วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 May 2015)

ช่วง วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 1 พฤษภาคม 2558 1 เดือนที่ผ่านมา 73 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

Big Name อย่างเสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ก็สะสม SST และ BROCK เพิ่ม

การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
TTAนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ87,371,5571,100.88300,800,450
CKPนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล68,456,000217.6986,220,000
TMBนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ38,000,00099.56702,000,000
CKPนายวิชัย วชิรพงศ์29,437,40093.6136,529,000
ANANนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม27561900*90.4027,561,900
ANANทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-24415800*-80.08ต่ำกว่า 0.5%
BANPUนายทวีฉัตร จุฬางกูร-20550000*-595.95ต่ำกว่า 0.5%
TTAน.ส.อุษณา มหากิจศิริ20,227,353254.8670,795,737
HMPROนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-15,623,129-106.2490,570,108
JMARTนางโสภิศ แก้วสว่าง-10000000*-97.00ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนายวัชระ แก้วสว่าง10000000*97.0010,000,000
TTAนางสุวิมล มหากิจศิริ7,955,778100.2427,845,223
TTAนายประทีป ตั้งมติธรรม7,751,65997.6719,699,307
IFECนายนเรศ งามอภิชน6,000,00068.4060,000,000
JMARTนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-5000000*-48.50ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนายวรวิทย์ แก้วสว่าง-5000000*-48.50ต่ำกว่า 0.5%
BROCKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล3,758,50010.1565,585,400
BANPUนายประทีป ตั้งมติธรรม-3,720,400-107.8935,334,100
THCOMนายวิชัย มิตรสันติสุข-2,824,400-101.6818,000,000
SSTนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,462,60028.676,150,000
TTAนายนเรศ งามอภิชน1,000,00012.6010,000,000
CENนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์-1,000,000-2.944,470,500
CSPนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต940,9002.995,340,900
SEAFCOนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล900,0009.455,900,000
JMARTนายณภัทร ปัญจคุณาธร640,0006.214,500,000
INTUCHนายบำรุง ศรีงาน-500,000-38.5022,000,001
JMTนายณภัทร ปัญจคุณาธร372,0007.072,772,000
JMARTนายพีรนาถ โชควัฒนา296,3872.878,988,725
ANANนายพีรนาถ โชควัฒนา194,8000.6430,667,700
QTCนางอลิศรา เจริญวานิช-68,400-0.3136,627,600
MCSนายอนุรักษ์ บุญแสวง60,0000.492,680,000

การเคลื่อนไหว ของกองทุน

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
ADVANCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 355,47184.60154,948,001
SCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,151,997-3,371.29105,326,728
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว241,600132.408,577,100
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2538,10020.886,293,400
SCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,482,935574.68134,427,113
KBANKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,734,5531,192.79671,062,263
KBANKกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)100,00020.8012,377,550
BBLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,712,430-1,598.73601,607,690
BBLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)574,000105.3330,904,600
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-455,200-83.5312,870,800
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-302,100-55.4410,038,900
KTBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-70513563*-1,417.32ต่ำกว่า 0.5%
KTBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,584,001293.14719,633,488
KTBธนาคาร ออมสิน-50,000-1.01110,182,322
INTUCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,005,999385.46611,425,274
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-2,608,000-200.8248,141,900
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-281,500-21.6824,889,900
CHGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-843,600-16.876,646,800
CHGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 313,1006.2638,390,900
BIGCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,898,935-412.0759,547,443
MINTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,518,268110.83258,964,718
MINTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-331,600-10.4544,038,740
TMBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -181,410,945-475.303,817,747,540
TMBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)28,000,00073.36388,026,100
HMPROสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)6,271,20042.64153,851,200
HMPROกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-2,000,000-13.6067,362,257
HMPROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 756,8055.15201,232,373
SCCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 320,160116.865,798,465
BANPUบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,809,864139.49186,955,130
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล506,20018.229,888,400
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว120,0004.3241,593,700
BJCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -96,800-3.488,216,718
TCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 479,15616.65188,970,992
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล-200,000-6.9510,887,300
THCOMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,558,873-56.1256,189,812
THCOMกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-985,900-35.498,175,500
JASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -441,174,708-2,170.58374,427,405
MAJORบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,528,200-221.9682,404,158
MAJORกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-629,900-21.424,751,900
GUNKULกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล1,060,50027.046,978,300
GUNKULบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-947,300-24.164,857,700
GUNKULบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -127,350-3.2515,172,193
QHธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-47,484,500-135.8147,438,932
QHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -44,786,492-128.09688,111,782
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)6,309,60018.05113,550,600
TTAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,813,63222.8541,686,957
IFECบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-8936100*-101.87ต่ำกว่า 0.5%
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,356,72949.6715,521,177
IFECกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-382,389-4.3610,308,811
AMATAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,455,400146.28143,468,822
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-5439400*-94.10ต่ำกว่า 0.5%
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-1,408,200-24.366,461,000
AMATAกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล62,5001.0811,506,800
TTCLกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว3616700*115.733,616,700
TTCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,392,40076.5652,561,020
CKPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44601000*141.8344,601,000
TICONกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-5655600*-84.27ต่ำกว่า 0.5%
TICONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 83,7901.2546,432,528
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-718,200-19.754,033,500
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ-459,300-12.635,405,500
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน-134,800-3.712,963,100
BAFSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -70,400-1.942,914,600
BAFSกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-17,900-0.493,537,600
ANANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,245,500-33.61119,852,901
ANANกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล7,954,50026.0956,504,100
ANANกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์6,616,60021.7027,590,500
ANANกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล2,444,4008.0233,088,700
ANANบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-1,730,900-5.6838,929,500
SFกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล29340600*176.0429,340,600
SFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,985,400-11.9133,363,109
AITกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์-231,700-8.461,714,900
AITกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-150,700-5.501,895,100
AITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -42,100-1.5421,221,569
APCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,204,48447.7020,273,760
KGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,081,00028.28191,459,410
JMTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 242,7004.612,082,234
JMTบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)-185,100-3.521,892,300
SSTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -22,400-0.444,708,449
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -294,000-1.656,288,600
JMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,173,600-11.3811,601,250
UACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 150,6001.187,303,441
AJPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,220,800-121.603,714,100
MCSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,412,40011.5838,144,200
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-672,900-4.5822,025,400
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-575,600-3.9111,321,700
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-322,900-2.203,265,300
CSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,1000.0821,247,000
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-9,400-0.064,406,800
SMPCธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)12,160,41385.7313,511,570
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์4,307,40030.374,786,000
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,917,80020.573,242,000
EMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,661,2002.2451,053,738
GENCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,249,000-4.3517,338,000
MFECกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-3325600*-24.94ต่ำกว่า 0.5%
MFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,175,600-8.8212,286,115
MFECกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-93,900-0.703,540,400
CCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,369,44114.8418,307,588
CCPคณะบุคคลชุนศิลปเวช โดยนางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช11,815,00014.1815,780,000
SEAOILบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 585,9505.073,256,377
SEAFCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,410,100-67.3131,936,854
SEAFCOกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน1633500*17.151,633,500
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี1500000*15.751,500,000
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุน MID SMALL CAP1493100*15.681,493,100
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์373,2003.922,523,200
SEAFCOสำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด315,9003.321,965,900
TOGกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ956,8005.884,676,800
KIATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -24,421,095-25.4014,072,205
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,733,022-4.6961,019,582
ECFบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด-2,215,800-10.509,259,800
ECFบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด-1,527,200-7.243,003,600
ECFบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด-611,200-2.903,094,700
ECFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -83,400-0.405,531,100
CENบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,229,9003.6211,775,500
CWTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,481,29010.326,668,370
ACAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -268,200-3.222,344,500
QLTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,700-0.22694,765
TVIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,1000.14827,721
QTCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -144,900-0.672,430,500
HTECHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 68,0000.228,171,900
MBAXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,900-0.071,406,500
FVCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2244700*-4.31ต่ำกว่า 0.5%

รายการการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เรียงตาม Market Cap ของหุ้น
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
ADVANCCHASE NOMINEES LIMITED78,776,99318,748.9297,707,593
ADVANCCHASE NOMINEES LIMITED 1-24459900*-5,821.46ต่ำกว่า 0.5%
ADVANCNORBAX INC.,13-16788740*-3,995.72ต่ำกว่า 0.5%
ADVANCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT2,008,600478.0522,482,446
ADVANCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,000,677238.1618,855,565
ADVANCTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED915,015217.7739,483,945
ADVANCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-695,361-165.5059,627,618
ADVANCGIC PRIVATE LIMITED - C-390,100-92.8419,094,500
ADVANCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 355,47184.60154,948,001
ADVANCTHE BANK OF NEW YORK MELLON282,40067.2142,293,900
ADVANCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-269,595-64.1648,562,175
SCCCHASE NOMINEES LIMITED59407403*32,555.2659,407,403
SCCCHASE NOMINEES LIMITED 42-32758432*-17,951.62ต่ำกว่า 0.5%
SCCNORBAX INC.,6367662*3,489.486,367,662
SCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,151,997-3,371.29105,326,728
SCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-3,036,700-1,664.1122,312,536
SCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-2,174,200-1,191.4612,413,000
SCCNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC1,497,200820.4714,595,661
SCCTHE BANK OF NEW YORK MELLON-1,243,321-681.347,695,400
SCCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD356,647195.4420,453,739
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว241,600132.408,577,100
SCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-231,997-127.1346,758,147
SCCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-188,103-103.0820,420,950
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2538,10020.886,293,400
SCBCHASE NOMINEES LIMITED284,510,03646,944.16301,577,536
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 42-172075040*-28,392.38ต่ำกว่า 0.5%
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 1-39253727*-6,476.86ต่ำกว่า 0.5%
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 137-25518294*-4,210.52ต่ำกว่า 0.5%
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON-23,824,865-3,931.1020,760,635
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON23,627,1653,898.4844,082,100
SCBCHASE NOMINEES LIMITED 188-21981219*-3,626.90ต่ำกว่า 0.5%
SCBLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED20,571,5003,394.30147,411,700
SCBLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5-19282500*-3,181.61ต่ำกว่า 0.5%
SCBNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC10,390,1011,714.3752,912,652
SCBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,482,935574.68134,427,113
SCBSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED3,090,567509.94250,335,207
SCBGIC PRIVATE LIMITED - C-1,792,800-295.8120,220,900
SCBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-924,117-152.4854,761,404
SCBNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC917,200151.3427,397,752
SCBBNY MELLON NOMINEES LIMITED605,70099.9417,852,469
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON-503,400-83.0644,082,100
SCBTHE BANK OF NEW YORK MELLON305,70050.4420,760,635
SCBBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-51,200-8.4536,030,200
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED255,847,55953,216.29285,628,739
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 42-111455500*-23,182.74ต่ำกว่า 0.5%
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 1-58160369*-12,097.36ต่ำกว่า 0.5%
KBANKNORBAX INC.,25048690*5,210.1325,048,690
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 99-22601165*-4,701.04ต่ำกว่า 0.5%
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 188-20650293*-4,295.26ต่ำกว่า 0.5%
KBANKCHASE NOMINEES LIMITED 137-16663074*-3,465.92ต่ำกว่า 0.5%
KBANKJPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION16531329*3,438.5216,531,329
KBANKTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 510012649708*2,631.1412,649,708
KBANKNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC10,847,1002,256.2045,779,414
KBANKLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED7,921,6001,647.6920,146,800
KBANKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED7,581,6781,576.99224,009,193
KBANKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,734,5531,192.79671,062,263
KBANKTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-2,166,755-450.6923,321,170
KBANKGIC PRIVATE LIMITED - C-2,049,900-426.3835,319,200
KBANKSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,902,379395.69112,988,544
KBANKบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-1,893,822-393.9121,126,188
KBANKHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-923,776-192.1557,828,526
KBANKTHE BANK OF NEW YORK MELLON-390,100-81.1436,225,628
KBANKNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-272,586-56.7016,641,938
