วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Sep 2015)

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ช่วง วันที่ 16 สิงหาคม 2558  ถึง 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา 108 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

SEAFCO กองทุนเปิด Trigger Fund ของ ไทยพาณิชย์ เก็บเพิ่ม รวมถึง กองทุนธนชาติ ซื้อ
ANAN - เสี่ยยักษ์ นายวิชัย วชิรพงศ์ กับ หมอยรรยง นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม ขาย  จนหลุดผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว
SPALI - YoYo ThaiVI สันติ สิงหวังชา ลดพอร์ทออกมาถึง 12+ ล้านหุ้น
BH - นายเชิดชู โสภณพนิช ขาย
AUCT - หมอแพะ ThaiVI บำรุง ศรีงาน ซื้อ
ดร.นิเวศน์มีหุ้น BAFS เพิ่มขี้น 1 ล้านหุ้นจากการได้รับหุ้นปันผล
กองทุนรวม วายุภักษ์ เข้ามาซื้อ BCP
กบข และ กองทุนกสิกรไทย เทขาย SPALI


การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SUPERนายประเดช กิตติอิสรานนท์714,942,4571,279.752,788,313,357
BHนายเชิดชู โสภณพนิช-3850075*-854.72ต่ำกว่า 0.5%
DCCนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์211,317,660773.42563,513,760
CHGคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล359,689,770679.81399,655,300
DCCนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล124,300,000454.94328,900,000
INTUCHนายบำรุง ศรีงาน-5,569,000-428.8116,431,001
SUPERนายกำธร กิตติอิสรานนท์221,993,008397.37608,516,548
VNGนายวันจักร กิจธนามงคลชัย27708000*357.4327,708,000
SAMARTนายธนานันท์ วิไลลักษณ์16,800,000309.1228,802,100
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย-23,188,000-299.1313,126,000
SAMARTบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด12,952,000238.32185,307,200
SPALIนายสันติ สิงหวังชา-12,511,700-207.6923,554,600
AUCTนายบำรุง ศรีงาน18000000*166.5018,000,000
SAMARTนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-9,000,000-165.60112,704,960
SAMARTนายนเรศ งามอภิชน-7000000*-128.80ต่ำกว่า 0.5%
BMCLนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-73,746,400-128.32226,253,600
SAMARTนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์-6,600,000-121.44125,977,160
ICHIนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ6958800*112.046,958,800
SPALIนายประทีป ตั้งมติธรรม6,122,000101.63399,938,044
SGPนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-8,829,500-95.3615,551,200
ANANนายวิชัย วชิรพงศ์-30726100*-92.18ต่ำกว่า 0.5%
MACOนายวันชัย พันธุ์วิเชียร84,000,00084.00111,000,000
ANANนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-27561900*-82.69ต่ำกว่า 0.5%
SGPนายสถาพร งามเรืองพงศ์6690100*72.256,690,100
SUPERน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์-33,620,656-60.18584,146,974
SEAFCOนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-5900000*-59.59ต่ำกว่า 0.5%
SUPERน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์-33,183,335-59.40822,263,735
IVLนายทวีฉัตร จุฬางกูร-2,822,700-58.7199,784,300
BRRน.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา5000000*58.505,000,000
BRRน.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา5000000*58.505,000,000
BRRนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา5,000,00058.5013,200,000
SGPนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-5200000*-56.16ต่ำกว่า 0.5%
BRRนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-3967600*-46.42ต่ำกว่า 0.5%
SIMนายณัฐพล จุฬางกูร28048500*45.4428,048,500
DCCน.ส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์12,271,80044.9132,694,800
DCCน.ส.รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์12,241,80044.8032,644,800
JSPนายณัฐพล จุฬางกูร-32,744,500-42.2482,245,900
KAMARTนายคเชนทร์ เบญจกุล6692200*41.166,692,200
MACOนายพีรนาถ โชควัฒนา-35885380*-35.89ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายวิชัย มิตรสันติสุข-3,780,500-35.5410,500,000
BECLนายมิน เธียรวร-1,000,000-34.2520,000,000
BMCLนายวิชัย วชิรพงศ์-16,629,000-28.93888,311,100
SNCนายอนุชา กิจธนามงคลชัย1,921,50026.525,081,500
BAFSนายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,000,00026.005,000,000
MCSนายอนุรักษ์ บุญแสวง-2680000*-25.19ต่ำกว่า 0.5%
SNCนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-1800000*-24.84ต่ำกว่า 0.5%
OTOนายณัฐพล จุฬางกูร4000000*21.804,000,000
BROOKนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ23,883,00021.7331,844,000
OISHIนายทวีฉัตร จุฬางกูร302,60021.119,425,300
BRRนางวราณี เสรีวิวัฒนา1,644,10019.2418,544,100
MPGนายทวีฉัตร จุฬางกูร14,129,70018.7997,517,000
BROOKน.ส.อุษณา มหากิจศิริ19,646,00017.8826,728,000
AUCTน.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา1,800,80016.6626,800,800
JUBILEนายคเชนทร์ เบญจกุล-752,100-14.211,786,000
PMนายสาธิต วิทยากร1,000,0009.554,000,000
PTนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์-784000*-7.33ต่ำกว่า 0.5%
WINNERนายธนภูมิ ภูริปัญญวานิช2,597,0006.706,697,000
HTECHนายอนุรักษ์ บุญแสวง2591100*6.532,591,100
PPPนายคเชนทร์ เบญจกุล1,086,4006.525,710,700
SAMTELบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด320,0005.416,431,000
SNPนายชาลี วลัยเสถียร-178,500-4.695,933,100
MACOนายนเรศ งามอภิชน4,177,5004.18158,250,000
MPGนายณัฐพล จุฬางกูร2,557,8003.4073,041,800
SATนายสาธิต วิทยากร200,0003.203,000,000
TNDTนายอนุรักษ์ บุญแสวง214,0002.741,239,800
PCSGHนายมิน เธียรวร400,0002.5416,000,000
SPALIนางวัชณี สิงหวังชา-100,000-1.6625,500,000
JUBILEนายพีรนาถ โชควัฒนา-64,000-1.21892,300
TPCORPนายสำเริง มนูญผล-69,300-1.038,808,000
AUCTนางวราณี เสรีวิวัฒนา100,0000.936,700,000
ANANนายพีรนาถ โชควัฒนา153,9000.4630,821,600
SPFนายชาลี วลัยเสถียร15,3000.2916,098,800
MILLนางลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล-110,000-0.1930,505,000


การเคลื่อนไหวกองทุน
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
ADVANCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,689,1351,998.50163,637,136
SCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9,208,373-4,475.2796,118,355
SCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-6963400*-3,384.21ต่ำกว่า 0.5%
SCCกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)6566400*3,191.276,566,400
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-450,400-218.898,126,700
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-38,100-18.526,255,300
SCCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)14,6007.1020,092,200
INTUCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 73,441,1835,654.97684,866,457
INTUCHสำนักงานประกันสังคม27865700*2,145.6627,865,700
INTUCHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)20342100*1,566.3420,342,100
INTUCHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-19166500*-1,475.82ต่ำกว่า 0.5%
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-11,128,200-856.8737,013,700
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-5,332,000-410.5619,557,900
BHสำนักงานประกันสังคม18190000*4,038.1818,190,000
BHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-14958400*-3,320.76ต่ำกว่า 0.5%
BHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,271,2731,170.2239,743,712
GLOWสำนักงานประกันสังคม44266100*3,961.8244,266,100
GLOWสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-40645200*-3,637.75ต่ำกว่า 0.5%
GLOWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,132,865-638.3940,117,638
GLOWกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-1,487,000-133.0912,552,100
IVLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,514,246634.70206,287,340
TUFสำนักงานประกันสังคม215360908*3,790.35215,360,908
TUFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-177240948*-3,119.44ต่ำกว่า 0.5%
TUFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -32,580,904-573.42502,889,521
TUFกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-29945600*-527.04ต่ำกว่า 0.5%
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2524228900*426.4324,228,900
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,462,20025.7336,443,700
SCCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,9080.666,427,880
BECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,968,256-400.94106,161,027
Mสำนักงานประกันสังคม11656900*667.3611,656,900
Mบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,437,815-82.314,962,119
Mกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ500,00028.636,189,700
Mกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว170,0009.7317,476,100
BCPสำนักงานประกันสังคม197084697*6,602.34197,084,697
BCPกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)107433200*3,599.01107,433,200
BCPกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)107433200*3,599.01107,433,200
BCPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-26528826*-888.72ต่ำกว่า 0.5%
BCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,783,970562.2679,856,476
BCPกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี-7971100*-267.03ต่ำกว่า 0.5%
BCPกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-7775800*-260.49ต่ำกว่า 0.5%
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล510,50017.1019,816,500
WHAนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด384,700,0001,323.37427,000,000
WHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 136,197,198468.52150,562,326
WHAกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-7457454*-25.65ต่ำกว่า 0.5%
TTWธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-36895000*-409.53ต่ำกว่า 0.5%
TTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,570,224-183.93192,541,166
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/256,569,500256.2115,314,500
CBGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,400,000-93.6037,153,500
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,632,00063.6521,506,600
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,481,40057.777,655,300
SUPERบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,617,34490.61282,972,984
BMCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,826,784-34.50218,376,958
MAJORบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,391,424236.5389,795,582
MAJORกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-4751900*-152.06ต่ำกว่า 0.5%
SPALIสำนักงานประกันสังคม57125300*948.2857,125,300
SPALIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -40,395,771-670.57124,512,819
SPALIกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-19520900*-324.05ต่ำกว่า 0.5%
SPALIกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-13020700*-216.14ต่ำกว่า 0.5%
SPALIกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-12892800*-214.02ต่ำกว่า 0.5%
SPALIกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว-12664700*-210.23ต่ำกว่า 0.5%
SPALIกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล-9054700*-150.31ต่ำกว่า 0.5%
SPALIกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-783,700-13.019,817,300
BECLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,257,566488.3281,424,116
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล60,853,800222.72162,276,800
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล33,178,800121.4388,476,800
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ29,133,000106.6377,688,000
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว22,290,00081.5859,440,000
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท21,598,80079.0557,596,800
DCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,048,22669.7296,723,946
LPNสำนักงานประกันสังคม47674500*738.9547,674,500
LPNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,563,250365.23185,256,566
LPNสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-13850000*-214.68ต่ำกว่า 0.5%
LPNกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-11107900*-172.17ต่ำกว่า 0.5%
LPNกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี-10813400*-167.61ต่ำกว่า 0.5%
LPNกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-9115500*-141.29ต่ำกว่า 0.5%
LPNกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-4,953,200-76.7720,335,900
LPNกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-2,122,500-32.908,275,500
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,120,70032.8718,669,300
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,032,80031.5119,468,200
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,592,50024.6817,576,600
LPNกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-782,200-12.1210,509,600
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ533,3008.278,042,700
LPNกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-345,800-5.369,362,600
TVOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,659,209953.1359,127,113
ICHIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -209,389-3.3710,036,380
CHGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 387,260,700731.92425,651,600
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว229,832,100434.38255,369,000
CHGกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)92,186,000174.23100,586,000
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2588,633,800167.5298,482,000
CHGกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์59657300*112.7559,657,300
CHGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta53,479,800101.0860,126,600
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-6340300*-11.98ต่ำกว่า 0.5%
VNGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,029,175155.1823,895,994
SAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -20,189,251-371.4827,290,761
SAMARTกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-11897800*-218.92ต่ำกว่า 0.5%
SAMARTบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด6175000*113.626,175,000
SAMARTกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด6087600*112.016,087,600
SAMARTกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์5476000*100.765,476,000
SAMARTบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-5405500*-99.46ต่ำกว่า 0.5%
SAMARTกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว5331600*98.105,331,600
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ5179500*95.305,179,500
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล5106400*93.965,106,400
SAMARTกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-5,088,100-93.6211,229,700
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,672,60085.9826,382,200
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ2,515,20046.288,567,200
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,162,20039.789,125,900
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25697,70012.8411,205,300
GLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -439,300-1.2740,916,881
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,351,37535.146,756,875
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,203,72531.306,082,625
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,008,37526.225,041,875
BAFSกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta874,30022.734,411,900
