วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Oct 2015)

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 16 กันยายน 2558  ถึง 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา 35 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

กองทุน อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว ซื้อ BANPU และ Big Name ประทีป ตั้งมติธรรม เพิ่มพอร์ท
WHA เสี่ยปู่สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล และ นเรศ งามอภิชน ลดพอร์ทลงรวมกัน มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท
เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ ซื้อ AJD
PTT PEOPLE'S BANK OF CHINA ซื้อหุ้นเข้ามาจนติดผู้ถือหุ้นใหญ่

การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
WHAนายนเรศ งามอภิชน-82,000,000-254.2071,000,000
BANPUนายประทีป ตั้งมติธรรม9,501,500189.0844,835,600
SUSCOนายทวีฉัตร จุฬางกูร22000000*67.3222,000,000
AJDนายวิชัย วชิรพงศ์38677400*66.5338,677,400
WHAนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-17,595,000-54.54475,800,000
DRTนายปริญญา เธียรวร7000000*31.227,000,000
SUSCOนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ-7,495,400-22.94117,473,800
ZMICOนายประสาธน์ มหากิจศิริ14,293,61718.3036,711,300
KKPนางวรรณสมร วรรณเมธี509,00015.6528,252,203
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล210,0009.244,210,000
TMILLนายอนุรักษ์ บุญแสวง-1455000*-4.51ต่ำกว่า 0.5%
AFCนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต133,9001.551,830,900
SUSCOน.ส.อุษณา มหากิจศิริ-185,400-0.5729,900,000


การเคลื่อนไหว กองทุน
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PTTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-21838200*-5,263.01ต่ำกว่า 0.5%
PTTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,302,352-4,651.87145,843,367
PTTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)15301750*3,687.7215,301,750
PTTสำนักงานประกันสังคม26560500*6,401.0826,560,500
KBANKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -97,474,701-16,375.75573,587,562
KBANKสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-24040650*-4,038.83ต่ำกว่า 0.5%
KBANKกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)2,832,900475.9315,210,450
KBANKสำนักงานประกันสังคม38992400*6,550.7238,992,400
BBLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-30904600*-4,913.83ต่ำกว่า 0.5%
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-10038900*-1,596.19ต่ำกว่า 0.5%
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว8,2001.3012,879,000
BBLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11754800*1,869.0111,754,800
BBLสำนักงานประกันสังคม42528500*6,762.0342,528,500
BBLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,970,7027,150.34646,578,392
BAYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38379318*-1,151.38ต่ำกว่า 0.5%
TOPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-14084000*-749.97ต่ำกว่า 0.5%
TOPสำนักงานประกันสังคม18369000*978.1518,369,000
TOPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,682,9541,154.62134,620,007
BANPUสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-35710000*-710.63ต่ำกว่า 0.5%
BANPUบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -17,494,342-348.14169,460,788
BANPUกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว13276800*264.2113,276,800
BANPUสำนักงานประกันสังคม46249000*920.3646,249,000
WHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -18,187,234-56.38132,375,092
CIMBTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -745,125-1.12135,886,729
KKPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -840,655-25.8550,024,099
KKPกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว246,3007.574,495,300
AAVกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด-25618500*-109.65ต่ำกว่า 0.5%
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-6,757,300-28.92105,297,300
AAVกองทุนเปิด บัวแก้ว820,3003.5133,890,000
AAVกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด2,943,30012.60103,393,700
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ10,738,60045.9644,777,400
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ12,749,60054.5753,211,500
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ19,452,60083.2672,273,900
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน27695400*118.5427,695,400
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2531,847,100136.31136,174,100
AAVกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์32775700*140.2832,775,700
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว63,710,900272.68229,028,200
AAVบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 92,137,900394.35464,731,991
WORKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 225,5009.9216,465,032
IFECกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-10257751*-101.55ต่ำกว่า 0.5%
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,619,44855.6325,298,290
IFECกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์12287700*121.6512,287,700
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ868,00011.377,333,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,138,10014.914,224,500
THRELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,663,58021.798,276,578
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/252,437,70031.9310,814,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล3361700*44.043,361,700
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (2)3432000*44.963,432,000
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)3507900*45.953,507,900
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว3562500*46.673,562,500
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด3744200*49.053,744,200
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท3,985,50052.2111,119,013
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว4,239,80055.5411,788,803
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ4623521*60.574,623,521
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4884500*63.994,884,500
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ5,151,20067.4810,931,229
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)5799000*75.975,799,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว5,870,40076.9021,065,600
THRELกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์8496900*111.318,496,900
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,240,65064.05127,340,150
BROOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -755,200-0.65243,274,540
SUSCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -447,601-1.3713,255,531
SIAMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,705,400-5.7312,463,100
ZMICOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -94,648-0.12103,541,682
Tบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -446,351-0.0844,028,364
MBAXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,8000.351,478,300
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)-1771000*-17.71ต่ำกว่า 0.5%
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 2,918,00029.1826,020,300
MJLFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -7,515,715-99.962,899,185
MJLFกองทุนเปิดแอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้3370600*44.833,370,600
MJLFกองทุนเปิดธนชาต พร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์4037100*53.694,037,100
SSPFบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์-3940000*-26.20ต่ำกว่า 0.5%
SSPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-234,000-1.561,168,300
SSPFบริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์1476900*9.821,476,900


การเคลื่อนไหว ทั้งหมด
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PTTCHASE NOMINEES LIMITED 42-53971801*-13,007.20ต่ำกว่า 0.5%
PTTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-26,087,536-6,287.1014,470,337
PTTGIC PRIVATE LIMITED - C-23525500*-5,669.65ต่ำกว่า 0.5%
PTTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-21838200*-5,263.01ต่ำกว่า 0.5%
PTTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,302,352-4,651.87145,843,367
PTTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-11,215,347-2,702.9031,274,940
PTTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-5,060,071-1,219.4820,335,198
PTTTHE BANK OF NEW YORK MELLON-435,600-104.9823,929,500
PTTEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,357,100568.0619,096,000
PTTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)15301750*3,687.7215,301,750
PTTPEOPLE S BANK OF CHINA17564500*4,233.0417,564,500
PTTGIC PRIVATE LIMITED26273200*6,331.8426,273,200
PTTสำนักงานประกันสังคม26560500*6,401.0826,560,500
PTTCHASE NOMINEES LIMITED94260308*22,716.7394,260,308
KBANKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -97,474,701-16,375.75573,587,562
KBANKHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-37,829,577-6,355.3719,998,949
KBANKGIC PRIVATE LIMITED - C-35319200*-5,933.63ต่ำกว่า 0.5%
KBANKNORBAX INC.,-25048690*-4,208.18ต่ำกว่า 0.5%
KBANKสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-24040650*-4,038.83ต่ำกว่า 0.5%
KBANKTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-23321170*-3,917.96ต่ำกว่า 0.5%
KBANKบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-21126188*-3,549.20ต่ำกว่า 0.5%
KBANKJPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION-16531329*-2,777.26ต่ำกว่า 0.5%
KBANKRBC INVESTOR SERVICES TRUST-8,796,597-1,477.8315,948,877
KBANKNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-6,190,556-1,040.0139,588,858
KBANKLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-3,588,400-602.8516,558,400
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED-2,896,591-486.63282,732,148
KBANKSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY926,278155.61113,914,822
KBANKNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,462,879245.7618,104,817
KBANKกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)2,832,900475.9315,210,450
KBANKTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51004,973,728835.5917,623,436
KBANKTHE BANK OF NEW YORK MELLON5,223,328877.5241,448,956
KBANKHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C13723488*2,305.5513,723,488
KBANKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED13,888,8062,333.32237,897,999
KBANKNORBAX, INC.22514295*3,782.4022,514,295
KBANKMACQUARIE EMERGING MARKETS ASIAN TRADING PTE.LIMITED23119863*3,884.1423,119,863
KBANKสำนักงานประกันสังคม38992400*6,550.7238,992,400
KBANKGIC PRIVATE LIMITED39514400*6,638.4239,514,400
BBLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-43,468,238-6,911.4525,690,400
BBLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-32,973,201-5,242.7436,185,437
BBLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-30904600*-4,913.83ต่ำกว่า 0.5%
BBLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-30,865,578-4,907.6329,178,645
BBLTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-17968044*-2,856.92ต่ำกว่า 0.5%
BBLGIC PRIVATE LIMITED - C-17867900*-2,841.00ต่ำกว่า 0.5%
BBLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-16288646*-2,589.89ต่ำกว่า 0.5%
BBLNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-15604394*-2,481.10ต่ำกว่า 0.5%
BBLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-13,982,922-2,223.2838,943,953
BBLBNY MELLON NOMINEES LIMITED-12043925*-1,914.98ต่ำกว่า 0.5%
BBLCHASE NOMINEES LIMITED-10,394,360-1,652.7064,717,091
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-10038900*-1,596.19ต่ำกว่า 0.5%
BBLMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-9,767,301-1,553.0023,813,249
BBLNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-6,067,302-964.7022,738,319
BBLRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-2,235,100-355.3811,901,335
BBLบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-2,060,571-327.6356,381,832
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-577,200-91.7717,257,900
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว8,2001.3012,879,000
BBLUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account20,0003.1834,207,350
BBLUBS AG SINGAPORE BRANCH137,20021.8111,328,250
BBLHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C5,068,400805.8815,425,359
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON6,069,169965.0017,257,900
BBLLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED9820670*1,561.499,820,670
BBLบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9832500*1,563.379,832,500
BBLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11754800*1,869.0111,754,800
BBLGIC PRIVATE LIMITED17434800*2,772.1317,434,800
BBLMACQUARIE EMERGING MARKETS ASIAN TRADING PTE.LIMITED30618200*4,868.2930,618,200
BBLสำนักงานประกันสังคม42528500*6,762.0342,528,500
BBLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,970,7027,150.34646,578,392
BAYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38379318*-1,151.38ต่ำกว่า 0.5%
TOPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-41,825,860-2,227.2320,285,500
TOPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-32,485,792-1,729.8714,656,500
TOPGIC PRIVATE LIMITED - C-22346400*-1,189.95ต่ำกว่า 0.5%
