วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16 Oct 2015)

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 16 ตุลาคม 2558  ถึงที่ผ่านมา 19 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PSนายอนุชา กิจธนามงคลชัย-13720000*-401.31ต่ำกว่า 0.5%
TCAPนายปริญญา เธียรวร8400000*277.208,400,000
BAนายณัฐพล จุฬางกูร-13387300*-277.12ต่ำกว่า 0.5%
LIVEน.ส.วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล360000000*273.60360,000,000
NUSAน.ส.วรินภร จันทรโรจน์วานิช32252900*35.4832,252,900
JMARTนายพีรนาถ โชควัฒนา-720,064-6.628,268,661
JMARTนายณภัทร ปัญจคุณาธร200,0001.844,700,000
JMARTนางวราณี เสรีวิวัฒนา145,6001.346,345,600
TFน.ส.พจนี พะเนียงเวทย์4,5000.712,014,500


การเคลื่อนไหวกองทุน
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SCBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-17325250*-2,529.49ต่ำกว่า 0.5%
SCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,219,341-178.02105,482,923
PSสำนักงานประกันสังคม53927500*1,577.3853,927,500
PSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -32,903,192-962.4232,779,581
PSสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-26809100*-784.17ต่ำกว่า 0.5%
PSกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-13024400*-380.96ต่ำกว่า 0.5%
PSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 411828900*346.0011,828,900
PSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-1,340,700-39.2211,609,800
BAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,236,793-336.1025,501,787
BAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว13,659,000282.7448,654,900
BAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ13506900*279.5913,506,900
BAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2513,412,100277.6325,439,000
BAกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด13196000*273.1613,196,000
TCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -26,966,193-889.88162,004,799
TCAPกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี-6659100*-219.75ต่ำกว่า 0.5%
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล1,750,00057.7512,637,300
TFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,8000.911,945,000
AEONTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -881,200-83.9318,641,704
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ592,40056.433,394,300
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว559,60053.304,145,000
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท397,80037.893,699,300
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ205,70019.591,539,100
AEONTSกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-68,900-6.562,110,400
SPCGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -13,067,022-318.8441,860,849
SPCGบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด4849600*118.334,849,600
MCOTสำนักงานประกันสังคม10121500*104.2510,121,500
MCOTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-6685200*-68.86ต่ำกว่า 0.5%
MCOTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,871,800-19.284,831,290
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,535,300-13.0510,460,800
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-650,700-5.5330,811,200
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-447,100-3.8016,445,200
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-184,700-1.574,595,400
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-100,500-0.856,056,400
NUSAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -29329904*-32.26ต่ำกว่า 0.5%
JMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,937,985-73.033,663,265
LIVEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,957,3011.49213,286,690
GRANDธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)24000000*24.7224,000,000
GRANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -20,729,528-21.3544,940,443
APCSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5994440*51.255,994,440
CITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,963,400-7.977,364,000
EMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -27,200-0.0151,026,538


การเคลื่อนไหวทั้งหมด
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SCBMACQUARIE EMERGING MARKETS ASIAN TRADING PTE.LIMITED-29036000*-4,239.26ต่ำกว่า 0.5%
SCBNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC17,971,8962,623.9041,195,852
SCBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-17325250*-2,529.49ต่ำกว่า 0.5%
SCBLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED7,911,9001,155.14197,597,571
SCBCHASE NOMINEES LIMITED-5,196,633-758.71241,716,242
SCBBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-1,450,000-211.7031,483,300
SCBSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,256,269183.42243,929,829
SCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,219,341-178.02105,482,923
SCBSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY449,70465.6647,678,491
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON355,30051.8744,304,200
SCBNORBAX, INC.224,19032.7317,347,010
SCBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD157,40022.9826,128,957
SCBGIC PRIVATE LIMITED145,10021.1822,972,100
SCBNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-61,500-8.9826,424,462
PSสำนักงานประกันสังคม53927500*1,577.3853,927,500
PSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -32,903,192-962.4232,779,581
PSCHASE NOMINEES LIMITED30145200*881.7530,145,200
PSสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-26809100*-784.17ต่ำกว่า 0.5%
PSSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-19925900*-582.83ต่ำกว่า 0.5%
PSCHASE NOMINEES LIMITED 28-17979849*-525.91ต่ำกว่า 0.5%
PSนายอนุชา กิจธนามงคลชัย-13720000*-401.31ต่ำกว่า 0.5%
PSN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1-13515200*-395.32ต่ำกว่า 0.5%
PSกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-13024400*-380.96ต่ำกว่า 0.5%
PSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 411828900*346.0011,828,900
PSSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-6,023,548-176.1922,936,029
PSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-1,340,700-39.2211,609,800
PSนางรัตนา พรมสวัสดิ์320,9009.3969,320,400
PSUBS AG SINGAPORE BRANCH-36,000-1.05100,000,000
BAนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ63,628,0001,317.10446,649,100
BAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,236,793-336.1025,501,787
BAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว13,659,000282.7448,654,900
BAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ13506900*279.5913,506,900
BAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2513,412,100277.6325,439,000
BAนายณัฐพล จุฬางกูร-13387300*-277.12ต่ำกว่า 0.5%
BAกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด13196000*273.1613,196,000
BAน.ส.นภมาศ ลัดพลี-12083400*-250.13ต่ำกว่า 0.5%
BANORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-11330500*-234.54ต่ำกว่า 0.5%
BAบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)-10808600*-223.74ต่ำกว่า 0.5%
BACREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-6,552,600-135.6415,590,100
BAนางอาริญา ปราสาททองโอสถ33,0000.68155,073,000
TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)40,850,0001,348.05112,700,000
TCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -26,966,193-889.88162,004,799
TCAPNORBAX INC.,-9734000*-321.22ต่ำกว่า 0.5%
TCAPนายปริญญา เธียรวร8400000*277.208,400,000
TCAPCHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED-7280500*-240.26ต่ำกว่า 0.5%
TCAPNORBAX, INC.7141400*235.677,141,400
TCAPN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5-7113200*-234.74ต่ำกว่า 0.5%
TCAPนางสุภา สุพรรณธะริดา7000000*231.007,000,000
TCAPกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี-6659100*-219.75ต่ำกว่า 0.5%
TCAPนางสมทรง ลาภานันต์รัตน์6500000*214.506,500,000
TCAPNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-5,143,700-169.7425,268,700
TCAPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-4,600,000-151.8013,780,400
TCAPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,436,961-146.4246,779,921
TCAPN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1-4,126,400-136.178,082,358
TCAPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-3,750,370-123.769,204,690
TCAPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-3,404,016-112.3326,948,439
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล1,750,00057.7512,637,300