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน740,77519.263,703,875
BAFSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 444,12311.553,358,723
CCETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,279,571135.29142,513,981
MBKETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3123033*-69.64ต่ำกว่า 0.5%
FSMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,332,700-98.9914,001,560
FSMARTกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร489,0006.605,975,100
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ3680500*62.203,680,500
SAMTELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -104,058-1.7614,507,709
ANANกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล29,091,80087.2885,595,900
ANANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -21,019,800-63.0698,833,101
ANANกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ17267900*51.8017,267,900
ANANบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด6,192,50018.5845,122,000
ANANกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์4,260,90012.7831,851,400
ANANกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-1,575,400-4.7331,513,300
SGPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 612,9006.6215,734,000
AYUDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1368900*-47.23ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,227,00061.6835,889,459
DEMCOกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-960,100-11.336,151,200
DEMCOกองทุนเปิด เค หุ้นทุน-600,700-7.094,671,800
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,735,20023.3914,824,400
ASPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -27,116,570-100.33170,662,093
ASPกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล27002300*99.9127,002,300
ASPกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ16373900*60.5816,373,900
ASPกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม1,623,8006.0114,923,800
SRICHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,501,900-36.954,391,665
SRICHAกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล304,5007.492,108,300
SIMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22242700*36.0322,242,700
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ-3,278,600-5.3137,993,400
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน-2,867,700-4.6522,049,600
SATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,204,550-51.2720,279,148
SATกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2601900*41.632,601,900
DSGTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 820,5354.1824,714,682
FPIบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด8127800*41.458,127,800
FPIบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด6869600*35.036,869,600
FPIบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด6683100*34.086,683,100
FPIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,258,20016.629,704,800
PMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -153,700-1.4753,837,104
MILLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,895,921-5.0740,797,445
JSPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,836,84820.4372,254,260
AITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,986,173-123.6616,235,396
AITกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-1895100*-47.00ต่ำกว่า 0.5%
AITกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์-1714900*-42.53ต่ำกว่า 0.5%
AITกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-1144200*-28.38ต่ำกว่า 0.5%
MCSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,718,900-16.1636,425,300
CSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,630,00015.8325,458,244
BROOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 185,698,355168.99244,029,740
KBSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,516,400-10.3916,956,900
KBSกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-1,465,500-10.044,050,100
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 577,6003.5515,187,950
SNCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,623,50050.006,756,700
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-3265300*-20.24ต่ำกว่า 0.5%
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-2,734,600-16.9519,290,800
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,405,500-8.719,916,200
CSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 890,4005.5222,137,400
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-547,300-3.393,859,500
ARROWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,514,20234.445,864,402
JUBILEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -811,880-15.341,241,420
SEAFCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,662,313-117.7920,274,541
SEAFCOกองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล3179900*32.123,179,900
SEAFCOสำนักงานประกันสังคม2064195*20.852,064,195
SEAFCOกองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 42006200*20.262,006,200
SEAFCOสำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด-1965900*-19.86ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOกองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล1884500*19.031,884,500
SEAFCOกองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 91857600*18.761,857,600
SEAFCOกองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ1594400*16.101,594,400
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุน MID SMALL CAP-1493100*-15.08ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี900,8009.102,400,800
SEAFCOกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน187,2001.891,820,700
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์126,1601.272,649,360
MACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54303120*54.3054,303,120
KIATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14072205*-14.21ต่ำกว่า 0.5%
ASIAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 218202*18.33218,202
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์-4786000*-24.41ต่ำกว่า 0.5%
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-3242000*-16.53ต่ำกว่า 0.5%
SMPCธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,688,9468.6115,200,516
TOGกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ350,0001.945,026,800
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -146,868-0.4412,270,884
UECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 439,0001.439,276,100
PPPธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)-6,024,600-36.156,757,200
PPPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2340800*-14.04ต่ำกว่า 0.5%
QLTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 518,6007.211,213,365
PTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -629,600-5.894,940,080
TNDTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 178,7002.29705,900
THบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,117,6007.2220,305,800
HTECHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 335,8000.858,507,700
PHOLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -93,900-0.332,138,500
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม149118500*1,521.01149,118,500
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-109761100*-1,119.56ต่ำกว่า 0.5%
BTSGIFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส31837700*324.7431,837,700
CPNCGกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์11480700*129.7311,480,700
CPNCGกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-5132000*-57.99ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-367,400-4.1510,707,080
CPNRFกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์10970800*178.8210,970,800
CPNRFกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส7,928,100129.2331,473,200
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-7,420,000-120.9524,844,601
CRYSTALกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-1,188,300-11.828,035,900
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)710,9007.0717,527,800
LHPFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์2204400*18.632,204,400
LHPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-208,900-1.779,737,256
LHSCกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส5,649,20058.1911,551,100
LHSCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)3,701,70038.1329,021,700
LHSCธนาคาร ออมสิน2,295,70023.659,198,600
POPFกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส5726562*75.025,726,562
QHHRกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-2,122,400-17.3021,923,200
QHHRกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-1,591,700-12.979,197,300
QHPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-1,193,600-11.5812,564,116
SPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -4,807,400-89.9016,136,500
SPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-3,672,500-68.6814,164,100
SSTSSห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยวรา โดยบลจ.ทหารไทย จำกัด-932300*-8.86ต่ำกว่า 0.5%
UNIPFนางจรีพร อนันตประยูร โดย บลจ.วรรณ จำกัด นาย สมยศ อนันตประยูร โดย บลจ.วรรณ จำกัด-2000000*-ต่ำกว่า 0.5%
UOB8TFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)738,500-3,228,500


การเคลื่อนไหวทั้งหมด
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
ADVANCNORBAX INC.,26003012*5,980.6926,003,012
ADVANCGIC PRIVATE LIMITED - C-19094500*-4,391.74ต่ำกว่า 0.5%
ADVANCGIC PRIVATE LIMITED18618900*4,282.3518,618,900
ADVANCCHASE NOMINEES LIMITED-13,053,371-3,002.2884,654,222
ADVANCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-9,592,808-2,206.3550,034,810
ADVANCTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-9,102,658-2,093.6130,381,287
ADVANCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,689,1351,998.50163,637,136
ADVANCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-4,128,138-949.4744,434,037
ADVANCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,620,397602.6921,475,962
ADVANCTHE BANK OF NEW YORK MELLON2,277,000523.7144,570,900
ADVANCLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED1,208,400277.9352,503,800
ADVANCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-1,107,015-254.6121,375,431
SCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9,208,373-4,475.2796,118,355
SCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-6963400*-3,384.21ต่ำกว่า 0.5%
SCCกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)6566400*3,191.276,566,400
SCCCHASE NOMINEES LIMITED-6,460,669-3,139.8952,946,734
SCCNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-4,685,961-2,277.389,909,700
SCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED4,205,3802,043.8150,963,527
SCCNORBAX INC.,4,188,8732,035.7910,556,535
SCCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-3,657,139-1,777.3716,763,811
SCCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,472,290715.5321,926,029
SCCTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,457,900708.549,153,300
SCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-910,300-442.4111,502,700
SCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-635,400-308.8021,677,136
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-450,400-218.898,126,700
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-38,100-18.526,255,300
SCCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)14,6007.1020,092,200
INTUCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 73,441,1835,654.97684,866,457
INTUCHสำนักงานประกันสังคม27865700*2,145.6627,865,700
INTUCHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)20342100*1,566.3420,342,100
INTUCHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-19166500*-1,475.82ต่ำกว่า 0.5%
INTUCHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-18611601*-1,433.09ต่ำกว่า 0.5%
INTUCHนายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ16727700*1,288.0316,727,700
INTUCHN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1116058128*1,236.4816,058,128
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-11,128,200-856.8737,013,700
INTUCHนายบำรุง ศรีงาน-5,569,000-428.8116,431,001
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-5,332,000-410.5619,557,900
INTUCHLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED4,365,970336.1858,754,773
INTUCHCHASE NOMINEES LIMITED-4,014,274-309.1033,341,190
BHสำนักงานประกันสังคม18190000*4,038.1818,190,000
BHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-14958400*-3,320.76ต่ำกว่า 0.5%
BHGIC PRIVATE LIMITED11424600*2,536.2611,424,600
BHGIC PRIVATE LIMITED - C-11110400*-2,466.51ต่ำกว่า 0.5%
BHCHASE NOMINEES LIMITED8,476,1801,881.7112,236,380
BHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-5597636*-1,242.68ต่ำกว่า 0.5%
BHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,271,2731,170.2239,743,712
BHBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-4,740,900-1,052.487,041,900
BHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-4,296,485-953.824,588,100
BHนายเชิดชู โสภณพนิช-3850075*-854.72ต่ำกว่า 0.5%
BHบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด-2,000,000-444.0061,258,514
BHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-960,627-213.2616,330,246
BHRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-307,953-68.374,671,847
BHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-123,529-27.424,478,009
GLOWสำนักงานประกันสังคม44266100*3,961.8244,266,100
GLOWสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-40645200*-3,637.75ต่ำกว่า 0.5%
GLOWHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-32,968,904-2,950.727,437,555
GLOWHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-18,519,059-1,657.4621,887,400
GLOWNORBAX INC.,-11945186*-1,069.09ต่ำกว่า 0.5%
GLOWNORBAX, INC.11820857*1,057.9711,820,857
GLOWSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-7567803*-677.32ต่ำกว่า 0.5%
GLOWTHE BANK OF NEW YORK MELLON-7413394*-663.50ต่ำกว่า 0.5%
GLOWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,132,865-638.3940,117,638
GLOWLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED6,714,100600.9184,970,300
GLOWBNY MELLON NOMINEES LIMITED-2,361,400-211.3511,715,500
GLOWกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-1,487,000-133.0912,552,100
GLOWCHASE NOMINEES LIMITED888,39379.5133,244,384
GLOWSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-829,726-74.2620,582,832
IVLTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-31569858*-656.65ต่ำกว่า 0.5%
IVLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,514,246634.70206,287,340
IVLGIC PRIVATE LIMITED28459900*591.9728,459,900
IVLGIC PRIVATE LIMITED - C-26280800*-546.64ต่ำกว่า 0.5%
IVLNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-24805112*-515.95ต่ำกว่า 0.5%
IVLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-3,968,403-82.5455,034,591
IVLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,192,339-66.4026,369,964
IVLนายทวีฉัตร จุฬางกูร-2,822,700-58.7199,784,300
IVLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,604,600-33.3824,888,446
IVLCHASE NOMINEES LIMITED-244,650-5.0945,771,709
TUFสำนักงานประกันสังคม215360908*3,790.35215,360,908
TUFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-177240948*-3,119.44ต่ำกว่า 0.5%
TUFTHE BANK OF NEW YORK MELLON-67,479,156-1,187.6330,372,900
TUFTHE BANK OF NEW YORK MELLON65,281,3561,148.95110,696,656
TUFNORBAX INC.,-52885956*-930.79ต่ำกว่า 0.5%
TUFNORBAX, INC.47045792*828.0147,045,792
TUFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-44419080*-781.78ต่ำกว่า 0.5%
TUFNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC43,588,800767.16115,703,774
TUFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -32,580,904-573.42502,889,521
TUFกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-29945600*-527.04ต่ำกว่า 0.5%
TUFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-25647400*-451.39ต่ำกว่า 0.5%
TUFN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1124590864*432.8024,590,864
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2524228900*426.4324,228,900
TUFTHE BANK OF NEW YORK MELLON-15,042,400-264.7530,372,900
TUFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED14,013,664246.64185,149,221
TUFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-13,763,472-242.2436,777,800
TUFTHE BANK OF NEW YORK MELLON12,844,600226.06110,696,656
TUFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-12,176,700-214.31119,090,135
TUFCHASE NOMINEES LIMITED-11,828,000-208.1779,618,116
TUFNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC9,865,700173.64112,599,960
TUFนายดิสพล จันศิริ8,070,000142.03142,486,108
TUFนายเดชพล จันศิริ5,327,40093.7665,920,672
TUFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-5,093,775-89.6574,823,038
TUFBNY MELLON NOMINEES LIMITED3,510,50061.7832,757,980
TUFGIC PRIVATE LIMITED3,210,00056.5028,924,800
TUFกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,462,20025.7336,443,700
TUFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-GEF ACCOUNT CLIENT GENERAL THB172,2313.0350,000,000
TUFUBS AG SINGAPORE BRANCH5,5000.1059,400,000
SCCCCHASE NOMINEES LIMITED1,015,200349.232,925,117
SCCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-308,487-106.123,407,928
SCCCTHE BANK OF NEW YORK MELLON190,30065.461,470,500
SCCCCHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED-146,600-50.431,528,200
SCCCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-85,840-29.532,240,576
SCCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG79,70027.425,403,800
SCCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,9080.666,427,880
BECNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC21540900*721.6221,540,900
BECGIC PRIVATE LIMITED18751000*628.1618,751,000
BECGIC PRIVATE LIMITED - C-17685300*-592.46ต่ำกว่า 0.5%
BECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,968,256-400.94106,161,027
BECEAST FOURTEEN LIMITED-UBS BANK (CANADA)-STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO11833000*396.4111,833,000
BECCHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED8,333,600279.1820,328,000
BECTHE BANK OF NEW YORK MELLON-6,926,374-232.0316,348,607
BECCHASE NOMINEES LIMITED-5,780,372-193.64244,508,868
BECTHE BANK OF NEW YORK MELLON5,045,535169.0321,117,081
BECTHE BANK OF NEW YORK MELLON-2,157,900-72.2921,117,081
BECLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED2,048,70068.6315,633,300
BECRBC INVESTOR SERVICES TRUST-1,964,300-65.8010,488,100
BECBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG1,931,20064.7051,811,600
BECHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,588,50053.2160,685,356
BECSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED967,86732.4242,794,158
BECTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-886,592-29.7014,648,412
BECSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-865,052-28.9813,457,667
BECTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT532,63417.84101,834,381
BECTHE BANK OF NEW YORK MELLON277,0619.2816,348,607
Mสำนักงานประกันสังคม11656900*667.3611,656,900
MN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 114,347,800248.9110,257,300
Mบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,437,815-82.314,962,119
MRBC INVESTOR SERVICES TRUST-1,242,300-71.127,099,900
Mกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ500,00028.636,189,700
MCACEIS BANK LUXEMBOURG-295,000-16.895,905,000
Mกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว170,0009.7317,476,100
BCPบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)-374748571*-12,554.08ต่ำกว่า 0.5%
BCPสำนักงานประกันสังคม197084697*6,602.34197,084,697
BCPกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)107433200*3,599.01107,433,200
BCPกองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)107433200*3,599.01107,433,200
BCPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-26528826*-888.72ต่ำกว่า 0.5%
BCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,783,970562.2679,856,476
BCPDeutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund-14708700*-492.74ต่ำกว่า 0.5%
BCPTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT13,240,300443.5533,592,300
BCPHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A13014500*435.9913,014,500
BCPSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-9885080*-331.15ต่ำกว่า 0.5%
BCPCHASE NOMINEES LIMITED9330493*312.579,330,493
BCPกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี-7971100*-267.03ต่ำกว่า 0.5%
BCPกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-7775800*-260.49ต่ำกว่า 0.5%
BCPN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1-7765500*-260.14ต่ำกว่า 0.5%
BCPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-6,379,043-213.7012,789,566
BCPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-3,678,384-123.2337,600,176
BCPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,172,20072.7719,891,900
BCPกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล510,50017.1019,816,500
BCPEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD346,50011.619,448,800
BCPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-220,148-7.377,362,360
BCPTHE BANK OF NEW YORK MELLON-200,400-6.718,941,500
WHAบริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด2,969,250,12910,214.223,299,166,810
WHAนางจรีพร อนันตประยูร1,527,088,4375,253.181,696,764,930
WHAนายสมยศ อนันตประยูร1,431,928,5034,925.831,591,031,670
WHAUBS AG HONG KONG BRANCH902,045,4483,103.041,002,272,720
WHASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED825,622,3712,840.14917,450,015
WHAนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล445,877,4351,533.82493,395,000
WHAนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด384,700,0001,323.37427,000,000
WHAนายวุฒิ จารุกรสกุล170,649,131587.03189,545,000
WHAนายนเรศ งามอภิชน137,723,353473.77153,000,000
WHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 136,197,198468.52150,562,326
WHAน.ส.นลินรัตน์ แซ่อึ้ง112,275,882386.23124,690,980
WHAนายสัญชัย สุขสมชีวิน86,398,182297.2195,140,000
WHAนางเฉลียว ศรีชัยวัฒน์85,535,273294.2497,000,000
WHAนายสุรชัย ทิพานำชัย83,058,875285.7292,593,750
WHAนายโชดิวัต ดั่นธนสาร80,957,900278.5088,000,000
WHAนายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท67,192,724231.1475,436,360
WHAกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-7457454*-25.65ต่ำกว่า 0.5%
TTWธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-36895000*-409.53ต่ำกว่า 0.5%
TTWนายยงยุทธ จรัญวาศน์-24306600*-269.80ต่ำกว่า 0.5%
TTWTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-24064897*-267.12ต่ำกว่า 0.5%
TTWCHASE NOMINEES LIMITED22,098,515245.2946,111,115
TTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,570,224-183.93192,541,166
TTWSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-15,188,000-168.5937,498,224
TTWHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-11,620,883-128.9928,321,950
TTWนายไพศาล ชาติพิทักษ์3,300,00036.6327,500,000
TTWนายจุน วนวิทย์350,0003.8936,473,300
HEMRAJบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-53790000*-230.22ต่ำกว่า 0.5%
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/256,569,500256.2115,314,500
CBGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,927,800153.1810,953,800
CBGนายศิริศักดิ์ สนโสภณ-2,800,000-109.206,320,000
CBGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,400,000-93.6037,153,500
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,632,00063.6521,506,600
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,481,40057.777,655,300
SUPERบริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด847,993,5231,517.915,111,475,233
SUPERนายประเดช กิตติอิสรานนท์714,942,4571,279.752,788,313,357
SUPERบริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด322,581,064577.421,828,330,234
SUPERนายจอมทรัพย์ โลจายะ269,381,169482.191,690,341,169
SUPERนายกำธร กิตติอิสรานนท์221,993,008397.37608,516,548
SUPERนายบุญชู ลิ่มอติบูลย์150047238*268.58150,047,238
SUPERนายภัทร จึงกานต์กุล-149602970*-267.79ต่ำกว่า 0.5%
SUPERนางดาราณี อัตตะนันทน์134,495,539240.75963,713,739
SUPERน.ส.เบญจวรรณ อุสาหะ-112877400*-202.05ต่ำกว่า 0.5%
SUPERนายอดิสร ลิ้มณรงค์-109500000*-196.01ต่ำกว่า 0.5%
SUPERนายวีระเดช เตชะไพบูลย์82,090,659146.94194,090,659
SUPERบริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด75,653,134135.42474,023,754
SUPERนายกุลทีป พิชิตสิงห์58,000,000103.82628,000,000
SUPERบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,617,34490.61282,972,984
SUPERนายพรพรหม พรหมวาณิช50,138,98689.75256,525,986
SUPERน.ส.พูนลักษณ์ เตโชติอัศนีย์-39,628,000-70.93220,372,000
SUPERนายภูวสิษฎ์ เชฏฐ์อุดมลาภ37,671,70367.43213,475,283
SUPERบริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จำกัด35,552,57063.64223,890,530
SUPERน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์-33,620,656-60.18584,146,974
SUPERน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์-33,183,335-59.40822,263,735
SUPERนายศิริชัย โตวิริยะเวช-21,393,788-38.29141,169,212
SUPERนายอรรถพล เอี่ยมสิทธิพันธุ์-13,715,000-24.55126,645,000
SUPERม.ร.ว.ทัชวรรณ สายเชื้อ11,875,19021.26159,305,170
SUPERนางฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์9,500,00017.01229,500,000
SUPERนายไพโรจน์ ศิริรัตน์8,236,26414.74177,199,734
BMCLบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)2,150,861,1953,742.507,314,173,611
BMCLบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-2050134895*-3,567.23ต่ำกว่า 0.5%
BMCLบริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด-345434400*-601.06ต่ำกว่า 0.5%
BMCLบริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด287874300*500.90287,874,300
BMCLน.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข-220900000*-384.37ต่ำกว่า 0.5%
BMCLUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account126,440,100220.01398,072,900
BMCLนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-73,746,400-128.32226,253,600
BMCLนางวลัยพร สมภักดี27,500,10047.85274,993,300
BMCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,826,784-34.50218,376,958
BMCLนายวิชัย วชิรพงศ์-16,629,000-28.93888,311,100
MAJORNORBAX INC.,-21309725*-681.91ต่ำกว่า 0.5%
MAJORNORBAX, INC.17889190*572.4517,889,190
MAJORHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-14,522,859-464.737,925,400
MAJORRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.9,388,200300.4227,785,317
MAJORHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-7,812,359-250.0014,635,900
MAJORบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,391,424236.5389,795,582
MAJORนางภารดี พูลวรลักษณ์-7,124,900-228.0018,345,536
MAJORCACEIS BANK LUXEMBOURG6951400*222.446,951,400
MAJORPERSHING LLC-5502750*-176.09ต่ำกว่า 0.5%
MAJORSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-5,393,000-172.5856,453,900
MAJORTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-5,269,764-168.639,512,759
MAJORTHE BANK OF NEW YORK MELLON-5,122,800-163.935,519,300
MAJORกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-4751900*-152.06ต่ำกว่า 0.5%
MAJORLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-4,413,800-141.2428,203,700
MAJORSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,839,500-90.8644,848,621
MAJORTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT2,787,00089.1811,899,707
MAJORMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-930,742-29.7815,740,400
MAJORNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-621,900-19.906,324,900
MAJORTHE BANK OF NEW YORK MELLON363,80011.645,519,300
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED-251,366-8.0433,295,406
MAJORUBS AG SINGAPORE BRANCH-49,300-1.585,594,800
MAJORบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-900-0.036,049,100
SPALIสำนักงานประกันสังคม57125300*948.2857,125,300
SPALIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -40,395,771-670.57124,512,819
SPALICHASE NOMINEES LIMITED32,304,900536.2647,266,900
SPALISTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-31,717,100-526.5018,942,500
SPALISKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG21,610,000358.7342,357,800
SPALIกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-19520900*-324.05ต่ำกว่า 0.5%
SPALIม.ล.กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ17000000*282.2017,000,000
SPALIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-16,363,561-271.6413,475,100
SPALITHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT15,153,200251.5443,101,100
SPALICHASE NOMINEES LIMITED 15-15050500*-249.84ต่ำกว่า 0.5%
SPALISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-13,107,947-217.5929,131,927
SPALIกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-13020700*-216.14ต่ำกว่า 0.5%
SPALIกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-12892800*-214.02ต่ำกว่า 0.5%
SPALIกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว-12664700*-210.23ต่ำกว่า 0.5%
SPALIนายสันติ สิงหวังชา-12,511,700-207.6923,554,600
SPALIนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์12271900*203.7112,271,900
SPALIJPMORGAN THAILAND FUND-12069500*-200.35ต่ำกว่า 0.5%
SPALIN.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR12000000*199.2012,000,000
SPALIนายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล-11795800*-195.81ต่ำกว่า 0.5%
SPALICHASE NOMINEES LIMITED 1-9339300*-155.03ต่ำกว่า 0.5%
SPALIEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES9256433*153.669,256,433
SPALIกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล-9054700*-150.31ต่ำกว่า 0.5%