KBANKRBC INVESTOR SERVICES TRUST180,30037.5024,745,474
KBANKกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)100,00020.8012,377,550
BBLCHASE NOMINEES LIMITED75111451*13,782.9575,111,451
BBLCHASE NOMINEES LIMITED 1-19351477*-3,551.00ต่ำกว่า 0.5%
BBLNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC15604394*2,863.4115,604,394
BBLLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-13250160*-2,431.40ต่ำกว่า 0.5%
BBLCHASE NOMINEES LIMITED 15-10174531*-1,867.03ต่ำกว่า 0.5%
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-9,474,969-1,738.6611,188,731
BBLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,712,430-1,598.73601,607,690
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON5,493,7691,008.1117,835,100
BBLNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC3,193,382585.9928,805,621
BBLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,021,244-554.4016,288,646
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-2,828,600-519.0517,835,100
BBLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED2,219,120407.2160,044,223
BBLTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT1,623,600297.9317,968,044
BBLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-1,152,600-211.5011,188,731
BBLบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-1,039,056-190.6758,442,403
BBLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED683,642125.4552,926,875
BBLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-617,586-113.3369,158,638
BBLHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C-593,700-108.9410,356,959
BBLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)574,000105.3330,904,600
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-455,200-83.5312,870,800
BBLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-302,100-55.4410,038,900
BBLUBS AG SINGAPORE BRANCH172,50031.6511,191,050
BBLBNY MELLON NOMINEES LIMITED87,50116.0612,043,925
BBLGIC PRIVATE LIMITED - C-79,800-14.6417,867,900
BBLUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account10,0001.8434,187,350
BBLRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.9,4001.7214,136,435
BBLMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC6,0001.1033,580,550
KTBCHASE NOMINEES LIMITED238906272*4,802.02238,906,272
KTBNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC74251338*1,492.4574,251,338
KTBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-70513563*-1,417.32ต่ำกว่า 0.5%
KTBTHE BANK OF NEW YORK MELLON40,058,853805.18123,407,169
KTBTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-15,176,604-305.0574,733,361
KTBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,584,001293.14719,633,488
KTBSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-12,791,730-257.11190,186,184
KTBSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED5,092,271102.35701,864,555
KTBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-4,294,300-86.32106,486,166
KTBBNY MELLON NOMINEES LIMITED2,031,23040.83102,482,091
KTBธนาคาร ออมสิน-50,000-1.01110,182,322
INTUCHCHASE NOMINEES LIMITED37355464*2,876.3737,355,464
INTUCHLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED5,054,103389.1754,388,803
INTUCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,005,999385.46611,425,274
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-2,608,000-200.8248,141,900
INTUCHนายบำรุง ศรีงาน-500,000-38.5022,000,001
INTUCHกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-281,500-21.6824,889,900
INTUCHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-190,100-14.6418,611,601
CHGSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED7841800*156.847,841,800
CHGCHASE NOMINEES LIMITED7,467,816149.3623,218,816
CHGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-843,600-16.876,646,800
CHGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD735,88414.7229,150,164
CHGนายพลสิน พลัสสินทร์-685,800-13.7216,034,785
CHGนางสุวิมล อธิกิจ-666,700-13.3330,719,160
CHGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 313,1006.2638,390,900
CHGนางกอบกุล ปัญญาพล-178,300-3.57111,281,120
CHGนายอภิรุม ปัญญาพล-164,900-3.30112,718,905
BIGCCHASE NOMINEES LIMITED5088414*1,104.195,088,414
BIGCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,898,935-412.0759,547,443
BIGCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED325,93870.7310,881,438
MINTCHASE NOMINEES LIMITED103444246*3,258.49103,444,246
MINTNORBAX INC.,36571232*1,151.9936,571,232
MINTCHASE NOMINEES LIMITED 113-22552700*-710.41ต่ำกว่า 0.5%
MINTTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT20781242*654.6120,781,242
MINTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED6,340,090199.71124,880,065
MINTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,518,268110.83258,964,718
MINTNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC2,478,20078.0630,955,820
MINTHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,792,702-56.4744,146,675
MINTTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-1,184,849-37.3221,223,807
MINTTHE BANK OF NEW YORK MELLON993,10031.2822,355,058
MINTRBC INVESTOR SERVICES TRUST615,20019.3839,302,733
MINTกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-331,600-10.4544,038,740
MINTSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY190,6616.0148,366,614
MINTนายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค100,0003.15343,359,027
MINTBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-56,100-1.7731,417,802
TMBCHASE NOMINEES LIMITED1114821876*2,920.831,114,821,876
TMBCHASE NOMINEES LIMITED 1-427369563*-1,119.71ต่ำกว่า 0.5%
TMBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -181,410,945-475.303,817,747,540
TMBSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-66,229,024-173.521,239,061,300
TMBนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ38,000,00099.56702,000,000
TMBกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)28,000,00073.36388,026,100
TMBHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-24,821,655-65.031,086,941,139
HMPROCHASE NOMINEES LIMITED215651869*1,466.43215,651,869
HMPROCHASE NOMINEES LIMITED 1-139326803*-947.42ต่ำกว่า 0.5%
HMPROTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-91166627*-619.93ต่ำกว่า 0.5%
HMPROHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD64458072*438.3164,458,072
HMPROนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-15,623,129-106.2490,570,108
HMPROสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)6,271,20042.64153,851,200
HMPROSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED4,719,75232.0971,509,032
HMPROกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-2,000,000-13.6067,362,257
HMPROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 756,8055.15201,232,373
HMPROนายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล18,7680.13132,948,048
SCCCบริษัท ไทย ร็อค-เซม จำกัด-63289533*-23,100.68ต่ำกว่า 0.5%
SCCCJARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED57270000*20,903.5557,270,000
SCCCCHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED1359200*496.111,359,200
SCCCCHASE NOMINEES LIMITED1314417*479.761,314,417
SCCCCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS1216525*444.031,216,525
SCCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-752,400-274.635,314,100
SCCCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD458,778167.451,920,789
SCCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-342,553-125.034,083,223
SCCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 320,160116.865,798,465
BANPUCHASE NOMINEES LIMITED27143717*787.1727,143,717
BANPUนายทวีฉัตร จุฬางกูร-20550000*-595.95ต่ำกว่า 0.5%
BANPUนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ13104410*380.0313,104,410
BANPUHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD8,050,532233.4793,372,998
BANPUบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,809,864139.49186,955,130
BANPUนายประทีป ตั้งมติธรรม-3,720,400-107.8935,334,100
BANPUGIC PRIVATE LIMITED - C-1,727,900-50.1124,212,400
BANPUJPMORGAN THAILAND FUND-1,100,000-31.9013,093,000
BANPUSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED904,74126.2437,535,295
BANPUEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD685,30019.8718,569,900
BANPUTHE BANK OF NEW YORK MELLON-465,600-13.5014,148,620
BANPUSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-344,840-10.0017,437,798
BANPUUBS AG SINGAPORE BRANCH-340,000-9.8634,668,000
BANPUน.ท.พญ.ลักษมี ว่องกุศลกิจ110,0003.1918,000,000
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล506,20018.229,888,400
BJCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว120,0004.3241,593,700
BJCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -96,800-3.488,216,718