TCAPน.ส.อตินุช ตันติวิท1,600,00052.8018,254,972
TCAPBNY MELLON NOMINEES LIMITED-1,577,427-52.0612,657,457
TCAPสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด1,330,90043.9210,530,900
TCAPDBS BANK LTD410,00013.5310,122,950
TCAPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-391,400-12.928,670,900
TCAPนายปิยะ ชื่นชมเดช330,00010.898,050,000
TCAPEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-216,500-7.1410,586,900
TCAPCLEARSTREAM NOMINEES LTD-208,200-6.878,043,845
TCAPCHASE NOMINEES LIMITED137,0174.5262,618,729
TFบริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด75,50011.852,038,420
TFบริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด24,8003.893,559,700
TFบริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด14,5002.281,977,540
TFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,8000.911,945,000
TFน.ส.พจนี พะเนียงเวทย์4,5000.712,014,500
TFบริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด2,9000.461,309,850
AEONTSBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-4,242,700-404.121,842,000
AEONTSNORBAX, INC.2918500*277.992,918,500
AEONTSNORBAX INC.,-2918400*-277.98ต่ำกว่า 0.5%
AEONTSBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-1,842,000-175.454,242,700
AEONTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -881,200-83.9318,641,704
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ592,40056.433,394,300
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว559,60053.304,145,000
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท397,80037.893,699,300
AEONTSกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ205,70019.591,539,100
AEONTSHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD86,8008.271,869,500
AEONTSกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-68,900-6.562,110,400
AEONTSBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-59,000-5.6211,462,900
AEONTSCHASE NOMINEES LIMITED21,3002.031,485,000
SPCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-30,231,700-737.655,204,900
SPCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-20,838,100-508.4514,598,500
SPCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-15,436,600-376.6520,000,000
SPCGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -13,067,022-318.8441,860,849
SPCGCHASE NOMINEES LIMITED5978700*145.885,978,700
SPCGHSBC BANK PLC5844400*142.605,844,400
SPCGบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด4849600*118.334,849,600
SPCGGulf International Investment (Hong Kong) Limited-2,000,000-48.8081,998,952
SPCGSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED873,33521.318,170,700
PRMR.PETER ERIC DENNIS1167625*59.551,167,625
PRนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-849900*-43.34ต่ำกว่า 0.5%
PRHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-102,200-5.211,179,700
PRนายกอบกิจ ว่องเวศน์-4,600-0.23786,700
PRTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-1,000-0.051,365,700
MCOTสำนักงานประกันสังคม10121500*104.2510,121,500
MCOTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-6685200*-68.86ต่ำกว่า 0.5%
MCOTนางจันทนา กุลถาวรากร5088400*52.415,088,400
MCOTนายชาญชัย กุลถาวรากร-4236300*-43.63ต่ำกว่า 0.5%
MCOTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,871,800-19.284,831,290
MCOTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-807,700-8.324,311,174
MCOTนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์429,4004.426,265,400
MODERNTHE BANK OF NEW YORK MELLON-60,900,000-517.655,100,000
MODERNน.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์10500000*89.2510,500,000
MODERNบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)9260700*78.729,260,700
MODERNนายยงยุทธ์ วรดิษฐกิตติกุล-7550100*-64.18ต่ำกว่า 0.5%
MODERNบริษัท เปเปอร์ ทรี โฮลดิ้ง จำกัด5000000*42.505,000,000
MODERNน.ส.แสนดี อุษณาจิตต์-4684000*-39.81ต่ำกว่า 0.5%
MODERNนายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์4510000*38.344,510,000
MODERNนายกิตติ ธนนิธาพร-4444380*-37.78ต่ำกว่า 0.5%
MODERNนายนิติ เนื่องจำนงค์3,010,00025.597,220,000
MODERNนางชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม3,000,00025.5034,101,840
MODERNNORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT-1,850,000-15.7317,399,300
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,535,300-13.0510,460,800
MODERNนางจินตนา ธนนิธาพร1,481,46012.5914,025,320
MODERNนางมยุรา จินตรัศมี-1,100,000-9.357,000,000
MODERNนางนันทณัช บุษยโภคะ1,000,0008.506,000,000
MODERNนายสิทธิ เนื่องจำนงค์1,000,0008.505,000,000
MODERNนายวศิน ดำรงสกุลวงษ์676,2005.757,571,300
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-650,700-5.5330,811,200
MODERNน.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง580,0004.937,200,000
MODERNนายธนรรถ บุษยโภคะ550,0004.687,750,000
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-447,100-3.8016,445,200
MODERNน.ส.สุธีรา บุษยโภคะ400,0003.4014,000,000
MODERNนางธนิตา ชัยยศบูรณะ400,0003.4012,400,000
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-184,700-1.574,595,400
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-100,500-0.856,056,400
MODERNนางพรพรรณ พาพร70,0000.6017,854,029
BIGนายวิโรจน์ ทักษิณานุกร-172684400*-276.30ต่ำกว่า 0.5%
BIGน.ส.สุวิมล รัตนหิรัญกรณ์-70022508*-112.04ต่ำกว่า 0.5%
BIGน.ส.กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์68900000*110.2468,900,000
BIGนายกิตติ ฐาปนสกุลวงศ์66900000*107.0466,900,000
BIGน.ส.ธนมน ปัญญาดิลก56,897,00091.0496,907,000
BIGนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล52473800*83.9652,473,800
BIGนายเอกชัย เวชพงศา40094000*64.1540,094,000
BIGน.ส.สุวิมล รัตนหิรัญภรณ์35738000*57.1835,738,000
BIGนายปกรณ์ ธีรธำรง-35239468*-56.38ต่ำกว่า 0.5%
BIGนางธิติมา หวังธีระประเสริฐ32680000*52.2932,680,000
BIGนายวิทยา จักรเพ็ชร30000000*48.0030,000,000
BIGนางรัสรินทร์ เกตุมงคลสิโรจน์21350000*34.1621,350,000
BIGน.ส.นฤมล แมงทับ-20000000*-32.00ต่ำกว่า 0.5%
BIGนายกิตติเชษฐ์ โชคไพบูลย์4,000,0006.40296,424,400
BIGนายบรรจง คงพิชิตโชค-1,200,000-1.9238,100,000
BIGนางวิราณีย์ องค์วาสิฏฐ์-900,000-1.4462,207,552
NUSAนายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์400000000*440.00400,000,000
NUSAนายณัฐภณ โทณะวนิก348,664,300383.53395,991,400
NUSAนายวิรศักดิ์ ศิริรัตน์172000000*189.20172,000,000
NUSAนายเรวัต ปรีดารัชตะ143812093*158.19143,812,093
NUSAน.ส.ณิชมน เคารพกิตติวงศ์-136,560,000-150.2263,440,000
NUSAนายวงศกร เทพเจริญ117913665*129.71117,913,665
NUSAนางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ-105935000*-116.53ต่ำกว่า 0.5%
NUSAนายวสินธ์ ศิริรัตน์104,780,400115.26239,150,400
NUSAนางสุมาลี อ่องจริต-100000000*-110.00ต่ำกว่า 0.5%
NUSAบริษัท ดับเบิ้ลยูเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด100000000*110.00100,000,000
NUSAนายยุรนันท์ ภมรมนตรี-75000000*-82.50ต่ำกว่า 0.5%
NUSAน.ส.วิษณี เทพเจริญ-58654400*-64.52ต่ำกว่า 0.5%
NUSAนายสุวิชา พานิชผล-57463200*-63.21ต่ำกว่า 0.5%
NUSAน.ส.กมลพร กฤษณา53123020*58.4453,123,020
NUSAนายภูมิภัทร ลีลาปัญญาเลิศ50000000*55.0050,000,000
NUSAนายชูชัย จึงเจริญสุขยิ่ง-41224700*-45.35ต่ำกว่า 0.5%
NUSAนายธนพล เจิมประไพ-34,000,000-37.40106,262,600
NUSAน.ส.จันทร์จิรา ตันตยานุสรณ์32984500*36.2832,984,500
NUSAน.ส.วรินภร จันทรโรจน์วานิช32252900*35.4832,252,900
NUSAนางจิดาภา กันตสุสิระ-31896600*-35.09ต่ำกว่า 0.5%
NUSAนายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา30000000*33.0030,000,000
NUSAนายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์-30,000,000-33.00138,865,900
NUSAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -29329904*-32.26ต่ำกว่า 0.5%
NUSAนายมังกร วณิชติสุวรรณ29180000*32.1029,180,000
NUSAน.ส.พรไพลิน เยาวพงศ์ประยูร-28868500*-31.76ต่ำกว่า 0.5%
NUSAนายภูตะคา ชัยเชาวรัตน์-27109698*-29.82ต่ำกว่า 0.5%
NUSACREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-26999921*-29.70ต่ำกว่า 0.5%
NUSAบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-26429245*-29.07ต่ำกว่า 0.5%
NUSAนายน้ำเพชร ปานะถึก-24300000*-26.73ต่ำกว่า 0.5%
NUSAนางวนิดา เพียรพาณิชย์พร-22731000*-25.00ต่ำกว่า 0.5%
NUSAน.ส.ลักษณา จริยวัฒน์สกุล-22271872*-24.50ต่ำกว่า 0.5%
NUSAน.ส.ปิยะดา นวกิจพิทักษ์-15,000,000-16.5045,000,000
NUSAนายอำนาจ วุฒิปกรณ์กิตติ9,150,00010.0738,900,000
NUSAนางศิริญา เทพเจริญ4,728,5005.20369,085,794
NUSAนายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร3,000,0003.3081,600,081
JMARTTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT20720800*190.6320,720,800
JMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,937,985-73.033,663,265