SPALINORTRUST NOMINEES LTD-CL AC6,608,400109.7025,773,757
SPALIนายประทีป ตั้งมติธรรม6,122,000101.63399,938,044
SPALITHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-5,680,900-94.3022,267,000
SPALIน.ส.กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ-1,767,800-29.359,000,300
SPALIUBS (LUXEMBOURG) S.A.1,107,60018.3918,889,500
SPALIนายอธิภู ลือชัยชนะกุล-978,700-16.2511,000,000
SPALIกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-783,700-13.019,817,300
SPALIนางวัชณี สิงหวังชา-100,000-1.6625,500,000
BECLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-51,923,112-1,778.378,258,000
BECLบริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด50,154,1001,717.7861,954,100
BECLบริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด-22713400*-777.93ต่ำกว่า 0.5%
BECLบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)-18,749,550-642.17131,920,000
BECLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,257,566488.3281,424,116
BECLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED9,920,134339.7626,759,697
BECLAIA Company Limited- AIA D-PLUS-9135000*-312.87ต่ำกว่า 0.5%
BECLCHASE NOMINEES LIMITED9131057*312.749,131,057
BECLNORBAX, INC.8145800*278.998,145,800
BECLNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-6,674,382-228.604,652,019
BECLMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-6573747*-225.15ต่ำกว่า 0.5%
BECLUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-6,370,400-218.194,640,200
BECLNORBAX INC.,82-4598500*-157.50ต่ำกว่า 0.5%
BECLCHASE NOMINEES LIMITED 1-4411400*-151.09ต่ำกว่า 0.5%
BECLEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES4336400*148.524,336,400
BECLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-3,175,800-108.774,376,300
BECLบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2,215,400-75.8811,126,600
BECLนายมิน เธียรวร-1,000,000-34.2520,000,000
BECLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY702,06824.0510,476,201
BECLEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD610,20020.906,336,300
BECLN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1-330,800-11.333,948,800
BECLนายวิชัย เอกอุดมสิน237,9008.154,700,000
BECLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA230,2007.888,884,900
BECLนายชูวิทย์ จิตรสกุล27,0000.925,346,000
DCCนายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา600,000,0002,196.001,600,000,000
DCCนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์211,317,660773.42563,513,760
DCCนายมนต์รัก แสงศาสตรา180,000,000658.80480,000,000
DCCนายมารุต แสงศาสตรา180,000,000658.80480,000,000
DCCนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล124,300,000454.94328,900,000
DCCน.ส.สุภาณี ทองเปล่งศรี100,200,000366.73267,900,000
DCCน.ส.คัทลียา แสงศาสตรา66,000,000241.56176,000,000
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล60,853,800222.72162,276,800
DCCนายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย60,000,000219.60160,000,000
DCCN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1151,521,280188.57137,390,080
DCCน.ส.บุญเส็ง โคดสถาน47580000*174.1447,580,000
DCCCHASE NOMINEES LIMITED47,012,600172.07134,687,600
DCCนายนครินทร์ แสงศาสตรา42,145,000154.2578,240,000
DCCกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล33,178,800121.4388,476,800
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ29,133,000106.6377,688,000
DCCนายสุวิช ปัญญาวีร์24,500,00089.6765,100,000
DCCบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)24,049,80088.0264,132,800
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว22,290,00081.5859,440,000
DCCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท21,598,80079.0557,596,800
DCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,048,22669.7296,723,946
DCCHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES18,612,14068.1239,437,040
DCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED16,486,22660.3464,731,436
DCCน.ส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์12,271,80044.9132,694,800
DCCน.ส.รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์12,241,80044.8032,644,800
DCCนายราชัญ ทยานุวัฒน์5,856,90021.4440,618,400
LPNCHASE NOMINEES LIMITED153952100*2,386.26153,952,100
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 28-79462291*-1,231.67ต่ำกว่า 0.5%
LPNสำนักงานประกันสังคม47674500*738.9547,674,500
LPNนายสุเมธ เตชะไกรศรี35,016,905542.7656,181,093
LPNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,563,250365.23185,256,566
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 1-19419700*-301.01ต่ำกว่า 0.5%
LPNนายสุเมธ เตชะไกรศรี15,924,088246.8256,181,093
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 101-14312500*-221.84ต่ำกว่า 0.5%
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 142-14065300*-218.01ต่ำกว่า 0.5%
LPNสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-13850000*-214.68ต่ำกว่า 0.5%
LPNนายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์13242600*205.2613,242,600
LPNกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-11107900*-172.17ต่ำกว่า 0.5%
LPNกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี-10813400*-167.61ต่ำกว่า 0.5%
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 188-10321109*-159.98ต่ำกว่า 0.5%
LPNTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT9,914,700153.6818,889,300
LPNSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-9,508,400-147.389,520,000
LPNCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC9,150,000141.8317,293,300
LPNกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-9115500*-141.29ต่ำกว่า 0.5%
LPNนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์9000700*139.519,000,700
LPNHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD8,685,500134.6341,359,011
LPNCHASE NOMINEES LIMITED 46-8335900*-129.21ต่ำกว่า 0.5%
LPNCITIBANK INTERNATIONAL LIMITED,LUXEMBOURG-MASTER SIF SICAV-SIF-7748700*-120.10ต่ำกว่า 0.5%
LPNSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-6,039,348-93.6112,521,702
LPNกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-4,953,200-76.7720,335,900
LPNTHE BANK OF NEW YORK MELLON4,459,80069.1316,066,295
LPNกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-2,122,500-32.908,275,500
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,120,70032.8718,669,300
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,032,80031.5119,468,200
LPNN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1-1,992,000-30.8812,826,700
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,592,50024.6817,576,600
LPNกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-782,200-12.1210,509,600
LPNRBC INVESTOR SERVICES TRUST764,70011.8510,002,600
LPNกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ533,3008.278,042,700
LPNกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-345,800-5.369,362,600
TVOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,659,209953.1359,127,113
TVOนายไพวรรณ ชาติพิทักษ์-16,570,000-455.6823,680,000
TVOSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-7584000*-208.56ต่ำกว่า 0.5%
TVOนางเบญญาภา วิทยฐานกรณ์-5,000,000-137.5015,025,000
TVOCHASE NOMINEES LIMITED4275964*117.594,275,964
TVOSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,063,99356.768,835,180
TVOนางยุวเรศ ชูสกุล-1,540,000-42.359,100,000
TVOนายวิชิต วิทยฐานกรณ์1,385,80038.1110,005,800
TVOบริษัท เชียร์(ประเทศไทย) จำกัด1,064,80029.2818,014,293
TVOSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED653,33117.9710,435,895
TVOนายอภิสิทธิ์ วิทยฐานกรณ์-256,000-7.048,895,292
TVOนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล250,0006.8812,131,837
TVOนางนลิณี วงศ์จันทร์เพ็ญ242,2006.665,234,350
TVOนายประเสริฐ บุญมีโชติ-50,000-1.386,900,000
TVOนายไพศาล ชาติพิทักษ์22,9000.6312,250,000
ICHIนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ6958800*112.046,958,800
ICHISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED5,381,30086.6418,489,200
ICHIน.ส.ฐิติมา ศรีอุทัยศิริวงศ์-1,500,000-24.1510,135,600
ICHIนายตัน ภาสกรนที639,60010.30450,639,600
ICHIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -209,389-3.3710,036,380
ICHIน.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร-40,000-0.6438,900,000
CHGน.ส.กรรณิกา พลัสสินทร์1,795,275,3603,393.071,994,750,400
CHGนายอภิรุม ปัญญาพล1,014,470,1451,917.351,127,189,050
CHGนางกอบกุล ปัญญาพล1,001,530,0801,892.891,112,811,200
CHGนายณรัณ รติพาณิชย์วงศ์697,862,7901,318.96775,403,100
CHGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 387,260,700731.92425,651,600
CHGคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล359,689,770679.81399,655,300
CHGนายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์331,729,065626.97368,587,850
CHGนางสุวิมล อธิกิจ265,106,140501.05295,825,300
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว229,832,100434.38255,369,000
CHGนายกำพล พลัสสินทร์228,348,180431.58253,720,200
CHGCHASE NOMINEES LIMITED184,504,144348.71207,722,960
CHGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD178,889,836338.10208,040,000
CHGJPMORGAN THAILAND FUND175,387,900331.48197,617,800
CHGนายธัชชัย รติพาณิชย์วงศ์168,863,895319.15187,626,550
CHGนายพลสิน พลัสสินทร์133,410,465252.15149,445,250
CHGนายเกียรติศักดิ์ แก่นแก้ว98,917,200186.95109,908,000
CHGกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)92,186,000174.23100,586,000
CHGน.ส.อัญชลี สืบจันทศิริ91,107,045172.19101,230,050
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2588,633,800167.5298,482,000
CHGนายพลสันต์ พลัสสินทร์77,625,090146.7186,250,100
CHGพล.ต.ต.สกล ภัยลี้63,825,480120.6370,917,200
CHGกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์59657300*112.7559,657,300
CHGน.ส.รุจี ทองประกอบ54,936,405103.8361,040,450
CHGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta53,479,800101.0860,126,600
CHGนายยรรยง อมรพิทักษ์กูล49,889,92594.2955,433,250
CHGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD34,901,43665.9664,051,600
CHGSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-7841800*-14.82ต่ำกว่า 0.5%
CHGกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-6340300*-11.98ต่ำกว่า 0.5%
VNGนายสมภพ สหวัฒน์-65999919*-851.40ต่ำกว่า 0.5%
VNGนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์32999960*425.7032,999,960
VNGน.ส.นิภาภัทร สหวัฒน์32999959*425.7032,999,959
VNGนายวันจักร กิจธนามงคลชัย27708000*357.4327,708,000
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย-23,188,000-299.1313,126,000
VNGบริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด18,814,500242.71828,218,899
VNGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,029,175155.1823,895,994
VNGนางศิริวรรณ พานิชตระกูล-8450000*-109.01ต่ำกว่า 0.5%
VNGNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC8080900*104.248,080,900
VNGน.ส.รณิดา เกิดในมงคล-7926000*-102.25ต่ำกว่า 0.5%
VNGนายวิทยา นราธัศจรรย์1,467,10018.939,482,860
VNGนางดาราวรรณ เบ็ญจศิริวรรณ300,0003.8711,780,000
SAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -20,189,251-371.4827,290,761
SAMARTนายธนานันท์ วิไลลักษณ์16,800,000309.1228,802,100
SAMARTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-14835121*-272.97ต่ำกว่า 0.5%
SAMARTบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด12,952,000238.32185,307,200
SAMARTกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-11897800*-218.92ต่ำกว่า 0.5%
SAMARTCHASE NOMINEES LIMITED11470900*211.0611,470,900
SAMARTนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-9,000,000-165.60112,704,960
SAMARTCHASE NOMINEES LIMITED 1-8601900*-158.27ต่ำกว่า 0.5%
SAMARTนายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล8000000*147.208,000,000
SAMARTนายนเรศ งามอภิชน-7000000*-128.80ต่ำกว่า 0.5%
SAMARTนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์-6,600,000-121.44125,977,160
SAMARTบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด6175000*113.626,175,000
SAMARTกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด6087600*112.016,087,600
SAMARTกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์5476000*100.765,476,000
SAMARTบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-5405500*-99.46ต่ำกว่า 0.5%
SAMARTกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว5331600*98.105,331,600
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ5179500*95.305,179,500
SAMARTCHASE NOMINEES LIMITED 4-5162655*-94.99ต่ำกว่า 0.5%
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล5106400*93.965,106,400
SAMARTกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-5,088,100-93.6211,229,700
SAMARTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-4,767,099-87.715,696,201
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว4,672,60085.9826,382,200
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ2,515,20046.288,567,200
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,162,20039.789,125,900
SAMARTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,303,166-23.985,124,865
SAMARTNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-1,159,371-21.3311,873,200
SAMARTนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร703,60012.9516,027,000
SAMARTกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25697,70012.8411,205,300
SAMARTบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)496,0009.136,690,000
GLANDนายเจตรศิริ บุญดีเจริญ24,000,00069.60278,360,498
GLANDบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด-24,000,000-69.601,977,655,210
GLANDบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด6,970,10020.2136,939,934
GLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -439,300-1.2740,916,881
BAFSบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)28,796,625748.71143,983,125
BAFSบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด9,000,000234.0045,000,000
BAFSบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด9,000,000234.0045,000,000
BAFSบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)9,000,000234.0045,000,000
BAFSบริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)9,000,000234.0045,000,000
BAFSบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)6,300,000163.8031,500,000
BAFSนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล4,330,000112.5813,140,000
BAFSGOLDMAN SACHS & CO3,374,46987.7415,996,251
BAFSRBC INVESTOR SERVICES TRUST-2645000*-68.77ต่ำกว่า 0.5%
BAFSบริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด2,550,00066.3012,750,000
BAFSบริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด2,550,00066.3012,750,000
BAFSบริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด2,550,00066.3012,750,000
BAFSCREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH1,915,17549.799,575,875
BAFSบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,895,07549.279,475,375
BAFSบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,563,75040.667,818,750
BAFSนางอัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์1,546,37540.217,731,875
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,351,37535.146,756,875
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,203,72531.306,082,625
BAFSนายวิโรจน์ ตั้งสุรกิจ1,163,90030.264,983,900
BAFSSAN-AI OIL COMPANY LIMITED1,125,00029.255,625,000
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,008,37526.225,041,875
BAFSTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT1,001,00026.033,815,400
BAFSนายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร1,000,00026.005,000,000
BAFSCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-MTB PB ASEAN DIVIDEND FUND876,00022.784,380,000
BAFSกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta874,30022.734,411,900
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน740,77519.263,703,875
BAFSนายสุภัทร พลพิพัฒนพงศ์658,15017.113,290,750
BAFSนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล638,60016.603,193,000
BAFSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 444,12311.553,358,723
BAFSบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)247,9756.453,645,075
CCETKINPO ELECTRONICS, INC.1,535,891,6794,914.851,684,335,247
CCETKINPO ELECTRONICS, INC.-1,455,912,278-4,658.92155,191,002
CCETKINPO ELECTRONICS, INC.73,231,967234.341,684,335,247
CCETนายวิทิต พงศ์พิโรดม64,450,047206.24143,651,087
CCETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,279,571135.29142,513,981
CCETFAR EASTERN INTERNATIONAL BANK35,971,958115.11839,284,153
CCETKGI ASIA LIMITED11,950,13838.24280,168,962
CCETKINGBOLT INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE., LTD.11,436,69036.60263,043,890
CCETMR.CHERN KUAN-JAN8,309,34426.59191,114,912
CCETKINPO ELECTRONICS, INC.6,747,43421.59155,191,002
CCETนางจรัสศรี พงศ์พิโรดม3,801,90012.1754,951,900
CCETEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,091,7789.8932,938,714
CCETSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,756,428-5.6230,669,276
CCETKINGBOLT INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD.1,641,0495.2537,744,129
OISHIนายทวีฉัตร จุฬางกูร302,60021.119,425,300
SNPนายอมเรศ ศิลาอ่อน-6,000,000-157.505,324,115
SNPบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)4,158,600109.16170,095,620
SNPนายกำธร ศิลาอ่อน2,200,00057.757,386,000
SNPนายพรวิช ศิลาอ่อน2,200,00057.756,508,000
SNPนายวิทูร ศิลาอ่อน2,200,00057.757,815,000
SNPนางภัทรา ศิลาอ่อน400,00010.5037,648,145
SNPนายชาลี วลัยเสถียร-178,500-4.695,933,100
SNPนางพรพิไล ไรวา-37,000-0.9715,116,240
MBKETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3123033*-69.64ต่ำกว่า 0.5%
MBKETน.ส.วรรณพร เห็นแสงวิไล185,7004.1422,047,100
FSMARTนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร8000000*108.008,000,000
FSMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,332,700-98.9914,001,560
FSMARTนางนุสรา คล้ายอักษร-6500000*-87.75ต่ำกว่า 0.5%
FSMARTนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย-6095500*-82.29ต่ำกว่า 0.5%
FSMARTนายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ5600100*75.605,600,100
FSMARTนายพิชิต ชินวิทยากุล-4200000*-56.70ต่ำกว่า 0.5%
FSMARTนายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์1,800,00024.3012,000,000
FSMARTนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์-1,460,200-19.7194,357,500
FSMARTนายโสภณ อัศวศรีวรนันท์1,194,90016.137,594,900
FSMARTนายพิชิต นิ่มกุล-500,000-6.7519,599,910
FSMARTกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร489,0006.605,975,100
FSMARTน.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ244,8003.3014,843,000
SAMTELน.ส.วรมาศ ศรีวัฒนประภา4397800*74.324,397,800
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ3680500*62.203,680,500
SAMTELบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด320,0005.416,431,000
SAMTELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -104,058-1.7614,507,709
ANANนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์-34000000*-102.00ต่ำกว่า 0.5%
ANANนายวิชัย วชิรพงศ์-30726100*-92.18ต่ำกว่า 0.5%
ANANกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล29,091,80087.2885,595,900
ANANนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-27561900*-82.69ต่ำกว่า 0.5%
ANANHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD26514800*79.5426,514,800
ANANSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-24360300*-73.08ต่ำกว่า 0.5%
ANANNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC22829000*68.4922,829,000
ANANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -21,019,800-63.0698,833,101
ANANHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD20086000*60.2620,086,000
ANANนายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม18500000*55.5018,500,000
ANANEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES18048000*54.1418,048,000
ANANกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ17267900*51.8017,267,900
ANANบริษัท โชติชลิต จำกัด-7,404,800-22.2122,595,200
ANANบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด6,192,50018.5845,122,000
ANANกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์4,260,90012.7831,851,400
ANANSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA-3,886,000-11.6628,974,200
ANANกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-1,575,400-4.7331,513,300
ANANนายพีรนาถ โชควัฒนา153,9000.4630,821,600
SGPนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-8,829,500-95.3615,551,200
SGPนายมงคล ประกิตชัยวัฒนา7400000*79.927,400,000
SGPนายสถาพร งามเรืองพงศ์6690100*72.256,690,100
SGPEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD5950600*64.275,950,600
SGPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-5301600*-57.26ต่ำกว่า 0.5%
SGPนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-5200000*-56.16ต่ำกว่า 0.5%
SGPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,405,00025.9711,637,700
SGPUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2,378,40025.6972,378,400
SGPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,414,300-15.275,841,900
SGPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 612,9006.6215,734,000
PCSGHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,277,300-8.118,558,600
PCSGHAIA Company Limited-TIGER-698,900-4.4412,695,800
PCSGHนายมิน เธียรวร400,0002.5416,000,000
AYUDนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-3151800*-108.74ต่ำกว่า 0.5%
AYUDนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล2000000*69.002,000,000
AYUDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1368900*-47.23ต่ำกว่า 0.5%
AYUDนายสมชาย มหาสันติปิยะ70,0002.421,800,000
AYUDนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์13,0000.453,095,100
DEMCOนายสมชาย เอกอุดมสิน5645000*66.615,645,000
DEMCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,227,00061.6835,889,459
DEMCOนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ-3,490,000-41.189,200,000
DEMCOนายศิริศักดิ์ สนโสภณ-2,780,000-32.8052,150,000
DEMCOน.ส.จันทนา จินดาพรบูรณะ-2,600,000-30.689,900,000
DEMCOกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-960,100-11.336,151,200
DEMCOนายธีระชัย วรัญญูรัตนะ920,00010.866,150,000
DEMCOนายวรุณ สนโสภณ-789,000-9.314,720,000
DEMCOนายวสันต์ สนโสภณ-700,000-8.264,800,000
DEMCOกองทุนเปิด เค หุ้นทุน-600,700-7.094,671,800
DEMCOน.ส.วริศรา สนโสภณ-600,000-7.085,201,000
DEMCOนายวิรัตน์ ทวีกิติกุล-520,000-6.143,930,000
DEMCOนางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์450,0005.31109,140,766
DEMCOนายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์265,0003.1332,178,188
DEMCOบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)250,7002.964,681,000
DEMCOนายสุกฤษฏิ์ จรดล-170,000-2.015,261,763
FORTHนายธานิน สัจจะบริบูรณ์-8,129,900-69.519,413,500
FORTHนายวรกูล สัจจะบริบูรณ์5000000*42.755,000,000
FORTHนางชุลีพร สัจจะบริบูรณ์4850000*41.474,850,000
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,735,20023.3914,824,400
FORTHนายชาย มโนภาส600,0005.137,280,000
FORTHนายบุญยงค์ นินเนินนนท์400,0003.4226,694,500
FORTHนายวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม-100,000-0.869,200,000
FORTHนางธารินี เสนจันทร์ฒิไชย50,0000.439,990,000
FORTHนายกำธร ลีลาธีระกุล24,0000.2114,629,000
BRRนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์7174500*83.947,174,500
BRRน.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา5000000*58.505,000,000
BRRน.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา5000000*58.505,000,000
BRRนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา5,000,00058.5013,200,000
BRRนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-3967600*-46.42ต่ำกว่า 0.5%
BRRนายดุสิต วงศ์สุทธิโรจน์3655200*42.773,655,200
BRRน.ส.พรรณนิตา อนันตกูล3654000*42.753,654,000
BRRน.ส.จุติรัตน์ ชาติภิญโญ3450000*40.373,450,000
BRRนายณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์3,389,80039.668,974,500
BRRนางวราณี เสรีวิวัฒนา1,644,10019.2418,544,100
BRRนายอำนาจ แกล้วกล้า1,100,00012.874,700,000
ASPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-42,535,600-157.3841,379,800
ASPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -27,116,570-100.33170,662,093
ASPกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล27002300*99.9127,002,300
ASPนายยงยุทธ จรัญวาศน์24,495,70090.6336,686,300
ASPกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ16373900*60.5816,373,900
ASPบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)15673400*57.9915,673,400
ASPนายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน-13,267,000-49.0972,833,000
ASPEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES12916500*47.7912,916,500
ASPGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL11749400*43.4711,749,400
ASPDEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C NAVIS YIELD FUND11484600*42.4911,484,600
ASPRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-11336363*-41.94ต่ำกว่า 0.5%
ASPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-9,964,092-36.8725,778,200
ASPNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-2,690,700-9.9610,886,500
ASPบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2,122,700-7.8511,000,000
ASPกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม1,623,8006.0114,923,800
ASPนายยัสบีรซิงห์ กูลาตี-1,393,000-5.1517,602,100
ASPนายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ640,0002.3713,050,000
ASPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-375,500-1.3917,944,600
ASPนายขัตติยะ โรจนตรีคูณ-121,800-0.4512,778,200
ASPนางวณา คงเดชาเลิศ-42,000-0.1610,988,000
SPGนายธนพล จิวจินดา6,0000.141,755,000
SRICHAบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,591,40039.153,197,800
SRICHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,501,900-36.954,391,665
SRICHACHASE NOMINEES LIMITED-926,000-22.781,677,800
SRICHAบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-388,400-9.551,861,600
SRICHAกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล304,5007.492,108,300
SRICHAนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์200,0004.925,950,000
SRICHAนายวิชัย เอกอุดมสิน-70,000-1.725,000,000
SRICHAนายอนวัช สุริยวนากุล70,0001.721,674,000
SRICHAนายสรชา เรืองวรดากุล65,0001.601,667,600
SRICHAนายสมพงษ์ ชอัมพงษ์46,7001.151,870,200
SRICHAนายสมภาค ริเริ่มสุนทร36,5000.902,735,800
SRICHAนายกำธร ยังคง35,5000.872,713,000
SRICHAนายเจริญ เอกอุดมสิน-32,700-0.804,000,000
SRICHAนายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์16,6000.417,803,600
SRICHAนายศรศักดิ์ ชุณวิรัตน์5,5000.142,105,300
SIMนายณัฐพล จุฬางกูร28048500*45.4428,048,500
SIMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22242700*36.0322,242,700
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ-3,278,600-5.3137,993,400
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน-2,867,700-4.6522,049,600
SATDBS BANK LTD-10,333,977-165.342,934,000
SATCHASE NOMINEES LIMITED9857254*157.729,857,254
SATDBS BANK LTD9,533,977152.5412,467,977
SATCHASE NOMINEES LIMITED 137-7605500*-121.69ต่ำกว่า 0.5%
SATTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT4662100*74.594,662,100
SATTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-3736900*-59.79ต่ำกว่า 0.5%
SATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,204,550-51.2720,279,148
SATกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2601900*41.632,601,900
SATJPMORGAN THAILAND FUND2303800*36.862,303,800
SATNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC2,189,10035.0320,607,900
SATHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-2181000*-34.90ต่ำกว่า 0.5%
SATEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES2178437*34.852,178,437
SATนายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์-1,308,800-20.944,747,742
SATNORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT990,30015.845,108,100
SATDBS BANK LTD-800,000-12.8012,467,977
SATนายอรรถพล ธรรมานนท์633,40010.133,133,000
SATEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD364,6005.833,436,300
SATนายสาธิต วิทยากร200,0003.203,000,000
SATTHE BANK OF NEW YORK MELLON-136,700-2.192,743,900
SATนางกษมน กิตติอำพน-57,400-0.927,015,781
DSGTCHASE NOMINEES LIMITED13,218,40067.4159,906,980
DSGTTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-8,640,900-44.0795,629,330
DSGTนายสุรยุทธ์ พิริยะวงศ์-6314000*-32.20ต่ำกว่า 0.5%
DSGTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,586,400-13.198,334,280
DSGTN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 112,283,10011.6416,645,000
DSGTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 820,5354.1824,714,682
DSGTนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์554,1002.8310,441,530
DSGTนางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์-451,700-2.3022,008,300
FPIนายธนสิทธิ์ ปัญญาทรานนท์10203000*52.0410,203,000
FPIน.ส.วิภาดา เอื้อสุขเจริญชัย-8469500*-43.19ต่ำกว่า 0.5%
FPIนายแสงชัย ธนาดำรงค์ศักดิ์-8179000*-41.71ต่ำกว่า 0.5%
FPIบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด8127800*41.458,127,800
FPIนายวีระ วงศ์แจ่มเจริญ-7920000*-40.39ต่ำกว่า 0.5%
FPIนายสุริยะ ปัญญาทรานนท์7376900*37.627,376,900
FPIบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด6869600*35.036,869,600
FPIบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด6683100*34.086,683,100
FPIนางลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์6618000*33.756,618,000
FPIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,258,20016.629,704,800
FPIนายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล3,200,00016.3223,800,000
FPIนายกิตติวุฒิ จงสุวณิชย์3,023,70015.4210,633,300
FPIน.ส.พัฐสุดา ว่องเวศน์-1,509,800-7.7011,963,900
PMHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-36,275,900-346.435,698,000
PMHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-35,998,300-343.785,975,600
PMSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA14362644*137.1614,362,644
PMHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-13,280,300-126.8328,693,600
PMRBC INVESTOR SERVICES TRUST-11,086,644-105.884,873,856
PMCHASE NOMINEES LIMITED6,783,70064.7812,418,929
PMนายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์-4888888*-46.69ต่ำกว่า 0.5%
PMMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.-4734000*-45.21ต่ำกว่า 0.5%
PMTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-3915300*-37.39ต่ำกว่า 0.5%
PMNORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS CL AC1,916,89518.3113,299,520
PMนายสาธิต วิทยากร1,000,0009.554,000,000
PMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -153,700-1.4753,837,104
PMนายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์-110,000-1.056,500,000
PMนางวิมลทิพย์ พงศธร100,0000.965,000,000
MILLน.ส.ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์-20,188,000-35.3323,621,548
MILLนายสรวิชญ์ วรทัต19028840*33.3019,028,840
MILLนายสิทธัตถ์ สิทธิสมาน15869100*27.7715,869,100
MILLบริษัท ดานิลี่ จำกัด-5,500,000-9.6383,434,728
MILLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,895,921-5.0740,797,445
MILLน.ส.เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล2,450,0004.2923,850,000
MILLนายอัครินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์2,400,0004.2019,642,016
MILLนายธนรัชต์ พสวงศ์-650,000-1.1439,198,043
MILLนายธีระศักดิ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์300,0000.5320,545,000
MILLนางลัดดา ลีสวัสดิ์ตระกูล-110,000-0.1930,505,000
JSPน.ส.ปุณิกา มโนธรรมรักษา-78,350,000-101.07101,650,000
JSPนายอานันท์ รุ่งชีวา-38481000*-49.64ต่ำกว่า 0.5%
JSPนายณัฐพล จุฬางกูร-32,744,500-42.2482,245,900
JSPนายวิเชียร จิระกรานนท์31461300*40.5931,461,300
JSPนายพิชัย กัญจนาภรณ์-29929600*-38.61ต่ำกว่า 0.5%
JSPนายประโยชน์ สุขศรีการ25,800,00033.2857,500,000
JSPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,836,84820.4372,254,260
JSPนายประสิทธิ์ เฮงเลิศปัญญา9,085,80011.7231,951,800
JSPน.ส.ศุภวรรณ สวาทยานนท์-8,541,000-11.0266,484,000
JSPน.ส.ณัฐพร รุ่งชีวา-6,697,400-8.6449,304,100
JSPนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์-2,000,000-2.58360,000,000
AITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,986,173-123.6616,235,396
AITกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-1895100*-47.00ต่ำกว่า 0.5%
AITกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์-1714900*-42.53ต่ำกว่า 0.5%
AITGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL1365400*33.861,365,400
AITน.พ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1300000*32.241,300,000
AITนายทิวา จิรพัฒนกุล1210600*30.021,210,600
AITนายองอาจ วรวิทย์ลิขิต1198400*29.721,198,400
AITกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-1144200*-28.38ต่ำกว่า 0.5%
AITนางมณีรัตน์ อาชวานันทกุล1041600*25.831,041,600
AITCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-419,200-10.404,217,200
AITนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-354,100-8.781,175,932
AITNORBAX INC.,-284,200-7.051,053,000
AITSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY218,0005.411,562,900
AITน.ส.อานา นิธิรักษา-150,000-3.721,536,000
AITนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-75,000-1.862,097,300
AITน.ส.จันทณา กระแสร์แสน20,0000.502,080,000
AITบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)20,0000.502,140,000
AITน.ส.ปานทิพย์ เล็กมณี14,8000.372,776,700
AITนายโชดิวัต ดั่นธนสาร3,0000.076,970,000
AUCTนายบำรุง ศรีงาน18000000*166.5018,000,000
AUCTนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์-15,868,400-146.788,600,000
AUCTนางอุมาพร เมอะประโคน10000000*92.5010,000,000
AUCTนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์8,732,40080.7722,917,500
AUCTนายภาคภูมิ ศิลา-6,001,000-55.5167,000,000
AUCTน.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ-4508000*-41.70ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนางศัลยา จารุจินดา4,000,00037.009,871,300
AUCTนายนฤชิต แต่งสวน-3748700*-34.68ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย-3652600*-33.79ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายณัฐวุฒิ ยอดจรัส-3578900*-33.10ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายณัฏฐชัย รัตนะธัมมาวงศ์-3457000*-31.98ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายนคร หาญไกรวิไลย์-3200000*-29.60ต่ำกว่า 0.5%
AUCTน.ส.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี-3153600*-29.17ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายสุไทย พิณรัตน์2,472,00022.8722,056,000
AUCTน.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา1,800,80016.6626,800,800
AUCTน.ส.เสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ-1,789,200-16.553,169,500
AUCTนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์-1,370,000-12.677,150,000
AUCTนายเทพทัย ศิลา554,8005.1310,673,800
AUCTนายณัฐวัฒน์ พิณรัตน์294,0002.725,584,000
AUCTนางวราณี เสรีวิวัฒนา100,0000.936,700,000
MCSนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์10925900*102.7010,925,900
MCSน.ส.ชาลิสา ชิ10000000*94.0010,000,000
MCSนายสินธุ เวศย์วรุตม์-9600600*-90.25ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายพิชิต ชินวิทยากุล8050000*75.678,050,000
MCSด.ญ.ชาลิสา ชิ-7000000*-65.80ต่ำกว่า 0.5%
MCSUBS AG SINGAPORE BRANCH5300000*49.825,300,000
MCSนายสุธี ลัคนสุทิน-5300000*-49.82ต่ำกว่า 0.5%
MCSMR.PETER ERIC DENNIS-4590000*-43.15ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายณัฐพล ทรงสายชลชัย4255000*40.004,255,000
MCSนายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ-4146200*-38.97ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายวิชัย มิตรสันติสุข-3,780,500-35.5410,500,000
MCSนายทิวา จิรพัฒนกุล-3750000*-35.25ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายวัชระ ปัญจอานนท์3700000*34.783,700,000
MCSนายสุรกิต รติทอง3,700,00034.787,000,000
MCSนายประยงค์ วนิชสุวรรณ3579900*33.653,579,900
MCSนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-3137300*-29.49ต่ำกว่า 0.5%
MCSน.ส.วรรณี ประภังกร-3000000*-28.20ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายทวีศักดิ์ แซ่ตั้ง3000000*28.203,000,000
MCSนายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธำรง-2850000*-26.79ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายอนุรักษ์ บุญแสวง-2680000*-25.19ต่ำกว่า 0.5%
MCSนายสุชาติ จริยกชกร2550000*23.972,550,000
MCSนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ-2,100,000-19.746,000,000
MCSนายฮารกิชิน ทันวานี2,010,00018.8927,000,000
MCSนายพรชัย รัตนนนทชัยสุข1,801,20016.937,454,600
MCSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,718,900-16.1636,425,300
MCSนายสุนทร ด่านเฉลิมนนท์-762,800-7.177,517,200
MCSนายสุรชัย รติทอง565,5005.3224,750,000
MCSนายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช-300,000-2.826,644,900
MCSนายสมชาย ปัดภัย210,0001.9710,300,000
MCSดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์-150,000-1.413,250,000
CSSนายยั่งยืน รัถการโกวิท7342980*32.027,342,980
CSSนายกุลทีป พิชิตสิงห์-6001000*-26.16ต่ำกว่า 0.5%
CSSนางดารุณี เอื้อวัฒนา5860000*25.555,860,000
CSSนายวิเชียร อิทธิแสง-5,799,600-25.2911,322,930
CSSนางกมลวรรณ ภาณุวัฒน์สุข5601000*24.425,601,000
CSSนายธนพล ทองประเสริฐ-4,435,800-19.3414,222,760
CSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,630,00015.8325,458,244
CSSนายเกรียง ศรีอัษฎาพร2,000,0008.7224,300,000
CSSนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล1,000,0004.366,400,000
CSSนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี-850,000-3.716,200,000
CSSนายมนตรี กังสวิวัฒน์-412,500-1.8029,400,518
CSSนายปรีชา อรุณยิ่งมงคล-400,000-1.748,555,240
CSSนายชุติวัฒน์ พาสน์พาชี159,1000.699,696,600
CSSนายสกล สัณหฉวี100,0000.4432,143,028
CSSนายสันทัฎฐ์ จินดาสงวน10,0000.0417,668,831
BROOKMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.890,935,306810.75934,142,113
BROOKMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.801,313,393729.20934,142,113
BROOKน.ส.วรินทร บูลกุล680,016,656618.82813,954,376
BROOKQUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT422,261,994384.26559,215,992
BROOKนายชาญ บูลกุล317,954,449289.34381,201,276
BROOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 185,698,355168.99244,029,740
BROOKNOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT177,086,250161.15236,115,000
BROOKนายวรุฒ บูลกุล141,841,093129.08170,055,824
BROOKนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล100,116,80091.11126,897,800
BROOKนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล57,285,00052.1376,380,000
BROOKนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ48,571,07144.2059,825,196
BROOKนายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์35,345,00032.1645,345,000
BROOKMR.MARK MITCHELL GREENWOOD32,022,14729.1442,696,196
BROOKนายสุคเณศ จันทรุจานนท์31,380,00028.5641,840,000
BROOKนายนนทพงษ์ สิงหละชาติ30,939,36428.1541,308,552
BROOKนายอมรินทร์ นฤหล้า28,993,50026.3838,366,000
BROOKนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ23,883,00021.7331,844,000
BROOKนายธนิต อ่อนละเอียด22,397,50020.3829,810,000
BROOKนายวิทยา นราธัศจรรย์22,204,40020.2128,254,400
BROOKDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM21,000,00019.1128,000,000
BROOKนายนรินทร์ นฤหล้า20,924,90019.0426,800,000
BROOKน.ส.อุษณา มหากิจศิริ19,646,00017.8826,728,000
BROOKนายวงศ์วริศ เผอิญโชค-7633850*-6.95ต่ำกว่า 0.5%
BROOKนายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์-5999900*-5.46ต่ำกว่า 0.5%
BROOKนางพิมลศรี หาญพัฒนพานิชย์-5864200*-5.34ต่ำกว่า 0.5%
KBSบริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด7,212,00049.40163,882,000
KBSนายธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์-2,000,000-13.7014,694,500
KBSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,516,400-10.3916,956,900
KBSกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-1,465,500-10.044,050,100
KBSน.ส.ชลนที ถวิลเติมทรัพย์-1,000,000-6.8515,694,500
KBSนายสมชัย ถวิลเติมทรัพย์-1,000,000-6.8515,694,500
KBSนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์-1,000,000-6.8515,694,500
KBSนายพนัส รุ่งนพคุณศรี390,0002.674,630,000
KBSนายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์25,0000.1712,150,000
KAMARTUBS AG SINGAPORE BRANCH-7,500,000-46.1340,774,800
KAMARTนายคเชนทร์ เบญจกุล6692200*41.166,692,200
KAMARTนายวิทิต พงศ์พิโรดม-6464201*-39.75ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTนายสมศักดิ์ คุณารัตนอังกูร-4580300*-28.17ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTนางอรกัญญา มงคลรัตนธร-4000500*-24.60ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์1,200,0007.3811,988,100
KAMARTนายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ-1,100,000-6.7718,000,000
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 577,6003.5515,187,950
KAMARTนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล560,0003.4413,874,000
KAMARTน.ส.มาลี กิตติชูโชติ400,0002.465,200,000
KAMARTนายสมบูรณ์ กิจถาวรสวัสดิ์100,0000.623,900,000
KAMARTนางวนิดา แซ่จิว72,0000.4425,386,000
EPCOนายเจริญ ศรเลิศล้ำวาณิช-19605000*-106.85ต่ำกว่า 0.5%
EPCOนางเซียวหล่าน แซ่จอง8000000*43.608,000,000
EPCOนายมงคล ศรเลิศล้ำวาณิช7000000*38.157,000,000
EPCOนายพรหมมาตร์ ชายสิม-4,079,900-22.2415,320,200
EPCOนายทวีป เรืองหร่าย3800000*20.713,800,000
EPCOนายนพดล รัตถิกุล1,570,0008.565,870,000
EPCOน.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา1,379,3007.525,786,125
EPCOน.ส.มาลินี ชินสุภัคกุล1,115,8006.0836,645,401
EPCOนายยุทธ ชินสุภัคกุล806,0004.3942,080,976
EPCOนายภานุต อยู่ทอง120,0000.654,520,000
EPCOนางนลิน คุณจักร80,0000.445,126,664
EPCOนางมาริสา ณ นคร30,1000.1620,651,914
SNCASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED-10,816,400-149.2735,000,000
SNCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-4250000*-58.65ต่ำกว่า 0.5%
SNCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,623,50050.006,756,700
SNCนายไพวรรณ ชาติพิทักษ์-2450000*-33.81ต่ำกว่า 0.5%
SNCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2301900*-31.77ต่ำกว่า 0.5%
SNCนายสาธิต กุมาร2145200*29.602,145,200
SNCนายอนุชา กิจธนามงคลชัย1,921,50026.525,081,500
SNCนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-1800000*-24.84ต่ำกว่า 0.5%
SNCนายวิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์1650000*22.771,650,000
SNCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,419,900-19.595,111,700
SNCนายวันชัย ชัยสวัสดิ์1,263,90017.444,645,400
SNCนายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ290,0004.002,000,000
SNCนายสุเมธ กิตติพร้อมพงษ์-120,000-1.662,820,000
SNCMR.KENJI KODAMA43,5110.601,768,511
CSLนายธนาวุธ ศรีบุญเรือง-4640000*-28.77ต่ำกว่า 0.5%
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-3265300*-20.24ต่ำกว่า 0.5%
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-2,734,600-16.9519,290,800
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-1,405,500-8.719,916,200
CSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 890,4005.5222,137,400
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-547,300-3.393,859,500
CSLดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์100,0000.625,650,000
ARROWนายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์14,407,017197.3871,908,017
ARROWบริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด12,527,874171.6362,528,874
ARROWนางประครอง นามนันทสิทธิ์3,596,30649.2717,686,806
ARROWนายทวีศักดิ์ แซ่ตั้ง3500000*47.953,500,000
ARROWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,514,20234.445,864,402
ARROWนายกฤช พนารัตน์-2400000*-32.88ต่ำกว่า 0.5%
ARROWนายสุเมธ เจนกุลประสูตร2380000*32.612,380,000
ARROWนางกมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์2,159,51029.5910,778,510
ARROWนายณัฐพล ทรงสายชลชัย1870401*25.621,870,401
ARROWน.ส.สี แซ่เตีย1,803,97624.719,003,976
ARROWนางวัลภา ญาณสมบูรณ์1470000*20.141,470,000
ARROWนายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง1,403,09119.227,003,091
ARROWนายสุธี อริยชาติผดุงกิจ-1280000*-17.54ต่ำกว่า 0.5%
ARROWนายมงคล สิริสิทธิโชติ-1190000*-16.30ต่ำกว่า 0.5%
ARROWนายชนะ จึงโสภณวิทวัส-1162500*-15.93ต่ำกว่า 0.5%
ARROWนายควงไพบูลย์ เจนสมบูรณ์-1134400*-15.54ต่ำกว่า 0.5%
ARROWนายจงกิจ งามเลิศชัย-1009800*-13.83ต่ำกว่า 0.5%
ARROWน.ส.จงกล งามเลิศชัย888,20012.173,040,200
ARROWนางอรวรรณ ภัทรานุพันธุ์877,18312.024,378,183
ARROWนายชาย มโนภาส720,0009.863,600,000
ARROWนายสกล งามเลิศชัย602,2008.252,302,200
ARROWนายปรัชญา เตียวเจริญ350,0004.801,750,000
ARROWน.ส.นุชนี พิชญานนท์295,6214.051,874,621
ARROWนางบัวแก้ว จึงโสภณวิทวัส163,6712.241,381,671
ARROWนายศรัณย์ภัทร ลีลิตธรรม-100,470-1.381,314,530
JUBILEนายวิโรจน์ พรประกฤต1,849,50034.9665,390,900
JUBILEบริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด-1183900*-22.38ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEนางพรวิไล เลิศโกวิทย์900000*17.01900,000
