วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (20 Aug 2014)

20 สิงหาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว 8 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.4)

Recapitulate :
SCC : สำนักงานประกันสังคม และกองทุนบัวหลวง ซื้อหุ้นเพิ่มอีก
MODERN : กองทุน LTF กรุงศรีลดพอร์ท 9.2 แสนหุ้น
SKR : โรงพยาบาลวิภาวดี เพิ่มพอร์ทอีก 4 ล้านหุ้น เป็น 9.6 ล้านหุ้น
TFD : เสี่ยอ้วน ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ลดพอร์ทไป 3 ล้านหุ้น

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
LHPF5-Mar-1414-Aug-14
TPIPL19-Mar-1415-Aug-14
SKR28-Mar-1415-Aug-14
PAE3-Apr-1415-Aug-14
SCC4-Apr-1414-Aug-14
MODERN29-Apr-1414-Aug-14
TFD14-May-1415-Aug-14
UOB8TF23-May-1415-Aug-14


หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
MODERNNORTRUST NOMINEES LTD.25,669,300254.1325,669,300
MODERNนายวศิน ดำรงสกุลวงษ์4,850,00048.024,850,000
MODERNนายกิตติ ธนนิธาพร4,444,38044.004,444,380
MODERNนายเกรียงไกร ธนนิธาพร4,444,37044.004,444,370
MODERNนายเจริญ อุษณาจิตต์4,000,00039.6013,542,000
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,488,00014.7312,513,700
MODERNนางฉันทนา อุษณาจิตต์1,000,0009.909,866,000
MODERNนายโกศล ธนนิธาพร1,000,0009.9012,044,370
MODERNนายไกรวรรณ ธนนิธาพร1,000,0009.905,093,370
MODERNนายยงยุทธ์ วรดิษฐกิตติกุล492,5004.887,550,100
MODERNนางมยุรา จินตรัศมี251,0002.487,251,000
MODERNน.ส.แสนดี อุษณาจิตต์42,0000.424,662,000
MODERNนายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์1,6000.024,010,900
MODERNนายธนรรถ บุษยโภคะ-100,000-0.997,200,000
MODERNน.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง-450,000-4.466,470,000
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-927,500-9.186,238,800
MODERNนายชัยยศ พาพร-3,640,000-36.044,310,000
MODERNTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-4,000,000-39.6036,174,300
MODERNนายสมศักดิ์ วาริการ-4,045,000-40.050
MODERNนายพอ พาพร-4,310,000-42.6738,218,935
MODERNนางจินตนา ธนนิธาพร-9,000,000-89.1012,543,860
MODERNRBC INVESTOR SERVICES TRUST-27,658,700-273.820
PAEนายกลวัชร ตั้งจารุ50,000,00043.5050,000,000
PAEนายสุเทพ ศิริจันทโรภาส50,000,00043.5050,000,000
PAEนายจิรสิทธ วุฒิไกร35,000,00030.4535,000,000
PAEนางอัญชลี ปลื้มปัญญา30,000,00026.1030,000,000
PAEนายพิชัย กัญจนาภรณ์27,000,00023.4927,000,000
PAEน.ส.พิชัญญา กัญจนาภรณ์23,830,00020.7323,830,000
PAECITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-120,000,00017.4020,000,000
PAEน.ส.จุรีพร กวีวิโรจน์กุล20,000,00017.4020,000,000
PAEนายอานนท์ชัย วีระประวัติ20,000,00017.4020,000,000
PAEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,767,70015.4689,737,900
PAEนายไบรอัน โฆสิตคุณ16,508,00014.3616,508,000
PAEนางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร16,000,00013.9216,000,000
PAEนายสุทัศน์ ตรีโลจน์วงศ์11,000,0009.5711,000,000
PAEนายอำนวย ศิริสร้อยเงิน10,500,0009.1410,500,000
PAEนางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล3,300,0002.8724,887,000
PAEนายบรรเจิด เตชะอินทราวงศ์1,000,0000.8713,000,000
PAEนายธนวัฒน์ วงศ์นภาจันทร์420,0000.3714,450,800
PAEนายเกษมศักดิ์ สุคนธมาน210,0000.1821,210,000
PAEนางอโนทัย ทรงไท-101,400-0.0915,015,000
PAEนายวิบูลย์ ธนะพาสุข-313,000-0.2719,349,700
PAEนายวรพล ทังสมบัติ-500,000-0.4427,515,000
PAEนายสมมาตร เผ่าจินดา-865,000-0.7511,055,000
PAEนายอัชดา เกษรศุกร์-1,500,000-1.3129,500,000
PAEนายนพดล ดาวแสงสว่าง-9,056,200-7.880
PAETHAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR-9,616,720-8.370
PAEนายวรพล ศิริโชติบัณฑิต-10,000,000-8.700
PAEนายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี-11,005,700-9.570
PAEนายสิทธิชัย ลิมป์โสวรรณ-16,080,000-13.990
PAECITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-BK JULIUS BAER & CO LTD-CLIENT'S A/C-20,000,000-17.400
PAEนายสนทรรศน์ ลาภพณิชพูลผล-30,294,100-26.360
PAEนายรัตนพล วงศ์นภาจันทร์-32,274,000-28.0818,093,199
SCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED22,370,9359,887.9546,045,831
SCCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD4,506,0631,991.6819,701,655
SCCTHE BANK OF NEW YORK MELLON2,370,7531,047.8710,619,205
SCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,835,104811.12110,325,472
SCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH1,249,000552.0616,738,600
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว391,800173.186,532,400
SCCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)50,00022.1020,077,600
SCCบริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด40,40017.8615,105,600
SCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-255,400-112.8925,415,236
SCCNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-4,894,078-2,163.1812,876,222
SCCGIC PRIVATE LIMITED - C-6,439,400-2,846.210
SCCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-19,996,044-8,838.2521,702,058
SKRบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)4,000,000317.009,800,000
SKRน.ส.ดาวฉาย จันทร์เพ็ญ953,00075.53953,000
SKRนายณัฎฐวัฒน์ จรูญศรี550,00043.59550,000
SKRนายนพดล เขมะโยธิน500,00039.634,500,000
SKRนางสกาวรัตน์ จรูญศรี198,80015.753,729,800
SKRน.ส.นิลเนตร มหัทธนารักษ์162,60012.894,252,100
SKRนายปริยะ ชุณหสวัสดิกุล58,7004.651,075,700
SKRนายสุริยันต์ โคจรโรจน์56,0004.441,181,000
SKRนางธัญธร อรัญญาเกษมสุข10,0000.79675,000
SKRนายดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์10,0000.79520,000
SKRนางปริญดา วงษ์สกุล4,0000.32958,800
SKRนายธีรพจน์ จรูญศรี-5,500-0.443,080,550
SKRนางณัฏฐญา นากะพันธ์-13,000-1.03942,100
SKRนางขวัญเรือน เทียนทอง-25,300-2.01859,600
SKRนายพงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม-71,200-5.641,861,600
SKRนางอัญชลี พิณรัตน์-460,000-36.464,400,000
SKRน.ส.กชพร ไชยมงคลพร-763,500-60.511,147,900
SKRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -955,700-75.740
SKRนายประชุม มาลีนนท์-1,000,000-79.250
SKRน.ส.ฉันทะนี วิชระโภชน์-1,210,000-95.890
SKRน.ส.รัตนา มาลีนนท์-1,400,000-110.950
TFDน.ส.คันธากร สมิตานนท์11,704,10077.8311,704,100
TFDนางขันทอง อุดมมหันติสุข5,600,20037.245,600,200
TFDนายเสธวัต วัฒนนามกุล218,5001.458,339,400
TFDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 174,2001.168,335,446
TFDนายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์4,5000.037,161,574
TFDนายเสถียร พรยืนยง-1,100,000-7.327,148,393
TFDนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล-2,490,000-16.5614,050,000
TFDนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล-3,040,000-20.2246,520,000
TFDนายโชติวิทย์ เตชะอุบล-17,310,700-115.1224,407,259
TPIPLนายประทีป ตั้งมติธรรม12,540,100193.1212,540,100
TPIPLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,197,000187.8352,478,740
TPIPLนายนเรศ งามอภิชน4,900,00075.4615,000,000
TPIPLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED554,2988.5416,058,069
TPIPLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-411,100-6.3315,145,400
TPIPLนายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย-600,000-9.2411,300,000
TPIPLนายฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์-1,498,300-23.0717,000,000
TPIPLนายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม-10,555,000-162.550
TPIPLนายทยุติ ศรียุกต์สิริ-16,532,589-254.600


Fullscreen capture 19-Aug-14 11833 AM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...