JMARTนายศิริศักดิ์ สนโสภณ4650000*42.784,650,000
JMARTบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด3182700*29.283,182,700
JMARTน.ส.ภานุรัตน์ จตุรานนท์-3082125*-28.36ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนายสุวัฒน์ นิยมเสถียร2779350*25.572,779,350
JMARTนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา2,499,60023.0067,963,918
JMARTน.ส.ยุวดี พงษ์อัชฌา1,220,80011.2360,754,305
JMARTนายพีรนาถ โชควัฒนา-720,064-6.628,268,661
JMARTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-487,750-4.4938,433,750
JMARTนายอดิศักดิ์ นาคเนาวทิม-319,100-2.944,507,575
JMARTนายสมยศ อนันตประยูร-300,000-2.762,837,400
JMARTนายณภัทร ปัญจคุณาธร200,0001.844,700,000
JMARTนางวราณี เสรีวิวัฒนา145,6001.346,345,600
JMARTนายสมศักดิ์ ติรกานันท์-78,800-0.723,548,675
LIVEนางธนุดี สิงหเสนี420339305*319.46420,339,305
LIVECREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-388000000*-294.88ต่ำกว่า 0.5%
LIVEน.ส.วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล360000000*273.60360,000,000
LIVEนายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ300000000*228.00300,000,000
LIVEนายสยาม ภู่พกสกุล300000000*228.00300,000,000
LIVEนายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย270,800,000205.81358,800,000
LIVEน.ส.จุรีพร กวีวิโรจน์กุล-220081201*-167.26ต่ำกว่า 0.5%
LIVEUBS AG HONG KONG BRANCH167739700*127.48167,739,700
LIVEนางอำไพ หาญไกรวิไลย์-150000000*-114.00ต่ำกว่า 0.5%
LIVEนายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล113,459,00086.23167,622,400
LIVEนายสินโชค พิริโยทัยสกุล107,584,00081.76193,261,100
LIVEนายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา84200000*63.9984,200,000
LIVEBANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE82,720,00062.87560,476,487
LIVEนางมาลินี อมรวิชัยไพศาล70950000*53.9270,950,000
LIVEนายปรีชา อภินันท์กูล67116300*51.0167,116,300
LIVEนายภานุ วิทยอำนวยคุณ66000000*50.1666,000,000
LIVEนายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล-56873700*-43.22ต่ำกว่า 0.5%
LIVEนายสง่า ตั้งจันสิริ56000000*42.5656,000,000
LIVEนางนวลพรรณ ล่ำซำ48000028*36.4848,000,028
LIVEนางระตินันท์ อัศวชัย-45745000*-34.77ต่ำกว่า 0.5%
LIVEนายกฤษณ์ ออศิริวิกรณ์-42224700*-32.09ต่ำกว่า 0.5%
LIVEนางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม-42000000*-31.92ต่ำกว่า 0.5%
LIVEนางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา39,000,00029.64150,000,000
LIVECREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH37000000*28.1237,000,000
LIVEนางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์-37000000*-28.12ต่ำกว่า 0.5%
LIVEนายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย-36,490,000-27.73135,010,040
LIVEนายอรณพ สมบูรณ์นะ36000000*27.3636,000,000
LIVEน.ส.เพ็ญประภา บูลภักดิ์-35446280*-26.94ต่ำกว่า 0.5%
LIVEนายชัชชัย กีรติวรสกุล-35000000*-26.60ต่ำกว่า 0.5%
LIVEนายวีร์กฤติ บวรอัศวกุล32,800,70024.93110,460,700
LIVEนายธนรัชต์ คล้ายมณี-31500000*-23.94ต่ำกว่า 0.5%
LIVEนายภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย-28,950,000-22.0041,000,000
LIVEนายนพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์12,300,0009.35100,300,000
LIVEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,957,3011.49213,286,690
GRANDนายสุรเดช นฤหล้า-66321723*-68.31ต่ำกว่า 0.5%
GRANDบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)49099819*50.5749,099,819
GRANDบริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด48,883,74550.351,026,558,657
GRANDน.ส.ขวัญเรือน กัญจา30441800*31.3630,441,800
GRANDนายนรินทร์ นฤหล้า29766355*30.6629,766,355
GRANDCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-24872584*-25.62ต่ำกว่า 0.5%
GRANDธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)24000000*24.7224,000,000
GRANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -20,729,528-21.3544,940,443
GRANDนายกิรินทร์ นฤหล้า13,756,98514.1737,756,985
GRANDนายวรินทร์ นฤหล้า12,503,42612.8831,571,966
GRANDCitynet Asia Limited9,850,00010.15206,850,000
GRANDบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)7,000,0007.21147,000,000
GRANDนายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์4,506,5054.6445,078,605
GRANDน.ส.ศรัญญา ชัยจุฑาพร4,334,4664.4691,023,800
GRANDนายทวี อนันตรัตนา2,489,6902.5652,283,490
