วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16 Aug 2015)

ช่วง วันที่ 1 สิงหาคม 2558  ถึง 15 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา 23 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

PTTEP และ DTAC รายใหญ่ต่างชาติเทขายออกมามาก

การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
MKน.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม-79,190,784-372.2015,331,569
MKนายชวน ตั้งมติธรรม-67,496,460-317.2310,040,155
MKนางอัญชัน ตั้งมติธรรม-33,000,000-155.1011,093,897
CGDนายสำเริง มนูญผล-37700000*-47.50ต่ำกว่า 0.5%
MKนายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม-5400556*-25.38ต่ำกว่า 0.5%
STARนายชัยวัฒน์ อนันควานิช1868800*14.581,868,800
DIMETนายนิค ศรีวีระวานิชกุล1685100*11.371,685,100
TIWนายอนุรักษ์ บุญแสวง-11,800-1.6640,200

การเคลื่อนไหว กองทุน
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PTTEPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -18,482,372-1,547.90152,303,496
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,998,856-734.17235,199,261
BTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 98,298,694953.501,003,651,462
BTSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-4,200,000-40.7483,269,500
BTSกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล2,167,30021.0295,859,400
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล468,3004.5479,724,700
EPGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16911200*-157.27ต่ำกว่า 0.5%
EPGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-3,729,600-34.6932,938,700
EPGกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์340,4003.1719,689,800
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,800,60058.5912,089,200
CGDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 791,2001.00172,646,122
PTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -333,000-2.8110,114,601
KYEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,5000.69224,500
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-20315600*-95.48ต่ำกว่า 0.5%
MKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,791,700-78.9265,329,184
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-10599400*-49.82ต่ำกว่า 0.5%
DIMETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,450,10016.547,987,700
Tบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,592,7934.7544,474,715
STARนายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)1680000*13.101,680,000
STARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -692200*-5.40ต่ำกว่า 0.5%
TIWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -267320*-37.69ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-14249000*-123.97ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-12000000*-104.40ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว11249000*97.8711,249,000
TLGFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อิมคัม พลัส39564600*534.1239,564,600
TRUEIFธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-99,724,800-1,336.31473,875,200
TRUEIFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส38185200*511.6838,185,200

การเคลื่อนไหวทั้งหมด
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED133466457*11,177.82133,466,457
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED 42-54480165*-4,562.71ต่ำกว่า 0.5%
PTTEPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-30485202*-2,553.14ต่ำกว่า 0.5%
PTTEPBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-21591200*-1,808.26ต่ำกว่า 0.5%
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED 188-20255009*-1,696.36ต่ำกว่า 0.5%
PTTEPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -18,482,372-1,547.90152,303,496
PTTEPBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-15,946,660-1,335.5322,200,885
PTTEPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-8,554,004-716.40104,291,791
PTTEPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,212,187-269.0243,872,505
PTTEPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,134,13194.9839,091,575