TOPCHASE NOMINEES LIMITED 15-17987615*-957.84ต่ำกว่า 0.5%
TOPCHASE NOMINEES LIMITED 1-17004179*-905.47ต่ำกว่า 0.5%
TOPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-14966701*-796.98ต่ำกว่า 0.5%
TOPJPMORGAN THAILAND FUND-14347700*-764.02ต่ำกว่า 0.5%
TOPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-14084000*-749.97ต่ำกว่า 0.5%
TOPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-13086386*-696.85ต่ำกว่า 0.5%
TOPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-7,669,338-408.3957,745,008
TOPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-3,115,067-165.8824,474,428
TOPEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD950,70050.6213,039,700
TOPCHASE NOMINEES LIMITED15,548,565827.9626,027,365
TOPสำนักงานประกันสังคม18369000*978.1518,369,000
TOPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,682,9541,154.62134,620,007
TOPGIC PRIVATE LIMITED30273900*1,612.0930,273,900
TOPNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC45,444,6002,419.9275,968,858
BANPUHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-75,844,417-1,509.3017,528,581
BANPUสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-35710000*-710.63ต่ำกว่า 0.5%
BANPUHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-33,423,255-665.1259,949,743
BANPUGIC PRIVATE LIMITED - C-24212400*-481.83ต่ำกว่า 0.5%
BANPUบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -17,494,342-348.14169,460,788
BANPUJPMORGAN THAILAND FUND-13093000*-260.55ต่ำกว่า 0.5%
BANPUบริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด-10,650,000-211.9426,950,000
BANPUCHASE NOMINEES LIMITED-3,506,758-69.7823,636,959
BANPUSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,463,011-29.1115,974,787
BANPUTHE BANK OF NEW YORK MELLON-438,000-8.7213,710,620
BANPUนางอารดา ลัทธะพานิชย์550,00010.9515,241,000
BANPUSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED571,09411.3638,106,389
BANPUนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ900,00017.9114,004,410
BANPUนายกมล ว่องกุศลกิจ1,000,00019.9048,646,210
BANPUนายสุนทร ว่องกุศลกิจ1,500,00029.8524,963,260
BANPUEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,702,90073.6922,272,800
BANPUนายประทีป ตั้งมติธรรม9,501,500189.0844,835,600
BANPUกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว13276800*264.2113,276,800
BANPUGIC PRIVATE LIMITED21619300*430.2221,619,300
BANPUสำนักงานประกันสังคม46249000*920.3646,249,000
WHASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-108,677,315-336.90808,772,700
WHAนายนเรศ งามอภิชน-82,000,000-254.2071,000,000
WHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -18,187,234-56.38132,375,092
WHAนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-17,595,000-54.54475,800,000
WHAนายสุรชัย ทิพานำชัย100,0000.3192,693,750
WHAนางเฉลียว ศรีชัยวัฒน์350,0001.0997,350,000
WHAนายสัญชัย สุขสมชีวิน2,860,0008.8798,000,000
WHAนายสมยศ อนันตประยูร3,000,0009.301,594,031,670
WHAนายวุฒิ จารุกรสกุล4,275,00013.25193,820,000
WHAน.ส.นลินรัตน์ แซ่อึ้ง4,500,00013.95129,190,980
CIMBTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -745,125-1.12135,886,729
KKPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -840,655-25.8550,024,099
KKPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-800,600-24.6210,464,879
KKPCHASE NOMINEES LIMITED-333,400-10.2562,052,865
KKPEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-45,500-1.405,739,600
KKPNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC16,4000.509,351,301
KKPกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว246,3007.574,495,300
KKPนางวรรณสมร วรรณเมธี509,00015.6528,252,203
KKPN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 112,297,10070.6412,752,400
AAVกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด-25618500*-109.65ต่ำกว่า 0.5%
AAVบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-24276300*-103.90ต่ำกว่า 0.5%
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-6,757,300-28.92105,297,300
AAVกองทุนเปิด บัวแก้ว820,3003.5133,890,000
AAVนายปรีชญา รัศมีธานินทร์2,000,0008.5628,500,000
AAVกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด2,943,30012.60103,393,700
AAVบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,563,50015.2534,763,500
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ10,738,60045.9644,777,400
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ12,749,60054.5753,211,500