GRANDนายธีรธัช พูลเกษม2,067,8152.1343,424,115
GRANDนายลักษณ์ นฤหล้า1,200,0001.2425,200,000
GRANDนายสุรินทร์ นฤหล้า1,200,0001.2425,200,000
GRANDนายราชวิน นฤหล้า1,050,0001.0822,050,000
GRANDนายอมรินทร์ นฤหล้า880,0000.9118,480,000
GRANDนายชัยยงค์ ลีปริคณห์855,0000.8817,955,000
APCSบริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด78000000*666.9078,000,000
APCSนางภาณี การุณกรสกุล-49633100*-424.36ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร20028400*171.2420,028,400
APCSน.ส.อัญชลี การุณกรสกุล-18865000*-161.30ต่ำกว่า 0.5%
APCSน.ส.จิตติมา การุณกรสกุล-16170000*-138.25ต่ำกว่า 0.5%
APCSน.ส.อรวรรณ การุณกรสกุล-16170000*-138.25ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายชาญชัย กุลถาวรากร15000000*128.2515,000,000
APCSน.ส.เบญจพร การุณกรสกุล-14600000*-124.83ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ14090000*120.4714,090,000
APCSนายภัทร์ การุณกรสกุล-12331700*-105.44ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายสุชาติ อุสาหะ12000000*102.6012,000,000
APCSนายพิชญ์ การุณกรสกุล-10,000,000-85.503,475,000
APCSน.ส.สาธินี จันทศาศวัต7107000*60.767,107,000
APCSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5994440*51.255,994,440
APCSนายพรพรหม พรหมวาณิช4536100*38.784,536,100
APCSนายอนันต์ สิทธิธนาสุทธิ์-4205700*-35.96ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายสิโรจน์ แสงเทวาภรณ์4022600*34.394,022,600
APCSน.ส.รัชนีย์ เอื้อเวชนิชกุล-3700600*-31.64ต่ำกว่า 0.5%
APCSน.ส.รัตนา เอื้อเสริมพงศ์3554500*30.393,554,500
APCSน.ส.ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม3295300*28.173,295,300
APCSนายอภินันท์ ม่วงสุขำ2384300*20.392,384,300
APCSนายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์-2350000*-20.09ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายวิทยา นราธัศจรรย์-2300000*-19.67ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายวรพจน์ จรรย์โกมล2203500*18.842,203,500
APCSนายธนภรณ์ งามมงคลรัตน์2129900*18.212,129,900
APCSน.ส.พร้อมพร อังสุพันธุ์2041100*17.452,041,100
APCSน.ส.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี-2000000*-17.10ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายบุญชู ลิ่มอติบูลย์2000000*17.102,000,000
APCSบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)-1882000*-16.09ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายปฏิญญา เทวอักษร-1660000*-14.19ต่ำกว่า 0.5%
APCSนายภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล1,566,50013.393,578,300
CITYนายสันติ เต็มกุลเกียรติ2500000*10.152,500,000
CITYนายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์2,103,0008.545,205,000
CITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,963,400-7.977,364,000
CITYพันตรีฑิฆัมพร ชมเดช1606100*6.521,606,100
CITYนายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์723,2002.945,243,100
CITYนายรุ่งโรจน์ นภาอัมพร150,0000.611,800,000
EMCนายอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล-147,141,500-41.2042,105,700
EMCBANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE-123,291,300-34.5221,708,700
EMCนายชินชัย ลีนะบรรจง102,327,30028.65279,327,300
EMCนายจิรวุฒิ คุวานันท์100,000,00028.00167,479,736
EMCนายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล-56,914,500-15.9447,444,900
EMCน.ส.น้ำทิพย์ ชลสายพันธ์50000000*14.0050,000,000
EMCนางสุปราณี ชัยชูเกียรติ40,000,00011.2082,000,000
EMCนายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์-39785000*-11.14ต่ำกว่า 0.5%
EMCนายปฏิญญา เทวอักษร37110000*10.3937,110,000
EMCนายสินโชค พิริโยทัยสกุล-36,155,100-10.1239,587,500
EMCนายชาลี จังวิจิตรกุล34250000*9.5934,250,000
EMCนายวัฒนพงษ์ โชติมา30000000*8.4030,000,000
EMCนายสุรชัย ศรีสันติสุข26024200*7.2926,024,200
EMCMR.HSING-CHUNG YEN23922000*6.7023,922,000
EMCนางสลิ่ม ธนาชีวิต-20000000*-5.60ต่ำกว่า 0.5%
EMCนายสุชาติ งามเลิศกุล-19130800*-5.36ต่ำกว่า 0.5%
EMCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH13,714,6003.84133,169,700
EMCนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์-3,400,000-0.9561,654,487
EMCนายน้ำ ชลสายพันธ์60,0000.0233,529,800
EMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -27,200-0.0151,026,538


บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 19102558 92841

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...