วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Aug 2014)

เดือนสิงหาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว 12 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.4)

Recapitulate :
- SCCC ช่วง 3 เดือนกว่าที่ผ่านมา ต่างชาติรายใหญ่เก็บหุ้นเพิ่ม อีกกว่า 700 ล้านบาท ทั้ง HSBC, State Street และ BNP Paribas
- 1 เดือนที่ผ่านมา CP เก็บ TRUE เพิ่ม 206 ล้านหุ้น ขณะที่ บิ๊กเนม จักรพันธุ์ วชิรพงศ์ ขาย
- ธนาคารออมสินขาย HPF
- DTAC เกือบ 3 เดือนที่ผ่านมา กบข กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเทขาย และ มีการลด Port NDVR ลง 19.7 ล้านหุ้น :

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530


หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
SCCC24-Apr-146-Aug-14
HPF25-Apr-1424-Jul-14
SIMAT9-May-145-Aug-14
TRUE4-Jul-145-Aug-14
DTAC16-May-144-Aug-14
MPIC26-May-1431-Jul-14
ECF2-Jul-1429-Jul-14
PLE18-Mar-1425-Jul-14
ABC1-Apr-1424-Jul-14
BKD9-May-1428-Jul-14
MBAX19-Jun-1428-Jul-14
SUPER19-Jun-1425-Jul-14
OCEAN2-Jul-1424-Jul-14


หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SCCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 886,605384.796315428
SCCCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD543,399235.842058323
SCCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED261,993113.703497837
SCCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG3,5101.526929500
HPFธนาคาร ออมสิน -27,000,000-264.6020000000
TRUEUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account299,040,9003,110.03782100928
TRUEบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด206,261,9002,145.12206261900
TRUECORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED-CLIENT91,912,500955.8991912500
TRUESTATE STREET BANK EUROPE LIMITED38,050,801395.73110799864
TRUEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD16,635,700173.01150769156
TRUEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -15,335,443-159.49876249495
TRUEนายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์-82,006,600-852.870
TRUEUBS AG HONG KONG BRANCH-177,062,100-1,841.45136231469
SIMATGRAND-FLO SOLUTION BERHAD29,876,476142.8152268332
SIMATนายทองคำ มานะศิลปพันธ์5,981,19528.5965793147
SIMATนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์2,548,20012.1820150000
SIMATนายวัลลภ พงศ์เนตรวิไล2,143,10010.242143100
SIMATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,424,4756.8115128296
SIMATนายณัฐวุฒิ ปิ่นโต1,003,6304.8011039938
SIMATน.ส.ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์876,8174.199644999
SIMATนายนเรศ งามอภิชน500,0002.395500000
SIMATนายสุริยา สิงหกุล491,9432.355411376
SIMATนายสันติ สิริรัตนกิจ453,1002.172053100
SIMATน.ส.วิลาวัณย์ ธูปอินทร์359,5501.722050050
SIMATนายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา296,0001.413256000
SIMATน.ส.นริศรา ประเสริฐสังข์271,6801.302988484
SIMATนายพรสวัสดิ์ วรรณเกียรติ226,4401.082490840
SIMATนายต่อศักดิ์ ดิษฐ์คล้าย223,0001.072153000
SIMATน.ส.วาสนา คลอวุฒิเสถียร203,9310.972285246
SIMATนางปิยเนตร ธาราธาร159,0940.761730040
SIMATน.ส.ธัญญานินท์ จันทรธีระกิตติ145,5330.702000866
SIMATนายชาคริต สุวรรณโชติ-1,375,450-6.572000050
SIMATนายแชน พูนดี-1,981,333-9.470
SIMATนายวรพงษ์ ลาดเสนา-3,242,791-15.500
DTACTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT9,711,2531,019.6843464400
DTACLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED2,472,884259.6514804384
DTACบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-202,200-21.2312005000
DTACSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-3,907,230-410.2623935263
DTACกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-12,073,800-1,267.750
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,703,882-2,068.91320701839
MPICนายวรุต ตันติพิภพ4,532,5009.434,532,500
MPICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,479,7727.243,479,772
MPICนายชัยรัตน์ แซ่ตั้ง-2,548,500-5.304,400,000
MPICน.ส.ศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา-3,894,500-8.100
ECFนายแสงชัย วสุนธรา5,500,20013.975,500,200
ECFนายสุรพงษ์ อติชาติศักดิ์5,180,00013.165,180,000
ECFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,610,1009.173,610,100
ECFนายสราวุธ อุดมธรรม2,780,0007.062,780,000
ECFนายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์2,700,0006.862,700,000
ECFน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี1,980,0005.035,120,000
ECFนายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย600,0001.524,000,000
ECFนางกนกรัตน์ ห่างภัย130,9000.336,044,700
ECFนายธำรงค์ สุขสวัสดิ์-5,800-0.018,000,000
ECFนายศักดิ์ชัย เทพภูษาวัฒนา-822,000-2.092,800,000
ECFนางวาสนา วิริยาทรพันธุ์-3,900,000-9.9123,454,900
ECFนางเกล็ดดาว บุบผา-13,766,600-34.977,183,000
PLEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,654,10027.0468,919,905
PLEนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล11,500,00022.7711,500,000
PLEนายวัชระ ปัญจอานนท์11,000,00021.7811,000,000
PLEนายซิ่นเสียง หวัง6,510,30012.896,510,300
PLEนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์6,300,00012.476,300,000
PLEนายอำพล ดีเลิศวงศ์6,102,30012.086,102,300
PLEนางศุภรา ต้นฤดี600,0001.197,074,300
PLEนายพิสิฐ โรจนมงคล280,0000.5518,280,000
PLEนายเสวก ศรีสุชาต280,0000.55101,395,014
PLEนายอำนวย กาญจโนภาศ280,0000.5553,750,712
PLEน.ส.เกษศิรินทร์ ทวีปิยมาภรณ์-190,000-0.388,177,000
PLESIX SIS LTD-500,000-0.9925,624,000
PLEนายสมศักดิ์ คุปตเมธี-600,000-1.1930,011,844
PLEนายชาไว โกวิทจินดาชัย-7,291,200-14.440
PLEนายสุทธิชัย ศรีพานิชกุลชัย-9,400,000-18.610
PLEUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-9,600,000-19.010
PLEนายวิทิต พงศ์พิโรดม-10,000,000-19.8040,000,000
PLEนายอินทรัตน์ วงค์ศรี-10,500,000-20.790
PLEน.ส.พัชรี โกวิทจินดาชัย-12,138,800-24.030
PLEนางจรัสศรี พงศ์พิโรดม-21,000,000-41.580
PLEนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย-25,000,000-49.500
ABCน.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง2,500,30037.502,500,300
ABCน.ส.ธนิยา สิริโยธิน1,065,00015.981,065,000
ABCน.ส.วินพา อุ่นจิตร940,00014.10940,000
ABCนายอัครณัฐ คชพงษ์สิทธิโชค840,00012.60840,000
ABCนายมนตรี แก้วผ่อง800,00012.00800,000
ABCนางชนุชญา สิริโยธิน698,90010.48698,900
ABCนายธัญญวัฒน์ เตวชิระ-1,100,000-16.500
ABCนายอดิสรณ์ สุจีรกุลไกร-2,500,000-37.500
ABCนายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์-10,465,900-156.99104,950,500
BKDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล8,228,70023.048,228,700
BKDนายพิชัย โอทยากุล4,650,00013.024,650,000
BKDนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ4,500,00012.604,500,000
BKDนายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ2,083,4005.8312,083,400
BKDนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ1,979,5005.5412,725,500
BKDนางนภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด750,0002.1020,800,000
BKDนายบุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ-130,000-0.369,150,000
BKDนางวัชราวัลย์ กาญจน์สิริ-384,900-1.084,815,700
BKDนางภัคจิรา วิทยา-1,208,500-3.3842,252,500
BKDน.ส.ธนัชพร รุ่งธนกุล-3,000,000-8.4017,000,000
BKDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด-7,552,200-21.150
BKDน.ส.อรุณี มนตรีกุล ณ อยุธยา-7,620,900-21.343,979,100
BKDนางวิยดา พวงไพโรจน์-27,507,100-77.020
MBAXMR.ROBERT STANLEY NOCEK3,406,43011.728,056,430
MBAXนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์2,032,3006.994,467,300
MBAXนายสมพล กุลเลิศประเสริฐ650,0002.24650,000
MBAXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 73,4000.251,399,400
MBAXนายธวัช ตันติเมธ58,2000.201,000,000
MBAXนายพิสุทธิ เลิศวิไล14,1000.054,089,832
MBAXนางบุษกร พานิช-1,800-0.016,001,188
MBAXน.ส.ยศวดี ร่วมเจริญ-19,400-0.07717,900
MBAXนายธราธร ลิ้มเจริญ-34,100-0.122,094,000
MBAXบริษัท ธนไทยพัฒนา เอเชีย จำกัด-50,000-0.172,038,600
MBAXน.ส.วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก-100,000-0.341,572,900
MBAXนายโสภณ วิรเศรณี-800,000-2.751,000,000
MBAXนายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร-1,273,700-4.387,653,410
MBAXMR.ROBERT STANLEY NOCEK-3,406,430-11.724,650,000
SUPERนายนเรศ งามอภิชน21,000,000171.1521,000,000
SUPERบริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด17,500,000142.63125,018,000
SUPERนายประเดช กิตติอิสรานนท์2,082,90016.98152,729,900
SUPERน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์1,511,10012.3273,662,500
SUPERนายอดิสร ลิ้มณรงค์3,5000.038,625,000
SUPERนางทัชวรรณ สายเชื้อ-150,000-1.2212,500,615
SUPERนายภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ-194,800-1.5913,000,000
SUPERนายศิริชัย โตวิริยะเวช-1,228,300-10.0114,964,000
SUPERนายกุลทีป พิชิตสิงห์-2,500,000-20.3845,000,000
SUPERนายกำธร กิตติอิสรานนท์-3,019,800-24.6175,530,900
SUPERนายอรรถพล เอี่ยมสิทธิพันธุ์-6,530,000-53.2216,382,000
SUPERนายไพโรจน์ ศิริรัตน์-9,164,000-74.690
SUPERนายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์-9,331,500-76.050
SUPERนายนพพร ศุภพิพัฒน์-13,446,300-109.590
SUPERนางดาราณี อัตตะนันทน์-15,000,000-122.25113,062,400
SUPERบริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด-32,000,000-260.80375,947,643
OCEANนางขันทอง อุดมมหันติสุข17,000,00020.9117,000,000
OCEANน.ส.พิมญาดา ควรสถาพร14,570,70017.9214,570,700
OCEANนายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์4,800,0005.9017,000,000
OCEANนายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์4,000,0004.924,000,000
OCEANนายกัมปนาท ด่านศิริ3,000,0003.693,000,000
OCEANนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี-2,205,000-2.710
OCEANนายเทียนชัย กีรสว่างพร-2,327,500-2.860
OCEANนายทวนทอง อรุณประสบสุข-2,604,800-3.200
OCEANนายวิชัย เชิดชีวศาสตร์-2,740,000-3.373,380,000
OCEANน.ส.ปาณิสรา ปราญชลีสกุล-3,000,000-3.690
OCEANนายอุชัย วิไลเลิศโภคา-45,000,000-55.35236,400,000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...