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ19,452,60083.2672,273,900
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน27695400*118.5427,695,400
AAVTHE REGISTERED PROVIDENT FUND OF THE PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY BY BBL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.30689100*131.3530,689,100
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2531,847,100136.31136,174,100
AAVกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์32775700*140.2832,775,700
AAVกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว63,710,900272.68229,028,200
AAVบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 92,137,900394.35464,731,991
WORKน.ส.ปานตา นิรันดร์กุล-705,300-31.032,210,300
WORKนายธวัช เพชรโลหะกุล58,0002.552,245,660
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล210,0009.244,210,000
WORKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 225,5009.9216,465,032
WORKTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT4697700*206.704,697,700
IFECนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-69,210,000-685.1810,000,000
IFECนายอธิสันต์ จิรารยะพงศ์-14200000*-140.58ต่ำกว่า 0.5%
IFECกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-10257751*-101.55ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายโสภณ พานิชพันธ์-9543570*-94.48ต่ำกว่า 0.5%
IFECน.ส.เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล-9350000*-92.57ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า-9348488*-92.55ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์-5,000,000-49.50102,321,638
IFECนายณรงค์ เตชะไชยวงศ์-3,236,552-32.0422,912,888
IFECนายมานิต มัสยวาณิช-2,001,000-19.8110,515,000
IFECน.ส.โสพิศ ภูสนาคม-1,360,000-13.4615,840,000
IFECนายไกรวุฒิ คุณะเกษม-99,200-0.9819,745,970
IFECนายอนันต์ ตันตสิรินทร์20,0000.209,860,000
IFECนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์485,0204.8010,293,186
IFECนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร1,100,00010.8985,030,000
IFECบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)3,000,00029.7013,000,000
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,619,44855.6325,298,290
IFECนางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์7,963,60078.8491,305,175
IFECกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์12287700*121.6512,287,700
TIPนายทรงยศ เอื้อวัฒนา-1680600*-63.86ต่ำกว่า 0.5%
TIPนายประยุทธ เอื้อวัฒนา-780,500-29.6610,204,500
TIPนายชัยยันต์ เอื้อวัฒนา-29,000-1.104,286,000
TIPบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)28,6001.096,529,300
TIPนายปีติชา ผาสุพงษ์30,0001.141,720,000
TIPนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล860,00032.683,210,000
TIPนายธวัช ทรรศนีย์พงษ์1566000*59.511,566,000
THRELบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)-100,000,000-1,310.00148,999,930
THRELBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-19,287,200-252.665,918,024
THRELTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-12,710,500-166.516,954,700
THRELนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์-11283000*-147.81ต่ำกว่า 0.5%
THRELBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-4,605,224-60.3320,600,000
THRELนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-4298000*-56.30ต่ำกว่า 0.5%
THRELNORTRUST NOMINEES LIMITED-NORTHERN TRUST-PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCOATION OF COLORADO-4001600*-52.42ต่ำกว่า 0.5%
THRELนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย-3991300*-52.29ต่ำกว่า 0.5%
THRELTHE BANK OF NEW YORK MELLON-540,200-7.085,055,200
THRELHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-504,800-6.614,707,200
THRELบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)570,0007.473,620,060
THRELBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH660,0008.654,498,490
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ868,00011.377,333,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,138,10014.914,224,500
THRELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,663,58021.798,276,578
THRELSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,956,83525.6324,776,105
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/252,437,70031.9310,814,000
THRELนายณัชชัย ถาวรธวัช3140000*41.133,140,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล3361700*44.043,361,700
