วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (28 Nov 2014)

28 พฤศจิกายน 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 21 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.6)

AIRA รายใหญ่เข้ามาเก็บหลายราย ตระกูลจุฬางกูล ตระกูลวิไลลักษณ์
กองทุนบัวหลวงลดพอร์ท CHG กองทุนกรุงศรีลดพอร์ท CSL

ดูความเคลื่อนไหว Big Name ท่านอื่นได้ที่ตาราง 2 และ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ตาราง 3

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
SPWPF6-Feb-1410-Nov-14
NBC5-Mar-1425-Nov-14
SEAOIL6-Mar-1421-Nov-14
ACAP14-Mar-1424-Nov-14
MLINK25-Mar-1419-Nov-14
UPOIC7-May-1421-Nov-14
ERWPF8-May-1410-Nov-14
AIRA2-Jul-1426-Nov-14
PPF23-Jun-1410-Nov-14
CRYSTAL13-Aug-1413-Nov-14
CPNCG13-Aug-1412-Nov-14
CPNRF13-Aug-1412-Nov-14
CSL22-Aug-1421-Nov-14
SIRIP13-Aug-1410-Nov-14
CHG28-Aug-1425-Nov-14
TGROWTH13-Aug-1410-Nov-14
SUSCO15-Sep-1421-Nov-14
TIES14-Oct-1425-Nov-14
BLA13-Oct-1418-Nov-14
MILL24-Oct-1426-Nov-14
ROJNA16-Oct-1412-Nov-14

ฺBig Name Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
AIRAนายทวีฉัตร จุฬางกูร194448400*680.57194,448,400
AIRAนายณัฐพล จุฬางกูร74132600*259.4674,132,600
AIRAนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์55815610*195.3555,815,610
AIRAนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์54218892*189.7754,218,892
AIRAนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-15,368,000-53.7983,259,880
AIRAบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด-75,000,000-262.50137,429,500
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)8095900*77.728,095,900
ERWPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)6778100*65.076,778,100
MLINKนายวัชระ แก้วสว่าง5000000*20.605,000,000
MLINKนายสราวุฒิ ชินวัตร4200000*17.304,200,000
MLINKนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-3940800*-16.24ต่ำกว่า 0.5%
MLINKบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด-5,000,000-20.605,000,000
MLINKนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์-12000000*-49.44ต่ำกว่า 0.5%
CHGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta354,7006.776,295,800
CHGกองทุนเปิด บัวแก้ว-6924100*-132.25ต่ำกว่า 0.5%
CHGกองทุนเปิด บัวแก้วปันผล-5887500*-112.45ต่ำกว่า 0.5%
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-1,500,000-28.656,340,300
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-7608200*-145.32ต่ำกว่า 0.5%
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,570,20029.9925,536,900
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-380,700-7.279,848,200
CHGกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-3,799,200-72.566,389,000
SEAOILบริษัท นทลิน จำกัด14,166,633187.0099,166,433
SEAOILน.ส.วิอร ทองแตง3271500*43.183,271,500
SEAOILนางเพชรัตน์ ทองแตง1230000*16.241,230,000
MILLนายวิชัย วชิรพงศ์40000000*81.6040,000,000
MILLบริษัท อินดัสเตรียลล์ เบเทลิกุง (ประเทศไทย) จำกัด-42514998*-86.73ต่ำกว่า 0.5%
MILLกองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2-89080000*-181.72ต่ำกว่า 0.5%
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,462,000-11.7011,897,300
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-645,200-5.164,416,200
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-3,356,000-26.8522,698,300
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-575,300-4.603,588,200
ACAPบริษัท ณุศาบุรี จำกัด-3369100*-44.14ต่ำกว่า 0.5%
BLAนายเชิดชู โสภณพนิช50,0002.7332,060,010
BLAนายชัย โสภณพนิช-331,500-18.0727,573,020
BLAบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)-200,000-10.9055,903,400
BLAบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก1,965,227107.108,902,913
CPNCGกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-491,300-5.0615,899,080
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-615,400-10.0934,923,001
CPNRFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-3,924,100-64.3611,968,251
CPNRFธนาคารออมสิน -20,000,000-328.0068,004,833
CPNRFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)450,0007.3825,858,320
CRYSTALกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-6196000*-59.48ต่ำกว่า 0.5%
CRYSTALบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,3000.1926,668,100
ERWPFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-3,752,300-36.029,850,500
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-253,700-2.4413,760,000
PPFคณะบุคคล นายวิฑูรย์ หรือนายวีระ หรือนายพีระ หรือนายธีระ ศิริเกียรติสูง-361800*-3.76ต่ำกว่า 0.5%
PPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 186,7001.9410,186,700
PPFบริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด-500000*-5.20ต่ำกว่า 0.5%
PPFบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด-638,200-6.6466,714,800
SPWPFบริษัทชาญอิสสระ เรสซิเดนท์ จำกัด 27,7000.2640,813,300
SUSCOบริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด-1,000,000-4.3614,000,000
TGROWTHนายจิระพงษ์ วินิชบุตร4200000*46.624,200,000
TGROWTHบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -5,999,900-66.604,000,000
UPOICบริษัท วัฒนโชติ จำกัด-308,500-3.0918,458,100
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,363,826-673.8327,423,635
CHGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,793,30072.4533,940,700
AIRAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41383900*144.8441,383,900
ROJNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -171,714-1.2929,198,979
SUSCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,837,895-12.3711,764,731
CSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,842,200-14.7415,003,900
MILLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,712,80058.5747,668,600
UPOICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -698,100-6.984,232,930
SEAOILบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2208812*29.162,208,812
MLINKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,264,900-34.053,406,101
ACAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 119,3001.562,370,700
TIESบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,104,100-26.944,553,600

All Movement
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
BLAบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก1,965,227107.108,902,913
BLAนายเชิดชู โสภณพนิช50,0002.7332,060,010
BLAบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)-200,000-10.9055,903,400
BLAนายชัย โสภณพนิช-331,500-18.0727,573,020
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,363,826-673.8327,423,635
CHGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD28951500*552.9728,951,500
CHGJPMORGAN THAILAND FUND22229900*424.5922,229,900
CHGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,793,30072.4533,940,700
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,570,20029.9925,536,900
CHGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta354,7006.776,295,800
CHGนายพลสันต์ พลัสสินทร์-11,600-0.228,625,010
CHGนายกำพล พลัสสินทร์-35,000-0.6725,372,020
CHGนางสุวิมล อธิกิจ-200,000-3.8232,412,260
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-380,700-7.279,848,200
CHGนายธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์-600,000-11.4618,742,655
CHGนายพลสิน พลัสสินทร์-1,307,000-24.9617,720,585
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-1,500,000-28.656,340,300
CHGกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-3,799,200-72.566,389,000
CHGกองทุนเปิด บัวแก้วปันผล-5887500*-112.45ต่ำกว่า 0.5%
CHGTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-6005800*-114.71ต่ำกว่า 0.5%
CHGกองทุนเปิด บัวแก้ว-6924100*-132.25ต่ำกว่า 0.5%
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-7608200*-145.32ต่ำกว่า 0.5%
CHGนางกอบกุล ปัญญาพล-12,000,000-229.20111,459,420
CHGSOMERS (U.K.) LIMITED-24039900*-459.16ต่ำกว่า 0.5%
AIRAนายทวีฉัตร จุฬางกูร194448400*680.57194,448,400
AIRAนายณัฐพล จุฬางกูร74132600*259.4674,132,600
AIRAนายไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข71446300*250.0671,446,300
AIRAนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์55815610*195.3555,815,610
AIRAนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์54218892*189.7754,218,892
AIRAนายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี45632800*159.7145,632,800
AIRAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41383900*144.8441,383,900
AIRAนายคณิต สมิทธิวาสน์37400000*130.9037,400,000
AIRAนายปรัชญา เกียรติกิตติกุล26500000*92.7526,500,000
AIRAนางนิชา สมิทธิวาสน์11,463,08040.12135,250,000
AIRAนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-15,368,000-53.7983,259,880
AIRAน.ส.นิดา แซ่ลี้-15,987,040-55.95109,208,200
AIRAนางลดา ธาราทิพย์มนต์-31,448,040-110.0766,500,000
AIRAนายศุภเสฏฐ์ ลีลานภาพรรณ์-35,542,500-124.40126,531,100
AIRAนางดารัตน์ ผาติวุฒิ-46,948,040-164.3251,000,000
AIRAบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด-75,000,000-262.50137,429,500
ROJNAนายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์1,725,10012.9411,725,123
ROJNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -171,714-1.2929,198,979
SUSCOนางมุกดา บุญเสี่ยง19000000*82.8419,000,000
SUSCOนายธวัชชัย ตันติพจน์10000000*43.6010,000,000
SUSCOนายพีรณัฎฐ์ ตันติพจน์7600000*33.147,600,000
SUSCOน.ส.วัชรี กระแสร์คุณ6680000*29.126,680,000
SUSCOดร.วุธพันธ์ เนตรเพชราชัย6429050*28.036,429,050
SUSCOนางสมศรี เบ็ญญาสาร6300000*27.476,300,000
SUSCOร.ต.พยุง บุญศิริ ร.น.704,8003.0714,900,000
SUSCOนายภิมุข สิมะโรจน์600,0002.6227,200,000
SUSCOนายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์300,0001.3110,300,000
SUSCOน.ส.วีรินทร์ สิมะโรจน์273,7001.1911,550,000
SUSCOนายมงคล สิมะโรจน์-100,000-0.44130,570,000
SUSCOนายพนัส รุ่งนพคุณศรี-500,000-2.1812,700,000
SUSCOบริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด-1,000,000-4.3614,000,000
SUSCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,837,895-12.3711,764,731
SUSCOนางนิภา ภาคย์วิศาล-6317450*-27.54ต่ำกว่า 0.5%
SUSCOน.ส.ปคินันท์ อรรณนพพร-7722700*-33.67ต่ำกว่า 0.5%
CSLน.ส.สุวนิษฐ์ เหลืองนาคทองดี276,5002.214,162,400
CSLดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์100,0000.805,400,000
CSLนายธนาวุธ ศรีบุญเรือง-200,000-1.604,000,000
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-575,300-4.603,588,200
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-645,200-5.164,416,200
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,462,000-11.7011,897,300
CSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,842,200-14.7415,003,900
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-3,356,000-26.8522,698,300
MILLนายวิชัย วชิรพงศ์40000000*81.6040,000,000
MILLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,712,80058.5747,668,600
MILLนางนันทวัน มัสยวาณิช15000000*30.6015,000,000
MILLนายณัฐพล ทรงสายชลชัย12509300*25.5212,509,300
MILLนายพิสุทธิ์ สันติโชค12500000*25.5012,500,000
MILLนางทิพวรรณ สุวรรณทอง10000000*20.4010,000,000
MILLนายมานิต มัสยวาณิช10000000*20.4010,000,000
MILLนายสันติ เชาวนันทกุล10000000*20.4010,000,000
MILLBANK OF SINGAPORE LIMITED9600000*19.589,600,000
MILLนายธีระศักดิ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์8200.0013,130,000
MILLนายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์-495,640-1.0117,596,017
MILLนายสิทธัตถ์ สิทธิสมาน-652,800-1.3322,005,000
MILLน.ส.ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์-1,065,300-2.1727,860,076
MILLนายวรพจน์ อำนวยพล-7,893,803-16.109,813,364
MILLนายสุนทร จิตบุญทวีสุข-9,050,000-18.4610,000,000
MILLนายนนทสรณ์ ด่านตระกูล-12104810*-24.69ต่ำกว่า 0.5%
MILLนายคมสันติ รอดประเสริฐ-14593020*-29.77ต่ำกว่า 0.5%
MILLน.ส.กุลธิดา บุญทอง-18545800*-37.83ต่ำกว่า 0.5%
MILLน.ส.ณัฐธยาน์ โชคอุดมนิรันดร์-18926090*-38.61ต่ำกว่า 0.5%
MILLนางปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ-37966468*-77.45ต่ำกว่า 0.5%
MILLบริษัท อินดัสเตรียลล์ เบเทลิกุง (ประเทศไทย) จำกัด-42514998*-86.73ต่ำกว่า 0.5%
MILLกองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2-89080000*-181.72ต่ำกว่า 0.5%
UPOICบริษัท วัฒนโชติ จำกัด-308,500-3.0918,458,100
UPOICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -698,100-6.984,232,930
SEAOILบริษัท นทลิน จำกัด14,166,633187.0099,166,433