PTTEPTHE BANK OF NEW YORK MELLON315,21026.4049,718,484
PTTEPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED1,0330.0945,678,215
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,998,856-734.17235,199,261
DTACHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD2,940,728196.2916,294,028
DTACCHASE NOMINEES LIMITED-904,700-60.3913,686,031
DTACSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-683,699-45.6423,983,927
DTACTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT160,81610.7357,016,600
BTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 98,298,694953.501,003,651,462
BTSSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY60531968*587.1660,531,968
BTSUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED32,073,300311.1193,081,803
BTSHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD13,598,700131.91171,256,674
BTSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-4,200,000-40.7483,269,500
BTSกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล2,167,30021.0295,859,400
BTSCHASE NOMINEES LIMITED2,130,40020.6694,786,658
BTSSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-955,006-9.2696,135,266
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล468,3004.5479,724,700
BTSUBS AG HONG KONG BRANCH300,0002.91351,143,000
EPGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16911200*-157.27ต่ำกว่า 0.5%
EPGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-3,729,600-34.6932,938,700
EPGกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์340,4003.1719,689,800
TPCบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด627,20018.19395,592,674
FORTHนางสุมาลี อัครพิพัฒน์กุล-9042300*-91.33ต่ำกว่า 0.5%
FORTHน.ส.กนานุช เล็กวิจิตร-7,567,100-76.4311,846,000
FORTHนายชาย มโนภาส6680000*67.476,680,000
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,800,60058.5912,089,200
FORTHนางธารินี เสนจันทร์ฒิไชย3,917,90039.579,940,000
FORTHนายธานิน สัจจะบริบูรณ์735,9007.4317,543,400
FORTHนายสุพัฒน์ พงษ์รัตนกูล700,0007.0717,223,700
FORTHนางดวงใจ เจริญรัศมีเกียรติ555,0005.617,969,700
FORTHนางมาลี วรปัญญา40,0000.407,000,000
FORTHนายวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม40,0000.409,300,000
FORTHนายบุญยงค์ นินเนินนนท์-4,000-0.0426,294,500
CGDบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)178300000*224.66178,300,000
CGDบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)113,375,100142.85206,000,000
CGDนายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย-53,971,000-68.00255,378,400
CGDนายสมชาย เวชากร45762100*57.6645,762,100
CGDTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT39439600*49.6939,439,600
CGDนายมงคล ประกิตชัยวัฒนา-39000000*-49.14ต่ำกว่า 0.5%
CGDนายเฟิม หงสนันทน์-38,600,000-48.6490,490,700
CGDนายสำเริง มนูญผล-37700000*-47.50ต่ำกว่า 0.5%
CGDABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD35,342,70044.53158,821,700
CGDCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.-13,500,000-17.0161,500,000
CGDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 791,2001.00172,646,122
PTLนายสมชาย ปัดภัย841,1007.117,206,300
PTLTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-606,800-5.1326,890,300
PTLนายยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์500,0004.2312,316,500
PTLนายไพศาล ชาติพิทักษ์350,0002.9625,300,000
PTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -333,000-2.8110,114,601
PTLนายชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์130,0001.107,180,000
PTLนายสุทัศ เหลืองด่านสกุล-32,000-0.277,600,000
PTLน.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์30,0000.257,980,000
KYEนายทิวา จิรพัฒนกุล5,0001.38159,500
KYEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,5000.69224,500
KYEนายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์2,0000.55121,700
MKUBS AG SINGAPORE BRANCH177550000*834.49177,550,000
MKน.ส.ชุติมา ตั้งมติธรรม-79,190,784-372.2015,331,569
MKนายชวน ตั้งมติธรรม-67,496,460-317.2310,040,155
MKนายฟิลิปวีระ บุนนาค37452400*176.0337,452,400
MKนางอัญชัน ตั้งมติธรรม-33,000,000-155.1011,093,897