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกลุ่มบริษัทไออาร์พีซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (2)3432000*44.963,432,000
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)3507900*45.953,507,900
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว3562500*46.673,562,500
THRELNORTRUST NOMINEES LIMITED-NORTHERN TRUST-PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCOATION OF COLORADO3656400*47.903,656,400
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด3744200*49.053,744,200
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท3,985,50052.2111,119,013
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว4,239,80055.5411,788,803
THRELSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG4304100*56.384,304,100
THRELJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND4434900*58.104,434,900
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ4623521*60.574,623,521
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4884500*63.994,884,500
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ5,151,20067.4810,931,229
THRELN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 115,570,40072.9715,953,100
THRELนายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม5741900*75.225,741,900
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)5799000*75.975,799,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว5,870,40076.9021,065,600
THRELนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล7500000*98.257,500,000
THRELกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์8496900*111.318,496,900
THRELCHASE NOMINEES LIMITED8657400*113.418,657,400
AJDCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH-120000000*-206.40ต่ำกว่า 0.5%
AJDน.ส.จินดา มีมะโน-115,813,355-199.20123,827,800
AJDนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-47249800*-81.27ต่ำกว่า 0.5%
AJDนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์-45000000*-77.40ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายไพบูลย์ เตชกนก-30170000*-51.89ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายสมโภช บูรพาสกุล-25,500,000-43.8628,000,000
AJDนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร-22000000*-37.84ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายสุนทร ดีวงกิจ-21610700*-37.17ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายศิริชัย เทนอุทัย-21224700*-36.51ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายสง่า ตั้งจันสิริ-20500000*-35.26ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย-20000000*-34.40ต่ำกว่า 0.5%
AJDนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล-16602400*-28.56ต่ำกว่า 0.5%
AJDน.ส.ธวัลรัตน์ ฐิติวัฒน์กมล-15954000*-27.44ต่ำกว่า 0.5%
AJDนางกัลยา ลีลาเศรษฐกุล925,0001.5919,086,000
AJDนายวิศาล หล่อทองไพศาล937,2751.6131,892,775
AJDน.ส.สุภา แซ่ตั้ง1,080,0001.8618,093,000
AJDน.ส.จินตนา มีมะโน4,280,2557.3621,793,245
AJDนายอมร มีมะโน5,700,0009.80373,955,000
AJDน.ส.วนิดา วสีพันธ์พงศ์8,000,00013.76149,000,000
AJDนายโชติอนันต์ แสงพงษ์พิทยา11,838,30020.3636,966,790
AJDนายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ14,420,00024.80167,420,000
AJDน.ส.ธัญลักษณ์ ดีวงกิจ16506400*28.3916,506,400
AJDนางยุ้น พันทะเสน20527625*35.3120,527,625
AJDนางประไพ ยืนนาน21000000*36.1221,000,000
AJDนายพลเสฏฐ์ เตือนกุล22180000*38.1522,180,000
AJDน.ส.พัชรี ศิริโชติ23670000*40.7123,670,000
AJDนายชูเกียรติ รุจนพรพจี24,947,00042.9144,292,000
AJDนายสุทธิชัย จารุศิริ25000000*43.0025,000,000
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,240,65064.05127,340,150
AJDนายวิชัย วชิรพงศ์38677400*66.5338,677,400
AJDนายอานนท์ชัย วีระประวัติ80,000,000137.60110,000,000
DRTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-4,144,800-18.495,610,000
DRTนางจิดาภา กันตสุสิระ1,725,0007.697,335,000
DRTนายปริญญา เธียรวร7000000*31.227,000,000
BROOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -755,200-0.65243,274,540
BROOKนายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์3,655,0003.1449,000,000
SUSCOนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ-7,495,400-22.94117,473,800
SUSCOนายมงคล สิมะโรจน์-1,400,000-4.28131,900,000
SUSCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -447,601-1.3713,255,531
SUSCOน.ส.อุษณา มหากิจศิริ-185,400-0.5729,900,000
SUSCOร.ต.พยุง บุญศิริ ร.น.22,0000.0717,722,000
SUSCOนายพนัส รุ่งนพคุณศรี1,505,0004.6115,005,000
SUSCOน.ส.วีรินทร์ สิมะโรจน์2,550,0007.8013,500,000