TCAPCHASE NOMINEES LIMITED62481712*2,171.2462,481,712
TCAPCHASE NOMINEES LIMITED 42-46974200*-1,632.35ต่ำกว่า 0.5%
TCAPNORBAX INC.,9734000*338.269,734,000
TCAPCHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED7280500*253.007,280,500
TCAPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-3,065,414-106.5230,352,455
TCAPN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1-2,261,100-78.5712,208,758
TCAPTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,830,34563.6018,380,400
TCAPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,426,200-49.5651,216,882
TCAPNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-1,169,400-40.6430,412,400
TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)500,00017.3871,850,000
TCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 479,15616.65188,970,992
TCAPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED223,7007.7712,955,060
TCAPกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล-200,000-6.9510,887,300
TCAPน.ส.อตินุช ตันติวิท188,7006.5616,654,972
TCAPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-156,200-5.439,062,300
TCAPBNY MELLON NOMINEES LIMITED-140,300-4.8814,234,884
TCAPCLEARSTREAM NOMINEES LTD-73,800-2.568,252,045
THCOMนางนนธญา อภิธโนทัย-7640000*-275.04ต่ำกว่า 0.5%
THCOMSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED7,373,100265.4349,396,600
THCOMCHASE NOMINEES LIMITED6419500*231.106,419,500
THCOMTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-4,598,500-165.555,693,400
THCOMนายวิชัย มิตรสันติสุข-2,824,400-101.6818,000,000
THCOMHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD2,006,70072.2418,256,240
THCOMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,558,873-56.1256,189,812
THCOMบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,255,00045.1810,415,000
THCOMกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-985,900-35.498,175,500
THCOMNORBAX INC.,13984,20035.437,340,000
THCOMนายกิตติ งามมหรัตน์4,8000.176,388,700
JASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -441,174,708-2,170.58374,427,405
JASDeutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund150184200*738.91150,184,200
JASCHASE NOMINEES LIMITED135527653*666.80135,527,653
JASCHASE NOMINEES LIMITED 15-86317188*-424.68ต่ำกว่า 0.5%
JASGOLDMAN SACHS & CO-65901223*-324.23ต่ำกว่า 0.5%
JASSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-64,831,552-318.97219,699,551
JASบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก63094600*310.4363,094,600
JASMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-62534400*-307.67ต่ำกว่า 0.5%
JASNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-58214500*-286.42ต่ำกว่า 0.5%
JASนายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล48,763,400239.92111,921,500
JASนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล-42308000*-208.16ต่ำกว่า 0.5%
JASABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD25,000,000123.00343,533,500
JASนายทิศชวน นานาวราทร8,900,00043.7953,900,000
JASนายสิทธิชัย มาธนชัย-883,000-4.3435,960,500
JASTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100218,5801.0842,947,630
MAJORLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED32617500*1,109.0032,617,500
MAJORLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 3-30828000*-1,048.15ต่ำกว่า 0.5%
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED25,284,272859.6733,546,772
MAJORNORBAX INC.,21309725*724.5321,309,725
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED 1-13611180*-462.78ต่ำกว่า 0.5%
MAJORRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.13,436,500456.8418,397,117
MAJORCHASE NOMINEES LIMITED 42-9946700*-338.19ต่ำกว่า 0.5%
MAJORTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT9112707*309.839,112,707
MAJORNORBAX INC.,13-7141333*-242.81ต่ำกว่า 0.5%
MAJORNORBAX INC.,79-6599935*-224.40ต่ำกว่า 0.5%
MAJORบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,528,200-221.9682,404,158
MAJORSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-5,979,700-203.3147,688,121
MAJORTHE BANK OF NEW YORK MELLON-5,808,100-197.485,155,500
MAJORN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11-4,984,100-169.4616,943,800
MAJORTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED3,209,676109.1314,782,523
MAJORSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-2,515,100-85.5161,846,900
MAJORHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,979,04767.2922,448,259
MAJORMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-1,294,679-44.0216,671,142
MAJORกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-629,900-21.424,751,900
MAJORTHE BANK OF NEW YORK MELLON-321,500-10.9310,642,100
MAJORนางภารดี พูลวรลักษณ์-300,000-10.2025,470,436
MAJORNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC250,0008.506,946,800
MAJORบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-200,000-6.806,050,000
MAJORPERSHING LLC-70,680-2.405,502,750
GUNKULHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-4,096,000-104.458,064,000
GUNKULกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล1,060,50027.046,978,300
GUNKULบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-947,300-24.164,857,700
GUNKULนายคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์-264,500-6.7418,000,100
GUNKULบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -127,350-3.2515,172,193
GUNKULน.ส.นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์104,4002.6620,110,900
GUNKULม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล-60,000-1.535,440,000
GUNKULบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,0000.385,600,000
QHCHASE NOMINEES LIMITED166050516*474.90166,050,516
QHCHASE NOMINEES LIMITED 42-68441189*-195.74ต่ำกว่า 0.5%
QHCHASE NOMINEES LIMITED 1-65820700*-188.25ต่ำกว่า 0.5%
QHธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-47,484,500-135.8147,438,932
QHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -44,786,492-128.09688,111,782
QHJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND36,998,000105.8194,235,600
QHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-23,344,589-66.7747,387,142
QHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED23,029,10065.86224,513,198
QHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD15,149,50043.3387,808,534
QHTHE BANK OF NEW YORK MELLON-7,973,900-22.8149,898,601
QHกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)6,309,60018.05113,550,600
QHN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11-5,000,000-14.30133,528,800
QHEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES3,941,80011.2754,827,808
QHNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-2,319,400-6.6386,140,366
QHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-213,800-0.6149,268,550
TPCบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด381,90011.08394,965,474
TTAนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ87,371,5571,100.88300,800,450
TTARAFFLES RESOURCES 1 LTD27,920,923351.8097,723,232
TTAน.ส.อุษณา มหากิจศิริ20,227,353254.8670,795,737
TTANORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-13413539*-169.01ต่ำกว่า 0.5%
TTACHASE NOMINEES LIMITED9808344*123.599,808,344
TTAEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD8,571,708108.0019,035,478
TTAนายสืบตระกูล สุนทรธรรม-8000000*-100.80ต่ำกว่า 0.5%
TTAนางสุวิมล มหากิจศิริ7,955,778100.2427,845,223
TTAนายประทีป ตั้งมติธรรม7,751,65997.6719,699,307
TTAนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ3,500,00044.1011,100,000
TTASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,593,47632.689,337,986
TTASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED2,527,81131.8512,700,391
TTAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,813,63222.8541,686,957
TTAบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)1,279,30016.129,315,154
TTAนายนเรศ งามอภิชน1,000,00012.6010,000,000
IFECนางกนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์79372929*904.8579,372,929
IFECน.ส.กนกวรรณ พรทรัพย์อนันต์-60000000*-684.00ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายอานนท์ชัย วีระประวัติ-18000000*-205.20ต่ำกว่า 0.5%
IFECMR.JIKUN ZHOU-16500000*-188.10ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายศิรประเสริฐ จีระพรประภา-11988800*-136.67ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร10,113,888115.3080,393,888
IFECนายภมร พลเทพ-10000000*-114.00ต่ำกว่า 0.5%
IFECนายอธิสันต์ จิรารยะพงศ์-9000000*-102.60ต่ำกว่า 0.5%
IFECบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-8936100*-101.87ต่ำกว่า 0.5%
IFECนางแจ๋ว ภูสนาคม8900000*101.468,900,000
IFECนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร8,560,00097.5867,760,000
IFECนายไกรวุฒิ คุณะเกษม6,918,50078.8717,480,000