MKน.พ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์24688700*116.0424,688,700
MKMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK22,337,800104.9930,000,000
MKนายกำพล วิระเทพสุภรณ์22000000*103.4022,000,000
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-20315600*-95.48ต่ำกว่า 0.5%
MKนางกานดา อภิวงศาสมบัติ-19405792*-91.21ต่ำกว่า 0.5%
MKนายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์-19382200*-91.10ต่ำกว่า 0.5%
MKMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK-16,980,800-79.8113,019,200
MKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,791,700-78.9265,329,184
MKนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร12000000*56.4012,000,000
MKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-10599400*-49.82ต่ำกว่า 0.5%
MKนายวิเชียร จิระกรานนท์10,129,20047.6126,929,200
MKนายศิรัตน์ ธำรงรัตน์-9,254,000-43.4924,746,000
MKนายนินนาท ตั้งใจตรง-8469700*-39.81ต่ำกว่า 0.5%
MKน.ส.ชัญญา ประนิช7200000*33.847,200,000
MKนายปราโมทย์ พสวงศ์6000000*28.206,000,000
MKน.ส.วทันยา อนันตคุณวงศ์-5917760*-27.81ต่ำกว่า 0.5%
MKนายกิตติพัฒน์ ชลฤดีไพศาล-5600000*-26.32ต่ำกว่า 0.5%
MKนายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม-5400556*-25.38ต่ำกว่า 0.5%
MKMR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK5,357,00025.1813,019,200
MKนางดารณี เกรียงไกรไพบูลย์-5243720*-24.65ต่ำกว่า 0.5%
MKนายวิทยา นราธัศจรรย์5200000*24.445,200,000
MKบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด-4866140*-22.87ต่ำกว่า 0.5%
MKน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง-4550000*-21.39ต่ำกว่า 0.5%
MKนายสุชาติ ตังครัตนกุล-50,000-0.245,295,800
THEนายสุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล8,800,00072.6011,194,500
THEนายสุรเชษฐ์ บุญญาเสถียร5635500*46.495,635,500
THEนายพิชัย โกวิทคณิต-3397100*-28.03ต่ำกว่า 0.5%
THEน.ส.มนัสดา วราศิริกุล-3300000*-27.23ต่ำกว่า 0.5%
THEน.ส.ณัชชา บัณฑิตตระกูล-2342400*-19.32ต่ำกว่า 0.5%
THEนางศรีอนงค์ ลีฬหะสุวรรณ-2250000*-18.56ต่ำกว่า 0.5%
THEนายบุญโชค ถิรธารากร-1,540,000-12.7110,000,000
THEนายกิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล-347,500-2.875,455,000
THEนายธีรวัฒน์ แซ่ก๊วย229,0001.893,000,000
THEนายการุณ ธีรวรชัย-90,400-0.752,232,200
THEนางณฐินีนาถธ์ เหล่าศรีบุญ-50,000-0.412,100,000
TSTEนายประภาส ชุติมาวรพันธ์90,400-5,845,132
DIMETนายสุรพล รุจิกาญจนา11,524,37977.7934,573,138
DIMETUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-8805800*-59.44ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนางเสาวลักษณ์ โชคอาภรณ์ชัย8,594,88658.0229,850,000
DIMETนางอัจฉรา โมมินทร์7,793,96352.6124,781,890
DIMETนายจิตรภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา6078500*41.036,078,500
DIMETCIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.5955400*40.205,955,400
DIMETนายกฤษฎา ตันเปาว์5824300*39.315,824,300
DIMETMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.-4984800*-33.65ต่ำกว่า 0.5%
DIMETน.ส.วิสสุตา รุจิกาญจนา3,717,10025.0911,429,300
DIMETนายทันสิษฐ์ รุจิกาญจนา3,615,20024.4011,157,000
DIMETนายกนต์ธีร์ รุ่งเลิศธนารมย์-3381700*-22.83ต่ำกว่า 0.5%
DIMETน.ส.ชมภร กมลสุทธิ-3,303,700-22.305,497,500
DIMETนายวารินทร์ สุริยะชัยสวัสดิ์-3004400*-20.28ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายนิรุตต์ มานะพันธ์โสภี-2941200*-19.85ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนางหญิงสยาม เทียมเพ็ชร2800000*18.902,800,000
DIMETน.ส.ศิริน หอวัง-2763300*-18.65ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนางสิริลักษณ์ ฉัตรลมัย2731200*18.442,731,200
DIMETน.ส.ชญาดา ทรัพย์สิน2580000*17.422,580,000
DIMETบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก2474400*16.702,474,400
DIMETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,450,10016.547,987,700
DIMETนายธนน รุ่งธนเกียรติ-2291300*-15.47ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายพีรพล สุวรรณนภาศรี-2140000*-14.45ต่ำกว่า 0.5%
DIMETAmFraser Securities Pte.Ltd. For A/c Clients2035400*13.742,035,400
DIMETนายอธิคม อัศวตั้งเสถียร1953000*13.181,953,000
DIMETนายสันติ สมบูรณ์-1764700*-11.91ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายนิค ศรีวีระวานิชกุล1685100*11.371,685,100
