วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (15 Jul 2014)

วันที่  15 Jul 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 9 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.3)

Recapitulate : BLAND เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง กับ เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ ช่วงปีที่ผ่านมาลุยเก็บหุ้น 220 ล้านหุ้น และ 142 ล้านหุ้น ; BGH ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผ่านมา 3 เดือน ลดพอร์ทไป 90 ล้านหุ้น ; KYE หมอแพะ บำรุง ศรีงาน ลดพอร์ทไปบางส่วน 60K ;  เสี่ยยักษ์ ช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาเข้ามาถือหุ้นใหญ่ 3.3% ใน VTE และขาย TRUE  ; โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ สวนลดพอร์ท ทั้ง PFและ BLAND

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*


หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
BLAND12-Jul-1310-Jul-14
KYE7-Aug-133-Jul-14
M-AAA28-Feb-1424-Jun-14
PF14-Mar-143-Jul-14
TRUE18-Mar-144-Jul-14
AQ20-Mar-144-Jul-14
BGH28-Mar-144-Jul-14
EARTH31-May-147-Jul-14
VTE10-Jun-148-Jul-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
BLANDนายวันชัย พันธุ์วิเชียร465,000,000920.70465,000,000
BLANDนายวัชระ แก้วสว่าง220,000,000435.60220,000,000
BLANDSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED209,057,900413.93209,057,900
BLANDนายวิชัย วชิรพงศ์142,002,000281.16142,002,000
BLANDน.ส.สรนา เยาวพงศ์ศิริ131,196,641259.77131,196,641
BLANDนายอานนท์ชัย วีระประวัติ120,000,000237.60120,000,000
BLANDนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์117,891,472233.43117,891,472
BLANDน.ส.กันธิมา พรศรีนิยม114,000,000225.72114,000,000
BLANDนายวิทูร สุริยวนากุล103,708,000205.34103,708,000
BLANDนายอนันต์ กาญจนพาสน์36,525,10072.324,203,166,760
BLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,494,61472.26513,084,165
BLANDนายชัญญะ มหาดำรงค์กุล3,000,0005.94390,745,680
BLANDนางวราณี เสรีวิวัฒนา-18,000,000-35.64134,087,700
BLANDน.ส.อัชรา วรศักดิ์นุกูล-100,000,000-198.00539,643,267
BLANDCACEIS BANK LUXEMBOURG-104,992,370-207.880
BLANDนายสมชาย กีรติยาพงษ์-110,000,000-217.800
BLANDนายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ-115,157,500-228.010
BLANDUNITED OVERSEAS BANK NOMINEES (PRIVATE) LIMITED-120,000,000-237.600
BLANDนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-137,140,200-271.54170,385,500
BLANDEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-154,019,903-304.960
BLANDUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-291,597,070-577.360
BGHนายอติคุณ ทองแตง125,000,0002,012.50250,000,000
BGHนายอัฐ ทองแตง125,000,0002,012.50243,572,000
BGHนายอิทธิ ทองแตง116,305,0001,872.51242,305,000
BGHน.ส.วิอร ทองแตง111,647,3001,797.52236,647,300
BGHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD34,011,010547.58378,445,860
BGHTHE BANK OF NEW YORK MELLON32,244,400519.13142,068,400
BGHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED16,165,308260.26129,458,948
BGHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED4,307,88369.36124,584,983
BGHน.ส.นภมาศ ลัดพลี1,433,00023.07170,248,000
BGHนายปรเมษฐ์ ลัดพลี-300,000-4.8387,364,350
BGHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,080,362-49.59380,292,878
BGHบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)-4,000,000-64.40957,138,630
BGHธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-10,000,000-161.00342,071,560
BGHนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ-89,825,100-1,446.183,127,930,240
BGHนายวิชัย ทองแตง-510,140,000-8,213.251,039,776,550
KYEนายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์121,70033.71121,700
KYEนายทิวา จิรพัฒนกุล19,0005.26145,000
KYEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,014-3.88186,920
KYEนายบำรุง ศรีงาน-62,900-17.42413,300
KYEนางอุมาพร เมอะประโคน-148,400-41.110
M-AAAบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)130,8001.579,383,100
M-AAAสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 36,5000.445,022,200
PFบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน)100,000,000129.00100000000
PFน.ส.วิภา สุทธิยุทธ์32,100,02041.4175716020
PFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,905,0002.4659658656
PFEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-702,600-0.9147004700
PFนางสุมาลี อ่องจริต-10,000,000-12.90218481874
PFนายพละชัย กัมปนาทโกศล-29,000,000-37.41
PFนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-37,234,100-48.03
PFบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)-87,641,500-113.06
PFHOTEL MANAGEMENT AND LEISURE LIMITED-114,000,000-147.06
TRUEUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account312,343,411#N/A#N/A483,060,028
TRUEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 259,527,908#N/A#N/A891,584,938
TRUEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD134,133,456#N/A#N/A134,133,456
TRUEนายศิริศักดิ์ สนโสภณ101,000,000#N/A#N/A101,000,000
TRUESTATE STREET BANK EUROPE LIMITED72,749,063#N/A#N/A72,749,063
TRUEนายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์-6,893,300#N/A#N/A82,006,600
TRUEบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด-18,000,000#N/A#N/A4,946,648,537
TRUEบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด-136,405,100#N/A#N/A0
TRUEUBS AG HONG KONG BRANCH-160,000,000#N/A#N/A313,293,569
TRUECORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED-CLIENT-180,914,400#N/A#N/A
TRUEนายวิชัย วชิรพงศ์-203,132,500#N/A#N/A
TRUECREDIT SUISSE INTERNATIONAL-349,999,951#N/A#N/A
AQบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 299,610,971140.82411,251,073
AQนายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ112,430,50052.84112,430,500
AQนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา42,000,00019.7442,000,000
AQนายสุรชัย ศรีสันติสุข38,000,00017.8638,000,000
AQนายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ17,200,0008.0870,095,296
AQนางขันทอง อุดมมหันติสุข4,000,0001.8879,000,000
AQนางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์3,000,0001.4141,900,000
AQนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์-10,000,000-4.70168,000,000
AQนางสุมาลี อ่องจริต-23,600,000-11.09130,882,788
AQนางยุพา ธนากรโยธิน-38,000,000-17.860
AQนายเอกวิชญ์ กมลเทพา-45,000,500-21.150
AQนายตรีขนิษฐ์ มากรักษา-50,000,000-23.500
AQนายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์-50,000,000-23.500
AQนางฐิติมา จันต้น-130,000,000-61.100
AQนายภมร พลเทพ-180,000,000-84.600
AQนายกฤตศิลป์ ฉลองขวัญ-200,000,000-94.000
AQนายทวีป เรืองหร่าย-200,000,000-94.000
EARTHนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม450,0002.5774,466,300
EARTHCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH10,000,00057.0040,000,000
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,616,6009.2124,119,955
EARTHนายวิชาญ แซ่ลี1,200,0006.8419,299,000
EARTHนายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร-40,000-0.2344,735,160
EARTHนายกฤษกร เตชะวิบูลย์-2,200,000-12.5462,713,000
EARTHนายเมธา รังสิยาวรานนท์-6,409,300-36.5328,112,026
EARTHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-41,318,600-235.520
EARTHนายพิรุฬห์ พิหเคนทร์-50,000,000-285.00265,038,202
VTEนายวิชัย วชิรพงศ์10,500,00035.7010,500,000
VTEนางเกษมศรี วรรณโรจน์7,900,00026.8610,200,000
VTEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,624,90015.727,939,194
VTEนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์4,381,70014.904,381,700
VTEน.ส.บุศรินทร์ เพื่อนพึ่งได้3,800,00012.9211,328,600
VTEนางเกษมศรี วรรณโรจน์3,200,00010.8810,200,000
VTEนายสินโชค พิริโยทัยสกุล2,926,0009.952,926,000
VTEน.ส.จิตสุภา บุญทราพงษ์2,700,0009.182,700,000
VTEนายธนทรัพย์ ดวงแสงทอง1,620,0005.514,377,300
VTEนางขันทอง อุดมมหันติสุข1,300,0004.423,300,000
VTEนางพัสวี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา600,0002.043,600,000
VTEนายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร150,0000.512,407,400
VTEนายสมชาย จงวัฒน์ผล52,0000.186,012,019
VTEนายวสันต์ เต็มแสวงเลิศ30,0000.109,180,900
VTEนายณัช หวังมหาพร-42,200-0.142,350,000
VTEนายกนก จันทนโรจน์-450,000-1.532,800,000
VTEนายกฤตสัมพันธ์ พัฒนพิโดร-593,600-2.021,800,000
VTEนายวรจักร บัณฑุวงศ์-1,400,000-4.762,100,000
VTEน.ส.ดวงตะวัน ทั่งศรี-1,602,200-5.450
VTETHAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR-1,637,500-5.570
VTEนายสมชาย สิริสถาวร-1,790,000-6.0910,362,950
VTEน.ส.สิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง-2,000,000-6.800
VTEนายธวัฒน์ชัย อริยรัตนหิรัญ-2,146,000-7.300
VTEน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง-2,615,100-8.890
VTEนายปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์-4,098,800-13.940
VTEน.ส.รัชนี บัณฑรวรรณ-5,000,000-17.000
VTEนายสุพจน์ วรรณโรจน์-5,673,900-19.298,432,877

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...