,000
IRCPนายวิศิษฏ์ อัศยะธรรมานนท์2,064,00011.872,854,000
IRCPน.ส.วนิดา กิจยโภค1,818,80010.462,576,800
IRCPนายธนกร กิจยโภค1,809,20010.402,760,000
IRCPนายประเสริฐ รวมภักดีกุล1,608,2009.253,028,200
IRCPนายณรงค์ พุ่มโพธิงาม1,400,0008.051,400,000
IRCPน.ส.ดวงกมล ลิมานันท์1,381,9007.952,138,800
IRCPนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์1,348,1257.7510,000,000
IRCPนายชวนะ บรรณวัฒน์1,333,8007.671,333,800
IRCPบริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,300,0007.484,400,000
IRCPนายวีระ ศุภราทิตย์1,270,0007.302,000,000
IRCPนางสุกัญญา วงษ์นาค979,0005.63979,000
IRCPน.ส.จารวี โลกวิทวัส961,0005.53961,000
IRCPนายสมพงษ์ โกศัยพลกุล919,0005.281,419,000
IRCPนายพิสิษฐ์ อาชามงคล900,0005.18900,000
IRCPนายสุเทพ ตันนิรัตน์779,0004.481,558,000
IRCPนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า700,0004.031,400,000
IRCPนางมณ๊รัตน์ ศรีมาน้อย560,0003.221,140,000
IRCPนายกิตติโชติ หริตวร473,4002.72946,800
IRCPพลเอกอนุสรณ์ เทพธาดา438,6502.521,100,000
IRCPนางมณีรัตน์ นวรัตนไพบูลย์434,6502.501,068,800
IRCPCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.321,0001.85892,000
IRCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 283,4001.631,251,900
IRCPนายนเรศ โต๊ะสงวนพันธ์-300,000-1.731,300,000
IRCPนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์-444,000-2.550
IRCPน.ส.เจริญศรี อรุณปราการ-450,000-2.590
IRCPนายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี-450,000-2.590
IRCPนายประจักร บุญส่ง-456,600-2.630
IRCPนายเอนก บุญสัมพันธ์กิจ-480,000-2.760
IRCPนางภัณฑิรา ณ นคร-600,000-3.450
IRCPนายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ-605,000-3.480
IRCPนายสิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล-610,000-3.510
IRCPน.ส.ทวีพร กีรติอดิศัย-800,000-4.600
IRCPนายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี-950,000-5.460
IRCPนายวชร ตัณศิริชัยยา-1,000,000-5.750
IRCPนางวิไล ปิ่นเกรียงไกร-1,090,000-6.270
IRCPนายศุภกร ถิรโรจน์กุล-1,275,200-7.330
SLCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 68,241,7008.19109,891,820
SLCนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์47,405,7005.6947,405,700
SLCนายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล39,930,0004.7939,930,000
SLCนายสมบัติ พานิชชีวะ36,082,2004.33303,274,800
SLCนายประวิทย์ อินทรสุขุม30,000,0003.6030,000,000
SLCนายน้ำ ชลสายพันธ์3,100,0000.3732,004,000
SLCนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-27,247,500-3.270
SLCนายไชยะ วงศ์วัตถาภรณ์-39,400,000-4.730
SLCนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง-75,000,000-9.000
SLCนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม-80,000,000-9.600
SLCนายตรีขนิษฐ์ มากรักษา-210,028,500-25.200
SLCนายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ-220,000,000-26.400
SLCนายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์-320,000,000-38.400
SLCนายเอกวิชญ์ กมลเทพา-385,000,000-46.200
TIESน.ส.ฐิติกา พงษ์ชมพร19,410,00017.0819,410,000
TIESน.ส.พรรณี แสงเพิ่ม15,160,00013.3415,160,000
TIESน.ส.สุกัญญา งามจิตรสุขศรี12,010,00010.5712,010,000
TIESนายนพดล คงวิวัฒนากุล9,661,6008.509,661,600
TIESบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,231,7006.3623,657,700
TIESนายธานีนุกูล คณิตวิชากุล4,373,1003.854,373,100
TIESนางบงกชนวัท วาสนาพันธพงศ์3,325,0002.933,325,000
TIESนายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์3,000,0002.643,000,000
TIESนายคำรบ คำเทียนทอง2,350,1002.072,350,100
TIESนายธวัช ตันติเมธ1,174,1001.034,024,100
TIESนายทองสุข จันทร์น้อย500,0000.443,500,000
TIESนายชัยจิตต์ พลังวิทย์วัฒนา-385,100-0.342,750,000
TIESนายตุลย์ ชวเลขวิรัช-500,000-0.442,500,000
TIESนายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์-605,000-0.534,174,700
TIESนายประยุทธ เทพมังกร-2,400,000-2.110
TIESนายพรชัย อริยะเมธิน-2,550,000-2.240
TIESนายสังคม ธรรมนิติเวทย์-2,625,000-2.310
TIESนายศิโรจน์ พรหมพฤกษ์-2,820,000-2.480
TIESนายสิริพงษ์ ปรีชาศุทธิ์-2,938,200-2.590
TIESน.ส.ลัดดา วิศิษฐานนท์-3,600,000-3.170
TIESนายชัยพัฒน์ สถาพรชัยสิทธิ์-4,000,000-3.520
TIESนายณภัทร สถาพรชัยสิทธิ์-4,000,000-3.520
TIESนายธีรพล สินไชย-4,600,000-4.050
TIESนายถนอม โกวิทพิทยาการ-6,000,000-5.280
TIESน.ส.สุวิมล เล็กสกุล-7,608,400-6.700
TIESน.ส.วรลัมภา สุภาวุฒิกุล-8,200,000-7.220
TIESนายวรชัย สถาพรชัยสิทธิ์-8,496,100-7.484,010,000
TIESน.ส.อรศิรี ชินกำธรวงศ์-8,651,400-7.610
TIESนางกาณจนี เต็มสุข-8,957,800-7.880
TIESน.ส.ปิยฉัตร สินไชย-10,050,000-8.840
TIESนายปิยณัฐ สินไชย-10,352,000-9.110
TIESนายวิชาญ โชติตันติมากร-13,210,300-11.630
TIESนายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์-16,200,000-14.2658,058,500
TIESน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี-21,760,000-19.150
CYBERนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล167,200,0001,078.44167,200,000
CYBERน.ส.วิณพา รัตนากิตติ์157,046,9111,012.95157,046,911
CYBERนายศิวพร ตั้งจิตติพร150,000,000967.50150,000,000
CYBERนายศุภวุฒิ มณีรินทร์28,800,000185.7628,800,000
CYBERนายสินโชค พิริโยทัยสกุล12,681,70081.8012,681,700
CYBERน.ส.นาตยา อรรคนันท์9,650,00062.249,650,000
CYBERนายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์8,001,00051.618,001,000
CYBERนางลาวัณย์ หวั่งหลี8,000,00051.608,000,000
CYBERนายพิชิต ชินวิทยากุล8,000,00051.608,000,000
CYBERนายยศ ธนารักษ์โชค7,710,00049.737,710,000
CYBERนางรพีพรรณ เลิศวุฒิชัยกุล7,470,00048.187,470,000
CYBERนายธวัชชัย เดโชพลชัย6,800,00043.866,800,000
CYBERบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,414,90041.386,414,900
CYBERพลตำรวจตรีสันติ วิจักขณา5,900,00038.065,900,000
CYBERนายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล5,767,70037.205,767,700
CYBERนายวรพล ทังสมบัติ4,910,10031.679,329,000
CYBERนายพีรพล สุวรรณนภาศรี3,920,00025.2821,040,000
CYBERน.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น3,918,00025.2711,680,000
CYBERนายปรีชา วสุโสภณ2,883,00018.6010,872,600
CYBERนางปิยมา ชรินธร2,750,00017.7423,350,000
CYBERน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์2,736,00017.6518,536,000
CYBERนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ2,357,40015.2111,657,400
CYBERน.ส.อนงค์ วรพาสน์2,020,00013.039,020,000
CYBERนายวีระ วินิตจรัส-2,569,500-16.5711,065,500
CYBERนางแพรวผกา สุวรรณโพธิ์-3,000,000-19.350
CYBERนางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา-3,000,000-19.3510,000,000
CYBERนายวรชาติ พัฒน์ตระกูลชัย-3,002,000-19.360
CYBERนางวราภรณ์ สิทธิศักดิ์-3,104,500-20.020
CYBERนายทวี จงพิพัฒนากูล-3,187,700-20.560
CYBERนายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์-4,090,000-26.380
CYBERน.ส.อรุณีย์ อาชวเมธีกุล-4,100,100-26.450
CYBERนายสุรัตน์ ลีรุ่งเรือง-4,382,000-28.260
CYBERน.ส.ปวีณา ปฐมวงศ์เสถียร-4,700,000-30.320
CYBERน.ส.ศิริพร ศุภโอภาสพันธุ์-5,000,000-32.250
CYBERนายสราวุฒิ ชินวัตร-5,000,000-32.250
CYBERน.ส.รุจิกาญจน์ ศิริเรืองนพคุณ-5,324,500-34.340
CYBERนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง-9,905,600-63.890
CYBERบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)-10,000,000-64.500
CYBERนายชนินทร์ วานิชวงศ์-10,681,000-68.896,367,601
CYBERนายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ-11,493,800-74.149,700,000
CYBERน.ส.งามตา อิ่มสุชาติ-15,500,000-99.980

Fullscreen capture 16-Oct-14 122202 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...