DIMETนายวัชร วัชรพล-1555900*-10.50ต่ำกว่า 0.5%
DIMETน.ส.ปวีณา ปฐมวงศ์เสถียร-1480000*-9.99ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายชาญ เลิศประเสริฐภากร1448000*9.771,448,000
DIMETน.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น-1340000*-9.05ต่ำกว่า 0.5%
DIMETน.ส.นันท์นภัส เลิศจรรยารักษ์-1317500*-8.89ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายชาตรี เกียรตินิรันดร์-1237000*-8.35ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายสุทธิ ทิพทิพากร-1207000*-8.15ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนางปิยมา ชรินธร-1100000*-7.43ต่ำกว่า 0.5%
DIMETน.ส.วิชยา เกียรตินิรันดร์-1070000*-7.22ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายอภิชาติ สถิตธรรมนูญ-1000000*-6.75ต่ำกว่า 0.5%
DIMETOCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED-984,500-6.657,965,500
DIMETน.ส.สยมพร บัวภูมิ954,7306.444,705,271
DIMETน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์-920000*-6.21ต่ำกว่า 0.5%
DIMETนายชัชวาล อัศวกนกศิลป์-200,000-1.352,800,000
Tน.ส.ฐิติกา พงษ์ชมพร126,165,00034.06252,330,000
Tนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล123,255,82633.28246,511,652
Tนายเมธา รังสิยาวรานนท์101052000*27.28101,052,000
Tน.ส.พรรณี แสงเพิ่ม97,810,00026.41195,620,000
Tนายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์87,104,80023.52176,561,724
Tนายอัศวิน ชินกำธรวงศ์80,000,00021.60154,366,317
Tนายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์78,900,75021.30157,801,500
Tน.ส.สุกัญญา งามจิตรสุขศรี78,120,00021.09156,240,000
Tน.ส.ชนินันท์ เหลืองเวคิน71735826*19.3771,735,826
Tนายปริพล ธนสุกาญจน์70,800,00019.12131,952,100
Tนายศิรประเสริฐ จีระพรประภา65000000*17.5565,000,000
Tนายนพดล คงวิวัฒนากุล64,573,40017.43129,206,800
Tนายชูชาติ แสงพงษ์49,950,00013.49103,000,000
Tนายศุภวุฒิ มณีรินทร์44,650,00012.0675,000,000
Tนายเทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์-43599275*-11.77ต่ำกว่า 0.5%
Tนายสมชาย ฉายศิริไพบูลย์41,475,75111.2092,951,502
Tนายสมัยศักดิ์ เจียรธนะกานนท์41000000*11.0741,000,000
Tนายภควา ปัตตะพงศ์40,000,00010.8073,330,000
Tน.ส.วัลลภา คูหิรัญ35000000*9.4535,000,000
Tนางโสภา พฤกษ์ดำรงชัย33000000*8.9133,000,000
Tนางเสาวณีย์ จีระชน32000000*8.6432,000,000
Tนางบงกชนวัท วาสนาพันธพงศ์31,622,5008.5461,245,000
Tนายพิสิฎฐ์ ภิสสาสุนทร30365000*8.2030,365,000
Tนางรุศดา ใจเพ็ชร์29521093*7.9729,521,093
Tนายสุชัย สถาพรชัยสิทธิ์25,340,0006.8461,831,000
Tนายเพชร วิจักขณา22,624,2116.1172,752,122
Tนายธีระศักดิ์ วาสประเสริฐสุข20,989,3005.6740,389,300
Tนายธานีนุกูล คณิตวิชากุล20,380,2005.5080,168,200
Tนางสิริพัชร สัจจาไชยนนท์20,000,0005.4040,000,000
Tนายบุญชาย ศรวิษฐานนท์-18620400*-5.03ต่ำกว่า 0.5%
Tน.ส.โชติรส อัฑฒกรวโรดม-17725301*-4.79ต่ำกว่า 0.5%
Tบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,592,7934.7544,474,715
Tนายจิรสีห์ เตชาชาญ17,580,9534.7550,958,378
Tนายศุภวัต สุรนาคะพันธุ์16,650,0004.5034,350,000
Tนายนเรฏฐ์ พันธราธร16,600,0004.4833,200,000
Tนายสมยศ คุณจักร15,250,0004.1230,500,000
Tม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต15,000,0004.0530,000,000
Tนางจิตราภรณ์ เตชาชาญ-14,618,825-3.9544,456,554
STARนายประสิทธิ์ ว่องอรุณ-7650000*-59.67ต่ำกว่า 0.5%
STARน.ส.เยาวนิจ ว่องอรุณ5100000*39.785,100,000
STARนายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ-3746900*-29.23ต่ำกว่า 0.5%
STARน.ส.ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน3,627,90028.309,781,400
STARนายชัยวัฒน์ อนันควานิช1868800*14.581,868,800
STARนายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)1680000*13.101,680,000
STARนายอธิคม อัศวตั้งเสถียร-1,642,300-12.811,243,200
STARนายนที รงครัตนะกุล-1550000*-12.09ต่ำกว่า 0.5%
STARนายบุญมาก สุพรรณ1338900*10.441,338,900
STARนายพงษ์ชัย เลิศฤทธิ์ปัญญา1300000*10.141,300,000
STARน.ส.จรูญศรี ว่องอรุณ1,275,0009.955,615,700
STARน.ส.เยาวลักษณ์ ว่องอรุณ1275000*9.951,275,000
STARนางปิยมา ชรินธร1056500*8.241,056,500
STARนายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม-912300*-7.12ต่ำกว่า 0.5%
STARนายพฤฒิพงศ์ ว่องอรุณ800,0006.244,563,460