SEAOILนายเชิดชู ปานบุญห้อม3,333,35044.0023,333,450
SEAOILน.ส.วิอร ทองแตง3271500*43.183,271,500
SEAOILนายเทอดทรงชัย พุทธิศรี3160000*41.713,160,000
SEAOILน.ส.ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล2837600*37.462,837,600
SEAOILบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2208812*29.162,208,812
SEAOILน.ส.สายฝน เลิศศันสนีย์1650500*21.791,650,500
SEAOILนางเพชรัตน์ ทองแตง1230000*16.241,230,000
SEAOILนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร835,00011.025,845,000
SEAOILนายจรัล ระวีแสงสูรย์280,0003.704,900,000
SEAOILน.ส.นีรชา ปานบุญห้อม250,0003.301,750,000
SEAOILนายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข166,6662.201,166,666
SEAOILนายสุรพล มีเสถียร166,6662.201,166,666
SEAOILนางดาราราย รัตนชัยวรรณ-664,267-8.771,335,733
SEAOILนายวิกร ตรีกริชวัฒนา-990000*-13.07ต่ำกว่า 0.5%
SEAOILนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน-1000000*-13.20ต่ำกว่า 0.5%
SEAOILน.ส.ปรารถนา ชัยพรหมประสิทธิ์-1000800*-13.21ต่ำกว่า 0.5%
SEAOILน.ส.นิธินันท์ อารีปิยะจิต-1320000*-17.42ต่ำกว่า 0.5%
SEAOILนายศิรประเสริฐ จีระพรประภา-1562400*-20.62ต่ำกว่า 0.5%
NBCนายสมชาย ปัดภัย3920000*19.993,920,000
NBCนายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา3650000*18.623,650,000
NBCนายศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร2706600*13.802,706,600
NBCนายชวลิต วิสราญกุล213,8001.095,227,802
NBCน.ส.ศิริวรรณ วีระพจนานันท์10,0000.053,310,000
NBCนายภาสกร เจษฎาวรางกูล-750,000-3.8311,250,000
NBCนายวิทวัส เลิศบรรณพงษ์-3100000*-15.81ต่ำกว่า 0.5%
NBCนายอานนท์ ทองหยาด-13680000*-69.77ต่ำกว่า 0.5%
NBCน.ส.วารุณี ตันตสุรฤกษ์-14550000*-74.21ต่ำกว่า 0.5%
MLINKนายณัฐพล ทรงสายชลชัย13676100*56.3513,676,100
MLINKนายพิชิต ชินวิทยากุล10800000*44.5010,800,000
MLINKนายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์8601000*35.448,601,000
MLINKนายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ8090000*33.338,090,000
MLINKนายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล6057100*24.966,057,100
MLINKน.ส.กิ่งกมล ชาติอุดมเดช5800000*23.905,800,000
MLINKนายวัชระ แก้วสว่าง5000000*20.605,000,000
MLINKน.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น4710000*19.414,710,000
MLINKนายบูรพา ประชาเรืองวิทย์4320000*17.804,320,000
MLINKน.ส.ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน4300000*17.724,300,000
MLINKนายสราวุฒิ ชินวัตร4200000*17.304,200,000
MLINKนายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม3671100*15.123,671,100
MLINKนายโดม พรหมายน3650000*15.043,650,000
MLINKน.ส.ภวภัค อารยะพงษ์3000000*12.363,000,000
MLINKนายอธิคม อัศวตั้งเสถียร2984000*12.292,984,000
MLINKน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์2903000*11.962,903,000
MLINKนายสมเกียรติ จิระสวัสดิ์ตระกูล-200,000-0.825,000,000
MLINKนางอมรรัตน์ สุขทอง-1,190,000-4.907,433,000
MLINKนางมัลลิกา ลิ้มนันทรักษ์-2900000*-11.95ต่ำกว่า 0.5%
MLINKน.ส.ณัฏฐ์ณัชชา ลีลาปัญญาเลิศ-3100000*-12.77ต่ำกว่า 0.5%
MLINKนายอดิศร พิพัฒน์วาณิชย์-3500000*-14.42ต่ำกว่า 0.5%
MLINKนายกิตติ เคารพธรรม-3800000*-15.66ต่ำกว่า 0.5%
MLINKนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-3940800*-16.24ต่ำกว่า 0.5%
MLINKนางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา-4100000*-16.89ต่ำกว่า 0.5%
MLINKนางเสาวณีย์ จีระชน-4385800*-18.07ต่ำกว่า 0.5%
MLINKบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด-5,000,000-20.605,000,000
MLINKนายชัยยงค์ ลีปริคณห์-5350000*-22.04ต่ำกว่า 0.5%
MLINKนายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี-7020000*-28.92ต่ำกว่า 0.5%
MLINKนางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล-7537300*-31.05ต่ำกว่า 0.5%
MLINKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,264,900-34.053,406,101
MLINKนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์-12000000*-49.44ต่ำกว่า 0.5%
MLINKนายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ-12800000*-52.74ต่ำกว่า 0.5%
ACAPMR.KENUO LIN16000000*209.6016,000,000
ACAPนายคณีอาจ แดนดำรงสุข6830400*89.486,830,400
ACAPนายนิธาน ปิยะรัฐ6284000*82.326,284,000