IFECนายนเรศ งามอภิชน6,000,00068.4060,000,000
IFECน.ส.โสพิศ ภูสนาคม5,869,50066.9114,280,000
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,356,72949.6715,521,177
IFECนายทวี กุลเลิศประเสริฐ-4,309,078-49.1214,103,322
IFECนางประภาภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ3,997,95045.5820,400,000
IFECนายมานิต มัสยวาณิช3,648,36941.5913,111,869
IFECนายอนันต์ ตันตสิรินทร์-3,332,000-37.9812,148,000
IFECนายสุรพงษ์ ภูสนาคม3,200,00036.4814,000,000
IFECนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า2,331,87726.5814,041,577
IFECนายณรงค์ เตชะไชยวงศ์2,112,90124.0931,986,610
IFECนายแชมป์ ศรีโชคชัย1,267,09814.4412,670,990
IFECนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์1,221,11113.92102,211,085
IFECนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์934,11110.659,341,111
IFECนายอรรถวุฒิ สุจริต900,00010.269,000,000
IFECนางนันท์นภา สวนใจเย็น888,88810.138,888,888
IFECนายเสถียร ภู่ประเสริฐ829,2009.4511,100,000
IFECกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-382,389-4.3610,308,811
AMATACHASE NOMINEES LIMITED19365800*335.0319,365,800
AMATACHASE NOMINEES LIMITED 42-10500900*-181.67ต่ำกว่า 0.5%
AMATAHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES9347300*161.719,347,300
AMATAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,455,400146.28143,468,822
AMATACHASE NOMINEES LIMITED 1-6317900*-109.30ต่ำกว่า 0.5%
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-5439400*-94.10ต่ำกว่า 0.5%
AMATATHE BANK OF NEW YORK MELLON-5,237,600-90.6147,753,100
AMATAHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-2,273,300-39.3316,825,800
AMATAกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-1,408,200-24.366,461,000
AMATAนายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์1,143,00019.7717,805,870
AMATASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-534,200-9.2442,921,675
AMATAEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES505,8008.755,958,900
AMATAนายชวลิต ยอดมณี-300,000-5.1925,996,080
AMATASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY254,2004.4048,749,028
AMATAกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล62,5001.0811,506,800
TTCLNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC10561600*337.9710,561,600
TTCLกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว3616700*115.733,616,700
TTCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,392,40076.5652,561,020
TTCLนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-100,000-3.204,381,000
CKPบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)1,314,400,0004,179.791,643,000,000
CKPบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)1,100,000,0043,498.001,375,000,005
CKPบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)853,701,9962,714.771,067,127,495
CKPนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล68,456,000217.6986,220,000
CKPนายวิชัย เอกอุดมสิน54,000,000171.7267,500,000
CKPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44601000*141.8344,601,000
CKPน.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข43,264,800137.5857,000,000
CKPนายกำพล วิระเทพสุภรณ์40,000,000127.2050,000,000
CKPนายวิชัย วชิรพงศ์29,437,40093.6136,529,000
CKPนายเจริญ เอกอุดมสิน25,200,00080.1431,500,000
CKPนายสมบัติ พานิชชีวะ25,200,00080.1431,500,000
CKPบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)24,508,00077.9430,635,000
TICONSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-8872950*-132.21ต่ำกว่า 0.5%
TICONTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT7,853,400117.0226,670,600
TICONCHASE NOMINEES LIMITED7,323,710109.1228,585,310
TICONกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-5655600*-84.27ต่ำกว่า 0.5%
TICONNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-1,094,570-16.3122,104,987
TICONEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES311,0004.637,670,784
TICONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 83,7901.2546,432,528
BAFSCACEIS BANK FRANCE-3375560*-92.83ต่ำกว่า 0.5%
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-718,200-19.754,033,500
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ-459,300-12.635,405,500
BAFSนายวิโรจน์ ตั้งสุรกิจ282,1007.763,820,000
BAFSนายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล255,0007.018,810,000
BAFSบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-198,400-5.463,397,100
BAFSกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน-134,800-3.712,963,100
BAFSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -70,400-1.942,914,600
BAFSกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-17,900-0.493,537,600
BAFSนางประไพ เลิศพาณิชย์กุล3000.012,554,400
ANANนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม27561900*90.4027,561,900
ANANทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-24415800*-80.08ต่ำกว่า 0.5%
ANANบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)-16859800*-55.30ต่ำกว่า 0.5%
ANANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,245,500-33.61119,852,901
ANANน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์9,092,90029.8284,218,100
ANANกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล7,954,50026.0956,504,100
ANANกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์6,616,60021.7027,590,500
ANANกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล2,444,4008.0233,088,700
ANANบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-1,730,900-5.6838,929,500
ANANนายพีรนาถ โชควัฒนา194,8000.6430,667,700
ANANSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-133,000-0.4424,360,300
SFกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล29340600*176.0429,340,600
SFนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ-12583676*-75.50ต่ำกว่า 0.5%
SFนางละออ ตั้งคารวคุณ12483676*74.9012,483,676
SFนายประเสริฐ เสวีกุล9291400*55.759,291,400
SFEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES8201061*49.218,201,061
SFMACQUARIE BANK LTD-8000000*-48.00ต่ำกว่า 0.5%
SFนายสงวน สกุลวรรัตน์-7600000*-45.60ต่ำกว่า 0.5%
SFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,985,400-11.9133,363,109
SFนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์1,000,0006.008,814,373
SFนายสุทัศ เหลืองด่านสกุล-900,000-5.4014,150,000
SFบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)800,0004.80345,752,486
SFนางสุพรรณ วิฑูรชาติ-795,800-4.7727,159,951
SFนายสุวัฒน์ นิยมเสถียร702,1004.2113,423,350
SFน.ส.ศันสนีย์ วิจิตรไพศาล208,8001.259,260,000
SFนายสมชาย พงศ์สุริยนันท์-130,000-0.788,271,091
AITNORBAX INC.,1337200*48.811,337,200
AITRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-1285767*-46.93ต่ำกว่า 0.5%
AITกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์-231,700-8.461,714,900
AITSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY183,6006.701,344,900
AITกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-150,700-5.501,895,100
AITนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล-106,500-3.892,172,300
AITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -42,100-1.5421,221,569
AITน.ส.ปานทิพย์ เล็กมณี39,9001.462,761,900
AITนายทักษพล พีระวัฒนชาติ30,0001.101,100,000
AITนายธวัช ตันติเมธ-10,000-0.372,513,000
AITน.ส.วิรัตน์ พรไพบูลย์-9,000-0.331,533,600
APCOดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา1,228,461,1113,218.571,364,956,790
APCOนายชินการ สมะลาภา306,000,000801.72340,000,000
APCOนางอรุณี วิริยะจิตรา139,977,180366.74155,530,200
APCOนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์86,760,000227.3196,400,000
APCOคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์52,668,369137.9958,520,410
APCOนายมนต์ชัย ลีศิริกุล27,900,00073.1031,000,000
APCOนายสมชาย พงศ์สุริยนันท์27,588,18972.2830,520,210
APCOน.ส.พชร เดชาประพันธ์20,578,28453.9222,864,760
APCOนายนพสิทธิ์ ธนะรุ่งรักษ์19,603,60051.3621,704,000
APCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,204,48447.7020,273,760
APCOนายวิทยา นราธัศจรรย์16,965,60344.4518,850,670
APCOนายชิงชัย หาญเจนลักษณ์14,850,87338.9116,500,970
APCOนายพิทยา ว่าพัฒนวงศ์13,645,51335.7515,180,570
APCOนายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี13600000*35.6313,600,000
APCOน.ส.เพชรดา สุคันธาภรณ์12,920,02033.8514,362,800
APCOบริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด12,636,00033.1114,040,000
KGIนายธวัชชัย สืบวงศ์ลี-17453500*-61.09ต่ำกว่า 0.5%
KGIRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED15660413*54.8115,660,413
KGIนายจิตพงษ์ สกุลบุญถนอม-12400000*-43.40ต่ำกว่า 0.5%
KGIนางปรียาพร ภาสะวณิช-12380700*-43.33ต่ำกว่า 0.5%
KGIนางช่อฟ้า พูลผล10653000*37.2910,653,000
KGISTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY10626800*37.1910,626,800
KGIนางเบ็ญจา นันทพิเชษฐกุล-10400000*-36.40ต่ำกว่า 0.5%
KGIนายโสภณ วิรเศรณี-10000000*-35.00ต่ำกว่า 0.5%
KGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,081,00028.28191,459,410
KGIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-4,775,400-16.7131,444,800
KGIนายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน3,517,00012.3162,194,000
TGCIนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ3,356,50011.5537,097,300
TGCIนายสุจินต์ หวั่งหลี-200,000-0.6911,056,412
JMTน.พ.สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล-3030000*-57.57ต่ำกว่า 0.5%
JMTนางพนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล3030000*57.573,030,000
JMTนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล459,5008.734,235,600
JMTนายณภัทร ปัญจคุณาธร372,0007.072,772,000
JMTนายธวัช เพชรโลหะกุล251,9004.793,149,800
JMTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 242,7004.612,082,234
JMTนายสมศักดิ์ ติรกานันท์202,4003.852,368,992
JMTบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)-185,100-3.521,892,300
JMTน.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์24,0000.461,644,000
SSTนายชาลี ชินธรรมมิตร์1475637*28.921,475,637
SSTนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,462,60028.676,150,000
SSTนายพิชัย กัญจนาภรณ์402,2007.881,936,200
SSTนายศุภชัย สุขะนินทร์32,1000.6329,739,530
SSTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -22,400-0.444,708,449
SSTนายนรา พงษ์วิรัชไชย12,0000.241,813,500
SSTน.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์1,5590.0315,743,384
SSTน.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์1,5590.0315,421,146
SSTนางอินทิรา สุขะนินทร์1,5590.0329,244,447
SSTนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์1,5590.0357,838,386
FORTHนางธารินี เสนจันทร์ฒิไชย6022100*33.726,022,100
FORTHนางสุมาลี อัครพิพัฒน์กุล-1,350,000-7.569,042,300
FORTHนางรังษี เลิศไตรภิญโญ550,0003.0859,465,500
FORTHนายธานิน สัจจะบริบูรณ์-365,100-2.0416,807,500
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -294,000-1.656,288,600
FORTHนายวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม10,0000.069,260,000
JMARTนางโสภิศ แก้วสว่าง-10000000*-97.00ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนายวัชระ แก้วสว่าง10000000*97.0010,000,000
JMARTนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-5000000*-48.50ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนายวรวิทย์ แก้วสว่าง-5000000*-48.50ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา1,501,10014.5665,464,318
JMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,173,600-11.3811,601,250
JMARTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-850,000-8.2538,921,500
JMARTนายสมศักดิ์ ติรกานันท์844,6008.193,627,475
JMARTน.ส.ยุวดี พงษ์อัชฌา725,4007.0459,533,505
JMARTนายณภัทร ปัญจคุณาธร640,0006.214,500,000
JMARTนายพีรนาถ โชควัฒนา296,3872.878,988,725
JMARTนายอดิศักดิ์ นาคเนาวทิม-200,000-1.944,826,675
UACนายพะเนียง พงษธา-2,789,500-21.906,611,720
UACนายกิตติ ชีวะเกตุ537,4004.22300,958,546
UACนายณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล429,5003.373,642,800
UACน.ส.นิรินทร์ จุ้ยอินทร์318,4002.504,688,700
UACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 150,6001.187,303,441
EPCOนายเจริญ ศรเลิศล้ำวาณิช19605000*120.5719,605,000
EPCOนายมงคล ศรเลิศล้ำวาณิช-18331500*-112.74ต่ำกว่า 0.5%
EPCOนายนพดล รัตถิกุล4300000*26.454,300,000
EPCOนายพรหมมาตร์ ชายสิม1,500,0009.2319,400,100
EPCOนายยุทธ ชินสุภัคกุล299,1001.8441,274,976
EPCOน.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา-150,000-0.924,406,825
EPCOน.ส.มาลินี ชินสุภัคกุล-65,800-0.4035,529,601
EPCOนายภานุต อยู่ทอง50,0000.314,400,000
EPCOนางนลิน คุณจักร2,6000.025,046,664
AJPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,220,800-121.603,714,100
AJPนายชูเกียรติ รุจนพรพจี8699200*86.568,699,200
AJPUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED4,765,90047.427,350,900
AJPนายวสันต์ บุญสิริสกุล4352000*43.304,352,000
AJPพลตรีหญิงศรีกัญญา ทองใบใหญ่2405000*23.932,405,000
AJPนายศรัณย์ ชินสุวพลา2300000*22.892,300,000
AJPนายอานนท์ชัย วีระประวัติ2000000*19.902,000,000
AJPนายอัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง1815000*18.061,815,000
AJPน.ส.อกนิฏฐ์ โสภณสิริรักษ์-1720000*-17.11ต่ำกว่า 0.5%
AJPนางณัชชารีย์ ชลัมพุชจิรานนท์-1,700,000-16.921,400,000
AJPน.ส.ลินดา เมฆดารา-1500000*-14.93ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายศักดิ์ระพี ตีระวนินทร-1500000*-14.93ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์-1400000*-13.93ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายพิรกร ทองใบใหญ่1323500*13.171,323,500
AJPนายอธิษฐาน ตีระวนินทร159,0001.581,731,000
AJPน.ส.กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ-100,000-1.002,050,000
AJPนายมงคล ประกิตชัยวัฒนา100,0001.002,960,400
AJPนางเทวี เกริกฤทธิ์วณิช-60,200-0.601,639,800
MCSด.ญ.ชาลิสา ชิ-3,000,000-24.607,000,000
MCSน.ส.วรรณี ประภังกร3000000*24.603,000,000
MCSนายสุรชัย รติทอง2,023,70016.5924,184,500
MCSนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ1,550,00012.718,100,000
MCSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,412,40011.5838,144,200
MCSนายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธำรง-1,290,000-10.582,850,000
MCSนายฮารกิชิน ทันวานี990,0008.1224,990,000
MCSนายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ537,7004.414,146,200
MCSนายสินธุ เวศย์วรุตม์-400,000-3.289,600,600
MCSนายสุรกิต รติทอง150,0001.233,300,000
MCSนายทิวา จิรพัฒนกุล-132,500-1.093,750,000
MCSนายพรชัย รัตนนนทชัยสุข124,6001.025,653,400
MCSนายสุธี ลัคนสุทิน95,0000.785,300,000
MCSนายอนุรักษ์ บุญแสวง60,0000.492,680,000
MCSนายสุนทร ด่านเฉลิมนนท์55,6000.468,280,000
MCSดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์-50,000-0.413,400,000
MCSนายสมชาย ปัดภัย-10,000-0.0810,090,000
MFCนายเฟิม หงสนันทน์3,7000.131,091,600
MFCนายประทักษ์ สุมงคลธนกุล1,5000.051,502,400
CSLน.ส.สุวนิษฐ์ เหลืองนาคทองดี-3348200*-22.77ต่ำกว่า 0.5%
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-672,900-4.5822,025,400
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-575,600-3.9111,321,700
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-322,900-2.203,265,300
CSLนายธนาวุธ ศรีบุญเรือง140,0000.954,640,000
CSLดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์50,0000.345,550,000
CSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,1000.0821,247,000
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-9,400-0.064,406,800
SMPCนางปัทมา เล้าวงษ์83,907,441591.5593,230,490
SMPCนายธรรมิก เอกะหิตานนท์43,394,625305.9348,216,250
SMPCนายจิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร28,548,000201.2631,720,000
SMPCนางเบญจวรรณ ธารินเจริญ26,841,861189.2429,824,290
SMPCนายสัมพันธ์ วชิรสกุลชัย21,140,402149.0423,527,780
SMPCนายบพิธ ภัทรรังรอง20,375,500143.6522,635,000
SMPCนายทัยดี วิศวเวช15,630,363110.1917,367,070
SMPCนายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์15,546,330109.6017,273,700
SMPCนางอุบล เอกะหิตานนท์13,841,53297.5815,379,480
SMPCธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)12,160,41385.7313,511,570
SMPCนายบงการ กาญจนาหาร11,572,58081.5912,836,200
SMPCนายปริวัทธน์ ธารินเจริญ10,228,68072.1111,365,200
SMPCน.ส.ธันธิดา เอื้อวงศ์ประวิทย์8,584,05660.529,537,840
SMPCนายบวรพล เอกะหิตานนท์7,239,33051.048,043,700
SMPCน.ส.เพ็ญนภา อัตศาสตร์6,516,00045.947,240,000
SMPCแพทย์หญิงกาญจนา วิศวเวช6,328,28744.617,031,430
SMPCนายสุเมธ เจนกุลประสูตร5,472,00038.586,072,000
SMPCนายธวัช ตรีวรรณกุล5,309,00037.435,896,000
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์4,307,40030.374,786,000
SMPCน.ส.สิริกานต์ เอิบสิริสุข3,795,40026.764,225,000
SMPCน.ส.จีระภา เล้าวงษ์3,506,00024.723,896,000
SMPCนายประเสริฐ แสงสุวรรณ2,950,20020.803,276,000
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,917,80020.573,242,000
SMPCนางสมพร ทองเดชศรี2,500,00017.632,800,000
SMPCนางพัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์2,438,10017.192,709,000
SMPCนายระวิ เกษมศานติ์2,162,40015.242,400,000
SMPCนายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล2,133,00015.042,370,000
EMCนายอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล189247200*158.97189,247,200
EMCนายเชิญพร เต็งอำนวย-130000000*-109.20ต่ำกว่า 0.5%
EMCนายสุรชัย ศรีสันติสุข-18145000*-15.24ต่ำกว่า 0.5%
EMCนายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์6,870,0005.7739,785,000
EMCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH4,292,2003.61119,455,100
EMCนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์-3,000,000-2.5265,054,487
EMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,661,2002.2451,053,738
EMCนายน้ำ ชลสายพันธ์2,131,0001.7933,469,800
EMCนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง1,900,0001.60176,916,800
EMCนายสุชาติ งามเลิศกุล535,0000.4519,130,800
EMCน.ส.วราวรรณ เลิศลักขณากุล413,0000.3531,718,000
EMCน.ส.ณัฐธีรา งามเลิศกุล410,0000.3482,227,300
GENCOนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-17935300*-62.41ต่ำกว่า 0.5%
GENCOบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)-14,633,400-50.925,366,600
GENCOน.ส.ธนิสรา ลิ้มสวาท-12538000*-43.63ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายชาญวิทย์ วิภูศิริ-10,000,000-34.8042,000,000
GENCOน.ส.ประเทือง ละเอียด9600000*33.419,600,000
GENCOนายจันทร์สิริ มณีฉาย-7300000*-25.40ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายพิสิษฐ์ วิริเยนะวัตร์-7000000*-24.36ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ7,000,00024.3684,249,600
GENCOน.ส.นันทกาญจน์ ทองประพาฬ-6000000*-20.88ต่ำกว่า 0.5%
GENCOน.ส.สุกัญญา ทองคำ-6,000,000-20.8818,500,000
GENCOนายณรัฐ จิวาลัย-5990000*-20.85ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายไพบูลย์ กิจรุ่งไพบูลย์5959600*20.745,959,600
GENCOน.ส.พรพรรณ ศรมยุรา-5500000*-19.14ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายสมชาย พัฒนะเอนก-5487000*-19.09ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายนพอนันต์ วงศ์ศุภวัฒนะ-5150000*-17.92ต่ำกว่า 0.5%
GENCOนายทวี อนันตรัตนา5013400*17.455,013,400
GENCOนายศุภวุฒิ มณีรินทร์5000000*17.405,000,000
GENCOนายอนุพงษ์ มาคำ-5000000*-17.40ต่ำกว่า 0.5%
GENCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,249,000-4.3517,338,000
GENCOนางนารีรัตน์ ทองประพาฬ-839,500-2.926,000,000
GENCOนางสมพร ทองเดชศรี-800,000-2.784,800,000
GENCOน.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์700,0002.4431,257,000
GENCOนายสมพงษ์ โกศัยพลกุล240,0000.845,740,000
GENCOนางศิริวรรณ พานิชตระกูล229,9000.805,329,900
GENCOนายล้ำเลิศ เนมียะ130,0000.458,700,000
GENCOน.ส.วราพร สุวรรณเทวรัตน์-63,600-0.2220,408,700
MFECนายจรัล ระวีแสงสูรย์10055000*75.4110,055,000
MFECนายอดิเรก ปฏิทัศน์-3371600*-25.29ต่ำกว่า 0.5%
MFECกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-3325600*-24.94ต่ำกว่า 0.5%
MFECนายอภิชญา บุรานนท์-2600000*-19.50ต่ำกว่า 0.5%
MFECนายศุภกฤต ตั้งภัคกุล2400000*18.002,400,000
MFECนายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล-2,000,000-15.002,673,614
MFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,175,600-8.8212,286,115
MFECนายกิลเบิร์ต เอ็น วอง-680,000-5.102,220,000
MFECนายธนพล กองบุญมา-600,000-4.504,774,300
MFECนายนัยพงษ์ กองบุญมา-600,000-4.504,750,000
MFECนายมารชัย กองบุญมา-600,000-4.504,750,000
MFECนายรณชัย กองบุญมา-600,000-4.504,750,000
MFECบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-600,000-4.5010,000,000
MFECนางยุพาพันธ์ ธัญญธาดา280,0002.103,306,308
MFECนางนุดี หนูไพโรจน์-161,000-1.216,231,664
MFECนายธนกฤต เวศน์ปฐม100,0000.753,980,000
MFECนายพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล-100,000-0.752,350,000
MFECกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-93,900-0.703,540,400
Q-CONนายกิติชัย เตชะงามเลิศ-446,700-3.602,588,700
CCPบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด673,556,845808.27884,742,460
CCPนายประทีป ทีปกรสุขเกษม145,114,530174.14190,391,948
CCPนายรังสี ทีปกรสุขเกษม41,216,76949.4654,160,136
CCPนายสุวรรณ พรมีไชย30,239,90036.2940,240,000
CCPนายขจร ลือกิตินันท์28,760,80034.5137,498,800
CCPนายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล23,611,45828.3331,481,944
CCPน.ส.เสาวนีย์ วงศ์ไวทยากูร21,004,42125.2125,924,828
CCPนายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม17,431,30420.9222,184,772
CCPนายก่อกิจ ชีวพันธุศรี15,410,56818.4920,547,424
CCPน.ส.สกุล เติมอริยบุตร15,078,63218.0919,789,932
CCPนายธีระ กิตติคุณาพงษ์12,580,80015.1016,662,400
CCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,369,44114.8418,307,588
CCPนายแสงชัย วสุนธรา12,000,00014.4016,000,000
CCPคณะบุคคลชุนศิลปเวช โดยนางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช11,815,00014.1815,780,000
CCPนายประชา เกษมสุขสกุล11,458,20013.7515,277,600
CCPนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์-3050000*-3.66ต่ำกว่า 0.5%
SEAOILนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ-3800000*-32.87ต่ำกว่า 0.5%
SEAOILนางดาราราย รัตนชัยวรรณ1,511,50013.073,513,993
SEAOILนายจรัล ระวีแสงสูรย์1,260,90010.9110,005,000
SEAOILบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 585,9505.073,256,377
SEAOILนายเศกสรร เศรษฐสกล-260,000-2.253,200,000
SEAOILนายเทอดทรงชัย พุทธิศรี-30,000-0.262,000,000
SEAFCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,410,100-67.3131,936,854
SEAFCOนายทวีศักดิ์ แซ่ตั้ง2000000*21.002,000,000
SEAFCOนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน-2000000*-21.00ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOนายสุรพล พูลทรัพย์วัฒนา-1640000*-17.22ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มธนชาต ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อตราสารทุน1633500*17.151,633,500
SEAFCOUBS (LUXEMBOURG) S.A.-1,608,200-16.891,486,200
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี1500000*15.751,500,000
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุน MID SMALL CAP1493100*15.681,493,100
SEAFCOนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล900,0009.455,900,000
SEAFCOนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์646,0006.786,931,300
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์373,2003.922,523,200
SEAFCOสำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด315,9003.321,965,900
SEAFCOนางณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ266,4002.804,759,002
SEAFCOบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)254,2002.672,070,000
SEAFCOGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL-217,100-2.282,061,200
SEAFCONORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-207,600-2.182,884,900
SEAFCOน.ส.สุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน์-160,000-1.682,228,068
SEAFCOน.ส.สุรีพร ประเวศวรารัตน์-140,000-1.472,248,227
SEAFCOนายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์17,3350.1816,969,334
SEAFCOนายวิทยา นราธัศจรรย์130.003,385,429
TOGSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB3,682,20022.6512,067,700
TOGกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ956,8005.884,676,800
TOGน.ส.ปริณดา ประจักษ์ธรรม243,8001.5010,663,900
TOGนายวิรัช ประจักษ์ธรรม-200,000-1.2310,010,000
TOGนายคำรณ ประจักษ์ธรรม100,0000.6235,500,000
TOGนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี39,0000.243,000,500
KIATน.ส.น้ำทิพย์ ชลสายพันธ์-32190000*-33.48ต่ำกว่า 0.5%
KIATนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย-31,882,000-33.1660,118,000
KIATน.ส.พิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล-25,000,000-26.0025,000,000
KIATนางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต-25,000,000-26.0025,000,000
KIATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -24,421,095-25.4014,072,205
KIATน.ส.น้ำทิพย์ ชลสายพันธ์-20000000*-20.80ต่ำกว่า 0.5%
KIATนายศุภวุฒิ มณีรินทร์18500000*19.2418,500,000
KIATนายกำจัด รามกุล-17500000*-18.20ต่ำกว่า 0.5%
KIATบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)16000000*16.6416,000,000
KIATน.ส.สาริณีย์ เนื่องจำนงค์15940000*16.5815,940,000
KIATนายอำนวย ตฤณขจี-13902000*-14.46ต่ำกว่า 0.5%
KIATนายน้ำ ชลสายพันธ์-11,279,100-11.7371,348,900
KIATนายทวีป เรืองหร่าย7,000,0007.2827,000,000
KIATนายปฏิญญา เทวอักษร-5,143,800-5.3562,856,200
KIATนางปภาวี เธียรวุฒินันท์4,308,0004.4821,708,000
KIATนายธงชัย เธียรวุฒินันท์3,420,0003.5617,000,000
KIATนายนริศ วิทยาวรากรณ์-3,310,000-3.4420,750,000
KIATนายสุชาติ เตือนจิตต์-3,000,000-3.1223,500,000
KIATนายดนุช บุนนาค450,0000.4751,300,000
BROCKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล3,758,50010.1565,585,400
BROCKนายพิทยา รุ่งวัฒนโสภณ200,0000.5412,230,000
BROCKนายวีรพงษ์ เงาธรรมทรรศน์188,5000.517,150,000
BROCKนายศักดิ์สม จามรมาน42,4000.116,333,752
BROCKนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี-15,750-0.048,220,050
BKDนายธวัชชัย ศศิประภา-3755600*-14.50ต่ำกว่า 0.5%
BKDน.ส.ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล2,333,1009.0143,497,100
BKDนางธนนันท์ ซาโต1,663,6006.4217,914,900
BKDน.ส.ปราณี เจริญชีวินทร์1,045,0004.037,969,300
BKDนางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ620,0002.39317,451,800
BKDนางภัคจิรา วิทยา473,5001.8330,029,400
BKDน.ส.ธนัชพร รุ่งธนกุล400,0001.5416,900,000
BKDนายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์245,8000.9510,615,800
BKDนายบุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ-10,000-0.048,544,500
AMARINBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-940,000-11.284,477,203
AMARINน.ส.นิสา น้อยอ่ำ846,90010.162,055,857
TWZนายสิปปกร ขาวสอาด-142,820,000-57.13106,546,800
TWZนายสมชาย อโณทัยยืนยง49000000*19.6049,000,000
TWZนายณัฎฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์39203361*15.6839,203,361
TWZนายจาตุรนต์ โกมลมิศร์-21,000,000-8.40329,059,274
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,733,022-4.6961,019,582
TWZนางสุรางค์ ประภากรรุจิวงศ์10,192,2004.0869,192,200
TWZนายวิทยา นราธัศจรรย์4,206,0001.6869,918,430