SUSCOนายภิมุข สิมะโรจน์2,700,0008.2630,100,000
SUSCOนายมาวีร์ สิมะโรจน์2,700,0008.2630,200,000
SUSCOน.ส.วัชรี กระแสร์คุณ5950000*18.215,950,000
SUSCOนายทวีฉัตร จุฬางกูร22000000*67.3222,000,000
SIAMนายจิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์-5436600*-18.27ต่ำกว่า 0.5%
SIAMน.ส.นฤมล เจริญวนิชชากร-5000000*-16.80ต่ำกว่า 0.5%
SIAMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,705,400-5.7312,463,100
SIAMนายอำนวย วิชญะวิลาส-938,400-3.1514,030,600
SIAMน.ส.พักตร์สิดา สุขพันธี-239,500-0.805,850,200
SIAMนายธรรมรัตน์ ภาคอรรถ-36,400-0.125,677,800
SIAMนายธีระรัตน์ มุ่งเจริญ229,4000.777,750,200
SIAMนางสวลี อุเทน300,0001.013,581,800
SIAMนายฉัฐพล สิทธิกรกุล791,5002.665,115,700
SIAMนายชุติไชย นภาศัพท์1,404,5004.726,285,000
SIAMนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์2,465,5008.2810,610,600
ZMICOMISSYIM KING CHRISTINA LAM-17,370,000-22.237,630,000
ZMICOMR.IAN DAVID STILLARD PASCOE-15000000*-19.20ต่ำกว่า 0.5%
ZMICOนายนฤนาท รัตนะกนก-12000000*-15.36ต่ำกว่า 0.5%
ZMICOนายเลิศ นิตย์ธีรานนท์-637,800-0.8211,362,200
ZMICOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -94,648-0.12103,541,682
ZMICOTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH568,5000.7331,764,567
ZMICOนายสุประวัติ เอื้อวงศ์ตระกูล600,0000.778,300,000
ZMICOQUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT1,293,5001.6651,632,154
ZMICOนายวชิระ ทยานาราพร3,200,0004.1023,200,000
ZMICOบริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด4,089,0005.2333,600,000
ZMICOน.ส.ศันสนีย์ วงศ์วรเศรษฐ4,718,0006.0449,464,200
ZMICOนางสัญชญา รัตนะกนก12000000*15.3612,000,000
ZMICOนายประสาธน์ มหากิจศิริ14,293,61718.3036,711,300
ZMICOCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-ANZ IPB NOMS (S PORE BOOK)15000000*19.2015,000,000
Tนายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์-176561724*-31.78ต่ำกว่า 0.5%
Tนายนพดล คงวิวัฒนากุล-129206800*-23.26ต่ำกว่า 0.5%
Tนายอัศวิน ชินกำธรวงศ์-85,000,000-15.3069,366,317
Tนายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์-75,000,000-13.5082,801,500
Tนายเพชร วิจักขณา-72752122*-13.10ต่ำกว่า 0.5%
Tน.ส.ชนินันท์ เหลืองเวคิน-71735826*-12.91ต่ำกว่า 0.5%
Tนายศิรประเสริฐ จีระพรประภา-65000000*-11.70ต่ำกว่า 0.5%
Tน.ส.พรรณี แสงเพิ่ม-58,770,000-10.58136,850,000
Tนายชูชาติ แสงพงษ์-43,000,000-7.7460,000,000
Tนายธีระศักดิ์ วาสประเสริฐสุข-40389300*-7.27ต่ำกว่า 0.5%
Tนางเสาวณีย์ จีระชน-32000000*-5.76ต่ำกว่า 0.5%
Tนายศุภวุฒิ มณีรินทร์-30,000,000-5.4045,000,000
Tม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต-30000000*-5.40ต่ำกว่า 0.5%
Tนางจิตราภรณ์ เตชาชาญ-11,000,000-1.9833,456,554
Tนายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์-8,000,000-1.4453,831,000
Tน.ส.วัลลภา คูหิรัญ-4,600,000-0.8330,400,000
Tบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -446,351-0.0844,028,364
Tนายศุภวัต สุรนาคะพันธุ์300,0000.0534,650,000
Tนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล5,000,0000.90251,511,652
Tนายสมชาย ฉายศิริไพบูลย์5,000,0000.9097,951,502
Tนางบงกชนวัท วาสนาพันธพงศ์5,800,0001.0467,045,000
Tนายสมัยศักดิ์ เจียรธนะกานนท์12,000,0002.1653,000,000
Tนายจิรสีห์ เตชาชาญ13,000,0002.3463,958,378
Tนายเมธา รังสิยาวรานนท์23,702,0004.27124,754,000
Tนายพาชัย จันทร์พิทักษ์30000000*5.4030,000,000
Tนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล30000000*5.4030,000,000
Tนายเทียนศักดิ์ วรกิจวิบูลย์32460000*5.8432,460,000
Tนายกฤษณ์ ออศิริวิกรณ์33000000*5.9433,000,000
Tนายสมพงษ์ ใจเพ็ชร์40000000*7.2040,000,000
Tน.ส.พิชัญญา กัญจนาภรณ์41237800*7.4241,237,800
Tนางพรทิพย์ กัณวเศรษฐ50000000*9.0050,000,000
Tนายกนกพล ขัติยะกาญจน์60000100*10.8060,000,100
Tนายยศ ธนารักษ์โชค62109000*11.1862,109,000
Tน.ส.อรศิรี ชินกำธรวงศ์82390000*14.8382,390,000
TMILLนายอนุรักษ์ บุญแสวง-1455000*-4.51ต่ำกว่า 0.5%
TMILLนายวิบูลย์ เสรีโยธิน221,1000.692,027,000
TMILLนางอรุณี เดชวิทักษ์3000000*9.303,000,000
MBAXนายวีร์กฤติ บวรอัศวกุล-2078600*-10.10ต่ำกว่า 0.5%
MBAXด.ช.พิชญ์ เลิศวิไล-1500000*-7.29ต่ำกว่า 0.5%
MBAXน.ส.พรรณนี แซ่จ๋าว-353,400-1.724,437,800
MBAXนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์-234,100-1.14881,400
MBAXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,8000.351,478,300
MBAXน.ส.วสิตา รอดทวีศรี72,5000.351,712,300
MBAXนายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร113,6000.551,775,310
MBAXน.ส.ปัณณภัสร์ โชติจินตนาทัศน์122,0000.591,258,900
MBAXนายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์293,8501.431,222,950
MBAXด.ช.พศิน เลิศวิไล345,0001.681,845,000
MBAXด.ช.พชร เลิศวิไล450,0002.191,950,000
MBAXนายประกิตติ์ เสกสรรค์550,0002.671,650,000
MBAXนายสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์800000*3.89800,000
MBAXนายพิสุทธิ เลิศวิไล1,307,7436.365,808,775
MBAXนายชัยยศ เขมัษเฐียร1,385,6006.732,332,610
MBAXน.ส.จันทนา ปัญญาดิลก1,638,1507.965,877,750
MBAXนางธัญณีย์ โชติจินตนาทัศน์2,132,23010.364,743,990
MBAXนายพิชญ์ เลิศวิไล2250000*10.942,250,000
MBAXน.ส.วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก2,662,45012.944,216,350
MBAXนายสุรชัย อัศวแก้วมงคล4,736,55023.0215,567,650
MBAXนายวีระชาติ โลห์ศิริ4,959,40024.1023,996,000
AFCนายสุรชัย รติทอง-146,800-1.70697,000
AFCนายสารับยีตซิงห์ กุราตี1,2000.01365,800
AFCนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต133,9001.551,830,900
AFCนายภาณุวัฒน์ อสัมภินพงศ์229300*2.66229,300
AFCนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์236000*2.74236,000
AFCนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ249300*2.89249,300
AFCน.ส.ศิริวรรณ ศุจิรัตนชัย250946*2.91250,946
MJLFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -7,515,715-99.962,899,185
SSPFบริษัท สายลม จำกัด -6000000*-39.90ต่ำกว่า 0.5%
SSPFบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์-3940000*-26.20ต่ำกว่า 0.5%
SSPFCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH -2833340*-18.84ต่ำกว่า 0.5%
SSPFนางสาวพัชรินทร์ แก้วสมนึกสกุล-2500000*-16.63ต่ำกว่า 0.5%
LUXFบริษัท โรงแรมป่าเกาะ จำกัด -1,828,800-10.4228,293,600
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)-1771000*-17.71ต่ำกว่า 0.5%
LUXFน.ส.สุดา อัศวโภคิน-1640000*-9.35ต่ำกว่า 0.5%
SSPFนางสาวศรัญญา เข็มทอง-1607000*-10.69ต่ำกว่า 0.5%
LUXFนายคมสันต์ อารยะธนิตกุล-1012600*-5.77ต่ำกว่า 0.5%
MONTRIนางสาวสุดธิดา รัตนรักษ์-439500*-3.87ต่ำกว่า 0.5%
MONTRIนายนพพร บุญลาโภ-439500*-3.87ต่ำกว่า 0.5%
ABPIFนายสมชาติ โสตธิมัย-277,000-2.296,330,000
SSPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-234,000-1.561,168,300
LUXFนายธนะ จิตมากุศล-220,000-1.2514,586,500
LUXFนางศรีวรรณ เมธารัตนารักษ์-200,000-1.141,800,000
CTARAFHSBC (SINGAPORE) MONINEES PTE LTD -132,900-0.521,945,600
LUXFนายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์-50,000-0.292,270,000
LUXFนายสันตชัย พรหมบันดาลกุล-50,000-0.291,000,000
URBNPFนายไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์-300-3,751,200
CTARAFนายวัชระ ไชยแก้ว6,3000.021,891,700
URBNPFนายธีระพล หวังมนตรี10,000-6,433,400
SSTPFนายปรีชา จันทิวาสน์11,0000.10821,000
KPNPFบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,1000.1515,755,100
MONTRIนางสาวสุชาดา โล่ห์บุญทรัพย์30,0000.262,385,100
SSPFนายวัชระ ปัญจวัฒนา47,0000.312,222,000
ABPIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)50,0000.4115,983,300
KPNPFนายกฤษณ์ ณรงค์เดช230,3002.3027,839,000
MONTRIนายเนติ ตันติมนตรี297,3002.625,099,400
SSPFนายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช400,0002.661,653,000
KPNPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 449,2004.495,338,700
MONTRIนางสาววันทนีย์ รุจิราวรรณกร878800*7.73878,800
SSPFนายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์1100000*7.321,100,000
SSPFนายสมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์1187500*7.901,187,500
SSPFนายเมธา รังสิยาวรานนท์1290700*8.581,290,700
SSPFบริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์1476900*9.821,476,900
ABPIFบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)2,372,10019.577,145,500
LUXFคุณสุดา อัศวโภคิน2440000*13.912,440,000
LUXFGERMING FREY, HOTELS& RESORTS PCC 2500000*14.252,500,000
MONTRIMR.PETER ERIC DENNIS2783100*24.492,783,100
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 2,918,00029.1826,020,300
LUXFบริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด 2973300*16.952,973,300
GOLDPFบริษัทเผชิญโชค เทรดดิ้ง จำกัด 3,102,00016.759,630,000
MJLFกองทุนเปิดแอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้3370600*44.833,370,600
MJLFกองทุนเปิดธนชาต พร็อพเพอร์ตี้เช็คเตอร์ฟันด์4037100*53.694,037,100
MJLFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,465,30059.399,280,500
SSPFBNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH5,500,00036.5815,030,000
SSPFนายพรชัย พัฒนกำจรกิจ6553500*43.586,553,500


บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 2102558 70949

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...