STARน.ส.เรศรา ตัณฑะยานนท์799000*6.23799,000
STARนางสว่างจิตต์ เคหสุขเจริญ-760,000-5.931,190,000
STARนายคุณชัย นาทีทอง-750000*-5.85ต่ำกว่า 0.5%
STARน.ส.อนงค์ วรพาสน์738200*5.76738,200
STARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -692200*-5.40ต่ำกว่า 0.5%
STARนายศิริชัย เทนอุทัย680100*5.30680,100
STARนายพีรพล สุวรรณนภาศรี494,8003.861,374,800
STARนางสุจินต์ เตชะคุณากร-426,200-3.323,210,800
STARน.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์409,0003.192,575,000
STARนายโดม พรหมายน334,7002.611,780,700
STARน.ส.อัมพิกา สุดใจชื้น309,0002.412,827,000
STARน.ส.สุพัตรา เวชภัทรสิริ-236,300-1.841,997,780
STARนายมงคล นาทีทอง190,0001.485,710,000
STARนางโลวันนี เหลียง-99,000-0.77701,000
TIWดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย860,338121.314,610,168
TIWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -267320*-37.69ต่ำกว่า 0.5%
TIWCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-165500*-23.34ต่ำกว่า 0.5%
TIWบรษัท อาซูมา โกโยคา บูซิกิ ไกซา จำกัด-64080*-9.04ต่ำกว่า 0.5%
TIWนายไพฑูรย์ วงศ์วัชรมงคล-45900*-6.47ต่ำกว่า 0.5%
TIWนายประชา ปริยวาทกุล-35000*-4.94ต่ำกว่า 0.5%
TIWน.ส.ทิพยรัศมิ์ เวชรังษี-33000*-4.65ต่ำกว่า 0.5%
TIWน.ส.วรรณณี โรจนวณิชยากร-31709*-4.47ต่ำกว่า 0.5%
TIWนายอนุรักษ์ บุญแสวง-11,800-1.6640,200
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-14249000*-123.97ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-12000000*-104.40ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว11249000*97.8711,249,000
HPFนายทวี ปิยะพัฒนา9236000*80.359,236,000
HPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,484,20039.0114,453,400
TLGFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อิมคัม พลัส39564600*534.1239,564,600
TLGFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,FUND SERVICES DEPARTMENT-33166800*-447.75ต่ำกว่า 0.5%
TLGFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-23,582,200-318.36143,743,178
TLGFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,132,100217.7860,116,300
TLGFBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH-68,800-0.9335,257,007
TNPFน.ส.อมรรัตน ฐายิกากุล5516000*27.365,516,000
TNPFนางอมรรัตน ดวงล้อมจันทร์-5434800*-26.96ต่ำกว่า 0.5%
TNPFนายจิต จิตติวรานนท์-1600000*-7.94ต่ำกว่า 0.5%
TNPFนายอนันต์ พรรณมณีลักษณ์1175900*5.831,175,900
TNPFนายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์900000*4.46900,000
TNPFMR.PETER ERIC DENNIS210,0001.041,310,000
TNPFนายนพพร สัตบงกช-125,000-0.62775,000
TNPFนางวีณา เชิดบุญญชาติ16,0000.0832,311,507
TRUEIFCHASE NOMINEES LIMITED-114,995,500-1,540.9488,624,800
TRUEIFธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-99,724,800-1,336.31473,875,200
TRUEIFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY49043900*657.1949,043,900
TRUEIFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส38185200*511.6838,185,200
TRUEIFนายยงยุทธ จรัญวาศน์30043400*402.5830,043,400
TRUEIFAIA Company Limited- AIA D-PLUS10,000,000134.00102,700,200
TRUEIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-5,349,800-71.69288,996,592
TRUEIFRBC INVESTOR SERVICES TRUST-5,198,300-69.6657,535,200
TRUEIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT2,678,70035.89164,292,500
TRUEIFRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-1,986,300-26.6232,598,800
URBNPFนายไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์3000.003,751,500


ตารางที่ 4
ChangeUpdate ครั้งก่อนUpdate ล่าสุด
DIMET8-Sep-146-Aug-15
TNPF30-Jan-1510-Aug-15
PTTEP13-Feb-157-Aug-15
THE17-Mar-154-Aug-15
TSTE30-Mar-1510-Aug-15
UMS2-Apr-1511-Aug-15
TPC3-Apr-1510-Aug-15
CGD3-Apr-153-Aug-15
STAR8-Apr-157-Aug-15
MK8-Apr-155-Aug-15
FORTH24-Apr-153-Aug-15
TLGF30-Apr-1531-Jul-15
TRUEIF13-May-157-Aug-15
DTAC11-May-155-Aug-15
HPF7-May-1528-Jul-15
T13-May-1529-Jul-15
URBNPF28-May-1531-Jul-15
EPG16-Jun-1511-Aug-15
BTS12-Jun-155-Aug-15
TIW26-Jun-157-Aug-15
PTL29-Jun-156-Aug-15
KYE3-Jul-155-Aug-15

บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 1782558 233653

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...