ACAPนางวันทณี อังคษร6249800*81.876,249,800
ACAPน.ส.สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี6247000*81.846,247,000
ACAPนายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี4027800*52.764,027,800
ACAPMR.KENUO LIN3000000*39.303,000,000
ACAPนายอรุษ แสงจันทร์2744400*35.952,744,400
ACAPนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร2366200*31.002,366,200
ACAPน.ส.นวรัตน์ สุภาพคำ2025000*26.532,025,000
ACAPABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD1870500*24.501,870,500
ACAPนายอัศนีย์ อ่วมน้อย1697400*22.241,697,400
ACAPนางนงลักษณ์ โกวัฒนะ1580000*20.701,580,000
ACAPน.ส.สุมาลี อภินันทน์923000*12.09923,000
ACAPนายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์823000*10.78823,000
ACAPนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร770000*10.09770,000
ACAPน.ส.นาตยา อรรคนันท์692300*9.07692,300
ACAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 119,3001.562,370,700
ACAPนายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์-640000*-8.38ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายประกาย ชลหาญ-663200*-8.69ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์-674700*-8.84ต่ำกว่า 0.5%
ACAPMR.JAMES ANTHONY LANDI-782858*-10.26ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายพิสิษฐ์ ธรรมาธิวัฒน์-818700*-10.72ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายพรศักดิ์ เจนภูมิเดช-831300*-10.89ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายมานัส กำเหนิดงาม-1000000*-13.10ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนางดรุณี ไวยหงษ์-1025001*-13.43ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายนคร หาญไกรวิไลย์-1200000*-15.72ต่ำกว่า 0.5%
ACAPDAIWA SECURITIES CO.LTD.CLIENTS A/C-2723600*-35.68ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนางแววดาว มกรานนท์-2908000*-38.09ต่ำกว่า 0.5%
ACAPน.ส.นลินี เอื้อจรัสพันธุ์-2981142*-39.05ต่ำกว่า 0.5%
ACAPJAIC ASIA HOLDINGS PTE LTD-3000000*-39.30ต่ำกว่า 0.5%
ACAPบริษัท ณุศาบุรี จำกัด-3369100*-44.14ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายทวิช เตชะนาวากุล-3,914,300-51.281,273,300
ACAPน.ส.สุวิมล พุ่มไพศาลชัย-4220700*-55.29ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล-5,620,000-73.623,000,010
ACAPนายวิวัฒน์ วิฑูรย์เธียร-50,400,000-660.2411,090,030
TIESนายมานัส เติมธนะศักดิ์17000000*23.9717,000,000
TIESนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล16987400*23.9516,987,400
TIESนายเพชร วิจักขณา14315000*20.1814,315,000
TIESน.ส.โชติรส อัฑฒกรวโรดม12934300*18.2412,934,300
TIESนายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์12686500*17.8912,686,500
TIESนางจิตราภรณ์ เตชาชาญ11816800*16.6611,816,800
TIESนายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์7,980,00011.2510,980,000
TIESนายเทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์7731200*10.907,731,200
TIESนายสมชาย ฉายศิริไพบูลย์7000000*9.877,000,000
TIESนางเยาวลักษณ์ ฉายศิริไพบูลย์6000000*8.466,000,000
TIESนายจิรสีห์ เตชาชาญ5032000*7.105,032,000
TIESนายชลิต สถิตย์ทอง5000000*7.055,000,000
TIESนายสุชัย โรจน์วัฒนวงศ์5000000*7.055,000,000
TIESนายนรินทร์ พรชีวรัตน์4900000*6.914,900,000
TIESน.ส.สาคร บุญดาว4864100*6.864,864,100
TIESนายบุญชาย ศรวิษฐานนท์4424000*6.244,424,000
TIESนายธานีนุกูล คณิตวิชากุล3,626,9005.118,000,000
TIESนายลาภวัต จรูญเลิศหิรัณย์3558400*5.023,558,400
TIESนายชุติไชย นภาศัพท์3410000*4.813,410,000
TIESนายไพฑูรย์ เตชดนัย3000000*4.233,000,000
TIESนายสมยศ คุณจักร2500000*3.532,500,000
TIESม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต2300000*3.242,300,000
TIESนางบงกชนวัท วาสนาพันธพงศ์1,000,0001.414,325,000
TIESพันเอกไพโรฐพ์ วงศ์ชนะภัย841,0001.196,941,000
TIESน.ส.สุกัญญา งามจิตรสุขศรี-10,000-0.0112,000,000