JUBILEนายดรากร พิมลภัทรกุล-900000*-17.01ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์-875100*-16.54ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-815,800-15.421,255,200
JUBILEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -811,880-15.341,241,420
JUBILEนายคเชนทร์ เบญจกุล-752,100-14.211,786,000
JUBILECHASE NOMINEES LIMITED560,30010.594,160,300
JUBILEนายอธิพัชร์ เอื้อผดุงเลิศ-110,000-2.08950,000
JUBILEนายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี95,0001.801,255,000
JUBILEนายพีรนาถ โชควัฒนา-64,000-1.21892,300
JUBILEนายคฤห์สิทธิ์ อุปัติศฤงค์50,0000.95950,000
JUBILEนายทินสิทธิ์ อุปัติศฤงค์50,0000.95950,000
JUBILEนายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล38,2000.72928,200
JUBILEนายธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์16,0000.301,456,400
JUBILEนายสุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์10,0000.191,010,000
JUBILEนายอภิรเมธ อุตรวณิช-5,000-0.09892,900
SEAFCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,662,313-117.7920,274,541
SEAFCOนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-5900000*-59.59ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOกองทุนเปิด ธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล3179900*32.123,179,900
SEAFCOนางพาณี พิชิตสุรกิจ-2200000*-22.22ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOสำนักงานประกันสังคม2064195*20.852,064,195
SEAFCOGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL-2061200*-20.82ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOนายคำพูน คุณานุกร2060869*20.812,060,869
SEAFCOกองทุนเปิด ธนชาต Mixed Income Fund 42006200*20.262,006,200
SEAFCOนายทวีศักดิ์ แซ่ตั้ง-2000000*-20.20ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOสำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด-1965900*-19.86ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOกองทุนเปิด ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล1884500*19.031,884,500
SEAFCOกองทุนเปิด ธนชาตชาเลนจ์ 91857600*18.761,857,600
SEAFCOMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON-1757092*-17.75ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOกองทุนเปิด ธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ1594400*16.101,594,400
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุน MID SMALL CAP-1493100*-15.08ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOUBS (LUXEMBOURG) S.A.-1486200*-15.01ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOนายณรงค์ ทัศนนิพันธ์1,116,64511.2823,449,561
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี900,8009.102,400,800
SEAFCOนายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์818,4668.2717,787,800
SEAFCOน.ส.ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์800,5718.0916,812,011
SEAFCONORTRUST NOMINEES LTD-CL AC743,0457.503,627,945
SEAFCOน.ส.ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์742,5347.5015,593,228
SEAFCOบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)728,5007.362,798,500
SEAFCOนางณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ540,3505.465,299,352
SEAFCOนางภาวนา ทัศนนิพันธ์469,4444.749,858,332
SEAFCOนายทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์460,4164.659,668,749
SEAFCOนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์364,5653.687,295,865
SEAFCOนายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์346,1043.507,268,197
SEAFCOกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน187,2001.891,820,700
SEAFCOนายวิทยา นราธัศจรรย์169,2711.713,554,700
SEAFCOนายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์153,4221.553,221,866
SEAFCOน.ส.สุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน์141,4031.432,369,471
SEAFCOน.ส.พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์129,3441.312,716,243
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์126,1601.272,649,360
SEAFCOนายกรวิทย์ สุพุทธิพงศ์108,9581.102,288,124
SEAFCOนายณัฐพล เรืองปัญญาพจน์104,1671.052,000,000
SEAFCOนายสุเมธ ประเวศวรารัตน์82,9360.841,741,666
SEAFCOนายสมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล81,2500.821,706,250
SEAFCOน.ส.สุรีพร ประเวศวรารัตน์72,4110.732,320,638
MACOUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED97000000*97.0097,000,000
MACOนายวันชัย พันธุ์วิเชียร84,000,00084.00111,000,000
MACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54303120*54.3054,303,120
MACOนายพีรนาถ โชควัฒนา-35885380*-35.89ต่ำกว่า 0.5%
MACOบริษัท หลานปู่ จำกัด-16430020*-16.43ต่ำกว่า 0.5%
MACOน.ส.ศุชญา พงศ์พฤกษา-16095000*-16.10ต่ำกว่า 0.5%
MACOบริษัท พีรธร จำกัด-15260020*-15.26ต่ำกว่า 0.5%
MACOนายนเรศ งามอภิชน4,177,5004.18158,250,000
MACOน.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร-2,425,200-2.4372,790,060
MACOบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)1,967,4001.97750,967,400
MACOนายสุเมธ พฤกษาวรกุล596,6000.6017,786,520
MACOนายนพดล ตัณศลารักษ์263,2870.26103,964,496
KIATนายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์-750,000,000-757.50123,949,920
KIATน.ส.มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์256,480,000259.04366,480,000
KIATนางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์250,000,000252.50470,000,000
KIATนายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์250,000,000252.50360,000,000
KIATนายดนุช บุนนาค-51300000*-51.81ต่ำกว่า 0.5%
KIATนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย-44,274,000-44.7215,844,000
KIATน.ส.พิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล-25000000*-25.25ต่ำกว่า 0.5%
KIATนางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต-25000000*-25.25ต่ำกว่า 0.5%
KIATนายนริศ วิทยาวรากรณ์-20750000*-20.96ต่ำกว่า 0.5%
KIATนายศุภวุฒิ มณีรินทร์-18500000*-18.69ต่ำกว่า 0.5%
KIATนายธงชัย เธียรวุฒินันท์-17000000*-17.17ต่ำกว่า 0.5%
KIATบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-16000000*-16.16ต่ำกว่า 0.5%
KIATน.ส.สาริณีย์ เนื่องจำนงค์-15940000*-16.10ต่ำกว่า 0.5%
KIATนายธนัช ปวรวิปุลยากร15500000*15.6615,500,000
KIATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14072205*-14.21ต่ำกว่า 0.5%
KIATบริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) DIRECTIONAL (EQ) & CALENDAR SPREAD (DR)14000000*14.1414,000,000
KIATนายทวีป เรืองหร่าย-7,000,000-7.0720,000,000
KIATนายสุรพล เทวอักษร-5,218,300-5.2724,781,700
KIATนายพลภัทร จันทร์วิเมลือง-3,400,000-3.4316,600,000
KIATนายสุชาติ เตือนจิตต์-2,300,000-2.3221,200,000
KIATนางปภาวี เธียรวุฒินันท์-2,050,000-2.0719,658,000
KIATนายปฏิญญา เทวอักษร-1,500,000-1.5261,356,200
KIATนายน้ำ ชลสายพันธ์-379,500-0.3870,969,400
ASIAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 218202*18.33218,202
ASIAนายสุรพล เตชะหรูวิจิตร146,00012.26331,300
SMPCนางปัทมา เล้าวงษ์11,653,81159.43104,884,301
SMPCนายสุเมธ เจนกุลประสูตร-6072000*-30.97ต่ำกว่า 0.5%
SMPCนายธรรมิก เอกะหิตานนท์6,027,03130.7454,243,281
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์-4786000*-24.41ต่ำกว่า 0.5%
SMPCนายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร3,965,00020.2235,685,000
SMPCนางเบญจวรรณ ธารินเจริญ3,728,03619.0133,552,326
SMPCนายวิเชียร กิจภากรณ์3426000*17.473,426,000
SMPCนางอรพรรณ นิวาตพันธุ์3361525*17.143,361,525
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-3242000*-16.53ต่ำกว่า 0.5%
SMPCนายบพิธ ภัทรรังรอง3,009,37515.3525,644,375
SMPCนายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์2,879,21114.6820,152,911
SMPCนายสันต์ชัย สุวรรณวงศ์กิจ2700000*13.772,700,000
SMPCนายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล-2370000*-12.09ต่ำกว่า 0.5%
SMPCนายทัยดี วิศวเวช2,170,88311.0719,537,953
SMPCนางอุบล เอกะหิตานนท์1,922,4359.8017,301,915
SMPCธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,688,9468.6115,200,516
SMPCนายบงการ กาญจนาหาร1,610,0258.2114,446,225
SMPCน.ส.จีระภา เล้าวงษ์1,458,9007.445,354,900
SMPCนายปริวัทธน์ ธารินเจริญ1,420,6507.2512,785,850
SMPCน.ส.ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์1,320,7306.7410,858,570
SMPCน.ส.สิริกานต์ เอิบสิริสุข1,165,2255.945,390,225
SMPCนายธวัช ตรีวรรณกุล1,164,0005.947,060,000
SMPCนายบวรพล เอกะหิตานนท์935,4624.778,979,162
SMPCแพทย์หญิงกาญจนา วิศวเวช878,9284.487,910,358
SMPCน.ส.เพ็ญนภา อัตศาสตร์784,5004.008,024,500
SMPCนายประเสริฐ แสงสุวรรณ524,9002.683,800,900
SMPCนายระวิ เกษมศานติ์350,0001.792,750,000
SMPCนางพัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์338,6251.733,047,625
SMPCนายสัมพันธ์ วชิรสกุลชัย258,7721.3223,786,552
SMPCนางสมพร ทองเดชศรี90,0000.462,890,000
TOGSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB1,880,70010.4413,948,400
TOGนายเกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน761,5004.234,561,500
TOGกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ350,0001.945,026,800
TOGน.ส.ปริณดา ประจักษ์ธรรม176,3000.9810,840,200
TOGนายคำรณ ประจักษ์ธรรม85,3000.4735,585,300
TOGพ.ญ.เกษนภา เตกาญจนวนิช-6,100-0.033,793,900
SENAนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์-123,089,881-369.27127,183,495
SENAน.ส.อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์77,720,589233.16100,000,000
SENAน.ส.ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์66,274,881198.8280,061,224
SENAนายชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม21,152,15763.4627,817,257
SENAน.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์15,568,35546.71124,759,530
SENAนางฉวี เจียรสุวรรณ6,791,10620.3725,250,150
SENAนางจินดาชญา เด่นไพศาล6,303,16118.9143,425,294
SENAนางรัตนา ทีปกากร5113100*15.345,113,100
SENAพล.ต.ต.อุทิศ พงษ์พานิช-5000032*-15.00ต่ำกว่า 0.5%
SENAนายสหัสชัย รักมนุษย์4810000*14.434,810,000
SENAนางสุธิดา อุปถัมภ์-2,483,015-7.4514,051,585
SENAนายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์1,360,0004.0812,000,000
SENAนายเมธา รังสิยาวรานนท์1,094,1573.288,753,257
SENAนายพีระ ปัทมวรกุลชัย918,3672.767,346,938
SENAนางฉัตรพร อุษณาจิตต์804,8112.416,438,489
SENAนายรังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์800,0002.406,400,000
SENAนายกมล จำเริญทวีทรัพย์600,0001.804,800,000
SENAนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา475,8711.436,073,572
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -146,868-0.4412,270,884
UECนายจิตต์ ศรีวรรณวิทย์6,700,00021.8410,062,400
UECนายทรงพล ชัชวาลย์พันธ์-4300000*-14.02ต่ำกว่า 0.5%
UECนางรัตนา นพินกุล-3250000*-10.60ต่ำกว่า 0.5%
UECนายณรงค์ วรวุฒิ3000000*9.783,000,000
UECนางศุภางค์ เชิงชวโน-729,500-2.383,320,500
UECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 439,0001.439,276,100
UECนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ200,0000.653,150,000
UECMRS.LU, PAI CIN-ZU-100,000-0.334,426,860
UECน.ส.เบ็ญจา หาญภักดี80,0000.269,000,000
UECนางนารี บุญภิรักษ์-80,000-0.262,920,000
UECนายพงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ20,0000.0722,173,880
UECน.ส.ริน อิฐรัตน์-10,000-0.033,490,000
PPPธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)-6,024,600-36.156,757,200
PPPน.ส.ศราวดี วิชญาโนทัย2744600*16.472,744,600
PPPนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน-2500000*-15.00ต่ำกว่า 0.5%
PPPนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-2397700*-14.39ต่ำกว่า 0.5%
PPPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2340800*-14.04ต่ำกว่า 0.5%
PPPนายศุภชัย วีรบวรพงศ์1604300*9.631,604,300
PPPนายเง็กกวง แซ่เลี้ยว-1500700*-9.00ต่ำกว่า 0.5%
PPPนายคเชนทร์ เบญจกุล1,086,4006.525,710,700
PPPนายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา929,5005.585,429,500
PPPน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี447,4002.682,716,500
PPPนายประธาน เปล่งวิทยา-115,000-0.691,795,000
PPPนายธีระพันธ์ แสงไพบูลย์43,9000.262,287,500
SUTHAนายชาย มโนภาส2188000*11.712,188,000
SUTHAนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-835,100-4.472,072,800
SUTHAนายปราโมทย์ พสวงศ์-450,000-2.418,651,500
SUTHAนายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม-410,000-2.194,990,000
SUTHAนายปั้น สารสาส-10,000-0.051,865,000
TPCORPนายสำเริง มนูญผล-69,300-1.038,808,000
TPCORPน.ส.ประเทือง ปิ่นประเสริฐ-4,800-0.07947,020
TPCORPนายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร5000.01568,388
OTOบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด-4200000*-22.89ต่ำกว่า 0.5%
OTOนายณัฐพล จุฬางกูร4000000*21.804,000,000
OTOCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH2727300*14.862,727,300
OTOUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED2450000*13.352,450,000
OTOบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)-2100000*-11.45ต่ำกว่า 0.5%
OTOนายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์1889300*10.301,889,300
OTOนายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์1860100*10.141,860,100
OTOนายนรินทร์ พรชีวรัตน์-1832100*-9.98ต่ำกว่า 0.5%
OTOนางนัยรัตน์ อริยสุทธิวงศ์1664200*9.071,664,200
OTOนายพงศ์ธร เจริญกุล200,0001.091,700,000
QLTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR CANADA4285325*59.574,285,325
QLTRBC INVESTOR SERVICES TRUST-3,613,325-50.232,159,675
QLTนางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศม์เดช-969,300-13.473,110,040
QLTน.ส.กมลนันท์ ลิปิธร801,40011.142,072,300
QLTนายดิศวรนันท์ เด่นไพศาล-570800*-7.93ต่ำกว่า 0.5%
QLTน.ส.ดวงชฎา ลีกรัณย์ชัย533500*7.42533,500
QLTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 518,6007.211,213,365
QLTนางนวลนภา ลิปิธร134,9001.882,954,800
QLTนายวัชระ ไชยแก้ว21,3000.30600,950
QLTนายหาญเจต ลิขิตสินโสภณ12,5000.171,467,500
PTบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-3000000*-28.05ต่ำกว่า 0.5%
PTนายโอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง-1800000*-16.83ต่ำกว่า 0.5%
PTนายสมหมาย ฟ้าอรุณ1476500*13.811,476,500
PTนายพรสิน ไกรศักดาวัฒน์1174500*10.981,174,500
PTน.ส.พัชรี โกวิทจินดาชัย-837000*-7.83ต่ำกว่า 0.5%
PTนายปิยะ อุตมฉันท์-830000*-7.76ต่ำกว่า 0.5%
PTนายพลเทพ ตัณธวัชชารมน์-800000*-7.48ต่ำกว่า 0.5%
PTนายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล800000*7.48800,000
PTนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์-784000*-7.33ต่ำกว่า 0.5%
PTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -629,600-5.894,940,080
PTนายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี-366,400-3.431,753,600
TNDTนายปวีณ นพคุณทอง-910000*-11.65ต่ำกว่า 0.5%
TNDTนายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช649,1008.311,359,100
TNDTนายอนุรักษ์ บุญแสวง214,0002.741,239,800
TNDTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 178,7002.29705,900
TNDTนายฉัตรชัย เภาโบรมย์-177,500-2.271,465,000
TNDTน.ส.จันทรวรรณ จรูญธรรม85,0001.09975,000
TNDTน.ส.สุมาลี อภินันทน์-82,700-1.06716,900
TNDTนายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล45,0000.581,795,000
TNDTน.ส.รัสสิยา ศตวุฒิ37,3000.48897,300
TNDTนายสมพงษ์ วงค์กุศลเลิศ-15,000-0.192,235,000
TNDTนางวัธนี ปานงาม14,9000.192,477,400
SWCน.ส.สุพัตรา พิทักษ์วงศ์เลิศ-1000000*-8.50ต่ำกว่า 0.5%
SWCนายไชยฉัตร วณิชย์พรรค-1000000*-8.50ต่ำกว่า 0.5%
SWCนายมาณพ สุพักตร์มนตรี-1000000*-8.50ต่ำกว่า 0.5%
SWCนายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช777700*6.61777,700
SWCนายบุญวัน วรธรรมทองดี750,0006.384,684,200
SWCนายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร-547,300-4.652,125,900
SWCนางจงจิต ชินกนกรัตน์391,0003.323,441,000
SWCนายณภัทร ตันติเจริญเกียรติ128,4001.091,145,000
SWCน.ส.ไหม ชินกนกรัตน์22,6000.193,202,600
MPGนายทวีฉัตร จุฬางกูร14,129,70018.7997,517,000
MPGนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-4500000*-5.99ต่ำกว่า 0.5%
MPGนายณัฐพล จุฬางกูร2,557,8003.4073,041,800
MPGนายอานนท์ชัย วีระประวัติ-2,000,000-2.6630,000,000
MPGนายรวีพจน์ เอกชัชวาลย์-1,612,000-2.149,645,700
MPGนายวิทูร มโนมัยกุล-1,437,500-1.917,000,000
MPGนายวิสิฐ ตันติสุนทร-524,400-0.7021,581,500
MPGน.ส.สาคเรศ สุขเกษม-56,300-0.075,188,700
THนายทวีวัฒน์ สุวรรณชาศรี-7089100*-8.37ต่ำกว่า 0.5%
THน.ส.สุดาณี อัครเมฆา7000000*8.267,000,000
THบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,117,6007.2220,305,800
THนายสมชาย เวชากร-6,000,000-7.0894,000,000
THน.ส.พัชรี พุฒซ้อน5,483,5006.4714,083,500
THนายปฐมพงศ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา5163300*6.095,163,300
THนายปภินวิชช์ เชิงชวโน900,0001.066,000,000
THนายปิยะ ฐิติไชโย700,0000.8310,400,000
THนายปัณณกุนท์ วัฒนาอุดม120,0000.149,300,000
THน.ส.สุนทรีย์ ปิติ-100,000-0.1217,101,707
PDGบริษัท เชียร์(ประเทศไทย) จำกัด2,603,00010.209,063,000
PDGนายวัฒนา จันทรัช-2080600*-8.16ต่ำกว่า 0.5%
PDGนายตะวัน ศิวะนาวินทร์2055750*8.062,055,750
PDGนายสมศักดิ์ ศิวะนาวินทร์-2055750*-8.06ต่ำกว่า 0.5%
PDGนายอุดม วงศ์ทองคำ-1684000*-6.60ต่ำกว่า 0.5%
PDGนายธีระ คุณารักษ์วงศ์1518000*5.951,518,000
PDGนายจารุพจน์ ณีศะนันท์-312,000-1.225,561,000
PDGนายคุณา วิทยฐานกรณ์49,9000.206,149,900
WINNERน.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์8000000*20.648,000,000
WINNERนายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์-5700000*-14.71ต่ำกว่า 0.5%
WINNERนายธนภูมิ ภูริปัญญวานิช2,597,0006.706,697,000
WINNERนายสุรภัทร์ โรจนวิศาส-500,000-1.2916,600,000
WINNERน.ส.รัชดาวดี โถชารี-250,000-0.652,050,000
WINNERนายสถาพร มานัสสถิตย์249,9000.644,449,900
WINNERนางวรรณดี เอกอุดมสิน100,0000.263,000,000
WINNERนายเจน วองอิสริยะกุล100,0000.26137,064,300
GCนายนริศ พิสุทธิพร-1900000*-7.03ต่ำกว่า 0.5%
GCน.ส.ชนินันท์ เหลืองเวคิน1750000*6.481,750,000
GCนายกร แสงอุทัย1725800*6.391,725,800
GCนางอรวรรณ ธนเขตไพศาล-1270200*-4.70ต่ำกว่า 0.5%
GCนายปภินวิชช์ เชิงชวโน-1050000*-3.89ต่ำกว่า 0.5%
GCนายอิสระ คุลีเมฆิน349,3001.293,919,380
GCน.ส.นวพร จริยเศรษฐพงศ์50,0000.191,752,600
HTECHนายกอบคุณ เธียรปรีชา-12,839,900-32.368,450,100
HTECHนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี4,280,80010.797,165,300
HTECHนายเอกชัย นิ่มพงษ์ศักดิ์3130000*7.893,130,000
HTECHนายอนุรักษ์ บุญแสวง2591100*6.532,591,100
HTECHนายรณชัย ปราณพานิชกิจ1935000*4.881,935,000
HTECHนายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์-1800000*-4.54ต่ำกว่า 0.5%
HTECHนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์-1735400*-4.37ต่ำกว่า 0.5%
HTECHนายวัฒนวงศ์ รัตนวราห1310000*3.301,310,000
HTECHนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์1,000,0002.529,100,000
HTECHMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.-956,100-2.412,356,720
HTECHนายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์-506,000-1.2814,994,000
HTECHน.ส.จารุวรรณ ทรัพย์สมิง-500,500-1.261,523,100
HTECHนายเหรียญชัย จงวัฒน์ผล469,0001.182,397,900
HTECHนายประสบสุข ศิริพัฒนกุล432,4001.091,792,400
HTECHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 335,8000.858,507,700
HTECHน.ส.เภธรา ริมชลา130,0000.3311,785,300
PHOLนายปราโมช ทศพิทักษ์กุล1210000*4.311,210,000
PHOLนายพีรพัฒน์ โปษยานนท์1033740*3.681,033,740
PHOLนายกฤช พนารัตน์-1000000*-3.56ต่ำกว่า 0.5%
PHOLน.ส.ศิริวรรณ ยิ่งวิวัฒน์-910000*-3.24ต่ำกว่า 0.5%
PHOLนายสมเกียรติ ธนาพรสังสุทธิ์860000*3.06860,000
PHOLนายสุรชัย ฟองอมรกุล-830000*-2.95ต่ำกว่า 0.5%
PHOLนายอุเทน พัฒนานิผล520,0001.851,775,000
PHOLนางเอื้อจิต สุกใส181,0000.641,205,000
PHOLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -93,900-0.332,138,500
PHOLนายจักร์กฤษณ์ โสภณ45,2000.16944,300
PHOLนายไพฑูรย์ พันธุวดีธร42,5000.151,242,500
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม149118500*1,521.01149,118,500
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)-109761100*-1,119.56ต่ำกว่า 0.5%
BTSGIFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-82,767,300-844.23101,377,162
BTSGIFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)63,722,100649.97284,052,600
BTSGIFตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-50380100*-513.88ต่ำกว่า 0.5%
BTSGIFกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส31837700*324.7431,837,700
BTSGIFCHASE NOMINEES LIMITED-20,645,800-210.59257,067,024
BTSGIFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-9,699,400-98.9372,564,769
BTSGIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT7,070,60072.12154,578,900
BTSGIFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,011,70020.5252,393,500
BTSGIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD217,0002.21204,799,118
BTSGIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC177,5001.8131,883,700
BUIนายปราโมทย์ บุญสินสุข23,100-215,100
BUIนายสุกิจ กมลศิริวัฒน์5,000-1,135,400
CPNCGกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์11480700*129.7311,480,700
CPNCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -9923662*-112.14ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGบริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5330000*60.235,330,000
CPNCGกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-5132000*-57.99ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-367,400-4.1510,707,080
CPNCGบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 280,0003.166,104,900
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED 49371937*804.7649,371,937
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED - C -35920670*-585.51ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED - H -14091567*-229.69ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์10970800*178.8210,970,800
CPNRFกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส7,928,100129.2331,473,200
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-7,420,000-120.9524,844,601
CPNRFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED -4,654,700-75.8722,261,800
CPNRFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,959,90064.5532,182,452
CPNRFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.2,620,70042.7249,048,710
CPNRFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-2,429,049-39.5927,135,254
CPNRFบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,600,00026.0813,052,976
CPNRFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)500,0008.1531,700,020
CRYSTALกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-1,188,300-11.828,035,900
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)710,9007.0717,527,800
JASIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-72,767,600-727.6834,778,700
JASIFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED50,170,114501.70144,151,367
JASIFCHASE NOMINEES LIMITED-43199600*-432.00ต่ำกว่า 0.5%
JASIFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY42,371,700423.72408,427,100
JASIFCREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED-41221200*-412.21ต่ำกว่า 0.5%
JASIFนายสมชาติ โสตธิมัย36265000*362.6536,265,000
JASIFBNY MELLON NOMINEES LIMITED-35569800*-355.70ต่ำกว่า 0.5%
JASIFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-GEF ACCOUNT CLIENT GENERAL THB-35000000*-350.00ต่ำกว่า 0.5%
JASIFนายไพวรรณ ชาติพิทักษ์31400000*314.0031,400,000
JASIFRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-31,222,900-312.2383,104,600
JASIFDeutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund23,271,800232.7263,087,200
JASIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT19,127,000191.27190,592,800
JASIFNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC16,103,000161.03177,925,200
JASIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD9,904,83199.05105,735,246
JASIFNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC8,221,30082.2138,539,700
JASIFนายไพศาล ชาติพิทักษ์839,7008.4031,339,700
JASIFนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล420,6564.2138,194,006
LHPFกองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์2204400*18.632,204,400
LHPFบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)290,0002.453,310,000
LHPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-208,900-1.779,737,256
LHPFนายอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์156,9001.332,297,100
LHPFนายวรพจน์ ขำพิศ44,0000.373,684,000
LHSCบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)8,620,50088.7911,342,900
LHSCกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส5,649,20058.1911,551,100
LHSCนายอนันต์ อนันตกูล-4854800*-50.00ต่ำกว่า 0.5%
LHSCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)3,701,70038.1329,021,700
LHSCธนาคาร ออมสิน2,295,70023.659,198,600
LHSCบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)410,7004.2310,554,600
LHSCบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)111,7001.1521,794,800
POPFนายประสาน ภิรัช บุรี-11000000*-144.10ต่ำกว่า 0.5%
POPFกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส5726562*75.025,726,562
POPFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,264,70016.5719,313,800
POPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)75,8000.9920,821,370
PPFนายสาธิต กุมาร-322,000-3.481,970,000
PPFนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์150,0001.621,841,800
QHHRกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-2,122,400-17.3021,923,200
QHHRBANK J.SAFRA SARASIN LTD,SINGAPORE BRANCH2000000*16.302,000,000
QHHRนางสุกฤตา เมฆภานุวัฒน์-1861700*-15.17ต่ำกว่า 0.5%
QHHRกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-1,591,700-12.979,197,300
QHHRบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,467,20011.967,590,000
QHHRนายอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์321,4002.623,783,900
QHPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-10726000*-104.04ต่ำกว่า 0.5%
QHPFคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์10500000*101.8510,500,000
QHPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-1,193,600-11.5812,564,116
SIRIPบริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด 42700000*-42,700,000
SIRIPนางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์-16752200*-ต่ำกว่า 0.5%
SIRIPนายประภาส ชุติมาวรพันธ์-16650000*-ต่ำกว่า 0.5%
SIRIPนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์-9,338,900-7,417,100
SIRIPน.ส.ชลิยา ภาณุพงศ์1000000*-1,000,000
SPFบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)27,068,300506.18265,520,700
SPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -4,807,400-89.9016,136,500
SPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-3,672,500-68.6814,164,100
SPFGIC PRIVATE LIMITED -1,769,400-33.0918,186,201
SPFนายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์-174,600-3.2712,501,000
SPFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD87,5001.6423,319,400
SPFนายชาลี วลัยเสถียร15,3000.2916,098,800
SSTSSนางรัตนา รุ่งนิรันดร1282300*12.181,282,300
SSTSSห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยวรา โดยบลจ.ทหารไทย จำกัด-932300*-8.86ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางชิดพรหม ปานปรีชา575000*5.46575,000
SSTSSนางสว่างจิตต์ เคหสุขเจริญ-500000*-4.75ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนางนุต ศรีสิทธิพจน์2,6000.02670,000
TGROWTHบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)3,506,50042.0813,692,400
TGROWTHบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)960,80011.53141,394,900
TGROWTHบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)200,0002.408,550,000
UNIPFนางจรีพร อนันตประยูร โดย บลจ.วรรณ จำกัด นาย สมยศ อนันตประยูร โดย บลจ.วรรณ จำกัด-2000000*-ต่ำกว่า 0.5%
UNIPFบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)2,000,000-12,051,200
UNIPFนางสิริเกศ จิรกิติ1000000*-1,000,000
UOB8TFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)738,500-3,228,500


ตารางที่ 4
ChangeUpdate ครั้งก่อนUpdate ล่าสุด
SNC20-Aug-1519-Feb-15
MBKET28-Aug-152-Mar-15
LPN24-Aug-1527-Feb-15
BCP31-Aug-159-Mar-15
BMCL27-Aug-156-Mar-15
BECL27-Aug-156-Mar-15
TTW26-Aug-156-Mar-15
SAT26-Aug-156-Mar-15
WINNER31-Aug-1513-Mar-15
TNDT28-Aug-1511-Mar-15
ASP28-Aug-1512-Mar-15
AUCT27-Aug-1512-Mar-15
OISHI28-Aug-1513-Mar-15
BH28-Aug-1513-Mar-15
SUPER31-Aug-1517-Mar-15
UEC27-Aug-1513-Mar-15
SSTSS13-Aug-1527-Feb-15
SPALI26-Aug-1512-Mar-15
TVO27-Aug-1513-Mar-15
MAKRO25-Aug-1511-Mar-15
SGP25-Aug-1512-Mar-15
SUTHA28-Aug-1516-Mar-15
KBS28-Aug-1517-Mar-15
AYUD27-Aug-1517-Mar-15
QHHR13-Aug-155-Mar-15
LHPF13-Aug-155-Mar-15
SAMART28-Aug-1520-Mar-15
SPG25-Aug-1517-Mar-15
MACO20-Aug-1513-Mar-15
JSP25-Aug-1518-Mar-15
SIM27-Aug-1520-Mar-15
OTO27-Aug-1520-Mar-15
VNG31-Aug-1524-Mar-15
SAMTEL27-Aug-1520-Mar-15
PDG24-Aug-1520-Mar-15
WHA14-Aug-1517-Mar-15
BUI24-Aug-1527-Mar-15
LHSC13-Aug-1520-Mar-15
INTUCH27-Aug-153-Apr-15
SYNEX25-Aug-152-Apr-15
CSL24-Aug-152-Apr-15
TOG28-Aug-1510-Apr-15
MCS27-Aug-159-Apr-15
ADVANC17-Aug-1531-Mar-15
MILL17-Aug-152-Apr-15
SMPC24-Aug-1510-Apr-15
CCET28-Aug-1516-Apr-15
SCC14-Aug-153-Apr-15
FPI26-Aug-1517-Apr-15
MAJOR25-Aug-1517-Apr-15
HTECH31-Aug-1524-Apr-15
QLT28-Aug-1523-Apr-15
ANAN28-Aug-1524-Apr-15
GC24-Aug-1520-Apr-15
KIAT28-Aug-1527-Apr-15
SEAFCO28-Aug-1529-Apr-15
FSMART21-Aug-1522-Apr-15
ASIA28-Aug-1529-Apr-15
EPCO28-Aug-1530-Apr-15
AIT21-Aug-1524-Apr-15
SRICHA31-Aug-157-May-15
SNP31-Aug-158-May-15
SENA28-Aug-157-May-15
JUBILE28-Aug-157-May-15
BAFS21-Aug-1530-Apr-15
PT28-Aug-158-May-15
GLOW27-Aug-157-May-15
CHG25-Aug-156-May-15
ARROW26-Aug-157-May-15
SABINA31-Aug-1512-May-15
M27-Aug-158-May-15
BROOK26-Aug-158-May-15
PPP26-Aug-158-May-15
PCSGH26-Aug-158-May-15
PM25-Aug-158-May-15
IVL25-Aug-158-May-15
DSGT28-Aug-1512-May-15
DEMCO28-Aug-1512-May-15
ICHI28-Aug-1512-May-15
PHOL26-Aug-1511-May-15
BRR26-Aug-1512-May-15
SWC25-Aug-1512-May-15
CBG24-Aug-1512-May-15
BEC21-Aug-1512-May-15
TPCORP20-Aug-1512-May-15
DCC14-Aug-157-May-15
TH20-Aug-1514-May-15
JASIF13-Aug-1513-May-15
KAMART28-Aug-1529-May-15
SPF26-Aug-1528-May-15
TGROWTH10-Aug-1513-May-15
POPF10-Aug-1513-May-15
UOB8TF18-Aug-1521-May-15
MPG21-Aug-1527-May-15
CRYSTAL7-Aug-1513-May-15
PPF7-Aug-1513-May-15
CPNCG7-Aug-1513-May-15
CPNRF7-Aug-1513-May-15
SIRIP7-Aug-1513-May-15
UNIPF13-Aug-1521-May-15
QHPF13-Aug-1521-May-15
SCCC14-Aug-1522-May-15
BTSGIF24-Aug-158-Jun-15
TUF28-Aug-157-Jul-15
CSS26-Aug-1514-Jul-15
GLAND28-Aug-1522-Jul-15
FORTH28-Aug-153-Aug-15
HEMRAJ14-Aug-1522-Jul-15
บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 792558 05948

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...