TWZนายเกียรติบูรณ์ อังควิชัย60,0000.0234,560,000
ECFนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-4855200*-23.01ต่ำกว่า 0.5%
ECFน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี3710000*17.593,710,000
ECFบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด-2,215,800-10.509,259,800
ECFนายธำรงค์ สุขสวัสดิ์2,134,40010.128,386,800
ECFบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด-1,527,200-7.243,003,600
ECFบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด-611,200-2.903,094,700
ECFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -83,400-0.405,531,100
ECFนายจิรัฏฐ์ รัตนพิศาลกุล-23,300-0.114,393,300
CENนายสุรศักดิ์ เทวอักษร-17000000*-49.98ต่ำกว่า 0.5%
CENนายปฏิญญา เทวอักษร16190000*47.6016,190,000
CENพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ6,132,70018.0316,539,400
CENROSALIND DEVELOPMENT LTD.6000000*17.646,000,000
CENนางลามิปาโกร์ ศรีคุรุวาฬ-5389600*-15.85ต่ำกว่า 0.5%
CENนายศุภฤกษ์ วยากรณ์วิจิตร-5320000*-15.64ต่ำกว่า 0.5%
CENUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-4403700*-12.95ต่ำกว่า 0.5%
CENนางอำไพ หาญไกรวิไลย์4300000*12.644,300,000
CENน.ส.เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ-4284100*-12.60ต่ำกว่า 0.5%
CENน.ส.อนัญธร รุจิเกียรติกำจร4046100*11.904,046,100
CENนายนิติ เนื่องจำนงค์-3900000*-11.47ต่ำกว่า 0.5%
CENนายณัฐภัทร ปัญญาธนคุณ-3608000*-10.61ต่ำกว่า 0.5%
CENนายนพพร เหลืองธนะอนันต์3600000*10.583,600,000
CENน.ส.ฉันทนา นาคอินทร์3500000*10.293,500,000
CENนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร-3491125*-10.26ต่ำกว่า 0.5%
CENนายสุทัศน์ ประจวบพันธ์ศรี3230000*9.503,230,000
CENนางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์3186500*9.373,186,500
CENนายชวน ตั้งจันสิริ2,700,0007.947,400,000
CENนายประพัทธ์ พิมพ์ประโพธ2,135,0006.285,297,000
CENน.ส.อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์1,600,0004.706,000,000
CENบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,229,9003.6211,775,500
CENนางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ1,000,0002.944,600,000
CENนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์-1,000,000-2.944,470,500
CENนายบัญชา เกียรติสุขสถิตย์-800,000-2.357,000,000
CENนายชนะชัย ลีนะบรรจง-610,300-1.79154,954,100
CENนายวิชัย เชิดชีวศาสตร์489,7001.448,939,700
CENนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-360,600-1.065,010,000
CENน.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ-330,000-0.9710,180,000
CENนายน้ำ ชลสายพันธ์-71,100-0.217,178,000
CENนางนนธญา อภิธโนทัย50,0000.153,208,100
CSPนายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ-2,130,000-6.7710,000,000
CSPนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต940,9002.995,340,900
CSPนายพงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์397,3001.2646,941,500
CSPนางวิมลรัตน์ บูรีจิตตินันท์-50,000-0.167,380,000
CWTนายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา-4200000*-17.47ต่ำกว่า 0.5%
CWTนายสุทธิพงศ์ ชลวิไล-4200000*-17.47ต่ำกว่า 0.5%
CWTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,481,29010.326,668,370
CWTน.ส.โสพิศ ภูสนาคม-2000000*-8.32ต่ำกว่า 0.5%
CWTนายนพอนันต์ วงศ์ศุภวัฒนะ-2000000*-8.32ต่ำกว่า 0.5%
CWTนางศิริภัสสร ไชยธีรัตต์-1949650*-8.11ต่ำกว่า 0.5%
CWTนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-1,000,000-4.166,074,100
CWTนายพลเสฏฐ์ เตือนกุล463,0001.932,408,300
CWTนายธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์320,0001.334,189,857
CWTนายธนาพันธ์ ประเสริฐรุ่งเรือง266,4001.112,664,600
CWTนายวิทยา นราธัศจรรย์-261,600-1.0910,000,000
CWTน.ส.สุธีรา ศิลลา3000.004,920,700
ACAPนายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม-2000000*-24.00ต่ำกว่า 0.5%
ACAPนายอรรถยุต วุฒิธรรมมี1540000*18.481,540,000
ACAPน.ส.สุภาณี มานะธรรมไพบูลย์905400*10.86905,400
ACAPนายภากร มกรานนท์757200*9.09757,200
ACAPนายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล-734,200-8.812,078,010
ACAPนายถาวร สุขศรีสราญจิตร-727700*-8.73ต่ำกว่า 0.5%
ACAPน.ส.มยุรี ฉัตรชัยเจริญสุข611,3007.341,715,800
ACAPนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร-342,400-4.11870,000
ACAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -268,200-3.222,344,500
ACAPนายวัลลภ วุฒาพาณิชย์224,1002.691,274,100
ACAPน.ส.สุมาลี อภินันทน์150,0001.801,363,000
ACAPนางนงลักษณ์ โกวัฒนะ-103,300-1.241,076,700
ACAPนายทวิช เตชะนาวากุล-38,000-0.461,234,000
ACAPนายนิธาน ปิยะรัฐ5,0000.066,289,000
QLTนางผุสภรณ์ วิบูลย์ลักษณากุล-800000*-10.40ต่ำกว่า 0.5%
QLTนายดิศวรนันท์ เด่นไพศาล570800*7.42570,800
QLTนางกุลจิรพัส ธัชกุลอิศม์เดช-562,400-7.314,079,340
QLTนายธวัชชัย ลิปิธร213,3002.774,037,520
QLTน.ส.กมลนันท์ ลิปิธร206,4002.681,270,900
QLTRBC INVESTOR SERVICES TRUST124,9001.625,773,000
QLTนางนวลนภา ลิปิธร107,1001.392,819,900
QLTนายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์50,0000.654,872,755
QLTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,700-0.22694,765
QLTนายวัชระ ไชยแก้ว7,0000.09579,650
QLTนายหาญเจต ลิขิตสินโสภณ-2,000-0.031,455,000
TVIน.ส.รจนา ธีราวิทยางกูร73,2000.514,780,000
TVIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,1000.14827,721
QTCนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์1785800*8.211,785,800
QTCนายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์-1539200*-7.08ต่ำกว่า 0.5%
QTCนายสุธี อริยชาติผดุงกิจ160,0000.741,360,000
QTCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -144,900-0.672,430,500
QTCนางอลิศรา เจริญวานิช-68,400-0.3136,627,600
QTCนางเกษศิรินทร์ บุญตา43,8000.201,288,800
QTCนายพัชรพงศ์ ตันธนสิน-4,000-0.0241,716,000
HTECHนายกอบคุณ เธียรปรีชา-1,374,700-4.4021,290,000
HTECHนายประสบสุข ศิริพัฒนกุล1360000*4.351,360,000
HTECHนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี344,5001.102,884,500
HTECHนายเหรียญชัย จงวัฒน์ผล106,8000.341,928,900
HTECHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 68,0000.228,171,900
GCนายนริศ พิสุทธิพร1900000*7.301,900,000
GCนางอรวรรณ ธนเขตไพศาล1270200*4.881,270,200
GCนายปภินวิชช์ เชิงชวโน1050000*4.031,050,000
GCนายอิสระ คุลีเมฆิน-908,400-3.493,570,080
GCนายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช-149,300-0.579,050,700
GCนายณัฏฐ์ ชาติชายวงศ์50,0000.191,150,000
OCEANนายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์3,730,0004.8115,539,000
OCEANน.ส.โบว์ งามอรุณโชติ-1,050,000-1.3511,950,000
OCEANน.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์-600,000-0.7710,865,000
AFนายสุชาติ ชื่นงาม209500*-209,500
AFน.ส.นิดา แซ่ลี้1,200-474,600
MBAXMR.ROBERT STANLEY NOCEK8,866,43042.2012,706,430
MBAXน.ส.พรรณนี แซ่จ๋าว4791200*22.814,791,200
MBAXMR.ROBERT STANLEY NOCEK4,650,00022.1312,706,430
MBAXนายวีระชาติ โลห์ศิริ2,470,40011.7619,036,600
MBAXนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม1873600*8.921,873,600
MBAXน.ส.วสิตา รอดทวีศรี1639800*7.811,639,800
MBAXน.ส.จิตรา หวังทางดี-1400000*-6.66ต่ำกว่า 0.5%
MBAXนางแก้ว หวังทางดี1400000*6.661,400,000
MBAXนายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร-1,338,300-6.371,661,710
MBAXนายชัยยศ เขมัษเฐียร-1,135,600-5.41947,010
MBAXบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-810300*-3.86ต่ำกว่า 0.5%
MBAXนายโกวิท เศรษฐชยานนท์-720000*-3.43ต่ำกว่า 0.5%
MBAXนายวีร์กฤติ บวรอัศวกุล200,0000.952,078,600
MBAXนายพิสุทธิ เลิศวิไล109,6000.524,501,032
MBAXน.ส.จันทนา ปัญญาดิลก100,0000.484,239,600
MBAXน.ส.ปัณณภัสร์ โชติจินตนาทัศน์-100,000-0.481,136,900
MBAXน.ส.วิลาวัณย์ ปัญญาดิลก-80,000-0.381,553,900
MBAXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,900-0.071,406,500
FVCน.ส.ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล8100000*15.558,100,000
FVCนายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์7250000*13.927,250,000
FVCนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย5628600*10.815,628,600
FVCน.ส.นฤมล แมงทับ5000000*9.605,000,000
FVCน.ส.พิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล5000000*9.605,000,000
FVCนางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต5000000*9.605,000,000
FVCน.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์3,109,3005.978,220,000
FVCนางทศพร อังสุวรังษี2400000*4.612,400,000
FVCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2244700*-4.31ต่ำกว่า 0.5%
FVCบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2,223,4004.276,223,400
FVCนายอนุวัฒน์ ไพศาขมาศ1640800*3.151,640,800
FVCนายณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน-1620000*-3.11ต่ำกว่า 0.5%
FVCนายกำจัด รามกุล419,6000.811,800,000
FVCนางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์260,0000.503,060,000
FVCนายเกรียงไกร ศาสตรศิริภูมิ190,0000.361,300,000
FVCนายธีระภัทท์ สอนกลิ่น77,0000.153,160,000
FVCน.ส.รินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์-26,700-0.051,712,500


บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 1152558 41406

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...