TIESนายคำรบ คำเทียนทอง-2350100*-3.31ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายตุลย์ ชวเลขวิรัช-2500000*-3.53ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายชัยจิตต์ พลังวิทย์วัฒนา-2750000*-3.88ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายไพบูลย์ จูวรหะวงศ์-3000000*-4.23ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ-3000000*-4.23ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายพีรพัฒน์ สถาพรชัยสิทธิ์-4000000*-5.64ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายวรชัย สถาพรชัยสิทธิ์-4010000*-5.65ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายธวัช ตันติเมธ-4024100*-5.67ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์-4174700*-5.89ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายอัศวิน ชินกำธรวงศ์-12,000,000-16.9213,896,800
TIESบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,104,100-26.944,553,600
TIESนางวิภา สถาพรชัยสิทธิ์-28200000*-39.76ต่ำกว่า 0.5%
TIESนายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์-49,000,000-69.099,058,500
CPNCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 3,715,80038.2717,264,362
CPNCGกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-491,300-5.0615,899,080
CPNRFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 3 5,614,30092.0733,232,100
CPNRFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.5,155,18284.5447,489,919
CPNRFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)450,0007.3825,858,320
CPNRFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-126,000-2.0734,948,386
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-615,400-10.0934,923,001
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED - H -2,472,512-40.5514,432,213
CPNRFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-3,924,100-64.3611,968,251
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED - C -5,465,688-89.6436,420,670
CPNRFธนาคารออมสิน -20,000,000-328.0068,004,833
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)8095900*77.728,095,900
CRYSTALบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,3000.1926,668,100
CRYSTALกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-6196000*-59.48ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)6778100*65.076,778,100
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-253,700-2.4413,760,000
ERWPFนายประกิต ประทีปะเสน-2100000*-20.16ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-3,752,300-36.029,850,500
PPFนายสาธิต กุมาร1200000*12.481,200,000
PPFห้างหุ้นส่วนสามัญ รชต 1165500*12.121,165,500
PPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 186,7001.9410,186,700
PPFคณะบุคคล นายวิฑูรย์ หรือนายวีระ หรือนายพีระ หรือนายธีระ ศิริเกียรติสูง-361800*-3.76ต่ำกว่า 0.5%
PPFนายชนะชน เตชะบุญเอนก-361800*-3.76ต่ำกว่า 0.5%
PPFนายณัฐภัคพล ชูเกียรติ-361800*-3.76ต่ำกว่า 0.5%
PPFบริษัท ไทยอินดัสเตรียลพาร์ท จำกัด-500000*-5.20ต่ำกว่า 0.5%
PPFบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด-638,200-6.6466,714,800
PPFนายพีระ ปัทมวรกุลชัย-1000000*-10.40ต่ำกว่า 0.5%
SIRIPน.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์1010000*10.401,010,000
SIRIPนางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์-2349600*-24.20ต่ำกว่า 0.5%
SPWPFบริษัทชาญอิสสระ เรสซิเดนท์ จำกัด 27,7000.2640,813,300
TGROWTHนายจิระพงษ์ วินิชบุตร4200000*46.624,200,000
TGROWTHบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)-70,000-0.78156,322,300
TGROWTHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -4,126,900-45.8134,421,700
TGROWTHDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE (DCS) A/C KUMPULAN SENTIASA CEMERLANG SDN BHD-4212000*-46.75ต่ำกว่า 0.5%
TGROWTHบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) -5,999,900-66.604,000,000

Fullscreen capture 30-Nov-14 115126 AM

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2565 เวลา 18:52

    Millions of individuals enjoy the beauty and magnificence of roulette worldwide. In compliance with state legal guidelines, which don't allow the standard use of a roulette ball for gaming, a special roulette wheel was conceived and crafted. We develop high-quality HTML5 video slots, table and different on-line real-money games. Our 우리카지노 aim is to disrupt the industry by making gaming each enjoyable and fair for everybody.

    ตอบลบ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...